Đề thi thử THPTQG chuyên phan bội châu, lần 01 2018, file word, lời giải chi tiết

13 23 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:14

Đề thi thử THPT Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An - Lần I Nhận biết Câu 1: Biết mùi cá (đặc biệt cá mè) hỗn hợp amin (nhiều trimetylamin) số chất khác Để khử mùi cá trước nấu ta dùng dung dịch sau đây? A Xút B Soda C Nước vôi D Giấm ăn Câu 2: Al(OH)3 không phản ứng với dung dịch đây? A HCl B NaOH C H2SO4 D Na2SO4 C CH3COOH D C2H5OH Câu 3: Chất sau chất điện li mạnh? A NaOH B HF Câu 4: Polime sau thuộc loại polime thiên nhiên? B Tơ olon A Polietilen C Tơ tằm D Tơ axetat t Câu 5: Cho sơ đồ phản ứng: Fe(NO3)2   X + NO2 + O2 Chất X A Fe3O4 B Fe(NO2)2 C FeO D Fe2O3 Câu 6: Hợp chất hữu thiết phải chứa nguyên tố A hidro B cacbon C oxi D nitơ C Na D Cu Câu 7: Kim loại sau kim loại kiềm? A Ba B Al Câu 8: Trong công nghiệp, kim loại nhôm điều chế phương pháp A nhiệt luyện B thủy luyện C điện phân dung dịch D điện phân nóng chảy Câu 9: Khi X đốt than lò, đốt xăng dầu động cơ, gây ngộ độc hô hấp cho người vật nuôi, làm giảm khả vận chuyển oxi máu X A CO2 B SO2 C CO D Cl2 Câu 10: Vinyl axetat có công thức cấu tạo A CH2=CHCOOCH3 B HCOOCH=CH2 C CH3COOCH=CH2 D CH3COOCH3 Câu 11: Phương trình hóa học sau sai? A Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑ B 3Fe(OH)2 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 8H2O C Fe(OH)3 + 3HNO3 → Fe(NO3)3 + 3H2O D 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl2 Câu 12: Công thức phân tử glixerol Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp, trao đổi tài liệu, giáo án dạy thêm, đề thi, skkn, sách tham khảo,….file word lời giải chi tiết A C3H8O3 B C2H6O2 C C3H8O D C2H6O Câu 13: Cho 2,33 gam hỗn hợp Zn Fe vào lượng dư dung dịch HCl Sau phản ứng xảy hồn tồn thu 896 ml khí H2(đktc) dung dịch Y có chứa m gam muối Giá trị m A 5,17 B 3,57 C 1,91 D 8,01 Câu 14: Cho 15,6 gam hỗn hợp X gồm Al Fe2O3 tan hết dung dịch HNO3 loãng dư, thu 4,48 lít khí NO (sản phẩm khử nhất) Phần trăm khối lượng Fe2O3 X A 65,38% B 48,08% C 34,62% D 51,92% Câu 15: Hình vẽ bên mơ tả thí nghiệm điều chế khí Y từ chất rắn X Khí Y A HCl B Cl2 C O2 D NH3 Câu 16: Cho chất: triolein, glucozơ, etyl axetat, Gly-Ala Số chất bị thủy phân mơi trường axit, đun nóng A B C D Câu 17: Đốt cháy hồn tồn lượng xenlulozơ cần 2,24 lít O2 thu V lít CO2 Các khí đo đktc Giá trị V A 4,48 B 2,24 C 1,12 D 3,36 Câu 18: Cho 13,50 gam amin đơn chức X tác dụng hết với dung dịch axit HCl, thu 24,45 gam muối Số công thức cấu tạo X thỏa mãn tính chất A B C D Câu 19: Thí nghiệm sau khơng xảy phản ứng? A Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO3)2 B Cho Si vào dung dịch NaOH, đun nóng C Cho dung dịch NaHCO3 vào dung dịch HCl D Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch H3PO4 Câu 20: Cho phát biểu sau: (a) Axetilen etilen đồng đẳng Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp, trao đổi tài liệu, giáo án dạy thêm, đề thi, skkn, sách tham khảo,….file word lời giải chi tiết (b) Axit fomic có phản ứng tráng bạc (c)Phenol chất rắn, tan nước lạnh (d) Axit axetic tổng hợp trực tiếp từ metanol Số phát biểu A B C D III Vận dụng Câu 21: Cho phát biểu: (a) Các nguyên tố nhóm IA kim loại (b) Tính dẫn điện kim loại giảm dần theo thứ tự: Ag, Cu, Au, Al, Fe (c) Kim loại Na khử ion Cu2+ dd thành Cu (d) Nhôm bị ăn mòn điện hóa cho vào dd chứa Na2SO4 H2SO4 (e) Cho Fe vào dd AgNO3 dư, sau phản ứng thu dd chứa hai muối (g) Cho Mg vào dung dịch FeCl3 dư, sau phản ứng thu c Fe S phỏt biu ỳng l [Phát hành bëi dethithpt.com] A B C D Câu 22: Este X có cơng thức phân tử C9H10O2, a mol X tác dụng vừa đủ với 2a mol NaOH, thu dd Y không tham gia phản ứng tráng bạc Số công thức cấu tạo X thỏa mãn tính chất A B C D Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn 9,1 gam hỗn hợp E gồm hai axit cacboxylic X, Y (MX < MY), thu 4,48 lít khí CO2 (đktc) 2,7 gam H2O Phần trăm khối lượng oxi phân tử Y A 71,11% B 69,57% C 53,33% D 49,45% Câu 24: Kết thí nghiệm chất X, Y, Z, T với số thuốc thử ghi bảng sau: Chất Dung dịch nước brom Kim loại Na X Y Z Dung dịch màu Kết tủa trắng Có khí Có khí T Dung dịch màu Có khí Các chất X, Y, Z, T A Ancol etylic, stiren, phenol, axit acrylic B Ancol etylic, stiren, axit axetic, axit acrylic C Axit axetic, benzen, phenol, stiren D Axit axetic, axit fomic, stiren, axit acrylic Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp, trao đổi tài liệu, giáo án dạy thêm, đề thi, skkn, sách tham khảo,….file word lời giải chi tiết Câu 25: Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dd chứa a mol Na2SO4 b mol Al2(SO4)3 Lượng kết tủa tạo biểu diễn đồ thị bên Giá trị a A 0,03 B 0,06 C 0,08 D 0,30 Câu 26: Cho hỗn hợp gồm 0,04 mol Al 0,35 mol Fe tác dụng với dd chứa hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 H2SO4, thu 2,24 lít (đktc) hỗn hợp hai khí (gồm NO H2), dung dịch chứa m gam muối 10,04 gam hỗn hợp hai kim loại (trong kim loại mạnh chiếm 80,88% khối lượng) Giá trị m A 47,84 B 39,98 C 38,00 D 52,04 Câu 27: Chất hữu mạch hở X có cơng thức C8H15O4N Cho m gam X tác dụng với lượng dư dd NaOH, thu (m + 1) gam muối Y amino axit hỗn hợp Z gồm hai ancol Giá trị m A 15,75 B 7,27 C 94,50 D 47,25 Câu 28: Điện phân dung dịch chứa hỗn hợp gồm CuSO4 NaCl (tỉ lệ mol tương ứng : 3) với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện 2,68A Sau thời gian điện phân t (giờ), thu dung dịch Y (chứa hai chất tan) có khối lượng giảm 10,375 gam so với dung dịch ban đầu Dung dịch Y phản ứng vừa hết với 2,55 gam Al2O3 Giá trị t gần với giá trị no sau õy? [Phát hành dethithpt.com] A B C D 3,5 Câu 29: Cho hỗn hợp X gồm amino axit Y (H2NCxHyCOOH) 0,01 mol H2NC3H5(COOH)2 tác dụng với 50 ml dd HCl 1M, thu dd Z Dung dịch Z tác dụng vừa đủ với dd chứa 0,04 mol NaOH 0,05 mol KOH, thu dd chứa 8,135 gam muối Phân tử khối Y A 117 B 75 C 103 D 89 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp, trao đổi tài liệu, giáo án dạy thêm, đề thi, skkn, sách tham khảo,….file word lời giải chi tiết Câu 30: Hòa tan hết 19,2 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4 Fe2O3 dung dịch chứa 0,9 mol H2SO4 (đặc, nóng, dư), thu V lít khí SO2 (sản phẩm khử S+6, đktc) dung dịch Y Cho 450 ml dung dịch NaOH 2M vào Y, thu 21,4 gam kết tủa Giá trị V A 4,48 B 6,72 C 5,60 D 7,84 Câu 31: Cho 14,2 gam P2O5 vào V ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 1M, phản ứng xong cô cạn dung dịch thu 27,3 gam chất rắn Giá trị V A 350,0 B 462,5 C 600,0 D 452,5 Câu 32: Cho sơ đồ phản ứng X (C6H11O4N) + NaOH → Y + Z + H2O Y + HCl → HOOC–CH(NH3Cl)–CH2–CH2–COOH + NaCl Biết X, Y, Z hợp chất hữu Phát biểu sau đúng? A Y axit glutamic B X có hai cấu tạo thỏa mãn C Phân tử X có hai loại chức D Z ancol etylic Câu 33: Cho chất X, Y, Z, T tác dụng với H2SO4 thỏa mãn sơ đồ: Fe(NO3)2 → X → Y → Z → T Mỗi mũi tên ứng với phản ứng Các chất X, Y, Z, T A FeS, Fe(OH)2, FeO, Fe B FeCO3, FeO, Fe, FeS C FeCl2, Fe(OH)2, FeO, Fe D FeS, Fe2O3, Fe, FeCl3 Câu 34: Cho 38,1 gam hỗn hợp X gồm CH3COOC6H5 (phenyl axetat) Val-Gly-Ala (tỉ lệ mol : 1) tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, thu dung dịch chứa m gam muối Giá trị m A 54,5 B 56,3 C 58,1 D 52,3 Câu 35: Cho cặp dung dịch sau: (a) NaOH Ba(HCO3)2; (b) NaOH AlCl3; (c) NaHCO3 HCl; (d) NH4NO3 KOH; (e) Na2CO3 Ba(OH)2; (f)AgNO3 Fe(NO3)2 Số cặp dd trộn với có xảy phản ứng A B C D Câu 36: Cho dãy chất: CH3COOH3NCH3, H2NCH2COONa, H2NCH2CONHCH2-COOH, ClH3NCH2COOH, saccarozơ glyxin Số chất dãy vừa tác dụng với NaOH, vừa tác dụng với dung dịch HCl Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp, trao đổi tài liệu, giáo án dạy thêm, đề thi, skkn, sách tham khảo,….file word lời giải chi tiết A B C D Câu 37: Cho phát biểu sau: (1) Điều chế kim loại Al cách điện phân nóng chảy Al2O3 (2) Tất kim loại kiềm thổ tan nước nhiệt độ thường (3) Quặng boxit có thành phần Na3AlF6 (4) Bột nhôm tự bốc cháy tiếp xúc với khí Clo (5) Thạch cao sống có cơng thức CaSO4.H2O (6) Đun nóng làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu Số phát biểu là? A B C D Câu 38: Hỗn hợp E gồm pentapeptit X, hexapeptit Y, Val-Ala (trong X, Y chứa Ala, Gly, Val số mol Val-Ala 1/4 số mol hỗn hợp E) Cho 0,2 mol hỗn hợp E tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,95 mol NaOH, thu hỗn hợp muối Ala, Gly, Val Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 139,3 gam E, thu tổng khối lượng CO2 H2O 331,1 gam Phần trăm khối lượng Y hỗn hợp E gần với giá trị sau đây? A 60% B 64% C 68% D 62% Câu 39: X este mạch hở có cơng thức phân tử C5H8O2; Y Z hai este (đều no, mạch hở, tối đa hai nhóm este, MY < MZ) Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp E gồm X, Y Z, thu 15,68 lít CO2 (đktc) Mặt khác, cho E tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu hỗn hợp hai ancol có số cacbon hỗn hợp hai muối Phân tử khối Z A 74 B 118 C 88 D 132 Câu 40: Hòa tan hồn tồn 216,55 gam hỗn hợp KHSO4 Fe(NO3)3 vào nước dung dịch X Cho m gam hỗn hợp Y gồm Mg, Al, MgO, Al2O3 (trong mO  64 mY ) tan hết 205 vào X Sau phản ứng kết thúc, thu dung dịch Z chứa muối trung hòa 2,016 lít (đktc) hỗn hợp khí T có tổng khối lượng 1,84 gam (trong H2 chiếm 4/9 thể thích nguyên tố oxi chiếm 8/23 khối lượng hỗn hợp) Cho BaCl2 dư vào Z thu 356,49 gam kết tủa Giá trị m A 20,0 B 22,0 C 22,5 D 20,5 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp, trao đổi tài liệu, giáo án dạy thêm, đề thi, skkn, sách tham khảo,….file word lời giải chi tiết Đáp án 1-D 2-D 3-A 4-C 5-D 6-B 7-C 8-D 9-C 10-C 11-D 12-A 13-A 14-A 15-C 16-D 17-B 18-A 19-D 20-D 21-C 22-A 23-A 24-A 25-B 26-B 27-C 28-D 29-C 30-B 31-A 32-B 33-B 34-A 35-B 36-B 37-A 38-B 39-B 40-D LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án D Mùi cá amin gây nên Mà amin hợp chất có tính bazo ⇒ Dùng giấm ăn (tính axit) để trung hòa → tạo muối theo nước trơi Câu 2: Đáp án D Vì Al(OH)3 hyđroxit lưỡng tính ⇒ tác dụng với axit bazo Câu 3: Đáp án A Các dung dịch kiềm LiOH, KOH, Ba(OH)2, NaOH chất điện li mạnh Câu 4: Đáp án C Polime thiên thiên phổ biến tinh bột, xenlulozo, tơ tằm Câu 5: Đáp án D t Ta có phản ứng: 4Fe(NO3)2   2Fe2O3 + 8NO2 + O2↑ Câu 6: Đáp án B Hợp chất hữu hợp chất cacbon (trừ CO, CO2, muối cacbonat, muối cacbua, muối xianua) [Ph¸t hµnh bëi dethithpt.com] Câu 7: Đáp án C Các kim loại thuộc nhóm IA kim loại kiềm Gồm: Li, Na, K, Rb Cs Fr Câu 8: Đáp án D Để điều chế Al người ta điện phân nóng chảy Al2O3 Câu 9: Đáp án C Khí CO Vì t  CO2 Ban đầu C phản ứng: C + O2  t  2CO Sau đó: CO2 + C  Câu 10: Đáp án C Để gọi tên este (RCOOR') ta đọc theo thứ tự: Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp, trao đổi tài liệu, giáo án dạy thêm, đề thi, skkn, sách tham khảo,….file word lời giải chi tiết Tên R' + Tên RCOO + at ⇒ Tên gọi vinyl axetat ứng với CTCT thu gọn CH3COOCH=CH2 Câu 11: Đáp án D D sai vì: 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 Câu 12: Đáp án A Glixerol có CTPT C3H8O3 ứng với công thức C3H5(OH)3 Câu 13: Đáp án A Ta có mMuối = mKim loại + mCl–  mMuối = mKim loại + nH2 × 71 = 2,33 + 0,04 × 71mol ⇒ mMuối = 5,17 gam Câu 14: Đáp án A Đặt nAl = a nFe2O3 = b ta có: PT theo mHỗn hợp = 27a + 160b = 15,6 (1) PT bảo toàn electron: 3nAl = 3nNO  a = 0,2 (2) Giải hệ (1) (2) ⇒ b = 0,06275 ⇒ %mFe2O3 = 0, 06275 160 × 100 ≈ 65,38% 15, Câu 15: Đáp án C Vì thu Y phương pháp đẩy nước ⇒ Y khơng tan tan nước Câu 16: Đáp án D Số chất bị thủy phân mơi trường axit, đun nóng gồm: Triolein, etyl axetat Gly-Ala Câu 17: Đáp án B Xenlulozo thuộc cacbohidrat ⇒ có cơng thức tổng qt Cn(H2O)m t  nCO2 + mH2O ⇒ đốt ta có: Cn(H2O)m + nO2  ⇒ nCO2 = nO2 = 0,1 mol ⇒ VCO2 = 2,24 lít Câu 18: Đáp án A Vì amin đơn chức ⇒ nHCl phản ứng = nAmin ⇒ mTăng = mHCl = 24,45 – 13,5 = 10,85 gam ⇒ nHCl = nAmin = 0,3 mol ⇒ MAmin = 45 ⇒ Amin có CTPT C2H7N X có đồng phân là: C2H5NH2 (CH3)2NH Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp, trao đổi tài liệu, giáo án dạy thêm, đề thi, skkn, sách tham khảo,….file word lời giải chi tiết Câu 19: Đáp án D A ⇒ Fe2+ + H+ + NO3– → Fe3+ + NO + H2O B ⇒ Si + NaOH + H2O → Na2SiO3 + H2↑ C ⇒ NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2↑ + H2O Câu 20: Đáp án D Axetilen thuộc họ ankin etilen thuộc họ anken ⇒ (a) Sai Câu 21: Đáp án C (a) Sai nguyên tố hidro khơng phải kim loại (b) Đúng tính dẫn điện kim loại giảm dần theo thứ tự Ag > Cu > Au > Al > Fe (c) Sai dung dịch Cu2+ có H2 ⇒ Na tác dụng với H2O trước (d) Sai khơng thể tạo điện cực khác chất (e) Đúng AgNO3 dư tạo muối Fe(NO3)3 Tuy nhiên có thêm AgNO3 d [Phát hành dethithpt.com] (g) Sai vỡ FeCl3 d ⇒ Mg hết trước Fe3+ ⇒ không thu Fe Câu 22: Đáp án A Vì Este có chứa nguyên tử oxi ⇒ Este đơn chức Este đơn chức + NaOH theo tỉ lệ 1:2 ⇒ Este có dạng RCOOC6H4R' Vì sản phẩm sau phản ứng xà phòng hóa khơng tráng gương ⇒ R ≠ H Vậy CTCT thỏa mãn X gồm: CH3COOC6H4CH3 (3 đồng phân vị trí octo, meta, para) C2H5COOC6H5 Câu 23: Đáp án A ► nCO₂ = 0,2 mol; nH₂O = 0,15 mol ⇒ nC = 0,2 mol; nH = 0,3 mol mE = mC + mH + mO ⇒ mO = 9,1 - 0,2 × 12 - 0,3 = 6,4(g) ⇒ nO = 0,4 mol ► nCOO = nO ÷ = 0,2 mol = nC ⇒ C khơng có gốc hidrocacbon (chỉ có nhóm chức) ⇒ có chất thỏa mãn HCOOH (COOH)₂ X Y %O/Y = 16 ì ữ 90 ì 100% = 71,11% Câu 24: Đáp án A Câu 25: Đáp án B Ta có sơ đồ q trình: Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp, trao đổi tài liệu, giáo án dạy thêm, đề thi, skkn, sách tham khảo,….file word lời giải chi tiết    Na 2SO4 : a Ba  AlO2 2 : 0, 02  Ba  OH 2  BaSO4        NaAlO2 : 2a Al2  SO4 3 : b 0,3 mol  0,32  mol  Bảo tồn gốc SO42– ta có: a + 3b = 0,3 (1) Bảo tồn Al ta có: 0,02×2 + 2a = 2b  2a – 2b = –0,04 (2) Giải hệ (1) (2) ta có a = nNa2SO4 = 0,06 mol Câu 26: Đáp án B Câu 27: Đáp án C Câu 28: Đáp án D Vì 2nCuSO4 < nNaCl ⇒ Al2O3 bị hòa tan OH– Ta có nAl2O3 = 0,025 mol ⇒ nOH– cần dùng = 0,05 mol ⇒ nNaOH = 0,05 mol Vì Dung dịch chứa chất tan ⇒ Cl– bị điện phân hết chất tan Na2SO4 NaOH ⇒ mGiảm = mCu + mCl– + mH2  mGiảm = 0,05×64 + 0,15×35,5 + 0,05×1 = 8,575 < 10,375 ⇒ Nước có điện phân (10,375 – 8,575) = 1,8 gam ⇒ nH2O = 0,1 mol ⇒ ∑ne nhận = 2nCu + 2nH2 + 2nH2O = 0,1 + 0,05 + 0,2 = 0,35 mol ⇒t= 0,35  96500 ≈ 12602,6s ≈ 3,5 2, 68 Câu 29: Đáp án C Ta có ∑nCOOH + nH+ = ∑nOH– ⇒ Y + 0,01×2 + nHCl = nNaOH + nKOH ⇒ nY = 0,02 mol nH2O tạo thành = ∑nOH– = 0,09 mol ⇒ Bảo tồn khối lượng ta có: mY + mH2NC3H5(COOH)2 + mHCl = mNaOH + mKOH + mH2O  mY = 2,06 gam  MY = 2, 06 = 103 0, 02 Câu 30: Đáp án B H2SO4 dùng dư đề cho rõ ràng → 21,4 gam kết tủa rõ 0,2 mol Fe(OH)3 mà có 0,9 mol NaOH → chứng tỏ nH+ Y = 0,3 mol hết.! (p/s: đừng nhầm lẫn 0,2 mol Fe(OH)3 → ∑nFe X = 0,2 nhé.!) Trang 10 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp, trao đổi tài liệu, giáo án dạy thêm, đề thi, skkn, sách tham khảo,….file word lời giải chi tiết ♦ CB3: 19,2 gam (Fe; O) + 0,75 mol H2SO4 (lượng đủ) → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O có 2x mol Fe → x mol Fe2(SO4)3 ||→ nSO2 = 0,75 – 3x theo bảo toàn S bảo tồn electron có 2nO X = 3nFe – 2nSO2 ||→ nO X = 6x – 0,75 mol ||→ mX = mFe + mO = 56 × 2x + 16 × (6x – 0,75) = 19,2 ||→ giải ra: x = 0,15 mol ||→ nSO2 = 0,75 – x = 0,3 mol → Yêu cầu VSO2 = 6,72 lít p/s: giải CB3 có nhiều hướng khác: ví dụ gọi x có SO2 theo x; nH2O = 0,375 mol ||→ BTKL phương trình giải x ln.! Câu 31: Đáp án A Ta có nP2O5 = 0,1 mol ⇒ nP = 0,2 mol ● Giả sử tạo muối NaH2PO4 Bảo toàn P ⇒ nNaH2PO4 = 0,2 mol ⇒ mMuối = 24 gam ⇒ Điều giả sử sai ● Giả sử tạo muối Na2PO4 Bảo toàn P ⇒ nNa2HPO4 = 0,2 mol ⇒ mMuối = 28,4 gam ⇒ Điều giả sử sai + Nhận thấy 24 < 27,3 < 28,4 ⇒ muối NaH2PO4 Na2PO4 Đặt nNaH2PO4 = a nNa2PO4 = b PT theo bảo tồn P ta có: a + b = 0,2 (1) PT theo m muối: 120a + 142b = 273 (2) Giải hệ (1) (2) ⇒ nNaH2PO4 = 0,05 nNa2PO4 = 0,15 Bảo toàn Na ta có ∑nNaOH pứ = a + 2b = 0,35 mol ⇒ VNaOH = 0,35 lít = 350 ml Câu 32: Đáp án B Câu 33: Đáp án B Vì X, Y, Z T tác dụng với H2SO4 nên Loại C có FeCl2 Loại D có FeCl3 + Từ phản ứng X tạo X ⇒ Loại A FeS khơng thể tạo Fe(OH)2 thông qua phản ứng Câu 34: Đáp án A Từ tỉ lệ mol 1:1 ⇒ nCH3COOC6H5 = nVal-Gly-Ala = 0,1 mol Ta có mX + mNaOH = mMuối + mH2O Ta có nNaOH pứ = 2nCH3COOC6H5 + 3nVal-Gly-Ala = 0,5 mol Mà nH2O = nCH3COOC6H5 + nVal-Gly-Ala = 0,2 mol Bảo toàn khối lượng ⇒ mMuối = 38,1 + 0,5×40 – 0,2×18 = 54,5 gam Trang 11 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp, trao đổi tài liệu, giáo án dạy thêm, đề thi, skkn, sách tham khảo,….file word lời giải chi tiết Câu 35: Đáp án B Ta cú cỏc phn ng: [Phát hành dethithpt.com] (a) 2NaOH + Ba(HCO3)2 → Na2CO3 + BaCO3↓ + 2H2O (b) 3NaOH + AlCl3 → Al(OH)3↓ + 3NaCl Sau đó: Al(OH)3 + NaOHdư → [NaAl(OH)4] (c) NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2↑ + H2O (d) NH4NO3 + KOH → KNO3 + NH3↑ + H2O (e) Na2CO3 + Ba(OH)2 → BaCO3↓ + 2NaOH (f) AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag↓ Câu 36: Đáp án B Số chất dãy vừa tác dụng với NaOH, vừa tác dụng với dung dịch HCl gồm: CH3COOH3NCH3, H2NCH2CONHCH2-COOH glyxin Câu 37: Đáp án A (2) Sai Be khơng tan nước (3) Sai quặng boxit có thành phần Al2O3 (5) Sai thạch cao sống có cơng thức CaSO4.2H2O (6) Sai làm mềm nước cứng tạm thời cách đun nóng Câu 38: Đáp án B ► Quy E C₂H₃NO, CH₂ H₂O ⇒ nC₂H₃NO = nNaOH = 0,95 mol; nH₂O = nE = 0,2 mol Đặt nCH₂ = x Giả sử 139,3(g) E gấp k lần 0,2 mol E ⇒ 139,3(g) E chứa 0,95k mol C₂H₃NO; kx mol CH₂ 0,2k mol H₂O Đốt cho (1,9k + kx) mol CO₂ (1,625k + kx) mol H₂O ⇒ mE = 57 × 0,95k + 14kx + 18 × 0,2k = 139,3(g) || 44.(1,9k + kx) + 18.(1,625k + kx) = 331,1(g) ||⇒ giải hệ cho: k = 2; kx = 1,7 ⇒ x = 1,7 ÷ = 0,85 mol ● nVal-Ala = 1/4nE = 0,05 mol Đặt nX = a; nY = b ⇒ nE = a + b + 0,05 = 0,2 mol nC₂H₃NO = 5a + 6b + 0,05 × = 0,95 mol Giải hệ có: a = 0,05 mol; b = 0,1 mol ► Gọi số gốc CH₂ ghép vào X Y m n Chú ý X Y chứa Gly, Ala Val ⇒ X Y chứa ÍT NHẤT gốc Ala gốc Val ⇒ m, n ≥ (do ghép Ala cần CH₂; ghép Val cần CH₂) ⇒ 0,05m + 0,1n + 0,05 × = 0,85 Giải phương trình nghiệm nguyên: m = n = ⇒ X l GlyAlaVal v Y l GlyAlaVal [Phát hành dethithpt.com] Trang 12 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp, trao đổi tài liệu, giáo án dạy thêm, đề thi, skkn, sách tham khảo,….file word lời giải chi tiết ⇒ %mY = 0,1 ì 430 ữ (0,95 ì 57 0,85 ì 14 + 0,2 × 18) × 100% = 61,74% Câu 39: Đáp án B t Giải đốt 0,2 mol E + O2   0,7 mol CO2 + ? mol H2O ⇒ Ctrung bình E = 0,7 ÷ 0,2 = 3,5 ⇒ CY < 3,5 ⇒ có khả cho Y HCOOCH3; HCOOC2H5 CH3COOCH3 Tuy nhiên ý thủy phân E thu ancol có số C ⇒ Y phải HCOOC2H5 để suy ancol số C lại C2H4(OH)2 ||⇒ cấu tạo X CH2=CH–COOC2H5 este Z no (HCOO)2C2H4 ||⇒ MZ = 118 Câu 40: Đáp án D Hỗn hợp khí D gồm 0,04 mol H2 || mO/D = 0,64 gam  nO/D = 0,04 mol ⇒ nN/D = 1,84  0, 04   0, 64 = 0,08 mol 14 Kết tủa BaSO4 với 1,53 mol → ban đầu có 1,53 mol KHSO4 → Fe(NO3)3 0,035 mol Bảo toàn N → Z có 0,025 mol NH4+; bảo tồn H → nH2O = 0,675 mol Bảo toàn O → ∑nO Y = 0,4 mol → m = 0,4 × 16 × 205 ÷ 64 = 20,5 gam K  1,53mol  Al3 Al       KHSO   2 Mg      Mg Fe NO   3 O     ?    0,035mol  Fe mgam  NH 4 : 0, 025mol    mol  H : 0, 04     SO 24    N : 0, 08mol   H 2O  mol  1,53mol  0,675mol   O : 0, 04   Trang 13 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp, trao đổi tài liệu, giáo án dạy thêm, đề thi, skkn, sách tham khảo,….file word lời giải chi tiết ... http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp, trao đổi tài liệu, giáo án dạy thêm, đề thi, skkn, sách tham khảo,… .file word lời giải chi tiết Câu 35: Đáp án B Ta cú cỏc phn ng: [Phát hành dethithpt.com] (a)... stiren, axit acrylic Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp, trao đổi tài liệu, giáo án dạy thêm, đề thi, skkn, sách tham khảo,… .file word lời giải chi tiết Câu 25: Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2... B 75 C 103 D 89 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp, trao đổi tài liệu, giáo án dạy thêm, đề thi, skkn, sách tham khảo,… .file word lời giải chi tiết Câu 30: Hòa tan hết 19,2 gam hỗn hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG chuyên phan bội châu, lần 01 2018, file word, lời giải chi tiết , Đề thi thử THPTQG chuyên phan bội châu, lần 01 2018, file word, lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay