Đánh giá chính sách xây dựng nông thôn mới từ thực tiễn thị xã điện bàn, tỉnh quảng nam ( Luận văn thạc sĩ)

85 56 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:13

Đánh giá chính sách xây dựng nông thôn mới từ thực tiễn thị xã điện bàn, tỉnh quảng nam ( Luận văn thạc sĩ)Đánh giá chính sách xây dựng nông thôn mới từ thực tiễn thị xã điện bàn, tỉnh quảng nam ( Luận văn thạc sĩ)Đánh giá chính sách xây dựng nông thôn mới từ thực tiễn thị xã điện bàn, tỉnh quảng nam ( Luận văn thạc sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC HỘI LÊ THỊ MINH TÂM ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH XÂY DỰNG NƠNG THƠN MỚI TỪ THỰC TIỄN THỊ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠCCHÍNH SÁCH CƠNG HÀ NỘI - năm 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC HỘI LÊ THỊ MINH TÂM ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH XÂY DỰNG NƠNG THƠN MỚI TỪ THỰC TIỄN THỊ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành: Chính sách cơng Mã số: 834.04.02 LUẬN VĂN THẠCCHÍNH SÁCH CƠNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS TRẦN MINH ĐỨC HÀ NỘI - năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan Luận văn thạc sỹ Chính sách cơng “Đánh giá sách xây dựng Nơng thơn từ thực tiễn Thị Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam” cơng trình nghiên cứu thân tơi Các số liệu kết nghiên cứu Luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực Tơi xin chịu trách nhiệm cơng trình nghiên cứu Học viên Lê Thị Minh Tâm MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH XÂY DỰNG NƠNG THÔN MỚI 10 1.1 Sự cần thiết sách xây dựng Nông thôn Việt Nam 10 1.2 Khái niệm, đặc điểm vai trò đánh giá sách xây dựng Nơng thơn 13 1.3 Tiêu chí đánh giá sách xây dựng Nông thôn 20 1.4 Phương pháp đánh giá sách xây dựng Nơng thơn 22 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến đánh giá sách xây dựng Nơng thơn 23 CHƢƠNG THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH XÂY DỰNG NƠNG THƠN MỚI TẠI THỊ ĐIỆN BÀN TỈNH QUẢNG NAM 29 2.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội Thị Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam có liên quan đến đánh giá sách xây dựng Nông thôn 29 2.2 Tình hình thực thi sách xây dựng Nơng thôn thị Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 30 2.3 Kết thực tiêu chí Nông thôn địa bàn Thị 33 2.4 Đánh giá sách xây dựng Nơng thơn thị Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 2011 – 2017) 51 CHƢƠNG PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH XÂY DỰNG NƠNG THƠN MỚI TỪ THỰC TIỄN THỊ ĐIỆN BÀN TỈNH QUẢNG NAM 60 3.1 Nhu cầu nâng cao hiệu sách xây dựng Nơng thơn từ thực tiễn Thị Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 60 3.2 Phương hướng nâng cao hiệu sách xây dựng Nơng thôn từ thực tiễn Thị Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 63 3.3 Các giải pháp nâng cao hiệu sách xây dựng Nông thôn từ thực tiễn Thị Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 64 3.2 Kiến nghị 71 KẾT LUẬN 74 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT GĐVH : Gia đình văn hóa HĐND : Hội đồng nhân dân KT-XH : Kinh tế - hội MTQG : Mục tiêu quốc gia NTM : Nông thôn UBND : Ủy ban nhân dân MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Xây dựng Nông thôn nghiệp cách mạng tồn Đảng, tồn dân hệ thống trị nước ta Đầu cho phát triển nông nghiệp nông dân - nông thôn vấn đề quan trọng không giúp ổn định hội, phát triển kinh tế mà quan trọng có ý nghĩa chiến lược trình xây dựng, phát triển bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm dành nhiều nguồn lực đầu cho khu vực Trải qua kỳ Đại hội Đảng, vấn đề nông nghiệp, nông thôn nông dân Đảng ta ngày quan tâm định hướng đắn, phù hợp với tình hình, yêu cầu giai đoạn phát triển đất nước Tại Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) ban hành Nghị số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 Nông nghiệp, nông thôn, nông dân với mục tiêu "xây dựng NTM có kết cấu hạ tầng KT-XH đại; cấu kinh tế hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch; hội nông thôn ổn định, giàu sắc văn hóa dân tộc, dân trí nâng cao, môi trường sinh thái bảo vệ; hệ thống trị nơng thơn lãnh đạo Đảng tăng cường" [1] Đặc biệt, định hướng phát triển kinh tế Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội (bổ sung, phát triển năm 2011) "phát triển nông, lâm, ngư nghiệp ngày đạt trình độ cơng nghệ cao, chất lượng cao gắn với công nghiệp chế biến xây dựng NTM" [3.tr75] Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII xác định phương hướng, nhiệm vụ phát triển nông nghiệp kinh tế nông thôn xây dựng nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng cơng nghệ cao, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; nâng cao giá trị gia tăng, đẩy mạnh xuất Tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10 - 11/2015), Quốc hội (Khóa XIII) định nước thực chương trình MTQG (thay trước có 16 chương trình) là: Xây dựng NTM giảm nghèo bền vững Với định này, nguồn lực đầu Quốc gia khơng bị phân tán, dàn trải mà tập trung cách có trọng tâm hiệu vào chương trình nêu Theo kế hoạch đầu trung hạn giai đoạn 2016-2020 Quốc hội thông qua, vốn dành cho Chương trình MTQG xây dựng NTM 43.119 tỷ đồng Thực chủ trương, định hướng Đảng, ngày 04/6/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 800/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020 Trước đó, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM (sửa đổi Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2013 thay Quyết định 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016) Cùng với nước, Quảng Nam triển khai đồng bộ, tồn diện sách xây dựng NTM 204/244 xã, phường, thị trấn Đối với huyện Điện Bàn (nay thị Điện Bàn) tập trung triển khai thực xây dựng NTM 13 Thị ủy Điện Bàn ban hành Nghị 03-NQ/TU ngày 07/11/2011 tiếp tục thực Nghị thực Hội nghị lần thứ BCH TW Đảng (khóa X) Nơng nghiệp, nơng dân, nơng thơn gắn với thực chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn HĐND, UBND thị ban hành triển khai thực nhiều chế, sách để thực việc xây dựng NTM toàn thị thành lập ban hành quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc thực Chương trình MTQG xây dựng NTM Như vậy, chủ trương Đảng, sách nhà nước xây dựng NTM ban hành triển khai thực từ năm 2010 Có thể khẳng định sách xây dựng NTM sách cơng quan trọng có tầm ảnh hưởng rộng lớn, định đến phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân Việt Nam Mặc dù, đến nay, sách xây dựng NTM hai phần ba chặng đường giai đoạn 2010-2020, 13/13 thị Điện Bàn đạt chuẩn NTM, Thị Chính phủ cơng nhận Thị NTM vào cuối năm 2015 Nhưng vấn đề giữ chuẩn nâng chuẩn chất lượng thị xã, NTM vấn đề cần thường xuyên quan tâm việc tổ chức xem xét, đánh giá lại sách xây dựng NTM từ thực tiễn thị Điện Bàn việc làm cần thiết, thường xuyên phù hợp nhằm kết đạt để tiếp tục phát huy nâng cao chất lượng xây dựng NTM, đồng thời phát bất cập, hạn chế, qua đưa kiến nghị, đề xuất để sửa đổi, bổ sung nhằm hồn thiện sách Đặc biệt mục tiêu tỉnh Quảng Nam đặt Điện Bàn thời gian đến phải xây dựng tất khu dân cư địa bàn NTM đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu; NTM kiểu mẫu phấn đấu đến năm 2020 xây dựng vùng Gò Nổi (Điện Quang, Điện Trung, Điện Phong) trở thành khu vực Nông thôn tiêu biểu cho tỉnh Quảng Nam Đối với Điện Bàn, thức trở thành Thị vào năm 2015, số lượng nơng thơn nhiều (13/20 xã, phường) số phường có tỷ lệ người dân làm nơng nghiệp tương đối cao Hơn số đó, có nhiều phát triển nơng nghiệp chủ yếu nên việc xây dựng để trở thành phường khó khăn phải thời gian dài; việc xây dựng trì thành cơng NTM bước chuẩn bị, tảng quan trọng để xây dựng lên phường Do việc xây dựng NTM Thị Điện Bàn nhiệm vụ trị thường xuyên, quan trọng Đảng bộ, quyền nhân dân thị Bản thân chọn vấn đề "Đánh giá sách xây dựng NTM từ thực tiễn Thị Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam" để làm đề tài nghiên cứu luận văn ThạcChính sách cơng có tính cấp thiết Tình hình nghiên cứu đề tài Trong giai đoạn nay, việc nghiên cứu nông nghiệp, nông thôn, nông dân đặc biệt NTM nói chủ đề nhiều tác giả, nhiều nhà nghiên cứu quan tâm Một số cơng trình nghiên cứu vấn đề như: - Cuốn sách "Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam sau hai mươi năm đổi - Quá khứ tại" tác giả Nguyễn Văn Bích Cuốn sách mơ tả tồn diện phát triển nơng nghiệp, nơng thơn nông dân nước ta từ đầu kỷ XX đến nay, 20 năm đổi - Cuốn sách "Nơng nghiệp, nơng dân, nơng thơn mơ hình tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2011 - 2020" tác giả Nguyễn Thị Tố Quyên phân tích số điểm bật nông nghiệp, nông thôn, nông dân từ năm 2000 đến hội, thách thức nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam trước mơ hình tăng trưởng kinh tế - Cuốn sách "Kinh nghiệm quốc tế nông nghiệp, nông thơn, nơng dân q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa" tác giả Đặng Kim Sơn Trên sở nghiên cứu số nước giới, tác giả có liên hệ vào điều kiện cụ thể Việt Nam như: vai trò nơng nghiệp cơng nghiệp hóa, vấn đề cấu sản xuất, giải vấn đề lao động, đất đai, môi trường cơng nghiệp hóa đất nước - Cuốn sách "Xây dựng NTM, vấn đề lý luận thực tiễn" Vũ Văn Phúc tập hợp nhiều viết nhà khoa học, lãnh đạo quan trung ương, địa phương, ngành, cấp xây dựng NTM - Cuốn sách "Quá trình phát triển kinh tế - hội nông thôn Trung ... cao hiệu sách xây dựng Nơng thôn từ thực tiễn Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 63 3.3 Các giải pháp nâng cao hiệu sách xây dựng Nông thôn từ thực tiễn Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam ... HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH XÂY DỰNG NƠNG THƠN MỚI TỪ THỰC TIỄN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN TỈNH QUẢNG NAM 60 3.1 Nhu cầu nâng cao hiệu sách xây dựng Nơng thơn từ thực tiễn Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam ... tế - xã hội Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam có liên quan đến đánh giá sách xây dựng Nông thôn 29 2.2 Tình hình thực thi sách xây dựng Nơng thôn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá chính sách xây dựng nông thôn mới từ thực tiễn thị xã điện bàn, tỉnh quảng nam ( Luận văn thạc sĩ), Đánh giá chính sách xây dựng nông thôn mới từ thực tiễn thị xã điện bàn, tỉnh quảng nam ( Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay