Tuyển chọn đề thi HSG lớp 9, file word, lời giải chi tiết

55 31 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:14

Topdoc.vn – Tài liệu file word, chuyên đề, đề thi,… all word! PHÒNG GD & ĐT NAM SÁCH - ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC: 2015 - 2016 MƠN: Hóa học Thời gian làm bài: 150 phút (khơng tính thời gian giao đề) ( Đề gồm 01 trang) ĐỀ BÀI Câu Nêu tượng, giải thích viết PTHH xảy thí nghiệm sau: a, Nhỏ từ từ dd axit HCl đến dư vào dd Na2CO3 b, Nhỏ dd Na2CO3 vào dd CuSO4 Câu Nhiệt phân hoàn toàn 20g hỗn hợp: MgCO3, CaCO3, BaCO3 thu khí B Cho khí B hấp thụ hết vào nước vôi 10 g kết tủa dung dịch C Đun nóng dung dịch tới phản ứng hồn tồn thấy tạo thêm g kết tủa Hỏi % khối lượng MgCO3 nằm khoảng Câu Hấp thụ 5,6 lít khí CO2 (đkc) vào 400 ml dung dịch NaOH 1M nhận dung dịch A Hỏi A chứa muối với lượng bao nhiêu? Cho từ từ mợt l̀ng khí CO qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp gồm Fe , FeO, Fe3O4 , Fe2O3 đun nóng thu 64 gam sắt, khí sau phản ứng cho qua dung dịch Ca(OH)2 dư 40 gam kết tủa Tìm m? Câu (2 điểm) Hòa tan 5,33 gam hỗn hợp muối RCln BaCl2 vào nước 200 gam dung dịch X Chia X thành phần nhau: Phần 1: Cho tác dụng với 100 g dung dịch AgNO3 8,5% thu 5,74 g kết tủa X1 dung dịch X2 Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư thu 1,165 gam kết tủa X3 a Xác định tên kim loại R cơng thức hóa học RCln b Tính nờng đợ % chất dung dịch X2 Câu 5: Viết PTHH hồn thành sơ đờ chuyển hố sau( Ghi rõ điều kiện phản ứng có) (2) (1) (4) (5) (6) (7)   FeCl2  Fe   FeCl3   Fe(OH)2   Fe(OH)3   Fe2O3    (3) (8)  FeSO4 Fe3O4  Tại đốt kim loại Fe, Al…thì khối lượng tăng lên đốt bơng, vải sợi khối lượng lại giảm? Biết: Fe = 56, Ca = 40, H = 1, Na = 23, Al = 27, O = 16, Cl = 35,5, C = 12, K = 39, N = 14, Ag = 108, Ba = 137 -Lưu ý : Giám thị coi thi khơng giải thích thêm Topdoc.vn – Tài liệu file word, chuyên đề, đề thi,… all word! Topdoc.vn – Tài liệu file word, chuyên đề, đề thi,… all word! Câu 1(2đ) 2(2đ) HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HSG MƠN HỐ HỌC LỚP Năm học: 2015 – 2016 Nội dung a Nhỏ từ từ dd axit HCl đến dư vào dd Na2CO3 - Hiện tượng: Lúc đầu khơng có bọt khí ra, sau có khí sủi bọt - Giải thích: Vì lúc đầu lượng Na2CO3 dư so với HCl cho vào PTHH: Na2CO3 + HCl  NaHCO3 + NaCl - Khi số mol HCl cho vào lớn lần số mol Na2CO3 dd có khí khỏi dd PTHH: NaHCO3 + HCl  NaCl + CO2 + H2O b, Nhỏ dd Na2CO3 vào dd CuSO4 - Hiện tượng: Màu xanh dd CuCl2 nhạt dần, có chất rắn màu xanh sinh có bọt khí xuất điểm 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 - Giải thích: muối pư tạo CuCO3 sau CuCO3 bị thuỷ phân tạo chất rắn Cu(OH)2 màu xanh khí CO2 sủi bọt 0,25 PTHH: Na2CO3 + CuCl2  CuCO3 + 2NaCl 0,25 CuCO3 + H2O  Cu(OH)2 + CO2 t MgCO3   MgO + CO2 (1) t CaCO3   CaO + CO2 (2) t  BaO + CO2 (3) BaCO3  CO2 + Ca(OH)2 -> CaCO3 + H2O (4) CO2 + Ca(OH)2 -> Ca(HCO3)2 (5) t Ca(HCO3)2   CaCO3 + H2O + CO2  (6) Gọi số mol của: MgCO3, CaCO3, BaCO3 x, y,z (x,y,z >0) Từ PT (4) ta có: nCaCO3 = 0,1mol 0,25 Từ PT (6) ta có: nCaCO3 = 0,06mol Theo PT 4,5,6 Ta có nCO2 = nCaCO3(4) + 2nCaCO3(6) Vậy số mol CO2 PT 1,2,3 là: nCO2 = 0,1+0,06x2= 0,22mol Theo PT 1,2,3: Tổng số mol muối cacbonnat =nCO2= 0,22 mol -> ta có 84x + 100y + 197z = 20 -> 100y +197z = 20- 84x x + y + z = 0,22 -> y + z = 0,22 -x 100 y  197 z 20  84 x = < 197-> 10,5< 84x< 17,35 yz 0, 22  x 84 x.100% 52,5%< oxit lưỡng Ý 2: tính BeO 2,25đ Gọi x, y số mol MO BeO MO + H2O  M(OH)2 (1) x x BeO + M(OH)2  MBeO2 + H2O (2) y y y M(OH)2 + 2HCl  MCl2 + 2H2O (3) (x-y) 2(x-y) MBeO2 + 2HCl  Be(OH)2 + MCl2 (4) y 2y y Số mol Be(OH)2 : y = 2,58/43= 0,06 mol Số mol HCl tham gia (3) (4) : 2(x-y) + 2y = 0,5 0,4 => 2x = 0,2 => x = 0,1 Topdoc.vn – Tài liệu file word, chuyên đề, đề thi,… all word! 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Topdoc.vn – Tài liệu file word, chuyên đề, đề thi,… all word! Khối lượng hỗn hợp oxit : mMO + mBeO = (M + 16)0,1 + 25 0,06 = 16,8 => M = 137 (Ba) Vậy oxit : BeO BaO 0,25 Fe x + 2HCl   FeCl2 + H2 x FeO + 2HCl   FeCl2 + H2O (2) Fe2O3 + 6HCl   2FeCl3 + 3H2O (3) FeO y + H2   + Fe2O3 + 3H2   2Fe z Từ PT (1) ta có : mH2 = 1%mhh hay 2x = 0,01a  a = 200x (**)  x = 0,005a (***) Từ PT (4)(5) ta có : 18(y + 3z) = 0,2115a  y= 1,25 + 3H2O (5) 3z 0,25 0,25 0, 2115a – 3z 18 4000 z % Fe = (1) H2O (4) y = 0,01175a – 3z (****) Thay (***) (****) vào (*) ta được: a = 56 0,005a + 72(0,01175a – 3z) + 160z  a= 0,5 6,5điểm Caâu Ý 1: 3đ 1/ Gọi x, y, z số mol Fe, FeO, Fe2O3 Ta có : 56x + 72y + 160z = a (*) Fe 0,25 5600x Thay a = 200x vào ta : a 5600 x = 28% 200 x 16000z 4000 z % Fe2O3 = Thay a = vào ta : a 0,25 0,25 0,25 % Fe = Topdoc.vn – Tài liệu file word, chuyên đề, đề thi,… all word! 0,25 Topdoc.vn – Tài liệu file word, chuyên đề, đề thi,… all word! % Fe2O3 = Ý 2: 3,5đ 0,25 16000 z = 36% 4000 z % FeO = 100 – 28 – 36 = 36% 2/ - a) Ta có : nHCl = 400.7,3  0,8mol 100.36,5 Giả sử hỗn hợp chỉ có KHSO3 Do KHSO3 = 120 < Mhh nên : nKHSO3 = mhh > nhh thật 120 39,  0,33mol 120 KHSO3 + HCl   KCl + SO2 + H2O 0,33 < 0,8 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25  HCl dư Mà nKHSO3 < nhh  hỗn hợp hết , axit dư 0,25 b) MA = 25,33 = 50,66g Gọi x, y số mol KHSO3 K2CO3 0,25 KHSO3 + HCl   KCl + SO2  + H2O x x x x K2CO3 + 2HCl   2KCl + CO2  + H2O y 2y 2y y Theo PT : mhh = 120x + 138y = 39,6 64 x  44 y MA =  50, 66 x y Giải hệ ta : x = 0,1 y = 0,2 mddA = 39,6 + 400 – (64 0,1 + 44 0,2) = 424,4g nKCl = 0,1 + 0,2 = 0,5mol  mKCl = 0,5 74,5 = 37,25g nHCl dư = 0,8 – (0,1 + 0,2 2) = 0,3mol  mHCl = 0,3 36,5 = 10,95g C%dd KCl = 37, 25 100  8, 78% 424, C%dd HCldư = 10,95 100  2,58% 424, Topdoc.vn – Tài liệu file word, chuyên đề, đề thi,… all word! 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Topdoc.vn – Tài liệu file word, chuyên đề, đề thi,… all word! Mẫu thử cho vào mẫu thử lại tạo mợt chất khí mợt chất kết tủa NaOH Mẫu tạo mợt chất khí mùi khai NH4Cl Ba mẫu lại cho kết tủa trắng MgCl2, BaCl2 H2SO4 Dùng NaOH cho vào mẫu thử lại nhận MgCl2 Dùng Mg(OH)2 nhận H2SO4 Còn lại BaCl2 Phương trình: MgCl2 + NaOH  Mg(OH)2 + 2NaCl Mg(OH)2 + H2SO4  MgSO4 + 2H2O NaOH + NH4Cl  NaCl + NH3 + H2O BaCl2 + H2SO4  BaSO4 + HCl 0,25đ 0,25đ C©u 3: (2®) nHCl = 0,6 V1 (mol) nNaOH = 0,4 V2 (mol) 0,25đ V1 + V2 = 0,6 (mol) (I) nAl2O3 = 0,01 (mol) HCl + NaOH  NaCl + H2O (1) Trờng hợp 1: Trong dung dịch A d HCl 0,25đ 0,25đ 6HCl + Al2O3  2AlCl3 + 3H2O (2) Theo (1) vµ (2): nHCl = nNaOH + 6nAl2O3 0,6V1 = 0,4V2 + 0,06 (II) Giải hệ phng trình (I) vµ (II): => V1 = V2 = 0,3(l) Trêng hợp 2: dung dịch A d NaOH 0,25 0,25 2NaOH + Al2O3  2NaAlO2 + H2O (3) Theo (1) vµ (3) ta cã: nNaOH = nHCl + nAl2O3 0,4V2 = 0,6V1 + 0,02 Topdoc.vn – Tài liệu file word, chuyên đề, đề thi,… all word! 0,25đ Topdoc.vn – Tài liệu file word, chuyên đề, đề thi,… all word! => 2V2 - 3V1 = 0,1 (III) 0, 5đ Gi¶i hƯ (I) vµ (III) => V1 = 0,22(l); V2 = 0,38(l) Câu 4: (3,0 điểm) a/ Gọi a, b số mol FeO ZnO dùng Theo đề chỉ có 0,8a mol FeO 0,8b mol ZnO phản ứng theo PTHH : t FeO + CO  Fe + CO2 (1) 0,8a mol 0,8a mol t ZnO + CO  Zn + CO2 (2) 0,8b mol 0,8b mol Như chất rắn sau p/ ứng gồm 0,8a molFe , 0,8b mol Zn, 0,2a mol FeO dư 0,2b mol ZnO dư 0, 5đ Theo đề ta có : 72a + 81b = 15,3 0,8a 56 + 0,8b 65 + 0,2a 72 + 0,2b 81 = 12,74 Giải : a = b = 0,1 72.0,1.100 Thành phần phần trăm chất : %FeO = = 47% : 15,3 %ZnO = 100 – 47 = 53 % b/ Hỗn hợp sau phản ứng gồm : 0,8 a = 0,8 0,1 = 0,08 mol sắt ; 0,8 b = 0,8 0,1 = 0,08 mol kẽm 0,2 a = 0,2 0,1 = 0,02 mol sắt oxit ; 0,2 b = 0,2 0,1 = 0,02 mol kẽm oxit PTHH : Fe + 2HCl  FeCl2 + H2 (3) Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2 (4) FeO + 2HCl  FeCl2 + H2O (5) ZnO + 2HCl  ZnCl2 + H2O (6) Theo (3) , (4) , (5) , (6) nHCl = 2nFe + 2nZn + 2nFeO + 2nZnO = 0,08 + 0,08 + 0,02 + 0,02 = 0,4 ( mol) Thể tích dung dịch HCl cần : 0,4 : = 0,2 (lít) 0, 5đ 0,5đ 0, 5đ 0,5đ 0,5d * Chú ý: + Điểm tối đa phần chấm với làm có chữ viết rõ ràng, trình bày sạch, đẹp Điểm tổng cộng toàn làm tròn +Biểu điểm chi tiết cho câu, phần tổ chấm thảo luận để thống –––––––––––– Topdoc.vn – Tài liệu file word, chuyên đề, đề thi,… all word! Topdoc.vn – Tài liệu file word, chuyên đề, đề thi,… all word! PHÒNG GD&ĐT THANH OAI TRƯỜNG THCS KIM AN ĐỀ THI CHỌN HSG LỚP CẤP HUYỆN Năm học: 2015 - 2016 Mơn: Hóa học Thời gian làm bài: 150 phút Đề bài: Câu I: (3 điểm) 1.Muối X có cơng thức AB3, tổng số hạt X 196; tổng số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 60 Cũng phân tử số hạt mang điện A B 76 hạt Xác định công thức phân tử X 2.Nhận biết lọ hóa chất nhãn chứa dung dịch NH3, NaOH, FeCl2, FeCl3 Câu II: (5 điểm) 1.Viết phương trình hóa học hồn thành sơ đờ sau: SO3 H2SO4 FeS2 SO2 SO2 NaHSO3 Na2SO4 2.Hòa tan hết 24,8 gam Na2O vào nước thu dung dịch A Phân hủy hoàn toàn 50 gam CaCO3 khí B Sục khí B vào dung dịch A thu a gam muối Tìm a ? Câu III: ( điểm) 1.Cho 4,48 gam oxit mợt kim loại R hóa trị II tác dụng vừa đủ với 100ml axit sunfuric 0,8M rồi cô cạn dung dịch nhận 13,76 gam tinh thể muối ngậm nước Tìm cơng thức muối ngậm nước 2.Cho 21 gam hỗn hợp Fe, Mg, Zn hòa tan axit HCl dư 8,96 dm3 khí H2(đktc) Thêm dung dịch KOH đến dư vào dung dịch thu rồi lọc bỏ kết tủa tách ra,đem nung nóng khơng khí đến khối lượng khơng đổicân nặng 12 gam Tính khối lượng kim loại hỗn hợp ban đầu Câu IV: (3 điểm) 1.Nêu tượng viết phương trình hóa học xảy khi: a) Sục khí CO2 dư từ từ vào dung dịch nước vôi b) Cho từ từ dung dịch HCl dư vào dung dịch Na2CO3 2.Mợt loại đá vơi chứa 80%CaCO3,phần lại chất trơ.Nung 500 gam đá vôi một thời gian thu chất rắn có khối lượng 78% khối lượng đá trước nung.Tính hiệu suất phản ứng.(Biết chất trơ không tham gia phản ứng phân hủy) Câu V: (4 điểm) Một hỗn hợp kim loại gồm Al,Cu,Fe, hỗn hợp tác dụng với dung dịch HCl dư thu 8,96 lít khí (đktc) gam chất rắn Nếu cho hỗn hợp tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH phải dùng hết 100ml dung dịch NaOH.2M 1.Viết phương trình phản ứng hóa học xảy Topdoc.vn – Tài liệu file word, chuyên đề, đề thi,… all word! Topdoc.vn – Tài liệu file word, chuyên đề, đề thi,… all word! 2.Tính thành phần phần trăm (theo khối lượng) kim loại hỗn hợp - Hết Giáo viên đề Duyệt tổ chuyên môn Nguyễn Thị Ngọc Hà Thị Thủy Duyệt BGH \ Câu Đáp án – Biểu điểm Đáp án Topdoc.vn – Tài liệu file word, chuyên đề, đề thi,… all word! Điểm Topdoc.vn – Tài liệu file word, chuyên đề, đề thi,… all word! 1.Gọi p,n số proton,notron A I p’,n’ số proton,notron B (3điểm) Theo ta có: (2p + 6p’) + (n+3n’) =196 (1) (2p + 6p’) − (n+3n’) =60 (2) 6p’− 2p = 76 (3) Giải hệ phương trình ta được: p = 13 (Al); p’ = 17 (Cl) Vậy công thức phân tử X AlCl3 2.- Lấy dung dịch mợt làm mẫu thử - Lần lượt đun nhẹ mẫu thử, mẫu thử xuất khí mùi khai NH3 dd NH3 NH3 0,5 0,5 0,5 0,5 - Cho dung dịch NaOH vào mẫu thử lại, mẫu thử + Xuất kết tủa trắng xanh, hóa nâu khơng khí : FeCl2 0,5 + Xuất kết tủa đỏ nâu FeCl3 0,5 +Mẫu thử khơng có dấu hiệu phản ứng NaOH II (5 điểm) Mỗi phương trình 0,25 điểm (Học sinh chọn cách khác cho điểm tối đa) Topdoc.vn – Tài liệu file word, chuyên đề, đề thi,… all word! 1,5 0,25 Topdoc.vn – Tài liệu file word, chuyên đề, đề thi,… all word! 0,4 0,8 (mol) 0,5 0,5 (mol) Ta thấy: 0,5 Sản phẩm tạo thành hỗn 0,5 hợp hai muối Na2CO3 NaHCO3 Trước p.ư: p.ư: sau p.ư: 0,5 0,4 0,1 0,8 0,8 (mol) (mol) (mol) 0,4 0,4 0,75 0,5 0,5 0,1 0,1 Sau phản ứng ta có: 0,2 (mol) 0,5 Vậy khối lượng muối thu là: ) III (5 điểm) 0,08 0,25 0,08 0,08 (mol) 0,25 0,5 0,25 0,25 (gam) 0,5 Tỉ lệ Vậy công thức muối Topdoc.vn – Tài liệu file word, chuyên đề, đề thi,… all word! Topdoc.vn – Tài liệu file word, chuyên đề, đề thi,… all word! x x x (mol) y y y (mol) z z z (mol) x x (mol) 2,25 y y z (mol) z (mol) x y 0,25 0,25 0,25 (mol) y (mol) Ta có hệ phương trình: 56x+56y+65z=21 x + y + z=0,4 80x + 40y =12 Giải hệ ta được: x=0,1 y=0,1 z=0,2 IV 1.a) (3 điểm) dung dịch lại suốt b) có vẩn đục rời sau 0,25 lúc đầu khơng có khí bay sau có khí bay lên 2.Số gam CaCO3 có 500 gam đá : 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Topdoc.vn – Tài liệu file word, chuyên đề, đề thi,… all word! Topdoc.vn – Tài liệu file word, chuyên đề, đề thi,… all word! 0,25 Số gam chất trơ : m = 500 – 400 =100 gam Số gam chất rắn sau phản ứng: 0,25 Gọi x số mol CaCO3 bị phân hủy thực tế, suy số gam CaCO3 dư: m = 400 - 100x Phương trình: 0,25 0,5 0,25 x x (m0l) Ta có : (400 – 100x) + 56x + 100 = 390 Suy x = 2,5 mol Theo phương trình : Do : V (4 điểm) (1) (2) (3) 0,2 mol ; 1,5 0,25 0,25 Theo phương trình (3): 0,5 Theo phương trình (1): 0,5 0,25 0,75 Topdoc.vn – Tài liệu file word, chuyên đề, đề thi,… all word! Topdoc.vn – Tài liệu file word, chuyên đề, đề thi,… all word! PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO PHÙ NINH ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP THCS NĂM HỌC 2015 - 2016 MƠN: HĨA HỌC Thời gian: 120 phút, khơng kể thời gian giao đề I PHẦN TRÁC NGHIỆM (5,0 điểm): Chọn ghi phương án vào Tờ giấy thi Câu 1: Để nhận biết gốc sunfat ( =SO4) người ta dùng muối sau đây? A BaCl2 B NaCl C CaCl2 D MgCl2 Câu 2: Nhỏ từ từ dung dịch HCl vào cốc đựng mẩu đá vôi dư axit Hiện tượng sau xảy ra? A Sủi bọt khí, đá vơi khơng tan B Đá vơi tan dần, khơng sủi bọt khí C Khơng sủi bọt khí, đá vơi khơng tan D Sủi bọt khí, đá vơi tan dần Câu 3: Cho Mg tác dụng với axit Sunfuric đặc nóng xảy theo phản ứng sau Mg + H2SO4 đặc nóng → MgSO4 + SO2 + H2O Tổng hệ số phương trình hóa học là: A B C D Câu 4: Để làm khơ mợt mẫu khí SO2 ẩm ( có lẫn nước) ta dẫn mẫu khí qua A NaOH đặc B Nước vôi dư C H2SO4 đặc D dung dịch HCl Câu 5: Thuốc thử để nhận biết lọ nhãn chứa riêng biệt dung dịch H2SO4, BaCl2 , NaCl là: A Phenol phtalein B Dung dịch NaOH C Dung dịch Na2CO3 D Dung dịch Na2SO4 Câu 6: Cho gam hỗn hợp Fe Mg tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư sinh 4,48 lít khí H2 ( đktc) Thành phần phần trăm khối lượng Fe Mg là: A 70% 30% B 60% 40% C 50% 50% D 80% 20% Câu 7: Hòa tan 50 gam CaCO3 vào dung dịch HCl dư Biết hiệu suất phản ứng 85% Thể tích khí CO2 ( đktc) thu là: A 0,93 lít B 95,20 lít C 9,52 lít D 11,20 lít Câu 8: Nhúng sắt có khối lượng 50 gam vào dung dịch Đồng ( II) sunfat, sau phản ứng lấy sắt rửa nhẹ, làm khô cân nặng 50,4 gam Khối lượng sắt tham gia phản ứng : A 2,8 gam B 28 gam C 56 gam D 5,6 gam Câu 9: Cho 200 gam dung dịch KOH 8,4% hòa tan 14,2 gam P2O5 Sản phẩm sau phản ứng chứa chất tan là: Topdoc.vn – Tài liệu file word, chuyên đề, đề thi,… all word! Topdoc.vn – Tài liệu file word, chuyên đề, đề thi,… all word! A K3PO4 K2HPO4 C K3PO4 KOH B KH2PO4 K2HPO4 D K3PO4 H3PO4 Câu 10: Các cặp chất sau không xảy phản ứng CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3 + NaCl → NaOH + HCl → NaOH + KCl → A B C D II PHẦN TỰ LUẬN (15,0 điểm): Câu I: (3 điểm) Từ chất KMnO4 , BaCl2, H2SO4, Fe Có thể điều chế khí nào? Viết phương trình phản ứng xảy ra, ghi rõ điều kiện ( có) Có cốc đựng chất: - Cốc 1: NaHCO3 Na2CO3 - Cốc 2: Na2CO3 Na2SO4 - Cốc 3: NaHCO3 Na2SO4 Chỉ dùng thuốc thử nhận cốc Câu II: (3 điểm) Hãy nêu tượng giải thích phương trình cho thí nghiệm sau: Cho từ từ mẩu Na kim loại đến dư vào dung dịch AlCl3 Nhỏ từ từ dung dịch HCl vào dung dịch Na2CO3 Cho CO2 dư lội chậm qua dung dịch nước vơi Sau cho tiếp nước vôi vào dung dịch vừa thu dư Câu III: (3 điểm) Nung nóng Cu khơng khí, sau mợt thời gian chất rắn A Hòa tan A dung dịch H2SO4 đặc nóng thu dung dịch B khí C Khí C tác dụng với dung dịch KOH dung dịch D D vừa tác dụng với dung dịch BaCl2 vừa tác dụng với dung dịch NaOH B tác dụng với dung dịch KOH Viết phương trình phản ứng xảy Câu IV: (3 điểm) Cho 2,24 gam bột Fe vào 200ml dung dịch chứa hỗn hợp AgNO 0,1M Cu(NO3)2 0,5M Phản ứng hoàn toàn, thu chất rắn A dung dịch B a.Tính khối lượng chất rắn A Topdoc.vn – Tài liệu file word, chuyên đề, đề thi,… all word! Topdoc.vn – Tài liệu file word, chun đề, đề thi,… all word! b Tính nờng đợ mol muối B ( Biết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể) Câu V: (3 điểm) Sục từ từ V lít khí CO2 điều kiện tiêu chuẩn vào 148 gam dung dịch Ca(OH)2 nồng đợ 20% thu 30 gam kết tủa Tính V nồng độ phần trăm chất dung dịch sau phản ứng Hết -Ghi chú: Thí sinh mơn Hóa học sử dụng Bảng tuần hồn ngun tố hố học Bảng tính tan (khơng đánh dấu viết thêm nội dung tài liệu) PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO PHÙ NINH HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP NĂM HỌC 2015-2016 MƠN: HĨA HỌC I PHẦN TRÁC NGHIỆM (5,0 điểm): Câu Đáp án A D C C C A C A B 10 D II PHẦN TỰ LUẬN (15,0 điểm): Câu I: ( điểm) 1.Từ chất KMnO4 , BaCl2, H2SO4, Fe Có thể điều chế khí nào? Viết phương trình phản ứng xảy ra, ghi rõ điều kiện ( có) Có cốc đựng chất: - Cốc 1: NaHCO3 Na2CO3 - Cốc 2: Na2CO3 Na2SO4 - Cốc 3: NaHCO3 Na2SO4 Chỉ dùng thuốc thử nhận cốc Câu Hướng dẫn chấm Điểm Câu I - Điều chế khí O2 2KMnO4 t0→ K2MnO4 + MnO2 + O2 0,25 đ - Điều chế khí H2 Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2 0,25 đ - Điều chế khí SO2 2Fe + 6H2SO4 đặc, nóng → Fe2( SO4 )3 + 3SO2 + 6H2O 0,5 đ - Điều chế khí Cl2 BaCl2 đpnc→ Ba +Cl2 0,5 đ - Dùng dung dịch BaCl2 → ống tạo kết tủa - PTHH: Topdoc.vn – Tài liệu file word, chuyên đề, đề thi,… all word! Topdoc.vn – Tài liệu file word, chuyên đề, đề thi,… all word! BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3↓ + 2NaCl BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4↓ + 2NaCl 0,75đ - Sục khí CO2 đến dư vào + Thấy kết tủa tan hết ống + Kết tủa tan phần ống + Không tan ống PTHH: CO2 + BaCO3 + H2O → Ba( HCO3)2 0,75đ Câu II: ( điểm) Hãy nêu tượng giải thích phương trình cho thí nghiệm sau; Cho từ từ mẩu Na kim loại đến dư vào dung dịch AlCl3 Nhỏ từ từ dung dịch HCl vào dung dịch Na2CO3 Cho CO2 dư lội chậm qua dung dịch nước vôi Sau cho tiếp nước vơi vào dung dịch vừa thu dư Câu Hướng dẫn chấm Điểm Câu II - Hiện tượng có khí ra, xuất kết tủa keo, kết tủa tan dần PTHH: 2Na + 2H2O → NaOH + H2 3NaOH + AlCl3 → 3NaCl + Al(OH)3↓ NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2 + 2H2O - Lúc đầu chưa có tượng, sau có khí 1,0 đ PTHH: HCl + Na2CO3 → NaCl NaHCO3 HCl + NaHCO3 → NaCl + H2O + CO2 1,0đ - Xuất kết tủa, kết tủa tan dần, lại xuất kết tủa PTHH: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓+ H2O CO2 + H2O + CaCO3 → Ca(HCO3)2 1,0 đ Ca(OH)2 + Ca(HCO3)2 → 2CaCO3↓ + 2H2O Câu III: ( điểm) Nung nóng Cu khơng khí, sau mợt thời gian chất rắn A Hòa tan A dung dịch H2SO4 đặc nóng thu dung dịch B khí C Khí C tác dụng với dung dịch KOH dung dịch D D vừa tác dụng với dung dịch BaCl vừa tác dụng với dung dịch NaOH B tác dụng với dung dịch KOH Viết phương trình phản ứng xảy Câu Hướng dẫn chấm Điểm Câu III - Nung nóng Cu khơng khí 2Cu + O2 → 2CuO A: Gờm CuO , Cu - Hòa tan A dd H2SO4 đặc nóng CuO + H2SO4 đặc nóng → CuSO4 + H2O Cu + 2H2SO4 đặc nóng → CuSO4 + SO2 + 2H2O 1,0 đ Dd B dd CuSO4 Khí C SO2 - Khí C tác dụng với dd KOH dd D SO2 + 2KOH → K2SO3 + H2O Topdoc.vn – Tài liệu file word, chuyên đề, đề thi,… all word! Topdoc.vn – Tài liệu file word, chuyên đề, đề thi,… all word! SO2 + KOH → KHSO3 1,0 đ - D tác dụng với dd BaCl2, với dd NaOH K2SO3 + BaCl2 → BaSO3 + 2KCl 2KHSO3 + 2NaOH → K2SO3 + Na2SO3 + 2H2O - B tác dụng với dd KOH CuSO4 + 2KOH → K2SO4 + Cu(OH)2 1,0 đ Câu IV: ( điểm) Cho 2,24 gam bột Fe vào 200ml dung dịch chứa hỗn hợp AgNO3 0,1M Cu(NO3)2 0,5M Phản ứng hoàn toàn, thu chất rắn A dung dịch B a.Tính khối lượng chất rắn A b Tính nờng đợ mol muối B ( Biết thể tích dung dịch thay đổi khơng đáng kể) Câu Hướng dẫn chấm Điểm Câu IV + nFe = 0,04 mol ; + nAgNO3 = 0,02 mol ; n Cu( NO3)2 = 0,1 mol 0,5 đ + PTHH: Fe + 2AgNO3 →Fe(NO3)2 + 2Ag (1) 0,04 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,03 0,01 0,02 Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu (2) 0,03 0,1 0,03 0,03 0,03 0,03 0,07 0,03 0,03 1,5 đ a Chất rắn A thu gồm 0,02 mol Ag ( Theo 1) 0,03 mol Cu ( Theo 2) mA = 0,02.108 + 0,03.64 = 4,08 ( gam) 0,5 đ b Dung dịch B có 0,07 mol Cu(NO3)2 dư 0,04 mol Fe(NO3)2 + CM Cu(NO3)2 = 0,35M CM Fe(NO3)2 = 0,2M 0,5 đ Câu V: ( điểm) Sục từ từ V lít khí CO2 điều kiện tiêu chuẩn vào 148 gam dung dịch Ca(OH)2 nồng độ 20% thu 30 gam kết tủa Tính V nờng đợ phần trăm chất dung dịch sau phản ứng Câu Hướng dẫn chấm Điểm Câu V n Ca(OH)2 = 0,4 mol nCaCO3↓ = 0,3 mol Số mol kết tủa CaCO3 ˂ số mol Ca(OH)2 + Trường hợp CO2 thiếu: PTHH: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O ( 1) Topdoc.vn – Tài liệu file word, chuyên đề, đề thi,… all word! Topdoc.vn – Tài liệu file word, chuyên đề, đề thi,… all word! Theo PT ( 1) nCO2 = n CaCO3 = 0,3 mol + V = 0,3.22,4 = 6,72 ( lít) + dd sau phản ứng 0,1 mol Ca(OH)2 dư m dd sau phản ứng = 148 + 0,3.44 – 30 = 131,2 ( gam) 1,5 đ - C% dd Ca(OH)2 = 5,64% + Trường hợp CO2 dư PTHH: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O 0,4 0,4 ( 1) 0,4 CO2 + CaCO3 + H2O → Ca( HCO3)2 ( 2) 0,1 0,1 0,1 + Theo ( 1) ( 2) nCO2 = 0,5 mol V = 0,5.22,4 = 11,2 ( lít) + dd sau phản ứng có 0,1 mol Ca(HCO3)2 m dd sau phản ứng = 148 + 0,5.44 – 30 = 140 ( gam) C% dd Ca(HCO3)2 = 11,57% Topdoc.vn – Tài liệu file word, chuyên đề, đề thi,… all word! 1,5 đ Topdoc.vn – Tài liệu file word, chuyên đề, đề thi,… all word! Topdoc.vn – Tài liệu file word, chuyên đề, đề thi,… all word! ... Topdoc.vn – Tài liệu file word, chuyên đề, đề thi, … all word! Topdoc.vn – Tài liệu file word, chuyên đề, đề thi, … all word! Trường THCS Thanh uyên ĐỀ THI CHỌN HSG LỚP NĂM HỌC 2014 – 2015 MƠN:... điểm) Chọn chất, phù hợp với yêu cầu đề (1 điểm) Viết phương trình : (2điểm) Topdoc.vn – Tài liệu file word, chuyên đề, đề thi, … all word! Topdoc.vn – Tài liệu file word, chuyên đề, đề thi, …... gam Theo đề ta có : R  64 0,  207  R 28, mol giải R = 65 ( Zn) Câu (4 điểm) Topdoc.vn – Tài liệu file word, chuyên đề, đề thi, … all word! Topdoc.vn – Tài liệu file word, chuyên đề, đề thi, … all
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển chọn đề thi HSG lớp 9, file word, lời giải chi tiết , Tuyển chọn đề thi HSG lớp 9, file word, lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay