DE KSCL MON SINH TINH QUANG NAM

6 14 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:12

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 12 NĂM HỌC 2017-2018 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề (Đề thi có 06 trang) Mã đề thi 401 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Trong lịch sử phát triển sinh giới Trái Đất, bò sát cổ ngự trị A kỉ Jura B kỉ Cambri C kỉ Pecmi D kỉ Đêvôn Câu 2: Trong mức cấu trúc siêu hiển vi nhiễm sắc thể sinh vật nhân thực, sợi chất nhiễm sắc có đường kính bao nhiêu? A 11nm B 30 nm C 300 nm D 700 nm Câu 3: Giả sử nhiễm sắc thể có trình tự gen EFGHIKLM bị đột biến thành nhiễm sắc thể có trình tự gen EFGHIKIKLM Đây thuộc dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể? A Chuyển đoạn B Đảo đoạn C Mất đoạn D Lặp đoạn Câu 4: Khi nói hội chứng Đao người, phát biểu sau đúng? A Tuổi mẹ cao tần số sinh mắc hội chứng Đao thấp B Người mắc hội chứng Đao đột biến thể tam bội C Hội chứng Đao thường gặp nam, gặp nữ D Người mắc hội chứng Đao có ba nhiễm sắc thể số 21 Câu 5: Thể nhiễm thể mà tế bào có nhiễm sắc thể A thiếu cặp B có cặp nhiễm sắc thể C có nhiễm sắc thể D thừa cặp Câu 6: Rễ cạn hấp thụ nước ion muối khống chủ yếu qua A miền chóp rễ B miền sinh trưởng C miền lông hút D miền trưởng thành Câu 7: Những động vật sau có dày ngăn? A Ngựa, thỏ, trâu B Ngựa, chuột, cừu C Trâu, bò, D Ngựa, thỏ, chuột Câu 8: Nội dung sau không nói chứng tiến hóa? A Cánh sâu bọ cánh dơi quan tương đồng B Cơ quan thối hóa quan tương đồng C Các lồi có chung mã di truyền chứng sinh học phân tử D Cơ quan tương tự phản ánh tiến hóa đồng quy Câu 9: Một gen sinh vật nhân sơ dài 510 nanơmét có số nuclêôtit loại timin chiếm 20% tổng số nuclêôtit gen Theo lí thuyết, gen có số liên kết hiđrô A 3000 B 3900 C 3600 D 1500 BV Câu 10: Xét thể có kiểu gen , có 10% tế bào xảy tượng đổi chỗ hai gen alen bv loại giao tử BV chiếm tỉ lệ bao nhiêu? A 47,5% B 5% C 45% D 40% Câu 11: Khi nói q trình nhân đơi ADN, phát biểu sau sai? A Trong phân tử ADN tạo thành mạch tổng hợp, mạch ADN ban đầu B Trên hai mạch khuôn, ADN pôlimeraza di chuyển theo chiều 3’  5’ C Q trình nhân đơi ADN diễn đồng thời với trình phiên mã D Q trình nhân đơi ADN diễn theo ngun tắc bổ sung bán bảo toàn Câu 12: Nhận định sau phản ánh giống diễn nguyên sinh diễn thứ sinh? A Có biến đổi điều kiện tự nhiên môi trường qua giai đoạn diễn B Xuất mơi trường có quần xã sinh vật sống C Quần xã ổn định qua giai đoạn diễn D Luôn dẫn tới quần xã bị suy thoái Trang 1/6 - Mã đề thi 401 Câu 13: Nội dung sau nói phiên mã sinh vật nhân thực? A Chỉ xảy nhân mà không xảy tế bào chất B Cần môi trường nội bào cung cấp nuclêôtit A, T, G, X C Chỉ diễn mạch mã gốc gen D Enzim ARN polimeraza khơng có vai trò làm cho gen tháo xoắn Câu 14: Trong hệ tuần hồn kín, máu chảy động mạch A áp lực thấp, tốc độ máu chảy nhanh B áp lực cao, tốc độ máu chảy nhanh C áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm D áp lực cao, tốc độ máu chảy chậm Câu 15: Trong chế điều hòa hoạt động opêron Lac, kiện sau diễn mơi trường có lactơzơ mơi trường khơng có lactơzơ? A Gen điều hòa R tổng hợp prôtêin ức chế B Các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã tạo phân tử mARN tương ứng C ARN pôlimeraza liên kết với vùng khởi động opêron Lac tiến hành phiên mã D Một số phân tử lactôzơ liên kết với prôtêin ức chế Câu 16: Ở hoa anh thảo (Primula sinensis), alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Các nhà khoa học tiến hành thí nghiệm: Thí nghiệm 1: Đem có kiểu gen AA trồng mơi trường có nhiệt độ 20°C hoa đỏ, trồng mơi trường có nhiệt độ 35°C hoa trắng Thế hệ sau hoa trắng đem trồng mơi trường có nhiệt độ 20°C lại hoa đỏ Thí nghiệm 2: Đem có kiểu gen aa trồng mơi trường có nhiệt độ 20°C hay 35°C hoa trắng Trong kết luận sau rút phân tích kết thí nghiệm trên, có kết luận đúng? I Nhiệt độ môi trường ảnh hưởng đến biểu kiểu gen AA II Từ biểu kiểu gen AA thí nghiệm chứng tỏ bố mẹ khơng truyền cho tính trạng hình thành sẵn III Nhiệt độ môi trường 20°C hay 35°C không làm thay đổi biểu kiểu gen aa IV Nhiệt độ cao làm cho alen quy định hoa đỏ bị đột biến thành alen quy định hoa trắng, nhiệt độ thấp làm cho alen quy định hoa trắng bị đột biến thành alen quy định hoa đỏ V Kiểu gen quy định khả phản ứng thể trước mơi trường, kiểu hình kết tương tác kiểu gen môi trường VI Hiện tượng thay đổi màu hoa có kiểu gen AA trước điều kiện môi trường khác gọi mềm dẻo kiểu hình A B C D Câu 17: Khi nói giới hạn sinh thái, phát biểu sau đúng? A Cơ thể sinh vật non hay trưởng thành có giới hạn sinh thái giống B Giới hạn sinh thái nhiệt độ loài sinh vật giống C Những lồi có giới hạn sinh thái rộng nhiều nhân tố có vùng phân bố rộng D Ngoài giới hạn sinh thái, sinh vật tồn Câu 18: Trong hình thức hơ hấp sau đây, hình thức có côn trùng? A Hô hấp mang B Hô hấp hệ thống ống khí C Hơ hấp phổi D Hô hấp qua bề mặt thể Câu 19: Cho đặc điểm đây, đặc điểm với thực vật CAM? I Gồm loài mọng nước sống vùng hoang mạc khô hạn loại trồng dứa, long… II Gồm số loài thực vật sống vùng nhiệt đới cận nhiệt đới mía, rau dền, ngơ, cao lương, kê… III Chu trình cố định CO2 tạm thời (con đường C4) tái cố định CO2 theo chu trình Canvin Cả hai chu trình diễn vào ban ngày hai loại tế bào khác IV Chu trình C4 (cố định CO2) diễn vào ban đêm, lúc khí khổng mở giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Canvin, diễn vào ban ngày A II III B I II C I IV D III IV Câu 20: Nội dung sau nói đặc điểm tính trạng gen nằm nhân qui định? I Kết phép lai thuận lai nghịch khác II Di truyền chéo III Kết phép lai thuận lai nghịch cho tỉ lệ phân li kiểu hình khác hai giới Trang 2/6 - Mã đề thi 401 IV Con lai ln có kiểu hình giống mẹ A I; III; IV B I; IV C III; IV D I; II; IV Câu 21: Hô hấp sáng xảy với tham gia bào quan nào? A Lục lạp, máy Gôngi, ti thể B Lục lạp, perôxixôm, ti thể C Lục lạp, ribôxôm, ti thể D Lục lạp, lizôxôm, ti thể Câu 22: Một quần thể lưỡng bội, xét gen có alen nằm nhiễm sắc thể thường, alen trội trội hoàn toàn Thế hệ xuất phát (P) có số cá thể mang kiểu hình trội chiếm 80% tổng số cá thể quần thể Qua ngẫu phối, hệ F1 có số cá thể mang kiểu hình lặn chiếm 6,25% Biết quần thể không chịu tác động nhân tố tiến hóa Có phát biểu sau đúng? I Thế hệ P có số cá thể có kiểu gen đồng hợp tử chiếm 70% II Trong tổng số cá thể có kiểu hình trội hệ P, số cá thể có kiểu gen dị hợp tử chiếm 12,5% III Nếu cho tất cá thể có kiểu hình trội hệ P giao phối ngẫu nhiên, thu đời có số cá thể mang kiểu hình lặn chiếm tỉ lệ 1/256 IV Nếu cho tất cá thể có kiểu hình trội P tự thụ, thu đời có số cá thể mang kiểu hình lặn chiếm tỉ lệ 1/32 A B C D Câu 23: Theo thuyết tiến hóa đại, có phát biểu sau chọn lọc tự nhiên? I Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình gián tiếp làm biến đổi tần số kiểu gen, qua làm biến đổi tần số alen quần thể II Chọn lọc tự nhiên chống lại alen trội làm biến đổi tần số alen quần thể nhanh so với chọn lọc chống lại alen lặn III Chọn lọc tự nhiên làm xuất alen làm thay đổi tần số alen quần thể IV Chọn lọc tự nhiên làm biến đổi tần số alen cách đột ngột không theo hướng xác định A B C D Câu 24: Cho phận: (a) Trung khu điều hòa tim mạch hành não (b) Tim mạch máu (c) Thụ thể áp lực mạch máu Chú thích sau sơ đồ bên? A 1-(c); 2-(b); 3-(a) B 1-(c); 2-(a); 3-(b) C 1-(a); 2-(c); 3-(b) D 1-(a); 2-(b); 3-(c) DE Câu 25: Có tế bào sinh tinh thể có kiểu gen Aa thực trình giảm phân bình de thường, có tế bào có xảy tượng hốn vị gen Theo lí thuyết, tỉ lệ loại giao tử sau xuất hiện? A : : : : : B : : : : : : : C : : : D : : : Câu 26: Một quần thể động vật trạng thái cân di truyền, xét gen có alen A a, tần số alen A 0,4 Theo lí thuyết, tần số kiểu gen Aa quần thể bao nhiêu? A 0,80 B 0,40 C 0,48 D 0,16 Trang 3/6 - Mã đề thi 401 Câu 27: Đồ thị biểu diễn biến động số lượng thỏ mèo rừng Canada, nhận định mối quan hệ hai quần thể này? A Số lượng cá thể thỏ mèo rừng biến động khơng theo chu kì B Sự giảm số lượng thỏ năm 1900 nguyên nhân làm cho tăng số lượng mèo rừng năm C Sự biến động số lượng mèo rừng không phụ thuộc vào số lượng thỏ D Quần thể thỏ có kích thước lớn quần thể mèo rừng Câu 28: Ở lồi thực vật, tính trạng màu sắc hoa gen có alen A, a quy định Trong đó, alen A quy định hoa tím trội hồn tồn so với alen a quy định hoa xanh Cho hoa tím giao phối với hoa xanh, thu hợp tử F1 Gây đột biến tứ bội hóa hợp tử F1 thu tứ bội Cho tứ bội có hoa tím F1 tự thụ phấn, thu F2 có kiểu hình hoa xanh chiếm tỉ lệ 1/36 Cho tứ bội giảm phân sinh giao tử lưỡng bội; giao tử lưỡng bội thụ tinh với xác suất Theo lí thuyết, có phát biểu sau F2 đúng? I Loại kiểu gen có alen A chiếm tỉ lệ 1/9 II Loại kiểu gen có alen a chiếm tỉ lệ 8/35 III Có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa tím loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa xanh IV Lấy ngẫu nhiên hoa tím, xác suất thu khơng mang alen a 1/36 A B C D Câu 29: Ở loài động vật, alen A quy định lơng xám trội hồn tồn so với alen a quy định lông hung; alen B quy định chân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định chân thấp; alen D quy định mắt nâu trội Ab d AB D d hoàn toàn so với alen d quy định mắt đen Phép lai P ♀ X X  ♂ X Y thu F1 Trong tổng aB ab số cá thể F1, số cá thể có lơng hung, chân thấp, mắt đen chiếm tỉ lệ 1% Biết q trình giảm phân khơng xảy đột biến xảy hoán vị gen hai giới với tần số Theo lí thuyết, số cá thể lông xám dị hợp, chân thấp, mắt nâu F1 chiếm tỉ lệ bao nhiêu? A 8,5% B 6% C 17% D 10% Câu 30: Trên đồng cỏ, bò ăn cỏ Bò tiêu hóa cỏ nhờ vi sinh vật sống cỏ Các chim sáo tìm ăn rận sống da bò Khi nói quan hệ sinh vật trên, phát biểu sau đúng? A Quan hệ rận bò quan hệ sinh vật ăn sinh vật khác B Quan hệ chim sáo rận quan hệ hội sinh C Quan hệ vi sinh vật rận quan hệ cạnh tranh D Quan hệ bò vi sinh vật quan hệ cộng sinh Câu 31: Trên cổ thụ có nhiều lồi chim sinh sống, có lồi ăn hạt, có lồi hút mật hoa, có lồi ăn sâu bọ Khi nói lồi chim này, có phát biểu sau đúng? I Các lồi chim tiến hóa thích nghi với loại thức ăn II Các lồi chim có ổ sinh thái dinh dưỡng trùng hoàn toàn III Số lượng cá thể lồi chim ln IV Lồi chim hút mật tiến hóa theo hướng mỏ nhỏ, nhọn dài A B C D Trang 4/6 - Mã đề thi 401 Câu 32: Ở loài thực vật, lôcut gen quy định màu sắc gồm alen, alen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vàng Cho (P) có kiểu gen dị hợp Aa tự thụ phấn, thu F1 Biết không phát sinh đột biến biểu gen không phụ thuộc vào điều kiện mơi trường Dự đốn sau nói kiểu hình F1? A Các F1 có ba loại kiểu hình, có 25% số vàng, 25% số đỏ 50% số có đỏ vàng B Trên F1 có hai loại quả, có 75% số đỏ 25% số vàng C Trên F1 có hai loại quả, có 50% số đỏ 50% số vàng D Trên F1 có loại quả, đỏ vàng Câu 33: Ở lồi trùng, gen A nằm nhiễm sắc thể thường quy định lông đen, a quy định lông trắng, kiểu gen Aa biểu lông đen đực lông trắng Cho đực lông trắng lai với lông đen F1 Nếu cho đực F1 giao phối với lơng đen, theo lí thuyết tỉ lệ kiểu hình đời bao nhiêu? A 75% lông đen: 25% lông trắng B 50% lông đen: 50% lông trắng C 25% lông đen: 75% lông trắng D 100% lơng đen Câu 34: Có lồi sinh vật bị người săn bắt khai thác mức, làm giảm mạnh số lượng cá thể có nguy bị tuyệt chủng, cách giải thích sau hợp lí? A Khi số lượng cá thể quần thể lại q đột biến quần thể dễ xảy ra, làm tăng tần số alen đột biến có hại B Khi số lượng cá thể quần thể lại q dễ xảy biến động di truyền, làm nghèo vốn gen làm biến nhiều alen có lợi quần thể C Khi số lượng cá thể quần thể giảm mạnh làm giảm di - nhập gen, làm giảm đa dạng di truyền quần thể D Khi số lượng cá thể quần thể lại q dễ xảy giao phối ngẫu nhiên dẫn đến làm tăng tần số alen có hại Câu 35: Sau sơ đồ minh họa số nguồn nitơ cung cấp cho Chú thích sau sơ đồ trên? A (1) NO3- ; (2) N2 ; (3) NH4+ ; (4) Chất hữu B (1) NO3- ; (2) NH4+ ; (3) N2 ; (4) Chất hữu C (1) NH4+ ; (2) NO3- ; (3) N2 ; (4) Chất hữu D (1) NH4+ ; (2) N2 ; (3) NO3- ; (4) Chất hữu Câu 36: Gen I gen II nằm cặp NST thường khác nhau, gen có alen Gen III gen IV nằm vùng không tương đồng NST giới tính X, gen có alen Gen V có alen nằm vùng tương đồng NST giới tính X Y Số kiểu gen tối đa có quần thể bao nhiêu? A 38700 B 37800 C 3600 D 20700 Trang 5/6 - Mã đề thi 401 Câu 37: Ở lồi động vật, tính trạng màu sắc lơng cặp gen khơng alen tương tác quy định, có mặt alen A kiểu gen quy định lông xám, kiểu gen aaB- quy định lông đen, kiểu gen aabb quy định lơng trắng Tính trạng chiều cao chân cặp alen D, d trội lặn hoàn toàn quy định Tiến hành lai thể bố mẹ (P) chủng tương phản cặp gen thu F1 tồn lơng xám, chân cao Cho F1 giao phối với thể (Q) lông xám, chân cao thu đời F2 có tỉ lệ kiểu hình: 50% lơng xám, chân cao; 25% lông xám, chân thấp; 12,5% lông đen, chân cao; 12,5% lông trắng, chân cao Khi cho lông trắng, chân cao F2 giao phối tự với thu đời F3 có kiểu hình Biết khơng có đột biến xảy ra, sức sống cá thể Trong kết luận sau, có kết luận đúng? I Ở hệ (P) có phép lai khác (khơng kể đến vai trò bố mẹ) II Cặp gen quy định chiều cao thuộc nhóm gen liên kết với cặp gen (A, a) (B, b) AD Ad III F1 có kiểu gen Bb Bb ad aD AD IV Cơ thể (Q) có kiểu gen bb ad V Nếu cho F1 lai phân tích, đời thu kiểu hình lơng xám, chân thấp chiếm tỉ lệ 50% A B C D Câu 38: Lai hai hoa màu trắng chủng với nhau, thu F1 gồm toàn hoa màu đỏ Cho F1 giao phấn với thu F2 gồm 56,25% hoa đỏ; 43,75% hoa trắng Nếu cho hoa đỏ F1 giao phấn với hoa trắng đời bắt gặp tỉ lệ phân li kiểu hình số tỉ lệ phân li kiểu hình đây? I đỏ : trắng II đỏ : trắng III đỏ : trắng IV đỏ : trắng V đỏ : trắng VI đỏ : trắng VII 13 đỏ : trắng A II, III, IV, VI B I, III, V C I, III, V, VII D II, III, V Câu 39: Ở loài thực vật lưỡng bội, tính trạng thân cao trội hồn tồn so với thân thấp; màu hoa tính trạng gen khác nhóm gen liên kết với gen quy định chiều cao, hoa đỏ trội hồn toàn so với hoa vàng Cho thân thấp, hoa đỏ tự thụ phấn, thu F1 Biết không xảy đột biến Theo lý thuyết đời F1 có tỉ lệ phân ly kiểu hình sau đây? I thấp, đỏ: thấp, vàng II thấp, đỏ: thấp, vàng III thấp, đỏ: thấp, vàng IV thấp, đỏ: thấp, vàng V cao, đỏ: thấp, vàng VI 11 thấp, đỏ: thấp, vàng VII 11 thấp, vàng: thấp, đỏ VIII 100% thấp, đỏ A I, III, VII, VIII B I, IV, VI, VIII C I, II, IV, VII D II, IV, V, VIII Câu 40: Một bệnh di truyền (N) người alen gen có alen trội lặn hồn tồn quy định Gen liên kết với gen mã hóa nhóm máu hệ ABO (gen quy định nhóm máu có alen IA, IB, IO, alen IA quy định nhóm A, alen IB quy định nhóm B, alen IO quy định nhóm máu O; alen IA alen IB đồng trội hoàn toàn so với alen IO) Khoảng cách gen quy định bệnh (N) với gen quy định nhóm máu cM Sự di truyền hai tính trạng nói biểu diễn theo sơ đồ sau: A: nhóm máu A; B: nhóm máu B; AB: nhóm máu AB; O: nhóm máu O Có kết luận sau đúng? Biết khơng có đột biến xảy I Bệnh N gen lặn nằm nhiễm sắc thể thường quy định II Có tối đa người phả hệ biết xác kiểu gen tính trạng III Người II8 mang gen gây bệnh N IV Xác suất cặp vợ chồng II6  II7 sinh bị bệnh N có máu A 26,5% A B C D - HẾT Trang 6/6 - Mã đề thi 401 ... giới hạn sinh thái, phát biểu sau đúng? A Cơ thể sinh vật non hay trưởng thành có giới hạn sinh thái giống B Giới hạn sinh thái nhiệt độ loài sinh vật giống C Những lồi có giới hạn sinh thái... vi sinh vật sống cỏ Các chim sáo tìm ăn rận sống da bò Khi nói quan hệ sinh vật trên, phát biểu sau đúng? A Quan hệ rận bò quan hệ sinh vật ăn sinh vật khác B Quan hệ chim sáo rận quan hệ hội sinh. .. 2-(a); 3-(b) C 1-(a); 2-(c); 3-(b) D 1-(a); 2-(b); 3-(c) DE Câu 25: Có tế bào sinh tinh thể có kiểu gen Aa thực trình giảm phân bình de thường, có tế bào có xảy tượng hốn vị gen Theo lí thuyết,
- Xem thêm -

Xem thêm: DE KSCL MON SINH TINH QUANG NAM , DE KSCL MON SINH TINH QUANG NAM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay