De thi thu THPTQG nam 2018 thay thinh nambo de so 2 file word co loi giai chi tietdoc

19 70 3
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:12

ĐỀ SỐ 21 Câu 1: Ở loài thực vật, dạng gen alen trội lặn hồn tồn qui định: A quy định tròn, a qui định dài Màu hoa gen phân li độc lập qui định: B qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với b qui định hoa vàng; màu hoa biểu kiểu gen alen trội D, kiểu gen khơng D cho kiểu hình hoa trắng Cho kiểu hình tròn, hoa đỏ (P) tự thụ phấn thu F1 tỉ lệ loại kiểu sau: 37,5% tròn, hoa đỏ: 25% tròn, hoa trắng: 18,75% dài, hoa đỏ: 12,5% tròn, hoa vàng: 6,25% dài, hoa vàng Cho biết không xảy đột biến cấu trúc NST hai giới không thay đổi giảm phân Kiểu gen P là: A AB Dd ab B AD Bb ad C Ad Bb aD D Ab Dd aB Câu 2: Cho sóc xù, lơng nâu giao phối với sóc đực trơn, lơng xám F1 thu tồn sóc xù, lơng nâu Cho F1 tạp giao với nhau, F2 thu được: 291 sóc xù, lơng nâu sóc xù, lơng xám sóc trơn, lơng nâu 86 sóc trơn, lơng xám Và số sóc trơn, lông xám bị chết sinh.Biết tất sóc F2 kiểu hình khác bố mẹ chúng sóc đực Xác định số lượng sóc trơn, lơng xám bị chết ? A 28 B C D 10 Câu 3: Cho biết gen quy định tính trạng alen trội trội hoàn toàn Xét phép lai sau: (1) AaBb x Aabb (3) (2) AaBb x aabb Ab ab × (có hốn vị với tần số 50%) aB ab (5) Aabb x aaBb (4) Ab Ab × ab ab (6) Ab aB × ab ab Nếu khơng đột biến loại giao tử thụ tinh với xác suất nhau, loại hợp tử tỉ lệ sống sót phép lai nói trên, số lượng phép lai mà đời loại kiểu hình với tỉ lệ : : : A B C D Câu 4: hai tế bào thể sinh vật kiểu gen: Aa BD thực giảm phân hình bd thành giao tử xảy hốn vị Hai tế bào sau giảm phân tạo số loại giao tử là: (1) loại (2) loại (3) loại (4) loại kết luận đúng? A B C D Câu 5: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa tím trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; alen D quy định đỏ trội hoàn toàn với alen d quy định vàng; alen E quy định tròn trội hồn tồn so với alen e quy định dài Biết trình giảm phân diễn bình thường, trình phát sinh giao tử đực giao tử xảy hoán vị gen alen B b với tần số 20%, alen E e với tần số 40% Phép lai (P) Ab DE Ab DE × cho phát biểu sau F1: aB de aB de (1) Kiểu hình thân cao, hoa tím, vàng, tròn chiếm tỷ lệ 8,16% (2) Tỷ lệ thân cao, hoa trắng, đỏ, dài tỷ lệ thân thấp, hoa tím, vàng, tròn (3) Tỷ lệ kiểu hình mang tính trạng trội kiểu gen dị hợp gen 9,62% (4) Tỷ lệ kiểu hình lặn tính trạng 0,09% Số phát biểu A B C D Câu 6: Ở cừu, gen A nằm NST thường quy định sừng, a quy định không sừng, kiểu gen Aa biểu sừng cừu đực khơng sừng cở cừu Cho lai cừu đực không sừng với cừu sừng thu F1 Nếu cho cừu F1 giao phối với cừu đực không sừng, theo lí thuyết tỉ lệ kiểu hình đời : A 75% sừng : 25% khơng sừng B 100% sừng C 25% sừng : 75% khơng sừng D 50% sừng : 50% khơng sừng Câu 7: Trong trình nghiên cứu, người ta thấy nhiều trường hợp đột biến lặn lợi bị CLTN loại bỏ khởi quần thể Xét điều giải thích sau đây: (1) Do bị tác động yếu tố ngẫu nhiên (2) Do gen đột biến dễ xảy hoán vị gen làm xuất tổ hợp gen lợi (3) Do tác động đột biến nghịch làm cho đột biến lặn trở thành đột biến trội (4) Do gen lặn đột biến liên kết chặt với gen đột biến trội hại kết luận đúng? A B C D Câu 8: Sau tổng hợp xong ARN mạch gốc gen tượng sau đây? A Bị enzim xúc tác phân giải B Rời nhân để di chuyển tế bào chất C Liên kết với phân tử ARN D Xoắn lại với mạch bổ sung với ADN Câu 9: Phân tích thành phần loại nucleotit mẫu ADN lấy từ bệnh nhân người ta thấy sau: A = 22%; G = 20%; T= 28% ; X = 30% Kết luận sau đúng? A ADN ADN tế bào người bệnh B ADN sinh vật nhân gây bệnh cho người C ADN người bệnh bị biến đổi bất thường tác nhân gây bệnh D ADN người bệnh bị lai hóa với ARN Câu 10: Lai hai cá thể dị hơp cặp gen (Aa Bb) Trong tổng số cá thể thu đời con, số cá thể kiểu gen đồng hợp lặn cặp gen chiếm tỉ lệ 2,25% Biết cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường khơng đột biến xảy kết luận phù hợp kết phép lai trên? (1) Tính theo lý thuyết, đời thể mang tính trạng trội kiểu gen quy định (2) Hốn vị gen xảy bố mẹ với tần số 30% (3) Hoán vị gen xảy bố mẹ với tần số 10% (4) Hoán vị gen xảy bố mẹ với tần số 9% A B C D Câu 11: Ở quần thể sinh vật ngẫu phối, xét lôcut NST thường, lôcut I alen, locut II alen, locut III alen, locus IV alen Biết locus I III nằm cặp NST số 3; locus II nằm cặp NST số locus IV nằm cặp nhiễm sắc thể số Trật tự xếp gen NST không thay đổi Số loại giao tử tối đa khác quần thể, A 78 B 72 C 24 D 36 Câu 12: Chọn lọc tự nhiên khơng thể loại bỏ hồn tồn alen lặn khỏi quần thể A alen lặn tồn quần thể trạng thái dị hợp tử nên tránh tác động chọn lọc tự nhiên B giá trị thích nghi alen lặn cao alen trội C chọn lọc tự nhiên chọn lọc alen lặn lợi cho thân sinh vật D alen lặn thường nằm tổ hợp gen thích nghi Câu 13: Việc phân định mốc thời gian địa chất chủ yếu vào A lớp đất đá hoá thạch điển hình B thay đổi khí hậu Trái Đất C biến đổi lớn địa chất, khí hậu hố thạch điển hình D tuổi lớp đất chứa hoá thạch Câu 14: Nguyên nhân tượng bất thụ thể lai xa chủ yếu A không phù hợp nhân tề bào chất hợp tử B hai loài bố mẹ số lượng hình thái NST khác C không tương hợp hai gen ảnh hưởng tới bắt cặp NST giảm phân D NST lai số lẻ ví dụ lừa lai với Ngựa đực tạo La (2n = 63) Câu 15: Hai quần thể A B khác loài sống khu vực địa lí nhu cầu sống giống nhau, xu hướng biến động cá thể xảy cạnh tranh là: (1) Nếu quần thể A B bậc phân loại lồi tiềm sinh học cao thắng thế, số lượng cá thể tăng Lồi lại giảm dần số lượng diệt vong (2) Cạnh tranh gay gắt làm lồi sống sót, lồi diệt vong (3) Nếu lồi khác bậc phân loại lồi tiến hóa thắng thế, tăng số lượng cá thể (4) Hai lồi tồn phân hóa thành ổ sinh thái khác (5) Loài số lượng nhiều thắng thế, tăng số lượng Lồi lại bị diệt vong Tổ hợp là: A (1), (2), (3), (4), (5) B (1), (2), (5) C (2), (4), (5) D (1), (3), (4) Câu 16: thể hiểu diễn sinh thái là: A Sự biến động số lượng cá thể quần thể B Thay đổi hệ động thực vật ổ sinh thái C Quá trình thu hẹp khu phân bố loài D Thay quần xã sinh vật quần xã sinh vật khác Câu 17: Biết alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng, alen B quy định thân cao, trội hoàn toàn so với alen b quy định thân thấp Để xác định kiểu gen thân cao, hoa đỏ (cây Q), sử dụng phép lai phép lai sau đây? (1) Cho Q giao phấn với thân thấp, hoa trắng chủng (2) Cho Q giao phấn với thân cao, hoa đỏ chủng (3) Cho Q tự thụ phấn (4) Cho Q giao phấn với thân cao, hoa trắng chủng A B C Câu 18: Ý nghĩa mặt lý luận định luật Hacđi - Vanbec A Giải thích tiến hóa nhỏ diễn lòng quần thể D B Góp phần công tác chọn giống tăng suất vật nuôi trồng C Từ cấu trúc di truyền quần thể ta xác định tần số tương đối alen D Giải thích tính ổn định thời gian dài quần thể tự nhiên Câu 19: Quần thể tập hợp cá thể A lồi, sống khoảng khơng gian xác định, vào thời điểm xác định B khác lồi, sống khoảng khơng gian xác định vào thời điểm xác định C loài, sống khoảng không gian xác định, vào thời điểm xác định, khả sinh sản tạo hệ D loài, sống khoảng khơng gian xác định, khả sinh sản tạo hệ Câu 20: Trong phát biểu sau, phát biểu nói dòng lượng hệ sinh thái (1) Vi khuẩn phân giải, nấm số động vật khong xương sống đóng vai trò truyền lượng từ chu trình dinh dưỡng vào môi trường vô sinh (2) Năng lượng truyền hệ sinh thái theo chu trình tuần hồn sử dụng trở lại (3) Ở bậc dinh dưỡng, phần lớn lượng bị tiêu hoa thức ăn sinh vật sử dụng không dược đồng hóa (4) Thực vật đóng vai trò quan trọng việc truyền lượng từ môi trường vô sinh vào chu trình dinh dưỡng (5) Một số vi khuẩn đóng vai trò quan trọng việc truyền lượng từ mơi trường vơ sinh vào chu trình dinh dưỡng A B C D Câu 21: Cho phát biểu sau tác động nhân tố sinh thái lên cá thể sinh vật: (1) Các nhân tố sinh thái tác động cách tổng hợp lên cá thể sinh vật (2) Lồi giới hạn sinh thái rộng nhiều nhân tố sinh thái phân bố hẹp (3) Các nhân tố sinh thái khác tác động lên cá thể sinh vật khác (4) Các nhân tố sinh thái kìm hãm thúc đẩy tác động lên cá thể sinh vật Số phát biểu là: A B C D Câu 22: Tác dụng kĩ thuật nhổ đem cấy A Làm đứt chóp rễ miền sinh trưởng, kích thích rễ để hút nhiều nước muối khoáng B Bố trí thời gian thích hợp để cấy C Không phải tỉa bỏ bớt tiết kiệm giống D Tận dụng đất gie ruộng cấy chưa chuẩn bị kịp Câu 23: Cho thông tin diễn sinh thái sau: (1) Xuất mơi trường quần xã sinh vật sống (2) biến đổi quần xã qua giai đoạn tương ứng với biến đổi môi trường (3) Song song với trình biến đổi quần xã diễn trình biến đổi điều kiện tự nhiên môi trường (4) Luôn dẫn tới quần xã bị suy thối Các thơng tin phản ánh giống diễn nguyên sinh diễn thứ sinh là: A (1) (4) B (3) (4) C (1) (2) D (2) (3) Câu 24: Trong q trình phát triển phơi sớm ruồi giấm đực nhiễm sắc thể ký hiệu AaBbDdXY, lần phân bào thứ người ta thấy số tế bào cặp Dd không phân ly Cho phơi phát triển thành thể đột biến, thể đột biến A ba dòng tế bào gồm dòng bình thường 2n hai dòng đột biến 2n+1 2n-1 B ba dòng tế bào gồm dòng bình thường 2n hai dòng đột biến 2n+2 2n-2 C hai dòng tế bào đột biến 2n+2 2n-2 D hai dòng tế bào đột biến 2n+1 2n-1 Câu 25: Sự nước qua ý nghĩa A Tạo sức hút để vận chuyển nước muối khoáng từ rễ lên B Làm cho dịu mát không bị đốt cháy ánh mặt trời tạo sức hút để vận chuyển nước muối khoáng từ rễ lên C Làm cho dịu mát không bị đốt cháy ánh mặt trời D Làm cho khơng khí ẩm dịu mát ngày nắng nóng Câu 26: Số ba mã hóa axit amin A 61 B 42 C 64 D 21 Câu 27: Cho lưới thức ăn đồng cỏ đơn giản hình bên Hãy cho biết nhận xét sau, nhận xét đúng? (1) Lưới thức ăn loại chuỗi thức ăn (2) Diều hâu sinh vật tiêu thụ bậc sinh vật tiêu thụ bậc (3) Ếch chuột thuộc bậc dinh dưỡng (4) Rắn sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp mắc xích chung (5) Chuột ếch trùng lặp ổ sinh thái A B C D Câu 28: Hơ hấp hiếu khí lên men giống điểm sau đây? I Đều sử dụng nguyên liệu chất hữu II Đều cần cung cấp oxi III Sản phẩm cuối axit piruvic IV Đều tạo lượng ATP V Đều cần H2O giải phóng CO2 VI Đều sử dụng hệ enzim photphorin hóa, oxi hóa Số phương án A B C D Câu 29: Hơ hấp khơng vai trò sau đây? I Cung cấp lượng cho toàn hoạt động thể II Cung cấp oxi cho thể thải CO2 mơi trường ngồi III Mang oxi từ quan hô hấp đến cho tế bào mang CO2 từ tế bào quan hô hấp IV Cung cấp sản phẩm trung gian cho q trình đồng hóa chất Số phương án A B C D Câu 30: Trong phát biểu sau, phát biểu nói q trình phiên mã? (1) Enzim tham gia trình phiên mã enzim ARN pôlimeraza (2) Phiên mã bắt đầu vùng điều hòa gen (3) Mạch khn dùng để tổng hợp ARN chiều 3’→5’ (4) Q trình tổng hợp mARN thực theo nguyên tắc bổ sung: A-U, T-A, G-X, X-G (5) Phân tử ARN tổng hợp theo chiều 5’→3’ (6) Enzim ARN pôlimeraza di chuyển mạch khuôn theo chiều 3’→5’ (7) Enzim ARN pôlimeraza di chuyển đến đâu hai mạch gen tách đến đấy, vùng em enzim qua đóng xoắn trở lại, tượng gọi đóng xoắn cục (8) Kết thúc trình phiên mã, phân tử ARN enzim ARN pơlimeraza giải phóng A B C D Câu 31: Một lồi thực vật nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n Một thể đột biến, tế bào sinh dục khai nguyên phân liên tiếp đợt đòi hỏi mơi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tương đương với 91 NST đơn thể nói thuộc: A thể dị bội B thể đa bội C thể D thể dị đa bội Câu 32: Hệ tuần hồn hở động vật ? A Giun tròn, cá, da gai B Ruột khoang, thân mềm, giun dẹp C Cá, giun tròn, thân mềm D Chân khớp, thân mềm Câu 33: Nhận định sau không đúng: Để giúp trình trao đổi khí đạt hiệu cao, quan hơ hấp đa số lồi động vật cần: A bề mặt trao đổi khí rộng (tỉ lệ diện tích bề mặt trao đổi khí thể tích thể lớn), nhiều mao mạch máu sắc tố hơ hấp B lưu thơng khí (nước khơng khí lưu thơng) tạo chênh lệch nồng độ khí O 2, CO2 để khí dễ dàng khuếch tán qua bề mặt trao đổi khí C hệ thống ống khí phân nhánh tới tế bào D bề mặt trao đổi khí mỏng ẩm ướt giúp O2 CO2 dề dàng khuếch tán qua Câu 34: Chức phận thực chế trì cân nội mơi là: A tác động vào phận kích thích dựa tín hiệu thần kinh hoocmơn B tiếp nhận kích thích từ mơi trường hình thành xung thần kinh C điều khiển hoạt động quan cách gửi tín hiệu thần kinh hoocmôn D làm tăng hay giảm hoạt động thể để đưa môi trường trạng thái cân ổn định Câu 35: Quá trình giảm phân tế bào sinh tinh kiểu gen Aa Bd/bD không xảy đột biến xảy hoán vị gen alen D alen d Cho kết là: (1) loại giao tử với tỉ lệ : 1A Bd : a bD : 1A BD:1 a bd : a Bd : a BD: 1A bD: 1A bd (2) loại giao tử với tỉ lệ phụ thuộc vào tần số hoán vị gen : A Bd = a bD = a Bd =A bD ≥ 1/8 ; A BD = a bd = A BD = A bd ≤ 1/8 (3) Cho loại giao tử với số lượng loại sau: 3A Bd = 3A BD = a bD = a bd (4) Cho loại giao tử với số lượng loại sau: 2A Bd , 2A BD, a bD , a bd , a Bd , aBD, 1A bD , 1A bd A (1) (2) B (2) C (3) (4) D (1) (2) (3) (4) Câu 36: Ở người, theo dõi di truyền tính trạng lông mi phả hệ sau: Xác suất cặp vợ chồng III.4 III.5 sinh trai lông mi thẳng bao nhiêu? A 1/6 B 1/18 C 1/12 D 1/4 Câu 37: Mối quan hệ nước với quang hợp biểu ở: (1) Thoát nước ảnh hưởng tới đóng mở khí khổng Do ảnh hưởng đến lượng CO2 vào lục lạp (2) Nước ảnh hưởng tới tốc độ sinh trưởng nên ảnh hưởng tới kích thước (3) Nước nguyên liệu trực tiếp cung cấp cho trình quang hợp (4) Thoát nước làm giảm nhiệt độ Phương án là: A (2), (3), (4) B (1), (2), (3), (4) C (3), (4) D (1), (2), (3) Câu 38: Ở loài xét cặp gen dị hợp nằm cặp nhiễm sắc thể Khi đem lai hai thể P: Ab Ab DdEe x DdEe, thu F1 Biết cấu trúc NST khơng thay đổi aB aB q trình giảm phân Tính theo lý thuyết, số cá thể tạo F số cá thể kiểu hình mang hai tính trạng trội hai tính trạng lặn chiếm tỷ lệ A 32 B 32 C D 64 Câu 39: Ở mèo, lông nhung alen lặn nhiễm sắc thể thường quy định Một người ni mèo đàn mèo gồm 500 con, 80 lơng nhung Một lần, khách đến trả giá cao mua 80 lơng nhung Để tiếp tục mèo lơng nhung, người chủ đành cho lai ngẫu mèo lại với Giả sử đàn mèo trạng thái cân di truyền, khơng đột biến phát sinh, tính theo lý thuyết, tỷ lệ mèo lơng nhung thu hệ A 8,16% B 1,25% C 16,25% D 5,76% Câu 40: Hình bên mô tả cấu trúc operôn sinh vật nhân theo mơ hình điều hồ operơn Lac Jacob Monod – nhà khoa học người Pháp phát vi khuẩn E coli vào năm 1961 Quan sát hình cho biết thơng tin đây, thơng tin đúng? (1) Gen điều hồ (R) nằm cạnh nhóm gen cấu trúc mang thơng tin mã hố cho prơtêin ức chế (2) Vùng vận hành (O) nằm trước nhóm gen cấu trúc, nơi enzime phiên mã bám vào để khởi động phiên mã (3) Ơperơn bao gồm thành phần xếp theo trình tự liên tục là: Vùng vận hành (O), vùng khởi động (P), nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A) (4) Vùng khởi động (P) operôn Lac nằm kế vùng vận hành (O) liên kết với ARN pôlimeraza để tiến hành phiên mã c (5) Gen điều hoà (R) nằm trước gen vận hành (O) điều khiển thơng qua hoạt động prôtêin ức chế A B C D Đáp án 1-C 11-B 21-C 31-A 2-B 12-A 22-A 32-D 3-A 13-C 23-D 33-C 4-C 14-A 24-B 34-D 5-C 15-D 25-B 35-C 6-C 16-D 26-A 36-A 7-C 17-A 27-B 37-B 8-D 18-D 28-B 38-B LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án C Theo đề bài, B-D-: đỏ, B-dd: trắng, bbD-: vàng, bbdd: trắng Tỉ lệ xuất 16TH nên liên kết Aa với Bb Dd 9-B 19-C 29-A 39-A 10-D 20-A 30-A 40-D - Xét kiểu hình dài, đỏ (aa, B-D-) biểu diễn thành aB/a-D- aD/a-B- nên F1 phải kiểu gen chéo (1) - Xét kiểu hình dài, vàng (aa, bbD-) biểu diễn thành ab/abD- aD/a-bb (2) Từ (1), (2) F1 phải kiểu gen chéo giao tử aD thỏa mãn đề bài, chọn đáp án C Câu 2: Đáp án B Cho sóc xù, lơng nâu giao phối với sóc đực trơn, lơng xám F thu tồn sóc xù, lơng nâu => P chủng, F1 dị hợp tất cặp gen, xù trội hồn tồn so với trơn, lơng nâu trội hồn tồn so với lơng xám Ta thấy, tính trạng phân li khơng giới => gen liên kết với NST X A a A F1: ♀ X B X b : X B Y ♂ Gọi y tổng số con, 2x tần số hoán vị Giao tử: A a A a ♀ X B = X b = 0,5 − x : X b = X B = x A ♂ X B = Y = 0,5 Tổng số sóc trơn lơng nâu bằng: 0,5x = 18 ⇒x= y y Tổng số sóc xù lông nâu bằng: 0,5 + ( 0,5 − x ) × 0,5 = 291 y Giải hệ ta được: y = 400 Vậy số cá thể sóc trơn, lông xám bị chết là: 400 – 291 – – – 86 = Câu 3: Đáp án A Phép lai (1) cho tỉ lệ KH là: (3:1)*(1:1) = 3:3:1:1 Phép lai (2) cho tỉ lệ KH là: (1:1)*(1:1) = 1:1:1:1 Phép lai (3) cá thể Ab/aB hoán vị gen tần số 50% cho loại giao tử với tỉ lệ nhau: AB = Ab = ab = aB => tỉ lệ KH 1:1:1:1 Phép lai (4) cho tỉ lệ KH 3:1 Phép lai (5) cho tỉ lệ KH (1:1)*(1:1) = 1:1:1:1 Phép lai (6) cho tỉ lệ KH 1:1:1:1 Vậy phép lai thỏa mãn đề Câu 4: Đáp án C - Nếu hai tế bào tế bào sinh dục => (1) đúng; - Nếu tế bào tế bào sinh dục đực hốn vị giống + cách xếp mặt phẳng xích đạo => (2) đúng; - Nếu tế bào tế bào sinh dục đực hốn vị khác + cách xếp mặt phẳng xích đạo khác khác => (3) đúng; - Nếu tế bào tế bào sinh dục đực hốn vị giống + cách xếp mặt phẳng xích đạo khác => (4) Câu 5: Đáp án C Xét phép lai Ab/aB x Ab/aB, hoán vị gen với tần số 20% Thế hệ sinh tỉ lệ kiểu hình: aabb = 10%.10% = 1% A-B- = 50% + 1% = 51% A-bb = aaB- = 25% - 1% = 24% Xét phép lai DE/de x DE/de, hoán vị gen với tần số 20% Thế hệ sinh tỉ lệ kiểu hình: ddee = 30%.30% = 9% D-E- = 50% + 9% = 59% D-ee = ddE- = 25% - 9% = 16% Xét phát biểu đề bài: (1) Tỉ lệ kiểu hình thân cao, tím, vàng, tròn A-B-ddE- = A-B- x ddE- = 51%.16% = 8,16% (2) Tỷ lệ thân cao, hoa trắng, đỏ, dài: A-bb D-ee = 24%.16% = 3,84% Tỷ lệ Thấp, tím, vàng tròn aaB-ddE = 24%.16% = 3,84% (3) sai tỷ lệ kiểu hình mang tính trạng trội kiểu gen dị hợp gen là: AB//ab DE//de + AB//ab De//dE + Ab//aB DE//de + Ab//aB De//dE AB//ab DE//de = 2.10%.10%.2.30%.30% = 0,36% AB//ab De//dE = 2.10%.10%.2.20%.20% = 0,16% Ab//aB DE//de = 2.40%.40%.2.30%.30% = 5,76% Ab//aB De//dE = 2.40%.40%.2.20%.20% = 2,56% Tỷ lệ kiểu hình mang tính trạng trội kiểu gen dị hợp gen = 0,36 + 0,16 + 5,76 + 2,56 = 8,84% (4) Tỉ lệ KH lặn tt ab/ab de/de = 1% 9% = 0,09% Vậy phát biểu nội dung 1, 2, Câu 6: Đáp án C P: cừu đực không sừng aa x AA cừu sừng F1: Aa Cừu F1 giao phối với cừu đực không sừng: ♀ Aa x ♂ aa → Ở đời lai 1Aa : 1aa Ở giới 100% khơng sừng, giới đực 50% số sừng : 50% số khơng sừng Vì tỉ lệ đực : = 1:1 nên tỉ lệ kiểu hình tất đời là: 50 sừng : 150 khơng sừng = 25% sừng : 75% không sừng Câu 7: Đáp án C Đột biến lặn lợi bị CLTN loại bỏ khởi quần thể trường hợp sau: (1) Do bị tác động yếu tố ngẫu nhiên (4) Do gen lặn đột biến liên kết chặt với gen đột biến trội hại Vậy trường hợp xảy Câu 8: Đáp án D Ở hình 2.2 SGK bản, tr 12 minh họa rõ trình phiêm mã Sau tổng hợp ARN mạch gen lại đóng xoắn trở lại với lúc ban đầu Câu 9: Đáp án B Hàm lượng ADN loại nucleotide A =22%, G =20%, T =28%, X = 30% →các nucleotit ADN không liên kết với theo nguyên tắc bổ sung → ADN dạng mạch kép mà ADN mạch xuất số virus Câu 10: Đáp án D P: dị hợp cặp gen lai với → aabb = 2,25% → kiểu gen tạo hốn vị aabb = 4,5%ab 50%ab = 15%ab.15%ab = 45%ab.5%ab Xét phát biểu đề bài: (1) Ở trường hợp 2, thể mang tính trạng trội kiểu gen quy định (2) Ở trường hợp hốn vị gen xảy bố mẹ với tần số 30% (3) Ở trường hợp hốn vị gen xảy bố mẹ với tần số 10% (4) Ở trường hợp hốn vị gen xảy bố mẹ với tần số 9% → Cả kết luận Câu 11: Đáp án B Xét locut NST thường: Locut I alen , locut III alen nằm cặp NST số ( trật tự săp xếp gen NST không thay đổi) → số loại NST : 2× = → tạo tối đa : loại giao tử Locut II alen → tạo loại giao tử Locut IV alen → tạo loại giao tử Số loại giao tử tối đa khác quần thể là: 8× 3× = 72 Câu 12: Đáp án A Chọn lọc tự nhiên khơng thể loại bỏ hồn tồn alen lặn khỏi quần thể Alen lặn thường tồn bên cạnh alen trội tương ứng bị alen trội lấn át nên không biểu kiểu hình, khơng bị chọn lọc tự nhiên tác động, trạng thái đồng hợp lặn chúng chịu tác động chọn lọc tự nhiên Qua giao phối, alen lặn phát tán quần thể Câu 13: Đáp án C Việc phân định mốc thời gian địa chất chủ yếu vào biến đổi lớn địa chất, khí hậu hố thạch điển hình → Đáp án C đầy đủ Các đáp án A, B, D chưa đủ Câu 14: Đáp án A thể lai xa mang NST lồi khác nên hình dạng , kích thước số lượng NST khác nên trình giảm phân kì đầu tiếp hợp trao đổi chéo NST khơng tiếp hợp không cặp NST tương đồng → lai bất thụ Câu 15: Đáp án D Câu 16: Đáp án D Diễn sinh thái trình biến đổi quần xã qua giai đoạn tương ứng với biến đổi mơi trường Thực chất thay quần xã sinh vật quần xã sinh vật khác Câu 17: Đáp án A Cây cao, đỏ kiểu gen A-B- Để xác định kiểu gen thân cao, hoa đỏ ta tách riêng tính trạng đem lai phân tích cho chúng tự thụ phấn Xét trường hợp đề bài: (1) thân thấp, hoa trắng chủng kiểu gen aabb → ta đem lai phân tích tính trạng (2) sai thân cao, hoa đỏ chủng kiểu gen AABB Khi lai thân cao, hoa đỏ với thân cao, hoa đỏ chủng hệ sau thu 100% cao, đỏ → không xác định kiểu gen (3) (4) sai phép lai xác định kiểu gen quy định màu sắc → phép lai Câu 18: Đáp án D Định luật Hacdi Vanbec đề cập tới trì ổn định tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình tần số tương đối alen qua hệ quần thể ngẫu phối Định luật Hacdi - Vanbec ý nghĩa thực tiễn lý luận Ý nghĩa thực tiễn từ tỷ lệ kiểu hình tính tần số tương đối kiểu gen alen → xuất đột biến dư tính xác suất xuất đột biến quần thể → xác suất thay đổi tần số alen, kiểu gen quần thể (tiến hóa nhỏ) → ý nghĩa chọn giống Ý nghĩa lý luận Định luật giúp giải thích thiên nhiên quần thể trì ổn định qua thời gian dài Câu 19: Đáp án C Quần thể tập hợp cá thể lồi, sinh sống khoảng khơng gian xác định, vào thời gian định, khả sinh sản tạo thành hệ → chọn đáp án C Các đáp án A, D chưa đầy đủ B sai quần thể tập hợp cá thể lồi khơng phải khác loài Câu 20: Đáp án A Các phát biểu nói dòng lượng hệ sinh thái: (1), (4), (5) (2) sai dòng lượng khơng tuần hồn (3) sai lượn đồng hóa Câu 21: Đáp án C Các phát biểu (1), (3), (4) Phát biểu (2) sai lồi giới hạn sinh thái rộng nhiều nhân tố sinh thái phân bố rộng Câu 22: Đáp án A Câu 23: Đáp án D Các thông tin phản ánh giống diễn nguyên sinh diễn thứ sinh là: (1) Xuất mơi trường quần xã sinh vật sống -> diễn sinh thái nguyên sinh (2) biến đổi quần xã qua giai đoạn tương ứng với biến đổi môi trường -> (3) Song song với trình biến đổi quần xã diễn trình biến đổi điều kiện tự nhiên môi trường (4) Luôn dẫn tới quần xã bị suy thoái -> điều kiện tự nhiên liên tục bị thối hóa quần xã bị suy thái diễn thứ sinh Đáp án: Câu 24: Đáp án B Vì số tế bào khơng phân ly Dd, nghĩa tế bào lại ngun phân bình thường nên tạo dòng tế bào 2n bình thường Xét cặp gen Dd : tế bào không phân ly cặp Dd tạo loại dòng tế bào : dòng chứa DDdd (2n+2) dòng chứa O (2n – ) Câu 25: Đáp án B Thoát nước nước từ bề mặt qua hệ thống khí khổng chủ yếu phần từ thân, cành - Vai trò q trình nước: + Nhờ nước lá, nước cung cấp tới tế bào + Thoát nước động lực đầu dòng mạch gỗ vai trò: giúp vận chuyển nước ion khoáng từ rễ lên đến phận khác mặt đất cây; tạo môi trường liên kết phận cây; tạo độ cứng cho thực vật thân thảo + Thốt nước tác dụng hạ nhiệt độ vào ngày nắng nóng đảm bảo cho q trình sinh lý xảy bình thường + Thốt nước giúp cho khí CO2 khuếch tán vào bên cung cấp cho quang hợp Câu 26: Đáp án A Từ loại nucleotit: A, U, G, X tạo 43 = 64 ba Trong 64 ba, ba: UAA, UAG, UGA khơng mã hóa axit amin mà làm nhiệm vụ báo hiệu kết thúc trình tổng hợp protein Vậy số ba mã hóa axit amin là: 64 – = 61 Câu 27: Đáp án B Xét phát biểu đề bài: (1) lưới thức ăn loại chuỗi thức ăn bắt đầu sinh vật sản xuất (cỏ) (2) diều hâu sinh vật tiêu thụ bâc chuỗi thức ăn: Cỏ → Châu chấu → chuột → diều hâu Hoặc sinh vật tiêu thụ bậc chuỗi thức ăn: Cỏ → châu chấu → chuột → rắn → diều hâu (3) ếch chuột thuộc bậc dinh dưỡng cấp chuỗi thức ăn lưới thức ăn (4) Rắn xuất chuỗi thức ăn: Cỏ → Kiến → Ếch → Rắn → Diều hâu; Cỏ → Kiến → Chuột → Rắn → Diều hâu; Cỏ → châu chấu → Chuột → Rắn → Diều hâu Ở tất chuỗi thức ăn rắn thuộc bậc dinh dưỡng cấp mắt xích chung (5) Chuột ếch sử dụng kiến làm thức ăn vật chuột ếch trùng lặp ổ sinh thái → nhận xét số nhận xét Câu 28: Đáp án B I - Đúng Vì hơ hấp hiếu khí lên men sử dụng ngun liệu đường C6H12O6 II - Sai Vì hơ hấp hiếu khí cần oxi lên men khơng cần oxi III - Sai Vì sản phẩm cuối hơ hấp hiếu khí CO 2, H2O lên men etanol, axit lactic IV - Đúng Ở hơ hấp hiếu khí, từ phân tử C 6H12O6 bị phân hủy tích lúy 36 - 38 ATP Còn lên men từ phân tử C6H12O6 bị phân hủy tích lúy 2ATP V - Đúng Cả trình cần nước dể phân giải sản phẩm trung gian giải phóng cO2 VI - Sai Quang hợp sử dụng hệ enzim photphorin hóa, hơ hấp lên men khơng sử dụng hệ enzim photphorin hóa Câu 29: Đáp án A I - Đúng Vì chất trình hơ hấp q trình oxy hố chất hữu tế bào để chuyển dạng lượng tích trữ chất dinh dưỡng (được ăn vào) thành ATP dạng lượng cho thể hoạt động II - Đúng Vì hơ hấp xem q trình trao đổi khí liên tục thể mơi trường xung quanh Trong việc vận chuyển khí oxy từ khơng khí tới tế bào thể vận chuyển ngược lại khí carbonic từ tế bào thể môi trường bên Các tế bào cần cung cấp oxy (oxygen) để thiêu đốt chất dinh dưỡng, tạo thân nhiệt lượng cần thiết cho hoạt động sống III - Sai Vì mang oxi từ quan hơ hấp đến cho tế bào mang CO2 từ tế bào quan hô hấp chức hệ tuần hồn IV - Đúng Vì hơ hấp cung cấp sản phẩm trung gian cho trình đồng hóa chất Câu 30: Đáp án A Trong phát biểu trên, phát biểu trình phiên mã Câu 31: Đáp án A Số NST tế bào thể đột biến là: 91 : (23 – 1) = 13 Thể dị đa bội NST NST đơn bội loài nên số chẵn, thể đột biến thể dị đa bội Thể đa bội NST đơn bội tăng lên số nguyên lần lớn 2n, 13 chia hết cho nó, khơng thể thể đa bội Thể đột biến thể dị bội, NST thêm vài NST số cặp Khơng thể khẳng định thể đột biến thể một, thể 3,… Câu 32: Đáp án D Câu 33: Đáp án C Câu 34: Đáp án D Câu 35: Đáp án C Câu 36: Đáp án A Nhìn vào đồ phả hệ ta thấy, bố mẹ lông mi cong sinh lơng mi thẳng, nên tính tính trạng lơng mi cong trội hồn tồn so với lơng mi thẳng Quy ước A – lông mi cong, a – lơng mi thẳng Bố mẹ III.3 III.4 kiểu hình lơng mi cong, sinh gái IV.3 lơng mi thẳng aa nên người kiểu gen dị hợp Aa Người IV.4 sinh từ cặp vợ chồng kiểu hình lông mi thẳng nên kiểu gen 1/3AA : 2/3Aa Người chồng IV.5 kiểu hình lơng mi thẳng nên kiểu gen aa Xác suất cặp vợ chồng III.4 III.5 sinh trai lông mi thẳng là: 2/3 x 1/2 x 1/2 = 1/6 Câu 37: Đáp án B (1) Cường độ thoát nước cao làm giảm cường độ CO2 vào (2) Nước nhân tố ảnh hưởng đến trình sinh trưởng ảnh hưởng đến trình quang hợp (3) Nước nguyên liệu trực tiếp q trình quang phân li nước (4) Nhiệt độ ảnh hưởng đến q trình nước ảnh hưởng đến quang hợp Câu 38: Đáp án B Ta thấy tỷ lệ phân li phép lai P: Phép lai 1: Ab Ab DdEe × DdEe tích hai phép lai nhỏ: aB aB Ab Ab × ⇒ F1−1 : (trội – lặn) : (trội – trội): (lặn : trội) aB aB 4 Phép lai 2: P2: DdEe × DdEe ⇒ F1− : (trội – trội) : (trội, lặn + lặn, trội) : (lặn, lặn) 16 16 16 Trong số cá thể tạo F1 số cá thể kiểu hình mang hai tính trạng trội hai tính trạng lặn là: × ×2+ × = 16 16 32 Câu 39: Đáp án A Ta có: q2 = 80/500 = 0,16; q = 0,4 p = 0,6 Sau bán còn: 0,36AA : 0,48Aa tương đương: 3/7AA + 4/7AA = p'(A) = 5/7; q'(a) = 2/7 Vậy xác suất xuất mèo lông là: (2/7)2 = 4/49 = 8,16% Câu 40: Đáp án D Xét phát biểu đề bài: (1) sai gen điều hòa khơng thuộc cấu trúc OPeron, nằm trước operon khơng phải nằm cạnh nhó gen cấu trúc: Z, Y, A (2) sai vùng vận hành nơi protein ức chế bám vào để ngăn cản phiên mã nơi enzime phiên mã bám vào để khởi động phiên mã (3) sai Ơperơn bao gồm thành phần xếp theo trình tự liên tục là: vùng khởi động (P), vùng vận hành (O), nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A) (4) (5) sai gen điều hòa khơng thuộc cấu trúc OPeron, nằm trước operon, nằm trước vùng khởi động operon nằm trước vùng vận hành Trong phát biểu trên, phát biểu phát biểu (4) ... Ab//aB De/ /dE Có AB//ab DE/ /de = 2. 10%.10% .2. 30%.30% = 0,36% AB//ab De/ /dE = 2. 10%.10% .2. 20% .20 % = 0,16% Ab//aB DE/ /de = 2. 40%.40% .2. 30%.30% = 5,76% Ab//aB De/ /dE = 2. 40%.40% .2. 20% .20 % = 2, 56%... thường 2n hai dòng đột biến 2n+1 2n-1 B có ba dòng tế bào gồm dòng bình thường 2n hai dòng đột biến 2n +2 2n -2 C có hai dòng tế bào đột biến 2n +2 2n -2 D có hai dòng tế bào đột biến 2n+1 2n-1 Câu 25 :... C D Đáp án 1-C 11-B 21 -C 31-A 2- B 12- A 22 -A 32- D 3-A 13-C 23 -D 33-C 4-C 14-A 24 -B 34-D 5-C 15-D 25 -B 35-C 6-C 16-D 26 -A 36-A 7-C 17-A 27 -B 37-B 8-D 18-D 28 -B 38-B LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi thu THPTQG nam 2018 thay thinh nambo de so 2 file word co loi giai chi tietdoc , De thi thu THPTQG nam 2018 thay thinh nambo de so 2 file word co loi giai chi tietdoc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay