De 7 sinh hoc de chuan tuyensinh247 HDG

18 16 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:12

ĐỀ ĐẶC SẮC SỐ Câu 1: Ý sau khơng nói hệ rễ cạn thích nghi với chức hấp thụ nước ion khoáng ? A Rễ sinh trưởng nhanh chiều sâu để kéo dài B Rễ phân nhánh để lan rộng C Tế bào lông hút to dần để tăng diện tích hấp thụ D Rễ hình thành nên số lượng khổng lồ tế bào lông hút Câu 2: Ý không với hấp thu thụ động ion khoáng rễ? A Các ion khống hồ tan nước vào rễ theo dòng nước B Các ion khống hút bám bề mặt keo đất bề mặt rễ trao đổi với có tiếp xúc rễ dung dịch đất (hút bám trao đổi) C Các ion khoáng thẩm thấu theo chênh lệch nồng độ từ cao dến thấp D Các ion khoáng khuếch tán theo chênh lệch nồng độ từ cao dến thấp Câu 3: Vai trò sau khơng phụ thuộc vào q trình nước? A Là động lực đầu trình hút vận chuyển nước B Tránh đốt nóng ánh sáng mặt trời C Kích thích trình quang hợp hơ hấp diễn với tốc độ bình thường D Tạo trạng thái thiếu nước mơ, tạo điều kiện cho q trình trao đổi chất diễn mạnh mẽ Câu 4: Vai trò nguyên tố vi lượng thực vật gì? A Tham gia vào trình vận chuyển chất hữu B Hoạt hoá enzim trình trao đổi chất C Là thành phần cấu tạo nên chất hữu tế bào D Là thành phần cấu tạo nên vách màng tế bào Câu 5: Vai trò sau khơng phụ thuộc q trình quang hợp? A Tổng hợp chất hữu bổ sung cho hoạt động sống sinh vật dị dưỡng B Biến đổi quang thành hố tích luỹ hợp chất hữu C Biến đổi hợp chất hữu thành nguồn lượng cung cấp cho hoạt động trái đất D Làm bầu khí Câu 6: Ở thực vật có màu đỏ, có quang hợp khơng? Vì sao? A Khơng, thiếu sắc tố chlorơphyl B Được, chứa sắc tố carơtenơit C Được, có nhóm sắc tố chlorơphyl bị khuất màu đỏ nhóm sắc tố phụ carơtenơit sắc tố dịch bào antơxiain D Khơng, có nhóm sắc tố phicơbilin antoxianin Câu 7: Các tia sáng tím kích thích: A Sự tổng hợp cacbohiđrat B Sự tổng hợp lipit C Sự tổng hợp ADN D Sự tổng hợp prôtêin Câu 8: Bào quan thực chức hơ hấp là: A Lạp thể B Ti thể C Không bào D Mạng lưới nội chất Câu 9: Cơ chế trì huyết áp diễn theo trật tự nào? A Huyết áp bình thường → Thụ thể áp lực mạch máu → Trung khu điều hoà tim mạch hành não → Tim giảm nhịp giảm lực co bóp, mạch máu dãn → Huyết áp tăng cao → Thụ thể áp lực mạch máu B Huyết áp tăng cao → Trung khu điều hoà tim mạch hành não → Thụ thể áp lực mạch máu → Tim giảm nhịp giảm lực co bóp, mạch máu dãn → Huyết áp bình thường → Thụ thể áp lực mạch máu C Huyết áp tăng cao → Thụ thể áp lực mạch máu → Trung khu điều hoà tim mạch hành não → Tim giảm nhịp giảm lực co bóp, mạch máu dãn → Huyết áp bình thường → Thụ thể áp lực mạch máu D Huyết áp tăng cao → Thụ thể áp lực mạch máu → Trung khu điều hoà tim mạch hành não →Thụ thể áp lực mạch máu → Tim giảm nhịp giảm lực co bóp, mạch máu dãn → Huyết áp bình thường Câu 10: Ý khơng phải đặc tính huyết áp? A Càng xa tim huyết áp giảm B Sự tăng dần huyết áp ma sát máu với thành mạch phân tử máu với vận chuyển C Huyết áp cực đại ứng với lúc tim co, huyết áp cực tiểu ứng với lúc tim dãn D Tim đập nhanh mạnh làm tăng huyết áp, tim đập chậm yếu làm giảm huyết áp Câu 11: Phân tử sau mang ba đối mã (anticodon)? A mARN B ADN C tARN D rARN Câu 12: Giả sử alen trội trội hoàn toàn Phép lai sau cho đời kiểu hình ln có kiểu gen khác nhau? A AA x Aa B Aa x Aa C AA x aa D Aa x aa Câu 13: Một quần thể có thành phần kiểu gen là: 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa Tần số alen A quần thể bao nhiêu? A 0,7 B 0,3 C 0,4 D 0,5 Câu 14: Ba tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBbDD giảm phân bình thường Theo lí thuyết, số loại giao tử tối đa tạo từ trình giảm phân ba tế bào A B C D Câu 15: Một loài thực vật có 10 nhóm gen liên kết Số lượng nhiễm sắc thể có tế bào sinh dưỡng thể thể tam bội loài A 11 B 19 30 C 30 D 19 21 Câu 16: Một kỹ thuật mơ tả hình đây: Bằng kỹ thuật này, A tạo số lượng lớn bò có kiểu gen hồn tồn giống giống mẹ cho phôi B tạo số lượng lớn bò đực thời gian ngắn C tạo số lượng lớn bò mang biến dị di truyền khác để cung cấp cho trình chọn giống D tạo số lượng lớn bò có mức phản ứng giống thời gian ngắn Câu 17: Tính trạng gen nằm ngồi nhân qui định có đặc điểm gì? (1) Kết lai thuận khác lai nghịch (2) Tuân theo quy luật di truyền thẳng (3) Biểu không đồng giới (4) Biểu kiểu hình đời theo dòng mẹ A (3); (4) B (1); (4) C (1); (2); (4) D (1); (3); (4) Câu 18: Ở gà tính trạng lơng đốm trội hồn tồn so với lông đen Cho chủng lai với đực chủng thu F 50% ♂ lông đốm : 50% ♀ lông đen Cho F1 tạp giao với F2 có tỉ lệ kiểu hình A 50% ♂ lơng đốm: 50% ♀ lông đen B 100% lông đốm C 50% ♂ lông đốm: 25% ♀ lông đốm: 25% ♀ lông đen D 25% ♂ lông đốm: 25% ♂ lông đen: 25% ♀ đốm: 25% ♀ lông đen Câu 19: Ở gà xét tế bào cá thể đực có kiểu gen AaBbX dXdtrải qua giảm phân bình thường tạo tối đa loại giao tử Có dãy tỉ lệ sau với loại giao tử này: (1) : (2) : : : (5) : : : (6) 3: A B (3) : : : (4) : : : C D Câu 20: Ở ruồi giấm, có tế bào sinh tinh thể có kiểu gen AaBb trải qua giảm phân bình thường tạo tối đa loại giao tử Theo lí thuyết, tỉ lệ có tỉ lệ đúng? (1) : A (2) 100% B (3) : : : (4) : : 1: C D Câu 21: Các hoa cẩm tú cầu mặc dù có cùng kiểu gen màu hoa biểu dạng trung gian khác màu tím đỏ tùy thuộc vào độ pH đất Có phát biểu nói tượng trên? (1) Sự biểu màu hoa cẩm tú cầu gọi mềm dẻo kiểu hình (2) Sự biểu màu hoa khác tác động cộng gộp (3) Tập hợp màu sắc khác hoa cẩm tú cầu tương ứng với môi trường khác gọi mức phản ứng (4) Sự thay đổi độ pH đất làm biến đổi kiểu gen hoa cẩm tú cầu dẫn đến thay đổi kiểu hình A B C D Câu 22: Ở quần thể thú, xét gen, gen có alen, gen có alen Trường hợp sau tạo quần thể loại kiểu gen nhất? A Hai gen cùng nằm nhiễm sắc thể thường, có hốn vị gen B Hai gen cùng nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X, có hốn vị gen C Hai gen cùng nằm vùng tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Y, có hốn vị gen D Gen nhiễm sắc thể thường, gen vùng tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Y Câu 23: Bệnh mù màu đột biến gen lặn NST X đoạn không tương đồng với Y, alen trội qui định người bình thường Vợ mang gen dị hợp có chồng bị bệnh mù màu Xác suất để số người họ có nam bình thường, nam mù màu, nữ bình thường, nữ mù màu A 15/64 B 35/128 C 3/32 D 35/64 Câu 24: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng Hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng số Alen D quy định tròn trội hồn tồn so với d quy định dài Cặp gen Dd nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng số Cho giao phấn hai P chủng F dị hợp ba cặp gen Cho F1 giao phấn với thu F2, có kiểu hình thân cao, hoa vàng, tròn chiếm 12% Biết hốn vị gen xảy q trình phát sinh giao tử đực với tần số khơng có tượng đột biến xảy Theo lý thuyết, có phát biểu sau khơng đúng? (1) Tần số hốn vị gen 20% (2) Kiểu hình chiếm tỉ lệ nhỏ F2 thân thấp, hoa vàng, dài (3) Tỉ lệ cao, đỏ, tròn có kiểu gen dị hợp 42% (4) Tỉ lệ kiểu hình mang hai tính trạng trội F2 chiếm tỉ lệ 3,875% A B C D Câu 25: Ở loài cá, tiến hành phép lai cá vảy đỏ, to chủng với cá vảy trắng, nhỏ F1 đồng loạt có kiểu hình vảy đỏ, to Cho F lai phân tích thu Fb sau: Ở giới đực: 121 vảy trắng, nhỏ: 118 vảy trắng, to: 42 vảy đỏ, nhỏ: 39 vảy đỏ, to; Ở giới cái: 243 vảy trắng, nhỏ: 82 vảy đỏ, nhỏ Biết loài thể dị giao, đực thể đồng giao Nếu cho chọn cá vảy trắng, nhỏ Fb đem tạp giao tỉ lệ cá có kiểu hình vảy trắng, nhỏ khơng chứa alen trội bao nhiêu? A 1/12 B 1/9 C 1/18 D 1/6 Câu 26: Xét cặp vợ chồng, vợ bình thường chồng bị mù màu Cặp vợ chồng sinh trai đầu lòng vừa bị mù màu, vừa mắc hội chứng Claiphentơ Cho biết trình giảm phân bố mẹ không xảy đột biến gen cấu trúc nhiễm sắc thể Phát biểu sau khơng đúng? A Người vợ có kiểu gen dị hợp B Người vợ bị rối loạn giảm phân trình tạo giao tử, người chồng giảm phân bình thường C Người vợ bị rối loạn giảm phân trình tạo giao tử, người chồng giảm phân bình thường D Người chồng bị rối loạn giảm phân trình tạo giao tử, người vợ giảm phân bình thường Câu 27: Loại phân tử sau khơng có chứa liên kết hiđrô? A Prôtêin B tARN C mARN D ADN Câu 28: Đặc điểm cấu tạo thể xuất sau cùng có nhánh tiến hóa lồi người mà khơng có nhánh tiến hóa hình thành nên lồi khác là: A Chi năm ngón, ngón đối diện với ngón khác B Dáng đứng thẳng C Có lồi cằm D Bộ não phát triển Câu 29: Đối với loài ngẫu phối, alen lặn gây hại nằm NST thường bị đào thải hoàn toàn khỏi quần thể tác động nhân tố sau đây? A Đột biến gen trội B Các yếu tố ngẫu nhiên C Chọn lọc tự nhiên D Giao phối không ngẫu nhiên Câu 30: Phát biểu sau dòng lượng hệ sinh thái? A Năng lượng chuyển đổi từ dạng sang dạng khác B Năng lượng sử dụng liên tục tạo thành chu trình hệ sinh thái C Năng lượng vận chuyển thành dòng hệ sinh thái, mức độ tiêu hao ngày dần qua bậc dinh dưỡng D Hiệu suất chuyển hóa lượng chuỗi thức ăn cạn cao chuỗi thức ăn nước Câu 31: Phát biểu sau khơng nói đặc trưng thành phần loài quần xã? A Trong quần xã cạn, loài ưu thường loài thực vật có hạt B Lồi ưu thường có số lượng nhiều có vai trò khống chế phát triển lồi khác C Lồi đặc trưng lồi có số lượng nhiều hẳn lồi khác quần xã D Lồi có mặt quần xã gọi lồi đặc trưng Câu 32: Khi nói mối quan hệ cạnh tranh cá thể cùng loài, điều sau đúng? A Sự gia tăng mức độ cạnh tranh cùng loài làm giảm tốc độ tăng trưởng quần thể B Quan hệ cạnh tranh xảy nguồn sống môi trường không đủ cung cấp cho cá thể quần thể C Quan hệ cạnh tranh thường dẫn đến diệt vong quần thể làm giảm số lượng cá thể xuống mức tối thiểu D Khi số lượng cá thể quần thể xuống mức tối thiểu cạnh tranh cá thể tăng lên Câu 33: Ở loài (2n = 6), cặp nhiễm sắc thể thường xét hai cặp gen, gen gồm alen; cặp NST giới tính xét gen có alen thuộc vùng tương đồng Các đực (XY) bị đột biến thể quần thể có tối đa loại kiểu gen giả sử thể không ảnh hưởng đến sức sống giới tính đực định NST Y? A 144 B 1320 C 1020 D 276 Câu 34: Ở người, bệnh điếc bẩm sinh alen a nằm nhiễm sắc thể thường quy định, alen A quy định tai nghe bình thường; bệnh mù màu alen m nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể X quy định, alen M quy định nhìn màu bình thường Một cặp vợ chồng có kiểu hình bình thường Bên vợ có anh trai bị mù màu, em gái bị điếc bẩm sinh; bên chồng có mẹ bị điếc bẩm sinh Những người lại hai gia đình có kiểu hình bình thường Xác suất cặp vợ chồng sinh đầu lòng gái không mang alen gây bệnh A 98% B 12,5% C 43,66% D 41,7% Câu 35: Ở lồi động vật có vú, cho lai cá thể đực có kiểu hình lơng với cá thể có kiểu hình lơng trắng có kiểu gen chủng, đời F thu tồn lơng Cho F ngẫu phối thu F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình là: 37,5% đực lơng : 18,75% lông : 12,5% đực lông trắng : 31,25% lông trắng Tiếp tục chọn lông đời F cho ngẫu phối thu F3 Biết khơng có đột biến phát sinh Về mặt lý thuyết, có phát biểu sau không F3? A Tỉ lệ lông thu 7/9 B Tỉ lệ lông chủng 1/18 C Tỉ lệ đực lông 4/9 D Tỉ lệ đực lông trắng mang alen lặn 1/18 Câu 36: Ở cà chua, alen A quy định màu đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định màu vàng, alen B quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định thân thấp Cho tứ bội có kiểu gen AAaaBBBb tự thụ phấn thu F Trong số thân cao, đỏ F1, tỉ lệ F1 tự thụ phấn cho tất hạt đem gieo mọc thành thân cao, đỏ bao nhiêu? Biết hai cặp gen nói phân li độc lập, trình giảm phân bình thường không xảy đột biến A 0,71% B 19,29% C 18,75% D 17,14% Câu 37: Có hai quần thể cùng lồi Quần thể thứ có 900 cá thể, tần số A 0,6 Quần thể thứ có 300 cá thể, tần số A 0,4 Nếu toàn cá thể quần thể di cư vào quần thể tạo nên quần thể Khi quần thể đạt trạng thái cân di truyền kiểu gen AA có tỉ lệ A 0,55 B 0,45 C 0,3025 D 0,495 Câu 38: Ở đậu Hà Lan, A qui định thân cao trội hoàn toàn so với a qui định thân thấp, B qui định hoa tím trội hồn tồn so với b qui định hoa trắng Sau tiến hành phép lai P: Aabb x aabb, người ta dùng conxixin xử lý hạt F1 Sau gieo thành chọn thể đột biến F1 cho tạp giao thu F2 Có kết luận sau đúng? (1) Ở đời F1 có tối đa kiểu gen (2) Tất F1 có kiểu gen chủng (3) Tỉ lệ thân thấp, hoa trắng thu F2 49/144 (4) Số phép lai tối đa xảy cho tất F1 tạp giao 10 A B C D Câu 39: Ở chim P chủng lông dài, xoăn lai với lông ngắn, thẳng, đời F thu tồn lơng dài, xoăn Cho chim trống F1 lai với chim mái chưa biết kiểu gen, đời F xuất 70 chim lông dài, xoăn; 20 chim lông ngắn, thẳng: chim lông dài,thẳng: chim lông ngắn, xoăn Tất chim trống F2 có chim lơng dài, xoăn Biết gen quy định tính trạng khơng có tổ hợp chết Tìm kiểu gen chim mái lai với F 1, tần số hoán vị gen chim F1 là: A A X B Y , 20% A a B X B X b , 5% b C X a Y , 20% D AaXBY, 10% Câu 40: Ở người, bệnh bạch tạng gen lặn nằm nhiễm sắc thể thường quy định, bệnh máu khó đơng gen lặn nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể X quy định Cho sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh gia đình hình Biết người phụ nữ số mang gen gây bệnh máu khó đơng, cho phát biểu sau: (1) Có người phả hệ xác định xác kiểu gen bệnh (2) Có thể có tối đa người phả hệ có kiểu gen đồng hợp trội gen quy định bệnh bạch tạng (3) Xác suất cặp vợ chồng số 13 – 14 sinh đứa trai đầu lòng khơng bị bệnh 40,75% (4) Nếu người phụ nữ số 13 tiếp tục mang thai đứa thứ bác sĩ cho biết thai nhi không bị bệnh bạch tạng, xác suất để thai nhi khơng bị bệnh máu khó đơng 87,5% (5) Nếu người phụ nữ số 15 kết hôn với người đàn ông không bị bệnh đến từ quần thể khác cân di truyền gen gây bệnh bạch tạng (thống kê quần thể cho thấy 100 người có người bị bệnh bạch tạng) Xác suất cặp vợ chồng người phụ nữ số 15 sinh có kiểu hình khác 56,64% Số phát biểu : A B C D Link tải trọn bộ: https://drive.google.com/file/d/11b9gc8VrRMcUV-d7yQwdyM vWv3cmSb/view?usp=sharing Đáp án 1-C 11-C 21-B 31-B 2-C 12-A 22-A 32-A 3-C 13-C 23-C 33-C 4-B 14-C 24-B 34-B 5-C 15-B 25-A 35-D 6-C 16-D 26-B 36-B 7-D 17-B 27-C 37-C 8-B 18-D 28-C 38-C 9-C 19-B 29-B 39-A 10-B 20-B 30-A 40-B LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án C Đ/A: Các tế bào lông hút khơng tăng dần kích thước mà rễ tăng số lượng lơng hút để tăng diện tích hấp thụ Câu 2: Đáp án C Đ/A: Thẩm thấu khái niệm dùng để mơ tả q trình khuếch tán nước, khơng phải ion khống Câu 3: Đáp án C Đ/A: Q trình nước có vai trò thể thực vật là: + Tạo lực hút để vận chuyển nước,ion khoáng chất tan khác từ rễ lên phận phía + Mở khí khổng, tạo điều kiện cho CO2 khuếch tán vào cung cấp nguyên liệu cho trình quang hợp + Giúp hạ nhiệt độ Đáp án C sai tốc độ quang hợp, hô hấp phụ thuộc vào yếu tố khác cường độ ánh sáng, nồng độ CO2, nhiệt độ… Câu 4: Đáp án B Đ/A: Các nguyên tố vi lượng thành phần enzim Ví dụ Fe, Mn, Zn, Cu, Ni… Câu 5: Đáp án C Quang hợp có vai trò sau: + Sản phẩm quang hợp nguồn chất hữu làm thức ăn cho sinh vật dị dưỡng nguồn nguyên liệu cho công nghiệp, dược liệu + Quang chuyển hóa thành hóa nguồn lượng trì hoạt động sống sinh giới Điều hòa khơng khí: giải phóng O2 hấp thụ CO2 Câu 6: Đáp án C Trong màu đỏ có đủ nhóm sắc tố carotenoit diệp lục; nhiên, nhóm sắc tố phụ carotenoit chiếm ưu nên che khuất nhóm sắc tố chlorophyl Câu 7: Đáp án D Các tia sáng có độ dài bước sóng khác ảnh hưởng khơng giống đến cường độ quang hợp: + Các tia sáng xanh kích thích tổng hợp acid amine, protein + Các tia sáng đỏ kích thích hình thành carbohydrate Câu 8: Đáp án B Ti thể có cấu trúc đặc biệt phù hợp với vai trò hơ hấp Được cấu tạo gồm lớp màng, màng gấp nếp tạo thành mào có chứa nhiều enzim hơ hấp Lạp thể bào quan thực q trình quang hợp Khơng bào thực vật chứa nhiều chất hữu khác nhau, sắc tố… Mạng lưới nội chất gồm loại lưới nội chất trơn (tổng hợp lipid) lưới nội chất hạt (tổng hợp protein) Câu 9: Đáp án C Khi huyết áp tăng tác động lên thụ thể áp lực mạch máu hình thành xung thần kinh truyền theo dây hướng tâm trung khu điều hòa tim mạch hành não Trung khu điều hòa tim mạch hành não gửi tín hiệu thần kinh theo dây li tâm tới tim mạch máu làm tim mạch co bóp chậm yếu, mạch giãn huyết áp trở lại bình thường Khi huyết áp giảm thấp, chế điều hòa diễn tương tự ngược lại tín hiệu thần kinh điều hoà làm cho tim mạch máu co bóp nhanh mạnh để huyết áp trở lại bình thường Câu 10: Đáp án B Huyết áp áp lực máu lên thành mạch Huyết áp hao hụt dần suốt chiều dài hệ mạch ma sát với thành mạch phân từ máu Câu 11: Đáp án C Câu 12: Đáp án A Câu 13: Đáp án C Câu 14: Đáp án C Chú ý: Số loại giao tử tối đa KG AaBbDD = 2.2.1 = loại tế bào sinh tinh cho loại giao tử nên tế bào cho loại Tế bào thứ cho loại trùng với loại tế bào Câu 15: Đáp án B Số nhóm gen liên kết n= 10 => 2n = 20 Thể (2n -1) = 19 Thể tam bội (3n) = 30 Câu 16: Đáp án D - Phương án A sai phơi tạo từ hợp tử, vốn kết hợp vcdt từ bố mẹ nên thường khó giống mẹ - Phương án B sai cá thể phải cùng giới - Phương án C sai cá thể có kiểu gen giống nên không tạo biến dị di truyền - Phương án D Câu 17: Đáp án B (2) Sai di truyền thẳng gen Y (3) Sai tính trạng gen ngồi nhân khơng có phân hóa theo giới Câu 18: Đáp án D - Ở gà, trống XX, mái XY - Ở F1 tính trạng biểu khơng giới → gen nằm NST giới tính - P chủng → F1 phân tính → P: XaXa x XAY - F1: XAXa : XaY - F2: 1/4XAXa : 1/4XaXa : 1/4XAY : 1/4XaY Câu 19: Đáp án B - Một tế bào sinh tinh giảm phân cho loại giao tử với tỉ lệ: 2AB:2ab 2Ab:2aB - Bốn tế bào sinh tinh AaBb giảm phân cho tối đa loại giao tử + TH1: (2AB:2ab) + (2AB:2ab) + (2AB:2ab) + (2AB:2ab) = 8AB:8ab = 1:1 + TH2: (2AB:2ab) + (2AB:2ab) + (2AB:2ab) + (2Ab:2aB) = 6AB:6ab:2Ab:2aB = 3:3:1:1 + TH3: (2AB:2ab) + (2AB:2ab) + (2Ab:2aB) + (2Ab:2aB) = 4AB:4ab:4Ab:4aB = 1:1:1:1 + TH4: (2AB:2ab) + (2Ab:2aB) + (2Ab:2aB) + (2Ab:2aB) = 2AB:2ab:6Ab:6aB = 1:1:3:3 + TH5: (2Ab:2aB) + (2Ab:2aB) + (2Ab:2aB) + (2Ab:2aB) = 8Ab:8aB = 1:1 - Loại trường hợp trường hợp tạo loại giao tử (điều kiện đề tạo số loại giao tử tối đa) Câu 20: Đáp án B - Một tế bào sinh tinh giảm phân cho loại giao tử với tỉ lệ: 2AB:2ab 2Ab:2aB - Bốn tế bào sinh tinh AaBb giảm phân cho tối đa loại giao tử + TH1: (2AB:2ab) + (2AB:2ab) + (2AB:2ab) + (2AB:2ab) = 8AB:8ab = 1:1 + TH2: (2AB:2ab) + (2AB:2ab) + (2AB:2ab) + (2Ab:2aB) = 6AB:6ab:2Ab:2aB = 3:3:1:1 + TH3: (2AB:2ab) + (2AB:2ab) + (2Ab:2aB) + (2Ab:2aB) = 4AB:4ab:4Ab:4aB = 1:1:1:1 + TH4: (2AB:2ab) + (2Ab:2aB) + (2Ab:2aB) + (2Ab:2aB) = 2AB:2ab:6Ab:6aB = 1:1:3:3 + TH5: (2Ab:2aB) + (2Ab:2aB) + (2Ab:2aB) + (2Ab:2aB) = 8Ab:8aB = 1:1 - Loại trường hợp trường hợp tạo loại giao tử (điều kiện đề tạo số loại giao tử tối đa) Câu 21: Đáp án B (1), (3) (2) sai màu sắc hoa khác tác động pH (4) sai độ pH đất làm biến đổi kiểu hình khơng biến đổi kiểu gen Câu 22: Đáp án A 2 Phương án A: II → cho tối đa (6 x 7):2 = 21 loại kiểu gen 2 Phương án B: X X  XY → cho tối đa (6 x 7):2 + x = 27 loại kiểu gen 2 2 Phương án C: X X  XY3 → cho tối đa (6 x 7):2 + x = 57 loại kiểu gen 2 3 3 Phương án D: II ( X X  XY ) → cho tối đa [(2 x 3):2][(3 x 4):2 + x 3)] = 45 loại kiểu gen Câu 23: Đáp án C * XAXa x XaY → con: 1/4XAXa: 1/4XaXa : 1/4XAY : 1/4XaY * Xác suất sinh người con, có nam bình thường, nam mù màu, nữ bình thường, nữ mù màu - XS = [1/4 x 1/4 x 1/4 x 1/4 x 1/4] x 4! = 3/32 Câu 24: Đáp án B - F1 : (Aa,Bb)Dd - F2 : A-bbD- = 12% Mà D- = 3/4 → A-bb = 16% → Kiểu hình aabb = 25% - 16% = 9%, tỉ lệ giao tử ab = 0, 09 = 0,3 f = 40% Vậy ý (1) sai - Tỉ lệ A-B- = 9% + 50% = 59%, A-bb = aaB- = 16% aabb = 9%; Tỉ lệ D - = 3/4, dd = 1/4 Vậy kiểu hình có tỉ lệ thấp aabbdd.Vậy ý (2) - Tỉ lệ cao, đỏ, tròn (A-B-D-) = 0,59 x 3/4 = 0,4425 Tỉ lệ kiểu gen AB/AB = 0,3 x 0,3 = 0,09 →Tỉ lệ kiểu gen (AB/AB)DD = 0,09 x 0,25 = 0,0225 → Vậy tỉ lệ cao, đỏ, tròn dị hợp 0,4425 – 0,0225 = 0,42 = 42% Vây, ý (3) - Tỉ lệ kiểu hình mang tính trạng trội (A-B-dd + A-bbD- + aaB-D- ) = 0,59 x 1/4 + 0,16 x 3/4 + 0,16 x 3/4 = 0,3875 Vậy ý (4) sai Các phát biểu không (1), (4) Câu 25: Đáp án A Chú ý: P AaBb x aabb F1 có TLKH 1:1:1:1 → PLĐL F1 có TLKH 1: → Tương tác gen, kiểu bổ trợ :7 F1 có TLKH 1:2:1→ Tương tác gen, kiểu bổ trợ 9: 6: Phép lai phân tích: - Xét Trắng/Đỏ = 3/1 => Tương tác bổ sung kiểu 9:7 (A-B-: Đỏ, A-bb = aaB- = aabb: Trắng) - Xét Nhỏ/ To = 3/1 => Tương tác bổ sung kiểu 9:7 (D-E-: Nhỏ, D-ee = ddE- = ddee: To) - Vì tính trạng kích thước vảy phân bố không giới (Cái chì có vảy nhỏ) => Tính trạng gen NST X quy định - F1 lai phân tích: AaBbDdXEY x aabbddXeXe - Đực trắng - nhỏ: (1/3Aabb ; 1/3aaBb ; 1/3aabb) (XEXe) - Cái trắng - nhỏ: (1/3Aabb ; 1/3aaBb ; 1/3aabb) (1/2DdXeY ; 1/2ddXeY) - Tỉ lệ loại giao tử: ab= 2/3 ; dXe = 1/2 ; dY = 3/8 => Cái trắng – nhỏ không mang alen lặn (aabbddXeY) = 2/3 x 2/3 x 1/2 x 3/8 = 1/12 Câu 26: Đáp án B - Gen gây bệnh mù màu gen lặn nằm vùng không tương đồng NST X quy định: + Quy ước: A (khơng bệnh) trội hồn tồn với a (mù màu) + Các kiểu gen bệnh mù màu: XAXA, XAXa, XaXa, XAY, XaY - Hội chứng Claiphentơ có cặp NST giới tính XXY - Người vợ bình thường có kiểu gen: XAXA XAXa, người vợ có kiểu gen XAXA trai 100% bình thường (loại) → kiểu gen người vợ XAXa - Người chồng mù màu có kiểu gen XaY - P: XAXa x XaY → sinh trai vừa bị mù màu, vừa bị Claiphentơ: XaXaY - TH1: XaXaY sinh từ thụ tinh giao tử X aXa với giao tử Y → mẹ rối loạn giảm phân II, bố giảm phân bình thường - TH2: XaXaY sinh từ thụ tinh giao tử X a với giao tử XaY → mẹ giảm phân bình thường, bố rối loạn giảm phân I → Các phương án A, C, D đúng; phương án B sai Câu 27: Đáp án C - Loại phân tử khơng chứa liên kết hidro mARN có cấu tạo mạch thẳng - Protein có liên kết H axit amin - tARN có liên kết H phân tử chuỗi đơn nucleotit xoắn lại, nucleotit chuỗi bắt cặp với nhau, tạo cấu trúc cuộn thùy - ADN có liên kết H bazơ nitơ mạch đơn Câu 28: Đáp án C - Có lồi cằm liên quan đến tiếng nói, xuất sau cùng, gặp dạng người Neanđectan người đại Câu 29: Đáp án B - Alen lặn gây hại bị đào thải hoàn toàn tác động yếu tố ngẫu nhiên CLTN khơng thể đào thải hồn tồn alen lặn Câu 30: Đáp án A - Phương án B sai lượng tạo thành dòng, khơng có tuần hồn nên khơng diễn theo chu trình - Phương án C sai mức độ tiêu hao hay hiệu suất sinh thái khơng có qui luật giảm dần theo bậc dinh dưỡng - Phương án D sai chuỗi thức ăn nước có hiệu suất chuyển hóa lượng cao chuỗi thức ăn cạn - Năng lượng hệ sinh thái chuyển đổi từ ánh sáng đến hóa đến nhiệt Câu 31: Đáp án B - Các phương án A, C, D - Lồi ưu có ảnh hưởng lớn đến lồi khác khơng có vai trò khống chế phát triển lồi khác Vai trò khống chế sinh vật đứng đỉnh tháp dinh dưỡng, sinh vật dinh dưỡng bậc cao (được gọi loài chủ chốt) Câu 32: Đáp án A - Phương án B sai, quan hệ cạnh tranh xảy mơi trường cung cấp đủ nguồn sống: ví dụ cạnh tranh để giành mùa sinh sản - Phương án C sai, quan hệ canh tranh không dẫn đến diệt vong mà giúp khống chế số lượng cá thể quần thể, trì đảm bảo số lượng cá thể quần thể ổn định - Phương án D sai, số lượng xuống mức tối thiểu mật độ quần thể thường thấp nên cạnh tranh diễn - Phát biểu A Câu 33: Đáp án C LƯU Ý: Khơng xét X đột biến khơng ảnh hưởng đến giới tinh - Xét trường hợp Th1: đột biến thể NST thường số kiểu gen 4.10.9.2=720 Th2: đb thể NST giới tính số KG 10.10.3=300 (chỉ tính trường hợp OY) Tổng: 1020 Câu 34: Đáp án B - Xét bệnh mù màu: Vợ có bố mẹ bình thường, anh trai bị mù màu nên bố mẹ vợ có kiểu gen: XMXm x XMY Người vợ có kiểu gen: 1/2 XMXM: 1/2 XMXm(3/4XM: 1/4 Xm) Chồng có kiểu gen: XMY Xác suất cặp vợ chồng sinh gái đầu lòng khơng mang alen bệnh mù màu: 3/4 x1/2 = 3/8 - Xét bệnh điếc: Vợ có bố mẹ bình thường, em gái bị điếc bẩm sinh nên bố mẹ vợ có kiểu gen Aa x Aa Người vợ có kiểu hình bình thường có kiểu gen: 1/3AA: 2/3 Aa (2/3A: 1/3a) Chồng bình thường có mẹ bị điếc bẩm sinh nên có kiểu gen: Aa (1/2A:1/2a) Xác suất cặp vợ chồng sinh không mang alen gây bệnh điếc: 2/3 x1/2 =1/3 Xác suất cặp vợ chồng sinh đầu lòng gái khơng mắc hai bệnh là: 3/8 x 1/3 = 1/8 = 12,5% Câu 35: Đáp án D P: đực tc x trắng tc F1 : 100% lông F1 x F1 F2 : 37,5% đực : 12,5% đực trắng 18,75% : 31,25% trắng đực : đực trắng : trắng Do F2 có tỉ lệ kiểu hình giới không xuất 16 tổ hợp giao tử (9 hung: trắng) ð Tính trạng gen NST thường gen nằm NST giới tính cùng tương tác bổ trợ (9:7) qui định Qui ước: A-B- = A-bb = aaB- = aabb = trắng Ở động vật có vú, XX, đực XY Phép lai P đực chủng lông (AAXBY-) lơng trắng (aaX bXb) xuất F1 tồn lơng (A-X BX- AXBY-) đực (AAXBY-) hệ P phải cho YB nên gen thuộc vùng tương đồng cặp NST giới tính XY P tc: đực (AAXBYB) x trắng (aaXbXb) ð F1 toàn ð F1 : AaXBXb x AaXbYB F2 : 3A-: 1aa XBXb: XbXb: 1XBYB: 1XbYB Lông F2 : Giới : (AA : 2Aa) x Giới : (AA : 2Aa) x Lông F2 x lông F2 : Xét riêng từ cặp (1AA : 2Aa) x (1AA : 2Aa) F3 : 4/9AA : 4/9Aa : 1/9aa (XBXb) x (1XBYB: 1XbYB) F3 : 1/8XBXB 2/8XBXb : 1/8 XbXb : 3/8XBYB : 1/8XbYB Vậy F3 : Tỉ lệ lông thu A-B- 8/9 x 7/8 = 7/9 Tỉ lệ đực lông : 4/9 Tỉ lệ lông , chủng chiếm tỉ lệ 1/ 18 Tỉ lệ đực lông trắng mang gen lặn ( đực có kiểu gen XBYB XbYB) Câu 36: Đáp án B P: AAaaBBBb tự thụ → F1: (1AAAA:8AAAa:18AAaa:8Aaaa:1aaaa)(1BBBB:2BBBb:1BBbb) - Ở F1: + Tỉ lệ cao cao, đỏ = (AAAA + AAAa + AAaa + Aaaa)(BBBB + BBBb + BBbb) = 35/36 + Tỉ lệ cao, đỏ tự thụ cho 100% cao, đỏ = (AAAA + AAAa)(BBBB + BBBb) = 9/36 x 3/4 = 3/16 - Trong cao, đỏ F1, tỉ lệ cao, đỏ tự thụ cho 100% cao, đỏ = = 19,29% Câu 37: Đáp án C - Quần thể sau nhập cư có: + Tần số alen A = (0,6 x 900+ 300 x0,4):1200 = 0,55 + Tần số alen a = – 0,55 = 0,45 - Khi quần thể đạt trạng thái cân di truyền AA = 0,552 = 0,3025 Câu 38: Đáp án C (1) đúng: - P: Aabb x aabb - Hạt F1: 1/2Aabb, 1/2aabb - Hạt F1 sau xử lý hóa chất conxixin: + TH1: Sau xử lý 100% hạt F1 bị đột biến: → Hạt F1 sau xử lý đột biến: 1/2AAaabbbb, 1/2aaaabbbb → Cây F1: 1/2AAaabbbb, 1/2aaaabbbb + TH2: Sau xử lý bên cạnh hạt bị đột biến hạt không bị đột biến: → Hạt F1 sau xử lý đột biến: Aabb, aabb, AAaabbbb, aaaabbbb → Cây F1: Aabb, aabb, AAaabbbb, aaaabbbb => Ở đời F1 có tối đa loại kiểu gen: Aabb, aabb, AAaabbbb, aaaabbbb (2) Sai: Ở đời F1 có chủng không chủng (3) Đúng: - Cho F1 đột biến tạp giao: 1/2AAaabbbb:1/2aaaabbbb tạp giao - Giao tử: ♂(1/12AAbb; 4/12Aabb; 7/12aabb)x ♀(1/12AAbb; 4/12Aabb; 7/12aabb) - Ở F2: tỉ lệ thấp trắng = aaaabbbb = 7/12 x 7/12 = 49/144 (4) Đúng: Ở F1 có tối đa kiểu gen → số phép lai tối đa xảy cho F1 tạp giao là: n(n  1) 4(4  1)   10 phép lai 2 Câu 39: Đáp án A - Tính trạng dài, xoăn trội so với tính trạng ngắn, thẳng → Quy ước: A-dài, a- ngắn ; B – xoăn, b – thẳng - Ở chim: XX trống, XY mái - Vì F2, tính trạng ngắn, thẳng biểu (XY) → hai tính trạng nằm X, khơng có alen Y - Vì trống F1 dài, xoăn lai với mái chưa biết biểu gen → F xuất ngắn, thẳng → trống F1 dị hợp cặp gen a a - Ở F2: = 20/100 = 0,2 → X b �  0, � X b  0, → giao tử liên kết A a → Con trống F1: X B X b (f = 20%) A → Vì F2, trống (XX) 100% dài, xoăn → mái lai với trống F1 phải có kiểu gen X B Y Câu 40: Đáp án B - Quy ước gen: + A – không bị bạch tạng, a – bị bệnh bạch tạng + B – khơng bị máu khó đơng, b – bị máu khó đơng - Xác định kiểu gen người phả hệ: 1: aaXBXb 2: AaXBY 3:A-XBXb 4: aaXBY 5: AaXBX6: AaXBY 7: A-XBY 8:aaXBXb 9: Aa(1/2XBXB : 1/2XBXb) 10: (1/3AA:2/3Aa)XBY 11: aaXBX12: AaXbY 13: Aa(1/2XBXB : 1/2XBXb) 14: (2/5AA : 3/5Aa)XBY 15: (2/5AA:3/5Aa)(3/4XBXB : 1/4XBXb) (1) sai: Có người phả hệ xác định xác kiểu gen bệnh 1,2,4,6,8,12 (2) sai : Có tối đa người phả hệ có kiểu gen đồng hợp trội gen quy định bệnh bạch tạng 3,7,10,14,15 (3) sai : Vợ số 13:Aa(1/2XBXB:1/2XBXb) x Chồng số 14: (2/5AA:3/5Aa)XBY - XS sinh A-XBY = (1-aa)XBY = (1- 1/2 x 3/10)(3/4 x 1/2) = 51/160 = 31,875% (4) đúng: - Ở hệ con, tỉ lệ người không bị bệnh bạch tạng là: A- (XB- + XbY) = (1 - aa)(XB- + XbY) = (1 - 1/2 x 3/10) x (7/8 + 1/8) = 17/20 - Ở hệ con, tỉ lệ người không bị bệnh bạch tạng khơng bị bệnh máu khó đơng là: A-XB- = (1- 1/2 x 3/10) x 7/8 = 119/160 - Vì biết sẵn thai nhi không bị bạch tạng nên tính tỉ lệ khơng bị máu khó đơng đứa không bị bạch tạng Sdafuwahuefhwery7y87y436rt3qh4yg583475hsadhfywhefhsbvhbfnjuahy33q746523485ui3b 458yt3847tyuhwhbfiuhew7yf78t63y4gufnjdsbgihweougpwejrgu34776523rhiuwheihru2t7836 4234hiuheuigfr8w7t7e4692u3i4hu2ftw87eeef8hiu2biugf87294723iu5b2i3g58t278346yfuwei dbfibwiegr8ywuerhwiuheri2u3t47263948234 ... Sdafuwahuefhwery7y87y436rt3qh4yg583 475 hsadhfywhefhsbvhbfnjuahy33q746523485ui3b 458yt3847tyuhwhbfiuhew7yf78t63y4gufnjdsbgihweougpwejrgu3 477 6523rhiuwheihru2t7836 4234hiuheuigfr8w7t7e4692u3i4hu2ftw87eeef8hiu2biugf 872 9 472 3iu5b2i3g58t 278 346yfuwei... II → cho tối đa (6 x 7) :2 = 21 loại kiểu gen 2 Phương án B: X X  XY → cho tối đa (6 x 7) :2 + x = 27 loại kiểu gen 2 2 Phương án C: X X  XY3 → cho tối đa (6 x 7) :2 + x = 57 loại kiểu gen 2 3... 12-A 22-A 32-A 3-C 13-C 23-C 33-C 4-B 14-C 24-B 34-B 5-C 15-B 25-A 35-D 6-C 16-D 26-B 36-B 7- D 17- B 27- C 37- C 8-B 18-D 28-C 38-C 9-C 19-B 29-B 39-A 10-B 20-B 30-A 40-B LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp
- Xem thêm -

Xem thêm: De 7 sinh hoc de chuan tuyensinh247 HDG , De 7 sinh hoc de chuan tuyensinh247 HDG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay