00 9 sổ TAY CHẤT LƯỢNG và AN TOÀN THỰC PHẨM

20 78 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:17

Sổ tay chất lượng theo ISO 22000: 2005Đây là tài liệu mô tả tương tác giữa các quá trình theo ISO 22k, cũng như hướng dẫn cách thiết lập hệ thống theo ISO 22k, tài liệu này đảm bảo cung cấp đầy đủ các yêu cầu theo tiêu chuẩn ISO 22000: 2005 CÔNG TY CỔ PHẨN CẤP NƢỚC SƠN LA SỔ TAY CHẤT LƢỢNG - AN TOÀN THỰC PHẨM Mã số: STCL - ATTP Lần ban hành: 02 Ngày ban hành: 10/7/2011 Ngƣời viết Ngƣời xem xét Ngƣời phê duyệt Trần Quyết Chiến Lƣơng Thế Cơng Bùi Văn Đính Tài liệu tài sản thuộc sở hữu Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn la Sự chép hình thức thực với đồng ý đại diện lãnh đạo Công ty người ủy quyền STCL-ATTP SỔ TAY CHẤT LƢỢNG & Trang: / 20 AN TOÀN THỰC PHẨM Lần ban hành: 02 Ngày ban hành: 10/7/2011 Theo dõi sửa đổi tài liệu Lần sửa đổi Ngày hiệu lực Nội dung sửa đổi 00 20/12/2010 Ban hành lần 01 10/7/2011 Phê duyệt Bổ sung tiêu chuẩn ISO 22000:2005 điều khoản loại trừ không áp dụng Danh sách phân phối truy cập tài liệu Bản cứng Ngƣời giữ tài liệu Giám đốc - Đại diện lãnh đạo chất lƣợng Thƣ ký ISO ( Bản gốc) Xí nghiệp cấp nƣớc thành phố Xí nghiệp xây lắp Xí nghiệp cấp nƣớc thành phố Các phòng ban văn phòng Đƣờng dẫn mềm Ngƣời đƣợc phép truy cập tài liệu (read only) D/IS0 9001:2008/ Sổ tay chất lƣợng - An toàn thực phẩm Tất phận đơn vị trực thuộc Tài liệu tài sản thuộc sở hữu Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn la Sự chép hình thức thực với đồng ý đại diện lãnh đạo Công ty người ủy quyền STCL-ATTP SỔ TAY CHẤT LƢỢNG & Trang: / 20 AN TOÀN THỰC PHẨM Lần ban hành: 02 Ngày ban hành: 10/7/2011 Mục lục Nội dung Giới thiệu chung 1.1 Mục đích 2.2 Phạm vi áp dụng 3.3 Thuật ngữ từ viết tắt 4.4 Giới thiệu Công ty 5.5 đồ tổ chức 6.6 Chính sách chất lƣợng 7.7 Trách nhiệm quyền hạn 8.8 đồ q trình Cơng ty 9.9 Hệ thống quản lý chất lƣợng an toàn thực phẩm Công ty: Cấu trúc hệ thống văn tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng an tồn thực phẩm Cơng ty theo u cầu ISO 9001:2008 & ISO 22000:2005 Tài liệu tài sản thuộc sở hữu Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn la Sự chép hình thức thực với đồng ý đại diện lãnh đạo Công ty người ủy quyền STCL-ATTP SỔ TAY CHẤT LƢỢNG & Trang: / 20 AN TOÀN THỰC PHẨM Lần ban hành: 02 Ngày ban hành: 10/7/2011 Giới thiệu chung Mục đích: Sổ tay tài liệu tổng quát hệ thống tài liệu quản lý chất lƣợng an toàn thực phẩm Công ty nhằm mô tả hoạt động quản lý chất lƣợng-an toàn thực phẩm sở yêu cầu Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 ISO 22000-2005 để thực sách, mục tiêu chất lƣợng, mục tiêu đảm bảo an toàn sản phẩm mà Lãnh đạo Công ty đề Phạm vi áp dụng: Hệ thống quản lý chất lƣợng an tồn thực phẩm trình bày sổ tay áp dụng cho lĩnh vực: Sản xuất cung cấp nƣớc sinh hoạt, nƣớc uống tinh khiết thi công xây lắp cơng trình cấp nƣớc Cơng ty, Xí nghiệp cấp nƣớc thành phố, Xí nghiệp xây lắp Do đặc thù Công ty , Hệ thống quản lý chất lƣợng an tồn thực phẩm khơng áp dụng yêu cầu sau Tiêu chuẩn ISO 9001:2008: Điều khoản loại trừ 7.5.4 - tài sản khách hàng: hoạt động cung cấp sản phẩm công ty, không liên quan tới tài sản khách hàng nên công ty loại trừ điều khoản Thuật ngữ từ viết tắt Công ty Công ty Cổ phần Cấp nƣớc Sơn la ST-ATTP : Sổ tay chất lƣợng an tồn thực phẩm QT Quy trình HD Hƣớng dẫn BM Biểu mẫu ATTP An toàn thực phẩm Sổ tay sử dụng thuật ngữ định nghĩa Tiêu chuẩn ISO 9000:2005 “Hệ thống quản lý chất lượng - sở từ vựng” Giới thiệu Công ty Cổ phần Cấp nƣớc Sơn la - Tên Cơng ty : CƠNG TY CỔ PHẦN CẤP NƢỚC SƠN LA - Tên Tiếng Anh : SON LA WATER SUPPLY JOINT – STOCK COMPANY - Tên viết tắt : SOWASUCO - Địa trụ sở : Số 55, Đƣờng Tô Hiệu - TP Sơn la, Tỉnh Sơn la - Điện thoại : 0223 854934 Fax: 0223 854539 Tài liệu tài sản thuộc sở hữu Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn la Sự chép hình thức thực với đồng ý đại diện lãnh đạo Công ty người ủy quyền STCL-ATTP SỔ TAY CHẤT LƢỢNG & Trang: / 20 AN TOÀN THỰC PHẨM Lần ban hành: 02 Ngày ban hành: 10/7/2011 Công ty đƣợc thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số : 5500154649, đăng ký lần đầu ngày 18 tháng 04 năm 2005 đăng ký thay đổi lần thứ ngày 03 tháng 12 năm 2008 sở Kế hoạch đầu tƣ tỉnh Sơn La cấp Các ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất, kinh doanh nƣớc Thi cơng cơng trình cấp nƣớc thị nơng thơn Tƣ vấn, thiết kế cơng trình cấp nƣớc Tổ chức khu vui chơi giải trí dƣới nƣớc Kinh doanh vật tƣ xây lắp chuyên ngành cấp thoát nƣớc Sản xuất, kinh doanh nƣớc tinh khiết Thi cơng cơng trình dân dụng Kinh doanh cảnh trang trí ngoại thất cơng trình Xây dựng kinh doanh nhà đồ tổ chức nhân CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƢỚC SƠN LA ĐỒ TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐẢNG ỦY CÁC ĐOÀN THỂ BAN GIÁM ĐỐC - Xí nghiệp CN thành phố số - Xí nghiệp CN thành phố số - Xí nghiệp xây lắp cấp nƣớc Kế hoạch sản xuất Tổ hóa nghiệm VĂN PHỊNG Quản lý dự án Tài kế tốn - Xí nghiệp CN Mai Sơn - Chi nhánh CN Yên Châu - Chi nhánh CN Mộc Châu - Chi nhánh CN Phù Yên - Chi nhánh CN Bắc Yên - Chi nhánh CN Sông Mã - Chi nhánh CN Thuận Châu - Chi nhánh CN Quỳnh Nhai - Chi nhánh CN Mƣờng La Quản lý khách hàng Tổ chức hành Ghi : Các đơn vị không nằm phạm vi dự án ISO 9001; ISO 22000 Tài liệu tài sản thuộc sở hữu Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn la Sự chép hình thức thực với đồng ý đại diện lãnh đạo Công ty người ủy quyền STCL-ATTP SỔ TAY CHẤT LƢỢNG & Trang: / 20 AN TOÀN THỰC PHẨM Lần ban hành: 02 Ngày ban hành: 10/7/2011 Chính sách chất lƣợng an tồn thực phẩm Xem sách chất lƣợng an toàn thực phẩm : CSCL ATTP Mục tiêu chât lƣợng Xem MTCL công ty (Mục tiêu phấn đấu cụ thể cho năm, phận Giám đốc xác định Họp xem xét Lãnh đạo tổ chức hàng năm) Trách nhiệm quyền hạn Xem Quy chế phân công trách nhiệm quyền hạn đồ q trình cơng ty CẢI TIẾN THƢỜNG XUYÊN Phân tích liệu Thu thập ý kiến BAN LÃNH ĐẠO Đánh giá trình Đánh giá nội QT-03 NHẬN PHÂN LOẠI YÊU CẦU XÁC LẬP HỢP ĐỒNG MUA HÀNG KIỂM TRA Yes K H Á C H H À N G No SẢN XUẤT CUNG CẤP DỊCH VỤ LƢU KHO KIỂM TRA YES NO Xử lý phản hồi/khiếu nại Xử lý sản phẩm không phù hợp HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC PHÒNG NGỪA ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG CẤP Cung cấp nguồn lực Bảo trì thiết bị Kiểm soát thiết bị đo Kiểm soát tài liệu - Kiểm soát hồ Tài liệu tài sản thuộc sở hữu Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn la Sự chép hình thức thực với đồng ý đại diện lãnh đạo Công ty người ủy quyền STCL-ATTP SỔ TAY CHẤT LƢỢNG & Trang: / 20 AN TOÀN THỰC PHẨM Lần ban hành: 02 Ngày ban hành: 10/7/2011 Hệ thống quản lý chất lƣợng an toàn thực phẩm công ty CẤU TRÚC HỆ THỐNG VĂN BẢN TÀI LIỆU Hệ thống quản lý chất lƣợng an toàn thực phẩm Công ty đƣợc xây dựng sở hệ thống văn bao gồm tài liệu sau: Tầng 1: Sổ tay chất lƣợng, tài liệu mô tả cung cấp thông tin tổng quan Hệ thống quản lý chất lƣợng an toàn thực phẩm Công ty Tầng Tầng 2: Các quy trình, tài liệu mơ tả trình tự trách nhiệm thực trình 11 hệ thống chất lƣợng An toàn thực Tầng phẩm Các văn quy phạm pháp luật đƣợc viện dẫn nội dung tƣơng ứng sổ tay chất Tâng lƣợng Tầng 3: Tầng bao gồm tài liệu mô tả chi tiết thực công việc trách nhiệm Tầng quyền hạn công việc, cụ thể gồm hƣớng dẫn công việc, Quy định, Quy chế Tầng 4: Các hồ cung cấp chứng hoạt động Hệ thống quản lý chất lƣợng an toàn thực phẩm An toàn thực phẩm Hệ thống văn công ty đƣợc xem xét, thay đổi cần thiết đề phù hợp với thay đổi hoạt động Công ty HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG-AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA CÔNG TY THEO CÁC YÊU CẦU CỦA ISO 9001:2008 ISO 22000:2005 A NỘI DUNG PHẦN NÀY ĐƢỢC ĐÁNH SỐ THEO CÁC YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 Hệ thống quản lý chất lƣợng: Công ty xây dựng, thực hiện, trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lƣợng an toàn thực phẩm văn phù hợp với yêu cầu Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 4.2 Yêu cầu văn 4.2.1 Khái quát Các văn Hệ thống quản lý chất lƣợng an tồn thực phẩm Cơng ty bao gồm:  Chính sách chất lƣợng, mục tiêu chất lƣợng  Sổ tay chất lƣợng an toàn thực phẩm Tài liệu tài sản thuộc sở hữu Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn la Sự chép hình thức thực với đồng ý đại diện lãnh đạo Công ty người ủy quyền STCL-ATTP SỔ TAY CHẤT LƢỢNG & Trang: / 20 AN TOÀN THỰC PHẨM Lần ban hành: 02 Ngày ban hành: 10/7/2011  Các quy trình theo yêu cầu Tiêu chuẩn ISO 9001:2008, ISO 22000:2005.và quy trình đƣợc xác định cần thiết để đảm bảo kiểm sốt hoạt động Cơng ty cách có hiệu  Hồ chất lƣợng 4.2.2 Sổ tay chất lƣợng Sổ tay chất lƣợng an toàn thực phẩm Công ty bao gồm nội dung sau:  Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức Công ty;  Phạm vi Hệ thống quản lý chất lƣợng an toàn thực phẩm, bao gồm giải thích u cầu khơng áp dụng;  Mơ tả mối quan hệ q trình hệ thống quản lý chất lƣợng;  Quan điểm thực yêu cầu Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 ISO 22000:2005;  Các quy trình hệ thống quản lý chất lƣợng;  Viện dẫn tới văn quy phạm pháp luật 4.2.3 Kiểm soát tài liệu Các tài liệu thuộc Hệ thống quản lý chất lƣợng an tồn thực phẩm đƣợc kiểm sốt, Cơng ty xây dựng Quy trình văn để:  Phê duyệt thỏa đáng tài liệu trƣớc ban hành  Xem xét cập nhật cần phê duyệt lại  Đảm bảo thay đổi tình trạng sửa đổi hành tài liệu đƣợc nhận biết;    Đảm bảo tài liệu thích hợp sẵn có nơi sử dụng Đảm bảo tài liệu đƣợc rõ ràng nhận biết dễ dàng Đảm bảo tài liệu có nguồn gốc từ bên mà tổ chức xác định cần thiết đƣợc nhận biết phân phối chúng đƣợc kiểm soát  Ngăn ngừa việc sử dụng vơ tình tài liệu lỗi thời có dấu hiệu nhận biết thích hợp chúng đƣợc giữ lại Tài liệu liên quan: Quy trình kiểm sốt tài liệu QT - 01 4.2.4 Kiểm soát hồ chất lƣợng Các hồ yêu cầu Hệ thống quản lý chất lƣợng an toàn thực phẩm đƣợc thu thập bảo quản để cung cấp chứng phù hợp với yêu cầu Tiêu chuẩn ISO 9001:2008, ISO 22000 kiểm sốt cách có hiệu Hệ thống quản lý chất lƣợng an toàn thực phẩm Các hồ chất lƣợng đƣợc lƣu giữ với nguyên tắc dễ thấy, dễ lấy cần thiết Công ty xây dựng Quy trình văn để quản lý việc nhận biết, lƣu trữ, bảo quản, sử dụng huỷ bỏ hồ chất lƣợng Tài liệu liên quan: Quy trình kiểm sốt hồ QT – 02 Trách nhiệm lãnh đạo 5.1 Cam kết lãnh đạo: Lãnh đạo Công ty cam kết xây dựng, thực cải tiến Hệ thống quản lý chất lƣợng an tồn thực phẩm thơng qua hoạt động sau: Tài liệu tài sản thuộc sở hữu Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn la Sự chép hình thức thực với đồng ý đại diện lãnh đạo Công ty người ủy quyền STCL-ATTP SỔ TAY CHẤT LƢỢNG & Trang: / 20 AN TOÀN THỰC PHẨM Lần ban hành: 02 Ngày ban hành: 10/7/2011  Thƣờng xuyên truyền đạt cho tất cán bộ, nhân viên Công ty hiểu rõ tầm quan trọng tâm xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lƣợng;  Luôn nhấn mạnh tầm quan trọng đáp ứng yêu cầu khách hàng luật định;  Đề sách, mục tiêu chất lƣợng;  Đảm bảo nguồn lực cần thiết;  Tiến hành họp xem xét Hệ thống quản lý chất lƣợng an toàn thực phẩm 5.2 Hƣớng vào khách hàng: Thơng qua sách, mục tiêu chất lƣợng quy trình Hệ thống quản lý chất lƣợng, Lãnh đạo Công ty đảm bảo nhu cầu mong đợi khách hàng đƣợc xác định đáp ứng để đạt đƣợc mục tiêu thoả mãn khách hàng 5.3 Chính sách chất lƣợng Lãnh đạo Cơng ty ban hành sách mục tiêu chất lƣợng chung hoạt động theo chức nhiệm vụ đƣợc phân công Trên sở này, phận cụ thể hoá mục tiêu lập kế hoạch thực cho phận Chính sách mục tiêu chất lƣợng đƣợc phổ biến đến tất cán bộ, nhân viên hình thức thích hợp nhƣ:  Trình bày dới dạng thẻ sổ tay để phát cho tất ngƣời;  Phổ biến họp tồn Cơng ty phận  Viết bảng, hiệu v.v  Tổ chức học kiểm tra với nội dung khác 5.4 Hoạch định Hệ thống quản lý chất lƣợng Lãnh đạo Công ty đảm bảo rằng:  Các hoạt động Hệ thống quản lý chất lƣợng an toàn thực phẩm đƣợc lập kế hoạch để thực sách, mục tiêu đề yêu cầu chung hệ thống quản lý chất lƣợng  Hệ thống quản lý chất lƣợng an tồn thực phẩm đƣợc trì, thay đổi đƣợc thực theo kế hoạch để đảm bảo tính tồn vẹn hệ thống chất lƣợng Tài liệu liên quan: Các tài liệu nêu danh mục tài liệu nội 5.5 Trách nhiệm, quyền hạn thông tin 5.5.1 Trách nhiệm quyền hạn: Chức mối quan hệ phận, trách nhiệm quyền hạn vị trí cơng việc đƣợc xác định rõ ràng thơng báo tồn tổ chức 5.5.2 Đại diện lãnh đạo chất lƣợng Để xây dựng trì Hệ thống quản lý chất lƣợng an tồn thực phẩm Cơng ty, Lãnh đạo Công ty bổ nhiệm đại diện thành vên Ban lãnh đạo Công ty làm đại diện lãnh đạo chất lƣợng, cử Cán kỹ thuật Đội trƣởng đội ATTP Tài liệu tài sản thuộc sở hữu Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn la Sự chép hình thức thực với đồng ý đại diện lãnh đạo Công ty người ủy quyền STCL-ATTP SỔ TAY CHẤT LƢỢNG & Trang: 10 / 20 AN TOÀN THỰC PHẨM Lần ban hành: 02 Ngày ban hành: 10/7/2011 Đại diện lãnh đạo chất lƣợng ngƣời chịu trách nhiệm trƣớc Giám đốc việc thiết lập trì hệ thống quản lý chất lƣợng, theo dõi báo cáo với Giám đốc hoạt động hệ thống quản lý chất lƣợng an tồn thực phẩm 5.5.3 Thơng tin nội Q trình thơng tin nội đƣợc kiểm sốt đảm bảo thơng tin cách có hiệu Lãnh đạo với phận phận hệ thống quản lý chất lƣợng an toàn thực phẩm Các hình thức đảm bảo thơng tin bao gồm:  Thông báo gửi phận  Giao ban định kỳ  Các họp  Bảng tin nội 5.6 Xem xét lãnh đạo 5.6.1 Khái quát Lãnh đạo Công ty tiến hành xem xét Hệ thống quản lý chất lƣợng an toàn thực phẩm định kỳ năm lần để đảm bảo tính đầy đủ, liên tục hiệu hệ thống Trong họp xem xét đánh giá nhu cầu thay đổi cấu hệ thống, sách mục tiêu chất lƣợng Thời gian tiến hành xem xét Lãnh đạo thông thƣờng sau đánh giá chất lƣợng nội bộ, ngồi có họp đột xuất cần thiết Các họp đột xuất khơng thiết phải xem xét tồn Hệ thống quản lý chất lƣợng an toàn thực phẩm mà xem xét số hoạt động 5.6.2 Thơng tin đầu vào Các nội dung phải đƣợc xem xét bao gồm:  Kết đánh giá  Thông tin phản hồi khách hàng  Kết hoạt động q trình mức độ sai sót công việc  Kết thực biện pháp khắc phục, phòng ngừa  Kết thực vấn đề nêu họp trƣớc  Những thay đổi ảnh hởng tới Hệ thống quản lý chất lƣợng  Những kiến nghị để cải tiến Các nội dung xem xét đƣợc Đại diện lãnh đạo chất lƣợng chuẩn bị trƣớc văn phân phối cho thành viên tham gia họp 5.6.3 Kết xem xét Kết xem xét lãnh đạo đƣợc thể biên họp Trong biên thể định hành động liên quan tới:  Cải tiến hiệu lực Hệ thống quản lý chất lƣợng an toàn thực phẩm q trình có liên quan  Cải tiến dịch vụ theo yêu cầu khách hàng  Các nguồn lực cần thiết Tài liệu tài sản thuộc sở hữu Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn la Sự chép hình thức thực với đồng ý đại diện lãnh đạo Công ty người ủy quyền STCL-ATTP SỔ TAY CHẤT LƢỢNG & Trang: 11 / 20 AN TOÀN THỰC PHẨM Lần ban hành: 02 Ngày ban hành: 10/7/2011 Tài liệu liên quan: Biên họp xem xét hệ thống quản lý chất lượng Quản lý nguồn lực 6.1 Cung cấp nguồn lực Công ty xác định cung cấp nguồn lực cần thiết để thực trì hệ thống cải tiến liên tục hiệu lực hệ thống đó, Nâng cao thỏa mãn khách hàng cách đáp ứng yêu cầu khách hàng 6.2 Nguồn nhân lực 6.2.1 Khái qt Cơng ty phân cơng Ngƣời có đủ lực để thực cơng việc có ảnh hƣởng tới chất lƣợng sở đƣợc tuyển chọn, đào tạo có kỹ năng, kinh nghiệm thích hợp 6.2.2 Năng lực, nhận thức đào tạo Trên sở u cầu lực cho vị trí cơng việc, Công ty tiến hành tuyển chọn, đào tạo để Ngƣời đáp ứng yêu cầu Công ty xác định nhu cầu, lập kế hoạch tổ chức thực việc đào tạo cho cán bộ, nhân viên Kết đào tạo đƣợc đánh giá lƣu với hồ khác để chứng tỏ lực Ngƣời theo yêu cầu vị trí cơng việc Thơng qua họp, Lãnh đạo Công ty nhấn mạnh để Ngƣời thấy đƣợc tầm quan trọng cơng việc có ảnh hƣởng tới chất lƣợng chung Công ty đồng thời phải hƣớng dẫn để Ngƣời biết đƣợc phải làm để thực đƣợc sách mục tiêu đề Cơng ty khuyến khích tất Ngƣời tự đào tạo để nâng cao trình độ, kỹ phục vụ công việc Tài liệu liên quan: Quy trình Tuyển dụng đào tạo QT -17 * Quyết định số 43/2005/QĐ-BYT Yêu cầu kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm 6.3 Cơ sở hạ tầng Cơng ty xác định, cung cấp trì sở hạ tầng cần thiết để đảm bảo chất lƣợng dịch vụ sản phẩm cung cấp Cơ sở hạ tầng bao gồm nhà xƣởng, thiết bị, máy móc, phƣơng tiện kỹ thuật vật dụng; Các phƣơng tiện về giao thông, liên lạc, hệ thống thông tin Tất thiết bị cần thiết đƣợc bảo dƣỡng định kỳ để đảm bảo chúng ln có khả làm việc tốt Tài liệu liên quan:  Quy trình quản lý hệ thống thiết bị sản xuất QT - 10 6.4 Môi trƣờng làm việc Công ty xác định quản lý yếu tố môi trƣờng làm việc cần thiết để đạt đƣợc phù hợp yêu cầu sản phẩm/dịch vụ cung cấp cho khách hàng Tài liệu liên quan:  Các quy định vệ sinh PPR  Nội quy, quy chế Cơng ty, Xí nghiệp Các q trình sản xuất cung cấp dịch vụ 7.1 Lập kế hoạch trình sản xuất Tài liệu tài sản thuộc sở hữu Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn la Sự chép hình thức thực với đồng ý đại diện lãnh đạo Công ty người ủy quyền STCL-ATTP SỔ TAY CHẤT LƢỢNG & Trang: 12 / 20 AN TOÀN THỰC PHẨM Lần ban hành: 02 Ngày ban hành: 10/7/2011 Trong việc lập kế hoạch, Công ty xác định rõ trình cần thiết cho sản phẩm/ dịch vụ cung cấp Các trình quán với yêu cầu hệ thống quản lý chất lƣợng Trong kế hoạch xác định yếu tố sau:  Mục tiêu chất lƣợng yêu cầu sản phẩm/dịch vụ  Nhu cầu thiết lập trình, tài liệu cần thiết cung cấp nguồn lực cụ thể với sản phẩm/dịch vụ  Các hoạt động kiểm tra, xác nhận giá trị sử dụng, hoạt động theo dõi đo lƣờng, kiểm tra, thử nghiệm tiêu chí chấp nhận  Hồ cần thiết để chứng minh phù hợp trình dịch vụ liên quan 7.2 Các trình liên quan đến khách hàng 7.2.1 Xác định yêu cầu liên quan tới dịch vụ Công ty làm rõ nội dung sau:  Các yêu cầu cụ thể khách hàng;  Các yêu cầu khách hàng không nêu nhƣng cần thiết phải cho việc sử dụng quy định dự kiến, biết;  Các yêu cầu theo luật định, chế định có liên quan tới sản phẩm/dịch vụ Công ty;  Các yêu cầu bổ sung Công ty để tạo khác biệt dịch vụ khác nhằm đáp ứng mà vợt mong đợi khách hàng 7.2.2 Xem xét yêu cầu liên quan tới sản phẩm/ dịch vụ Công ty tiến hành xem xét yêu cầu sản phẩm/dịch vụ khách hàng trƣớc cam kết cung cấp sản phẩm cho khách hàng Việc xem xét nhằm đảm bảo:  Các yêu cầu sản phẩm đƣợc định rõ  Các yêu cầu hợp đồng đơn đặt hàng khắc với nêu trƣớc phải đƣợc giải  Cơng ty có đủ lực đáp ứng yêu cầu xác định Kết xem xét hành động liên quan tới trình xem xét đƣợc lƣu hồ Khi yêu cầu khách hàng khơng văn Cơng ty xác nhận trƣớc chấp thuận thực Khi yêu cầu sản phẩm/ dịch vụ thay đổi, tài liệu liên quan đƣợc sửa đổi thông báo cho Ngƣời có liên quan biết 7.2.3 Trao đổi thơng tin với khách hàng Công ty giữ quan hệ thƣờng xuyên với khách hàng để trao đổi thông tin liên quan tới sản phẩm/ dịch vụ cung cấp, yêu cầu, hợp đồng đơn đặt hàng kể sửa đổi, ý kiến khiếu nại khách hàng Tài liệu liên quan: Quy trình bán chăm sóc, đo lường thỏa mãn khách hàng QT -15 7.3 Thiết kế và/hoặc phát triển dịch vụ 7.3.1 Hoạch định thiết kế phát triển Trong trình hoạch định thiết kế Công ty xác định: Tài liệu tài sản thuộc sở hữu Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn la Sự chép hình thức thực với đồng ý đại diện lãnh đạo Công ty người ủy quyền STCL-ATTP SỔ TAY CHẤT LƢỢNG & Trang: 13 / 20 AN TOÀN THỰC PHẨM Lần ban hành: 02 Ngày ban hành: 10/7/2011 - Các giai đoạn thiết kế - Kiểm tra, xem xét xác nhận xác nhận giá trị sử dụng cho giai đoạn thiết kế - Xác định trách nhiệm quyền hạn hoạt động thiết kế Công ty quản lý tƣơng giao nhóm khác tham gia vào việc thiết kế nhằm đảm bảo trao đổi thơng tin có hiệu phân công trách nhiệm rõ ràng 7.3.2 Đầu vào thiết kế Đầu vào thiết kế bao gồm: - Yêu cầu chức năng, công dụng - Yêu cầu luật định, chế định thích hợp - Khi thích hợp thơng tin nhận đƣợc từ thiết kế tƣơng tự trƣớc - Các yêu cầu thiết kế khác Đầu vào phải đƣợc xem xét thỏa đáng Các yêu cầu phải đầy đủ, rõ ràng không mâu thuẫn 7.3.3 Đầu thiết kế Đầu thiết kế bao gồm: - Phải đáp ứng yêu cầu đầu vào - Cung cấp thơng tin thích hợp cho việc mua hàng, sản xuất, lắp đặt - Viện dẫn đến chuẩn mực chấp nhận sản phẩm - Xác định đặc tính cốt yếu cho an toàn sử dụng sảm phẩm 7.3.4 Xem xét thiết kế phát triển Tại giai đoạn thích hợp, việc xem xét thiết kế đƣợc thực theo hoạch định nhằm: - Đánh giá khả đáp ứng yêu cầu thiết kế - Nhận biết trục trặc đề xuất hành động cần thiết Những ngƣời tham gia vào việc xem xét phải bao gồm phận chức liên quan tới giai đoạn thiết kế, hồ việc xem xét đƣợc trì 7.3.5 Kiêm tra xác nhận thiết kế Công ty xác định việc kiểm tra xác nhận ln đƣợc thực theo bố trí hoạch định đẻ đảm bảo đầu thiết kế đáp ứng yêu cầu đầu vào Việc kiểm tra xác nhận thiết kế phải đƣợc trì hồ 7.3.6 Xác nhận giá trị sử dụng thiết kế Việc xác định giá trị sử dụng thiết kế đƣợc Công ty tiến hành theo bố trí hoạch định, nhằm đảm bảo sản phẩm tạo có khả đáp ứng yêu cầu sử dụng dự kiến Cơng ty thực trì hồ cho việc xác nhận giá trị sử dụng hành động cần thiết 7.3.7 Kiểm soát thay đổi thiết kế Các thay đổi thiết kế đƣợc Công ty nhận biết trì hồ sơ, thay đổi phải đƣợc xem xét, kiểm tra xác nhận xác nhận giá trị sử dụng cách thích hợp đƣợc phê duyệt trƣớc thực Công ty thực trì hồ kết việc xem xét thay đổi hành động cần thiết Tài liệu tài sản thuộc sở hữu Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn la Sự chép hình thức thực với đồng ý đại diện lãnh đạo Công ty người ủy quyền STCL-ATTP SỔ TAY CHẤT LƢỢNG & Trang: 14 / 20 AN TOÀN THỰC PHẨM Lần ban hành: 02 Ngày ban hành: 10/7/2011 Tài liệu liên quan Quy trình thiết kế phát triển QT - 08 7.4 Mua hàng Công ty kiểm soát việc mua vật tƣ dịch vụ bên để đảm bảo phù hợp với yêu cầu sử dụng Các kết theo dõi, đánh giá vật tƣ, dịch vụ mua kể nhà cung cấp đƣợc lƣu giữ Tài liệu liên quan: Quy trình mua hàng đánh giá nhà cung ứng QT-18 7.5 Sản xuất cung cấp dịch vụ 7.5.1 Kiểm soát trình sản xuất cung cấp dịch vụ Cơng ty kiểm sốt hoạt động cung cấp dịch vụ thơng qua:  Các thơng tin sẵn có đặc tính sản phẩm  Các hƣớng dẫn công việc sẵn có cần thiết  Sử dụng bảo dƣỡng phƣơng tiện kỹ thuật cho hoạt động cung cấp sản phẩm/d.vụ  Thực hoạt động theo dõi, đo lƣờng  Thực hoạt động thông qua sản phẩm/dịch vụ, giao hàng sau giao hàng Tài liệu liên quan: Các quy trình tác nghiệp 7.5.2 Xác nhận giá trị sử dụng trình sản xuất Cơng ty phê duyệt q trình sản xuất, mà kết kiểm tra, đánh giá phƣơng tiện kiểm tra, thử nghiệm thông thƣờng, bao gồm q trình mà khơng phù hợp phát đƣợc sau sản phẩm đƣợc sử dụng Mục đích phê duyệt q trình để đảm bảo q trình có đủ lực tạo các sản phẩm theo yêu cầu xác định Việc phê duyệt trình phải bao gồm:  Các chuẩn mực định để xem xét phê duyệt trình  Phê duyệt thiết bị trình độ ngƣời  Sử dụng phƣơng pháp Quy trình cụ thể  Yêu cầu hồ  Phê duyệt lại Tài liệu liên quan:  Kế hoạch HACCP  Quy trình quản sản xuất nước  Quy trình sản xuất nước tinh khiết  Hướng dẫn sản xuất  Quy định vệ sinh 7.5.3 Nhận biết truy tìm nguồn gốc Các sản phẩm/dịch vụ Cơng ty kiểm sốt q trình để nhận biết truy tìm cần thiết Tài liệu liên quan: Tài liệu tài sản thuộc sở hữu Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn la Sự chép hình thức thực với đồng ý đại diện lãnh đạo Công ty người ủy quyền STCL-ATTP SỔ TAY CHẤT LƢỢNG & Trang: 15 / 20 AN TOÀN THỰC PHẨM Lần ban hành: 02 Ngày ban hành: 10/7/2011  Quy trình truy tìm nguồn gốc  Các quy trình tác nghiệp liên quan 7.5.4 Tài sản khách hàng Trong trình sản xuất cung cấp dịch vụ Công ty không sử dụng tài sản khách hàng điều đƣợc loại trừ khỏi phạm vi hệ thống 7.5.5 Bảo toàn sản phẩm Các sản phẩm Cơng ty đƣợc bảo tồn chuyển giao đầy đủ cho khách hàng đƣợc kiểm sốt theo Quy trình liên quan Tài liệu liên quan: Quy định lưu kho 7.6 Kiểm soát thiết bị theo dõi đo lƣờng Công ty xác định thiết bị đo cần kiểm định, hiệu chuẩn lập kế hoạch thực để đảm bảo thiết bị đo ln có độ xác theo u cầu phép đo Tài liệu liên quan: Quy trình Quản lý kiểm soát thiết bị đo lường QT - 12 Đo lƣờng, phân tích cải tiến 8.1 Khái quát Công ty lập kế hoạch thực hoạt động kiểm tra đánh giá cải tiến thƣờng xuyên trình cần thiết để:  Đảm bảo phù hợp sản phẩm  Đảm bảo phù hợp Hệ thống quản lý chất lƣợng ATTP an toàn thực phẩm  Cải tiến hiệu Hệ thống quản lý chất lƣợng ATTP an toàn thực phẩm Biện pháp thực kỹ thuật thống kê thích hợp đƣợc xác định kế hoạch 8.2 Đánh giá phân tích cải tiến 8.2.1 Thoả mãn khách hàng Công ty xác định biện pháp thích hợp để đánh giá, giám sát mức độ hài lòng khách hàng dịch vụ, dịch vụ cung cấp Tài liệu liên quan:  Quy trình Bán hàng chăm sóc, đo lường thỏa mãn khách hàng QT-15 8.2.2 Đánh giá nội Công ty tiến hành đánh giá định kỳ Hệ thống quản lý chất lƣợng an toàn thực phẩm để đảm bảo hệ thống đƣợc xây dựng phù hợp với yêu cầu Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 , ISO 22000: 2005 đƣợc thực hiện, trì cách có hiệu lực Tài liệu liên quan:  Quy trình đánh giá nội QT-03  Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng an toàn thực phẩm 8.2.3 Theo dõi đo lƣờng q trình Cơng ty xác định áp dụng phƣơng pháp thích hợp để theo dõi, đo lƣờng trình cần thiết để đáp ứng yêu cầu khách hàng Các phƣơng pháp đƣợc xây dựng sở phải đảm Tài liệu tài sản thuộc sở hữu Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn la Sự chép hình thức thực với đồng ý đại diện lãnh đạo Công ty người ủy quyền STCL-ATTP SỔ TAY CHẤT LƢỢNG & Trang: 16 / 20 AN TOÀN THỰC PHẨM Lần ban hành: 02 Ngày ban hành: 10/7/2011 bảo tính liên tục trình nhằm đáp ứng mục tiêu định Khi không đạt đƣợc kết theo hoạch định,Công ty tiến hành việc khắc phục hành động khắc phục thích hợp 8.2.4 Theo dõi đo lƣờng sản phẩm Công ty theo dõi, đo lƣờng đặc tính sản phẩm để kiểm tra xác nhận có đáp ứng yêu cầu sản phẩm đƣợc đáp ứng hay không Việc kiểm tra đƣợc thực giai đoạn thích hợp trình tạo sản phẩm Chỉ chuyển giao sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng theo định Ngƣời có thẩm quyền sau đƣợc xác nhận phù hợp, khách hàng Bằng chứng phù hợp với tiêu chuẩn chấp nhận đƣợc lập thành văn lƣu giữ hồ 8.3 Kiểm soát sản phẩm không phù hợp Sản phẩm/dịch vụ không phù hợp đƣợc nhận biết, kiểm soát tránh sử dụng nhầm lẫn phải đƣợc kiểm tra lại tính phù hợp sau khắc phục Trƣờng hợp sản phẩm/ dịch vụ không phù hợp đƣợc chuyển giao cho khách hàng phải có biện pháp nhằm ngăn ngừa hậu xảy khơng phù hợp gây nên Công ty theo dõi, ghi chép đầy đủ trƣờng hợp không phù hợp lƣu giữ hồ làm sở cho hoạt động khắc phục, phòng ngừa cải tiến Tài liệu liên quan:  Quy trình kiểm sốt khơng phù hợp hành động khắc phục/phòng ngừa QT-05  Quy trình truy xuất nguồn gốc sản phẩm - Thu hồi sản phẩm QT-21 8.4 Phân tích liệu Cơng ty thu thập phân tích liệu thích hợp để đánh giá mức độ phù hợp hiệu lực Hệ thống quản lý chất lƣợng an toàn thực phẩm đồng thời xác định hoạt động cần cải tiến Dữ liệu đƣợc thu thập thông qua hoạt động đánh giá, giám sát nguồn thích hợp khác Việc thu thập phân tích nêu thơng tin sau:  Thoả mãn không thoả mãn khách hàng  Mức độ phù hợp với yêu cầu khách hàng  Đặc tính khuynh hƣớng q trình, sản phẩm/dịch vụ  Nhà cung ứng 8.5 Cải tiến 8.5.1 Cải tiến thƣờng xuyên Công ty lập kế hoạch quản lý trình cần thiết cho việc cải tiến thƣờng xuyên Hệ thống quản lý chất lƣợng an toàn thực phẩm Hoạt động cải tiến liên tục Hệ thống quản lý chất lƣợng an toàn thực phẩm đƣợc thực thơng qua áp dụng sách, mục tiêu chất lƣợng, kết đánh giá, phân tích liệu, hành động khắc phục, hành động phòng ngừa xem xét lãnh đạo 8.5.2 Hành động khắc phục Tài liệu tài sản thuộc sở hữu Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn la Sự chép hình thức thực với đồng ý đại diện lãnh đạo Công ty người ủy quyền STCL-ATTP SỔ TAY CHẤT LƢỢNG & Trang: 17 / 20 AN TOÀN THỰC PHẨM Lần ban hành: 02 Ngày ban hành: 10/7/2011 Công ty thực hành động khắc phục nhằm loại trừ nguyên nhân gây không phù hợp để ngăn ngừa tái diễn Mức độ thực hành động khắc phục phụ thuộc vào tầm quan trọng vấn đề tƣơng ứng với việc xảy Tài liệu liên quan:  Quy trình kiểm sốt khơng phù hợp hành động khắc phục/phòng ngừa QT-05 8.5.3 Hành động phòng ngừa Cơng ty xác định hành động ngăn ngừa nhằm loại trừ nguyên nhân tiểm ẩn gây không phù hợp Tài liệu liên quan:  Quy trình kiểm sốt khơng phù hợp hành động khắc phục/phòng ngừa QT-05 B HOẠCH ĐỊNH TẠO SẢN PHẨM AN TOÀN: TUÂN THỦ CÁC YÊU CẦU THEO TIÊU CHUẨN ISO 22000-2005 ĐỐI VỚI XƢỞNG SẢN XUẤT NƢỚC TINH KHIẾT 7.2 Các chƣơng trình tiên PRP Cơng ty xây dựng chƣơng trình tiên xem xét đến yếu tố: - Kiểm soát nguồn nƣớc cấp - Kiểm soát bề mặt tiếp xúc tránh nhiễm chéo - Kiểm soát vệ sinh cá nhân - Kiểm sốt sức khỏe cơng nhân - Kiểm sốt bảo quản, sử dụng hóa chất - Kiểm sốt chất thải - Kiểm sốt trùng động vật gây hại Nhằm hỗ trợ việc kiểm soát khả tạo mối nguy hại an toàn thực phẩm, nhiễm sinh học, hóa học, vật lý sản phẩm bao gồm lây nhiễm chéo sản phẩm mức độ mối nguy hại an tồn thực phẩm sản phẩm mơi trƣờng chế biến Tài liệu liên quan: Quy trình vệ sinh -PRP 7.3 Các bƣớc ban đầu để phân tích mối nguy Cơng ty lập Quy trình kiểm sốt sản xuất nƣớc tinh khiết nêu rõ đặc tính sản phẩm từ nguyên liệu đến đặc tính sản phẩm, mục đích sử dụng dự kiến lƣu đồ bƣớc q trình biện pháp kiểm sốt Tài liệu liên quan: Quy trình sản xuất nƣớc tinh khiết QT-20, HACCP-01 7.4 Phân tích mối nguy Cơng ty vào đặc thù sản phẩm, kinh nghiệm, thơng tin bên ngồi nhƣ u cầu pháp luật, thông tin từ chuỗi thực phẩm, bƣớc trƣớc sau hoạt động quy định, thiết bị xử lý, liên kết trƣớc sau chuỗi thực phẩm thiết lập bảng phân tích mơi nguy nhằm xác định mối nguy cần đƣợc kiểm soát, mức độ kiểm sốt u cầu để đảm bảo an tồn thực phẩm cần có tổ hợp biện pháp kiểm sốt Tài liệu liên quan: Bảng phân tích mối nguy xác định điểm kiểm soát tới hạn HACCP-01 Tài liệu tài sản thuộc sở hữu Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn la Sự chép hình thức thực với đồng ý đại diện lãnh đạo Công ty người ủy quyền STCL-ATTP SỔ TAY CHẤT LƢỢNG & Trang: 18 / 20 AN TOÀN THỰC PHẨM Lần ban hành: 02 Ngày ban hành: 10/7/2011 7.5 Thiết lập chƣơng trình hoạt động tiên OPRP Cơng ty thiết lập quy trình kiểm sốt chất lƣợng sản phẩm đƣa hoạt động, thao tác, trách nhiệm thực nhằm kiểm soát mối nguy hại an toàn thực phẩm hành động khắc phục cần thực Tài liệu liên quan: Quy trình kiểm tra chất lƣợng sản phẩm QT-14 7.6 Thiết lập kế hoạch HACCP Sau phân tích mối nguy, cơng ty lập Kế hoạch HACCP thể hiện: - Các mối nguy hại an toàn thực phẩm điểm kiểm soát tới hạn - Các biện pháp kiểm soát - Các giới hạn tới hạn - Thủ tục theo dõi - Các hành động khắc phục cần thực giới hạn tới hạn bị vi phạm - Trách nhiệm, quyền hạn thực - Hồ theo dõi 7.7 Cập nhật thông tin tài liệu ban đầu quy định chƣơng trình tiên PRP kế hoạch HACCP Cơng ty thiết lập quy trình xem xét lãnh đạo, hàng năm lãnh đạo tiến hành xem xét lần Ban ATTP có trách nhiệm cập nhật, cải tiến chƣơng trình HACCP phù hợp với thực tế sản xuất 7.8 Kế hoạch kiểm tra xác nhận Mỗi năm lần đội ATTP tiến hành kiểm tra việc thực phận nhằm khẳng định: - Các chƣơng trình tiên đƣợc thực có hiệu - Các chƣơng trình tiên hoạt động yếu tố kế hoạch HACCP đƣợc thực có hiệu lực - Mức độ mối nguy hại nằm giới hạn chấp nhận Bằng cách xem xét hồ sơ, xem xét kiểm tra thiết bị giám sát lấy mẫu thử nghiệm sản phẩm cuối Kết đƣợc cập nhật vào phiếu thẩm tra BM-01 7.10 Xử lý sản phẩm khơng an tồn tiềm ẩn Công ty thiết lập tài liệu hƣớng dẫn xử lý sản phẩm khơng an tồn tiềm ẩn nhằm ngăn ngừa việc đƣa sản phẩm không phù hợp vào dây chuyền sản xuất, kinh doanh công ty Tài liệu liên quan: Quy trình xử lý sản phẩm khơng an tồn tiềm ẩn QT-22 8.3 Kiểm sốt việc theo dõi đo lƣờng Công ty xây dựng áp dụng quy trình quản lý thiết bị đo nhằm đảm bảo độ tin cậy phép đo, thiết bị đo lƣờng đƣợc sử dụng để kiểm soát trình Đƣa tần xuất, phƣơng pháp hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị đo Kết hoạt động đƣợc lƣu trữ hồ làm chứng hiệu lực thiết bị Tài liệu liên quan: Quy trình quản lý kiểm sốt thiết bị đo lƣờng QT-12 8.4 Kiểm tra xác nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm Định kỳ năm lần công ty tiến hành đánh giá nội nhằm xác định xem hệ thống quản lý an Tài liệu tài sản thuộc sở hữu Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn la Sự chép hình thức thực với đồng ý đại diện lãnh đạo Công ty người ủy quyền STCL-ATTP SỔ TAY CHẤT LƢỢNG & Trang: 19 / 20 AN TOÀN THỰC PHẨM Lần ban hành: 02 Ngày ban hành: 10/7/2011 toàn thực phẩm có: Phù hợp với bố trí đƣợc hoạch định, yêu cầu hệ thống an toàn thực phẩm đƣợc công ty thiết lập yêu cầu tiêu chuẩn ISO22000-2005 hay khơng? Có đƣợc áp dụng cập nhật cách hiệu lực hay không Cơng ty xây dựng Quy trình đánh giá nội nhằm hoạch định chƣơng trình đánh giá, phạm vi, tần xuất phƣơng pháp đánh giá Tài liệu liên quan: Quy trình đánh giá nội QT-03 8.5 Cải tiến 8.5.1 Cải tiến liên tục Công ty lập kế hoạch quản lý trình cần thiết cho việc cải tiến thƣờng xuyên Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm thông qua việc trao đổi thông tin, xem xét lãnh đạo, đánh giá nội bộ, đánh giá kết kiểm tra xác nhận riêng rẽ, phân tích kết hoạt động kiểm tra xác nhận, hiệu lực tổ hợp biện pháp kiểm soát, hành động khắc phục cập nhật hệ thống quản lý an toàn thực phẩm 8.5.2 Cập nhật hệ thống quản lý an tồn thực phẩm Nhóm an tồn thực phẩm vào: - Trao đổi thông tin nội thơng tin bên ngồi, - Thơng tin liên quan đến thích hợp, đầy đủ hiệu lực hệ thống quản lý ATTP - Đầu từ việc xem xét lãnh đạo, - Đầu từ việc phân tích kết hoạt động kiểm tra, xác nhận Lên kế hoạch năm/lần đánh giá hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, để định xem có cần xem xét phân tích mối nguy, chƣơng trình hoạt động tiên kế hoạch HACCP không PHỤ LỤC – DANH MỤC CÁC SỔ TÀI LIỆU QUY TRÌNH TRONG HỆ THỐNG CHẤT LƢỢNG AN TOÀN THỰC PHẨM ST T Tên tài liệu Mã số tài liệu Chính sách chất lƣợng ATTP CSCL ATTP Mục tiêu chất lƣợng ATTP MTCL ATTP Kế hoạch thực mục tiêu chất lƣợng an toàn thực phẩm KHMT đồ tổ chức, chức nhiệm vụ SĐTC Sổ tay chất lƣợng an toàn thực phẩm ST-ATTP QT kiểm soát tài liệu QT -01 QT kiểm soát hồ QT -02 QT đánh giá nội QT -03 QT xem xét (của lãnh đạo) Hệ thống quản lý chất lƣợng ATTP QT -04 Tài liệu tài sản thuộc sở hữu Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn la Sự chép hình thức thực với đồng ý đại diện lãnh đạo Công ty người ủy quyền STCL-ATTP SỔ TAY CHẤT LƢỢNG & Trang: 20 / 20 AN TOÀN THỰC PHẨM Lần ban hành: 02 Ngày ban hành: 10/7/2011 ST T Tên tài liệu Mã số tài liệu 10 QT Kiểm Sốt khơng phù hợp hành động khắc phục/phòng ngừa QT -05 11 QT Xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động quản lý vốn phục vụ SXKD QT-06 12 QT Lập DA, dự toán, giám sát thi cơng & nghiệm thu tốn cơng trình QT-07 13 QT Thiết kế phát triển QT-08 14 QT Lập kế hoạch, triển khai đôn đốc Sản xuất QT-09 15 QT Quản lý hệ thống thiết bị sản xuất QT-10 16 QT Quản lý mạng lƣới cấp nƣớc QT-11 17 QT Quản lý kiểm soát thiết bị đo lƣờng QT-12 18 QT Kiểm sốt q trình sản xuất nƣớc QT-13 19 QT Kiểm tra chất lƣợng sản phẩm QT-14 20 QT Bán hàng chăm sóc, đo lƣờng thỏa mãn khách hàng QT-15 21 QT Triển khai Thi công, lắp đặt công trình, dự án QT-16 22 QT Tuyển dụng đào tạo QT-17 23 QT Mua hàng QT-18 24 QT Quản lý kho QT-19 25 QT Kiểm sốt q trình sản xuất nƣớc uống tinh khiết QT-20 26 QT truy xuất nguồn gốc - Thu hồi sản phẩm QT-21 27 QT xử lý sản phẩm khơng an tồn tiềm ẩn QT-22 28 QT quản lý thi công QT-23 29 QT ứng phó tình trạng khẩn cấp QT-24 30 Quy định lƣu mẫu QĐ-01 31 PRP-Vệ sinh nguồn nƣớc PRP-01 32 PRP- Vệ sinh bề mặt tiếp xúc PRP-02 33 PRP-Ngăn ngừa nhiễm chéo bảo vệ sản phẩm PRP-03 34 PRP-Vệ sinh cá nhân sức khỏe công nhân PRP-04 35 PRP-Bảo quản sử dụng hóa chất PRP-05 36 PRP-Kiểm soát động vật gây hại PRP-06 37 PRP-Kiểm soát chất thải PRP-07 38 HACCP: Nƣớc tinh khiết HACCP 39 Hƣớng dẫn trình bán nƣớc lọc HD-01 40 OPRP-1 Nguồn nƣớc OPRP-1 41 OPRP-2 khử trùng UV OPRP-2 Tài liệu tài sản thuộc sở hữu Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn la Sự chép hình thức thực với đồng ý đại diện lãnh đạo Công ty người ủy quyền ... SỔ TAY CHẤT LƢỢNG & Trang: / 20 AN TOÀN THỰC PHẨM Lần ban hành: 02 Ngày ban hành: 10/7/2011 Giới thiệu chung Mục đích: Sổ tay tài liệu tổng quát hệ thống tài liệu quản lý chất lƣợng an toàn thực. .. ST-ATTP : Sổ tay chất lƣợng an toàn thực phẩm QT Quy trình HD Hƣớng dẫn BM Biểu mẫu ATTP An toàn thực phẩm Sổ tay sử dụng thuật ngữ định nghĩa Tiêu chuẩn ISO 9000:2005 “Hệ thống quản lý chất lượng. .. thức thực với đồng ý đại diện lãnh đạo Công ty người ủy quyền STCL-ATTP SỔ TAY CHẤT LƢỢNG & Trang: / 20 AN TOÀN THỰC PHẨM Lần ban hành: 02 Ngày ban hành: 10/7/2011 Chính sách chất lƣợng an tồn thực
- Xem thêm -

Xem thêm: 00 9 sổ TAY CHẤT LƯỢNG và AN TOÀN THỰC PHẨM, 00 9 sổ TAY CHẤT LƯỢNG và AN TOÀN THỰC PHẨM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay