Cac de luyen thi

8 28 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:12

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 MÔN SINH HỌC Thời gian làm 50 phút Mã đề thi 132 DHTN L1 Câu 81: Đặc điểm cấu tạo tim cá sấu: A Tim ngăn: tâm thất tâm nhĩ, vách ngăn hoàn toàn B Tim ngăn: tâm thất tâm nhĩ C Tim ngăn: tâm thất tâm nhĩ D Tim ngăn: tâm thất tâm nhĩ có vách ngăn hụt tâm thất Câu 82: Đặc điểm quan trọng phát triển sinh vật đại Cổ sinh là: A Sinh vật phát triển tập trung đất liền B Sự di cư thực vật động vật từ nước lên cạn C Sự sống tập trung nước D Sự phát triển cực thịnh bò sát khổng lồ Câu 83: Trong thí nghiệm hơ hấp tế bào, ngun liệu hơ hấp đường có chứa O phóng xạ sau hơ hấp, O2 phóng xạ tìm thấy hợp chất nào? A NADPH B H2O C ATP D CO2 Câu 84: Trong rừng Amazon có lồi tắc kè chun ăn loại trùng Tuy nhiên, lại khơng ăn loài bọ cánh cứng bám thân gỗ hút nhựa lồi trùng tiết chất thức ăn ưa thích tắc kè Ngồi ra, tắc kè đến ăn chất ngọt, xua đuổi lồi kiến loại trùng khác "làm phiền" bọ cánh cứng hút mật Mối quan hệ tắc kè bọ cánh cứng là: A Hội sinh B Kí sinh C Cộng sinh D Hợp tác Câu 85: Nếu đóng khí khổng để hạn chế q trình nước thì: A Cây rơi vào trạng thái “đói” khơng quang hợp B Cây hồn tồn khơng nước ngồi C Cây khơng bị “khát” D Cây lấy nhiều nước Câu 86: Đối mã đặc hiệu phân tử tARN gọi là: A anticodon B triplet C Acid amin D codon Câu 87: Mức độ cạnh tranh thức ăn nơi loài gay gắt A ổ sinh thái chúng giao B ổ sinh thái chúng không giao C ổ sinh thái chúng giao nhiều D A, B C Câu 88: Trong dạng đột biến gen, dạng thường gây biến đổi nhiều cấu trúc protein tương ứng, đột biến không làm xuất ba kết thúc? A Mất thêm cặp nucleotid B Thêm cặp nucleotid C Thay cặp nucleotid D Mất cặp nucleotid Câu 89: Điều sau lồi mà tế bào có 2n = 16? A Một giao tử lồi có cặp nhiễm sắc thể tương đồng C Tế bào có 16 cặp nhiễm sắc thể tế bào B Các tế bào lư ng bội có 32 nhiễm sắc thể tế bào D Mỗi tế bào có cặp nhiễm sắc thể tương đồng Câu 90: Phát biểu sau sai? A Sợi cuộn xoắn bậc tạo thành sợi nhi m sắc có chiều ngang 30 nm B Giữa nucleosom liên tiếp đoạn AND phân tử protein histon C Chuỗi nucleosom tạo thành sợi có chiều ngang 11 nm D Cấu tạo nucleosom gồm phân tử protein histon 46 cặp nu Câu 98: Cho quần thể giao phối có số lượng kiểu gen sau: 300 AA, 500Aa Biết gen A qui định kiểu hình hoa đỏ trội hồn tồn so với a qui định hoa vàng Trong q trình ngẫu phối khơng có đột biến, di nhập gen Hãy cho biết tổ hợp nhận định sau không ? (1) Tần số alen A a 0,3125 0,6875 (2) Sau hệ tự thụ quần thể cân (3) Quần thể chưa cân di truyền (4) Nếu giao tử A khơng có khả thụ tinh cấu trúc di truyền F1 100% aa A (1) (4) B (1) (2) C (1), (2), (4) D (1) (3) Câu 99: Cho ví dụ sau: Gieo ngải dại mật độ 100.000 hạt l m2 có cạnh tranh manh mẽ, nhiều bị chết, mật độ quần thể giảm rõ rệt Mọt bột mơi trường ni cấy có 64g bột số lượng cá thể đạt mức cực đại 1750 cá thể Nếu mơi trường có 16 gam bột số lượng cá thể tối đa đạt 650 cá thể Các ví dụ đề cập đến khái niệm sinh thái ? A Mối quan hệ sinh vật với môi trường B Khống chế sinh học C Đấu tranh loài D Cơ chế điều hòa mật độ quần thể Câu 100: Ở sâu bọ, q trình hơ hấp có điểm đặc biệt so với động vật khác? A Các ống khí trao đổi khí trực tiếp với tế bào, khơng thơng qua hệ tuần hồn B Sự thơng khí thực nhờ co dãn phần bụng ThS TCD Đ Ề ÔN LUY ỆN 2018 - 33 Page C Q trình trao đổi khí bắt buộc phải có tham gia hệ tuần hồn D Sự thơng khí thực nhờ co dãn phần miệng phần bụng Câu 101: Cho phép lai sau ruồi giấm: P , F1 có tỷ lệ kiểu hình đồng hợp lặn 1,25%, tần số hoán vị gen ? A 25% B 35% C 20% D 18% Câu 102: Theo Đacuyn, đối tượng chọn lọc tự nhiên ? A quần thể kết chọn lọc tự nhiên lại tạo nên lồi sinh vật có phân hoá mức độ thành đạt sinh sản B cá thể kết chọn lọc tự nhiên lại tạo nên quần thể sinh vật có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi với mơi trường C cá thể kết chọn lọc tự nhiên lại tạo nên lồi sinh vật có đặc điểm thích nghi với mơi trường D quần thể kết chọn lọc tự nhiên lại tạo nên lồi sinh vật có kiểu gen quy định đặc điểm thích nghi với mơi trường Câu 103: Giả sử phân tử ADN sinh vật nhân thực lúc có đơn vị tái giống nhau, chạc chữ Y đơn vị tái người ta thấy có 15 đoạn Okazaki Số đoạn ARN mồi cần choquá trình tái là: A 288 B 144 C 135 D 270 Câu 104: Một C3 C4 đặt chng thủy tinh kín ánh sáng Nồng độ CO thay đổi chuông thủy tinh ? A Giảm đến điểm bù CO2 C4 B Giảm đến điểm bù CO2của C3 C Nồng độ CO2 không thay đổi D Nồng độ CO2 tăng Câu 105: Cho thông tin di n sinh thái sau: Xuất mơi trường trống trơn (chưa có quần xã sinh vật sống) Song song với trình biến đổi quần xã di n trình biến đổi điều kiện tự nhiên môi trường 3.Kết cuối hình thành quần xã đỉnh cực 4.Q trình di n tác động nhân tố bên quần xã tác động quần xã Trong thông tin nói trên, di n thứ sinh có thông tin? A B C D Câu 106: Ở loài động vật ngẫu phối, xét gen gồm alen A a nằm NST thường Tần số alen A giới đực 0,6 giới 0,8 Có nhận định đúng? Tần số alen A quần thể cân 70% Khi quần thể trạng thái cân di truyền kiểu gen Aa chiếm tỉ lệ 42% Khi quần thể cân kiểu gen aa khả sinh sản sau hai hệ ngẫu phối kiểu gen aa chiếm khoảng 3,5% Cho quần thể ngẫu phối đến F2, cho F2 tự thụ qua hệ kiểu gen AA chiếm tỉ lệ 40,7% A B C D Câu 107: Cho tập hợp cá thể sinh vật sau: Cá trắm cỏ ao Cá rô phi đơn tính hồ 3.Bèo mặt ao 4.Các ven hồ 5.Chuột vườn 6.Ốc bươu vàng ruộng lúa 7.Chim lũy tre làng Có tập hợp sinh coi quần thê ? A B C D Câu 108: Cho lưới thức ăn sau: Có nhận xét ? Có hai loại chuỗi thức ăn tham gia Mối quan hệ tất loài hệ sinh thái quan hệ cạnh tranh 3.Mối quan hệ rắn mối dế mèn quan hệ khống chế sinh học Tất vi khuẩn sinh vật phân giải A B C D Câu 109: Màu sắc hoa loa kèn gen nằm tế bào chất qui định, hoa vàng trội so với hoa xanh Lấy hạt phấn hoa vàng thụ phấn cho hoa xanh F1 cho F1 tự thụ phấn tỉ lệ kiểu hình đời F2 : A Trên có hoa vàng xanh B 100% hoa màu xanh C 100% hoa vàng D 75% vàng: 25% xanh ThS TCD Đ Ề ÔN LUY ỆN 2018 - 33 Page Câu 110: Trong trường hợp gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ gen trội trội hoàn toàn, phép lai: AaBbCcDd AaBbCcDd cho tỉ lệ kiểu hình A-bbC-D- đời : A 3/ 256 B 1/ 16 C 81/ 256 D 27/ 256 Câu 111: Phép lai có tỉ lệ kiểu hình 11 thân cao : thân thấp : A AAAa x AAAa B AAaa x Aa C AAaa x AAaa D AAa x AAa Câu 112: Nếu lồi trùng có nhi m sắc thể 12 với gen cánh màu xanh nhiễm sắc thể 12 với gen cánh màu da cam, sản xuất loại trứng sau ? A Chỉ trứng có gen cánh màu xanh C 1/2 trứng có gen cánh màu xanh 1/2 trứng có gen cánh màu cam B Chỉ có trứng có gen cánh màu cam D 3/4 trứng có gen cánh màu xanh 1/4 trứng có gen cánh màu cam Câu 113: Ở loài thực vật, chiều cao quy định cặp gen không alen phân li độc lập tương tác cộng gộp, alen trội làm cho chiều cao tăng thêm cm so với gen lặn Cho đồng hợp trội lặn lai với thu F1 tất cao 125 cm Tiếp tục cho F1 giao phấn ngẫu nhiên với thu F2 Ở F2 tỉ lệ cao 130 cm bao nhiêu? Biết trình giảm phân thụ tinh xảy bình thường, khơng có đột biến xảy A 105/1024 B 105/512 C 11/4096 D 99/512 Câu 114: Khi nói trình tiến hóa, có ý ? Gai xương rồng lúa cặp quan tương đồng Trứng nhái thụ tinh với tinh trùng cóc tạo hợp tử hợp tử khơng phát triển gọi tượng cách ly trước hợp tử Hóa thạch cung cấp cho chứng gián tiếp lịch sử phát triển cùa sinh giới Loài người cổ chi Homo Homo sapiens A B C D Câu 115: Cơ sở giải thích cho tỉ lệ phân hóa đực : xấp xỉ lồi do: A Tỉ lệ sống sót hợp tử giới đực hợp tử giới ngang B Số lượng cặp giới tính XX cặp giới tính XY tế bào C Một giới tạo loại giao tử, giới lại tạo loại giao tử với tỉ lệ D Khả thụ tinh giao tử đực giao tử ngang Câu 116: Cho phát biểu sau: Pha sáng pha ơxi hóa nước để tạo glucose cho pha tối sử dụng Trong quang hợp, O2 giải phóng có nguồn gốc từ CO2 Q trình quang phân li nước phơtphorin hóa quang hóa xảy pha sáng Trong pha tối thực vật CAM, phần tinh bột quay lại chu trình để tạo PEP Pha tối pha không cần ánh sáng, xảy đêm tối Sản phẩm quang hợp chu trình Calvin – Benson RiDP Có phát biểu sai ? A B C D Câu 117: Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người : Biết không xảy đột biến tất cá thể phả hệ Có phát biểu phả hệ ? Bệnh câm điếc bẩm sinh phả hệ gen lặn nằm nhiễm sắc thể thường quy định Bệnh mù màu hệ gen trội nằm nhiễm sắc thể giới tính quy định Có 10 người phả hệ xác định chắn kiểu gen tính trạng bệnh câm điếc bẩm sinh Xác suất để cặp vợ chồng (13) x (14) sinh người trai mang hai bệnh 37,5% A B C D Câu 118: Ở ruồi giấm, học sinh quan sát trình giảm phân hình thành giao tử tế bào sinh dục có kiểu gen AaBb từ ghi vào sổ thí nghiệm số nhận xét sau đây: (1) Tùy thuộc xếp hàng NST kỳ I mà q trình tạo 16 loại giao tử khác (2) Hiện tương hoán vị xảy căp NST tạo loại giao tử (3) Nếu tạo loại giao tử ABDeY chiếm tỷ lệ 1/2 tổng số giao tử tạo (4) Tính trạng locus H chi phối có alen, di truyền liên kết giới tính xuất giới đực Số nhận xét xác là: A B C D Câu 119: Ở loài thực vật lư ng bội: gen A quy định hoa đơn trội hoàn toàn so với gen a quy định hoa kép; gen B quy định hoa dài trội hoàn toàn so với gen b quy định hoa ngắn Biết gen quy định tính trạng nhóm gen liên kết cách 20 cM Mọi di n biến giảm phân thụ tinh bình thường hốn vị gen xảy ThS TCD Đ Ề ÔN LUY ỆN 2018 - 33 Page bên Phép lai P: (đơn, dài) × (kép, ngắn) F1: 100% đơn, dài Đem F1 tự thụ thu F2 Cho kết luận sau, có kết luận thông tin trên? F2 có kiểu gen chiếm tỉ lệ 2% F2 tỉ lệ đơn, dài dị hợp 66% F2gồm kiểu hình: 66% đơn, dài: 9% đơn,ngắn: 9% kép, dài: 16% kép,ngắn 4.Số kiểu gen F2 Tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử F2 chiếm 50% Khi lai phân tích F1thì đời (Fa) gồm 10% kép,ngắn A B C D Câu 120: Ở loài thực vật, màu sắc hoa hai cặp gen A,a B,b quy định Hình dạng gen có alen quy định, alen D quy định tròn trội hoàn toàn so với alen d quy định bầu Cho biết bố mẹ chủng khác ba cặp gen tương phản, đời F1 xuất hoa đỏ, tròn Tiếp tục cho F1 giao phấn, thu F2 kết sau: 738 hoa đỏ, tròn; 614 hoa hồng, tròn; 369 hoa đỏ, bầu; 124 hoa hồng, bầu; 123 hoa trắng, tròn Nhận xét khơng phát biểu sau: A kiểu gen F1 Aa Bb B Gen quy định hình dạng phải liên kết hồn tồn với hai gen quy định màu sắc hoa C Có tượng hốn vị gen với tần số 20% D Tính trạng màu sắc hoa di truyền theo quy luật tương tác bổ sung hai cặp gen không alen - HẾT ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 MÔN SINH HỌC Thời gian làm 50 phút Mã đề thi 401- QNA Câu 1: Trong lịch sử phát triển sinh giới Trái Đất, bò sát cổ ngự trị A kỉ Jura B kỉ Cambri C kỉ Pecmi D kỉ Đêvôn Câu 2: Trong mức cấu trúc siêu hiển vi nhiễm sắc thể sinh vật nhân thực, sợi chất nhiễm sắc có đường kính ? A 11nm B 30 nm C 300 nm D 700 nm Câu 3: Giả sử nhiễm sắc thể có trình tự gen EFGHIKLM bị đột biến thành nhiễm sắc thể có trình tự gen EFGHIKIKLM Đây thuộc dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể ? A Chuyển đoạn B Đảo đoạn C Mất đoạn D Lặp đoạn Câu 4: Khi nói hội chứng Down người, phát biểu sau đúng? A Tuổi mẹ cao tần số sinh mắc hội chứng Down thấp B Người mắc hội chứng Down đột biến thể tam bội C Hội chứng Down thường gặp nam, gặp nữ D Người mắc hội chứng Down có ba nhiễm sắc thể số 21 Câu 5: Thể nhiễm thể mà tế bào có nhiễm sắc thể A thiếu cặp B có cặp nhiễm sắc thể C có nhiễm sắc thể D thừa cặp Câu 6: Rễ cạn hấp thụ nước ion muối khống chủ yếu qua A miền chóp rễ B miền sinh trưởng C miền lông hút D miền trưởng thành Câu 7: Những động vật sau có dày ngăn? A Ngựa, thỏ, trâu B Ngựa, chuột, cừu C Trâu, bò, D Ngựa, thỏ, chuột Câu 8: Nội dung sau không nói chứng tiến hóa? A Cánh sâu bọ cánh dơi quan tương đồng B Cơ quan thối hóa quan tương đồng C Các lồi có chung mã di truyền chứng sinh học phân tử D Cơ quan tương tự phản ánh tiến hóa đồng quy Câu 9: Một gen sinh vật nhân sơ dài 510 nanomet có số nucleotid loại timin chiếm 20% tổng số nucleotid gen Theo lí thuyết, gen có số liên kết hydrolà A 3000 B 3900 C 3600 D 1500 Câu 10: Xét thể có kiểu gen , có 10% tế bào xảy tượng đổi chỗ hai gen alen loại giao tử BV chiếm tỉ lệ ? A 47,5% B 5% C 45% D 40% Câu 11: Khi nói trình nhân đơi ADN, phát biểu sau sai? A Trong phân tử ADN tạo thành mạch tổng hợp, mạch ADN ban đầu B Trên hai mạch khuôn, ADN polymerase di chuyển theo chiều 3’- 5’ ThS TCD Đ Ề ÔN LUY ỆN 2018 - 33 Page C Q trình nhân đơi ADN diễn đồng thời với trình phiên mã D Q trình nhân đơi ADN diễn theo ngun tắc bổ sung bán bảo toàn Câu 12: Nhận định sau phản ánh giống diễn nguyên sinh diễn thứ sinh? A Có biến đổi điều kiện tự nhiên môi trường qua giai đoạn diễn B Xuất mơi trường có quần xã sinh vật sống C Quần xã ổn định qua giai đoạn diễn D Luôn dẫn tới quần xã bị suy thoái Câu 13: Nội dung sau nói phiên mã sinh vật nhân thực? A Chỉ xảy nhân mà không xảy tế bào chất B Cần môi trường nội bào cung cấp nucleotid A, T, G, X C Chỉ diễn mạch mã gốc gen D Enzim ARN polymerase khơng có vai trò làm cho gen tháo xoắn Câu 14: Trong hệ tuần hồn kín, máu chảy động mạch A áp lực thấp, tốc độ máu chảy nhanh B áp lực cao, tốc độ máu chảy nhanh C áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm D áp lực cao, tốc độ máu chảy chậm Câu 15: Trong chế điều hòa hoạt động operon Lac, kiện sau diễn mơi trường có lactose mơi trường khơng có lactose ? A Gen điều hòa R tổng hợp protein ức chế B Các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã tạo phân tử mARN tương ứng C ARN polymerase liên kết với vùng khởi động operon Lac tiến hành phiên mã D Một số phân tử lactose liên kết với protein ức chế Câu 16: Ở hoa anh thảo (Primula sinensis), alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Các nhà khoa học tiến hành thí nghiệm: Thí nghiệm 1: Đem có kiểu gen AA trồng mơi trường có nhiệt độ 20°C hoa đỏ, trồng mơi trường có nhiệt độ 35°C hoa trắng Thế hệ sau hoa trắng đem trồng mơi trường có nhiệt độ 20°C lại hoa đỏ Thí nghiệm 2: Đem có kiểu gen aa trồng mơi trường có nhiệt độ 20°C hay 35°C hoa trắng Trong kết luận sau rút phân tích kết thí nghiệm trên, có kết luận ? I Nhiệt độ môi trường ảnh hưởng đến biểu kiểu gen AA II Từ biểu kiểu gen AA thí nghiệm chứng tỏ bố mẹ khơng truyền cho tính trạng hình thành sẵn III Nhiệt độ mơi trường 20°C hay 35°C không làm thay đổi biểu kiểu gen aa IV Nhiệt độ cao làm cho alen quy định hoa đỏ bị đột biến thành alen quy định hoa trắng, nhiệt độ thấp làm cho alen quy định hoa trắng bị đột biến thành alen quy định hoa đỏ V Kiểu gen quy định khả phản ứng thể trước môi trường, kiểu hình kết tương tác kiểu gen môi trường VI Hiện tượng thay đổi màu hoa có kiểu gen AA trước điều kiện môi trường khác gọi mềm dẻo kiểu hình A B C D Câu 17: Khi nói giới hạn sinh thái, phát biểu sau đúng? A Cơ thể sinh vật non hay trưởng thành có giới hạn sinh thái giống B Giới hạn sinh thái nhiệt độ loài sinh vật giống C Những lồi có giới hạn sinh thái rộng nhiều nhân tố có vùng phân bố rộng D Ngoài giới hạn sinh thái, sinh vật tồn Câu 18: Trong hình thức hơ hấp sau đây, hình thức có trùng? A Hơ hấp mang B Hô hấp hệ thống ống khí C Hơ hấp phổi D Hơ hấp qua bề mặt thể Câu 19: Cho đặc điểm đây, đặc điểm với thực vật CAM? I Gồm loài mọng nước sống vùng hoang mạc khô hạn loại trồng dứa, long… II Gồm số loài thực vật sống vùng nhiệt đới cận nhiệt đới mía, rau dền, ngơ, cao lương, kê… III Chu trình cố định CO2 tạm thời (con đường C4) tái cố định CO2 theo chu trình Calvin Cả hai chu trình diễn vào ban ngày hai loại tế bào khác IV Chu trình C4 (cố định CO2) diễn vào ban đêm, lúc khí khổng mở giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Calvin, diễn vào ban ngày A II III B I II C I IV D III IV Câu 20: Nội dung sau nói đặc điểm tính trạng gen nằm ngồi nhân qui định? I Kết phép lai thuận lai nghịch khác II Di truyền chéo III Kết phép lai thuận lai nghịch cho tỉ lệ phân li kiểu hình khác hai giới ThS TCD Đ Ề ÔN LUY ỆN 2018 - 33 Page IV Con lai ln có kiểu hình giống mẹ A I; III; IV B I; IV C III; IV D I; II; IV Câu 21: Hô hấp sáng xảy với tham gia bào quan nào? A Lục lạp, máy Golgi, ti thể B Lục lạp, peroxysom, ti thể C Lục lạp, ribosom, ti thể D Lục lạp, lizosom, ti thể Câu 22: Một quần thể lưỡng bội, xét gen có alen nằm nhiễm sắc thể thường, alen trội trội hoàn toàn Thế hệ xuất phát (P) có số cá thể mang kiểu hình trội chiếm 80% tổng số cá thể quần thể Qua ngẫu phối, hệ F1 có số cá thể mang kiểu hình lặn chiếm 6,25% Biết quần thể không chịu tác động nhân tố tiến hóa Có phát biểu sau đúng? I Thế hệ P có số cá thể có kiểu gen đồng hợp tử chiếm 70% II Trong tổng số cá thể có kiểu hình trội hệ P, số cá thể có kiểu gen dị hợp tử chiếm 12,5% III Nếu cho tất cá thể có kiểu hình trội hệ P giao phối ngẫu nhiên, thu đời có số cá thể mang kiểu hình lặn chiếm tỉ lệ 1/256 IV Nếu cho tất cá thể có kiểu hình trội P tự thụ, thu đời có số cá thể mang kiểu hình lặn chiếm tỉ lệ 1/32 A B C D Câu 23: Theo thuyết tiến hóa đại, có phát biểu sau chọn lọc tự nhiên? I Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình gián tiếp làm biến đổi tần số kiểu gen, qua làm biến đổi tần số alen quần thể II Chọn lọc tự nhiên chống lại alen trội làm biến đổi tần số alen quần thể nhanh so với chọn lọc chống lại alen lặn III Chọn lọc tự nhiên làm xuất alen làm thay đổi tần số alen quần thể IV Chọn lọc tự nhiên làm biến đổi tần số alen cách đột ngột không theo hướng xác định A B C D Câu 24: Cho phận: (a) Trung khu điều hòa tim mạch hành não (b) Tim mạch máu (c) Thụ thể áp lực mạch máu Chú thích sau sơ đồ bên? A 1-(c); 2-(b); 3-(a) B 1-(c); 2-(a); 3-(b) C 1-(a); 2-(c); 3-(b) D 1-(a); 2-(b); 3-(c) Câu 25: Có tế bào sinh tinh thể có kiểu gen Aa thực trình giảm phân bình thường, có tế bào có xảy tượng hốn vị gen Theo lí thuyết, tỉ lệ loại giao tử sau xuất hiện? de DE Aa A : : : : : B : : : : : : : C : : : D : : : Câu 26: Một quần thể động vật trạng thái cân di truyền, xét gen có alen A a, tần số alen A 0,4 Theo lí thuyết, tần số kiểu gen Aa quần thể ? A 0,80 B 0,40 C 0,48 D 0,16 Câu 27: Đồ thị biểu diễn biến động số lượng thỏ mèo rừng Canada, nhận định mối quan hệ hai quần thể ? A Số lượng cá thể thỏ mèo rừng biến động không theo chu kì B Sự giảm số lượng thỏ năm 1900 nguyên nhân làm cho tăng số lượng mèo rừng năm C Sự biến động số lượng mèo rừng không phụ thuộc vào số lượng thỏ D Quần thể thỏ có kích thước lớn quần thể mèo rừng Câu 28: Ở lồi thực vật, tính trạng màu sắc hoa gen có alen A, a quy định Trong đó, alen A quy định hoa tím trội hồn tồn so với alen a quy định hoa xanh Cho hoa tím giao phối với hoa xanh, thu hợp tử F1 Gây đột biến tứ bội hóa hợp tử F1 thu tứ bội Cho tứ bội có hoa tím F1 tự thụ phấn, thu F2 có kiểu hình hoa xanh chiếm tỉ lệ 1/36 Cho tứ bội giảm phân sinh giao tử lưỡng bội; giao tử lưỡng bội thụ tinh với xác suất Theo lí thuyết, có phát biểu sau F2 đúng? I Loại kiểu gen có alen A chiếm tỉ lệ 1/9 II Loại kiểu gen có alen a chiếm tỉ lệ 8/35 III Có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa tím loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa xanh IV Lấy ngẫu nhiên hoa tím, xác suất thu không mang alen a 1/36 A B C D ThS TCD Đ Ề ÔN LUY ỆN 2018 - 33 Page Câu 29: Ở loài động vật, alen A quy định lơng xám trội hồn tồn so với alen a quy định lông hung; alen B quy định chân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định chân thấp; alen D quy định mắt nâu trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt đen Phép lai P ♀ x ♂ thu F1 Trong tổng số cá thể F1, số cá thể có lơng hung, chân thấp, mắt đen chiếm tỉ lệ 1% Biết q trình giảm phân khơng xảy đột biến xảy hoán vị gen hai giới với tần số Theo lí thuyết, số cá thể lông xám dị hợp, chân thấp, mắt nâu F1 chiếm tỉ lệ bao nhiêu? A 8,5% B 6% C 17% D 10% Câu 30: Trên đồng cỏ, bò ăn cỏ Bò tiêu hóa cỏ nhờ vi sinh vật sống cỏ Các chim sáo tìm ăn rận sống da bò Khi nói quan hệ sinh vật trên, phát biểu sau ? A Quan hệ rận bò quan hệ sinh vật ăn sinh vật khác B Quan hệ chim sáo rận quan hệ hội sinh C Quan hệ vi sinh vật rận quan hệ cạnh tranh D Quan hệ bò vi sinh vật quan hệ cộng sinh Câu 31: Trên cổ thụ có nhiều lồi chim sinh sống, có lồi ăn hạt, có lồi hút mật hoa, có lồi ăn sâu bọ Khi nói lồi chim này, có phát biểu sau ? I Các lồi chim tiến hóa thích nghi với loại thức ăn II Các loài chim có ổ sinh thái dinh dưỡng trùng hoàn toàn III Số lượng cá thể loài chim ln IV Lồi chim hút mật tiến hóa theo hướng mỏ nhỏ, nhọn dài A B C D Câu 32: Ở lồi thực vật, lơcut gen quy định màu sắc gồm alen, alen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vàng Cho (P) có kiểu gen dị hợp Aa tự thụ phấn, thu F1 Biết không phát sinh đột biến biểu gen không phụ thuộc vào điều kiện môi trường Dự đốn sau nói kiểu hình F1? A Các F1 có ba loại kiểu hình, có 25% số vàng, 25% số đỏ 50% số có đỏ vàng B Trên F1 có hai loại quả, có 75% số đỏ 25% số vàng C Trên F1 có hai loại quả, có 50% số đỏ 50% số vàng D Trên F1 có loại quả, đỏ vàng Câu 33: Ở lồi trùng, gen A nằm nhiễm sắc thể thường quy định lông đen, a quy định lông trắng, kiểu gen Aa biểu lông đen đực lông trắng Cho đực lông trắng lai với lông đen F1 Nếu cho đực F1 giao phối với lông đen, theo lí thuyết tỉ lệ kiểu hình đời bao nhiêu? A 75% lông đen: 25% lông trắng B 50% lông đen: 50% lông trắng C 25% lông đen: 75% lơng trắng D 100% lơng đen Câu 34: Có loài sinh vật bị người săn bắt khai thác mức, làm giảm mạnh số lượng cá thể có nguy bị tuyệt chủng, cách giải thích sau hợp lí? A Khi số lượng cá thể quần thể lại đột biến quần thể dễ xảy ra, làm tăng tần số alen đột biến có hại B Khi số lượng cá thể quần thể lại q dễ xảy biến động di truyền, làm nghèo vốn gen làm biến nhiều alen có lợi quần thể C Khi số lượng cá thể quần thể giảm mạnh làm giảm di - nhập gen, làm giảm đa dạng di truyền quần thể D Khi số lượng cá thể quần thể lại q dễ xảy giao phối ngẫu nhiên dẫn đến làm tăng tần số alen có hại Câu 35: Sau sơ đồ minh họa số nguồn nitơ cung cấp cho Chú thích sau sơ đồ ? A (1) NO3- ; (2) N2 ; (3) NH4+ ; (4) Chất hữu B (1) NO3- ; (2) NH4+ ; (3) N2 ; (4) Chất hữu C (1) NH4+ ; (2) NO3- ; (3) N2 ; (4) Chất hữu D (1) NH4+ ; (2) N2 ; (3) NO3- ; (4) Chất hữu Câu 36: Gen I gen II nằm cặp NST thường khác nhau, gen có alen Gen III gen IV nằm vùng không tương đồng NST giới tính X, gen có alen Gen V có alen nằm vùng tương đồng NST giới tính X Y Số kiểu gen tối đa có quần thể ? A 38700 B 37800 C 3600 D 20700 Câu 37: Ở loài động vật, tính trạng màu sắc lơng cặp gen khơng alen tương tác quy định, có mặt alen A kiểu gen quy định lông xám, kiểu gen aaB- quy định lông đen, kiểu gen aabb quy định lông trắng Tính trạng chiều cao chân cặp alen D, d trội lặn hoàn toàn quy định Tiến hành lai thể bố mẹ (P) chủng tương phản ThS TCD Đ Ề ÔN LUY ỆN 2018 - 33 Page cặp gen thu F1 toàn lông xám, chân cao Cho F1 giao phối với thể (Q) lông xám, chân cao thu đời F2 có tỉ lệ kiểu hình: 50% lơng xám, chân cao; 25% lông xám, chân thấp; 12,5% lông đen, chân cao; 12,5% lông trắng, chân cao Khi cho lông trắng, chân cao F2 giao phối tự với thu đời F3 có kiểu hình Biết khơng có đột biến xảy ra, sức sống cá thể Trong kết luận sau, có kết luận đúng? I Ở hệ (P) có phép lai khác (khơng kể đến vai trò bố mẹ) II Cặp gen quy định chiều cao thuộc nhóm gen liên kết với cặp gen (A, a) (B, b) III F1 có kiểu gen Bb Bb IV Cơ thể (Q) có kiểu gen bb V Nếu cho F1 lai phân tích, đời thu kiểu hình lơng xám, chân thấp chiếm tỉ lệ 50% A B C D Câu 38: Lai hai hoa màu trắng chủng với nhau, thu F1 gồm toàn hoa màu đỏ Cho F1 giao phấn với thu F2 gồm 56,25% hoa đỏ; 43,75% hoa trắng Nếu cho hoa đỏ F1 giao phấn với hoa trắng đời bắt gặp tỉ lệ phân li kiểu hình số tỉ lệ phân li ? I đỏ : trắng II đỏ : trắng III đỏ : trắng IV đỏ : trắng V đỏ : trắng VI đỏ : trắng VII 13 đỏ : trắng A II, III, IV, VI B I, III, V C I, III, V, VII D II, III, V Câu 39: Ở lồi thực vật lưỡng bội, tính trạng thân cao trội hoàn toàn so với thân thấp; màu hoa tính trạng gen khác nhóm gen liên kết với gen quy định chiều cao, hoa đỏ trội hoàn toàn so với hoa vàng Cho thân thấp, hoa đỏ tự thụ phấn, thu F1 Biết không xảy đột biến Theo lý thuyết đời F1 có tỉ lệ phân ly kiểu hình sau ? I thấp, đỏ: thấp, vàng II thấp, đỏ: thấp, vàng III thấp, đỏ: thấp, vàng IV thấp, đỏ: thấp, vàng V cao, đỏ: thấp, vàng VI 11 thấp, đỏ: thấp, vàng VII 11 thấp, vàng: thấp, đỏ VIII 100% thấp, đỏ A I, III, VII, VIII B I, IV, VI, VIII C I, II, IV, VII D II, IV, V, VIII Câu 40: Một bệnh di truyền (N) người alen gen có alen trội lặn hồn toàn quy định Gen liên kết với gen mã hóa nhóm máu hệ ABO (gen quy định nhóm máu có alen IA, IB, IO, alen IA quy định nhóm A, alen IB quy định nhóm B, alen IO quy định nhóm máu O; alen IA alen IB đồng trội hoàn toàn so với alen IO) Khoảng cách gen quy định bệnh (N) với gen quy định nhóm máu cM Sự di truyền hai tính trạng nói biểu diễn theo sơ đồ sau: Có kết luận sau ? Biết khơng có đột biến xảy I Bệnh N gen lặn nằm nhiễm sắc thể thường quy định II Có tối đa người phả hệ biết xác kiểu gen tính trạng III Người II8 mang gen gây bệnh N IV Xác suất cặp vợ chồng II6 - II7 sinh bị bệnh N có máu A 26,5% A B C D -HẾT - ThS TCD Đ Ề ÔN LUY ỆN 2018 - 33 Page ... tương tác bổ sung hai cặp gen không alen - HẾT ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 MÔN SINH HỌC Thời gian làm 50 phút Mã đề thi 401- QNA Câu 1: Trong lịch sử phát triển sinh giới Trái Đất,... bình thường, có tế bào có xảy tượng hốn vị gen Theo lí thuyết, tỉ lệ loại giao tử sau xuất hiện? de DE Aa A : : : : : B : : : : : : : C : : : D : : : Câu 26: Một quần thể động vật trạng thái cân... mắc hội chứng Down có ba nhiễm sắc thể số 21 Câu 5: Thể nhiễm thể mà tế bào có nhiễm sắc thể A thi u cặp B có cặp nhiễm sắc thể C có nhiễm sắc thể D thừa cặp Câu 6: Rễ cạn hấp thụ nước ion muối
- Xem thêm -

Xem thêm: Cac de luyen thi , Cac de luyen thi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay