De thi THPT chuyen hoang van thu hoa binh lan 2 file word co loi giai chi tiet

15 33 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:12

Đề thi thử THPTQG THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ - Hòa Bình - lần Câu 1: Loại đơn phân tham gia cấu tạo nên prôtêin A B C D Câu 2: Một quần thể cấu trúc di truyền 0,4Aa: 0,6aa Nếu biết alen A trội hoàn tồn so với alen a tỉ lệ cá thể mang kiểu hình trội quần thể nói đạt trạng thái cân là: A 4% B 36% C 16% D 40% Câu 3: Khi nói trình nhân đơi ADN, kết luận sau khơng đúng? A B C D Câu 4: Thể đột biến mà tế bào sinh dưỡng cặp nhiễm sắc thể tương đồng tăng thêm gọi A B C D Câu 5: Cá xương lấy 80% lượng O nước qua mang Nguyên nhân vì: A B C D Câu 6: Cho biết alen A quy định hạt vàng trội hồn tồn so với hạt xanh, khơng đột biến Phép lai sau cho đời 100% vàng? A B C D C D Câu 7: quan tương tự quan A B Câu 8: Áp suất thẩm thấu máu trì ổn định chủ yếu nhờ vai trò quan sau đây? A B C D Câu 9: Ở ven biển Pêru, năm dòng hải lưu Nino chảy qua làm tăng nhiệt độ, tăng nồng độ muối – dẫn tới gây chết sinh vật phù du gây biến động số lượng cá thể quần thể Đây kiểu biến động: A B C D Câu 10: Trong dung dịch mạch rây chứa chất hòa tan chiếm 10 – 20% hàm lượng, chất Sau đây? A B C D Câu 11: Ở hệ sinh thái, nhóm sinh vật sau chức biến đổi chất hữu thành chất vô để cung cấp cho sinh vật sản xuất? A B C http://tailieugiangday.com –truy cập Website để xem thêm chi tiết D Câu 12: Operon Lac hoạt động hay khơng phụ thuộc vào gen điều hòa; gen điều hòa vị trí vai trò sau đây? A B C D Câu 13: Khi nói ổ sinh thái, kết luận sau không đúng? A B C D Câu 14: Cây không hấp thụ trực tiếp dạng nitơ sau đây? A B C D Câu 15: Hạt phấn hoa mướp rơi lên đầu nhụy hoa bí, sau hạt phấn nảy mầm thành ống phấn độ dài ống phấn ngắn vòi nhụy bí nên giao tử đực mướp khơng tới nỗn hoađể thụ tinh Đây loại cách li nào? A B C D Câu 16: Trong trình phát sinh phát triển sống trái đất, loại chất hữu mang thông tin di truyền là: A B C D Câu 17: Khi nói tiêu hóa xenlulơzơ ống tiêu hóa động vật nhai lại, phát biểu sau đúng? A B C D C D Câu 18: Khi gen ngồi nhân bị đột biến A B Câu 19: Khi nói kích thước quần thể, kết luận sau không ? A B C D Câu 20: Khi nói hệ sinh thái nông nghiệp, điều sau không đúng? A B C D Câu 21: Một loại thực vật nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 20; loại thực vật khác nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 26 Theo lí thuyết, giao tử tạo từ trình giảm phân bình thường thể song nhị bội hình thành từ hai lồi số lượng nhiễm sắc thể là: A B C D Câu 22: Trong phát biểu đây, phát biểu đúng? I Cá sống môi trường nước nên tốn nhiều lượng cho việc di chuyển II Áp lực máu chảy hệ tuần hoàn đơn thấp hệ tuần hoàn kép III Hệ tuần hoàn kép thích nghi với động vật nhiệt động vật biến nhiệt cạn IV Nhu cầu oxi cá thấp so với chim thú A B C D Câu 23: Trong phát biểu sau nhân đơi ADN, phát biểu đúng? http://tailieugiangday.com –truy cập Website để xem thêm chi tiết A B C D Câu 24: chất sau sản phẩm chu trình Crep ? I ATP II Axit pyruvic III NADH IV.FADH2 A B V CO2 C D Câu 25: mối quan hệ sinh thái sau thuộc quan hệ cộng sinh? I Vi khuẩn Rhizobium sống nốt sần họ đậu II Chim sáo bắt chấy rận trâu rừng III Trùng roi sống ruột mối IV Vi khuẩn lam sống bèo hoa dâu A B C D Câu 26: Xét phát biểu sau đây: I Trong điều kiện khơng tác nhân đột biến phát sinh đột biến gen II Gen tế bào chất bị đột biến thành gen lặn kiểu hình đột biến ln biểu III Đột biến gen dẫn tới làm thay đổi cấu trúc chức prôtêin IV Nếu gen bị đột biến dạng thay cặp nuclêơtit khơng làm thay đổi tổng liên kết hiđrơ gen phát biểu đúng? A B C D Câu 27: Cho biết gen phân li độc lập khơng xảy đột biến Một kiểu gen dị hợp tử cặp gen tự thụ phấn thu F Khi nói tỉ lệ loại kiểu gen, kết luận sau không đúng? A B C D Câu 28: Cho biết tính trạng gen quy định Cho dị hợp hai cặp gen kiểu hình tròn, vị tự thụ phấn, đời 540 tròn, : 210 tròn, chua : 210 bầu dục, : 40 bầu dục, chua Mọi diễn biến trình sinh noãn sinh hạt phấn giống nhau, kiểu gen F1 tần số hoán vị gen A Ab ; f  40% aB B Ab ; f  20% aB C AB ; f  40% ab D AB ; f  20% ab Câu 29: Chọn nối nội dung cột A với cột B cho phù hợp: Cột A Cột B Sản phẩm cố định CO2 thực a Thực vật C4 vật C3 b Thực vật C3 Điểm khác biệt trình cố định CO2 c axit photphoglixeric (APG) http://tailieugiangday.com –truy cập Website để xem thêm chi tiết thực vật C4 so với thực vật CAM d axit oxalôaxetic (AOA) Chấp nhận CO2 thực vật C4 e diễn vào ban đêm Hô hấp sáng thường thấy g diễn vào ban ngày h photphoenolpynruvic (PEP) Tổ hợp là: A B C D Câu 30: Nghiên cứu thay đổi thành phần kiểu gen quần thể qua hệ liên tiếp thu kết sau: Thế hệ Kiểu gen AA Kiểu gen Aa F1 0,49 0,42 F2 0,49 0,42 F3 0,4 0,2 F4 0,25 0,5 F5 0,25 0,5 Quần thể chịu tác động nhân tố tiến hóa sau đây? A B C Kiểu gen aa 0,09 0,09 0,4 0,25 0,25 D Câu 31: Ở loài thực vật, màu sắc hoa hai cặp gen A, a B, b quy định; kích thước cặp gen D, d quy định Cho P tự thụ phấn, thu F phân li theo tỉ lệ: hoa đỏ, thân cao : hoa trắng, thân thấp : hoa trắng, thân cao Biết khơng đột biến hốn vị gen Theo lý thuyết, phát biểu đúng? I Cây P dị hợp tử cặp gen xét II kiểu gen quy định thân cao, hoa đỏ F1 III Trong thân thấp, hoa trắng, tỉ lệ đồng hợp cặp gen chiếm 1/2 IV Nếu cho thân cao, hoa trắng tự thụ; xác suất thân thấp, hoa trắng chiếm 1/6 A B C D Câu 32: Khi nói đột biến số lượng NST, kết luận sau đúng? I Cônsixin cản trở hình thành thoi vơ sắc nên dẫn tới làm phát sinh đột biến đa bội II Các đột biến số lượng NST làm tăng hàm lượng ADN nhân tế bào III Đột biến đa bội lẽ thường khơng khả sinh sản hữu tính IV Tất đột biến đa bội NST số chẵn A B C D Câu 33: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng Phép http://tailieugiangday.com –truy cập Website để xem thêm chi tiết lai (P): AB D d AB D X X � X Y , thu F1 Trong tổng số ruồi F1, số ruồi thân xám, ab ab cánh cụt, mắt trắng chiếm 1,25% Biết không xảy đột biến xảy hốn vị gen q trình phát sinh giao tử Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? I F1 40 loại kiểu gen II Khoảng cách gen A gen B 20 cM III F1 52,5% số ruồi mang kiểu hình thân xám, cánh dài, mắt đỏ IV F1 10% số cá thể mang kiểu hình trội hai tính trạng A B C D Câu 34: Một gen 1500 cặp nuclêơtit, số nuclêơtit loại G chiếm 20% tổng số nuclêôtit gen Mạch gen 300 nuclêơtit loại T số nuclêôtit loại X chiếm 30% tổng số nuclêôtit mạch phát biểu sau đúng? I Mạch gen A/G = II Mạch gen (T+X)/(A+G) = III Mạch gen A/X = IV Mạch gen (A+X)/(T+G) = A B C D Câu 35: Giả sử trình giảm phân thể đực, số tế bào, cặp gen Bb không phân li giảm phân I, giảm phân II bình thường, tế bào lại giảm phân bình thường thể giảm phân bình thường Theo lý thuyết, dự đoán sau phép lai: ♂ AaBbDd x ♀ AaBbdd, dự đốn đúng? I tối đa 18 loại kiểu gen bình thường 24 loại kiểu gen đột biến II thể đực tạo tối đa 16 loại giao tử III Thể ba kiểu gen AabbbDd IV Thể kiểu gen aabdd A B C Câu 36: Xét lưới thức ăn sau: http://tailieugiangday.com –truy cập Website để xem thêm chi tiết D kết luận sau đúng? I Chuỗi thức ăn dài mắt xích II Quan hệ loài C loài E quan hệ cạnh tranh khác lồi III Lồi G sinh vật tiêu thụ bậc bậc IV Nếu lồi C bị tuyệt diệt lồi D bị giảm số lượng cá thể A B C D Câu 37: Ở loài thực vật, tình trạng màu sắc hoa gen hai alen quy định Cho hoa đỏ chủng giao phấn với hoa trắng chủng (P), thu F toàn hoa hồng, F1 tự thụ phấn, thu F2 kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 25% hoa đỏ : 50% hoa hồng : 25% hoa trắng Biết biểu gen không phụ thuộc vào môi trường Dựa vào kết trên, cho biết kết luận sau, kết luận xác? I Nếu cho hoa đỏ F2 giao phấn với hoa trắng, thu đời kiểu hình phân li theo tỉ lệ hoa đỏ : hoa trắng II Đời cặp bố mẹ tỉ lệ kiểu gen giống tỉ lệ kiểu hình III Chỉ cần dựa vào kiểu hình phân biệt kiểu gen đồng hợp tử kiểu gen dị hợp tử IV Kiểu hình hoa hồng kết tương tác alen gen A B C D Câu 38: Ở người, bệnh bạch tạng gen lặn nằm NST thường quy định, alen trội tương ứng quy định da bình thường, bệnh mù màu đỏ - xanh lục gen lặn nằm vùng khơng tương đồng NST giới tính X quy định, alen trội tương ứng quy định mắt nhìn màu bình thường Cho sơ đồ phả hệ sau: Biết khơng đột biến phát sinh tất cá thể phả hệ Cặp vợ chồng 1314 phả hệ sinh đứa trai 16 Dựa vào thông tin phả hệ trên, cho biết dự đốn sau dự đốn đúng? I Xác định xác kiểu gen người phả hệ II Người số 13 mang kiểu gen dị hợp cặp gen 1/2 III Người số 15 mang alen gây bệnh bạch tạng với tỉ lệ 2/3 IV Xác suất đứa trai 16 mắc hai bệnh 13/40 A B C D Câu 39: Ở lồi trùng, màu thân locus NST thường alen chi phối A – đen > a – xám > a – trắng Một quần thể trạng thái cân di truyền kiểu hình http://tailieugiangday.com –truy cập Website để xem thêm chi tiết gồm: 75% đen; 24 xám; 1% trắng Cho phát biểu đặc điểm di truyền quần thể: I Số đen kiểu gen đồng hợp tử tổng số đen quần thể chiếm 25% II Tổng số đen dị hợp tử trắng quần thể chiếm 48% III Chỉ cho đen quần thể ngẫu phối đời kiểu hình xám chủng chiếm 16 IV Nếu cho lông xám quần thể ngẫu phối đời kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 35 lông xám : lông trắng Số phát biểu xác là: A B C D Câu 40: Ở loài thực vật alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; alen D quy định tròn trội hồn tồn so với alen d quy định dài Cho thân cao, hoa đỏ, tròn (P) tự thụ phấn, thu F gồm 301 thân cao, hoa đỏ, dài; 99 thân cao, hoa trắng, dài; 600 thân cao, hoa đỏ, tròn; 199 thân cao, hoa trắng, tròn; 301 thân thấp, hoa đỏ, tròn; 100 thân thấp, hoa trắng, tròn Biết khơng xảy đột biến, kiểu gen (P) là: A Bd Aa bD B AD Bb ad C AB Dd ab D Ad Bb aD Đáp án 1-С 11-B 21-A 31-B 2-B 12-C 22-B 32-C 3-B 13-B 23-D 33-B 4-A 14-C 24-C 34-D 5-B 15-A 25-C 35-C 6-C 16-D 26-D 36-D 7-C 17-D 27-D 37-D 8-A 18-A 28-A 38-B LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án C Loại đơn phân tham gia cấu tạo nên prôtêin axit amin Câu 2: Đáp án B Tần số alen A 0,2 → tần số alen a 0,8 Cấu trúc quần thể trạng thái cân 0,04AA : 0,32Aa : 0,64aa Tỉ lệ KH trội A- 0,36 Câu 3: Đáp án B Kết luận không B Enzim ADN polimeraza nhiệm vụ kéo dài mạch http://tailieugiangday.com –truy cập Website để xem thêm chi tiết 9-B 19-A 29-C 39-D 10-A 20-C 30-A 40-D Nhiệm vụ tháo xoắn enzyme Gyrase Helicase Câu 4: Đáp án A Đây thể ba Câu 5: Đáp án B Nguyên nhân tượng do: Dòng nước chảy chiều qua mang dòng máu chảy mao mạch song song ngược chiều với dòng nước Câu 6: Đáp án C AA x Aa → : 100% A- (vàng) Câu 7: Đáp án C quan tương tự quan nguồn gốc khác đảm nhiệm chức phận giống nhau, hình thái tương tự Câu 8: Đáp án A Áp suất thẩm thấu máu trì ổn định chủ yếu nhờ: Gan thận Câu 9: Đáp án B Đây loại biến động theo chu kì nhiều năm (7 năm) Câu 10: Đáp án A Chất hòa tan Saccarozo Câu 11: Đáp án B Nhóm sinh vật chức biến đổi chất hữu thành chất vô là: sinh vật phân giải Câu 12: Đáp án C Câu 13: Đáp án B Kết luận không B Cùng nơi nhiều ổ sinh thái Câu 14: Đáp án C Cây không hấp thụ trực tiếp dạng nitơ : tự khơng khí Câu 15: Đáp án A Đây loại cách li học, không phù hợp phận sinh dục loài Câu 16: Đáp án D Trong trình phát sinh phát triển sống trái đất, loại chất hữu mang thông tin di truyền là: ARN Câu 17: Đáp án D Câu 18: Đáp án A Khi gen nhân bị đột biến gen đột biến khơng phân bố cho tế bào Đáp án A http://tailieugiangday.com –truy cập Website để xem thêm chi tiết B sai C sai, tính chất gen đột biến biểu số lượng tế bào chứa gen đột biến đủ nhiều D sai, gen ngồi nhân di truyền theo dòng mẹ Câu 19: Đáp án A Khi kích thước quần thể giảm xuống mức tối thiểu, kể nguồn sống dồi tốc độ sinh sản khó mà tăng lên do: - cá thể giống đực giống hội gặp - giao phối cận huyết, tính trạng lặn hại dễ hội biểu Câu 20: Đáp án C Ở hệ sinh thái nông nghiệp, chuỗi thức ăn thường ngắn, mắt xích lồi hệ thường nhận thức ăn trực tiếp người cung cấp Câu 21: Đáp án A Loài A: 2nA = 20 Loài B: 2nB = 26 Thể song nhị bội loài: 2nA + 2nB = 26 + 20 = 46 Giao tử bình thường thể trên: nA + nB = 23 Câu 22: Đáp án B Các phát biểu là: II, III, IV Đáp án B I sai Câu 23: Đáp án D Các phát biểu là: IV Đáp án D I sai,trong trình nhân đơi DNA, enzyme di chuyển mạch khn theo chiều 3’ – 5’ II sai, mạch khuôn 5’ – 3’, mạch tổng hợp gián đoạn III sai, phân tử AND nhân đôi lần tạo 23 = phân tử ADN Số mạch là: 2x8 – = 14 Câu 24: Đáp án C Sản phẩm chu trình Crep : I, III, IV, V Câu 25: Đáp án C Các mối quan hệ cộng sinh là: I, III, IV Đáp án C II quan hệ hợp tác Câu 26: Đáp án D http://tailieugiangday.com –truy cập Website để xem thêm chi tiết Các phát biểu là: I Đáp án D II sai, điều tùy thuộc vào số lượng ti thể/ lục lạp chứa gen bị đột biến Bởi gen tế bào chất nằm ti thể/lục lạp Mà tế bào nhiều ti thể/ lục lạp Nếu số lượng đột biến đủ lớn biểu thành kiểu hình thể khảm Nếu số lượng nhỏ khơng đủ để biểu thành kiểu hình III sai, đột biến điểm thay cặp nu cặp nu khác không làm thay đổi acid amin gen qui định tính thối hóa mã di truyền (1 acid amin qui định nhiều ba khác nhau) IV sai, thay cặp A-T (2 liên kết H) cặp G-X (3 liên kết H) Câu 27: Đáp án D P: AaBb tự thụ F1 : (1/4AA : 2/4Aa : 1/4aa) x (1/4BB : 2/4Bb : 1/4bb) Kết luận không là: D Tỉ lệ dị hợp cặp gen Aa(BB+bb) + (AA,aa)Bb : 0,5 x 0,5 + 0,5 x 0,5 = 0,5 Tỉ lệ dị hợp cặp gen AaBb là: 0,5 x 0,5 = 0,25 Câu 28: Đáp án A P: tròn, (Aa, Bb) tự thụ → A tròn trội B trội F1 : 0,54 A-B- : 0,21 A-bb : 0,21 aaB- : 0,04 aabb Kiểu hình aabb ↔ kiểu gen ab/ab = 0,04 → P cho giao tử ab = √0,04 = 0,2 < 0,25 → ab giao tử hoán vị , f = x 0,2 = 0,4 → P : Ab/aB , f = 40% Câu 29: Đáp án C Tổ hợp là: 1c, 2g, 3h, 4b Đáp án C 2e khơng điểm khác biệt C so với CAM, C4 trình cố định diễn vào ban ngày Câu 30: Đáp án A Nhận xét: từ F2 → F3 : cấu trúc thành phần kiểu gen quần thể bị thay đổi mạnh mẽ, đột ngột, không theo qui luật → hậu tác động yếu tố ngẫu nhiên http://tailieugiangday.com –truy cập Website để xem thêm chi tiết Câu 31: Đáp án B đỏ : trắng → tính trạng màu hoa cặp gen PLDL tương tác bổ sung theo kiểu : quy định A-B- = đỏ A-bb = aaB- = aabb = trắng P: AaBb 12 cao : thấp ↔ cao : thấp → P ; Dd F1 phân li kiểu hình: : : ≠ (9:7) x (3:1) → Dd liên kết với gen Aa Bb Giả sử Aa liên kết với Dd P: đỏ, cao (A-D-)B- = 9/16 → (A-D-) = ¾ → aadd = (A-D-) – 0,5 = 0,25 → P cho giao tử ad = 0,5 → P : AD/ad Bb , gen A D liên kết hoàn toàn → I Cao, đỏ F1 : AD/AD BB ; AD/AD Bb ; AD/ad BB ; AD/ad Bb kiểu gen qui định cao đỏ F1 → II sai Thân thấp, hoa trắng F1 : (aadd)B- + (aadd)bb = 0,25 x 0,75 + 0,25 x 0,25 = 0,25 Thân thấp, hoa trắng đồng hợp cặp gen: (aadd)BB + (aadd)bb = 0,25 x 0,25 + 0,25 x 0,25 = 0,125 Vậy thân thấp, hoa trắng, tỉ lệ đồng hợp cặp gen là: 0,125 / 0,25 = ½ → III Cao trắng F1 : (A-D-)bb ↔ 1/3 AD/AD bb : 2/3 AD/ad bb Cao trắng F1 tự thụ : AD/AD bb → : AD/AD bb AD/ad bb → : 1/4AD/AD bb : 2/4AD/ad bb : 1/4ad/ad bb Vậy cao trắng F1 tự thụ cho đời thấp trắng tỉ lệ: 2/3 x 1/4 = 1/6 → IV Vậy phát biểu Câu 32: Đáp án C Các kết luận là: I, III Đáp án C II sai, đột biến đoạn làm giảm hàm lượng ADN nhân tế bào http://tailieugiangday.com –truy cập Website để xem thêm chi tiết IV sai, thể đơn bội lẻ (ví dụ n = 7), đột biến tam NST lẻ 3n = 21 Câu 33: Đáp án B P: AB/ab XDXd x AB/ab XDY Xét cặp giới tính: XDXd x XDY F1 : 1/4 XDXD : 1/4 XDXd : 1/4 XDY : 1/4 XdY → kiểu hình mắt trắng = 1/4 Mà F1 : A-bbdd = 1,25% → A-bb = 5% kiểu hình aabb = 25% - A-bb = 20% ruồi giấm, hoán vị gen xảy giới → ruồi đực P cho giao tử AB = ab = 0,5 Mà F1 aabb = 0,2 → → ruồi P cho giao tử ab = 0,2 : 0,5 = 0,4 Vậy P tần số hoán vi gen (ở ruồi cái) f = 20% P: AB/ab XDXd x AB/ab XDY AB/ab x AB/ab → F1 : loại kiểu gen bên hoán vị gen, bên liên kết gen XDXd x XDY → F1 : loại kiểu gen Vậy F1 28 loại KG → I sai Khoảng cách gen A B 20cM (do f = 20%) → II F1 : A-B- = aabb + 50% = 70% → F1 : A-B-D- = 0,7 x 0,75 = 0,525 = 52,5% → III F1: A-B- = 70% aabb = 20% A-bb = aaB- = 5% F1: 100% KH trội mắt đỏ XDXVậy F1 : cái, trội tính trạng (A-bb / aaB-) XDX- chiếm tỉ lệ là: (0,05 + 0,05) x 0,5 = 0,05 = 5% → IV sai Vậy phát biểu Câu 34: Đáp án D Gen 1500 nu ↔ 2A + 2G = 1500 G = 20% tổng nu gen = 0,2 x 1500 = 300 Mạch 1: → A = 450 T1 = 300, tổng số nu mạch = 1500/2 = 750 X1 = 0,3 x 750 = 225 Theo nguyên tắc bổ sung, A2 = T1 , G2 = X1 , … A = A1 + A2 = A1 + T1 → A1 = A – T1 = 450 – 300 = 150 G1 = G – X1 = 300 – 225 = 75 http://tailieugiangday.com –truy cập Website để xem thêm chi tiết Mạch A1/G1 = 150/75 = → I sai Mạch (T1 + X1)/(A1 + G1) = 7/3 → II sai Mạch 2: A2 = T1 = 300 T2 = A1 = 150 G2 = X1 = 225 X2 = G1 = 75 Mạch A2/X2 = 300/75 = Mạch (A2 + X2)/(T2 + G2) = → IV phát biểu Câu 35: Đáp án C P: ♂ AaBbDd x ♀ AaBbdd Giao tử: ♂: (A , a) x (Bb, , B, b) x (D , d) ♀: (A , a) x (B , b) x d Aa x Aa cho KG bình thường Bb x Bb cho KG đột biến, KG bình thường Dd x dd cho KG bình thường Vậy số KG bình thường là: x x = 18 Số KG đột biến là: x x = 24 → I thể đực tạo tối đa: x x = 16 loại giao tử → II Thể ba đời KG : (AA/Aa/aa) x (BBb / Bbb) x (Dd/dd) Khơng ba KG bbb đời → III sai Thể đời KG : (AA/Aa/aa) x (B / b) x (Dd/dd) → KG aabdd đời → IV Vậy dự đoán Câu 36: Đáp án D I đúng, chuỗi thức ăn dài mắt xích: A→D→C→G→E→I→M II sai, quan hệ loài C loài E sinh vật ăn sinh vật khác III Chuỗi A→C→G G sinh vật tiêu thụ bậc Chuỗi A→D→C→G thi G sinh vật tiêu thụ bậc IV sai, lồi C bị tuyệt diệt lồi D hội tăng số lượng http://tailieugiangday.com –truy cập Website để xem thêm chi tiết Vậy kết luận Câu 37: Đáp án D http://tailieugiangday.com –truy cập Website để xem thêm chi tiết Vậy phát biểu Câu 38: Đáp án B Xét bệnh bạch tạng: A bình thường >> a bị bệnh Cặp vợ chồng 1-2 : aa x A- → 8: aa → cặp vợ chồng 1-2 : aa x Aa Cặp vợ chồng 3-4 : A- x aa → 9: A→ người 9: Aa Cặp vợ chồng 5-6 : A- x A- → 11: aa → cặp vợ chồng 5-6: Aa x Aa → người 10: (1/3AA : 2/3Aa) Cặp vợ chồng 7-8 : A- x aa → 12, 13 : A→ người kiểu gen → 12, 13 kiểu gen : Aa nhận alen a từ mẹ Cặp vợ chồng 9-10 : Aa x (1/3AA : 2/3Aa) → 14, 15 : A→ người 10 chưa xác định kiểu gen → đứa 14, 15 dạng: (2/5AA : 3/5Aa) Cặp vợ chồng 13-14 : Aa x (2/5AA : 3/5Aa) → 16 : ? → người 14 chưa xác định kiểu gen → người 16 dạng: (7/20AA : 10/20Aa : 3/20aa) http://tailieugiangday.com –truy cập Website để xem thêm chi tiết Xác định xác kiểu gen người: 1: aaXBXb : AaXBY 8: aaXBXb 12: AaXbY 4: aaXBY 6: AaXBY → I sai Người số 13 dạng: Aa(1/2XBXB : 1/2XBXb) Xác suất để người 13 dị hợp cặp gen ½ → II Người số 15 dạng: (2/5AA : 3/5Aa)XBXXác suất mang alen a người 15 3/5 http://tailieugiangday.com –truy cập Website để xem thêm chi tiết → III sai Người 16 dạng: (7/20AA : 10/20Aa : 3/20aa) (3/4XBY : 1/4XbY) → xác suất mắc bệnh người 16 dạng: 17/20 x 1/4 + 3/20 x 3/4 = 13/40 → IV Vậy kết luận Câu 39: Đáp án D P: 75% đen : 24% xám : % trắng Con trắng kiểu gen a1a1 , quần thể cân di truyền → tần số alen a1 √0,01 = 0,1 Đặt tần số alen a x Con xám kiểu gen : aa, aa1 quần thể cân di truyền → KH xám = x2 + 0,1 x = 0,24 → x = 0,4 Vậy tần số alen a = 0,4 → tần số alen A = 0,5 Tỉ lệ kiểu gen AA = 0,25 → tỉ lệ đen đồng hợp tử (AA) tổng số đen (A-) = 0,25 / 0,75 = 33,33% → I sai Tỉ lệ đen dị hợp tử là: 0,75 – 0,25 = 0,5 → tổng tỉ lệ đen dị hợp tử trắng là: 0,5 + 0,01 = 0,51 → II sai Cấu trúc kiểu hình đen: AA = 0,25 Aa = 2.0,5.0,4 = 0,4 Aa1 = 2.0,5.0,1 = 0,1 → đen : 0,25AA : 0,4Aa : 0,1Aa1 Hay : 5/15AA : 8/15Aa : 2/15Aa1 Đen ngẫu phối, đời kiểu hình xám chủng aa = (4/15)2 = 7,11% → III sai http://tailieugiangday.com –truy cập Website để xem thêm chi tiết Câu 40: Đáp án D P: A-B-D- tự thụ F1: A-B-dd : A-bbdd : A-B-D- : A-bbD- : 3aaB-D- : aabbD↔ A-dd (3B- : 1bb) : 2A-D- (3B- : 1bb) : aaD- (3B- : 1bb) ↔ (1A-dd : 2A-D- : 1aaD-) x (3B- : 1bb) Tỉ lệ 1A-dd : 2A-D- : 1aaD- → P : dị hợp cặp gen liên kết hoàn toàn : Ad/aD Cặp Bb phân li độc lập Vậy P: Ad/aD Bb http://tailieugiangday.com –truy cập Website để xem thêm chi tiết ... aD Đáp án 1-С 11-B 21 -A 31-B 2- B 12- C 22 -B 32- C 3-B 13-B 23 -D 33-B 4-A 14-C 24 -C 34-D 5-B 15-A 25 -C 35-C 6-C 16-D 26 -D 36-D 7-C 17-D 27 -D 37-D 8-A 18-A 28 -A 38-B LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp... 0 ,25 x 0,75 + 0 ,25 x 0 ,25 = 0 ,25 Thân thấp, hoa trắng đồng hợp cặp gen: (aadd)BB + (aadd)bb = 0 ,25 x 0 ,25 + 0 ,25 x 0 ,25 = 0, 125 Vậy thân thấp, hoa trắng, tỉ lệ đồng hợp cặp gen là: 0, 125 / 0 ,25 ... tiếp người cung cấp Câu 21 : Đáp án A Loài A: 2nA = 20 Loài B: 2nB = 26 Thể song nhị bội loài: 2nA + 2nB = 26 + 20 = 46 Giao tử bình thường thể trên: nA + nB = 23 Câu 22 : Đáp án B Các phát biểu
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi THPT chuyen hoang van thu hoa binh lan 2 file word co loi giai chi tiet , De thi THPT chuyen hoang van thu hoa binh lan 2 file word co loi giai chi tiet

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay