De thi thu nguyen thi giang giai chi tiet

10 33 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:12

LePhuoc.com Đề KSCL THPT Nguyễn Thị Giang - Vĩnh Phúc - Lần - Năm 2018 Câu Trong trình dịch mã, liên kết peptit hình thành giữa: A axit amin mở đầu với axit amin thứ B hai axit amin loại hay khác loại C axit amin thứ với axit amin thứ hai D hai axit amin kế Câu Cấu trúc sau không thuộc operon Lac? A gen điều hòa B gen cấu trúc C vùng khởi động D vùng vận hành Câu Các chuỗi polipeptit tổng hợp tế bào nhân thực đều: A kết thúc Met B bắt đầu axit amin Met C phức hợp aa-tARN D bắt đầu axit foocmin-Met Câu Đối với trình tiến hóa, đột biến gen có vai trò quan trọng đột biến NST Nguyên nhân vì: A đột biến gen đột biến nhỏ đột biến NST đột biến lớn B đa số đột biến gen lặn phổ biến đột biến NST C đa số đột biến gen có lợi trung tính, đột biến NST có hại D đột biến gen xảy cấp phân tử đột biến NST xảy cấp tế bào Câu Ở đậu Hà lan (2n = 14) Kết luận sau không đúng? A số NST thể tam bội 21 B số NST thể bốn nhiễm 28 C số NST thể nhiễm 13 D số NST thể tứ bội 28 Câu Trong trình phiên mã, ARN-polimeraza tương tác với vùng để làm gen tháo xoắn? A Vùng mã hoá B Vùng vận hành C Vùng khởi động D Vùng kết thúc Câu Vùng điều hồ vùng: A mang tín hiệu khởi động kiểm sốt q trình phiên mã B mang thơng tin mã hố axit amin C quy định trình tự xếp axit amin phân tử prơtêin D mang tín hiệu kết thúc phiên mã Câu Khi nói cấu trúc khơng gian phân tử ADN, điều sau không đúng? A Chiều dài chu kì xoắn 3,4Å gồm 10 cặp nulêôtit B hai mạch ADN xếp song song ngược chiều C cặp bazơ nitơ liên kết với theo nguyên tắc bổ sung D có cấu trúc hai mạch xoắn kép, đường kính vòng xoắn 20Å Câu Trong q trình nhân đơi ADN, chạc tái có mạch tổng hợp liên tục mạch tổng hợp gián đoạn? A enzim ADN polimeraza tác dụng lên mạch khn 3’→5’ B enzim ADN polimeraza tác dụng lên mạch C enzim ADN polimeraza tác dụng lên mạch khn 5’→3’ LePhuoc.com D enzim ADN polimeraza tổng hợp mạch theo chiều 5’→3’ Câu 10 Quá trình phiên mã vi khuẩn E.coli xảy trong: A nhân tế bào B ribôxôm C ti thể D tế bào chất Câu 11 Vùng gen định cấu trúc phân tử protêin quy định tổng hợp? A Vùng điều hòa gen B Vùng mã hóa C Vùng kết thúc D Cả ba vùng Câu 12 Các ba mARN có vai trò quy định tín hiệu kết thúc trình dịch mã là: A 3’UAG5’; 3’UAA5’; 3’UGA5’ B 3’UAG5’; 3’UAA5’; 3’AGU5’ C 3’GAU5’; 3’AAU5’; 3’AUG5’ D 3’GAU5’; 3’AAU5’; 3’AGU5’ II Thơng hiểu Câu 13 Hóa chất 5BU thấm vào tế bào vi khuẩn gây đột biến thay cặp A-T cặp G-X gen cấu trúc phân tử prôtêin gen tổng hợp không bị thay đổi so với ban đầu Ngun nhân vì: A mã di truyền có tính thối hóa B gen có đoạn intron C mã di truyền có tính đặc hiệu D gen có đoạn exon Câu 14 Ngơ lồi sinh sản hữu tính Đột biến phát sinh q trình sau di truyền cho hệ sau? lần nguyên phân hợp tử giảm phân để sinh hạt phấn giảm phân để tạo noãn nguyên phân tế bào A 1, B 2, C 1, 2, D 1, 2, 3, Câu 15 Ở sinh vật nhân chuẩn, đột biến sau luôn đột biến trung tính? A xảy vùng điều hòa gen B xảy vùng mã hóa gen, đoạn exon C xảy vùng mã hóa gen, đoạn intron D xảy vùng kết thúc gen Câu 16 Những dạng đột biến sau không làm thay đổi số lượng gen có nhóm gen liên kết? đột biến đoạn đột biến lặp đoạn đột biến đảo đoạn đột biến chuyển đoạn NST Phương án đúng: A 2, 3, B 2, C 3, D 1, Câu 17 Ở cà chua, gen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vàng Cho cà chua tứ bội giao phấn với thu F1 phân li kiểu hình theo tỉ lệ 35 đỏ : vàng Kiểu gen LePhuoc.com bố mẹ là: A AAAA x aaaa B AAaa x AAaa C AAAa x AAAa D Aaaa x Aaaa Câu 18 Điểm sai khác dạng tứ bội so với dạng lưỡng bội là: dạng tứ bội có NST gấp đơi dạng lưỡng bội sức sống, khả chống chịu thường cao dạng lưỡng bội quan sinh dưỡng to hơn, suất cao dạng lưỡng bội thường bị bất thụ, khơng có khả sinh sản hữu tính Phương án đúng: A 1, 2, B 1, 2, C 1, 3, D 2, 3, Câu 19 Trong q trình nhân đơi ADN, đoạn Okazaki nối lại với thành mạch liên tục nhờ enzim nối, enzim nối là: A ADN giraza B ADN ligaza C hêlicaza D ADN pơlimeraza Câu 20 Ở lồi, NST số có trình tự xếp gen: ABCDoEGH Sau bị đột biến, NST có cấu trúc ABCDoEGHK Đây dạng đột biến: A chuyển đoạn B đảo đoạn C lặp đoạn D đoạn Câu 21 Ở lồi có NST 2n = 20 Một thể đột biến mà thể có số tế bào có 21 NST, số tế bào có 19 NST,các tế bào lại có 20 NST Đây dạng đột biến: A đa bội lẻ, phát sinh giảm phân tạo giao tử bố mẹ B lệch bội, phát sinh giảm phân tạo giao tử bố mẹ C lệch bội, phát sinh trình phân bào nguyên phân D đa bội chẵn, phát sinh phân bào ngun phân Câu 22 Cơ thể bình thường có gen tiền ung thư, gen không phiên mã nên thể không bị bệnh Khi gen tiền ung thư bị đột biến thành gen ung thư thể bị bệnh Gen tiền ung thư bị đột biến vùng sau đây? A vùng mã hóa B vùng C vùng kết thúc D vùng điều hòa Câu 23 Điểm khác biệt cấu tạo ADN với cấu tạo tARN là: ADN có cấu tạo hai mạch tARN có cấu tạo mạch ADN có cấu tạo theo nguyên tắc bổ sung tARN khơng có đơn phân ADN có đường thành phần bazơ khác với đơn phân tARN ADN có khối lượng kích thước lớn tARN Phương án đúng: A 1, 2, B 1, 2, C 1, 3, D 1, 2, 3, Câu 24 Đặc điểm sau có q trình phiên mã sinh vật nhân chuẩn mà khơng có phiên mã sinh vật nhân sơ? A có mạch gốc gen dùng để làm khuôn tổng hợp ARN B chịu điều khiển hệ thống điều hòa phiên mã C diễn theo nguyên tắc bổ sung LePhuoc.com D sau phiên mã, phân tử mARN cắt bỏ đoạn intron Câu 25 Một đoạn phân tử ADN có tổng số 3000 nuclêơtit 3900 liên kết hiđrơ Đoạn ADN này: A Có 300 chu kì xoắn B Có 750 xitơzin (X) C Có 600 ađênin (A) D dài 4080 Å Câu 26 Giả sử gen có bazơ nitơ Guanin trở thành dạng (G*) sau lần tự có gen đột biến dạng thay G-X A-T A 31 B 15 C D Câu 27 Cơ thể mang gen đột biến chưa biểu thành thể đột biến vì: A đột biến lặn khơng có alen trội tương ứng B đột biến lặn trạng thái đồng hợp C đột biến trội trạng thái dị hợp D đột biến lặn trạng thái dị hợp Câu 28 Những phép lai sau gắn liền với q trình đa bội hóa? 4n x 4n 4n x 2n 2n x 2n 3n x 3n Phương án đúng: A 3, B 1, 2, 3, C 2, D 1, Câu 29 Vào kì đầu giảm phân I, trao đổi đoạn không tương ứng hai cromatit thuộc cặp NST tương đồng gây ra: đột biến lặp đoạn NST đột biến chuyển đoạn NST đột biến đoạn NST đột biến đảo đoạn NST Phương án đúng: A 1, B 1, C 2, D 2, Câu 30 Khi nói điểm khác đột biến gen đột biến nhiễm sắc thể, điều sau không đúng? A đột biến gen xảy cấp phân tử đột biến NST xảy cấp tế bào B đột biến gen xảy với tần số cao phổ biến đột biến NST C đột biến gen hầu hết có hại đột biến NST tất có lợi D đột biến gen hầu hết lặn, tất đột biến NST đột biến trội Câu 31 Ví dụ sau nói lên tính thối hóa mã di truyền? A ba 5’AGU3’ quy định tổng hợp Xêrin B ba 5’UUX3’ quy định tổng hợp Phêninalanin C ba 5’UUA3’ ; 5’XUG3’ quy định tổng hợp Lơxin D ba 5’AUG3’ quy định tổng hợp Mêtionin mở đầu dịch mã Câu 32 Ở loài động vật, người ta phát nòi có trình tự gen NST số sau: mòi 1: ABCDEFGHI; nòi 2: HEFBAGCDI nòi 3: ABFEDCGHI; nòi 4:ABFEHGCDI Cho biết nòi nòi gốc, nòi lại phát sinh đột biến đảo đoạn Trình phát sinh nòi là: A 1->3->4->2 B 1->4->2->3 C 1->3->2->4 D 1->2->4->3 LePhuoc.com Câu 33 Phép lai Aaa x Aaa Nếu giao tử lưỡng bội đơn bội thụ tinh bình thường kiểu hình lặn chiếm tỉ lệ: A 6,25% B 25% C 1/16 D 1/12 Câu 34 Một gen có chiều dài 5100Å Gen phiên mã lần, số liên kết hóa trị hình thành nudêơtit q trình phiên mã là: A 5996 B 46469 C 7495 D 47968 Câu 35 Trường hợp sau đây, đời sinh kết trình dị đa bội? A AABB x aabb -> AAaaBBbb B AABB x DDEE -> AABBDDEE C AABB x DDEE -> ABDE D AABB x aabb -> AaBb Câu 36 Ở operôn Lactozơ, có đường lactozơ q trình phiên mã diễn vì: A lactozơ gắn với vùng vận hành, kích hoạt vùng vận hành B lactozơ gắn với enzim ARN polimeraza làm kích hoạt enzim C lactozơ gắn với protein điều hòa làm kích hoạt tổng hợp protein D lactozơ gắn với chất ức chế làm cho chất ức chế bị bất hoạt Câu 37 Trong trình dịch mã, thực chất hoạt hóa axit amin(aa) là: A kích hoạt aa gắn đặc hiệu vào3’OH tARN nhờ enzim đặc hiệu B gắn aa vào tARN nhờ enzim nối ligaza C gắn aa vào tARN đầu 5’OH tARN D sử dụng lượng ATP để kích hoạt aa gắn vào đầu 5’của tARN III Vận dụng Câu 38 Những dạng đột biến sau làm thay đổi hình thái NST đột biến gen đoạn NST lặp đoạn NST Đảo đoạn ngồi tâm động Chuyển đoạn khơng tương hỗ Phương án đúng: A 2, 3, B 1, 2, 3, C 2, 3, D 2, 3, 4, Câu 39 Một gen có chiều dài 4080Åvà 900 ađênin, sau bị đột biến chiều dài gen không đổi số liên kết hiđrô 2703 Loại đột biến phát sinh: A cặp nuclêôtit B thêm cặp nuclêôtit C thay cặp nuclêôtit D thay cặp A-T cặp G-X Câu 40 Trong thiên nhiên có loại ba mã hóa khơng chứa hai loại nuclêôtit A X ? A loại B 16 loại C loại HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu Chọn đáp án A D loại LePhuoc.com Ở trình dịch mã: + Tiểu đơn vị bé ribơxơm gắn với mARN vị trí nhận biết đặc hiệu (gần ba mở đầu) di chuyể đến ba mở đầu (AUG) + aa mở đầu – tARN tiến vào ba mở đầu (đối mã – UAX – khớp với mã mở đầu – AUG – mARN theo nguyên tắc bổ sung), sau tiểu phần lớn gắn vào tạo ribơxơm hồn chỉnh Giai đoạn Kéo dài chuỗi polipeptit + aa1 – tARN tiến vào ribơxơm (đối mã khớp với mã thứ mARN theo nguyên tắc bổ sung), liên kết peptit hình thành axit amin mở đầu với axit amin thứ → Trong trình dịch mã, liên kết peptit hình thành giữa: Trong trình dịch mã, liên kết peptit hình thành giữa: Câu Chọn đáp án A Cấu trúc opêron Lac E.coli: - Nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A): nằm kề nhau, có liên quan với chức - Vùng vận hành (O): đoạn mang trình tự nu đặc biệt, nơi bám prôtêin ức chế ngăn cản phiên mã nhóm gen cấu trúc - Vùng khởi động (P): nơi bám enzim ARN-pôlimeraza khởi đầu mã Gen điều hòa (R): khơng thuộc thành phần opêron đóng vai trò quan trọng điều hòa hoạt động gen opêron qua việc sản xuất prôtêin ức chế Câu Chọn đáp án B Ở tế bào nhân thực, axit amin mở đầu metionin, sinh vật nhân sơ, axit amin mở đầu foocmin metionin → Đáp án B Câu Chọn đáp án A Câu Chọn đáp án B Ở đầu Hà Lan 2n = 14 → n = + Số NST thể tam bội (3n) 3.7 = 21 → A + Số NST thể bốn nhiệm (2n + 2) là: 14 + = 16 → B sai + Số NST thể nhiễm là: 2n – = 13 + Số NST thể tứ bội là: 4n = 28 Câu Chọn đáp án C Trong trình phiên mã, ARN-polimeraza tương tác với vùng khởi động để làm gen tháo xoắn Câu Chọn đáp án A Vùng điều hòa (vùng khởi đầu) nằm đầu gen, mang tín hiệu khởi động kiểm sốt q trình phiên mã Vùng mã hóa: nằm gen, mang thơng tin mã hóa axit amin Vùng kết thúc: nằm cuối gen, mang tín hiệu kết thúc phiên mã Câu Chọn đáp án A Trong phát biểu trên, A sai chiều dài chu kì xoắn 34Å LePhuoc.com Câu Chọn đáp án D Câu 10 Chọn đáp án D E.coli sinh vật nhân sơ, chưa có màng nhân ngăn cách nhân tế bào chất, nên trình phiên mã E.coli xảy tế bào chất Câu 11 Chọn đáp án B Vùng mã hóa mã hóa thơng tin di truyền → Quyết định cấu trúc phân tử prơtêin quy định tổng hợp Câu 12 Chọn đáp án D Bộ ba mARN có vai trò quy định tín hiệu kết thúc trình dịch mã là: 5’UAA3’; 5’UAG3’; 5’UGA3’ Câu 13 Chọn đáp án A Hóa chất 5BU thấm vào tế bào vi khuẩn gây đột biến thay cặp A-T cặp G-X gen cấu trúc phân tử prôtêin gen tổng hợp không bị thay đổi so với ban đầu mã di truyền có tính thối hóa → Đáp án A Câu 14 Chọn đáp án C Đột biến xảy lần nguyên phân hợp tử giao tử di truyền cho hệ sau qua sinh sản hữu tính Trong trường hợp trên: (1) di truyền cho hệ sau qua sinh sản hữu tính đột biến xảy lần nguyên phân hợp tử (2), (3) di truyền cho hệ sau qua sinh sản hữu tính đột biến xảy giao tử (4) không di truyền cho hệ sau qua sinh sản hữu tính đột biến xảy tế bào sinh dưỡng → Đáp án C Câu 15 Chọn đáp án C Khi đột biến xảy đoạn intron (khơng mã hóa axit amin) không ảnh hưởng đến cấu trúc chuỗi polipeptit tương ứng → Đột biến dạng trung tính Câu 16 Chọn đáp án C Trong dạng đột biến trên: + đột biến đoạn làm giảm số lượng gen nhóm gen liên kết + Đột biến lặp đoạn làm tăng số lặng gen nhóm gen liên kết + Đảo đoạn chuyển đoạn NST khơng làm thay đổi số lượng gen có nhóm gen liên kết Câu 17 Chọn đáp án B F1 phân li kiểu hình theo tỉ lệ 35 đỏ : vàng → F1 thu 36 tổ hợp giao tử = 6.6 → bên P cho giao tử Cây vàng F1 chiếm tỉ lệ 1/36 aa = 1/6aa 1/6aa → Mỗi bên P cho 1/6aa → P có kiểu gen AAaa × AAaa Câu 18 Chọn đáp án A Các điểm điểm 1, 2, LePhuoc.com sai thể tứ bội có khả sinh sản hữu tính bình thường Câu 19 Chọn đáp án B Trong q trình nhân đơi ADN, đoạn Okazaki nối lại với thành mạch liên tục nhờ enzim nối, enzim nối ligaza ADN giraza: nới lỏng vòng xoắn thứ cấp nhiễm sắc thể helicase: mở xoắn chuỗi xoắn kép ADN – pôlimêraza: E.coli gồm loại: ADN – pôlimêraza I tổng hợp ccs đoạn ADN thay thế, ADN – pơlimêraza II có hoạt tính thấp nhất, ADN pơlimêraza III tham gia chủ yếu vào tổng hợp ADN Enzim có vai trò tổng hợp ADN theo chiều 5’ – 3’ Câu 20 Chọn đáp án A NST số có trình tự xếp gen: ABCDoEGH Sau bị đột biến, NST có cấu trúc ABCDoEGHK Ta thấy NST ban đầu khơng có đoạn K → K từ NST khác chuyển sang → Đây dạng đột biến chuyể đoạn không tương hỗ → Đáp án A Câu 21 Chọn đáp án C Thể đột biến mà thể có số tế bào có 21 NST (dạng 2n + 1), số tế bào có 19 NST (2n – 1), tế bào lại có 20 NST (2n bình thường) → Đây dạng đột biến: lệch bội, phát sinh trình phân bào nguyên phân Đột biến không phát sinh trình giảm phân tạo giao tử bố mẹ đột biến phát sinh giảm phân xảy bố mẹ tạo đời có dạng 2n + 2n – 1, khơng tạo tế bào 2n Đột biến không phát sinh trình giảm phân tạo giao tử bố mẹ đột biến phát sinh giảm phân xảy bố mẹ đời không tạo tế bào 2n Câu 22 Chọn đáp án D Tín hiệu để ARN polimeraza bám vào kiểm soát phiên mã nằm vùng điều hòa Vùng mã hóa hay vùng kết thúc bị đột biến gen phiên mã ⇒ Gen tiền ung thư bị đột biến vùng điều hòa trở thành gen ung thư Câu 23 Chọn đáp án B Các đặc điểm 1, 3, sai tARN có nguyên tắc bổ sung Câu 24 Chọn đáp án D Ở sinh vật nhân chuẩn; có vùng mã hóa khơng liên tục gồm đoạn mã hóa (exon) đoạn khơng mã hóa (intron) nên sau phiên mã, phân tử mARN cắt bỏ đoạn intron để trở thành mARN trưởng thành tham gia vào dịch mã Còn sinh vật nhân sơ có q trình mã hóa liên tục nên sau phiên mã, ARN tham gia vào giải mã Câu 25 Chọn đáp án C Theo đề ta có: 2A + 2G = 3000 2A + 3G = 3900 Giải hệ ta được: A = T = 600; G = X = 900 → B sai, C LePhuoc.com Chiều dài gen là: L = (3000 : 2) 3,4 = 5100 Nu → D sai Số chu kì xoắn là: 3000 : 20 = 150 chu kì xoắn → A Sai Câu 26 Chọn đáp án B Giả sử gen có bazơ nitơ Guanin trở thành dạng (G*) sau lần tự có số gen đột biến dạng thay G-X A-T là: 2(n – 1) – = 15 Câu 27 Chọn đáp án D Có thể mang gen đột biến chưa biểu thành thể đột biến đột biến lặn, alen đột biến tồn bên cạnh alen trội tương ứng nên khơng biểu kiểu hình đột biến Câu 28 Chọn đáp án D Câu 29 Chọn đáp án B Vào kì đầu giảm phân I, trao đổi đoạn không tương ứng hai cromatit thuộc cặp NST tương đồng gây đột biến đoạn lặp đoạn NST Câu 30 Chọn đáp án C Trong đặc điểm trên, C sai đột biến gen đa phần đột biến trung tính, đột biến NST đa phần có hại cho sinh vật Câu 31 Chọn đáp án C Câu 32 Chọn đáp án A Nòi ABCDEFGHI Nòi HEFBAGCDI Nòi ABFEDCGHI Nòi ABFEHGCDI Nòi nòi gốc, trình tự phát sinh nòi Nòi → Nòi Đột biến đảo đoạn CDEF → FEDC Nòi → Nòi Đột biến đảo đoạn DCGH → HGCD Nòi → Nòi Đột biến đảo đoạn ABFEH → HEFBA Trình tự → → → Câu 33 Chọn đáp án B Cơ thể Aaa giảm phân cho giao tử 1/6A : 2/6a : 1/6aa → Giao tử lặn (a + aa) = 2/6 + 1/6 = 1/2 Phép lai Aaa × Aaa, đời kiểu hình lặn chiếm tỉ lệ: ½ ½ = ¼ = 25% Câu 34 Chọn đáp án C Gen có chiều dài 5100 → Số liên kết hóa trị hình thành nuclêơtit mARN tạo từ gen là: (3000 – 2) – = 1499 liên kết Gen phiên mã lần tạo phân tử mARN → số liên kết hóa trị hình thành nuclêơtit q trình phiên mã là: 1499 = 7495 liên kết → Đáp án C Câu 35 Chọn đáp án B Cơ thể dị đa bội thể mà NST bao gồm NST loài Trong đáp án trên, có B Câu 36 Chọn đáp án D Khi mơi trường có Lactozơ: Lactozơ liên kết với protein ức chế làm biến đổi cấu hình khơng gian nên protein ức chế bất hoạt không gắn với vùng vận hành Enzim ARN polimeraza liên kết vào vùng khởi động để tiến hành trình phiên mã Các phân tử mARN tiếp tục mã tổng LePhuoc.com hợp enzim thủy phân Lactozơ Câu 37 Chọn đáp án A Q trình hoạt hóa axit amin: - Dưới tác động số enzim, a.a tự mơi trường nội bào hoạt hóa nhờ gắn với hợp chất ATP - aa + ATP → aa hoạt hóa - Nhờ tác dụng enzim đặc biệt, a.a hoạt hóa liên kết với tARN tương ứng → phức hợp a.a – tARN - aa hoạt hóa + tARN → Phức hợp aa – tARN Câu 38 Chọn đáp án C Trong dạng đột biến trên: Đột biến gen khơng làm thay đổi hình thái NST biến đổi nhỏ Mất đoạn NST làm NST ngắn Lặp đoạn NST làm NST dài Đảo đoạn ngồi tâm động khơng làm thay đổi hình thái NST Chuyển đoạn khơng tương hỗ làm NST dài ngắn → Các trường hợp 2, 3, Câu 39 Chọn đáp án D Gen có chiều dài 4080 Nu → Số nucleotit gen là: N = 2L : 3,4 = 2400 Nu A = T = 900; G = X = (1200 : 2) – 900 = 300 Nu Số liên kết hidro gen ban đầu là: 2A + 3G = 2.900 + 3.300 = 2700 Sau đột biến, chiều dài gen không đổi nên tổng số nucleotit gen không đổi, mà số liên kết hidro tăng thêm liên kết → Đây dạng đột biến thay cặp A-T cặp G-X Câu 40 Chọn đáp án D Bộ ba mã hóa khơng chứa A X tức chứa U G Số ba tạo loại Nu: U G 2^3 = loại Tất ba mã hóa axit amin Nếu bạn cần thêm tài liệu , ghé qua www.lephuoc.com ,  Chia sẻ tài liệu file word miễn phí  Bán đề thi thử THPT có giải chi tiết ( file pdf word ) giá rẻ ... hợp sau đây, đời sinh kết trình dị đa bội? A AABB x aabb -> AAaaBBbb B AABB x DDEE -> AABBDDEE C AABB x DDEE -> ABDE D AABB x aabb -> AaBb Câu 36 Ở operơn Lactozơ, có đường lactozơ q trình phiên... axit amin Nếu bạn cần thêm tài liệu , ghé qua www.lephuoc.com ,  Chia sẻ tài liệu file word miễn phí  Bán đề thi thử THPT có giải chi tiết ( file pdf word ) giá rẻ ... Phương án đúng: A 2, 3, B 1, 2, 3, C 2, 3, D 2, 3, 4, Câu 39 Một gen có chi u dài 4080Åvà 900 ađênin, sau bị đột biến chi u dài gen không đổi số liên kết hiđrô 2703 Loại đột biến phát sinh: A
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi thu nguyen thi giang giai chi tiet , De thi thu nguyen thi giang giai chi tiet

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay