THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN MỸ SƯƠNG TÂN THÀNH, BÀ RỊAVŨNG TÀU

104 66 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ NƯỚC THẢI NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN MỸ SƯƠNG TÂN THÀNH, RỊA-VŨNG TÀU SVTH: ĐỖ XUÂN HIỂN NGÀNH: KĨ THUẬT MÔI TRƯỜNG NIÊN KHĨA: 2007 - 2011 TP Hồ Chí Minh Tháng 7/2011 i THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ NƯỚC THẢI NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN MỸ SƯƠNG TÂN THÀNH, RỊA-VŨNG TÀU Tác giả ĐỖ XUÂN HIỂN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư nghành Kĩ thuật môi trường Giáo viên hướng dẫn: Th.S LÊ TẤN THANH LÂM Tháng năm 2011 ii NHIỆM VỤ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Họ tên sinh viên: Đỗ Xuân Hiển Lớp: DH07MT MSSV: 07127048 Họ tên giáo viên hướng dẫn: TH.S Lê Tấn Thanh Lâm NGÀY GIAO LUẬN VĂN: 30 – 03 – 2011 NGÀY HỒN THÀNH KHĨA LUẬN: 30 – 06 – 2011 TÊN ĐỀ TÀI: Thiết kế hệ thống xửnước thải nghiệp chế biến hải sản Mỹ Sương, Tân Thành, rịa-Vũng tàu NỘI DUNG THỰC HIỆN: • Tổng quan doanh nghiệp tư nhân Mỹ Sương • Tìm hiểu qui trình sản xuất • Tính chất đặc trưng, lưu lượng nước thải • Phân tích, đề xuất phương án nâng cấp phù hợp cho cơng ty • Tính tốn thiết kế cơng trình đơn vị • Tính tốn kinh tế hệ thống xử lí • Lập vẽ thiết kế hệ thống xử nước thải Ngày 22 tháng 12 năm 2010 Giáo viên hướng dẫn TH.S LÊ TẤN THANH LÂM iii LỜI CẢM ƠN Trong suốt năm học tập khoảng thời gian thực khóa luận tốt nghiệp, em nhận quan tâm, động viên giúp đỡ nhiệt tình thầy cơ, người thân bạn bè Được truyền đạt kiến thức quý báu, ln nhận tình thân thương gia đình, thầy bạn bè giúp em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Chính vậy, em xin gởi đến tất lời cảm ơn chân thành đến người Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn thầy Lê Tấn Thanh Lâm tận tình bảo, hướng dẫn truyền đạt nhiều kinh nghiệm thực tế cho em suốt q trình thực khóa luận tốt nghiệp Chân thành cảm ơn tất bạn DH07MT đoàn kết, động viên giúp đỡ Cảm ơn bạn cho nhiều kỉ niệm đẹp thời sinh viên Cám ơn người bạn bên cạnh quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ, tạo điều kiện cho suốt thời gian làm khóa luận lúc tơi khó khăn Mặc dù cố gắng tránh sai sót, em mong nhận ý kiến đóng góp thầy bạn bè Tp HCM, ngày 10 tháng 07 năm 2011 Đỗ Xuân Hiển iv TÓM TẮT TIỂU LUẬN Đề tài “Thiết kế hệ thống xử nước thải nghiệp chế biến hải sản Mỹ Sương” thực khoảng thời gian từ 15/02/2009 đến 10/07/2010 Đề tài bao gồm nội dung:  Tổng quan thuyết, bao gồm: - Thành phần, tính chất đặc trưng nước thải thủy sản - Tổng quan doanh nghiệp tư nhân Mỹ Sương - Các phương pháp xử nước thải thủy sản  Các nghiên cứu ứng dụng phương pháp xử nước thải nước  Đề xuất phương án thiết kế hệ thống xử nước thải thải thủy sản, tiêu chuẩn xả thải áp dụng QCVN 11:2008 Phương án I: Nước thải từ trại heo theo hệ thống thoát nước chảy qua song chắn rác vào hầm bơm, bơm nước thải trang bị hầm bơm, vận hành theo chế độ tự động hồn tồn theo tín hiệu mực nước, bơm nước thải vào bể điều hồ Trong bể điều hòa bố trí 02 bơm nước thải nhúng chìm để bơm nước lên bể lắng Sau nước chảy qua bể AEROTANK để xử lý, khử trùng thải nguồn tiếp nhận Phương án II: Tương tự phương án 1, sử dụng bể sinh học mẻ (SBR) để xử thay cho bể AEROTANK  Tính tốn chi phí xây dựng hệ thống xử nước thải giá thành xử (m3) nước thải cho phương án thiết kế lựa chọn phương án thiết kế phương án v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN iv TÓM TẮT KHÓA LUẬN v MỤC LỤC vi DANH SÁCH CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC HÌNH ix DANH MỤC BẢNG x Chương MỞ ĐẦU 11 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 11 1.2 MỤC TIÊU KHÓA LUẬN 12 1.3 NỘI DUNG KHÓA LUẬN 12 1.4 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 12 1.5 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ĐỀ TÀI 13 1.6 Ý NGHĨA ĐỀ TÀI 13 Chương TỔNG QUAN 14 2.1 TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MỸ SƯƠNG 14 2.1.1 Giới thiệu sơ lược doanh nghiệp 14 2.1.2 Quy mô doanh nghiệp 14 2.1.3 Đặc điểm tự nhiên 15 2.1.5 Nhu cầu nguyên - nhiên liệu 16 2.1.6 Nguồn phát sinh nguồn tiếp nhận nước thải 16 b Lưu lượng nước thải 17 2.2 TỔNG QUAN THUYẾT 18 2.2.1 Thành phần, tính chất nước thải chế biến hải sản 18 2.2.2 Khả gây ô nhiễm nước thải chế biến hải sản 19 Chương CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ XLNT THỦY HẢI SẢN 23 3.1 CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ NƯỚC THẢI THỦY HẢI SẢN 23 3.1.1 Xử học 23 3.1.2 Xử hóa 25 3.1.3 Xử sinh học 32 vi 3.2 MỘT SỐ CÔNG NGHỆ XỬ NƯỚC THẢI ĐƯỢC ỨNG DỤNG TẠI VIỆT NAM 36 3.2.1 Công nghệ XLNT thủy sản khoa môi trường- Đại Học Bách Khoa TP.HCM 36 3.2.2 Công nghệ XLNT thủy sản công ty liên doanh công nghệ môi trường Việt Nam – Đan Mạch ( VINADECO) 38 3.2.3 Công nghệ XLNT thủy sản trung tâm công nghệ ALFA 40 3.2.4 Công nghệ XLNT thủy sản trung tâm công nghệ môi trường dịch vụ tư vấn đầu tư 41 Chương TÍNH TỐN THIẾT KẾ HTXLNT 43 4.1 CƠ SỞ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ 43 4.2 ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN XLNT 44 4.2.1 Phương án 44 4.2.2 Phương án 47 4.3 TÍNH TỐN THIẾT KẾ HTXLNT 49 4.3.1 Phương án 49 4.3.2 Phương án 54 4.4 DỰ TOÁN KINH TẾ 56 4.4.1 Phương án 56 4.4.2 Phương án 56 4.5 LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN 56 4.5.1 Về mặt kinh tế 56 4.5.2 Về mặt kỹ thuật 56 4.5.3 Về mặt thi công 57 4.5.4 Về mặt vận hành 57 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 58 5.1 KẾT LUẬN 58 5.2 KIẾN NGHỊ 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 PHỤ LỤC 60 vii DANH SÁCH CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT AC Chế phẩm Active Cleaner BOD Nhu cầu oxy sinh hóa (Biochemical Oxygen Demand) COD Nhu cầu oxy hóa học (Chemical Oxygen Demand) ĐHQG Đại học quốc gia SS Cặn lơ lửng (Suspended Solids) F/M Tỷ số thức ăn/ vi sinh vật (Food and microorganism ratio) SBR Aeroten hoạt động gián đoạn theo mẻ (Sequencing Batch Reactor) HTXLNT Hệ thống xử nước thải MLSS Chất rắn lơ lửng hỗn dịch (Mixed Liquor Suspended Solids) QCVN Quy chuẩn Việt Nam TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh TNHH Trách nhiệm hữu hạn UBND Ủy ban nhân dân XLNT Xử nước thải VSV Vi sinh vật VNĐ Việt Nam đồng viii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Sơ đồ cơng nghệ xử chế biến hải sản 15 Hình 2.2 Sơ đồ nguồn gốc nước thải chế biến hải sản 16 Hình 3.1 Sơ đồ cơng nghệ xử khoa mơi trường-đại học bách khoa TP.HCM 36 Hình 3.2 Sơ đồ công nghệ xử VINADECO 38 Hình 3.3 Sơ đồ cơng nghệ xử trung tâm công nghệ ALFA 40 Hình 3.4 Sơ đồ cơng nghệ xử trung tâm công nghệ môi trường dịch vụ tư vấn đầu tư 41 Hình 4.1 Sơ đồ cơng nghệ xử theo phương án 44 Hình 4.2 Hiệu suất xử phương án 45 Hình 4.3 Sơ đồ cơng nghệ xử theo phương án 47 Hình 4.4 Hiệu suất xử phương án 48 ix DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Thành phần tính chất nước thải chế biến hải sản 17 Bảng 2.2 phân loại giá trị nguồn nước theo giá trị BOD 20 Bảng 2.3 hàm lượng chất dinh dưỡng N P tạo phú dưỡng hóa 21 Bảng 4.1: Thông số song chắn rác 49 Bảng 4.2: Thông số ngăn tiếp nhận 50 Bảng 4.3: Thông số bể điều hòa 50 Bảng 4.4: Thông số bể lắng 51 Bảng 4.5 Thông số bể AEROTANK 51 Bảng 4.6: Thông số bể lắng 51 Bảng 4.7: Thông số bể lọc cát sỏi 52 Bảng 4.8: Thông số bể tiếp xúc 53 Bảng 4.9: Thông số bể chứa bùn 53 Bảng 4.10: Thông số bể SBR 54 Bảng 4.11: Thông số bể trung gian 55 Bảng 4.12: Thông số bể chứa bùn 55 x coliform 19,000 MPN/100ml 19,000  Các thơng số tính tốn bể SBR: Lưu lượng thiết kế: 90m3/ngđ Nước thải vào bể SBR tập trung bể trung gian trước bơm vào bể SBR Thời gian tích nước vào bể h; thời gian kỵ khí 3h; làm thống 4h; thời gian lắng tĩnh 3h; thời gian xả nước h Vậy tổng thời gian cho chu kì hoạt động bể SBR t = 12 Tỷ lệ F/M = 0,1 gr BOD /l gr bùn hoạt tính lơ lửng MLVSS (qui phạm: 0,04-0,1) Độ tro cặn Z = 0,2 (thường: 0,2 - 0,3) hay cặn bay 0,8 cặn lơ lửng Hệ số động học Y=0,65 gr/gr K d = 0,05 ngày-1 Nồng độ cặn đặc phần chứa bùn phía bể 8.000 mg/l (trong 80% bùn hoạt tính tức 0,8*8000 = 6400mg/l bùn hoạt tính) Tỷ trọng cặn: 1,02 kg/m3 Chọn 60% thể tích bể chứa nước tháo ngày Xả cặn 7ngày/ lần Hàm lượng BOD đầu 48 mg/l xả bể tiếp xúc, cặn lơ lửng 24 mg/l 65% cặn hữu BOD 20 BOD /BOD 20 = 0,68 (qui phạm 0,68 - 0,8) BOD 20 tế bào 1,42 nồng độ tế bào chết (Hay hệ số chuyển đổi tế bào sang COD) Nước thải có đủ N, P vết kim loại cần thiết cho tế bào phát triển  Tính tốn chi tiết • Tính nồng độ BOD hòa tan nước đầu ra: BOD đầu = BOD hoà tan + BOD chứa cặn lơ lửng BOD chứa 24 mg/l cặn lơ lửng đầu ra: - Cặn hữu BOD 20 = 0,65*24=15,6 mg/l - BOD 20 bị oxy hoá hết chuyển thành cặn tăng lên 1,42 lần (1mg BOD tương đương 1,42mg O ): b = 1,42*15,6 = 22,152 mg/l - Lượng BOD chứa cặn lơ lửng đầu c = 0,68*22,152 = 15 mg/l - Lượng BOD hoà tan khỏi bể: S = 48 - 15 =33 mg/l  Dung tích bể SBR 90 Chọn SBR đơn nguyên, hoạt động mẻ/ngày Thể tích nước chiếm 60%V bể , Do thể tích cần thiết bể SBR là: = Vh 90 = 150m3 0, Thể tích bể: V = 150/2 = 75 Kích thước hữu ích: L*B*H = 4,5m*4,5m*4m Kích thước thực tế: L*B*H = 4,5m*4,5m*4,5m Tải trọng thể tích: La * Qtb − ngd 479*90 = = 0, 6kgBOD5/m3.ngày.{ V *1000 75*1000 } Tỉ số thức ăn: F Q * S0 90* 479 = = = 0, 24 grBOD / grMLVSS M V * X 75* 2400 Trong đó: - S : thức ăn BOD đầu vào - X: nồng độ bùn hoạt tính lơ lửng, X = 2400mg/l  Tính lượng bùn dư thải bỏ ngày: Hệ số sản lượng quan sát: Yobs = 0,8 Y = = 0,5(mgVSV / mgBOD5 ) + K d * θ c + 0,06 *10 Trong đó: - Y: hệ số sản lượng bùn, Y= 0,4 – 0,8 mg VSV/mg BOD - Kd : hệ số phân hủy nội bào, chọn 0,006 ngày-1 - Chọn thời gian lưu bùn 10 ngày Lượng sinh khối ngày gia tăng theo MLVSS: = Px Yobs * Qtb − ngd *( La − Lt ) 0,5*90*(479 − 48) = = 19, 4(kg / ) 1000 1000 Trong đó: - La : hàm lượng BOD đầu vào, La = 479mg/l - Lt : hàm lượng BOD khỏi bể, L t = 90mg/l 91 Lượng tăng sinh khối tổng cộng theo MLSS P= x ( SS ) Px 19, = = 24, 25(kgSS / ) − S − 0, Trong đó: S độ tro bùn, phần khơng bay hơi, S=0,2(điều 6.15.5 TCXD 51- 2008) Lượng bùn thải bỏ ngày = tổng lượng bùn - lượng bùn trôi khỏi bể lắng M SS = 24,25 - (90*48*10-3) = 19,93(kgSS/ngày) Lượng bùn dư có khả phân hủy sinh học M SS = 0,8*19,93 = 15,944(kgSS/ngày) Lưu lượng bùn thải bỏ θc = Vh X − θ cQr X r θc X = ⇒ Qb Vh X − θ c Qr X r 150* 2400 − *90*38, = = 20 (m3/ngày) * 2400 θc X Trong đó: - θ c : Thời gian lưu bùn (ngày) - V : Thể tích bể (m3) - X : Nồng độ VSS hỗn hợp bùn hoạt tính, X = 2400 (mg/L) - X r : Nồng độ VSS SS khỏi bể lắng, X r = 0.8*48 = 38,4 (mg/L) - Qr : Lưu lượng nước thải khỏi bể, Q r = 90 (m3/ngày)  Đường ống dẫn bùn khỏi bể SBR: Thể tích bùn xả ngày: V W = 1,44 m3 Chọn xả bùn không liên tục, thời gian xả bùn cho chu kỳ phút Lưu lượng bùn xả chu kỳ hoạt động: = Q VW 0, 72 = = 0, 0024m3 / s × 60 t Chọn vận tốc bùn chảy ống v = 0,5m/s Đường kính ống xả bùn: = D 4×Q = π ×v × 0, 0024 = 0, 078m π × 0,5 Chọn ống nhựa PVC Φ90  Tính tốn bơm bùn khỏi bể SBR Lưu lượng bơm: Q W =0,0024 m3/s Chiều cao cột áp: H =10m 92 Cơng suất bơm: N= = Q× ρ × g× H 1000 × η 0, 0024 ×1080 × 9,81×10 = 0,32kW 1000 × 0,8 Trong đó: ρ: khối lượng riêng bùn thải lấy khối lượng riêng bùn, ρ=1080kg/m3 η: hiệu suất hữu ích bơm Chọn η=0,8 Công suất thực tế bơm: N tt = 1,5*N= 1,5*0.32 = 0,48 kW Chọn bơm chìm hoạt động luân phiên, bơm chìm nước thải hiệu EBARA, Model: W75, công suất: 0,55kW, 0,75HP lưu lượng: 6m3/h, cột áp: 8mH O  Tính lượng oxy cần thiết để khử BOD cho mẻ: Theo thuyết, lượng oxy cần thiết cho trình xử nước thải sinh học gồm lượng oxy cần để làm BOD, khử N nước thải Trong đó: f hệ số chuyển đổi BOD sang COD hay f = BOD /COD (f = 0,45 ÷ 0,68) Px phần tế bào dư xả theo bùn dư, Px= 19,4 kg/mẻ 1,42 hệ số chuyển đổi từ tế bào sang COD Lượng oxy thực tế cần: Trong đó: C s: nồng độ oxy bão hòa nước 200C, mg/l, C s = 9,08 mg/l C: nồng độ oxy cần trì cơng trình (mg/l) Thường lấy 1,5-2 mg/l xử nước thải Trong khơng khí, oxy chiếm 21% thể tích; giả sử trọng lượng riêng khơng khí 1,2kg/m3, với hiệu vận chuyển 8%, lượng khơng khí u cầu cho q trình là: Lượng khơng khí thiết kế để chọn máy nén khí là:  Áp lực cơng suất hệ thống máy nén khí Áp lực cần thiết cho hệ thống khí nén xác định theo cơng thức: 93 H ct = hd + hc + h f + H Trong đó: - hd , Tổn thất áp lực ma sát dọc theo chiều dài ống dẫn, - hc, Tổn thất cục bộ,m - hf , tổn thất qua thiết bị phân phối khí, m - H, chiều sâu hữu ích bể, H=4 m Tổng tổn thất hd, h c thường không vượt qua 0,4m, tổn thất hf khơng q 0,5 m Do áp lực cần thiết: H ct = 0,4+0,5+3,5=4,4m Áp lực khơng khí là: P = 10,33 + H ct 10,33 + 4, = = 1, 43 at 10,33 10,33 Cơng suất máy nén khí: Trong đó: - Q mk = Lưu lượng khơng khí, q = 0,0248m3/s - η = Hiệu suất máy nén khí, η = 0,7 ÷ 0,9, chọn η = 0,8 Chọn bể máy thổi khí hoạt động thay phiên nhau, máy thổi khí ShowFou-series RLC65, điện áp 380V/Hz, cơng suất 2,2 Kw, cột áp 5m, lưu lượng 1,22m3/phút  Bố trí hệ thống đĩa Chọn hệ thống khuyếch tán khí đĩa sứ bố trí theo dạng vòng Vậy số đĩa khuyếch tán khí là: Chọn 20 Trong đó: - r lưu lượng khí, r = 11–96 l/phút Đĩa, chọn r = 80 l/phút.đĩa -Q kk = 0,0248 m3/s = 1488 l/phút Vậy chọn số đĩa khuyếch tán khí 20 đĩa  Đường kính ống phân phối khí Chọn ống đặt dọc theo chiều dài thành bể Ống gồm ống nhánh, ống nhánh cách 1m, cách tường 0,75m 94 Với lưu lượng khí Q kk = 0,0248 m3/s chọn vận tốc khí ống vkk = 10 m/s (v = 10 – 15 m/s) chọn đường kính ống chính: D= * Qkhi * 0,0248 = = 0,056 (m) π *v 3,14 *10 Chọn ống có đường kính D = 60 mm Đối với ống nhánh có lưu lượng q n = 0,0248 = 0,0062 m3/s chọn vận tốc ống nhánh 10 m/s → Đường kính ống nhánh là: D= * Qkhi * 0,0062 = = 0,028 (m) 3,14 * v 3,14 *10 Chọn ống có đường kính D = 34 mm C.3 Bể tiếp xúc Tính tốn giống phương án C.3 Bể chứa bùn B.10.1 Nhiệm vụ Bể chứa bùn thiết kế để tiếp nhận lượng bùn hoạt tính dư từ bể lắng bể SBR B.10.2 Tính toán Lượng bùn dẫn tới bể chứa bùn gồm bùn tươi từ bể lắng bể SBR Bùn tươi từ bể lắng : Q tươi = 0,137 m3/ngày Bùn tươi từ bể SBR : Q tươi = 1,44 m3/ngày Vậy lưu lượng cần phải xử ngày : Q b = 0,137 + 1,44 = 1,577 m3/ngày Thời gian làm việc công ty năm 300 ngày Diện tích hữu ích sân phơi bùn F= Q b × 150 1,557 × 300 = = 31,77 m q0 × n 3,5 × 4,2 Trong đó: q : Tải trọng cặn lên sân phơi bùn n: Hệ số phụ thuộc điều kiện khí hậu, n = - 4,2 ( tỉnh miền Nam) 95 Bảng C.3 Tải trọng cặn 1m2 sân phơi bùn Tải trọng cặn Loại cặn dẫn tới sân phơi bùn Nền tự nhiên khơng có Nền nhân tạo có ống rút nước ống rút nước Cặn tươi bùn hoạt tính chưa lên men 1,0 1,5 Cặn tươi bùn hoạt tính lên men 1,5 2,0 Cặn lên men để lắng 1,5 3,5 Nguồn: Trang 166, XLNT đô thị công nghiệp, Lâm Minh Triết Sân phơi bùn chia làm nhiều Kích thước 4m x 4m x 1m = 16m3 Vậy số ô là: n = 31,6 ≈2 16 Chu kỳ thu bùn dao động khoảng 20 – 30 ngày, phụ thuộc nhiều yếu tố: - Tính chất bùn - Khả thấm đất - Thời tiết ( mùa mưa hay nắng) 96 PHỤ LỤC 2: DỰ TOÁN KINH TẾ A DỰ TOÁN KINH TẾ CHO PHƯƠNG ÁN A.1 Chi phí đầu tư  Chí phí xây dựng Vật liệu Hạng mục cơng trình Số Thể tích Đơn giá (VNĐ/ Thành tiền lượng (m3) m3) (VNĐ) Hầm bơm BTCT 4.000.000 20.000.000 Bể điều hòa BTCT 60 4.000.000 240.000.000 Bể lắng BTCT 10 4.000.000 40.000.000 Bể AEROTANK BTCT 51,84 4.000.000 207.360.000 Bể lắng BTCT 17,5 4.000.000 70.000.000 Bể lọc cát sỏi Đào đất 450 50.000.000 22.500.000 Bể tiếp xúc BTCT 10 4.000.000 40.000.000 Bể chứa bùn BTCT 40,5 4.000.000 162.000.000 Nhà điều hành Gạch 10 2.500.000 25.000.000 Nhà chứa thiết bị Gạch 11,6 2.500.000 29.000.000 Tổng T1 1.236.132.000  Chí phí máy móc thiết bị Hạng mục Thiết bị Số Đơn giá Thành tiền lượng (VNĐ) (VNĐ) Lưới chắn rác Lưới chắn rác 500.000 500.000 Hầm bơm Bơm nước thải chìm 25.000.000 50.000.000 Đĩa phân phối khí 10 350.000 3.500.000 Bơm nước thải chìm 20.000.000 40.000.000 Bể Máy thổi khí 20.000.000 40.000.000 AEROTANK Đĩa phân phối khí 35 350.000 12.250.000 6.500.000 13.000.000 Vật liệu lọc 10.000.000 10.000.000 Bơm châm hóa chất 4.000.000 4.000.000 1.000.000 1.000.000 Bể điều hòa Bể lắng Bể lọc cát sỏi Bể tiếp xúc Máng cưa+ống trung tâm Thùng chứa NaOCl, 500L Tổng T2 174.250.000 97  Chi phí phụ kiện chi phí gián tiếp STT Phụ kiện Đơn giá Hệ thống đường ống (ống, van thép, PVC) Thành tiền (VNĐ) 2,5% (T1+T2) 25.752.750 Hệ thống dây điện, tủ điều khiển 2,5% (T + T ) 25.752.750 Chi phí lập quản dự án 5% (T + T ) 51.505.500 Chi phí nhân cơng 10% (T + T ) 103.011.000 Tổng T3 206.022.000 Tổng chi phí đầu tư ban đầu: T đtbđ = T +T +T = 855.860.000 + 174.250.000 + 206.022.000 = 1.236.132.000 VNĐ  Chi phí quản vận hành  Chi phí hóa chất Hóa chất NaOCl: 0,27 kg/ngày * 2.000 VND/kg = 500VND/ngày Hóa chất PAC: 27l/ngày * 6.700 VND/lít = 108.900 VND/ngày Tổng T4: 109.400VND/ngày 98  Chi phí điện Công Tên thiết bị Số suất (kW/h) Máy bơm NaOCl lượng Thời gian Điện hoạt động tiêu thụ (h) (kW) Đơn giá Thành tiền (VNĐ/kW) (VNĐ/ngày) 0,2 24 4,8 1.500 7.200 1,5 24 36 1.500 54.000 0,75 24 18 1.500 27.000 3,7 12 88.8 1.500 133.200 0,375 1/12 0,03 1.500 47 Bơm bùn bể lắng 2,2 1/12 0,18 1.500 275 Thiết bị chiếu sáng 0,03 20 24 0,72 1.500 1.080 Bơm chìm nước thải hầm bơm Bơm chìm nước thải bể điều hòa Máy thổi khí bể điều hồ bể AEROTANK Bơm bùn bể lắng Tổng T5 222.802  Chi phí nhân cơng vận hành Biên chế Số người Mức lương Thành tiền (VNĐ/tháng) (VNĐ/tháng) Kĩ sư 3.000.000 3.000.000 Công nhân 2.000.000 2.000.000 Tổng T6 5.000.000  Chi phí bảo trì bảo dưỡng hàng năm  Thay nhớt  Bơi trơn dầu mỡ Chi phí bảo trì bảo dưỡng T = 0,5% tổng chi phí đầu tư = 0,5% *1.236.132.000 = 6.180.660 VNĐ/năm = 515.055 VNĐ/tháng Vậy tổng chi phí vận hành: T vh = T + T + T + T = 15.000 + 6.684.060 + 5.000.000 + 515.055 = 12.214.115 VNĐ/tháng 99  Khấu hao tài sản lãi suất Số tiền vay ngân hàng ban đầu: 1.236.132.000 VNĐ, với lãi suất vay dài hạn 20%/năm, với niên hạn hoạt động cơng trình 20 năm Số tiền trả hàng năm cho ngân hàng tính theo bảng sau: Thời gian vận hành dự án (năm) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tiền vay ngân hàng (VND) 1236132000 1174325400 1112518800 1050712200 988905600 927099000 865292400 803485800 741679200 679872600 618066000 556259400 494452800 432646200 370839600 309033000 247226400 185419800 123613200 61806600 Tổng Trả nợ định Lãi suất ngân Trả ngân kỳ (VND) hàng (VND) hàng (VND) 61806600 247226400 309033000 61806600 234865080 296671680 61806600 222503760 284310360 61806600 210142440 271949040 61806600 197781120 259587720 61806600 185419800 247226400 61806600 173058480 234865080 61806600 160697160 222503760 61806600 148335840 210142440 61806600 135974520 197781120 61806600 123613200 185419800 61806600 111251880 173058480 61806600 98890560 160697160 61806600 86529240 148335840 61806600 74167920 135974520 61806600 61806600 123613200 61806600 49445280 111251880 61806600 37083960 98890560 61806600 24722640 86529240 61806600 12361320 74167920 3832009200 Số tiền trả trung bình hàng tháng cho ngân hàng: T = 3.832.009.200/20/12 = 15.966.705 VNĐ/tháng Giá thành xử cho 1m3 nước thải xử T + Tvh 15.966.705 + 12.214.115 = = 10.437 VNĐ Giá 1m3 nước = 90*30 Q *30 Vậy giá thành 1m3 nước xử theo phương án 10.437 VNĐ 100 B DỰ TOÁN KINH TẾ CHO PHƯƠNG ÁN B.1 Chi phí đầu tư  Chí phí xây dựng Số Vật liệu Hạng mục cơng trình Thể tích lượng Đơn giá (VNĐ/ Thành tiền m) (VNĐ) (m ) Hầm bơm BTCT 4.000.000 20.000.000 Bể điều hòa BTCT 60 4.000.000 240.000.000 Bể lắng BTCT 10 4.000.000 40.000.000 Bể trung gian BTCT 51,84 4.000.000 207.360.000 Bể SBR BTCT 150 4.000.000 600.000.000 Bể tiếp xúc BTCT 10 4.000.000 40.000.000 Bể chứa bùn BTCT 40,5 4.000.000 162.000.000 Nhà điều hành Gạch 10 2.500.000 25.000.000 Nhà chứa thiết bị Gạch 11,6 2.500.000 29.000.000 Tổng T1 1.363.360.000  Chí phí máy móc thiết bị Hạng mục Thiết bị Số Đơn giá Thành tiền lượng (VNĐ) (VNĐ) Lưới chắn rác Lưới chắn rác 500.000 500.000 Hầm bơm Bơm nước thải chìm 25.000.000 50.000.000 Đĩa phân phối khí 10 350.000 3.500.000 Bơm nước thải chìm 20.000.000 40.000.000 Thiết bị rút nước 20.000.000 20.000.000 Bộ điều khiển 5.000.000 5.000.000 Máy thổi khí 20.000.000 40.000.000 Đĩa phân phối khí 35 350.000 12.250.000 6.500.000 6.500.000 4.000.000 4.000.000 1.000.000 1.000.000 Bể điều hòa Bể SBR Bể lắng Máng cưa+ống trung tâm Bơm châm hóa chất Bể tiếp xúc Thùng chứa NaOCl, 500L Tổng T2 182.750.000 101  Chi phí phụ kiện chi phí gián tiếp STT Phụ kiện Đơn giá Hệ thống đường ống (ống, van thép, PVC) Thành tiền (VNĐ) 2,5% (T1+T2) 38.652.750 Hệ thống dây điện, tủ điều khiển 2,5% (T + T ) 38.652.750 Chi phí lập quản dự án 5% (T + T ) 77.305.500 Chi phí nhân cơng 10% (T + T ) 154.611.000 Tổng T3 309.222.000 Tổng chi phí đầu tư ban đầu: T đtbđ = T +T +T = 1.363.360.000 + 182.750.000 + 309.222.000 = 1.855.332.000 VNĐ  Chi phí quản vận hành  Chi phí hóa chất Hóa chất NaOCl: 0,27 kg/ngày * 2.000 VND/kg = 500VND/ngày Hóa chất PAC: 27l/ngày * 6.700 VND/lít = 108.900 VND/ngày Tổng T4: 109.400VND/ngày  Chi phí điện 102 Công suất Số Tên thiết bị Máy bơm NaOCl Bơm chìm nước thải hầm bơm Bơm chìm nước thải bể điều hòa Thời gian Điện hoạt động tiêu thụ (h) (kW) Đơn giá Thành tiền (VNĐ/kW) (VNĐ/ngày) (kW/h) lượng 0,2 24 4,8 1.500 7.200 1,5 24 36 1.500 54.000 0,75 24 18 1.500 27.000 5,5 12 88.8 1.500 133.200 0,375 1/12 0,03 1.500 47 1,5 1.500 4.500 0,55 1/12 0,046 1.500 69 0,03 20 24 0,72 1.500 1.080 Máy thổi khí bể điều hồ bể SBR Bơm bùn bể lắng Bơm chìm nước thải bể trung gian Bơm bùn bể lắng SBR Thiết bị chiếu sáng Tổng T5 106.896  Chi phí nhân cơng vận hành Biên chế Số người Mức lương Thành tiền (VNĐ/tháng) (VNĐ/tháng) Kĩ sư 3.000.000 3.000.000 Công nhân 2.000.000 2.000.000 Tổng T6 5.000.000  Chi phí bảo trì bảo dưỡng hàng năm  Thay nhớt  Bôi trơn dầu mỡ Chi phí bảo trì bảo dưỡng T = 0,5% tổng chi phí đầu tư = 0,5% *1.855.332.000 = 9.276.660 VNĐ/năm = 773.055 VNĐ/tháng Vậy tổng chi phí vận hành: T vh = T + T + T + T = 15.000 + 3.206.880 + 5.000.000 + 773.055 103 = 8.994.935 VNĐ/tháng  Khấu hao tài sản lãi suất Số tiền vay ngân hàng ban đầu: 1.855.332.000 VNĐ, với lãi suất vay dài hạn 20%/năm, với niên hạn hoạt động cơng trình 20 năm Số tiền trả hàng năm cho ngân hàng tính theo bảng sau: Thời gian vận hành dự án (năm) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tiền vay ngân hàng (VND) 1855332000 1762565400 1669798800 1577032200 1484265600 1391499000 1298732400 1205965800 1113199200 1020432600 927666000 834899400 742132800 649366200 556599600 463833000 371066400 278299800 185533200 92766600 Tổng Trả nợ định Lãi suất ngân Trả ngân kỳ (VND) hàng (VND) hàng (VND) 92766600 371066400 463833000 92766600 352513080 445279680 92766600 333959760 426726360 92766600 315406440 408173040 92766600 296853120 389619720 92766600 278299800 371066400 92766600 259746480 352513080 92766600 241193160 333959760 92766600 222639840 315406440 92766600 204086520 296853120 92766600 185533200 278299800 92766600 166979880 259746480 92766600 148426560 241193160 92766600 129873240 222639840 92766600 111319920 204086520 92766600 92766600 185533200 92766600 74213280 166979880 92766600 55659960 148426560 92766600 37106640 129873240 92766600 18553320 111319920 5751529200 Số tiền trả trung bình hàng tháng cho ngân hàng: T = 5.751.529.200/20/12 = 23.964.705 VNĐ/tháng Giá thành xử cho 1m3 nước thải xử T + Tvh 23.964.705 + 8.994.935 = = 12.207 VNĐ Giá 1m3 nước = 90*30 Q *30 Vậy giá thành 1m3 nước xử theo phương án 12.207 VNĐ PHỤ LỤC 3: BẢNG VẼ CHI TIẾT CÁC CƠNG TRÌNH 104 ... Chương TỔNG QUAN 14 2.1 TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MỸ SƯƠNG 14 2.1.1 Giới thiệu sơ lược doanh nghiệp 14 2.1.2 Quy mô doanh nghiệp 14 2.1.3 Đặc điểm tự nhiên... chi phí cho việc xử lý nước thải từ doanh nghiệp tư nhân Mỹ Sương 13 Chương TỔNG QUAN 2.1 TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MỸ SƯƠNG 2.1.1 Giới thiệu sơ lược doanh nghiệp Tên xí nghiệp: xí nghiệp... phương án thiết kế HTXLNT cho doanh nghiệp tư nhân MỸ SƯƠNG đạt quy chuẩn QCVN 11: 2008 / BTNMT, cột B với cơng suất 90 m3/ngày.đêm  Tính tốn thiết kế HTXLNT cho doanh nghiệp tư nhân MỸ SƯƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN MỸ SƯƠNG TÂN THÀNH, BÀ RỊAVŨNG TÀU , THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN MỸ SƯƠNG TÂN THÀNH, BÀ RỊAVŨNG TÀU

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay