DE THI THU SINH HOC 2018 TEST KI NANG

7 28 1
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:12

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM ĐỀ THI THỬ KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2018 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: SINH HỌC Thời gian làm : 50 phút , không kể thời gian giao đề ( Đề thi có 07 trang ) Họ tên thí sinh: ……………………………………………… ………… Số báo danh: ………………………………………………………………… Mã đề thi 120 Câu 81: Trong thí nghiệm, người ta xác định lượng nước lượng nước hút vào đơn vị thời gian sau: Theo lí thuyết, sau không bị héo? A Cây A B Cây B C Cây C D Cây D Câu 82:Sản phẩm chu trình Canvin chất sau đây? A.ATP, NADPH B APG (axit phôtphoglixêric) C.ALPG (anđêhit phôtphoglixêric) D RiDP (ribulôzơ - 1,5- điphôtphat) Câu 83: Loại vi khuẩn sau làm nhiệm vụ chuyển đạm nitrát thành N2? A.Vi khuẩn nitrat hoá B Vi khuẩn amơn hố C.Vi khuẩn phản nitrát hố D Vi khuẩn cố định nitơ Câu 84: Khi nói đặc điểm hệ tuần hồn kín, phát biểu sau sai? A.Máu vận chuyển hệ mạch kín B.Máu vận chuyển với vận tốc chậm so với hệ tuần hoàn hở C.Động mạch nối với tĩnh mạch nhờ mao mạch D.Máu tiếp xúc với tế bào qua dịch mơ Câu 85: Hợp tử hình thành trường hợp sau phát triển thành thể ba nhiễm ? A Giao tử (n) kết hợp với giao tử (n + 1) B Giao tử (n - 1) kết hợp với giao tử (n + 1) C Giao tử (2n) kết hợp với giao tử (2n) D Giao tử (n) kết hợp với giao tử (2n) Câu 86: Theo thuyết tiến hóa đại, nhân tố sau làm thay đổi đột ngột tần số alen thành phần kiểu gen quần thể? A Giao phối không ngẫu nhiên B Giao phối ngẫu nhiên C Các yếu tố ngẫu nhiên D Đột biến Câu 87: Cơ thể có kiểu gen sau gọi thể đồng hợp tử hai cặp gen xét? A AABb B AaBB C AAbb D AaBb Câu 88: Ví dụ sau minh họa mối quan hệ hỗ trợ loài? A Bồ nông xếp thành hàng kiếm ăn bắt nhiều cá bồ nông kiếm ăn riêng rẽ B Các hươu đực tranh giành mùa sinh sản C Cá ép sống bám cá lớn D Cây phong lan bám thân gỗ rừng Câu 89: Ở tế bào nhân thực, trình sau diễn tế bào chất? A Phiên mã tổng hợp tARN B Nhân đôi ADN C Dịch mã D Phiên mã tổng hợp mARN Câu 90: Trong lịch sử phát triển sinh giới Trái Đất, bò sát cổ ngự trị A kỉ Jura B kỉ Pecmi C kỉ Đêvôn D kỉ Cambri Câu 91: Quần thể sinh vật có thành phần kiểu gen sau trạng thái cân di truyền? A 0,6AA : 0,4aa B 100%Aa C 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa D 0,1AA : 0,4Aa : 0,5aa Câu 92: Khi nói thành phần hữu sinh hệ sinh thái, phát biểu sau đúng? A Nấm hoại sinh nhóm sinh vật có khả phân giải chất hữu thành chất vô B Sinh vật sản xuất bao gồm thực vật, tảo tất loài vi khuẩn C Sinh vật sinh hoại sinh coi sinh vật phân giải D Sinh vật tiêu thụ bậc thuộc bậc dinh dưỡng cấp Võ Ngọc Mãnh – SK14- Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Trang / 7- Mã đề thi 120 Câu 93: Theo thuyết tiến hóa đại, nói vai trò nhân tố tiến hóa, phát biểu sau sai? A Chọn lọc tự nhiên nhân tố tiến hóa có hướng B Các yếu tố ngẫu nhiên làm nghèo vốn gen quần thể C Di - nhập gen mang đến alen có sẵn quần thể D Giao phối không ngẫu nhiên vừa làm thay đổi tần số alen vừa làm thay đổi thành phần KG quần thể Câu 94: Bộ phận điều khiển chế trì cân nội mơi có chức năng: A.Làm tăng hay giảm hoạt động thể để đưa môi trường trạng thái cân ổn định B.Điều khiển hoạt động quan cách gửi tín hiệu thần kinh hoocmơn C.Tiếp nhận kích thích từ mơi trường hình thần xung thần kinh D.Làm biến đổi điều kiện lí hóa mơi trường thể Câu 95: Một gen tổng hợp phân tử protein có 498 aa, gen có tỉ lệ A/G = Nếu sau đột biến tỉ lệ A/G = 66,85% Đây đột biến: B Thay hai cặp A – T hai ba hai cặp G – X A Thay cặp A – T cặp G – X C Thay cặp G – X cặp A – T D Thay hai cặp G – X hai ba hai cặp A – T Câu 96: Trong phép lai cặp tính trạng đem lai phân tích cá thể có kiểu hình trội thể hệ F 2, MenĐen nhận biết điều ? cá thể F2 có KG giống P: cá thể F2 có KG giống F1 B 100% cá thể F2 có kiểu gen giống 3 C cá thể F2 có KG giống P: cá thể F2 có KG giống F1.D F2 có kiểu gen giống P có kiểu gen giống 3 A F1 Câu 97: Theo thuyết tiến hóa đại, có phát biểu sau chọn lọc tự nhiên? I.Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình gián tiếp làm biến đổi tần số kiểu gen, qua làm biến đổi tần số alen quần thể II.Chọn lọc tự nhiên chống lại alen trội làm biến đổi tần số alen quần thể nhanh so với chọn lọc chống lại alen lặn III.Chọn lọc tự nhiên làm xuất alen làm thay đổi tần số alen quần thể IVChọn lọc tự nhiên làm biến đổi tần số alen cách đột ngột không theo hướng xác định A B C D Câu 98: Số lượng cá thể chó sói nai sừng giai đoạn 1955-1996 cho đồ thị bên Phát biểu sau khơng đúng? A Biến động số lượng hai lồi thuộc loại khơng theo chu B Sự biến động số lượng quần thể nai sừng diễn mạnh giai đoạn 1990 – 1996 C Sự tăng giảm số lượng cá thể chó sói nai sừng không phụ thuộc vào D Sự gia tăng số lượng nai sừng năm 1965 – 1975 nguyên nhân cho gia tăng số lượng chó sói giai đoạn 1975 – 1980 Câu 99: Khi nói diễn sinh thái, có kết luận sau khơng đúng? I Nghiên cứu diễn giúp khai thác hợp lý tài nguyên khắc phục biến đổi bất lợi môi trường Võ Ngọc Mãnh – SK14- Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Trang / 7- Mã đề thi 120 II Diễn thứ sinh diễn xuất môi trường có quần xã sinh vật, bị hủy diệt, kết ln hình thành quần xã suy thối III Ngun nhân bên ngồi bão, lụt, cháy gây diễn làm cho quần xã trẻ lại bị hủy hoại hoàn toàn IV.Quần xã đỉnh cực có đa dạng cao, ổ sinh thái loài thu hẹp, tồn ổn định thời gian dài A B C D Câu 100: Khi nói ảnh hưởng nồng độ CO2 đến quang hợp, có phát biểu sau đúng? I Nồng độ CO2 cao cường độ quang hợp tăng II.Cùng nồng độ CO2 tất lồi có cường độ quang hợp III Khi nồng độ CO2 vượt 0,3% cường độ quang hợp thường bị ức chế IV Các loài thực vật C4 có điểm bù CO2 thấp so với loài thực vật C3 A B C D Câu 101: Khi nói vai trò enzim thể di truyền cấp độ phân tử, phát biểu sau không đúng? A Enzim ligaza tác động lên hai mặt đơn tổng hợp từ phân tử ADN mẹ q trình nhân đơi ADN sinh vật nhân thực B Enzim ARN polimeraza có vai trò lắp nucleotit theo nguyên tắc bổ sung C Enzim ARN polimeraza khơng có vai trò tháo xoắn phân tử ADN D Enzim ADN polimeraza có vai trò lắp ráp nucleotit theo nguyên tắc bổ sung Câu 102: Cho sơ đồ dạng chế đột biến cấu trúc NST mơ tả hình sau Có kết luận trường hợp bị đột biến trên: I.Sơ đồ mô tả tượng trao đổi chéo NST không tương đồng II.Đột biến có vai trò quan trọng q trình hình thành lồi III.Có thể sử dụng dòng trùng mang loại đột biến làm cơng cụ phòng trừ sâu hại IV.Các cá thể mang đột biến bị giảm khả sinh sản A B C D Câu 103: Khi nói đột biến gen, có phát biểu sau đúng? I Đột biến điểm khơng làm thay đổi tổng liên kết hidro gen II Qua trình phân bào, gen đột biến di truyền cho tế bào III Nếu đột biến điểm làm tăng liên kết hidro gen chứng tỏ làm tăng chiều dài gen IV Đột biến thay cặp nucleotit làm xuất ba kết thúc sớm A B C D Câu 104: Khi nói hoạt động hệ tuần hồn hở, có phát biểu sau đúng? I.Ở hệ tuần hoàn hở, máu chảy mạch điều phối tới quan thể chậm nên hệ tuần hồn hở khơng đáp ứng nhu cầu O2 động vật hoạt động tích cực II.Hệ tuần hồn hở có trùng nhóm động vật hoạt động tích cực III.Hệ tuần hồn hở thích hợp với động vật hoạt động IV.Cơn trùng khơng sử dụng hệ tuần hồn để trao đổi khí O2 CO2 A B C D Câu 105: Trong hoạt động sau người, có hoạt động góp phần khắc phục suy thối mơi trường bảo vệ tài ngun thiên nhiên? Võ Ngọc Mãnh – SK14- Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Trang / 7- Mã đề thi 120 I Bảo vệ rừng trồng gây rừng II Chống xâm nhập mặn cho đất III Tiết kiệm nguồn nước III.Giảm thiểu lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính A B C D Câu 106: Một quần thể thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội khơng hồn tồn so với alen a quy định hoa trắng, kiểu gen Aa quy định hoa hồng Nghiên cứu thành phần kiểu gen quần thể qua hệ, người ta thu kết bảng sau: Thế hệ P F1 F2 F3 Tần số kiểu gen AA 2/5 9/16 16/25 25/36 Tần số kiểu gen Aa 2/5 6/16 8/25 10/36 Tần số kiểu gen aa 1/5 1/16 1/25 1/36 Cho quần thể không chịu tác động nhân tố đột biến, di- nhập gen yếu tố ngẫu nhiên Phân tích bảng số liệu trên, phát biểu sau đúng? A Cây hoa đỏ khơng có khả sinh sản quần thể giao phấn ngẫu nhiên B Cây hoa trắng khơng có khả sinh sản quần thể giao phấn ngẫu nhiên C Cây hoa hồng khơng có khả sinh sản quần thể tự thụ phấn nghiêm ngặt D Cây hoa trắng khơng có khả sinh sản quần thể tự thụ phấn nghiêm ngặt Câu 107: Ba tế bào sinh dục có kiểu gen AAaa (2n+2) thực trình giảm phân hình thành giao tử Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, trường hợp đây, có tối đa trường hợp tạo từ trình giảm phân ba tế bào trên? I 100% Aa II AA : aa : Aa III 50% AA : 50% aa IV Aa : AA : aa V 50% Aa : 50% aa VI AA : 1aa : Aa A B C D Câu 108: Ổ sinh thái dinh dưỡng bốn quần thể M, N, P, Q thuộc bốn lồi thú sống mơi trường thuộc bậc dinh dưỡng hiệu vòng tròn hình bên Phân tích hình này, có phát biểu sau đúng? I Quần thể P quần thể M không cạnh tranh dinh dưỡng II Sự thay đổi kích thước quần thể P khơng ảnh hưởng đến kích thước quần thể M III Quần thể M quần thể N có ổ sinh thái dinh dưỡng trùng nên chúng chung sống sinh cảnh IV Quần thể M quần thể N xảy cạnh tranh mạnh mẽ quần thể N quần thể P A B C D Câu 109: Giả sử lưới thức ăn sau gồm loài sinh vật ký hiệu: K , L, M, N, P, O Có phát biểu sau đúng? I Lồi P lồi có tổng sinh khối lớn II Loài O thuộc bậc dinh dưỡng cấp cấp III.Loài N tham gia nhiều chuỗi thức ăn IV.Nếu lồi N bị nhiễm độc lồi O loài bị nhiễm độc nặng loài N V Sự suy giảm số lượng cá thể lồi P khơng ảnh hưởng đến thay đổi số lượng loài N O A B C D Câu 110: Ở loài thực vật, tiến hành phép lai P chủng thân cao, hoa đỏ đậm thân thấp hoa trắng, F1 100% thân cao, đỏ nhạt Cho F1 giao phấn với nhau, F2 có 101 thân cao, hoa đỏ đậm : 399 thân cao, hoa đỏ vừa : 502 thân cao, hoa đỏ nhạt : 202 thân cao, hoa hồng : 99 thân thấp, hoa đỏ nhạt : 198 thân thấp, hoa hồng : 103 thân thấp, hoa trắng Diễn biến trình phát sinh giao tử đực giống Có nhận định không phép lai kể trên: I Tính trạng màu sắc hoa locus tương tác theo kiểu cộng gộp chi phối II Quá trình giảm phân hình thành giao tử đực giao tử F1 không xảy tượng hoán vị gen Võ Ngọc Mãnh – SK14- Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Trang / 7- Mã đề thi 120 III.Cây có kiểu hình thân thấp, hoa hồng F2 giao phấn ngẫu nhiên với đời thu mặt lý thuyết 50% thân thấp, hoa trắng IV Cây thân cao, hoa đỏ vừa F2 có kiểu gen khác A B C D Câu 111: Ở ruồi giấm, hai gen B V nằm cặp NST tương đồng B quy định thân xám trội hoàn toàn so với b quy định thân đen; V quy định cánh dài trội hoàn toàn so với v quy định cánh cụt Gen D nằm NST giới tính X đoạn khơng tương đồng quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với d quy định mắt trắng Cho ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ giao phối với ruồi đực thân đen, cánh cụt, mắt trắng (P), thu F1 có 100% cá thể thân xám, cánh dài, mắt đỏ Các cá thể F1 giao phối tự do, thu F2 Ở F2, loại ruồi đực có thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm 1,25% Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Ở F2, có 28 kiểu gen 12 loại kiểu hình II Ở F2, kiểu hình thân xám, cánh dài, mắt đỏ chiếm 52,5% III.Nếu cho ruồi F1 lai phân tích đời con, loại ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm 2,5% IV Nếu cho ruồi đực F1 lai phân tích đời con, loại ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ chiếm 10% A B C D Câu 112: Một lồi thú, cho cá thể lơng quăn, đen giao phối với cá thể đực lông thẳng, trắng (P) thu F1 gồm 100% cá thể lông quăn, đen Cho F giao phối với nhau, thu F2 có kiểu hình phân ly theo tỉ lệ: 50% cá thể lông quăn, đen ; 20% cá thể đực lông quăn, đen : 20% cá thể đực lông thẳng, trắng : 5% cá thể đực lông quăn, trắng : 5% cá thể đực lông thẳng, đen Cho biết gen quy định tính trạng khơng xảy đột biến Theo lý thuyết, có phát biểu sau đúng? I Các gen quy định tính trạng xét nằm NST giới tính II Trong q trình phát sinh giao tử đực giao tử F1 xảy hoán vị gen với tần số 20% III Nếu cho cá thể đực F1 giao phối với cá thể lông thẳng, trắng thu đời có số cá thể lông quăn, đen chiếm 50% IV Nếu cho cá thể F giao phối với cá thể đực lơng thẳng, trắng thu đời có số cá thể đực lông quăn, trắng chiếm 5% A B C D Câu 113: Giả sử có tế bào vi khuẩn E coli, tế bào có chứa phân tử ADN vùng nhân đánh dấu 15N hai mạch đơn Người ta nuôi tế bào vi khuẩn môi trường chứa 14N mà không chứa 15N thời gian Trong thời gian nuôi cấy này, thời gian hệ vi khuẩn 20 phút Cho biết khơng xảy đột biến, có dự đoán sau đúng? I Số phân tử ADN vùng nhân thu sau 1536 II Số mạch đơn ADN vùng nhân chứa 14N thu sau 1533 III Số phân tử ADN vùng nhân chứa 14N thu sau 1530 IV Số mạch đơn ADN vùng nhân chứa 15N thu sau A B C D Câu 114: Ở loài động vật, cho biết gen quy định tính trạng, q trình giảm phân xảy hoán vị gen hai giới với tần số Phép lai P : ♀ Ab D d Ab D X X x♂ X Y thu F1 aB aB tổng số cá thể mang kiểu hình trội tính trạng trên, số cá thể có kiểu gen đồng hợp cặp gen chiếm tỉ lệ 1/27 Theo lý thuyết, dự đoán kết F1: I Có 40 loại kiểu gen 12 loại kiểu hình II.Số cá thể có kiểu gen AB D d X X chiếm 8% ab III.Tỷ lệ cá thể mang kiểu hình trội tính trạng chiếm tỉ lệ 40.5% IV Tỷ lệ cá thể mang alen trội gen chiếm tỉ lệ 13% A B C D Võ Ngọc Mãnh – SK14- Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Trang / 7- Mã đề thi 120 Câu 115: Giả sử đoạn nhiễm sắc thể có gen I, II, III, IV, V phân bố vị trí Các điểm a, b, c, d, e, g điểm nhiễm sắc thể gen IV gen có hại Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Nếu đảo đoạn be trật tự xếp gen I, IV, III, II, V II Nếu gen II phiên mã lần gen IV phiên mã lần III Nếu bị cặp nuclêơtit vị trí d làm thay đổi cấu trúc toàn ba gen IV V IV Nếu đoạn de bị đứt tiêu biến làm tăng sức sống thể đột biến A B C D Câu 116: Ở loài thực vật lưỡng bội, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; Gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Cho thân cao, hoa đỏ chủng giao phấn với thân thấp, hoa trắng hợp tử F Sử dụng cônsixin tác động lên hợp tử F1 để gây đột biến tứ bội hóa Các hợp tử đột biến phát triển thành tứ bội Cho F1 tứ bội tự thu phấn, thu F2 Cho tất F2 giao phấn ngẫu nhiên, thu F3 Biết tứ bội giảm phân sinh giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình F3 A 961cây thân cao hoa đỏ : 155 thân cao hoa trắng : 155 thân thấp hoa đỏ : 25 thân thấp hoa trắng B 5929 thân cao hoa đỏ : 308 thân cao hoa trắng: 308 thân thấp hoa đỏ:16 thân thấp hoa trắng A 2025 thân cao hoa đỏ :180 thân cao hoa trắng :180 thân thấp hoa đỏ: 16 thân thấp hoa trắng A 3025 thân cao hoa đỏ :495 thân cao hoa trắng: 495 thân thấp hoa đỏ : 81 thân thấp hoa trắng Câu 117: Ở lồi thực vật lưỡng bội, tính trạng màu sắc hoa qui định gen nằm nhiễm sắc thể thường quy định có alen, alen trội trội hoàn toàn Người ta tiến hành phép lai sau: Kiểu hình F1 Số thứ tự phép lai P Phép lai P Vàng Tím Đỏ Trắng Cây hoa tím × Cây hoa vàng 202 201 0 Cây hoa vàng × Cây hoa vàng 753 0 252 Cây hoa đỏ × Cây hoa tím 160 161 321 Cây hoa tím × Cây hoa trắng 339 340 0 Biết không xảy đột biến, biểu kiểu hình khơng phụ thuộc vào mơi trường Theo lí thuyết, phát biểu sau, có phát biểu khơng đúng? I Trong quần thể lồi có tối đa kiểu gen qui định hoa tím II Cho hoa tím giao phấn với hoa vàng, đời xuất hoa trắng III Cây hoa trắng (P) phép lai có kiểu gen dị hợp IV Cây hoa tím (P) phép lai mang alen qui định hoa trắng V Hai hoa vàng (P) phép lai có kiểu gen giống khác VI Kiểu gen hoa đỏ hoa tím phép lai phải mang alen qui định tính trạng hoa vàng A B C D Câu 118 : Ở lồi động vật, chiều dài lơng qui định gen có alen (A,a) kiểu gen AA qui định lơng dài, kiểu gen aa qui định lông ngắn Cho đực chủng lông dài giao phối với chủng lông ngắn F1.Cho F1 giao phối ngẫu nhiên với F có số lơng dài chiếm ¾ giới đực ¼ giới Biết khơng xảy đột biến, lơng có hai dạng lơng lơng dài lơng ngắn Theo lí thuyết phát biểu sau , có phát biểu đúng? I Ở hệ F1 thu 100% cá thể có lơng dài II Ở hệ F2 thu cá thể có tỉ lệ phân li kiểu gen 1:2:1 III Trong cá thể thu hệ F2 , cá thể có kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ 1/2 Võ Ngọc Mãnh – SK14- Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Trang / 7- Mã đề thi 120 IV Ở hệ F2 cho cá thể đực lông dài giao phối ngẫu nhiên với cá thể lơng ngắn thu F3 gồm: 50% lơng dài: 50% lông ngắn A B C D Câu 119: Ở loài thực vật , màu sắc hoa gen có hai alen qui định Cho hoa đỏ chủng giao phối với hoa trắng chủng (P) , hệ F1 thu toàn hoa đỏ Cho F giao phấn với thu F2 Lấy ngẫu nhiên 100 hoa đỏ F tự thụ phấn, hệ F3 thu 20 hoa trắng 300 hoa đỏ Biết không xảy đột biến , biểu màu sắc hoa không phụ thuộc vào điều kiện môi trường Theo lí thuyết , có phát biểu sau đúng? I Trong 100 hoa đỏ hệ F2 mang tự thụ phấn có 75 có kiểu gen đồng hợp II Chọn ngẫu nhiên hoa đỏ hệ F3 , xác suất thu có kiểu gen đồng hợp 81,25% III Cho hoa đỏ F3 tự thụ phấn, thu F4 có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 27:2:1 IV Ở hệ F3, có xấp xỉ 37.5 % hoa đỏ có kiểu gen dị hợp A B C D Câu 120: Cho phả hệ bên mô tả bệnh di truyền người Biết bệnh mù màu bệnh máu khó đơng gen lặn nằm vùng không tương đồng NST X quy định Hai gen nằm cách 12cM Có kết luận sau phả hệ này: I Có người xác định kiểu gen tính trạng nói II Người gái thứ hệ thứ III lấy chồng bị bệnh, xác suất sinh bị bệnh máu khó đơng 50% III Người trai số hệ thứ III sinh giao tử X mang gen hoán vị mẹ kết hợp với giao tử Y bố IV.ở hệ thứ III, người kết thụ tinh giao tử hoán vị mẹ với giao tử khơng hốn vị bố A B C D Hết Võ Ngọc Mãnh – SK14- Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Trang / 7- Mã đề thi 120 ... X Y thu F1 aB aB tổng số cá thể mang ki u hình trội tính trạng trên, số cá thể có ki u gen đồng hợp cặp gen chiếm tỉ lệ 1/27 Theo lý thuyết, dự đoán kết F1: I Có 40 loại ki u gen 12 loại ki u... tứ bội Cho F1 tứ bội tự thu phấn, thu F2 Cho tất F2 giao phấn ngẫu nhiên, thu F3 Biết tứ bội giảm phân sinh giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh Theo lí thuyết, tỉ lệ ki u hình F3 A 961cây thân... Theo lí thuyết phát biểu sau , có phát biểu đúng? I Ở hệ F1 thu 100% cá thể có lơng dài II Ở hệ F2 thu cá thể có tỉ lệ phân li ki u gen 1:2:1 III Trong cá thể thu hệ F2 , cá thể có ki u gen
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI THU SINH HOC 2018 TEST KI NANG , DE THI THU SINH HOC 2018 TEST KI NANG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay