De thi hoc ki 2 NAM 2017 2018

3 21 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:12

173:BCCCDBBACBCADDDAAABDCBCBDCAADD SỞ GD & ĐT HÀ NỘI ĐỀ THI HỌC II NĂM HỌC 2017-2018 TRƯỜNG THPT TIẾN THỊNH MƠN SINH HỌC ( Đề có trang ) Thời gian làm 45 phút (30 câu trắc nghiệm) Họ Tên : Số báo danh : Đề : 173 Hãy chọn phương án phương án câu Câu 01: Tuổi sinh lí là: A thời gian sống thực tế cá thể B thời gian sống đạt tới cá thể quần thể C tuổi bình quân quần thể D thời điểm sinh sản Câu 02: Điều sau khơng với vai trò quan hệ cạnh tranh? A Đảm bảo tồn phát triển quần thể B Đảm bảo số lượng cá thể quần thể trì mức độ phù hợp C Đảm bảo tăng số lượng không ngừng quần thể D Đảm bảo phân bố cá thể quần thể trì mức độ phù hợp Câu 03: Cho đặc điểm sau: (1) Thường gặp mơi trường có điều kiện sống khơng đồng (2) Có cạnh tranh gay gắt cá thể quần thể (3) Giúp sinh vật tận dụng nguồn sống tiềm tàng có môi trường (4) Các cá thể quần tụ với để hỗ trợ Đặc điểm kiểu phân bố ngầu nhiên là: A (1) , (2) (3) B (2) (4) C (1) (3) D (2) (3) (4) Câu 04: Diễn sinh thái là: A trình biến đổi quần xã tương ứng với thay đổi môi trường B trình biến đổi quần xã qua giai đoạn, tương ứng với biến đổi môi trường C trình biến đổi quần xã qua giai đoạn, tương ứng với biến đổi mơi trường D q trình biến đổi quần xã qua giai đoạn, không tương ứng với biến đổi môi trường Câu 05: Cá chép có giới hạn chịu đựng nhiệt độ tương ứng là: +2 0C đến 440c Cá rơ phi có giới hạn chịu đựng nhiệt độ tương ứng là: +5,60C đến +420c Dựa vào số liệu trên, cho biết nhận định sau phân bố hai loài cá đúng? A Cá rơ phi có vùng phân bố rộng có giới hạn cao B Cá chép có vùng phân bố rộng có giới hạn thấp C Cá rơ phi có vùng phân bố rộng có giới hạn chịu nhiệt hẹp D Cá chép có vùng phân bố rộng cá rơ phi có giới hạn chịu nhiệt rộng Câu 06: Điều sau không với diễn nguyên sinh? A Khởi đầu từ môi trường trống trơn B Khơng thể hình thành nên quần xã tương đối ổn định C Các quần xã sinh vật biến đổi tuần tự, thay lẫn ngày phát triển đa dạng D Hình thành quần xã tương đối ổn định Câu 07: Quan hệ nấm với tảo đơn bào địa y biểu quan hệ: A sinh B cộng sinh C hội sinh D úc chế cảm nhiễm Câu 08: Để diệt sâu đục thân lúa, người ta thả ong mắt đỏ vào ruộng lúa Đó phương pháp đấu tranh sinh học dựa vào: A khống chế sinh học B cân sinh học C cạnh tranh loài D cân quần thể Câu 09: cho chuỗi thức ăn: Ngô  sâu  ếch  rắn  đại bàng Loài Ếch thuộc bậc dinh dưỡng nào? A B C D Câu 10: Đối với hệ sinh thái nhân tạo, tác động sau người nhằm trì trạng thái ổn định nó: A bổ sung vật chất cho hệ sinh thái B bổ sung vật chất lượng cho hệ sinh thái C không tác động vào hệ sinh thái D bổ sung lượng cho hệ sinh thái Mã Đề : 173 Trang / 173:BCCCDBBACBCADDDAAABDCBCBDCAADD Câu 11: Kích thước quần thể sinh vật là: A thành phần kiểu gen biểu thành cấu trúc di truyền quần thể B độ lớn khoảng khơng gian mà quần thể phân bố C số lượng cá thể khối lượng sinh vật lượng tích luỹ cá thể quần thể D tương quan tỉ lệ tỉ lệ tử vong với tỉ lệ sinh sản biểu thị tốc độ sinh trưởng quần thể Câu 12: Ao, hồ tự nhiên gọi là: A hệ sinh thái nước đứng B hệ sinh thái nước chảy C hệ sinh thái nước D hệ sinh thái tự nhiên Câu 13: Vì lồi ưu đóng vai trò quan trọng quần xã? A Vì có số lượng cá thể nhỏ, hoạt động mạnh B Vì có số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn, có cạnh tranh mạnh C Vì có sinh khối nhỏ hoạt động mạnh D Vì có số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn, hoạt động mạnh Câu 14: Ở rừng nhiệt đới Tam Đảo, loài đặc trưng A sim B cọ C bọ que D cá cóc Câu 15: Xét mối quan hệ sinh thái loài sau đây: (1) Một số loài tảo nước nở hoa sống mơi trường với lồi cá, tơm (2) Cây Tầm gửi sống thân gỗ lớn rừng (3) Loài cá ép sống bám loài cá lớn (4) Dây tơ hồng sống tán rừng (5) Trùng roi sống ruột mối Trong ví dụ mối quan hệ trên, có mối quan hệ KHÔNG gây hại cho loài tham gia? A B C D Câu 16: Quá trình biến đổi lượng Mặt Trời thành lượng hóa học hệ sinh thái nhờ vào nhóm sinh vật nào? A Sinh vật sản xuất B Sinh vật tiêu thụ bậc C Sinhvật tiêu thụ bậc D Sinh vật phân giải Câu 17: Đặc điểm khơng có ưa sáng? A Có phiến mỏng, khơng có mơ giậu B Lá xếp nghiêng C Chịu ánh sáng mạnh D Mọc nơi quang đãng tầng tán rừng Câu 18: Quan hệ đối kháng quần xã biểu ở: A sinh, ăn loài khác, ức chế cảm nhiễm, cạnh tranh B cộng sinh, hội sinh, hợp tác C quần tụ thành bầy hay cụm hiệu nhóm D cộng sinh, hội sinh, sinh Câu 19: Trong hồ cá tự nhiên, xét quần thể lồi, số lượng cá thể nhóm tuổi quần thể sau: Quần thể Tuổi trươc sinh sản Tuổi sinh sản Số 150 149 Số 250 70 Số3 50 120 Hãy chọn kết luận đứng: A Quần thể số có tăng trưởng số lượng cá thể B Quần thể số có kích thước tăng lên C Quần thể số khai thác mức độ phf hợp D Quần thể số có kích thước bé Tuổi sau sinh sản 120 20 155 Câu 20: Thay đổi làm tăng hay giảm kích thước quần thể gọi A biến động kích thước B biến động di truyền C biến động cấu trúc D biến động số lượng Câu 21: Đồng ruộng, hồ nước, rừng trồng, thành phố, … ví dụ về: A hệ sinh thái tự nhiên B hệ sinh thái nước C hệ sinh thái nhân tạo D hệ sinh thái cạn Mã Đề : 173 Trang / 173:BCCCDBBACBCADDDAAABDCBCBDCAADD Câu 22: Trong chu trình sinh địa hóa có tượng sau đây? A Trao đổi chất liên tục sinh vật sinh vật B Trao đổi chất liên tục môi trường sinh vật C Trao đổi chất tạm thời môi trường sinh vật D Trao đổi chất theo thời mơi trường sinh vật Câu 23: Nhóm cá thể quần thể? A Cá chép cá vàng bể cá cảnh B Cây cỏ ven bờ C Đàn cá rô ao D Cây vườn Câu 24: Tuổi sinh thái là: A tuổi thọ tối đa loài B thời gian sống thực tế cá thể C tuổi bình quần quần thể D tuổi thọ môi trường định Câu 25: Nguyên nhân bên gây diễn sinh thái là: A cạnh tranh nhóm lồi ưu B cạnh tranh lồi chủ chốt C cạnh tranh loài đặc trưng D cạnh tranh lồi thuộc nhóm ưu Câu 26: Xét khu hệ sinh học sau: (1) Hoang mạc sa mạc (2) Đồng Rêu (3) Thảo nguyên (4) Rừng địa trung hải (5) Sa van (6) Rừng mưa nhiệt đới Trong khu hệ sinh học nói trên, vùng khí hậu nhiệt đới có khu hệ sinh học? A B C D Câu 27: Ví dụ mối quan hệ hợp tác là: A sáo thường đậu lưng trâu, bò bắt “chấy rận” để ăn B nấm vi khuẩn lam quan hệ với chặt chẽ đến mức tạo nên dạng sống đặc biệt địa y C nhiều loài phong lan sống bám thân gỗ loài khác D động vật nguyên sinh sống ruột mối có khả phân huỷ xelulozo thành đường Câu 28: Sự cạnh tranh cá thể quần thể sinh vật dẫn tới: A trì số lượng cá thể quần thể mức độ phù hợp B giảm kích thước quần thể xuống mức tối thiểu C tăng kích thước quần thể tới mức tối đa D tiêu diệt lẫn cá thể quần thể, làm cho quần thể bị diệt vong Câu 29: Hiện tượng sau biểu mối quan hệ hỗ trợ loài? A Tỉa thưa tự nhiên thực vật B Động vật loài ăn thịt lẫn C Cá mập nở, sử dụng trứng chưa nở làm thức ăn D Các thơng mọc gần nhau, có rễ nối liền Câu 30: Năng lượng trả lại môi trường hoạt động nhóm sinh vật: A động vật ăn thực vật B sinh vật sản xuất C động vật ăn động vật D sinh vật phân giải Mã Đề : 173 Trang / ... Tuổi sau sinh sản 120 20 155 Câu 20 : Thay đổi làm tăng hay giảm kích thước quần thể gọi A biến động kích thước B biến động di truyền C biến động cấu trúc D biến động số lượng Câu 21 : Đồng ruộng,... cá thể nhóm tuổi quần thể sau: Quần thể Tuổi trươc sinh sản Tuổi sinh sản Số 150 149 Số 25 0 70 Số3 50 120 Hãy chọn kết luận đứng: A Quần thể số có tăng trưởng số lượng cá thể B Quần thể số có... sinh thái nhân tạo D hệ sinh thái cạn Mã Đề : 173 Trang / 173:BCCCDBBACBCADDDAAABDCBCBDCAADD Câu 22 : Trong chu trình sinh địa hóa có tượng sau đây? A Trao đổi chất liên tục sinh vật sinh vật B
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi hoc ki 2 NAM 2017 2018 , De thi hoc ki 2 NAM 2017 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay