Huong dan su dung ETAP (1)

21 52 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:10

Chương : Giới Thiệu Về Phần Mềm ETAP Chương : GIỚI THIỆU VỀ PHẦN MỀM ETAP 4.1 TỔNG QUÁT: ¾ Phần mềm Etap 4.0,phần Demo cho phép ta sử dụng tất ác chức phần mềm nguyên bản,nhưng khả khảo sát có hạn chế.các chức phần mềm Etap bao gồm: • Khảo sát phân tích hệ thống điện đơn tuyến với nhiều nguồn cung cấp • Xây dựng sơ đồ đơn tuyến HTĐ cần phân tích • Phân tích phân bố công suất HTĐ : phân bố công suất tổn thất đường dây,sụt áp đường dây,quá tải đường dây,hệ số công suất tải,… • Phân tích ngắn mạch HTĐ : chế độ ngắn mạch đối xứng,không đối xứng,ngắn mạch pha chạm đất,hai pha chạm đất ngắn mạch hai dây pha,tính toán dòng ngắn mạch,… ¾ ‰ ta khảo sát phần tính toán phân bố công suất Để hiểu rõ phần mềm Etap ta khảo sát phần Etap Powerstation Index ™ Load flowAnalist Chương trình phân tích dòng công suất tải, tính điện áp cái, công suất nhánh, dòng điện dòng công suất qua Hệ Thống Điện Chương trình cho phép nguồn lượng dao động điều chỉnh điện nhiều dòch vụ liên kết với máy phát điện khác.Nó tác động đến hai hệ thống: tản nhiệt mạch dòng Ngoài nhiều phương pháp giúp cho bạn tính toán đạt hiệu suất tốt Chương đưa đònh nghóa giải thích cách sử dụng công cụ khác mà bạn cần thiết nghiên cứu mạch tải, tản lý thuyết để tính toán loại mạch dòng khác nói đến Thanh công cụ mạch tải giải thích tính mạch tải mỡ xem báo cáo đầu ra, hay lựa chọn khả khác Thanh công cụ “The Load Flow Study Case Editor” giải thích cách để tạo Study Case mới, thông số cần thiết cách tạo lập GVHD VÕ QUỐC NGUYÊN SVTH LÊ PHÁT LI Chương : Giới Thiệu Về Phần Mềm ETAP “The Display Option” Giải thích cách để hiển thò thông số hệ thống khoá, xét kết đầu sơ đồ sợi cách xếp đặt chúng Phương pháp tính dòng tải cho thấy cách khác phương pháp tính dòng tải, so sánh tỉ lệ giống nhau, khác dựa vào thông số cấu hình hệ thống vài kỹ thuật để chọn lựa phương pháp tính toán thích hợp nói đến Dữ liệu cần thiết để tính (Requiter Data For Calculetion):mô tả liệu cần thiết để tính dòng đưa vào chổ Sau “Load Flow Study Ontput Report” giải thích báo cáo kết hình thức ™ Load flow toolbar Thanh load llow xuất màng hình bạn mở chế độ load flow study ™ Run load flow studyes Chọn số study từ study case editor Click vào biểu tượng run load flow study Để thực “Load Flow Study” hộp thoại xuất để rõ tên báo cáo đầu Nếu tên file đầu đặt chế độ frompt kết báo cáo xuất sơ đồ sợi báo cáo đầu ™ Updataload caple load curent (Cập nhật dòng tải đường dây) GVHD VÕ QUỐC NGUYÊN SVTH LÊ PHÁT LI Chương : Giới Thiệu Về Phần Mềm ETAP Chọn biểu tượng “Up Data Cable Load Curent” sễ chuyển liệu dòng điện tải đường dây trước liệu operrating load curent nằm Cable Editor cho sợi cáp nối với Load Flow Study ™ Load flow display option Kết từ Load Flow Sduties hiển thò từ sơ đồ sợi Muốn biết kết sau ta click vào biểu tượng Load Flow Display Option xem chi tiết help Load Flow Display Option ™ Ví dụ ™ Results page (Trang kết quả) Bao gồm trang kết quảvà trang dành cho giải AC,AC-DC,DC.lưu ý màu giải cho chọn lựa chọn tuỳ ý ™ Color: Chọn màu cho giải kết thể sơ đồ sợi ™ Voltage: Chọn tuỳ ý kv hay % điện áp sơ đồ sợi.lưu ý % điện thể danh điện áp (đònh mức) ™ Bus: Chọn điện áp sơ đồ sợi điện áp thể 15 cấp khác GVHD VÕ QUỐC NGUYÊN SVTH LÊ PHÁT LI Chương : Giới Thiệu Về Phần Mềm ETAP ™ Load term(%U) ™ Line/cable Chọn phần Uu dây cáp sơ đồ sợi ™ Load FDR: Chọn đơn vò dòng công suất cho dòng điện danh mục để thể sơ đồ sợi ™ Power flows:(Dòng công suất.) bạn đònh dòng thể nào:dòng công suất, dòng công suất phức, dòng điện…tuỳ ý ™ Unit: Chọn đơn vò KVA MVA để thể dòng công suất toàn sơ đồ KVA Ampe %pf Khi nút Ampe hay nút KVA chọn bạn kiểm tra hộp để thể yếu tố công suất dòng công suất với dòng điện Select the kW + jkvar radio button to display power flow in kW+jkvar or MW+jMvar ™ Show unit( thể đơn vò) Chọn nút để thể dòng công suất dòng điện toàn sơ đồ ™ Elements (Các Yếu Tố) ™ Branch (Mạch Điện) Chọn thể dòng công suất qua tất mạch sơ đồ sợi: Power Startion thể dòng công suất phần cuối nhánh.có nghóa cuối có trò số kw vào mạch Gen/motor/load: Chọn để thể dòng công suất máy phát, moto, tất tải, tụ điện, sơ đồ sợi Comporsit network ( Toàn Bộ Mạng) Chọn để chọn dòng công suất toàn mạng Bracs – losses:( Tổn Thất Mạch) Thể tổn thất mạch sơ đồ sợi (được trình bày ngoặc) Meters: Amperet: Thể dòng sơ cấp mạch mà đồng hồ ampe nối vào Voltameter: GVHD VÕ QUỐC NGUYÊN SVTH LÊ PHÁT LI Chương : Giới Thiệu Về Phần Mềm ETAP Chọn vào nút hiển thò điện áp sơ cấp Thanh Cái mà Volt kế nối vào Multimeter: Chọn nút thể đo đạc nhiều đồng hồ: bao gồm (công suất) điện áp Thanh Cái, dòng điện mạch dùng lượng mạch yếu tố công suất vào tần số Load Flow Report Manager Báo cáo đâù dòng tải thể hai dạng file văn ASCII va Crystal Report : Quản lý báo cáo gồm có 04 trang(comlete,input,result,summary) · Branch : liệu đầu vào cuả mạch điện · Bus : liệu đầu vào cuả · Cable : liệu đầu vào cuả cable · Complete báo cáo kết hoàn chỉnh gồm tất liệu đầu vào đầu Cover Title page of the output report · EqCable · LFreport Load Flow calculation results GVHD VÕ QUỐC NGUYÊN SVTH LÊ PHÁT LI Chương : Giới Thiệu Về Phần Mềm ETAP · Losses Branch loss results · Summary Summary of load flow calculation · XFMR&X Transformer and reactor input data · Loading Branch loading results · UndrOver Bus undervoltage/overvoltage report ™ Load Flow Ouput Report: Kết tính toán dùng mạch báo cáo sơ đồ sợi dạng Crystal Report Sơ đồ sợi thể phép tính điện áp Cái, dòng mạch nhóm sụt áp, tiêu hao lượng Bạn sử dụng Desplay Option Editor để đònh nội dung thể Cũng đánh dấu điều kiện thao tác bất thường cáp tải, Thanh Cái dư hay thiếu điện màu sắc khác ™ The Crystal Report Sẽ cung cấp thông tin chi tiết Về phân tích dòng tải, bạn sử dụng phần Load Flow Report Manager để giúp cho bạn thấy báo cáo toàn diện dây phần điều khiển Report Manager bạn click vào nút view output report Etap tự động mở báo cáo đầu study case toolbar theo ảnh hình thức báo cáo đầu có tên LF winter hình thức chọn test report ™ Report Manager Muốn mở Report Manager cần click vào nút View Report Manager Load flow toolbar xuất 04 trang comlete, input,result,sumary Mô tả khiá cạnh khác cuả báo cáo đầu Report Manager cho phépra chọn hình thức thích hợp cho kiểu báo cáo khác thấy qua Crystal Report,có nhiều lónh vực nút nhấn chung cho trang mô tả ™ Output Report Name Lónh vục thể tên cuả báo cáo mà bạn muốn xem ™ Project File Name Lónh vục mô tả tên cuả file dự án dựa vào mà báo cáo thiết lập,cùng vối danh mục file dự án Heple: Click vào nút để xin trợ giúp Ok/cancel: GVHD VÕ QUỐC NGUYÊN SVTH LÊ PHÁT LI Chương : Giới Thiệu Về Phần Mềm ETAP Click vào Ok để làm biến hưũ xuất Crystal Report để chọn báo cáo đầu ra, click vào cancel để giải tán thư mục mà không càn phải xem lại báo cáo ™ Input Data: liệu đầu vào: Trang cho phép chọn lựa hình thức để xem liệu đầu vào gom lại thành nhóm sau: Branch, Bus,Cable,Cover,Eqcable , XFMR & X GVHD VÕ QUỐC NGUYÊN SVTH LÊ PHÁT LI Chương : Giới Thiệu Về Phần Mềm ETAP Trang cho phép chọn lựa hình thức để xem phần kết quảdòng tải báo cáo đầu GVHD VÕ QUỐC NGUYÊN SVTH LÊ PHÁT LI Chương : Giới Thiệu Về Phần Mềm ETAP A Summary: Tổng Kết GVHD VÕ QUỐC NGUYÊN SVTH LÊ PHÁT LI Chương : Giới Thiệu Về Phần Mềm ETAP Trang cho phép chọn lựa phần tổng kết dòng tải khác để tham khảo.nên nhớ tổng kết có bạn chọn mục đặc biệt,chẳn hạn chọn Critical and Marginal GVHD VÕ QUỐC NGUYÊN 10 SVTH LÊ PHÁT LI Chương : Giới Thiệu Về Phần Mềm ETAP 4.2 GIỚI THIỆU CÁCH SỬ DỤNG PHẦN MỀM ETAP – VÍ DỤ MẪU 4.2.1 Ví dụ mẫu Cho mạch điện với sơ đồ sau: 15kv AC-95 (z = 0.3099 + j0.4) 2km 5km 105+j107 3km 112+j114 8km 224+j229 70+j71.4 4.2.2 Dùng công thức tính toán (511+j521.4) (406+j414.4) (294+j300.4) 15kv A 0.6198+j0.8 1.595+j2 (70+j71.4 ) 0.9297+j1.2 2.4792+j3.2 ΔU = Δ U’+ δU GVHD VÕ QUỐC NGUYÊN 11 SVTH LÊ PHÁT LI Chương : Giới Thiệu Về Phần Mềm ETAP ΔU = δU = PX − QR
- Xem thêm -

Xem thêm: Huong dan su dung ETAP (1), Huong dan su dung ETAP (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay