Giai chi tiet de thi thu BRVT

10 41 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:12

Hướng dẫn giải ĐỀ THI THỬ MÔN SINH LẦN 2_Tỉnh BRVT GV PHAN THANH HUY_ THPT NGUYỄN DU (BRVT) Câu 81: Kết luận khơng nói chọn lọc tự nhiên (CLTN) l{: A CLTN t|c động đ{o thải alen trội l{m thay đổi th{nh phần kiểu gen quần thể Đ|p |n: B nhanh đ{o thải alen lặn CLTN t|c động trực tiếp lên kiểu hình Trong B CLTN t|c động trực tiếp lên kiểu hình v{ trường hợp chống lại alen lặn loại bỏ loại bỏ tất c|c alen có hại khỏi quần ho{n to{n alen lặn khỏi quần thể alen lặn thể diện kiểu gen dị hợp C CLTN t|c động lên quần thể vi khuẩn l{m thay đổi tần số alen nhanh so với t|c động lên quần thể động vật bậc cao D CLTN khơng tạo kiểu gen thích nghi m{ đ{o thải c|c kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi Câu 82: Có ph|t biểu sau đ}y nói qu| trình hình th{nh lo{i mới? (1) Hình th{nh lo{i c|ch li sinh th|i Đ|p |n: C thường xảy với c|c lo{i động vật di chuyển Số nhận định đúng: 1, 2, 3, xa Lưu ý: (2) C|ch li địa lí góp phần trì kh|c - Hình th{nh lo{i đường c|ch li địa lý biệt tần số alen v{ th{nh phần kiểu gen thường xảy với sinh vật có khả ph|t t|n c|c quần thể tạo c|c nh}n tố tiến mạnh; Hình th{nh lo{i c|ch li sinh th|i (cùng hóa khu vực địa lý) thường xảy với sinh vật ph|t (3) Hình th{nh lo{i nhờ lai xa v{ đa bội hóa t|n yếu (ít di chuyển) thường xảy quần x~ gồm nhiều lo{i thực vật có quan hệ họ h{ng gần gũi (4) sai hình th{nh lo{i liên quan đến qu| trình (4) Sự hình th{nh lo{i không liên quan ph|t sinh đột biến V đến qu| trình ph|t sinh c|c đột biến Số phương |n l{ A B C D Câu 83: Số lượng nhiễm sắc thể lưỡng bội lo{i 2n = Số nhiễm sắc thể dự đo|n thể ba l{: A 10 B C 11 D Câu 84: Nội dung n{o sau đ}y với quần thể tự thụ phấn? A Tần số alen lặn giảm dần qua c|c hệ Qua c|c hệ tự thụ phấn B Tần số c|c kiểu gen trì khơng đổi qua (1) không l{m thay đổi tần số alen c|c hệ (2) thay đổi tần số kiểu gen: giảm dị hợp, tăng C Tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều hệ đồng hợp gia tăng ưu lai D Tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều hệ giúp A sai không l{m thay đổi tần số alen tạo dòng chủng B sai thay đổi tần số kiểu gen C sai Ưu lai phụ thuộc v{o trạng th|i dị hợp kiểu gen QT tự thụ phấn gi{m KG dị hợp → giảm ưu lai D Tăng đồng hợp → tăng chủng Trang 1/5 - Mã đề thi 001 Câu 85: Quan hệ hỗ trợ c|c c| thể quần thể không dẫn tới A tăng khả sống sót v{ sinh sản c|c c| thể Số lượng c|c c| thể trì mức độ phù B đảm bảo cho quần thể tồn c|ch ổn định hợp l{ ý nghĩa quan hệ cạnh tranh C Số lượng c|c c| thể trì mức độ phù hợp c|c c| thể quần thể D khai th|c tối ưu nguồn sống môi trường Câu 86: Kết phép lai thuận nghịch l{ kh|c nhau, lai ln có kiểu hình giống mẹ gen qui đinh tính trạng: A nằm NST giới tính Y khơng alen X Lưu ý: Kết phép lai thuận nghịch giống B nằm ngo{i nh}n → gen NST thường C nằm NST giới tính X không alen Y Kết phép lai thuận nghịch kh|c D nằm NST thường (1) tỉ lệ KH không giới: gen NST giới tính (2) lai ln biểu KH giống mẹ (di truyền theo dòng mẹ): gen ngo{i nh}n (TBC) Câu 87: Có bốn quần thể lo{i cỏ sống bốn môi trường kh|c nhau, quần thể sống mơi trường n{o có kích thước lớn nhất? A Mơi trường có diện tích 800 m2 v{ mật độ Kích thước (số lượng c| thể) = mật độ x diện tích 34 c| thể⁄1 m2 A 27200 B Mơi trường có diện tích 2150 m2 v{ mật độ B.25800 12 c| thể⁄1 m2 C.27555 C Mơi trường có diện tích 835 m2 v{ mật độ 33 c| thể⁄1 m D.27450 D Mơi trường có diện tích 3050 m v{ mật độ c| thể⁄1 m2 Câu 88: Cho c|c nh}n tố sau: (1) C|c yếu tố ngẫu nhiên (2) Đột biến (3) Di – nhập gen (4) Chọn lọc tự nhiên C|c nh}n tố l{m xuất alen cho quần thể l{: A (1), (2) B (1), (4) C (2), (4) D (2), (3) Lưu ý: (1) Yếu tố ngẫu nhiên: nghèo vốn gen (có thể loại bỏ ho{n to{n alen n{o đó) (4) CLTN: Nghèo vốn gen CLTN chống lại alen trội loại bỏ ho{n to{n alen trội khỏi quần thể Nhân tố xuất alen (2) Đột biến: xảy chậm (Biến dị sơ cấp) (3) Di – nhập gen: xảy nhanh Câu 89: Những dạng đột biến cấu trúc l{m giảm số lượng gen NST l{ : A Mất đoạn v{ chuyển đoạn không tương hỗ Đột biến l{m giảm số lượng gen NST B Lặp đoạn v{ đảo đoạn A Mất đoạn v{ chuyển đoạn không tương hỗ C Mất đoạn v{ lặp đoạn Lưu ý: D Đảo đoạn v{ chuyển đoạn tương hỗ Lặp đoạn: tăng số lượng gen Đảo đoạn: không l{m thay đổi số lượng gen Trang 2/5 - Mã đề thi 001 Câu 90: Ở người bệnh pheninketo niệu gen lặn nằm NST thường qui định, alen trội tương ứng qui định bình thường tính trạng Bệnh n{y rối loạn chuyển hóa axit amin pheninalanin Hiện bệnh n{y chữa trị phương ph|p: A L{m bất hoạt gen lặn khơng cho biểu Bệnh pheniketo niệu: gen lặn/NST thường người bệnh Rối loạn chuyển hóa: phenialanin th{nh tiroxin B Thay tế b{o người bệnh Chữa trị phương ph|p: ph|t sớm v{ |p tế b{o người bình thường dụng chế độ ăn kiêng (ăn thực phẩm chứa C Áp dụng chế độ ăn kiêng giảm bớt thức ăn có c{ng phenialanin) chứa pheninalanin Vì phenialanin c{ng cao, bệnh nh}n bị đầu độc tế D Chuyển gen trội từ ph}n tử ADN người b{o thần kinh dẫn đến thiểu trí tuệ, trí bình thường v{o tế b{o người bệnh Câu 91: Ph|t biểu n{o sau đ}y x|c? A Trong qu| trình dịch m~, riboxom trượt ph}n tử mARN theo chiều từ đầu 3’→5’ B Trong qu| trình phiên m~, mạch gen sử dụng l{m khuôn để tổng hợp ph}n tử mARN C Trong chạc ba t|i bản, mạch tổng hợp gi|n đoạn l{ mạch có chiều 3’ → 5’ so với chiều trượt enzim th|o xoắn D Tính tho|i hóa m~ di truyền l{ tượng ba mang thông tin quy định cấu trúc số loại axit amin A sai riboxom trượt mARN theo chiều mARN l{ chiều 5’ → 3’ B sai Qu| trình phiên m~, sử dụng mạch AND để l{m khuôn C Đúng D sai tho|i hóa: nhiều ba m~ hóa cho loại axit amin Câu 92: Ph|t biểu sau đ}y không nói c|c yếu tố ngẫu nhiên? A C|c yếu tố ngẫu nhiên đ{o thải hết c|c A không Tùy v{o mức độ thiên tai alen trội v{ lặn có hại khỏi quần thể B B C|c yếu tố ngẫu nhiên l{m thay đổi tần số C alen v{ th{nh phần kiểu gen quần thể D Yếu tố ngẫu nhiên l{m thay đổi tần số C C|c yếu tố ngẫu nhiên loại bỏ ho{n alen v{ tần số kiểu gen nhanh chóng to{n alen có lợi khỏi quần thể D C|c yếu tố ngẫu nhiên l{m thay đổi đột ngột tần số alen v{ tần số kiểu gen quần thể Câu 93: Trong mô hình cấu trúc opêron Lac vi khuẩn E.coli, vùng khởi động A l{ nơi prơtêin ức chế liên kết để ngăn Vùng khởi động l{ nơi để enzim ARN polimeraza cản phiên m~ b|m v{o để khởi động qu| trình phiên m~ B l{ nơi ARN pôlimeraza b|m v{o v{ khởi đầu Cần nhớ: phiên m~ operon gồm th{nh phần: C mang thông tin quy định cấu trúc enzim (1) vùng khởi động; ADN pôlimeraza D mang thông tin quy định cấu trúc prôtêin (2) vùng vận h{nh ức chế (3) cụm gen cấu trúc (Z,Y,A): có số lần nh}n đơi v{ số lần phiên m~ Chúng tiến h{nh phiên m~ v{ dịch m~ tạo loại protein tương ứng loại enzim v{ ph}n giải lactozo Trang 3/5 - Mã đề thi 001 Câu 94: Cho c|c mối quan hệ c|c lo{i sinh vật sau: I C| ép sống b|m c| lớn I c| ép: lợi; c| lớn: không lợi không hại √ II Vi khuẩn lam sống nốt sần rễ c}y họ II vi khuẩn v{ c}y họ đậu có lợi (cộng sinh) √ đậu III chim s|o v{ tr}u rừng có lợi (hợp t|c)√ III Chim s|o v{ tr}u rừng IV phong lan b|m th}n c}y gỗ (hội sinh)√ IV Phong lan b|m th}n c}y gỗ lớn Phong lan có lợi, c}y th}n gỗ: khơng lợi khơng hại Có mối quan hệ m{ c|c lo{i tham gia có lợi khơng bị hại? A B C D Câu 95: Cho biết số hệ c|c dạng đột biến cấu trúc NST sau: (1) L{m tăng giảm biểu gen Hệ dạng đột biến cấu trúc NST thuộc lặp đoạn (2) L{m tăng số lượng gen NST √ (1) lặp đoạn gen điều hòa: giảm biểu (3) L{m cho gen n{o hoạt động có gen; lặp đoạn gen cấu trúc: tăng cường độ biểu gen Vd lúa đại mạch, lặp đoạn tăng thể trở nên không hoạt động (4) Tạo điều kiện cho đột biến gen xảy l{m hoạt tính enzim amilaza √ (2) lặp đoạn l{m tăng số lượng gen v{ tạo điều ph|t sinh alen kiện cho hình th{nh gen Có hệ với đột biến lặp (3) L{ hệ ĐẢO ĐOẠN đoạn NST ? (4) l{ hệ đột biến gen A B Đột biến lặp đoạn tạo GEN C D (đã tham khảo nhiều kênh thông tin tin cậy) Câu 96: Ph|t biểu n{o đ}y l{ KHÔNG tượng ứ giọt c|c thực vật? A Ứ giọt xảy độ ẩm khơng khí tương A đối cao B B Rễ hấp thụ nhiều nước v{ tho|t nước C g}y tượng ứ giọt D sai tượng ứ giọt thường gặp thực vật C Áp suất rễ có liên quan đến tượng ứ l| mầm giọt D Ứ giọt xuất hầu hết c|c lo{i thực vật Lưu ý: tượng ứ giọt xảy nhiệt đới (1) độ ẩm cao → nước ứ lại th{nh giọt (2) liên quan đến |p suất rễ Câu 97: Chất n{o đ}y bị ôxi ho| qu| trình hơ hấp s|ng thực vật? A Điphơpho glixêric RiDP bị ooxxi hóa thành B Ribulơzơ điphơphat Axit glicolic C Axit phôtpho glixêric D Anđêhit phôtpho glixêric Câu 98: C|c lo{i động vật ăn thực vật v{ b{i tiết chất thải môi trường l{m tăng độ phì nhiêu cho đất, thuộc nhóm: A sinh vật sản xuất B sinh vật tiêu thụ bậc C sinh vật tiêu thụ bậc D sinh vật ph}n giải Trang 4/5 - Mã đề thi 001 Câu 99: Những động vật n{o đ}y có hệ tuần ho{n kín? A Ve sầu - HTH hở: th}n mềm (ốc sên, trai ), ch}n khớp B Sứa (côn trùng, tôm) C Bạch tuộc - HTH kín: mực ống, bạch tuộc, giun đốt, đv có D Tơm xương sống A trùng: HTH hở B sứa (ng{nh ruột khoang): khơng có HTH m{ trao đổi chất qua bề mặt thể C bạch tuộc: HTH kín D tơm: HTH hở Câu 100: Sự biến th|i s}u bọ điều hòa hoocmôn n{o? A Juvenin v{ tirôxin B Eđixơn v{ juvenin C Tirôxin v{ eđixơn D Tirôxin v{ ơstrôgen Juvenin: ức chế s}u th{nh bướm Edixon: kích thích s}u th{nh bướm Tiroxin: ếch th{nh nòng nọc Ostrogen: tăng ph|t triển xương, hình th{nh đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp Câu 101: C|c thứ tự A, B, C, D, E hình l{: A (A) tế b{o chất; (B) mARN; (C) m{ng sinh chất; (D) ba đối m~; (E) ba m~ B (A) nh}n tế b{o; (B) mARN; (C) riboxom; (D) ba đối m~; (E) ba m~ C (A) m{ng sinh chất; (B) tARN; (C) riboxom; (D) ba đối m~; (E) ba m~ D (A) tế b{o chất; (B) tARN; (C) riboxom; (D) ba m~ sao; (E) ba đối m~ Câu 102: Để x|c định vai trò nguyên tố magiê sinh trưởng v{ ph|t triển c}y ngô, người ta trồng c}y ngô A dung dịch dinh dưỡng khơng có magiê B chậu c|t v{ bổ sung chất dinh dưỡng có magiê C chậu đất v{ bổ sung chất dinh dưỡng có magiê D dung dịch dinh dưỡng có magiê Câu 103: Ở sinh vật nh}n thực, codon n{o sau đ}y m~ hóa axit amin mêtiơnin? A 5’AUG3’ B 5’AGU3’ C 5’UUG3’ D 5’UAG3’ o Câu 104: Một lo{i sinh vật có giới hạn chịu đựng nhiệt độ từ C đến 32oC v{ ẩm độ từ 80% đến 98% Lo{i n{y sống mơi trường n{o sau đ}y? A Mơi trường có nhiệt độ từ 25oC đến 35oC v{ ẩm độ từ 75% đến 95% B Mơi trường có nhiệt độ từ 20oC đến 38oC v{ ẩm độ từ 85% đến 95% C Mơi trường có nhiệt độ từ 12oC đến 32oC v{ ẩm độ từ 90% đến 100% D Mơi trường có nhiệt độ từ 10oC đến 30oC v{ ẩm độ từ 82% đến 97% Câu 105: Động vật n{o đ}y thực trao đổi khí qua mang? A Tơm B Nhện nước C Thủy tức D C| sấu Câu 106: Để khắc phục tình trạng nhiễm mơi trường, cần tập trung v{o biện ph|p c|c biện ph|p đ}y: I X}y dựng c|c nh{ m|y xử lý v{ t|i chế r|c thải Trang 5/5 - Mã đề thi 001 II Quản lí chặc chẽ c|c chất g}y nhiễm môi trường III Tăng cường khai th|c rừng đầu nguồn v{ rừng nguyên sinh IV Gi|o dục n}ng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người A B C D Câu 107: Nếu thả đ| nhỏ bên cạnh rùa, rùa rụt đầu v{ ch}n v{o mai Lặp lại h{nh động nhiều lần rùa khơng rụt đầu v{ ch}n v{o mai Đ}y l{ ví dụ hình thức học tập: A in vết - Quen nhờn: đv phớt lờ, khơng trả lời kích thích lặp lại B quen nhờn nhiều lần kích thích khơng nguy hiểm (nơm na: kích C học ngầm thích ban đầu có sợ trốn chạy, sau thấy kích thích D học khơn ko có phải sợ nên phớt lờ luôn) - in vết: g{ nở theo vật chuyển động - học ngầm: học ko ý thức, đ~ học từ n{o - học khôn: phối hợp c|c kinh nghiệm cũ để giải tình Câu 108: Ở lo{i thực vật, xét gen nằm NST thường, alen A qui định th}n cao trội ho{n to{n so với alen a qui định th}n thấp Đem lai hai c}y chủng kh|c tính trạng tương phản thu F1, tiếp tục cho F1 tự thụ thu F2, khơng có đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết kết n{o sau đ}y phù hợp? A Có kiểu hình xuất F2 A cao > a thấp B Trong c|c c}y mang alen lặn F2, tần số (P) AA x aa → F1: Aa F1 x F1: Aa x Aa alen lặn l{ 2/3 F2: 1AA : 2Aa : 1aa C Trong c|c c}y th}n cao F2c}y chủng A sai KH chiếm tỉ lệ 2/3 √ B (2/3Aa : 1/3aa) → a = 2/3 C Cao F2 (1/3AA : 2/3Aa) → chủng: D Tỉ lệ c}y chủng F2 chiếm tỉ lệ 1/4 1/3AA D sai Thuần chủng F2: 1/4AA + 1/4aa = 1/2 Câu 109: Ở ruồi giấm gen A qui định mắt đỏ trội ho{n to{n so với alen a qui định mắt trắng nằm vùng khơng tương đồng NST giới tính X Cho ruồi c|i mắt đỏ lai với ruồi đực mắt trắng, biết khơng có đột biến, tính theo lí thuyết có kết sau đ}y l{ phù hợp? I 100% ruồi ♀, ♂ mắt đỏ A đỏ > a trắng/ X II 50% ruồi ♀ mắt đỏ: 25% ruồi ♂ mắt đỏ: 25% TH1: XAXA x XAY ruồi ♂ mắt trắng F1: XAXA : XAY : 100% ruồi ♀, ♂ mắt đỏ III 25% ruồi ♀ mắt đỏ: 25% ruồi ♀ mắt trắng: TH 2: XAXa x XAY 25% ruồi ♂ mắt đỏ: 25% ruồi ♂ mắt trắng F1: XAXA : XAXa : XAY : XaY IV 50% ruồi ♀ mắt đỏ: 50% ruồi ♂ mắt trắng 50% ruồi ♀ mắt đỏ: 25% ruồi ♂ mắt đỏ: 25% A B ruồi ♂ mắt trắng C D Đúng: I v{ II Trang 6/5 - Mã đề thi 001 Câu 110: Quần thể lo{i ban đầu to{n kiểu hình trội, số c| thể chủng chiếm 25% tổng số c| thể quần thể Biết tính trạng gen NST thường qui định Tần số alen lặn quần thể l{: A 25% B 75% C 37,5% D 12,5% A>a (P) 0,25AA : 0,75Aa → a = 0,75 : = 37,5% Hướng dẫn I Đúng II sai chuỗi III Vì F ăn C IV (nhưng x|c phải thêm A) A v{ E tham gia v{o nhiều chuỗi thức ăn Câu 112: Ở lo{i thực vật tính trạng m{u hoa gen A đỏ > a trắng NST thường: alen A qui định hoa đỏ trội (P) Aa Xử lý consisin với hiệu suất 60% ho{n to{n so với alen a qui định hoa trắng Sau xử lý consisin có KG: Người ta đem c|c c}y hoa đỏ lưỡng bội dị hợp (1) không th{nh công: 0,4Aa xử lý cônsixin với x|c suất th{nh cơng l{ 60% (2) th{nh cơng: 0,6AAaa Sau cho c|c c}y đ~ xử lý cônsixin giao phấn ngẫu nhiên, biết giảm ph}n bình thường, c|c (P) (0,4Aa : 0,6AAaa) x (0,4Aa : 0,6AAaa) c}y tứ bội sinh giao tử 2n có khả thụ Gt lặn bên: 0,4 1/2 + 0,6 1/6 = 0,3 tinh.Theo lí thuyết tỉ lệ kiểu hình đời l{: F1: KH lặn (trắng): 0,32 = 0,09 A hoa đỏ: hoa trắng KH đỏ: – 0,09 = 0,91 B 91 hoa đỏ: hoa trắng Chọn B C 35 hoa đỏ: hoa trắng D 53 hoa đỏ: hoa trắng Câu 113: Ở lo{i thực vật, gen A qui định hoa m{u đỏ trội ho{n to{n so với alen a qui định hoa m{u v{ng, gen B qui định hoa có m{u trội ho{n to{n so với alen b qui định hoa không m{u (m{u trắng), hai gen n{y ph}n li độc lập Cho c}y hoa m{u đỏ giao phấn với thu F1 gồm: c}y hoa đỏ: c}y hoa trắng: c}y hoa v{ng Cho c|c c}y hoa trắng F1 giao phấn ngẫu nhiên với c|c c}y hoa v{ng F1 Biết khơng có đột biến, tính theo lí thuyết đời c}y hoa có m{u chiếm tỉ lệ: A B C D 6 Hướng dẫn Quy ước: Đỏ: A-B-; v{ng: A-bb; trắng: aaB-, aabb (P) AaBb x AaBb F1: A-B-: 3A-bb : (aaB-, aabb) Yêu cầu: ♂ V{ng F1 x ♀ trắng F1 (AAbb, Aabb) (aaBB, aaBb, aabb) Gt: 2/3Ab, 1/3ab 1/2aB, 1/2ab Có m{u: đỏ A-B- + V{ng A-bb Trang 7/5 - Mã đề thi 001 = 2/6 + 2/6 = 2/3 Chọn A Câu 114: Một thể thực vật có kiểu gen AaBb, quan s|t qu| trình giảm ph}n hình th{nh giao tử có 12% tế b{o rối loạn ph}n li giảm ph}n cặp Aa v{ 20% tế b{o kh|c rối loạn ph}n li giảm ph}n cặp Bb C|c kiện kh|c diễn bình thường,c|c tế b{o lại giảm ph}n bình thường.Theo lý thuyết, giao tử (n+1) chiếm tỉ lệ l{: A 13,6% B 16% C 24% D 6,8% Cần nhớ: 2n RLGP1 → ½ (n+1) : ½ (n-1) Tỉ lệ giao tử n + = 0,12 ½ + 0,2 ½ = 0,16 Câu 115: Một gen có 1200 cặp nuclêơtit v{ số nuclêơtit loại G chiếm 20% tổng số nuclêôtit gen Mạch gen có 200 nuclêơtit loại T v{ số nuclêôtit loại X chiếm 15% tổng số nuclêôtit mạch Có ph|t biểu sau đ}y đúng? I Mạch gen có A/G = 15/26 II Mạch gen có (T + X)/(A + G) = 19/41 III Mạch gen có A/X = 2/3 IV Mạch gen có (A + X)/(T + G) = 5/7 A B C D N = 1200 = 2400 G = X = 0,2 2400 = 480 A= T = 0,3 2400 = 720 Số Nu mạch = 1200 T1 = A2 = 200 A1 = T2 = 720 – 200 = 520 X1 = G2 = 0,15 1200 = 180 G1 = X2 = 480 – 180 = 300 I A1/G1 = 26/15 √ II (T1 +X1) / (A1+G1) = (200 + 180)/ (520 + 300) = 19/41 √ III A2/X2 = 200/300 = 2/3 √ IV (A2+X2)/ (T2 + G2) = (200 + 300)/(520 + 180) = 5/7 Câu 116: Cho c|c lo{i c}y sau: C{ phê 2.Mía C{ chua Lúa mì Trong c|c lo{i c}y trên, có lo{i c}y ng{y ngắn? A B C Hướng dẫn Hướng dương Thanh long D C}y ng{y ngắn: mía, c{ phê C}y ng{y d{i: long , lúa mì, C}y trung tính: hướng dương, c{ chua Câu 117: Cho biết gen qui định tính trạng, alen trội l{ trội ho{n to{n, không xuất đột AB X DE d  Ab D Xe X E Y,, tính theo lí thuyết ph|t biểu n{o sau đ}y đúng? biến.Tiến h{nh phép lai P: ♀ ab aB A Nếu xảy ho|n vị (A, a) giới c|i A Sai Nếu HVG giới c|i số loại KH giới c|i = tỉ lệ ph}n li kiểu hình giới c|i l{ = Trong c}u A tỉ lệ KH : : : (4 KH) 3:3:1:1 B Sai Số KH tối đa: 10 = 40 C A-B-D-E- = 0,5 0,65 = 32,5% B Nếu xảy ho|n vị (A, a) hệ D Số loại trứng tối đa = 4 =16 sau có tối đa 160 kiểu gen Số loại tinh trùng tối đa = = C Nếu xảy ho|n vị (D, d) với tần số 40% tỉ lệ kiểu hình A-B-D-E- l{ 16,25% D Có tối đa 16 loại trứng v{ loại tinh trùng Trang 8/5 - Mã đề thi 001 Câu 118: Ở lo{i côn trùng, người ta đem lai PTC kh|c tính trạng tương phản thu F1 mắt đỏ, c|nh d{y Tiếp tục thực phép lai sau: Phép lai 1: Cho ♂ F1 lai ph}n tích thu được: 25% ♀ mắt đỏ, c|nh d{y: 25% ♀ mắt v{ng mơ, c|nh d{y: 50% ♂ mắt v{ng mơ, c|nh mỏng Phép lai 2: Cho ♀ F1lai ph}n tích thu được: mắt v{ng mơ, c|nh d{y: mắt v{ng mơ, c|nh mỏng: mắt đỏ, c|nh d{y: mắt đỏ, c|nh mỏng Biết khơng có đột biến xảy ra, độ d{y mỏng c|nh gen qui định, c| thể c|i l{ XX v{ c| thể đực l{ XY Có kết sau đ}y đúng? I Kiểu gen F1 l{: Aa X BD X db , Aa X db Y II Ở phép lai đ~ xuất ho|n vị gen với tần số 40% III Nếu đem F1 giao phối với tỉ lệ đực mắt đỏ, c|nh d{y l{ 7,5% IV Ở phép lai không xuất c|i mắt v{ng mơ, c|nh mỏng A B C D Hướng dẫn Phép lai 1: TT m{u mắt: đỏ : mơ → tương t|c gen: đỏ: A-B-; v{ng mơ: A-bb, aaB-, aabb TT độ d{y c|nh: d{y : mỏng : D d{y > d mỏng Phép lai 2: TT m{u mắt: đỏ : mơ TT độ d{y c|nh: d{y : đỏ Xét vị trí gen: Phép lai 1: m{u đỏ: 25% giới c|i; 0% giới đực → liên kết giới tính X C|nh d{y: 25% giới c|i; 0% giới đực → liên kết giới tính QUY LUẬT DI TRUYỀN cặp gen quy định m{u mắt liên kết với cặp gen quy định độ d{y c|nh đồng thời liên kết với giới tính (Ptc) ♀ AA X BD X BD x aa X db Y F1: Aa X BD X db : Aa X db Y (I Đúng) Xét phép lai 1: Không xảy hoán vị gen F1: Aa X BD Y x aa X db X db → Aa X BD X db : aa X BD X db : Aa X db Y : aa X db Y Xét phép lai 2: Xảy hoán vị gen F1: Aa X BD X db x aa X db Y → con: đỏ - mỏng Aa X dB X db + Aa X dB Y = f 1 f 1 + = → f = 0,2 (II Sai) 2 2 2 16 III F1: (f=0,2) Aa X BD X db x Aa X db Y F2: A- X BD Y = (0,4 ) = 0,15 (III Sai) B IV Phép lai 2: F1: Aa X D X db x aa X db Y → vàng mơ, mỏng: có xuất hiện: Aa X db X db → IV sai Câu 119: Ở lo{i thực vật, xét ba gen, gen có hai alen (A, a; B, b: D, d) tương t|c cộng gộp qui định trọng lượng quả, tăng alen trội thuộc gen n{o l{m cho nặng thêm 5g, c}y nhẹ nặng 30g Cho phép lai P: AaBbDd x AaBbdd thu F1, qu| trình giảm ph}n v{ thụ tinh bình thường, có kết sau đ}y phù hợp với F1? P: AaBbDd x AaBbdd (b=5, m =0, k = 5) I Tỉ lệ c}y nặng 50g l{ 64 I TL c}y 50g (a=4) : C4-0 5-0/ 25 = 32 II Có kiểu gen cho trọng lượng nặng II Số KG qđ c}y 40g (2 alen trội): AAbbdd, aaBBdd, AaBbdd, AabbDd, aaBbDd 40g III số KH: Số alen: ; 1; 2; 3; 4; III Xuất cao kiểu hình (30g; 35g; , 40g; 45g; 50g; 55g, ) KH chứa alen trội 60g: ko tạo IV TL c}y alen lặn Trang 9/5 - Mã đề thi 001 IV C}y có alen lặn chiếm tỉ lệ A B C D 13 16 16 (2) TL c}y alen lặn: (2 alen trội) C2-0 5-0/ 25 = 16 (3) TL c}y alen lặn: (1 alen trội) C1-0 5-0/ 25 = 32 (1) TL c}y alen lặn (3 alen trội) C3-0 5-0/ 25 = (4) (3) TL c}y alen lặn: ( alen trội) C0-0 5-0/ 25 = → TL cần tìm = (1) + (2) + (3) + (4) = 32 13 16 Câu 120: Cho sơ đồ phả hệ mô tả hai bệnh di truyền người, biết gen qui định tính trạng v{ khơng có đột biến ph|t sinh Có ph|t biểu sau người sơ đồ phả hệ trên? I X|c suất cặp vợ chồng III2 v{ III3 sinh khơng mang alen bệnh l{ 40 II Có thể x|c định kiểu gen hai tính trạng III Cả hai bệnh alen lặn qui định v{ nằm vùng không tương đồng NST tính X IV X|c suất cặp vợ chồng III2 v{ III3 sinh bị hai bệnh l{ 80 A B C D Hướng dẫn Xét bệnh điếc Xét bệnh mù m{u: A bình thường > a điếc/ NST thường B bt > b mù m{u/ NST X 1 III2 Aa x III ( AA : Aa) III2 ( XBXB : XBXb) x III3 (XBY) 5 2 3 1 Gt: A = a = A= ; a= Gt: XB = ; Xb = XB =Y = 10 10 4 7 + 20 20 II x|c định KG người: I1, I2, I4, I5, II2; IV1 III sai 3 IV Xs sinh bệnh: = 20 160 I không mang alen bệnh: AAXBXB + AAXBY = = 21 80 - HẾT Trang 10/5 - Mã đề thi 001 ... có chi u 3’ → 5’ so với chi u trượt enzim th|o xoắn D Tính tho|i hóa m~ di truyền l{ tượng ba mang thông tin quy định cấu trúc số loại axit amin A sai riboxom trượt mARN theo chi u mARN l{ chi u... th}n thấp Đem lai hai c}y chủng kh|c tính trạng tương phản thu F1, tiếp tục cho F1 tự thụ thu F2, khơng có đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết kết n{o sau đ}y phù hợp? A Có kiểu hình xuất F2 A... c}y th}n cao F2c}y chủng A sai KH chi m tỉ lệ 2/3 √ B (2/3Aa : 1/3aa) → a = 2/3 C Cao F2 (1/3AA : 2/3Aa) → chủng: D Tỉ lệ c}y chủng F2 chi m tỉ lệ 1/4 1/3AA D sai Thu n chủng F2: 1/4AA + 1/4aa =
- Xem thêm -

Xem thêm: Giai chi tiet de thi thu BRVT , Giai chi tiet de thi thu BRVT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay