Đề thi thử THPTQG megabook, số 12 2018, file word, lời giải chi tiết

17 35 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:10

ĐỀ SỐ 12 Câu Trong công nghiệp, để điều chế NaOH người ta điện phân dung dịch chất X (có màng ngăn) Chất X A Na2SO4 B NaNO3 C Na2CO3 D NaCl Câu Khí sinh trường hợp sau không gây ô nhiễm không khí ? A Q trình đun nấu, đốt lò sưởi sinh hoạt B Quá trình quang hợp xanh C Quá trình đốt nhiên liệu động tơ D Q trình đốt nhiên liệu lò cao Câu Chất sau vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch HCl? A AlC13 B Al2(SO4)3 C NaAlO2 D Al2O3 Câu Oxit sau tác dụng với dung dịch HCl sinh hỗn hợp muối? A Al2O3 B Fe3O4 C CaO D Na2O Câu Polime sau tổng hợp phản ứng trùng hợp? A Polisaccarit B Poli (vinyl clorua) C Poli (etylen terephatalat) D Nilon-6,6 Câu Cho dung dịch FeCl3 tác dụng với dung dịch NaOH tạo thành kết tủa có màu A nâu đỏ B trắng C xanh thẫm D trắng xanh Câu Sản phẩm phản ứng este hóa ancol metylic axit propionic A propyl propionat B metyl propionat C propyl fomat D metyl axetat Câu Dung dịch chất sau khơng làm quỳ tím chuyển màu? A Etylamin B Anilin C Metylamin D Trimetylamin Câu Trong kim loại: Al, Mg, Fe Cu, kim loại có tính khử mạnh A Cu B Mg C Fe D Al Câu 10 Chất sau không phản ứng với NaOH dung dịch? A Gly-Ala B Glyxin C Metylamin D Metyl fomat Câu 11 Đá vơi ngun liệu có sẵn tự nhiên, dùng làm vật liệu xây dựng, sản xuất vôi Nung 100 kg đá vôi (chứa 80% CaCO3 khối lượng, lại tạp chất trơ) đến khối lượng không đổi, thu m kg chất rắn Giá trị m A 80,0 B 44,8 C 64,8 D 56,0 Câu 12 Kim loại crom tan dung dịch A HNO3 (đặc, nguội) B H2SO4 (đặc, nguội) Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp, trao đổi tài liệu, giáo án dạy thêm, đề thi, skkn, sách tham khảo,….file word lời giải chi tiết C HCl (nóng) D NaOH (loãng) Câu 13 Cho gam hỗn hợp X gồm Ag Al vào dung dịch HCl dư Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 3,36 lít khí H2 (đktc) Phần trăm khối lượng Al X A 54,0% B 49,6% C 27,0% D 48,6% Câu 14 Khử hoàn toàn 32 gam CuO thành kim loại cần vừa đủ V lít khí CO (đktc) Giá trị V A 13,44 B 8,96 C 4,48 D 6,72 Câu 15 Cho hỗn hợp gồm CH3COOC2H5 CH3COONH4 tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu dung dịch chứa m gam muối Giá trị m A 19,6 B 9,8 C 16,4 D 8,2 Câu 16 Cho hỗn hợp Zn Fe vào dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 AgNO3, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu hỗn hợp hai kim loại Hai kim loại A Fe, Cu B Cu, Ag C Zn, Ag D Fe, Ag Câu 17 Hòa tan hồn tồn 9,4 gam K2O vào 70,6 gam nước, thu dung dịch KOH có nồng độ x% Giá trị x A 14 B 18 C 22 D 16 Câu 18 Cho axit acrylic tác dụng với ancol đơn chức X, thu este Y Trong Y, oxi chiếm 32% khối lượng Công thức Y A C2H3COOCH3 B CH3COOC2H5 C C2H5COOC2H3 D C2H3COOC2H5 Câu 19 Cho dãy chất sau: tripanmitin, axit aminoaxetic, Ala-Gly-Glu, etyl propionat Số chất dãy có phản ứng với dung dịch NaOH (đun nóng) A B C D Câu 20 Phát biểu sau sai ? A Protein sở tạo nên sống B Protein đơn giản chất có tối đa 10 liên kết peptit C Protein bị thủy phân nhờ xúc tác axit, bazơ enzim D Protein có phản ứng màu biure Câu 21 Xà phòng hóa hồn tồn este X mạch hở dung dịch NaOH, thu hỗn hợp chất hữu gồm: (COONa)2, CH3CHO C2H5OH Công thức phân tử X A C6H10O4 B C6H10O2 C C6H8O2 D C6H8O4 Câu 22 Thực thí nghiệm điều chế khí X, khí X thu vào bình tam giác theo hình vẽ sau: Thí nghiệm là: A Cho dung dịch HCl vào bình đựng bột CaCO3 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp, trao đổi tài liệu, giáo án dạy thêm, đề thi, skkn, sách tham khảo,….file word lời giải chi tiết B Cho dung dịch H2SO4 đặc vào bình đựng kim loại Cu C Cho dung dịch H2SO4 lỗng vào bình đựng hạt kim loại Zn D Cho dung dịch HCl đặc vào bình đựng tinh thể K2Cr2O7 Câu 23 Cho m gam bột sắt vào dung dịch HNO3, sau phản ứng hồn tồn, thu 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử N+5, đktc) 2,4 gam chất rắn Giá trị m A 8,0 B 10,8 C 8,4 D 5,6 Câu 24 Hỗn hợp E gồm ba amin no, đơn chức Đốt cháy hoàn toàn m gam E O2, thu CO2, H2O 0,672 lít khí N2 (đktc) Mặt khác, để tác dụng với m gam E cần vừa đủ V ml dung dịch HCl 1M Giá trị V A 45 B 60 C 15 D 30 Câu 25 Điện phân (với điện cực trơ, cường độ dòng điện khơng đổi) dung dịch muối nitrat kim loại M (có hóa trị khơng đổi) Sau thời gian t giây, khối lượng dung dịch giảm 6,96 gam catot thu a gam kim loại M Sau thời gian 2t giây, khối lượng dung dịch giảm 11,78 gam catot 0,224 lít khí (đktc) Giá trị a A 8,64 B 6,40 C 6,48 D 5,60 Câu 26 Cho phát biểu sau: (a) Thủy phân vinyl axetat NaOH đun nóng, thu natri axetat fomanđehit (b) Polietilen điều chế phản ứng trùng ngưng (c) Ở điều kiện thường, anilin chất khí (d) Xenlulozơ thuộc loại polisaccarit (e) Thủy phân hoàn toàn anbumin thu hỗn hợp α-amino axit (g) Ở điều kiện thích hợp, triolein tham gia phản ứng cộng H2 Số phát biểu A B C D Câu 27 Cho đồ chuyển hóa:    Br2  KOH KOH (®à) 4 2 4 Fe   X   Y   Z  T H SO lo·ng K Cr O  H SO lo·ng Biết chất Y, Z, T hợp chất crom Các chất X, Y, Z, T ỉần lượt A Fe2(SO4)3, Cr2(SO4)3, Cr(OH)3, KCrO2 B FeSO4, CrSO4, KCrO2, K2CrO4 C FeSO4, Cr2(SO4)3, KCrO2, K2CrO4 D FeSO4, Cr2(SO4)3, Cr(OH)3, K2Cr2O7 Câu 28 Cho mol triglixerit X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu dược mol glixerol, mol natri panmitat mol natri oleat Phát biểu sau sai? A Phân tử X có liên kết π Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp, trao đổi tài liệu, giáo án dạy thêm, đề thi, skkn, sách tham khảo,….file word lời giải chi tiết B Có đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất X C Cơng thức phân tử chất X C52H96O6 D mol X làm màu tối đa mol Br2 dung dịch Câu 29 Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Điện phân NaCl nóng chảy (b) Điện phân dung dịch CuSO4 (điện cực trơ) (c) Cho mẩu K vào dung dịch AlCl3 (d) Cho Fe vào dung dịch CuSO4 (e) Cho Ag vào dung dịch HCl (g) Cho Cu vào dung dịch hỗn hợp Cu(NO4)2 NaHSO4 Số thí nghiệm thu chất khí A B C D Câu 30 Cho mol chất X (C9H8O4, chứa vòng benzen) tác dụng hết với NaOH dư, thu mol chất Y, mol chất Z mol H2O Chất Z tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu chất hữu T Phát biểu sau đáy sai? A Chất T tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol : B Chất Y có phản ứng tráng bạc C Phân tử chất Z có nguyên tử oxi D Chất X tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol : Câu 31 Cho phát biểu sau: (a) Tất peptit có phản ứng màu biure (b) Muối phenylamoni clorua không tan nước (c) Ở điều kiện thường, metylamin đimetylamin chất khí (d) Trong phân tử peptit mạch hở Gly-Ala-Gly có nguyên tử oxi (e) Ở điều kiện thường, amino axit chất lỏng Số phát biểu A B C D Câu 32 Ancol etylic điều chế cách lên men tinh bột theo đồ: enzim enzim  nC6 H12O6   C2 H5OH  C6H10O5 n  Để điều chế 10 lít ancol etylic 46° cần m kg gạo (chứa 75% tinh bột, lại tạp chất trơ) Biết hiệu suất trình 80% khối lượng riêng ancol etylic nguyên chất 0,8 g/ ml Giá trị m A 3,600 B 6,912 C 10,800 D 8,100 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp, trao đổi tài liệu, giáo án dạy thêm, đề thi, skkn, sách tham khảo,….file word lời giải chi tiết Câu 33 Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch gồm a mol NaOH b mol Ca(OH)2 Sự phụ thuộc số mol kết tủa CaCO3 vào số mol CO2 biểu diễn theo đồ thị sau: Tỉ lệ a : b tương ứng A : B : C : D : Câu 34 Este X đơn chức, phân tử chứa vòng benzen; X, tỉ lệ khối lượng nguyên tố mC : mH : mO = 12 : 1: Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn X A B C D Câu 35 Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp), thu dung dịch X Hấp thụ CO2 dư vào X, thu dung dịch chất Y Cho Y tác dụng với Ca(OH)2 theo tỉ lệ mol 1:1, tạo chất Z tan nước, chất Z A Ca(HCO3)2 B Na2CO3 C NaOH D NaHCO3 Câu 36 Cho chất: NaOH, HCl, AgNO3, HNO3, Cl2 Số chất tác dụng với dung dịch Fe(NO3)2 A B C D Câu 37 Hỗn hợp T gồm este đơn chức X, Y (MX < MY) Đun nóng 15 gam T với lượng dung dịch NaOH vừa đủ, thu m gam hỗn hợp Z gồm ancol (có phân tử khối 14u) hỗn hợp hai muối Đốt cháy m gam Z, thu 9,408 lít CO2 (đktc) 10,8 gam H2O Phần trăm khối lượng X T A 59,2% B 40,8% C 70,4% D 29,6% Câu 38 Hấp thụ hết 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa X mol KOH y mol K2CO3, thu 200 ml dung dịch X Cho từ từ đến hết 100 ml dung dịch X vào 300 ml dung dịch HCl 0,5M, thu 2,688 lít khí (đktc) Mặt khác, cho 100 ml dung dịch X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu 39,4 gam kết tủa Giá trị X A 0,10 B 0,20 C 0,05 D 0,30 Câu 39 Hỗn hợp E gồm chất: X (là este amino axit); Y Z hai peptit mạch hở, nguyên tử nitơ (đều chứa hai loại gốc amino axit, MY < MZ) Cho 36 gam E tác dụng vừa đủ với 0,44 mol NaOH, thu 7,36 gam ancol no, đơn chức, mạch hở 45,34 gam ba muối glyxin, alanin, valin (trong có 0,1 mol muối alanin) Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 36 gam E O2 dư, thu CO2, N2 1,38 mol H2O Phần trăm khối lượng Y E Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp, trao đổi tài liệu, giáo án dạy thêm, đề thi, skkn, sách tham khảo,….file word lời giải chi tiết A 18,39% B 20,72% C 27,58% D 43,33% Câu 40 Hòa tan hết hỗn hợp X gồm 5,6 gam Fe; 27 gam Fe(NO3)2 m gam Al dung dịch chứa 0,61 mol HCl Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch Y chứa 47,455 gam muối trung hòa 2,352 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO N2O Tỉ khối Z so với H2 16 Giá trị m A 1,080 B 4,185 C 5,400 D 2,160 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp, trao đổi tài liệu, giáo án dạy thêm, đề thi, skkn, sách tham khảo,….file word lời giải chi tiết HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu Chọn đáp án D Chất X l NaCl điện phân dung dịch Phng trỡnh in phân: 2NaCl + 2H2O   2NaOH + Cl2 + H2 có mng ngăn Cõu Chn ỏp ỏn B A Khi đun nấu, đốt lò sưởi sinh hoạt sinh khí CO, CO2 => gây nhiễm khơng khí B Q trình quang hợp xanh sinh khí oxi: 6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2 => khơng gây nhiễm khơng khí C Đốt nhiên liệu động tơ sinh khí SO2, H2S, CO2, NOx, … => gây nhiễm khơng khí D Đốt nhiên liệu lò cao sinh khí SO2, H2S, CO2, NOx,… => gây nhiễm khơng khí Câu Chọn đáp án D A AlCl3 phản ứng với dung dịch NaOH: AlCl3  3NaOH  Al(OH)3  3NaCl B Al2(SO4)3 phản ứng với dung dịch NaOH: Al2 (SO4 )3  6NaOH  2Al(OH)3  3Na 2SO4 C NaAlO2 phản ứng với dung dịch HCl: NaAlO2  HCl  H2O  Al(OH)3   NaCl D Al2O3 vừa phản ứng với dung dịch NaOH, vừa phản ứng với dung dịch HCl Al2O3  6HCl  2AlCl3  3H2O Al2O3  2NaOH  2NaAlO2  H2O Câu Chọn đáp án B A Chỉ thu muối AlCl3: Al2O3  6HCl  2AlCl3  3H2O B Thu hỗn hợp hai muối FeCl2 FeCl3 Fe3O4  8HCl  FeCl2  2FeCl3  4H2O Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp, trao đổi tài liệu, giáo án dạy thêm, đề thi, skkn, sách tham khảo,….file word lời giải chi tiết C Chỉ thu muối CaCl2: CaO  2HCl  CaCl2  H2O D Chỉ thu muối NaCl: Na 2O  2HCl  2NaCl  H2O Câu Chọn đáp án B A sai Polisaccarit polime thiên nhiên B Poli (vinyl clorua) tổng hợp phản ứng trùng hợp vinyl clorua CH2=CH-Cl C sai Poli (etylen terephatalat) tổng hợp từ phản ứng trùng ngưng etylenglicol axit terephtalic D sai Nilon-6,6 tổng hợp từ phản ứng trùng ngưng axit adipic hexametyl diamin Câu Chọn đáp án A (Dethithpt.com) Ta có phương trình phản ứng: FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3↓ nâu đỏ + 3NaCl Kết tủa thu có màu nâu đỏ Câu Chọn đáp án B Ta có phương trình phản ứng: H 2SO4 ,t   C2 H5COOCH3  H 2O  C2 H5COOH   CH3OH ancol metylic axit propionic metyl propionat Câu Chọn đáp án B Etylamin, metylamin trimetylamin làm quỳ chuyển sang màu xanh Anilin khơng làm quỳ tím chuyển màu Câu Chọn đáp án B Dựa vào dãy điện hóa, tính khử kim loại xếp theo chiều giảm dần sau: Mg > Al > Fe > Cu => Kim loại có tính khử mạnh Mg Câu 10 Chọn đáp án C Ta có phương trình hóa học: H2 NCH2CONHCH(CH3 )COOH  2NaOH  H2 NCH2COONa  CH3CH(NH2 )COONa  H2O H2 NCH2COOH  NaOH  H2 NCH2COONa  H2O CH3 NH2  NaOH  Không phản ứng Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp, trao đổi tài liệu, giáo án dạy thêm, đề thi, skkn, sách tham khảo,….file word lời giải chi tiết HCOOCH3  NaOH  HCOONa  CH3OH Câu 11 Chọn đáp án C Ta có phương trình phản ứng: t CaCO3   CaO  CO2  mCaCO3  100 80 80  80kg  n CaCO3   0,8kmol 100 100  n CaO  0,8kmol  mCaO  0,8.56  44,8kg mchất rắn  44,8  20  64,8kg Câu 12 Chọn đáp án C Kim loại crom tan dung dịch HCl nóng Phương trình phản ứng: Cr + 2HCl → CrCl2 + H2↑ Câu 13 Chọn đáp án A n H2  3,36  0,15 mol 22, 2Al  6HCl  2AlCl3  3H2  2 n Al  n H2  0,15  0,1 mol  m Al  0,1.27  2,7gam 3 %mAl  2,7 100%  54% Câu 14 Chọn đáp án B n CuO  32  0, mol 80 CuO  CO  Cu  CO2  n CO  n CuO  0,4 mol  VCO  0,4.22,4  8,96 lít Câu 15 Chọn đáp án C CH3COOC2 H5  NaOH  CH3COONa  C2 H5OH CH3COONH4  NaOH  CH3COONa  NH3  H2O Có nmuối  n NaOH  0,2 mol  mmuối  82.0,2  16,4 gam Câu 16 Chọn đáp án B Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp, trao đổi tài liệu, giáo án dạy thêm, đề thi, skkn, sách tham khảo,….file word lời giải chi tiết  Zn Cu(NO3 )  Hỗn hợp kim loại có tính khử yếu   Fe AgNO   => Hai kim loại Cu Ag Câu 17 Chọn đáp án A n K 2O  9,  0,1 mol  n KOH  0,1.2  0, mol  m KOH  0, 2.56  11, gam 94 BTKL   mdung dịch sau phản ứng  9,4  70,6  80 gam C%KOH  11, 100%  14% 80 Câu 18 Chọn đáp án D Công thức este Y C2H3COOR Ta có %O  16.2 100%  32%  M R  29  R -C2H5 27  44  M R => Công thức Y C2H3COOC2H5 Câu 19 Chọn đáp án B Có chất phản ứng với dung dịch NaOH (đun nóng) là: tripanmitin, axit aminoaxetic, Ala-Gly-Glu, etyl propionat t  3C15H31COONa + C3H5(OH)3 (C15H31COO)3C3H5 + 3NaOH  t H2 NCH2COOH  NaOH   H2 NCH2COONa  H2O t C2 H5COOC2 H5  NaOH   C2 H5COONa  C2 H5OH Câu 20 Chọn đáp án B B sai protein tạo thành từ nhiều gốc α-amino axit (số gốc α-amino axit > 50) => Số liên kết peptit > 49 Câu 21 Chọn đáp án D X + NaOH → (COONa)2 + CH3CHO + C2H5OH Trang 10 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp, trao đổi tài liệu, giáo án dạy thêm, đề thi, skkn, sách tham khảo,….file word lời giải chi tiết => Công thức cấu tạo X C2H5OOC-COOCH=CH2 => Công thức phân tử C6H8O4 Câu 22 Chọn đáp án C (Dethithpt.com) 2HCl  CaCO3  CaCl2  H2O  CO2  2H2SO4 ®   Cu  CuSO4  SO2  2H2O H2SO4 l  Zn  ZnSO4  H2  14HCl  K 2Cr2O7  2KCl  3Cl2  2CrCl3  7H2O Vì bình khí úp ngược nên khí thu nhẹ khơng khí (MX < 29) => X H2 Câu 23 Chọn đáp án B Sau phản ứng thu chất rắn => thu Fe2+ 3 2, 24 BT e   n Fe  n NO   0,15 mol 2 22,  m  0,15.56  2,4  10,8 gam Câu 24 Chọn đáp án B E amin no, đơn chức  n E  2n N2  0,672  0,06 mol 22,  n HCl  n E  0,06 mol  V  60ml Câu 25 Chọn đáp án C Trong t (s) 2H 2O  4H   4e  O M n  + ne  M a M na M a mol M  mdung dịch giảm  a  32na 8na  6,96  a   6,96 (1) 4M M Trong 2t (s)  ne trao đổi  Tại catot: n H2 na na mol M 4M 2na M 2na  0,02 M  0,01  n M  n Tại anot: n O2  2na na  4M 2M Trang 11 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp, trao đổi tài liệu, giáo án dạy thêm, đề thi, skkn, sách tham khảo,….file word lời giải chi tiết  mdung dịch giảm a  2na  M.  0,02  M   32na  11,78  0,01.2   n 2M 0,01.M 8na   5,88   n M Từ (1) (2)  n  n    M : Ag M 108 M  108  a  6, 48g Câu 26 Chọn đáp án A Các phát biểu đúng: d, e, g (a) Sai thủy phân vinyl axetat NaOH đun nóng thu natri axetat andehit axetic (b) Sai polietilen điều chế phản ứng trùng hợp (c) Sai điều kiện thường, anilin chất lỏng Câu 27 Chọn đáp án C (Dethithpt.com) X: FeSO4, Y: Cr2(SO4)3, Z: KCrO2, T: KCrO4 Fe  H2SO4  FeSO4  H2  6FeSO4  7H2SO4 lo·ng  K 2Cr2O7  3Fe2 (SO4 )3  Cr2 (SO4 )3  K 2SO4  7H2O Cr2 (SO4 )3  8KOH d­  2KCrO2  3K2SO4  4H2O 2KCrO2  3Br2  8KOH  2K2CrO4  6KBr  4H2O Câu 28 Chọn đáp án C Cấu tạo X là: (C15H31COO)(C17H33COO)2C3H5 A X có liên kết π gốc oleat liên kết π -COOB Có đồng phân X thỏa mãn là: C sai Công thức phân tử X là: C55H102O6 D (C15H31COO)(C17H33COO)2C3H5 + 2Br2 → (C15H31COO)(C17H33Br2COO)2C3H5 Câu 29 Chọn đáp án A ®pnc  2Na  Cl2  a) 2NaCl  Trang 12 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp, trao đổi tài liệu, giáo án dạy thêm, đề thi, skkn, sách tham khảo,….file word lời giải chi tiết b) CuSO4  H 2O  Cu  O2   H 2SO4 c) K  H 2O  KOH  H  d) Fe  CuSO4  FeSO4  Cu e) Không xảy phản ứng g) 3Cu  8H  2NO3  3Cu 2  2NO  4H2O => Có thí nghiệm sinh chất khí Câu 30 Chọn đáp án A X: HCOO-C6H4-CH2-OOCH HCOOC6 H 4CH 2OOCH  3NaOH  2HCOONa  NaOC6H 4CH 2OH  H 2O X Y Z 2NaOC6 H 4CH 2OH  H 2SO4  2HOC6H 4CH 2OH  Na 2SO Z T A sai T tác dụng với NaOH theo tỉ lệ 1:1 t  NH 4OCOONa  2Ag  2NH NO3 B HCOONa  2AgNO3  3NH3  H 2O  C CTPT X C8H7O2Na D (Dethithpt.com) Câu 31 Chọn đáp án A Các phát biểu đúng: c, d (a) Sai đipeptit khơng có phản ứng màu biure (b) Sai muối amoni dễ tan nước (e) Sai điều kiện thường, amino axit chất rắn Câu 32 Chọn đáp án C enzim enzim  nC6 H12O6   2nC2 H5OH  C6H10O5 n  Vancol nguyên chất   n C2H5OH  10.46  4,6(L)  4600mL  mancol  4600.0,8  3680gam 100 3680 80 40  80mol  n (C6H10O5 )n   mol 46 2n n Trang 13 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp, trao đổi tài liệu, giáo án dạy thêm, đề thi, skkn, sách tham khảo,….file word lời giải chi tiết  m C6H10O5   n 40 100 100 162n  10800gam  10,8kg n 80 75 Câu 33 Chọn đáp án A Có n CaCO3 max  0,25 mol  nCa(OH)2  b  0,25 mol  Khi n CO2  0,7 mol , kết tủa tan hết  n Ca (HCO3 )2  0, 25 mol   BTNT C  n NaHCO3  0,7  0, 25.2  0, mol     n NaOH  a  0,2 mol  a : b  0,2 : 0,25  : Câu 34 Chọn đáp án D X đơn chức => Số nguyên tử O = Đặt CTTQ X CxHyO2 Có mC : mH : mO  12 :1:  x : y :  x  12 : :  12 16  y   CTPT X C8H8O2 Các đồng phân cấu tạo X là: CH3COOC6 H5 HCOOC6 H4OH  o,m,p  Câu 35 Chọn đáp án C ®pnc 2NaCl  2H 2O   2NaOH  2H  Cl2  mnx X CO2  NaOH  NaHCO3 Y Ca(OH)2  NaHCO3  CaCO3   NaOH  H 2O Z Câu 36 Chọn đáp án A Ta có phương trình hóa học: 2NaOH  Fe(NO3 )2  Fe(OH)2  2NaNO3 12HCl  9Fe(NO3 )2  4FeCl3  5Fe(NO3 )3  3NO  6H2O Fe(NO3 )2  AgNO3  Ag  Fe(NO3 )3 Trang 14 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp, trao đổi tài liệu, giáo án dạy thêm, đề thi, skkn, sách tham khảo,….file word lời giải chi tiết 3Fe(NO3 )2  4HNO3  3Fe(NO3 )3  NO  2H2O 6Fe(NO3 )2  3Cl2  4Fe(NO3 )3  2FeCl3 Câu 37 Chọn đáp án A n CO2  9, 408 10,8  0, 42 mol,n H2O   0,6 mol  nCO2  n H2O 22, 18 => Hai ancol no, đơn chức, mạch hở => nancol  n H2O  n CO2  0,6  0,42  0,18 mol Số nguyên tử cacbon trung bình  n CO2 n ancol  0, 42  2,333 0,18 => Hai ancol C2H5OH C3H7OH Gọi số mol C2H5OH C3H7OH x y   x  0,12 n ancol  x  y  0,18   BTNT C   2x  3y  0, 42  y  0,06    n este  n ancol  0,18 mol  M este  15  83,333 0,18 Đặt công thức chung este RCOOR’  MR  83,33  45  14.2,33  5,71 Vì MX  MY nên X HCOOC2H5  %mX  0,12.74 100%  59, 2% 15 Câu 38 Chọn đáp án A n CO2  4, 48  0, mol (Dethithpt.com) 22, 100 ml X + Ba(OH)2 dư → 0,2 mol BaCO3 ↓  y  0,2.2  0,2  0,2 mol 100 ml X + HCl: CO32  2H   CO2   H 2O  2a a a HCO3  H   CO2   H 2O b  b b 2a  b  0,15 n CO2 a  0,03      k 2,688 a  b   0,12 b  0,09 n    HCO3 22,  Trang 15 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp, trao đổi tài liệu, giáo án dạy thêm, đề thi, skkn, sách tham khảo,….file word lời giải chi tiết K   2.0,  x  z Trong 200 ml X CO32  z    z  0,1 0,  z   HCO  0,  z  BT§T  n CO2  0,1 mol;n HCO  0,3 mol   x  0,1.2  0,3  0,2.2  0,1 3 Câu 39 Chọn đáp án A C2 H3 NO : x mol m E  57x  14y  18z  36  x  0, 44    Quy đổi E CH : y mol  n C2H3NO  n NaOH  x  0, 44   y  0,51 H O : z mol  z  0, 21    n H2O  1,5x  y  z  1,38 BTKL E  NaOH   mH2O  36  0,44.40  7,36  45,34  0,9 gam  n H2O  0,05 mol n Y  n Z  0,05 mol  n X  n E  n Y  n Z  0,16 mol  n E  z  0, 21 mol  n ancol  n X  0,16 mol  Mancol  46  C2 H5OH Số mắt xích trung bình Y, Z 0, 44  0,16  5,6; mà MY < MZ, Z Y nguyên tử N => Y 0,05 pentapeptit, Z hexapeptit (Dethithpt.com) n  0,02 mol  5n Y  6n Z  0, 44  0,16  0, 28 mol   Y n Z  0,03 mol H NCH 2COONa : a mol  Muối thu gồm: CH3CH(NH )COONa : 0,1 mol CH CH(CH )CH(NH )COONa : b mol  97a  111.0,1  139c  45,34 a  0,31   a  0,1  b  0, 44  b  0,03 Do n ancol  0,16 mol  X H2NCH2COOC2H5: 0,16 mol n Z  0,03 mol  n Val  Z có gốc Val phân tử  Y : (Gly) x1 (Ala)5x1 : 0,02 mol  0,02x1  0,03x  0,31  0,16  0,15  2x1  3x  15  Z : (Gly) (Ala) Val : 0,03 mol x2 5 x    x1  x  Trang 16 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp, trao đổi tài liệu, giáo án dạy thêm, đề thi, skkn, sách tham khảo,….file word lời giải chi tiết  Y (Gly)3(Ala)2: 0,02 mol  %mY  0,02.331 100%  18,39% 36 Câu 40 Chọn đáp án A 2,352   n NO  n N2O  22,  0,105 mol n NO  0,09 mol    n N2O  0,015 mol 30n NO  44n N O  16.2.0,105  3,36g   Fe : 0,1 mol  NO : 0,09   HCl: 0,16 mol Fe(NO3 ) : 0,15 mol  dd Y  47,455 g muèi trung hßa   Z   N 2O : 0,015 Al : m gam  Do Y chứa muối trung hòa nên H+ hết => Trong Y có muối amoni n NH  0,61  0,09.4  0,015.10  0,01 mol  10  n NO  Y  0,15.2  0,09  0,03  0,01  0,17 mol  m  47,455  0,25.56  0,61.35,5  0,01.18  0,17.62  1,08 gam Trang 17 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp, trao đổi tài liệu, giáo án dạy thêm, đề thi, skkn, sách tham khảo,….file word lời giải chi tiết ... 2,160 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp, trao đổi tài liệu, giáo án dạy thêm, đề thi, skkn, sách tham khảo,… .file word lời giải chi tiết HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu Chọn đáp ỏn D Cht X... trị m A 3,600 B 6, 912 C 10,800 D 8,100 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp, trao đổi tài liệu, giáo án dạy thêm, đề thi, skkn, sách tham khảo,… .file word lời giải chi tiết Câu 33 Sục từ... 2Na  Cl2  a) 2NaCl  Trang 12 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp, trao đổi tài liệu, giáo án dạy thêm, đề thi, skkn, sách tham khảo,… .file word lời giải chi tiết b) CuSO4  H 2O  Cu  O2
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG megabook, số 12 2018, file word, lời giải chi tiết , Đề thi thử THPTQG megabook, số 12 2018, file word, lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay