DE THI THU BRVT

5 51 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:12

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm 05 trang) KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2018 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đềđề thi 001 Họ, tên học sinh: Số báo danh: Câu 81: Kết luận khơng nói chọn lọc tự nhiên (CLTN) là: A CLTN tác động đào thải alen trội làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể nhanh đào thải alen lặn B CLTN tác động trực tiếp lên kiểu hình loại bỏ tất alen có hại khỏi quần thể C CLTN tác động lên quần thể vi khuẩn làm thay đổi tần số alen nhanh so với tác động lên quần thể động vật bậc cao D CLTN khơng tạo kiểu gen thích nghi mà đào thải kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi Câu 82: Có phát biểu sau nói q trình hình thành lồi mới? (1) Hình thành lồi cách li sinh thái thường xảy với lồi động vật di chuyển xa (2) Cách li địa lí góp phần trì khác biệt tần số alen thành phần kiểu gen quần thể tạo nhân tố tiến hóa (3) Hình thành lồi nhờ lai xa đa bội hóa thường xảy quần xã gồm nhiều lồi thực vật có quan hệ họ hàng gần gũi (4) Sự hình thành lồi khơng liên quan đến trình phát sinh đột biến Số phương án A B C D Câu 83: Số lượng nhiễm sắc thể lưỡng bội loài 2n = Số nhiễm sắc thể dự đốn thể ba là: A 10 B C 11 D Câu 84: Nội dung sau với quần thể tự thụ phấn? A Tần số alen lặn giảm dần qua hệ B Tần số kiểu gen trì khơng đổi qua hệ C Tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều hệ gia tăng ưu lai D Tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều hệ giúp tạo dòng chủng Câu 85: Quan hệ hỗ trợ cá thể quần thể khơng dẫn tới A tăng khả sống sót sinh sản cá thể B đảm bảo cho quần thể tồn cách ổn định C Số lượng cá thể trì mức độ phù hợp D khai thác tối ưu nguồn sống môi trường Câu 86: Kết phép lai thuận nghịch khác nhau, lai ln có kiểu hình giống mẹ gen qui đinh tính trạng: A nằm NST giới tính Y khơng alen X B nằm ngồi nhân C nằm NST giới tính X không alen Y D nằm NST thường Câu 87: Có bốn quần thể lồi cỏ sống bốn môi trường khác nhau, quần thể sống mơi trường có kích thước lớn nhất? A Mơi trường có diện tích 800 m2 mật độ 34 cá thể⁄1 m2 B Mơi trường có diện tích 2150 m2 mật độ 12 cá thể⁄1 m2 C Mơi trường có diện tích 835 m2 mật độ 33 cá thể⁄1 m2 D Mơi trường có diện tích 3050 m2 mật độ cá thể⁄1 m2 Câu 88: Cho nhân tố sau: (1) Các yếu tố ngẫu nhiên (2) Đột biến (3) Di – nhập gen (4) Chọn lọc tự nhiên Các nhân tố làm xuất alen cho quần thể là: A (1), (2) B (1), (4) C (2), (4) D (2), (3) Trang 1/5 - Mã đề thi 001 Câu 89: Những dạng đột biến cấu trúc làm giảm số lượng gen NST : A Mất đoạn chuyển đoạn không tương hỗ B Lặp đoạn đảo đoạn C Mất đoạn lặp đoạn D Đảo đoạn chuyển đoạn tương hỗ Câu 90: Ở người bệnh pheninketo niệu gen lặn nằm NST thường qui định, alen trội tương ứng qui định bình thường tính trạng Bệnh rối loạn chuyển hóa axit amin pheninalanin Hiện bệnh chữa trị phương pháp: A Làm bất hoạt gen lặn khơng cho biểu người bệnh B Thay tế bào người bệnh tế bào người bình thường C Áp dụng chế độ ăn kiêng giảm bớt thức ăn có chứa pheninalanin D Chuyển gen trội từ phân tử ADN người bình thường vào tế bào người bệnh Câu 91: Phát biểu sau xác? A Trong trình dịch mã, riboxom trượt phân tử mARN theo chiều từ đầu 3’→5’ B Trong trình phiên mã, mạch gen sử dụng làm khuôn để tổng hợp phân tử mARN C Trong chạc ba tái bản, mạch tổng hợp gián đoạn mạch có chiều 3’ → 5’ so với chiều trượt enzim tháo xoắn D Tính thối hóa mã di truyền tượng ba mang thông tin quy định cấu trúc số loại axit amin Câu 92: Phát biểu sau không nói yếu tố ngẫu nhiên? A Các yếu tố ngẫu nhiên đào thải hết alen trội lặn có hại khỏi quần thể B Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể C Các yếu tố ngẫu nhiên loại bỏ hồn tồn alen có lợi khỏi quần thể D Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi đột ngột tần số alen tần số kiểu gen quần thể Câu 93: Trong mơ hình cấu trúc opêron Lac vi khuẩn E.coli, vùng khởi động A nơi prơtêin ức chế liên kết để ngăn cản phiên mã B nơi ARN pôlimeraza bám vào khởi đầu phiên mã C mang thông tin quy định cấu trúc enzim ADN pôlimeraza D mang thông tin quy định cấu trúc prôtêin ức chế Câu 94: Cho mối quan hệ loài sinh vật sau: I Cá ép sống bám cá lớn II Vi khuẩn lam sống nốt sần rễ họ đậu III Chim sáo trâu rừng IV Phong lan bám thân gỗ lớn Có mối quan hệ mà loài tham gia có lợi khơng bị hại? A B C D Câu 95: Cho biết số hệ dạng đột biến cấu trúc NST sau: (1) Làm tăng giảm biểu gen (2) Làm tăng số lượng gen NST (3) Làm cho gen hoạt động trở nên khơng hoạt động (4) Tạo điều kiện cho đột biến gen xảy làm phát sinh alen Có hệ với đột biến lặp đoạn NST ? A B C D Câu 96: Phát biểu KHÔNG tượng ứ giọt thực vật? A Ứ giọt xảy độ ẩm khơng khí tương đối cao B Rễ hấp thụ nhiều nước thoát nước gây tượng ứ giọt C Áp suất rễ có liên quan đến tượng ứ giọt D Ứ giọt xuất hầu hết loài thực vật nhiệt đới Câu 97: Chất bị ơxi hố q trình hơ hấp sáng thực vật? A Điphôpho glixêric B Ribulôzơ điphôphat C Axit phôtpho glixêric D Anđêhit phơtpho glixêric Câu 98: Các lồi động vật ăn thực vật tiết chất thải môi trường làm tăng độ phì nhiêu cho đất, thuộc nhóm: A sinh vật sản xuất B sinh vật tiêu thụ bậc C sinh vật tiêu thụ bậc D sinh vật phân giải Câu 99: Những động vật có hệ tuần hồn kín? A Ve sầu B Sứa C Bạch tuộc D Tôm Trang 2/5 - Mã đề thi 001 Câu 100: Sự biến thái sâu bọ điều hòa hoocmơn nào? A Juvenin tirôxin B Eđixơn juvenin C Tirôxin eđixơn Câu 101: Các thứ tự A, B, C, D, E hình là: D Tirơxin ơstrơgen A (A) tế bào chất; (B) mARN; (C) màng sinh chất; (D) ba đối mã; (E) ba mã B (A) nhân tế bào; (B) mARN; (C) riboxom; (D) ba đối mã; (E) ba mã C (A) màng sinh chất; (B) tARN; (C) riboxom; (D) ba đối mã; (E) ba mã D (A) tế bào chất; (B) tARN; (C) riboxom; (D) ba mã sao; (E) ba đối mã Câu 102: Để xác định vai trò nguyên tố magiê sinh trưởng phát triển ngô, người ta trồng ngô A dung dịch dinh dưỡng khơng có magiê B chậu cát bổ sung chất dinh dưỡng có magiê C chậu đất bổ sung chất dinh dưỡng có magiê D dung dịch dinh dưỡng có magiê Câu 103: Ở sinh vật nhân thực, codon sau mã hóa axit amin mêtiơnin? A 5’AUG3’ B 5’AGU3’ C 5’UUG3’ D 5’UAG3’ o Câu 104: Một lồi sinh vật có giới hạn chịu đựng nhiệt độ từ C đến 32oC ẩm độ từ 80% đến 98% Lồi sống mơi trường sau đây? A Mơi trường có nhiệt độ từ 25oC đến 35oC ẩm độ từ 75% đến 95% B Mơi trường có nhiệt độ từ 20oC đến 38oC ẩm độ từ 85% đến 95% C Mơi trường có nhiệt độ từ 12oC đến 32oC ẩm độ từ 90% đến 100% D Môi trường có nhiệt độ từ 10oC đến 30oC ẩm độ từ 82% đến 97% Câu 105: Động vật thực trao đổi khí qua mang? A Tôm B Nhện nước C Thủy tức D Cá sấu Câu 106: Để khắc phục tình trạng nhiễm mơi trường, cần tập trung vào biện pháp biện pháp đây: I Xây dựng nhà máy xử lý tái chế rác thải II Quản lí chặc chẽ chất gây ô nhiễm môi trường III Tăng cường khai thác rừng đầu nguồn rừng nguyên sinh IV Giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người A B C D Câu 107: Nếu thả đá nhỏ bên cạnh rùa, rùa rụt đầu chân vào mai Lặp lại hành động nhiều lần rùa khơng rụt đầu chân vào mai Đây ví dụ hình thức học tập: A in vết B quen nhờn C học ngầm D học khơn Câu 108: Ở lồi thực vật, xét gen nằm NST thường, alen A qui định thân cao trội hoàn toàn so với alen a qui định thân thấp Đem lai hai chủng khác tính trạng tương phản thu F 1, tiếp tục cho F1 tự thụ thu F2, khơng có đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết kết sau phù hợp? A Có kiểu hình xuất F2 B Trong mang alen lặn F2, tần số alen lặn C Trong thân cao F2cây chủng chiếm tỉ lệ D Tỉ lệ chủng F2 chiếm tỉ lệ Trang 3/5 - Mã đề thi 001 Câu 109: Ở ruồi giấm gen A qui định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a qui định mắt trắng nằm vùng khơng tương đồng NST giới tính X Cho ruồi mắt đỏ lai với ruồi đực mắt trắng, biết khơng có đột biến, tính theo lí thuyết có kết sau phù hợp? I 100% ruồi ♀, ♂ mắt đỏ II 50% ruồi ♀ mắt đỏ: 25% ruồi ♂ mắt đỏ: 25% ruồi ♂ mắt trắng III 25% ruồi ♀ mắt đỏ: 25% ruồi ♀ mắt trắng: 25% ruồi ♂ mắt đỏ: 25% ruồi ♂ mắt trắng IV 50% ruồi ♀ mắt đỏ: 50% ruồi ♂ mắt trắng A B C D Câu 110: Quần thể lồi ban đầu tồn kiểu hình trội, số cá thể chủng chiếm 25% tổng số cá thể quần thể Biết tính trạng gen NST thường qui định Tần số alen lặn quần thể là: A 25% B 75% C 37,5% D 12,5% Câu 111: Sơ đồ minh họa cho lưới thức ăn hệ sinh thái gồm loài A, B, C, D, E, F B Trong phát biểu sau lưới thức ăn, số phát biểu đúng: I Lồi C sinh vật tiêu thụ bậc E II Có chuỗi thức ăn lưới C A III Kích thước lồi C giảm kích thước lồi F giảm IV Loài E tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn F A B C D D Câu 112: Ở lồi thực vật tính trạng màu hoa gen NST thường: alen A qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a qui định hoa trắng Người ta đem hoa đỏ lưỡng bội dị hợp xử lý cônsixin với xác suất thành cơng 60% Sau cho xử lý cônsixin giao phấn ngẫu nhiên, biết giảm phân bình thường, tứ bội sinh giao tử 2n có khả thụ tinh.Theo lí thuyết tỉ lệ kiểu hình đời là: A hoa đỏ: hoa trắng B 91 hoa đỏ: hoa trắng C 35 hoa đỏ: hoa trắng D 53 hoa đỏ: hoa trắng Câu 113: Ở loài thực vật, gen A qui định hoa màu đỏ trội hoàn toàn so với alen a qui định hoa màu vàng, gen B qui định hoa có màu trội hồn tồn so với alen b qui định hoa không màu (màu trắng), hai gen phân li độc lập Cho hoa màu đỏ giao phấn với thu F1 gồm: hoa đỏ: hoa trắng: hoa vàng Cho hoa trắng F1 giao phấn ngẫu nhiên với hoa vàng F1 Biết khơng có đột biến, tính theo lí thuyết đời hoa có màu chiếm tỉ lệ: A B C D 6 3 Câu 114: Một thể thực vật có kiểu gen AaBb, quan sát q trình giảm phân hình thành giao tử có 12% tế bào rối loạn phân li giảm phân cặp Aa 20% tế bào khác rối loạn phân li giảm phân cặp Bb Các kiện khác diễn bình thường,các tế bào lại giảm phân bình thường.Theo lý thuyết, giao tử (n+1) chiếm tỉ lệ là: A 13,6% B 16% C 24% D 6,8% Câu 115: Một gen có 1200 cặp nuclêơtit số nuclêôtit loại G chiếm 20% tổng số nuclêôtit gen Mạch gen có 200 nuclêơtit loại T số nuclêôtit loại X chiếm 15% tổng số nuclêôtit mạch Có phát biểu sau đúng? I Mạch gen có A/G = 15/26 II Mạch gen có (T + X)/(A + G) = 19/41 III Mạch gen có A/X = 2/3 IV Mạch gen có (A + X)/(T + G) = 5/7 A B C D Câu 116: Cho loài sau: Cà phê 2.Mía Cà chua Lúa mì Hướng dương Thanh long Trong loài trên, có lồi ngày ngắn? A B C D Câu 117: Cho biết gen qui định tính trạng, alen trội trội hồn tồn, khơng xuất đột biến AB D d Ab D Tiến hành phép lai P: ♀ XE Xe x ♂ X E Y, tính theo lí thuyết phát biểu sau đúng? aB ab A Nếu xảy hoán vị (A, a) giới tỉ lệ phân li kiểu hình giới 3:3:1:1 Trang 4/5 - Mã đề thi 001 B Nếu xảy hốn vị (A, a) hệ sau có tối đa 160 kiểu gen C Nếu xảy hoán vị (D, d) với tần số 40% tỉ lệ kiểu hình A-B-D-E- 16,25% D Có tối đa 16 loại trứng loại tinh trùng Câu 118: Ở lồi trùng, người ta đem lai PTC khác tính trạng tương phản thu F1 mắt đỏ, cánh dày Tiếp tục thực phép lai sau: Phép lai 1: Cho ♂ F1lai phân tích thu được: 25% ♀ mắt đỏ, cánh dày: 25% ♀ mắt vàng mơ, cánh dày: 50% ♂ mắt vàng mơ, cánh mỏng Phép lai 2: Cho ♀ F1lai phân tích thu được: mắt vàng mơ, cánh dày: mắt vàng mơ, cánh mỏng: mắt đỏ, cánh dày: mắt đỏ, cánh mỏng Biết khơng có đột biến xảy ra, độ dày mỏng cánh gen qui định, cá thể XX cá thể đực XY Có kết sau đúng? I Kiểu gen F1 là: Aa X DBY Aa X DB X db II Ở phép lai xuất hoán vị gen với tần số 40% III Nếu đem F1 giao phối với tỉ lệ đực mắt đỏ, cánh dày 7,5% IV Ở phép lai không xuất mắt vàng mơ, cánh mỏng A B C D Câu 119: Ở loài thực vật, xét ba gen, gen có hai alen (A, a; B, b: D, d) tương tác cộng gộp qui định trọng lượng quả, tăng alen trội thuộc gen làm cho nặng thêm 5g, nhẹ nặng 30g Cho phép lai P: AaBbDd x AaBbdd thu F1, trình giảm phân thụ tinh bình thường, có kết sau phù hợp với F1? I Tỉ lệ nặng 50g 64 II Có kiểu gen cho trọng lượng nặng 40g III Xuất cao kiểu hình 13 IV Cây có alen lặn chiếm tỉ lệ 16 A B C D Câu 120: Cho sơ đồ phả hệ mô tả hai bệnh di truyền người, biết gen qui định tính trạng khơng có đột biến phát sinh Có phát biểu sau người sơ đồ phả hệ trên? I Xác suất cặp vợ chồng III2 III3 sinh không mang alen bệnh 40 II Có thể xác định kiểu gen hai tính trạng III Cả hai bệnh alen lặn qui định nằm vùng không tương đồng NST giới tính X IV Xác suất cặp vợ chồng III2 III3 sinh bị hai bệnh A B C 80 D - HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 001 ... định thân thấp Đem lai hai chủng khác tính trạng tương phản thu F 1, tiếp tục cho F1 tự thụ thu F2, đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết kết sau phù hợp? A Có kiểu hình xuất F2 B Trong mang alen... lập Cho hoa màu đỏ giao phấn với thu F1 gồm: hoa đỏ: hoa trắng: hoa vàng Cho hoa trắng F1 giao phấn ngẫu nhiên với hoa vàng F1 Biết khơng có đột biến, tính theo lí thuyết đời hoa có màu chiếm tỉ... lai P: ♀ XE Xe x ♂ X E Y, tính theo lí thuyết phát biểu sau đúng? aB ab A Nếu xảy hoán vị (A, a) giới tỉ lệ phân li kiểu hình giới 3:3:1:1 Trang 4/5 - Mã đề thi 001 B Nếu xảy hoán vị (A, a) hệ sau
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI THU BRVT , DE THI THU BRVT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay