De khao sat chat luong

4 24 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:12

Câu 81: A B C D Câu 82: A B C D Câu 83: A C Câu 84: t B D A aaBbDD; AabbDd; AaBbDd C AaBbDd; aabbdd; aaBbDd Câu 85: Chim Câu 86: A B C D Câu 87: B AabbDd; aaBbDD; AaBbdd D aaBbDd; AabbDD; AaBBdd A B A Câu 88: A ♀ IAIA ♂ IBIO C ♀ ♂ Câu 89: A B C D Câu 90: A Câu 91: A C Câu 92: A Câu 93: A (1), (3) – THPT Xuân ♀ IBIO ♀ B u A O ♂I I ♂ C D C B D ♀ ♀ b ♂ ♂ ♀ D Carotenoit ♀ ♂ ♂ i polipeptit B a C D B D B C D B (3), (4) C (1), (2) D (1), (4) Câu 94: A Câu 95: B A Câu 96: C quang phân li CO2 B C B C D A Câu 98: A C Câu 99: B C D (3) (4) Câu 108: h B D A XaXa B aa C XAXa Câu 100: A N2, NH4+, NO3- B NH3, NO2- Câu 101: A C Câu 102: A B C D Câu 103: A EMS Câu 104: A C Câu 105: A Câu 106: A Câu 107: D A Câu 97: D D Aa C NH4+, NO3- D N2, NH4+ B D B C Consixin D 5-brom uraxin (5BU) B D B B C – CoA D C D A B C D A 5096,6 Ao B 2029,8 Ao C 2206,4 Ao D 5100 Ao Câu 109: AaBbDdEe? – THPT Xuân (4) (5) Câu 110: (1) (2) (3) (4) nhân Câu 111: A B C D không A B C D 3 A 0,64AA + 0,32Aa + 0,04aa C 0,49AA + 0,42Aa + 0,09aa Câu 112: B 0,36AA + 0,48Aa + 0,16aa D 0,81AA + 0,18Aa + 0,01aa A Câu 113: C B D ♀ ♂ A 7/32 Câu 114: B 7/64 C 1/32 A C Câu 115: A ¾ D 35/128 B D IA, IB, IO B 19/24 C 25/144 ♀ Câu 116: ♂ D 119/144 1 A 1% Câu 117: B 27% C 75% D 54% F1 bao (5) A Câu 118: A 92 – THPT Xuân B C D B 94 C 47 D 46 Câu 119: ( Nguyên A B C D Câu 120: t hoa – nhi 2 (4) F1 A B – THPT Xuân C D ... (5BU) B D B B C – CoA D C D A B C D A 5096,6 Ao B 2029,8 Ao C 2206,4 Ao D 5100 Ao Câu 109: AaBbDdEe? – THPT Xuân (4) (5) Câu 110: (1) (2) (3) (4) nhân Câu 111: A B C D không A B C D 3 A 0,64AA
- Xem thêm -

Xem thêm: De khao sat chat luong , De khao sat chat luong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay