TUYỂN tập đề THI HSG hóa 8 có đáp án sao chép

33 45 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:14

Topdoc.vn – Tài liệu file word, đề thi, đề thi học sinh giỏi, giáo án word,… UỶ BAN NHÂN DÂN HUYN PHềNG GD&T HUYN đề thi Học Sinh Giỏi môn hóa Năm học 2011-2012 (Thời gian làm bài: 150 phút) Bi Câu Hãy đọc tên muối sau: NaHCO3, MgSO4, CuS, Ca(H2PO4)2 , FeCl3, Al(NO3)3 C©u2 H·y giải thích sao: a Khi nung miếng đồng không khí thấy khối l-ợng tăng lên b Khi nung nóng canxicacbonat thấy khối l-ợng giảm Câu Hoàn thành PTHH sau: a FeS2 + O2 ? + ? b NaOH + ? → NaCl + H2O c Fe(OH)3 → ? + ? d CH4 + ? → CO2 + H2O e Fe + Cl2 → ? Bài Lập ph-ơng trình hoá học phản ứng theo sơ đồ sau:(ghi rõ điều kiện phản øng nÕu cã) a) Fe(OH)2 + O2 + H2O Fe(OH)3 b) Fe3O4 + Al Fe + Al2O3 c) FexOy + HCl … + H2O d) FexOy + CO Fe + CO2 e) CnH2n+2 + O2 CO2 + H2O f) FeS2 + O2 Fe2O3 + SO2 Bµi Cho cèc đựng dung dịch HCl H2SO4 loãng vào đĩa cân cho cân vị trí thăng Sau làm thí nghiệm nh- sau: - Cho 25,44g Na2CO3 vào cốc đựng dung dịch HCl - Cho m g Al vào cốc đựng dung dịch H2SO4 Cân vị trí thăng Tính m? (Cho biết phản ứng xảy hoàn toàn Na2CO3 + HCl 2NaCl + H2O + CO2) Bµi Trén 300ml dung dÞch NaOH 1M víi 200ml dung dÞch NaOH 1,5M Hãy tính nồng độ mol nồng độ phần trăm dung dịch thu đ-ợc, biết khối l-ợng riêng dung dịch 1,05g/ml Cho dung dịch H2SO4 3M Với dụng cụ cho phòng thí nghiệm em trình bày cách pha chế 200g dung dịch H2SO4 9,8% Bài Đốt cháy hoàn toàn 68g hỗn hợp hiđro bon oxít, ng-ời ta dùng hÕt 89,6 lÝt oxi a/ ViÕt PTHH b/ TÝnh thµnh phần % khối l-ợng % thể tích khí hỗn hợp (khí đktc) c/ Bằng ph-ơng pháp hoá học làm để nhận khí H2 CO riêng biệt (HS đ-ợc sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn) Topdoc.vn Tài liệu file word, đề thi, đề thi học sinh giỏi, giáo án word,… Topdoc.vn – Tài liệu file word, đề thi, đề thi học sinh giỏi, giáo án word,… Bài 6.1, CaO th-ờng đ-ợc dùng làm chất hút ẩm (hút n-ớc) Tại phải dùng vôi sống nung? 2, Nêu t-ợng viết ph-ơng trình hóa học xảy hòa tan Fe HCl sục khí Cl2 qua cho KOH vào dung dịch để lâu không khí 3, Mỗi hỗn hợp khí cho d-ới tồn đ-ợc hay không? Nếu tồn cho biết điều kiện? Nếu không tồn rõ nguyên nhân: a, H2 vµ O2; b, O2 vµ Cl2; c, H2 vµ Cl2; d, SO2 vµ O2 .Hết H-íng dÉn chÊm m«n Hãa häc Thi chän häc sinh giỏi - Năm học 2011-2012 I H-ớng dẫn chung: - D-ới h-ớng dẫn tóm tắt cách giải - Bài làm học sinh tiết, lập luận chặt chẽ, tính toán xác đ-ợc điểm tối đa - Bài làm học sinh ®óng ®Õn ®©u cho ®iĨm tíi ®ã - NÕu häc sinh cách giải khác vấn đề phát sinh tổ chấm trao đổi thống cho điểm nh-ng không v-ợt số điểm dành cho câu phần Bài Bài 3đ Đáp án NaHCO3 : Natri hiđrocacbonat MgSO4 : Magiê sunfat CuS : đồng (II) sunfua Ca(H2PO4)2 : Canxi đihiđrophôtphat FeCl3 : Săt (III) Clorua Al(NO3)3 : Nhôm nitơrat a Khi nung nóng đồng , đồng tác dụng với oxi không khí tạo thành CuO nên khối l-ợng tăng phần khối l-ợng tăng khối l-ợng oxi tác dụng Cu + O2 CuO t0 b Khi nung nãng canxicacbonat ,nã bÞ phân hủy thành canxi oxit khí cacbonic bay đI nên khối l-ợng giảm phần khối l-ợng giảm khối l-ợng khí cacbonic bay t0 CaCO3 CaO + CO2 a 4FeS2 + 11 O2 → 2Fe2O3 + 8SO2 b NaOH + HCl → NaCl + H2O c 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O d CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O e 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 a) 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O Fe(OH)3 t0 b) 3Fe3O4 + 8Al Fe + 4Al2O3 c) FexOy + 2y HCl xFeCl2y/x + yH2O t d) FexOy + yCO xFe + yCO2 t Topdoc.vn – Tài liệu file word, đề thi, đề thi học sinh giỏi, giáo án word,… §iĨm 0,75đ HS làm đúng: 1-2 ý: 0,25đ 1-4 ý: 0,5đ 1-6 ý: 0,75đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ Topdoc.vn – Tài liệu file word, đề thi, đề thi học sinh gii, giỏo ỏn word, Bài 3đ e) CnH2n+2 + f) 2FeS2 + 25,44 nNa2CO3 = nAl = 3n  t0 O2 nCO2 + (n+1)H2O 11 t0 O2 Fe2O3 + 4SO2 = 106 M 0,5đ 0,24mol mol 27 0,5 0,5 - Khi thêm dung dịch Na2CO3 vào cốc đựng dung dịch HCl phản ứng: Na2CO3 + 2HCl  2NaCl + CO2 + H2O 1mol 1mol 0,24mol 0,24mol 0,5 Theo ĐLBT khối l-ợng, khối l-ợng cốc đựng HCl tăng thêm 25,44 - (0,24 44) = 14,88g - Khi thêm Al vào cốc đựng dung dịch H2SO4 phản ứng: Bài 3,5 đ 2Al + 3H2SO4  Al2(SO4)3 + 3H2 2mol 3mol m 27 0,5đ 3m mol 27.2 mol Để cân thăng bằng, khối l-ợng cốc đựng H2SO4 phải tăng thêm 14,88g m = 3m 27.2 = 14,88 m = 16,74g Sè mol NaOH cã 300 ml dung dÞch NaOH 1M n NaOH1M = 0,3 = 0,3 (mol) 1đ 0,5đ Sè mol NaOH cã 200 ml dung dÞch NaOH 1,5M nNaOH1,5 M = 1,5 0,2 = 0,3 (mol) 0,5đ Sau trén nång ®é mol cđa dung dịch là: n NaOH 0,3 0,3 1,2M Vdd 0,3  0,2 CM M NaOH 1,2.40   4,57%  C % NaOH  10 D 10.1,05 CMNaOH = Bài 3,5đ Topdoc.vn Ti liu file word, đề thi, đề thi học sinh giỏi, giáo án word,… 0,5đ 0,5đ Topdoc.vn – Tài liệu file word, đề thi, đề thi học sinh giỏi, giáo án word,… mH SO4 9,8%  9,8.200  19,6( g ) 100 19,6  0,2(mol) 98 n 0,2   0,067(l )  67ml  VH SO4  CM Cách pha chế: Đong 67ml dung dịch axit H2SO4 3M cho vào bình thủy tinh vạch chia độ Sau cho thêm n-ớc vừa đủ 200ml (200g) lắc đ-ợc dung dịch theo yêu cầu nH SO4  nO2 = 89,6/22,4 = 4mol Gäi nCO = x mol mCO = 28x nH2 = y mol mH2 = 2y Tổng m hỗn hợp = 28x + 2y = 68 (1) Ph-ơng trình 2CO + O2 2CO2 x 0,5x mol 2H2 + O2 2H2O y 0,5y mol Tæng m O2 = 0,5x + 0,5y = x + y = (2) Tõ (1) vµ (2) ta cã hƯ, gi¶i hƯ x = mol, y = mol mCO = 2*28 = 56g C©u mH2 = 68 56= 12g % khối l-ợng 4đ %CO = 50*100/68 = 82,3% %H2 = 100 – 82,3 = 17,7% % vỊ thĨ tÝch %CO = 2*100/(2 + 6) = 25% %H2 = 100 – 25 = 75% NhËn biÕt Cho mÉu thư ®i qua CuO nung nãng råi tiÕp tục lấy sản phẩm cho qua n-ớc vôi d-, sản phẩm làm n-ớc n-ớc vôi vẩn đục, CO2, lại H2 Ph-ơng trình H2 + CuO Cu + H2O CO +CuO Cu + CO2 CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O Phải dùng vôi sống nung để hút ẩm, vôi để lâu không khí n-ớc khí cacbonic làm khả hút ẩm xảy ph-ơng Câu trình: 3đ CaO + CO2 CaCO3 CaO + H2O  Ca(OH)2 Topdoc.vn – Tài liệu file word, đề thi, đề thi học sinh giỏi, giáo án word,… 0,5đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ 0,5đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ 0,25đ 0,5đ 0,25đ 0,25đ 0,75đ 0,5đ Topdoc.vn – Tài liệu file word, đề thi, đề thi học sinh giỏi, giáo án word,… Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O Hßa tan Fe dung dịch HCl thấy khí thoát ra: Fe + HCl  FeCl2 + H2  Sau ®ã sục Cl2vào dung dịch chuyển sang mầu vàng: FeCl2 + Cl2  FeCl3 NÕu cho KOH vµo dung dịch thấy kết tủa trắng xanh: FeCl2 + KOH  Fe(OH)2  + KCl §Ĩ lâu không khí kết tủa chuyển thành nâu ®á: Fe(OH)2 + O2 + H2O  Fe(OH)3 a, H2 O2: Tồn nhiệt độ thấp không xúc tác b, O2 Cl2: Tồn nhiệt độ c, H2 Cl2: Tồn nhiệt độ thấp bóng tối d, SO2 O2: Tồn nhiệt độ thấp không xúc tác TRNGTHCSM THNH ấ CHÍNH THỨC (Đề gồm trang) (Ý 2: Học sinh làm trường hợp cho 1,25đ) 1,25 đ ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG Năm học 2016 – 2017 Mơn: Hóa học Thời gian làm 120 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1:(1,25 điểm): Nguyên tử nguyên tố X tổng số hạt proton, notron electron 180, hạt mang điện gấp 1,432 lần số hạt không mang điện - Xác định số hạt loại - Tính số khối lượng X theo đvC Câu 2:(2.0điểm) Viết PTHH để hoàn thành sơ đồ phản ứng sau A  O2   SO2   H2   Zn  SO3   H2SO4  B  C Câu 3:( 2.5 điểm) Khử 2,4g hỗn hợp gồm CuO Fe2O3 H2 nhiệt độ cao thu 1,76g hỗn hợp kim loại Đem hỗn hợp kim loại hoà tan dd axit HCl thu V(lít) khí H2 a/ Xác định % khối lượng oxit hỗn hợp b/ Tính V (ở đktc) Câu 4:(2.25điểm).Đặt cốc A đựng dung dịch HCl cốc B đựng dung dịch H2SO4 loãng vào đĩa cân cho cân vị trí cân Sau làm thí nghiệm sau: - Cho 4,8 g Mg vào cốc đựng dung dịch HCl - Cho a gam Al vào cốc đựng dung dịch H2SO4 Topdoc.vn – Tài liệu file word, đề thi, đề thi học sinh giỏi, giáo án word,… Topdoc.vn – Tài liệu file word, đề thi, đề thi học sinh giỏi, giáo án word,… Khi Mg Al tan hồn tồn thấy cân vị trí thăng Tính a? Câu 5: (2.0 điểm) Thực nung a gam KClO3 b gam KMnO4 để thu khí ơxi Sau phản ứng xảy hồn tồn thấy khối lượng chất lại sau phản ứng a Tính tỷ lệ a b b Tính tỷ lệ thể tích khí ơxi tạo thành hai phản ứng (Cho S = 32; O = 16; Cl = 35,5 ;Cu = 64 ;Mg = 24; K = 39; I = 127; H = 1; Al = 27 ; Fe = 56; Mn = 55 ) - Hết - Câu Câu1 (1,25điểm) Câu ( 2.0điểm ) ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM Mơn : Hóa học Nội dung cần đạt Theo ta có: n + 2p = 180 2p = 1,432.n n = 74 e = p = 53 n + p = 74 + 53 = 127 đvC 0.25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ A là: KMnO4 ,KClO3,KNO3 to 2KMnO4  K2MnO4 + MnO2 + O2 to   2KCl + 3O2 2KClO3 to 2KNO3  KNO2 + O2 to   S + O2 SO2 to 2SO2 + O2  SO3  H2SO4 SO3 + H2O   ZnSO4 + H2 H2SO4 + Zn  to H2 + ZnO  Zn + H2O 0.25 đ 0,25 đ 0.25 đ 0,25 đ 0.25 đ 0,25 đ 0.25 đ 0,25 đ Topdoc.vn – Tài liệu file word, đề thi, đề thi học sinh giỏi, giáo án word,… Điểm Topdoc.vn – Tài liệu file word, đề thi, đề thi học sinh giỏi, giáo án word,… Câu ( 2,5 điểm) Câu 2.25điểm a) Gọi x, y số mol CuO Fe2O3 (x, y > 0) Theo ta PT theo khối lượng hỗn hợp: 80x + 160y = 2,4 (I) Khử hỗn hợp oxit H2 nhiệt độ cao ta PTHH sau: CuO + H2 → (đk nhiệt độ) Cu + H2O x (mol) x (mol) Fe2O3 + 3H2 → (đk nhiệt độ) 2Fe + 3H2O y (mol) 2y (mol) Ta PT theo khối lượng hỗn hợp kim loại: 64x + 112y = 1,76 (II) Từ (I) (II) ta hệ phương trình… giải hệ được:x = 0,01 (mol); y = 0,01 (mol) => m(CuO) = 0,01x 80 = 0,8 g => %mCuO = 33,33% ;%m Fe2O3 = 66,67% b) Hòa tan hỗn hợp kim loại axit HCl Cu khơng phản ứng Ta PTHH: Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 nH2 = nFe = 2y = 0,02 (mol) => V(H2) = 0,02*22,4 = 0,448 (l) 0.25 đ 0,25 đ 0.25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0.25 đ 0,25 đ 0.25 đ 0,25 đ 0,25 đ Số mol Mg = 4,8/24 = 0,2 mol Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 0,2 mol 0,2mol => m H2 = 0,2 = 0,4 g 0,25 đ 0,25 đ 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2 a/27 mol a/18 mol => m H2 = a/18 = a/9 g Khối lượng cốc đựng HCl tăng thêm : 4,8 – 0,4 = 4,4 g Khối lượng cốc đựng H2SO4 tăng thêm :( a – a/9) g Do sau phản ứng cân vị trí cân nên : 4,4 = a – a/9 => a = 4,95 0,25 đ  2KClO3 a 122,5 2KMnO4 2KCl + 3O2 (1)  K2MnO4 + MnO2 Topdoc.vn – Tài liệu file word, đề thi, đề thi học sinh giỏi, giáo án word,… 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ a 3a (74,5) 22,4 122,5 +  0,25 đ + O2 (2) 0,25 đ 0.25 đ Topdoc.vn – Tài liệu file word, đề thi, đề thi học sinh giỏi, giáo án word,… b 158 Câu (2.0 điểm)  b 197 2.158 + b b 22,4 87 2.158 + 0.25 đ a b b 74,5  197  87 122,5 2.158 2.158 0.25 đ => a 122,5(197  87)   1,78 b 2.158.74,5 V(O2(ở 1) ) : V(O2(ở 2) ) = PHÒNG GIÁO DỤ C - Đ ÀO TẠ O TIỀ N HẢ I 0.5 đ 3a b a 22,4 : 22,4   4.43 2 b Đ Ề KHẢ O SÁT HỌ C SINH GIỎ I N M H C 2016 -2017 mÔN: HểA (Th i gian làm 120 phút) Câu 1: (3,5 điể m) Cho sơ đồ phả n ứ ng sau: a) A1→ FeaOb→ A2 A3 + H b) FeS2→ A4 → A5→ A6 A7 + H Hãy chọ n chấ t thích hợ p A1; A2; A3;… A7 để viế t phư ng trình hóa họ c hồn thành sơ đồ chuyể n hố (ghi rõ điề u kiệ n nế u có) Câu 2: (4,0 điể m) 1) chấ t lỏ ng khơng màu đự ng riêng biệ t lọ hoá chấ t mấ t nhãn sau: dung dị ch H2SO4; dung dị ch Ca(OH)2; dung dị ch NaCl; Nư c cấ t Nêu phư ng pháp nhậ n biế t chấ t lỏ ng 2) Nhiệ t phân 63,2 gam hỗ n hợ p thuố c tím Kalipemanganat Canxicacbonat thu đư ợ c a lít khí X(đktc) Tìm giá trị 90% a biế t rằ ng hiệ u suấ t phả n ứ ng nhiệ t phân đạ t Câu 3: (4,5 điể m) Đ ố t cháy hồn tồn khí Y cầ n dùng hế t 13,44 dm3 khí oxi, sau phả n ứ ng kế t thúc thu đư ợ c 6,72dm3 khí cacbonic 10,8 gam hơ i nư c(các thể tích đo đktc) a) Hợ p chấ t Y nhữ ng nguyên tố hoá họ c tạ o nên? Tính khố i lư ợ ng chấ t Y đem đố t cháy Topdoc.vn – Tài liệu file word, đề thi, đề thi học sinh giỏi, giáo án word,… Topdoc.vn – Tài liệu file word, đề thi, đề thi học sinh giỏi, giáo án word,… b) Biế t tỉ khố i hơ i củ a chấ t Y so vớ i khí oxi 0,5 Xác đị nh công thứ c phân tử củ a Y, viế t sơ đồ công thứ c củ a hợ p chấ t Y Câu 4: (4,5 điể m) 1) Hoà tan hoàn toàn 7,0 gam kim loạ i R (chư a rõ hoá trị ) vào dung dị ch axitclohiđric Khi phả n ứ ng kế t thúc thu đư ợ c 2,8 lít khí hiđro (đktc) a) Viế t phư ng trình hố họ c b) Xác đị nh kim loạ i R biế t R mộ t số kim loạ i: Na; Fe; Zn; Al c) Lấ y toàn lư ợ ng khí hiđro thu đư ợ c cho vào bình kín a sẵ n 2,688 lít khí oxi (đktc) Bậ t tia lử a điệ n đố t cháy hồn tồn hỗ n hợ p Tính số phân tử nư c thu đư ợ c 2) Cho 11,7 gam hỗ n hợ p Kẽ m Magie tác dụ ng vớ i dung dị ch axitclohiđric sau phả n ứ ng thu đư ợ c 3,36 lít khí hiđro (đktc) Chứ ng minh hỗ n hợ p Kẽ m Magie không tan hế t Câu 5: (3,5 điể m) Cho hỗ n hợ p khí Hiđro Cacbonic qua dung dị ch nư c vôi dư , thu đư ợ c 1,0 gam kế t tủ a A màu trắ ng Nế u cho hỗ n hợ p khí qua t Đ ng(II)oxit nung nóng, dư thu đư ợ c 1,28 gam chấ t rắ n B màu đỏ (các thể tích đo điề u kiệ n nhiệ t độ áp suấ t) a) Viế t phư ng trình hóa họ c phả n ứ ng xả y Xác đị nh A, B b) Tính thành phầ n phầ n tră m theo thể tích củ a hỗ n hợ p khí ban đầ u c) Trình bày cách tách riêng từ ng chấ t khỏ i hỗ n hợ p khí ban đầ u (viế t phư ng trình hóa h ọ c nế u có) Họ tên thí sinh: Số báo danh: Phòng HƯỚNG DẪN CHẤM Câu Câu (3,5 điểm) Nội dung 1.Hoàn thành PTHH a Topdoc.vn – Tài liệu file word, đề thi, đề thi học sinh giỏi, giáo án word,… Điểm Topdoc.vn – Tài liệu file word, đề thi, đề thi học sinh giỏi, giáo án word,… 2aFeO +(b -a)O2 to  0,5 đ 2FeaOb (A1) FeaOb + bH2 to  aFe + bH2O 0,5 đ + H2 0,5 đ (A2) Fe + HCl → FeCl2 (A3) b 4FeS2 + 11O2 to 2Fe2O3  + SO2 (A4) 2SO2 + O2 xt to,    2SO3 (A5) SO3 + H2O → 0,5 đ H2SO4 (A6) 3H2SO4 + 2Al → Al2(SO4)2 0,5 đ + 3H2 (A7) Câu (4 điểm) 0,5 đ - Lấy mẫu chất thử ống nghiệm đánh số thứ tự 0,5 đ 0,25 đ - Nhúng quỳ tím vào mẫu chất thử + Nếu quỳ tím chuyển thành màu đỏ dd H2SO4 0,25 đ + Nếu quỳ tím chuyển thành màu xanh dd Ca(OH)2 0,25 đ + Nếu quỳ tím khơng chuyển màu dd NaCl Nước cất 0,25 đ - cạn mẫu chất thử lại Nếu thu cặn trắng dd NaCl + Bay hết Nước cất 0,25 đ 0,25 đ PTHH: to 2KMnO4  K2MnO4 + MnO2 + O2 (1) Topdoc.vn – Tài liệu file word, đề thi, đề thi học sinh giỏi, giáo án word,… 0,25 đ Topdoc.vn – Tài liệu file word, đề thi, đề thi học sinh giỏi, giáo án word,… Theo (1) (2): mAl = 0,04 27 = 1,08 gam mZn = 0,04 65 = 2,6 gam 3  mH SO4   0,04  0,04 .98  9,8 gam 2  Suy khố i lư ợ ng dung dị ch H2SO4 10% 98 gam Vì 0,2 gam H2 bay ra, nên khố i lư ợ ng dung dị ch thu đư ợ c sau phả n ứ ng là: 98 + 1,08 + 2,6 – 0,2 = 101,48 gam Câu 10 - Cách pha: Đ ong 2,73 ml dung dị ch H2SO4 98%, Cho từ từ dung dị ch H2SO4 đặ c (theo thành bình, khuấ y đề u) vào khoả ng 450 ml nư c a bình dung tích 1lít sau cho thêm nư c cho đế n vạ ch 500 ml - Na2SO4 = 142 ; Na2SO4 10H2O = 322 Ở 80oC, 100 g nư c hòa tan tố i đa 28,3 g Na2SO4 tạ o 128,3 g dung dị ch Vậ y 128,3 g dung dị ch 28,3 g Na2SO4 1026,4 g x xg 28,3  1026,4  226,4( g ) 128,3 mH O = 1026,4 – 226,4 = 800 (g) Gọ i a số mol Na2 SO4 tách khỏ i dung dị ch Na2SO4  Na2SO4 10H2O a mol  10a mol H2O Khố i lư ợ ng H2O sau muố i kế t tinh là: ( 800 – 180a) g Ở 10oC , 100g H2O hòa tan tố i đa 9,0 g Na2SO4 ( 800 – 180a) g => y  yg 9,0  (800  180a) 100 Mặ t khác lư ợ ng Na2SO4 cầ n hòa tan là: (226,4 – 142a) g 9,0  (800  180a) = 226,4 – 142a 100 Giả i ra: a  1,227 Ta có: Khố i lư ợ ng muố i Na2SO4.10H2O kế t tinh = 1,227  322 =395,09 (g) ĐỀ THI GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI LỚP NĂ M HỌC 2015-2016 PHỊNG GD&ĐT TAM DƯƠNG Mơn: Hóa họ c Thờ i gian làm bài: 120 phút Đ ề thi gồ m 01 trang ĐỀ CHÍNH THỨC Câu (2,0 điể m) Hoàn thành sơ đồ phả n ứ ng sau bằ ng cách viế t phư ng trình phả n ứ ng cho biế t chúng thuộ c loạ i phả n ứ ng gì? KMnO4 KClO3 (1) (2) (3) (4) O2 (6) (8) H2O SO2 (5) (7) (9) NaOH H2SO3 (10) Topdoc.vn – Tài liệu file word, đề thi, đề thi học sinh giỏi, giáo án word,… Topdoc.vn – Tài liệu file word, đề thi, đề thi học sinh giỏi, giáo án word,… H2O Fe3O4 Fe H2 Trong phả n ứ ng trên, nhữ ng phả n ứ ng dùng để điề u chế khí oxi, khí hđro phòng thí nghiệ m? Câu (1,0 điể m) Bằ ng phư ng pháp hóa họ c, nhậ n biế t chấ t rắ n màu trắ ng đự ng lọ bị mấ t nhãn riêng biệ t sau: P2O5, CaO, NaCl, Na2O, MgO Câu (1,5 điể m) Cho mộ t luồ ng khí H2 (dư ) lầ n lư ợ t qua ố ng mắ c nố i tiế p (như hình vẽ ) đự ng oxit đư ợ c nung nóng sau đây: H2 CaO PbO Al2O3 Fe2O3 Na2O Ố ng đự ng 0,01 mol CaO; ố ng đự ng 0,02 mol PbO; ố ng đự ng 0,02 mol Al2O3; ố ng đự ng 0,01 mol Fe2O3 ố ng đự ng 0,06 mol Na2O Sau phả n ứ ng xả y hồn tồn Tính khố i lư ợ ng chấ t rắ n thu đư ợ c mỗ i ố ng Câu (2,0 điể m) Nung 110,6 gam KMnO4 sau kế t thúc phả n ứ ng thu đư ợ c 101 gam chấ t rắ n a) Tính hiệ u suấ t củ a phả n ứ ng b) Tính thể tích khí Oxi thu đư ợ c điề u kiệ n tiêu chuẩ n Khi phân tích đị nh lư ợ ng chấ t X (gồ m nguyên tố ) thấ y thành phầ n khố i lư ợ ng sau: 32,4%Na; 45,1%O; 0,7%H Xác đị nh công thứ c phân tử củ a muố i Câu (2,0 điể m) Dùng 4,48 lít khí hiđrơ (đktc) khử hồn tồn m gam mộ t hợ p chấ t X gồ m nguyên tố sắ t oxi Sau phả n ứ ng thu đư ợ c 1,2.1023 phân tử nư c hỗ n hợ p Y gồ m chấ t rắ n nặ ng 14,2 gam a) Tính m b) Tìm cơng thức phân tử hợp chất X, biết Y chứa 59,155% khối lượng Fe đơn chất c) Chất dư sau phản ứng, khối lượng dư bao nhiêu? d) Trong tự nhiên X tạo tượng nào? Viết phương trình phản ứng (nếu có) Để hạn chế tượng phải làm nào? Câu (1,5điể m) Nung m gam hỗ n hợ p X gồ m FeS FeS2 mộ t bình kín a khơng khí (gồ m 20% thể tích O2 80% thể tích N2) đế n phả n ứ ng xả y hoàn toàn, thu đư ợ c mộ t chấ t rắ n nhấ t hỗ n hợ p khí Y thành phầ n thể tích: 84,8% N2, 14% SO2, lạ i O2 a) Viế t phư ng trình hóa họ c củ a phả n ứ ng b) Tính thành phầ n phầ n tră m khố i lư ợ ng củ a mỗ i chấ t hỗ n hợ p X Cho: Fe = 56; Mg=24; Al=27; H=1; Cl=35,5; S=32; O=16; C = 12; Cu = 64; N =14; Ca = 40; Mn=55; K=39; Na=23;Pb=207 -HẾ T -Cán coi thi khơng giả i thích thêm Topdoc.vn – Tài liệu file word, đề thi, đề thi học sinh giỏi, giáo án word,… Topdoc.vn – Tài liệu file word, đề thi, đề thi học sinh giỏi, giáo án word,… Họ tên thí sinh SBD: .Phòng thi TRƯỜNG THCS TAM DƯƠNG ĐỀ KS HỌC SINH GIỎI LẦ N NĂ M HỌC 2014-2015 -MÔN: HÓA HỌC Thờ i gian làm 120 phút Câu (2,0 điể m) Chọ n hệ số thích hợ p để cân bằ ng phả n ứ ng hóa họ c sau đây: a) Cu + HCl + NaNO3   Cu(NO3)2 + NO  + NaCl + H2O b) AlCl3 + K2CO3 + H2O   Al(OH)3  + CO2  + KCl c) Fe(NO3)2 + HCl   Fe(NO3)3 + FeCl3 + NO  + H2O d) NH4ClO4 + P   N2  + H3PO4 + Cl2  + H2O Câu (2,0 điể m) 1) lọ hóa chấ t mấ t nhãn đự ng lầ n lư ợ t chấ t lỏ ng không màu: Nư c, dung dị ch HCl, dung dị ch K2CO3 dung dị ch KCl Khơng dùng thêm hóa chấ t khác, dụ ng cụ cầ n thiế t đủ , nhậ n biế t từ ng chấ t mỗ i lọ 2) Hỗ n hợ p A gồ m khí H2 CO tỉ khố i đố i vớ i H2 10,75 Đ ể khử hồn tồn m gam Fe2O3 nung nóng cầ n vừ a đủ V lít (đktc) hỗ n hợ p A, kế t thúc phả n ứ ng thu đư ợ c 16,8 gam Fe a) Tính thành phầ n phầ n tră m theo thể tích mỗ i khí A b) Tính m V Câu (2,0 điể m) 1) Tạ i lắ p dụ ng cụ điề u chế thu khí oxi phòng thí nghiệ m bằ ng cách đẩ y khơng khí phả i đặ t ố ng nghiệ m vào giá đỡ cho đáy ố ng nghiệ m cao hơ n so vớ i miệ ng ố ng nhánh dài củ a ố ng dẫ n khí sâu tớ i gầ n sát đáy ố ng nghiệ m thu? 2) cạ n 160 gam dung dị ch CuSO4 10% đế n tổ ng số nguyên tử dung dị ch mộ t nử a so vớ i ban đầ u dừ ng lạ i Tính khố i lư ợ ng nư c bay khỏ i dung dị ch Câu (2,0 điể m) Hỗ n hợ p X a Fe, FeO, Fe2O3 Nế u hoà tan a gam hỗ n hợ p X bằ ng dung dị ch HCl dư thu đư ợ c 0,01a gam H2 Nế u khử a gam hỗ n hợ p X bằ ng H2 dư nhiệ t độ cao thu đư ợ c 0,2115a gam H2O Xác đị nh thành phầ n phầ n tră m khố i lư ợ ng mỗ i chấ t hỗ n hợ p X Biế t phả n ứ ng xả y hoàn toàn Câu (2,0 điể m) Topdoc.vn – Tài liệu file word, đề thi, đề thi học sinh giỏi, giáo án word,… Topdoc.vn – Tài liệu file word, đề thi, đề thi học sinh giỏi, giáo án word,… 1) Hai cố c thủ y tinh A, B đề u đự ng dung dị ch HCl dư đư ợ c đặ t hai đĩ a cân, thấ y cân vị trí thă ng bằ ng Cho gam CaCO3 vào cố c A 4,79 gam M2CO3 (M kim loạ i) vào cố c B Sau muố i hòa tan hồn tồn thấ y cân trở lạ i vị trí thă ng bằ ng Xác đị nh kim loạ i M 2) Nung 2,23 gam hỗ n hợ p X gồ m Fe, Al, Zn, Mg oxi mộ t thờ i gian thu đư ợ c 2,71 gam hỗ n hợ p rắ n Y Hòa tan hồn tồn Y dung dị ch HNO3 dư thu đư ợ c 0,672 lít NO (đktc) sả n phẩ m khử nhấ t Tính số mol HNO3 phả n ứ ng HẾ T (Cho: Na = 23; Cu = 64; Zn = 65; Al = 27; Mg =24; Fe = 56; C = 12; O = 16; H = 1; N = 14; S = 32) Cán coi thi khơng giả i thích thêm PHỊNG GD&ĐT SƠNG LƠ ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI KHẢ O SÁT HSG LỚP 6; 7; VÒNG II CẤ P HUYỆ N NĂ M HỌC 2014-2015 Đề thi môn: Hóa họ c Thờ i gian làm bài: 120 phút (không kể thờ i gian giao đề ) Câu I (2,0 điể m): a Cân bằ ng PTHH sau: 1) KOH + Al2(SO4)3  K2SO4 + Al(OH)3 t  2) FexOy + CO  FeO + CO2 3) FeS2 + O2  Fe2O3 + SO2 4) Al + HNO3  Al(NO3)3 + N2O + H2O b chấ t lỏ ng không màu đự ng lọ mấ t nhãn: nư c, natriclorua, natri hidroxit, axit clohidric Hãy nêu phư ng pháp nhậ n biế t chấ t lỏ ng Câu II (2,0 điể m): Mộ t nguyên tử nguyên tố X tổ ng số lư ợ ng hạ t 34, số hạ t khơng mang điệ n chiế m 35,3% Mộ t nguyên tử nguyên tố Y tổ ng số lư ợ ng hạ t 52, số hạ t mang điệ n nhiề u hơ n số hạ t không mang điệ n 16 hạ t a Xác đị nh số lư ợ ng mỗ i loạ i hạ t nguyên tử X, Y? KHHH nguyên tử X, Y? b Cho biế t số electron từ ng lớ p, số electron cùng, nguyên tử nguyên tố X, Y kim loạ i hay phi kim? Câu III (1,5 điể m): Cho hỗ n hợ p khí A gồ m CO2 O2 tỉ lệ thể tích tư ng ứ ng 5:1 a) Tính tỉ khố i củ a hỗ n hợ p khí A đố i vớ i khơng khí b) Tính thể tích (đktc) củ a 10,5 gam khí A Topdoc.vn – Tài liệu file word, đề thi, đề thi học sinh giỏi, giáo án word,… Topdoc.vn – Tài liệu file word, đề thi, đề thi học sinh giỏi, giáo án word,… Câu IV (2,0 điể m): Hợ p chấ t A đư ợ c cấ u tạ o bở i nguyên tố X hóa trị V nguyên tố oxi Biế t phân tử khố i củ a hợ p chấ t A bằ ng 142 đvC Hợ p chấ t B đư ợ c tạ o bở i nguyên tố Y ( hóa trị y, vớ i 1 y  3) nhóm sunfat ( SO4), biế t rằ ng phân tử hợ p chấ t A nặ ng bằ ng 0,355 lầ n phân tử hợ p chấ t B Tìm nguyên tử khố i củ a nguyên tố X Y Viế t công thứ c hóa họ c củ a hợ p chấ t A hợ p chấ t B Câu V (1,5 điể m): Hòa tan hồn tồn 16,25 gam kim loạ i M vào dung dị ch axit HCl dư Khi phả n ứ ng kế t thúc thu đư ợ c 5,6 lít H2 (đktc) a Xác đị nh kim loạ i M b Tính thể tích dung dị ch HCl 0,2M cầ n dùng để hòa tan hế t lư ợ ng kim loạ i Câu VI (1,0 điể m): Cho biế t hợ p chấ t củ a nguyên tố R (hóa trị x) vớ i nhóm sunfat (SO4) 20% khố i lư ợ ng thuộ c nguyên tố R a) Thiế t lậ p biể u thứ c tính nguyên tử khố i củ a R theo hóa trị x b) Hãy tính % khố i lư ợ ng củ a nguyên tố R hợ p chấ t củ a R vớ i nguyên tố oxi ( không xác đị nh nguyên tố R) Chú ý: - Thí sinh đư ợ c sử dụ ng bả ng tuầ n hoàn nguyên tố hóa họ c - Cán coi thi khơng giả i thích thêm PHỊNG GD&ĐT SƠNG LƠ ĐỀ CHÍNH THỨC Câu Câu I KỲ THI KHẢ O SÁT HSG LỚP 6; 7; VÒNG II CẤ P HUYỆ N NĂ M HỌC 2014-2015 HDC thi mơn: Hóa họ c Đáp án a 1) 2) b Điể m (2đ) 6KOH + Al2(SO4)3  K2SO4 +2 Al(OH)3 t  FexOy +(y-x) CO  xFeO + (y-x)CO2 0,25đ 0,25đ 3) 4FeS2 +11 O2  Fe2O3 +8 SO2 0,25đ 4) Al +30HNO3  8Al(NO3)3 + 3N2O +15 H2O 0,25đ Trích mỗ i chấ t mộ t vào ố ng nghiệ m rồ i đánh số thứ tự Nhúng lầ n lư ợ t mẩ u giấ y quỳ tím vào từ ng ố ng rồ i quan sát : - Nế u chấ t làm quỳ tím chuyể n thành màu đỏ axit clohidric - Nế u chấ t làm quỳ tím chuyể n thành màu xanh Natrihidroxit 0,25đ 0,25đ Topdoc.vn – Tài liệu file word, đề thi, đề thi học sinh giỏi, giáo án word,… Topdoc.vn – Tài liệu file word, đề thi, đề thi học sinh giỏi, giáo án word,… - Không làm quỳ tím đổ i màu nư c Natriclorua Đ un nóng ố ng nghiệ m lạ i ngọ n lử a đèn cồ n: -Nế u chấ t bay hơ i hế t khơng vế t cặ n nư c Câu II -Chấ t bay hơ i mà vẫ n cặ n Natriclorua a + Nguyên tử nguyên tố X: Số hạ t Nơ tron là: 35,3 34 = 12 (hạ t) 100 Số hạ t Proton bằ ng số hạ t Electron bằ ng: 34  12  11 (hạ t) Vậ y KHHH nguyên tử nguyên tố X là: Na -+ Nguyên tử nguyên tố Y: Gọ i số hạ t Proton Z, số hạ t Nơ tron N số hạ t Electron Z Tổ ng số lư ợ ng hạ t là: 2Z + N = 52 (1) Số hạ t mang điệ n nhiề u hơ n số hạ t không mang điệ n là: 2Z - N = 16 (2) Từ (1, 2) ta có: 2Z  N  52 68  4Z  52  16  Z   17  N  2.17  16  18  2Z  N  16 Vậ y số hạ t Proton bằ ng số hạ t Electron bằ ng: 17 Số hạ t Nơ tron là: 18 Nguyên tử nguyên tố X KHH là: Cl b + Số electron từ ng lớ p, số electron ngồi cùng, tính chấ t củ a Na, Cl Nguyên tử Số (e) từ ng Số (e) Tính chấ t lớ p Na 2/8/1 Kim loạ i Cl 2/8/7 Phi kim Câu III: a) Gọ i số mol O2 hỗ n hợ p A x (mol)  Số mol CO2 A 5x (mol) 0,25đ 0,25đ (2 đ) 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ 0,25 đ Khố i lư ợ ng mol trung bình củ a hỗ n hợ p khí A: M 44.5x  32.x 252x   42(g) 6x 6x Tỉ khố i củ a hỗ n hợ p khí A đố i vớ i khơng khí: d A / kk  0,25 đ 42  1, 45 29 Topdoc.vn – Tài liệu file word, đề thi, đề thi học sinh giỏi, giáo án word,… 0,25 đ Topdoc.vn – Tài liệu file word, đề thi, đề thi học sinh giỏi, giáo án word,… b) Ở đktc: 42 g (tư ng ứ ng 1mol) hỗ n hợ p khí A tích 22,4 lít  10,5 g hỗ n hợ p khí A tích: Câu IV 10,5  22,  5, 6(lít) 42 CTTQ củ a chấ t A: Y2O5 Vì phân tử khố i củ a hợ p chấ t A 142 đvC nên ta có: Ta có: 2X + 80 = 142  X = 31 Vậ y X nguyên tố phôtpho ( P) ; CTHH củ a chấ t A: P2O5 CTTQ củ a chấ t B : Y2(SO4)y PTK củ a B = 0,5 đ 0,25đ 0,25đ 142 = 400 đvC 0,355 Ta có: 2Y + 96y = 400  Y = 200 – 48y Bả ng biệ n luậ n: y Y 152 (loạ i) 104 ( 56 ( nhậ n) loạ i) Vậ y X nguyên tố sắ t ( Fe) ; CTHH củ a chấ t B Fe2(SO4)3 Câu V: 0,25 đ a) Gọ i n hóa trị củ a M, ta PTPƯ : n M + nHCl   MCln + H2  n mol mol nx x mol mol Ta PT: Mx= 16,25 (1) 5,6 nx = = 0,25 (2) 22,4 Từ (2):   nx = 0,25.2 = 0,5 (3) Mx 16,25 M     M = 32,5n Lấ y (1) : (3)  = = 32,5  n nx 0,5 Hóa trị củ a kim loạ i I; II; III Do ta xét bả ng sau: Lậ p bả ng : n M 32,5 65 97,5 Trong kim loạ i trên, Zn phù hợ p  ZnCl2 + H2  b) PTPƯ : Zn + 2HCl  16,25 nHCl =2nzn= = 0,5 (mol) 65 Topdoc.vn – Tài liệu file word, đề thi, đề thi học sinh giỏi, giáo án word,… 0,25đ 0,25đ 0,25đ (2đ) 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ Topdoc.vn – Tài liệu file word, đề thi, đề thi học sinh giỏi, giáo án word,… 0,5 n = = 2,5(lít) CM 0,2 Xét hợp chất: R2(SO4)x : 2R 20 Ta có: (1)    R = 12x 96x 80 Xét hợp chất R2Ox: 2R R Ta có: %R = (2) 100%  100% 2R  16x R  8x 12x Thay (1) vào (2) ta có: %R = 100%  60% 12x  8x   VHCl = Câu VI: 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ _ ĐỀ KHẢ O SÁT HSG NĂ M HỌC 2014- 2015 MƠN: HĨA HỌC PHỊNG GD&ĐT VĨ NH TƯỜNG (Thờ i gian làm bài: 150 phút) PHẦ N A: Phầ n chung cho mọ i họ c sinh Câu 1: Hoàn thành phư ng trình hóa họ c sau: a) Fe + H2SO4 loãng  FeSO4 + ? b) Na + H2O  NaOH + H2 c) CaO + H2O ? d) P + O2 t   ? e) Fe + H2SO4 đặ c,nóng g) Cu + HNO3   Fe2(SO4)3 + H2O + SO2 Cu(NO3)2 + H2O + NO Câu 2: Nêu tượng và viết các phương trình hóa học xảy cho: a) Viên kẽ m vào dung dị ch axit clohiđric b) Đ ố t lư u huỳ nh khơng khí c) Mộ t mẩ u nhỏ Na vào cố c nư c để sẵ n mẩ u quỳ tím Câu : lọ đự ng riêng biệ t: nư c cấ t, dung dị ch NaOH, dung dị ch HCl, dung dị ch NaCl Bằ ng cách nhậ n biế t đư ợ c từ ng chấ t mỗ i lọ Câu : Khử hoàn toàn 24 g mộ t hỗ n hợ p CuO FexOy bằ ng khí H2, thu đư ợ c 17,6 gam hai kim loạ i Cho toàn hai kim loạ i vào dung dị ch HCl dư , thu đư ợ c 4,48 lít H2 (đktc) Xác đị nh cơng thứ c oxit sắ t Topdoc.vn – Tài liệu file word, đề thi, đề thi học sinh giỏi, giáo án word,… Topdoc.vn – Tài liệu file word, đề thi, đề thi học sinh giỏi, giáo án word,… Câu 5: Đ ố t cháy hoàn toàn 6,4 gam mộ t hợ p chấ t X khí oxi, ngư i ta 4,48 lít khí CO2 (đktc) 7,2 gam nư c thu đư ợ c a) Hợ p chấ t X gồ m nhữ ng nguyên tố nào? b) Xác đị nh công thứ c phân tử củ a X, biế t tỉ khố i củ a X đố i vớ i H2 bằ ng 16 Câu 6: Hòa tan hoàn toàn 11 gam hỗ n hợ p X gồ m Al Fe bằ ng dung dị ch axit sunfuric loãng dư Sau phả n ứ ng kế t thúc thu đư ợ c 8,96 lít khí (đktc) a) Tính thành phầ n % khố i lư ợ ng mỗ i kim loạ i hỗ n hợ p X? b) Tính khố i lư ợ ng muố i khan thu đư ợ c? c) Lư ợ ng khí Hiđro khử vừ a đủ 23,2 gam oxit củ a kim loạ i M Xác đị nh cơng thứ c hóa họ c củ a oxit đó? Câu 7: Hòa tan hế t 4,8 gam hỗ n hợ p A gồ m MgO, Fe2O3, CuO cầ n vừ a đủ mộ t lư ợ ng dung dị ch a 5,84 gam HCl Mặ t khác, dẫ n khí H2 dư qua 0,09 mol hỗ n hợ p A nung nóng sau phả n ứ ng thu đư ợ c 1,62 gam nư c Tính khố i lư ợ ng mỗ i chấ t 4,8 gam hỗ n hợ p A PHẦ N B: Phầ n riêng cho họ c sinh trườ ng THCS Vĩ nh Tườ ng- yêu cầ u họ c sinh làm riêng phầ n B tờ giấ y thi; Câu 8: Mộ t hỗ n hợ p khí A gồ m CO, CO2 Trộ n A vớ i khơng khí theo tỉ lệ thể tích 1: 4, Sau đố t cháy hế t khí CO hàm lư ợ ng phầ n tră m (%) thể tích củ a N2 hỗ n hợ p mớ i thu đư ợ c tă ng 3,36% so vớ i hỗ n hợ p trư c phả n ứ ng Tính % thể tích củ a hai khí hỗ n hợ p A Giả thiế t khơng khí O2 chiế m 1/5 thể tích khơng khí N2, O2 (Cho NTK : H = 1; O = 16; C = 12; Cu = 64; Fe =56; Mn = 55; K = 39 ; Cl = 35,5) HƯỚNG DẪ N CHẤ M ĐỀ KS HỌC SINH GIỎI LỚP Nă m họ c 2014 – 2015 Mơn : Hóa họ c Phầ n A: thang điể m 10 chung cho tấ t HS CÂU NỘ I DUNG a) Fe + H2SO4 loãng  FeSO4 + H2 b) 2Na + 2H2O  2NaOH + H2 c) CaO + H2O  Ca(OH)2 1,5 đ t   2P2O5 d) 4P + 5O2 e) 2Fe + 6H2SO4 đặ c,nóng  Fe2(SO4)3 + 6H2O + SO2 g) 3Cu + HNO3  3Cu(NO3)2 + 4H2O + 2NO Topdoc.vn – Tài liệu file word, đề thi, đề thi học sinh giỏi, giáo án word,… Đ IỂ M 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Topdoc.vn – Tài liệu file word, đề thi, đề thi học sinh giỏi, giáo án word,… 1,5 đ a Viên kẽ m tan dầ n, bọ t khí khơng màu thoát PTHH: Zn + 2HCl   ZnCl2 + H2 b Lư u huỳ nh cháy khơng khí vớ i ngọ n lử a nhỏ , màu xanh nhạ t t S + O2   SO2 c Na phả n ứ ng vớ i nư c, nóng chả y thành giọ t tròn màu trắ ng chuyể n độ ng nhanh mặ t nư c - Mẩ u Na tan dầ n cho đế n hế t, khí H2 bay - Mẩ u quỳ tím chuyể n sang màu xanh 2Na + 2H2O  2NaOH + H2 - Trích mẫ u thử đánh số thứ tự tư ng ứ ng 0,25 0,25 0,25 0,25 - Nhúng lầ n lư ợ t mẩ u giấ y quỳ tím vào mẫ u thử Nế u: + Mẫ u làm quỳ tím chuyể n thành màu đỏ axit clohidric (HCl) 1đ + Mẫ u làm quỳ (NaOH) tím chuyể n thành màu xanh natrihidroxit + Mẫ u khơng làm quỳ tím đổ i màu nư c (H2O) natriclorua (NaCl) - Đ un nóng mẫ u lạ i ngọ n lử a đèn cồ n Nế u: 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2 0,2 + Chấ t bay hơ i hế t khơng vế t cặ n nư c + Chấ t bay hơ i mà vẫ n cặ n natriclorua 0,2 Các PTHH: CuO + H2 FexOy + yH2 Fe + 2HCl 1,5 nH2 = Cu + H2O (1) xFe + yH2O (2)   FeCl2 + H2 (3) t   4,48 = 0,2 (mol) 22,4 Theo PTHH (3): nFe = nH2 = 0,2mol Khố i lư ợ ng Fe là: mFe = 0,2 x 56 = 11,2(g) Khố i lư ợ ng Cu tạ o thành : mCu = 17,6 - 11,2 = 6,4 (g) nCu = 0,25 t0 6,4 = 0,1(mol) 64 0,25 0,25 Theo PTHH (1) : nCuO = nCu = 0,1 mol 0,2 nFe = mol x x 0,2 Theo ta có: 0,1 x 80 + ( 56x + 16y) = 24 => x 0,25 Theo PTHH(2): nFexOy = x = y Vì x,y số nguyên dư ng tố i giả n nhấ t nên : x = y = Vậ y CTHH : Fe2O3 Topdoc.vn – Tài liệu file word, đề thi, đề thi học sinh giỏi, giáo án word,… 0,25 Topdoc.vn – Tài liệu file word, đề thi, đề thi học sinh giỏi, giáo án word,… 0,25 (1đ) 1) Sơ đồ phả n ứ ng: X + O2 → CO2 + H2O Theo Đ ị nh luậ t bả o toàn khố i lư ợ ng, X nguyên tố C, H O 4, 48.12  2, 4( gam) Khố i lư ợ ng C CO2 = 22, 7, 2.2.1  0,8( gam) Khố i lư ợ ng H H2O = 18 Ta có: mC + mH = 2,4 + 0,8 = 3,2 (gam) mC + mH < mX  Trong X oxi Vậ y, hợ p chấ t X gồ m ba nguyên tố : C, H O 2) Khố i lư ợ ng O X = 6,4 – 3,2 = 3,2 (gam) 3, 0,8 2,  0,8(mol ) ; nO =  0, 2(mol )  0, 2(mol ) ; nH = nC = 16 12  nC : nH : nO = 0,2 : 0,8 : 0,2 = : : Công thứ c n giả n nhấ t củ a X : (CH4O)n Mặ t khác MX = 16.2 = 32 gam => n = Công thứ c phân tử củ a X là: CH4O 0,25 0,25 0,25  Câu a (0,5 điể m) (2,0đ) PTHH: 2Al + 3H2SO4 Fe + H2SO4   Al2(SO4)3 + 3H2 FeSO4 + H2 0,25 (1) (2) Số mol khí H2 là: 8,96 : 22,4 = 0,4 (mol) Gọ i số mol Al x (mol), số mol củ a Fe y (mol) Khố i lư ợ ng hỗ n hợ p A là: 27x + 56y = 11 (I) Số mol khí H2 thu đư ợ c PTHH (1, 2) là: Từ (I, II) ta có: x  y  0,4 (II) 27x  56y  11  x  0,2   3 x  y  0,4  y  0,1  2 -Topdoc.vn – Tài liệu file word, đề thi, đề thi học sinh giỏi, giáo án word,… 0,25 Topdoc.vn – Tài liệu file word, đề thi, đề thi học sinh giỏi, giáo án word,… Vậ y khố i lư ợ ng mỗ i kim loạ i hỗ n hợ p A là: mAl = 0,2.27 = 5,4 g  %Al  5,4 100%  49,09% 11 mFe = 0,1.56 = 5,6 g  %Fe = 100% - 49,09% = 50,91% -b (0,5 điể m) Theo PTHH (1) (2): n H SO  n H  0,4(mol) p u 0,25 0,25 Theo Đ LBTKL, ta có: mKL  mH SO p.u  mmuôi  mH -  mmuôi  11  0,4.98  0,4.2  49,4gam 0,25 -c (1 điể m) Đ ặ t CTTQ Oxit củ a kim loạ i M là: MxOy t PTHH: yH2 + MxOy xM + yH2O   Số mol MxOy phả n ứ ng là: 0,4 (mol) y Khố i lư ợ ng MxOy là: 0,4 (Mx+16y) = 23,2  M  42y  21 2y y x x 2y + Nế u:   M  21 (Khơng có) x 2y + Nế u:   M  42 (Khơng có) x 2y + Nế u:   M  63 (Khơng có) x 2y  M  56 (Fe)  CTHH: Fe3O4 + Nế u:  x Nế u HS trư ng hợ p 2y/x = 8/3 trừ 0,5 điể m Topdoc.vn – Tài liệu file word, đề thi, đề thi học sinh giỏi, giáo án word,… 0,25 0,25 0,5 Topdoc.vn – Tài liệu file word, đề thi, đề thi học sinh giỏi, giáo án word,… Câu (1,5đ ) 5,84  0,16(mol) 36,5 16,2   0,09(mol) 18 n HCl  nH O PTHH MgO + 2HCl  MgCl2 + H2O (1) x 2x Fe2O3 + 6HCl  2FeCl3 +3 H2O (2) y 6y CuO + 2HCl  CuCl2 + H2O (3) z 2z o t Fe2O3 + 3H2   2Fe + 3H2O ky 3ky (4) 0,25 to CuO + H2  (5)  Cu + H2O kz kz -Gọ i x, y, z lầ n lư ợ t số mol củ a MgO, Fe2O3, CuO 4,8 gam hh A Khố i lư ợ ng củ a hỗ n hợ p X 40x +160y + 80z = 4,8 (I) Theo PTHH (1), (2), (3), ta 2x + 6y + 2z = 0,16 (II) Gọ i kx, ky, kz lầ n lư ợ t số mol củ a MgO, Fe2O3, CuO 0,09 mol hh A, ta kx + ky + kz = 0,09 (III) Theo PTHH (4), (5), ta 3ky + kz = 0,09 (IV) Từ (III) (IV) ta k  0,09 0,09   x  2y  0(V) x  y  z 3y  z Giả i hệ (I), (II), (V) ta đư ợ c: x = 0,02; y = 0,01; z = 0,03 -Vậ y khố i lư ợ ng mỗ i chấ t hỗ n hợ p A mMgO  0,02.40  0,8gam mFe O  0,01.160  1,6gam 0,5 Topdoc.vn – Tài liệu file word, đề thi, đề thi học sinh giỏi, giáo án word,… 0,5 0,25 Topdoc.vn – Tài liệu file word, đề thi, đề thi học sinh giỏi, giáo án word,… mCuO  0,03.80  2,4gam Phầ n B (1 điể m) Phầ n riêng HS THCS Vĩ nh Tườ ng Câu Nộ i dung Đ iể m Giả sử hỗ n hợ p A tích lít => V khơng khí = lít, V N2 = 0,8 = 3,2 lít % N2 hỗ n hợ p đầ u = 0,25 3, 100% Gọ i x thể tích khí CO hỗ n hợ p A ( x > 0) t Phả n ứ ng đố t cháy : 2CO + O2   2CO2 x 0,5 x x Vậ y thể tích hỗ n hợ p lạ i sau đố t cháy : ( - 0,5 x ) (1đ ) => % V N2 hỗ n hợ p sau phả n ứ ng cháy = 3, 100%  0,5x 0,25 0,25 Vì sau phả n ứ ng cháy % thể tích N2 tă ng 3,36% => 3, 3, 100% 100% = 3,36%  0,5x (*) Giả i phư ng trình (*) thu đư ợ c x = 0,4988 Vậ y % thể tích CO hỗ n hợ p A : 49,88% % thể tích CO2 hỗ n hợ p A : 50,12% 0,25 Ghi chú: Thí sinh giả i theo cách khác mà cho điể m theo phầ n tư ng ứ ng Topdoc.vn – Tài liệu file word, đề thi, đề thi học sinh giỏi, giáo án word,… Topdoc.vn – Tài liệu file word, đề thi, đề thi học sinh giỏi, giáo án word,… Topdoc.vn – Tài liệu file word, đề thi, đề thi học sinh giỏi, giáo án word,… ... word, đề thi, đề thi học sinh giỏi, giáo án word,… 0,5đ 0,5đ Topdoc.vn – Tài liệu file word, đề thi, đề thi học sinh giỏi, giáo án word,… mH SO4 9 ,8%  9 ,8. 200  19,6( g ) 100 19,6  0,2(mol) 98. .. thi, đề thi học sinh giỏi, giáo án word,… b 1 58 Câu (2.0 điểm)  b 197 2.1 58 + b b 22,4 87 2.1 58 + 0.25 đ a b b 74,5  197  87 122,5 2.1 58 2.1 58 0.25 đ => a 122,5(197  87 )   1, 78 b 2.1 58. 74,5... Topdoc.vn – Tài liệu file word, đề thi, đề thi học sinh giỏi, giáo án word,… Topdoc.vn – Tài liệu file word, đề thi, đề thi học sinh giỏi, giáo án word,… c số mol O2 = 2, 688 /22,4 = 0,12 mol 2H2 + 0,12mol
- Xem thêm -

Xem thêm: TUYỂN tập đề THI HSG hóa 8 có đáp án sao chép , TUYỂN tập đề THI HSG hóa 8 có đáp án sao chép

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay