06 đề KSCL THPT môn sinh học năm học 2017 2018 THPT liễn sơn vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết

13 33 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:05

Đề KSCL THPT Liễn Sơn - Vĩnh Phúc - Lần - Năm 2018 I Nhận biết Câu Trong mức cấu trúc siêu hiển vi nhiễm sắc thể sinh vật nhân thực, sợi đường kính A nm B 300 nm C 11 nm D 30 nm Câu Nếu thiếu tirôxin dẫn đến hậu trẻ em? A Các đặc điểm sinh dục phụ nam phát triển B Chậm lớn ngừng lớn, trí tụê C Người bé nhỏ khổng lồ D Các đặc điểm sinh dục phụ nữ phát triển Câu Sinh sản vơ tính động vật hình thức nào? A Sinh đôi, nảy chồi, phân mảnh, tái sinh B Phân đôi, nảy chồi, phân mảnh, tái C Phân đôi, nảy chồi, phân mảnh, bào tử D Phân đôi, nảy chồi, phân mảnh,trinh sinh sinh Câu Trong xinap hóa học, thụ quan tiếp nhận chất trung gian hóa học nằm A màng trước xinap B màng sau xinap C chùy xinap D khe xinap Câu Loại nuclêôtit sau đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN? A Ađênin B Timin C Uraxin D Guanin Câu Những hoocmôn thực vật thuộc nhóm kích thích sinh trưởng A auxin, gibêrelin, xitơkinin B auxin, gibêrelin, êtilen C auxin, êtilen, axit abxixic D auxin, gibêrelin, axit abxixic Câu Quá trình lên men hơ hấp hiếu khí giai đoạn chung A chu trình Crep B chuỗi truyền êlectron C đường phân D lên men Câu Sự tiêu hoá thức ăn múi khế diễn nào? A Thức ăn trộn với nước bọt vi sinh vật cộng sinh phá vỡ thành tế bào tiết enzim tiêu hố xenlulơzơ B Hấp thụ bớt nước thức ăn C Thức ăn ợ lên miệng để nhai lại D Tiết enzim pepsin HCl để tiêu hố prơtêin sinh vật cỏ Câu Dạ dày động vật sau ngăn? A Bò B Ngựa C Thỏ D Chuột Câu 10 Thế hướng tiếp xúc? Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A Là phản ứng sinh trưởng tiếp xúc B Là sinh trưởng tiếp xúc với loài C Là sinh trưởng thân (cành) phía ánh sáng D Là vươn cao tranh ánh sáng với xung quanh Câu 11 Nhịp tim trung bình người A 75 nhịp/phút người trưởng thành, 100-120 nhịp/phút trẻ sơ sinh B 85 nhịp/phút người trưởng thành, 120-140 nhịp/phút trẻ sơ sinh C 75 nhịp/phút người trưởng thành, 120-140 nhịp/phút trẻ sơ sinh D 65 nhịp/phút người trưởng thành, 120-140 nhịp/phút trẻ sơ sinh Câu 12 Đối với ăn quả, chiết cành ý nghĩa A rút ngắn thời gian sinh trưởng, thu hoạch sớm biết trước đặc tính B làm tăng suất so với trước C thay mẹ già cội, sức sống D cải biến kiểu gen mẹ Câu 13 Khi bị kích thích thể phản ứng cách co tồn thân thuộc động vật A chưa hệ thần kinh B hệ thần kinh dạng chuỗi hạch C hệ thần kinh dạng lưới D hệ thần kinh dạng ống Câu 14 Ở bướm, hoocmôn ecđixơn sản xuất từ A tuyến trước ngực B thể allata C tuyến yên D tuyến giáp II Thơng hiểu Câu 15 Một gen 1500 cặp nuclêơtít, đột biến cặp nuclêơtít xảy vị trí gây hậu lớn cấu trúc phân tử prơtêin mã hóa? A Đột biến cặp nuclêơtít thứ 200 B Đột biến cặp nuclêơtít thứ 600 C Đột biến cặp nuclêơtít thứ 400 D Đột biến cặp nuclêơtít thứ 800 Câu 16 Dạng đột biến gen gây biến đổi cấu trúc chuỗi pơlipeptit tương ứng gen tổng hợp ? A Đột biến thêm cặp nuclêôtit B Đột biến thêm cặp nuclêôtit C Đột biến cặp nuclêôtit D Đột biến thay cặp nuclêôtit Câu 17 Những dạng đột biến sau chắn làm thay đổi chiều dài nhiễm sắc thể? (1) Đột biến gen (2) Mất đoạn nhiễm sắc thể Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word (3) Lặp đoạn nhiễm sắc thể (4) Đảo đoạn tâm động (5) Chuyển đoạn không tương hỗ Tổng số phương án là: A B C D Câu 18 Hình thức học tập động vật thuộc Linh trưởng người? A In vết B Quen nhờn C Học khôn D Học ngầm Câu 19 Nhịp tim Mèo 120 nhịp/phút, chu kì tim Mèo thời gian A 0,5 giây B 0,1 giây C 0,8 giây D giây Câu 20 Phát biểu sau không ? A Phát triển động vật qua biến thái khơng hồn tồn kiểu phát triển mà ấu trùng trải qua nhiều lần lột xác, non tương tự trưởng thành B Phát triển động vật qua biến thái hoàn toàn kiểu phát triển trực tiếp không qua giai đoạn trung gian, non khác trưởng thành C Phát triển động vật không qua biến thái kiểu phát triển mà non phát triển trực tiếp không qua lột xác biến đổi thành trưởng thành D Phát triển động vật không qua biến thái kiểu phát triển mà non đặc điểm hình thái cấu tạo sinh lý tương tự trưởng thành Câu 21 Sự hình thành cừu Đôly kết B sinh sản hữu tính A trinh sản C sinh sản vơ tính D nhân vơ tính Câu 22 Một kiểu gen AaBbDdEe Mỗi gen quy định tính trạng, tính trạng trội trội hồn tồn, cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác Theo lí thuyết, tự thụ phấn tỉ lệ số cá thể kiểu hình tính trạng trội tính trạng lặn A 27/64 B 81/256 C 27/256 D 54/64 Câu 23 Lai phân tích cá thể dị hợp hai cặp gen liên kết hoàn toàn cặp NST thường, tỉ lệ kiểu gen thu đời A 3:1 B 1:1:1:1 C 1:1 D 1:2:1 Câu 24 Quá trình tiêu hoá cỏ dày ngăn Trâu diễn theo trình tự nào? A Dạ cỏ → sách → tổ ong → múi khế B Dạ cỏ → tổ ong → sách → múi khế Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word C Dạ cỏ → múi khế → sách → tổ ong D Dạ cỏ → tổ ong → múi khế → sách Câu 25 Trong trường hợp không xảy đột biến mới, thể tứ bội giảm phân tạo giao tử 2n khả thụ tinh Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời kiểu gen phân li theo tỉ lệ : : 1? (1) AAAa × AAAa (2) Aaaa × Aaaa (3) AAaa × AAAa (4) AAaa × Aaaa Đáp án là: A (1), (4) B (2), (3) C (1), (2) D (3), (4) Câu 26 Cho số cấu trúc số chế di truyền sau: ADN cấu trúc mạch mARN tARN ADN cấu trúc hai mạch Prôtêin Phiên mã Dịch mã Nhân đôi ADN Các cấu trúc chế di truyền nguyên tắc bổ sung là: A 1, 2, 3, 4, B 4, 5, 6, 7, C 3, 4, 6, 7, D 2, 3, 6, 7, Câu 27 Đặc điểm hoạt động khí khổng thực vật CAM A đóng vào trưa B mở hồng C đóng vào ban đêm mở ban ngày D đóng vào ban ngày mở ban đêm Câu 28 Khi tế bào khí khổng nước A thành dày căng làm cho thành mỏng co lại nên khí khổng đóng lại B thành mỏng hết căng làm cho thành dày duỗi thẳng nên khí khổng đóng lại C thành mỏng căng làm cho thành dày duỗi thẳng nên khí khổng khép lại D thành dày căng làm cho thành mỏng cong theo nên khí khổng đóng lại Câu 29 Một đoạn sợi gồm 10 nuclêôxôm đoạn ADN nối, đoạn nối trung bình 50 cặp nuclêơtit Tổng chiều dài đoạn ADN xoắn kép đoạn sợi tổng số phân tử prơtêin Histơn đoạn sợi là: A 6494A0; 89 B 6494A0; 79 C 6492A0; 80 D 6492A0; 89 Câu 30 Cho phép lai sau: Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Aa x aa Aa x Aa AaBb x AaBb aa x aa AaBbDd x aabbdd AB//ab x ab//ab Những phép lai phép lai phân tích? A 1, 5, B 2, 3, C 1, 2, D 3, 5, Câu 31 Ở đậu Hà Lan, cho biết: gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định hoa trắng Lai đậu Hà Lan chủng hoa đỏ với hoa trắng thu F1 toàn hoa đỏ Cho F1 tự thụ phấn thu F2 Tiếp tục cho F2 tự thụ phấn tỉ lệ phân ly kiểu hình F3 nào? A hoa đỏ : hoa trắng B hoa đỏ : hoa trắng C hoa đỏ : hoa trắng D hoa đỏ : hoa trắng Câu 32 Ở ngơ, tính trạng chiều cao cặp gen không alen tác động theo kiểu cộng gộp (A1,a1, A2,a2, A3,a3), chúng phân ly độc lập gen trội mặt kiểu gen làm cho thấp 20 cm, cao chiều cao 210 cm Khi cho cao thấp giao phấn với thu F1, cho F1 tự thụ phấn thu F2 Tính theo lý thuyết tỷ lệ chiều cao 170 cm hệ F2 A 9/64 B 3/8 C 3/32 D 15/64 Câu 33 Ưu bật hình thức sinh sản hữu tính gì? A Số lượng cá thể tạo nhiều B thể không phụ thuộc nhiều vào thể mẹ C nhiều cá thể tham gia D Tạo nhiều biến dị sở cho tính đa dạng tiềm thích nghi III Vận dụng Câu 34 Gen 1170 nuclêơtit số nuclêơtit loại G = 4A, sau đột biến, phân tử prôtêin gen đột biến tổng hợp bị giảm axit amin Khi gen đột biến nhân đôi liên tiếp lần, nhu cầu nuclêôtit loại A giảm xuống 14 nuclêôtit, số liên kết hiđrô bị phá hủy qua trình là: A 11466 B 11417 C 11424 D 13104 Câu 35 Khi cho giao phấn hoa đỏ chủng với hoa trắng chủng thu F1 toàn hoa đỏ Tiếp tục cho F1 lai với thể đồng hợp lặn thu hệ tỉ lệ hoa trắng : hoa đỏ Cho F1 tự thụ phấn thu F2, lấy F2 xác suất để hoa đỏ A 0,177 B 0,311 C 0,036 D 0,077 Câu 36 Ở lồi thực vật, xét tính trạng, tính trạng gen alen quy định, alen trội trội hoàn toàn Hai gen nằm nhiễm sắc thể thường, hoán vị gen xảy trình phát sinh giao tử đực giao tử Giao phấn (P) chủng kiểu hình trội tính trạng với Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word kiểu hình lặn tính trạng trên, thu F1 Cho F1 giao phấn với nhau, thu F2 Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, kết luận sau F2 sai ? A 10 loại kiểu gen B Kiểu hình trội tính trạng ln chiếm tỉ lệ lớn C Kiểu hình lặn tính trạng ln chiếm tỉ lệ nhỏ D loại kiểu gen dị hợp tử cặp gen Câu 37 Ở loài thực vật lưỡng bội, xét cặp gen (A, a; B, b) phân li độc lập quy định màu sắc hoa Kiểu gen hai loại alen trội A B cho kiểu hình hoa đỏ, kiểu gen loại alen trội A cho kiểu hình hoa vàng, kiểu gen lại cho kiểu hình hoa trắng Cho hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F1 gồm loại kiểu hình Biết khơng xảy đột biến, biểu gen không phụ thuộc vào mơi trường Theo lí thuyết, kết luận sau, kết luận phù hợp với kết phép lai trên? (1) Số hoa trắng kiểu gen dị hợp tử F1 chiếm 12,5% (2) Số hoa trắng kiểu gen đồng hợp tử F1 chiếm 12,5% (3) F1 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng (4) Trong hoa trắng F1, hoa trắng đồng hợp tử chiếm 25% A B C D Câu 38 Một phân tử ADN khối lượng phân tử 9×105đv.C, số nuclêơtit loại A 1050 Trong thông tin thơng tin phân tử ADN trên? (1) Số nuclêôtit loại G 15% (2) Số liên kết hóa trị nuclêơtit mạch 1499 (3) Số liên kết hiđrô 3500 (4) Tỉ lệ A/G 7/3 Đáp án là: A B C D Câu 39 Ở loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng Cho thân thấp, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F1 Biết khơng đột biến xảy Theo lí thuyết, trường hợp tỉ lệ kiểu hình sau đây, tối đa trường hợp phù hợp với tỉ lệ kiểu hình F1? (1) thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa vàng (2) thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa vàng (3) 100% thân thấp, hoa đỏ Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word (4) 11 thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa vàng (5) thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa vàng (6) thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa vàng A B C D Câu 40 Cho biết gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp; gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen b quy định hoa trắng Cho thân cao, hoa đỏ kiểu gen khác giao phấn, đời F1 loại kiểu hình, thân cao, hoa trắng chiếm tỷ lệ 19,24% Nếu hoán vị gen xảy giới với tỷ lệ ngang tần số hốn vị gen A 34% B 40% C 26% D 36% Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu Chọn đáp án C Nhiễm sắc thể cấu tạo từ chất nhiễm sắc, chứa phân tử ADN mạch kép, chiều ngang nm Phân tử ADN quấn quanh khối prôtêin histon tạo nên nuclêôxôm Mỗi nuclêơxơm gồm lõi phân tử histon đoạn ADN chứa 146 cặp nuclêôtit (3/4) vòng Giữa hai nuclêơxơm đoạn ADN phân tử histon Chuỗi nuclêôxôm tạo thành sợi chiều ngang 11 nm Sợi cuộn xoắn bậc tạo thành sợi nhiễm sắc chiều ngang khoảng 30 nm Sợi nhiễm sắc lại xếp cuộn lần tạo nên sợi chiều ngang khoảng 300 nm Sợi chiều ngang 300 nm xoắn tiếp thành cromatit chiều ngang khoảng 700 nm Nhiễm sắc thể kỳ trạng thái kép cromatit nên chiều ngang đạt tới 1400 nm Câu Chọn đáp án B Tác dụng Tirơxin: kích thích chuyển hóa tế bào kích thích q trình sinh trưởng phát triển bình thường thể → Thiếu tiroxin trẻ em chậm lớn ngừng lớn, trí tuệ Các đặc điểm sinh dục phụ nam phát triển thiếu hoocmon progesteron Các đặc điểm sinh dục phụ nữ phát triển thiếu hoocmon ostrogen Người bé nhỏ khồng lồ thiếu hoocmon GH Câu Chọn đáp án D Câu Chọn đáp án B Trên màng sau xinap thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học enzim đặc biệt tác dụng phân giải chất trung gian hóa học Chất trung gian hóa học phổ biến thú axêtincôlin norađrênalin Câu Chọn đáp án C Câu Chọn đáp án A Câu Chọn đáp án C Câu Chọn đáp án D Câu Chọn đáp án A Câu 10 Chọn đáp án A Câu 11 Chọn đáp án C Câu 12 Chọn đáp án A Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 13 Chọn đáp án C Câu 14 Chọn đáp án A Ở bướm, hoocmôn ecđixơn sản xuất từ tuyến trước ngực Câu 15 Chọn đáp án A Khi đột biến dịch khung xảy gần đầu gen gây hậu nghiêm trọng → A xảy vị trí gần Câu 16 Chọn đáp án D Trong dạng đột biến gen, dạng đột biến thay cặp nucleotit gây hậu cấu trúc chuỗi pơlipeptit tương ứng gen tổng hợp + Nếu thay nucleotit vị trí thứ ba, ba ban đầu ba sau đột biến mã hóa cho axit amin khơng ảnh hưởng đến cấu trúc chuỗi pôlipeptit tương ứng gen tổng hợp + Nếu thay nucleotit mà ba sau thay ba ban đầu mã hóa cho axit amin khác chouoix polipeptit gen tổng hợp bị thay đổi axit amin Câu 17 Chọn đáp án B (1) Đột biến gen ảnh hưởng đến số lượng nucleotit, không làm thêm gen → không làm thay đổi chiều dài NST (2) Mất đoạn nhiễm sắc thể làm NST ngắn (3) Lặp đoạn nhiễm sắc thể làm NST dài (4) Đảo đoạn ngồi tâm động khơng làm thay đổi chiều dài NST (5) Chuyển đoạn khơng tương hỗ làm NST dài ngắn → Các trường hợp 2, 3, làm thay đổi chiều dài NST Câu 18 Chọn đáp án C Hình thức học khơng động vật hệ thần kinh cấp cao (người linh trưởng) Câu 19 Chọn đáp án A Nhịp tim Mèo 120 nhịp/phút → tương ứng nhịp/ giây → nhịp (1 chu kì tim) diễn 0,5 giây Câu 20 Chọn đáp án B Dolla động vật nhân vơ tính tạo từ tế bào sinh dưỡng trưởng thành áp dụng phương pháp chuyể nhân Việc tạo Dolla chứng tỏ tế bào lấy từ phận thể đặc biệt tái tạo thể hoàn chỉnh Đặc biệt hơn, điều ra, tế bào soma biệt hóa trưởng thành từ thể động vật số điều kiện định chuyển thành Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word dạng toàn (pluripotent) chưa biệt hóa sau phát triển thành phận thể vật Cái tên Dolly bắt nguồn từ việc tạo từ tuyến vú cừu cái, đặt theo tên Dolly Parton, nữ ca sĩ nhạc đồng quê tiếng ngực đồ sộ Câu 21 Chọn đáp án D Câu 22 Chọn đáp án A AaBbDdEe × AaBbDdEe = (Aa × Aa)(Bb × Bb)(Dd × Dd)(Ee × Ee) Theo lí thuyết, tự thụ phấn tỉ lệ số cá thể kiểu hình tính trạng trội tính trạng lặn là: 4C3.(3/4)^3.(1/4) = 27/64 Câu 23 Chọn đáp án C Khi Lai phân tích cá thể dị hợp hai cặp gen liên kết hoàn toàn cặp NST thường, tỉ lệ kiểu gen thu đời 1:1 thể dị hợp liên kết hoàn toàn cho loại giao tử với tỉ lệ 1:1, thể lặn cho giao tử → Số kiểu gen thu là: 2.1 = kiểu gen với tỉ lệ 1:1 Câu 24 Chọn đáp án B Vì dày trâu bò ngăn (Dạ cỏ → tổ ong → sách → múi khế.) nên q trình tiêu hóa diễn sau + thức ăn sau trâu bò ăn vào chuyển vào cỏ cỏ nơi chứa, làm mềm thức ăn, vi sinh vật cộng sinh tiết enzim xenlulaza giúp trâu bò tiêu hóa xenlulozơ chất khác + thức ăn sau lên men làm mềm chuyển qua tổ ong (cùng với lượng lớn vi sinh vật) sau trâu bò ngừng ăn thức ăn ợ lên miệng để nhai kĩ lại + thức ăn (sau nhai kĩ) chuyển xuống sách để hấp thụ bớt nước + thức ăn sau hấp thụ bớt nước chuyển qua múi khế, múi khế đóng vai trò dày thật sự, chức tiết pepsin HCl tiêu hóa protein cỏ vi sinh vật Câu 25 Chọn đáp án C (1) AAAa × AAAa cho tỉ lệ kiểu gen 1AAAA : 2AAAa : 1Aaaa (2) Aaaa × Aaaa cho tỉ lệ kiểu gen 1Aaaa : 2Aaaa : 1aaa Câu 26 Chọn đáp án C Câu 27 Chọn đáp án D Câu 28 Chọn đáp án B Câu 29 Chọn đáp án A Câu 30 Chọn đáp án A Câu 31 Chọn đáp án B Trang 10 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 32 Chọn đáp án D Câu 33 Chọn đáp án D Câu 34 Chọn đáp án B Ban đầu ta N = 1170 Nu ⇒ 2A + 2G = 1170 (1) Và theo giả thiết G = 4A (2) Giải (1) (2) suy A = T = 117 G = X = 468 Sau đột biến phân tử protein giảm xuống axit amin chứng tỏ gen ban đầu bị cặp Nu Ta nhân đơi liên tiếp lần nhu cầu Nu loại A giảm xuống 14 Nu nên ta số Nu loại A so với ban đầu là: Chứng tỏ đột biến làm cặp A-T cặp G-x Vậy nên sau đột biến gen ban đầu lại A = T = 115 Nu G = X = 467 Nu Số liên kết Hidro lúc là: H = 2A + 3G = 1631 Sau nhân đơi ba lần số liên kết hidro bị phá vỡ là: Hp = H * (23 – 1) = 1631 * = 11417 Câu 35 Chọn đáp án B F1 lai với thể đồng hợp lặn thu hệ tỉ lệ hoa trắng : hoa đỏ → Fa thu tổ hợp giao tử = 4.1 → F1 cho loại giao tử Giả sử F1: AaBb → Tính trạng màu sắc hoa di truyền theo quy luật tương tác gen bổ sung Quy ước: A-B-: Hoa đỏ; A-bb + aaB- + aabb: hoa trắng F1 tự thụ phấn: AaBb × AaBb F2: 9A-B- : 3Aabb : 3aaB- : 1aabb Xác suất thu hoa đỏ F2 là: 9/16; xác suất thu hoa trắng F2 là: 7/16 Cho F1 tự thụ phấn thu F2, lấy F2 xác suất để hoa đỏ là: 4C3 (9/16)^3.(7/16) = 0,311 Câu 36 Chọn đáp án C Giao phấn (P) chủng kiểu hình trội (AB/AB) tính trạng với kiểu hình lặn (ab/ab) tính trạng trên, thu F1 → F1 kiểu gen: AB/ab F1: AB/ab × AB/ab Xét phép lai đề bài: Trang 11 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A Khi hoán vị gen xảy giới số loại kiểu gen là: 2.2.(2.2 + 1) = 10 kiểu gen B A-B- = 50% + ab/ab → kiểu hình trội tính trạng chiếm tỉ lệ lớn C sai Khi tần số hốn vị gen nhỏ kiểu hình lặn tính trạng chưa chiếm tỉ lệ lớn Ví dụ: Khi f = 20% tỉ lệ ab/ab = 40%ab 40%ab = 16% Tỉ lệ A-bb = aaB- = 25% - 16% = 9% D loại kiểu gen dị hợp tử cặp gen AB/ab Ab/aB Câu 37 Chọn đáp án D Quy ước gen: A_B_: hoa đỏ A_bb: hoa vàng aaB_ aabb: hoa trắng Cây hoa đỏ (P) tự thụ phấn (A_B_ × A_B_), F1 gồm loại kiểu hình: - Để kiểu hình hoa vàng F1 phải bb → P: Bb × Bb - Để kiểu hình hoa trắng F1 phải aa → P: Aa × Aa → Cây hoa đỏ (P) phải dị hợp cặp AaBb (P) AaBb × AaBb F1: AaBb; AaBB; AABb; AABB : hoa đỏ Aabb; Aabb : hoa vàng aaBb; aaBB; aabb : hoa trắng Xét kết luận đề bài: + Kết luận hoa trắng kiểu gen dị hợp tử F1 kiểu gen aaBb chiếm tỉ lệ = 12,5% + Kết luận hoa trắng kiểu gen đồng hợp tử kiểu gen aaBB + aabb = 1/16 + 1/16 = 2/16 = 12,5% + Kết luận F1 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng aaBb; aaBB; aabb + Kết luận hoa trắng F1 (2/4 aaBb, 1/4aaBB, 1/4aabb), hoa trắng đồng hợp tử chiếm tỉ lệ: [1/4 + 1/4]/[2/4 + 1/4 + 1/4] = ½ = 50% Vậy kết luận Câu 38 Chọn đáp án B Trang 12 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 39 Chọn đáp án D Câu 40 Chọn đáp án D Trang 13 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word ... luận đề bài: + Kết luận hoa trắng có kiểu gen dị hợp tử F1 có kiểu gen aaBb chi m tỉ lệ = 12 ,5% + Kết luận hoa trắng có kiểu gen đồng hợp tử có kiểu gen aaBB + aabb = 1/ 16 + 1/ 16 = 2 /16 = 12 ,5%... thuyết, kết luận sau, có kết luận phù hợp với kết phép lai trên? (1) Số hoa trắng có kiểu gen dị hợp tử F1 chi m 12 ,5% (2) Số hoa trắng có kiểu gen đồng hợp tử F1 chi m 12 ,5% (3) F1 có loại kiểu gen... lúc là: H = 2A + 3G = 16 31 Sau nhân đơi ba lần số liên kết hidro bị phá vỡ là: Hp = H * (23 – 1) = 16 31 * = 11 417 Câu 35 Chọn đáp án B F1 lai với thể đồng hợp lặn thu hệ có tỉ lệ hoa trắng : hoa
- Xem thêm -

Xem thêm: 06 đề KSCL THPT môn sinh học năm học 2017 2018 THPT liễn sơn vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết , 06 đề KSCL THPT môn sinh học năm học 2017 2018 THPT liễn sơn vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay