03 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn sinh học THPT trực ninh nam định lần 1 giải chi tiết

14 34 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:05

Đề thi họcTHPT Trực Ninh - Nam Định - Lần - Năm 2018 I Nhận biết Câu Trùng biến hình sinh sản cách A nảy chồi B phân mảnh C trinh sinh D phân đôi Câu Một lồi thực vật lƣỡng bội có nhiễm sắc thể 2n = 24 Theo lí thuyết, số nhiễm sắc thể tế bào sinh dƣỡng thể tam bội thuộc loài A 36 B 25 C 72 D 23 Câu Đối tƣợng chủ yếu đƣợc Menden sử dụng nghiên cứu di truyền để phát quy luật di truyền A đậu Hà Lan B bí ngơ C cà chua D ruồi giấm Câu Trong mức cấu trúc siêu hiển vi nhiễm sắc thể điển hình sinh vật nhân thực, mức cấu trúc sau có đƣờng kính 30 nm? A Crơmatit B Siêu xoắn (vùng xếp cuộn) C Sợi D Sợi chất nhiễm sắc (sợi nhiễm sắc) Câu Biện pháp sau không đƣợc xem biện pháp sinh đẻ có kế hoạch? A Thuốc viên tránh thai B Nạo hút thai C Dùng bao cao su D Triệt sản C thân rễ D lóng Câu Ngồi tự nhiên tre sinh sản A rễ phụ B đỉnh sinh trƣởng Câu Khi nói gen ngồi nhân, phát biểu sau sai? A Gen nhân đƣợc di truyền theo dòng mẹ B Gen ngồi nhân đƣợc phân chia cho tế bào C Gen ngồi nhân có khả nhân đơi, phiên mã dịch mã D Gen nhân đƣợc cấu tạo từ loại đơn phân A, T, G, X Câu Hoán vị gen xảy giảm phân A trao đổi chéo hai crômatit nhiễm sắc thể kép B trao đổi đoạn hai crômatit thuộc nhiễm sắc thể không tƣơng đồng C phân li độc lập tổ hợp tự nhiễm sắc thể khác D trao đổi chéo hai crômatit khác nguồn cặp nhiễm sắc thể kép tƣơng đồng Câu Ở cà độc dƣợc, nhiễm sắc thể lƣỡng bội 2n = 24 Theo lí thuyết, số nhóm gen liên kết loài A 24 B 36 C 12 D Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 10 Cây cà chua hoa đạt đến tuổi thứ A 12 B.13 C 14 D 15 Câu 11 Để loại khỏi nhiễm sắc thể gen không mong muốn số giống trồng, ngƣời ta gây đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể dạng A chuyển đoạn B đoạn nhỏ C đảo đoạn D lặp đoạn Câu 12 Hoocmôn thực vật sau có vai trò thúc chóng chín, rụng lá? A Êtilen B Axit abxixic C Auxin D Gibêrelin Câu 13 Khi nói q trình dịch mã sinh vật nhân thực, phát biểu sau sai? A Nguyên liệu trình dịch mã axit amin B Trong trình dịch mã, ribôxôm dịch chuyển phân tử mARN theo chiều 3’^- 5’ C Trong trình dịch mã, mARN thƣờng gắn với nhóm ribơxơm gọi pơliribơxơm D Q trình dịch mã xảy tế bào chất Câu 14 Khi nói ƣu điểm sinh sản hữu tính động vật, phát biểu sau đúng? A Tạo cá thể thích nghi tốt với mơi trƣờng sống ổn định biến động B Tạo cá thể giống mặt di truyền C Các cá thể sống độc lập đơn lẻ tạo D Tạo cá thể đa dạng đặc điểm di truyền Câu 15 Nếu tuyến yên sản sinh q q nhiều hoocmơn sinh trƣởng giai đoạn trẻ em dẫn đến hậu A chậm lớn ngừng lớn, trí tuệ B đặc điểm sinh dục phụ nữ phát triển C ngƣời bé nhỏ khổng lồ D đặc điểm sinh dục nam phát triển Câu 16 Loại đột biến sau thƣờng không làm thay đổi số lƣợng thành phần gen nhiễm sắc thể? A Mất đoạn nhiễm sắc thể B Chuyển đoạn hai nhiễm sắc thể khác C Đảo đoạn nhiễm sắc thể D Lặp đoạn nhiễm sắc thể Câu 17 Một loài thực vật lƣỡng bội (2n) Thể ba thuộc lồi có nhiễm sắc thể A n + B 2n - C n - D 2n + Câu 18 Ở sinh vật nhân thực, ba sau mã hoá axit amin mêtiônin? A 5’UGA3’ B 5’UAG3’ C 5’AUG3’ D 5’UAA3’ Câu 19 Một gen tác động đến biểu nhiều tính trạng đƣợc gọi A gen điều hòa B gen đa hiệu C gen trội D gen tăng cƣờng Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 20 Trong cặp nhiễm sắc thể giới tính, ví dụ cặp XY ngƣời có đoạn đƣợc gọi tƣơng đồng đoạn không tƣơng đồng Đoạn không tƣơng đồng A chứa lôcut gen giống B chứa gen đặc trƣng cho nhiễm sắc thể C chứa gen alen với D khơng chứa gen qui định tính trạng Câu 21 Trong chế điều hòa sinh sản động vật, hoocmon prơgestêron ơstrơgen có vai trò A hình thành trì hoạt động thể vàng B làm cho phát triển nang trứng C làm cho niêm mạc tử cung phát triển dày lên D làm cho tuyến yên tiết hoocmôn Câu 22 Testostêrôn đƣợc sinh sản A tuyến giáp B tuyến yên C tuyến tinh hoàn D tuyến buồng trứng Câu 23 Một gen sinh vật nhân sơ có 1500 cặp nuclêơtit số nuclêôtit loại A chiếm 15% tổng số nuclêôtit gen Mạch có 150 nuclêơtit loại T số nuclêơtit loại G chiếm 30% tổng số nuclêơtit mạch Có phát biểu sau đúng? (1) Mạch gen có G/X = 3/4 (2) Mạch gen có (A+G) = (T+X) (3) Mạch gen có T = 2A (4) Mạch gen có (A+X)/(T+G) = 2/3 A B C D II Thông hiểu Câu 24 Khi lai đậu thơm chủng có hình hoa trắng (P), thu đƣợc F1 gồm toàn hoa đỏ Cho F1 giao phấn với nhau, thu đƣợc F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ hoa đỏ : hoa trắng Theo lí thuyết, F2 có A loại kiểu gen khác B loại kiểu gen qui định kiểu hình hoa đỏ C loại kiểu gen qui định kiểu hình hoa trắng D 16 loại kiểu gen khác Câu 25 Ở cà chua, alen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vàng Cho biết q trình giảm phân khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: đỏ : vàng? A AA X Aa B AA X aa C Aa X aa D Aa X Aa Câu 26 Khi nói đột biến gen, phát biểu sau sai? A Phần lớn đột biến gen xảy trình nhân đơi ADN B Đột biến gen có lợi, có hại trung tính thể đột biến C Phần lớn đột biến điểm dạng đột biến cặp nuclêơtit D Đột biến gen xảy tế bào sinh dƣỡng tế bào sinh dục Câu 27 Theo lí thuyết, q trình giảm phân bình thƣờng thể có kiểu gen AabbDd tạo loại giao tử Abd chiếm tỉ lệ Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A 12,5% B 25% C 50% D 6,25% Câu 28 Tại tắm vào lúc ánh sáng yếu có lợi cho sinh trƣởng phát triển trẻ nhỏ? A Vì tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D có vai trò chuyển hố Natri để hình thành xƣơng B Vì tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D có vai trò chuyển hố Canxi để hình thành xƣơng C Vì tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D có vai trò chuyển hố K ali để hình thành xƣơng D Vì tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D có vai trò ơxy hố để hình thành xƣơng Câu 29 Một tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBb giảm phân bình thƣờng, theo lí thuyết, thu đƣợc tối đa loại giao tử? A B C D Câu 30 Mẹ có kiểu gen XAXa , bố có kiểu gen XAY Cho biết q trình giảm phân mẹ cặp nhiễm sắc thể giới tính khơng phân li giảm phân I; giảm phân II diễn bình thƣờng; trình giảm phân bố diễn bình thƣờng Trƣờng hợp khơng phát sinh thêm đột biến mới, theo lí thuyết, ngƣời họ có kiểu gen sau đây? A XAXaXa B XAXAXa C XAXAY D XaXaY Câu 31 Cho biết cơđon mã hóa axit amin tƣơng ứng nhƣ sau: 5’XGG3’ - Arg; 5’GXX3’ - Ala; 5’XGA3’ - Arg; 5’UXG3’ - Ser; 5’AAG3’ - Lys Một đoạn mạch gốc gen vi khuẩn có trình tự nuclêôtit 5’XTTXGAXXGGGX3’ Nếu đoạn mạch gốc mang thơng tin mã hóa cho đoạn pơlipeptit có axit amin trình tự axit amin A Ala-Arg-Ser-Lys B Lys-Arg-Ser-Ala C Ser-Arg-Pro-Gly D Gly-Pro-Ser-Arg AT = 1,5 Gen B bị đột biến dạng thay GX cặp G - X cặp A - T thành alen b Tổng số liên kết hiđrơ alen b Câu 32 Gen B có 900 nuclêơtit loại ađênin có tỉ lệ A 3601 B 3899 C 3600 D 3599 AB ab  , thu đƣợc F1 Cho biết gen qui định tính trạng, alen trội hồn ab ab tồn, khơng xảy đột biến nhƣng xảy hoán vị gen với tần số 40% Theo lí thuyết, F1 có số cá thể mang kiểu hình trội hai tính trạng chiếm tỉ lệ Câu 33 Phép lai P: A 20% B 40% C 10% D 30% Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 34 Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen quy định mắt trắng Biết không xảy đột biến Theo lý thuyết, phép lai sau cho đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: ruồi mắt đỏ : ruồi đực mắt trắng? A XaXa x XAY B XAXa x XaY C XAXA x XaY D XAXa x XAY Câu 35 Cho biết cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể khác Theo lí thuyết, phép lai: AaBbDD X aaBbDd thu đƣợc đời có số cá thể mang kiểu gen dị hợp cặp gen chiếm tỉ lệ A 37,5% B 12,5% C 50% D 87,5% Câu 36 Ở loài thực vật, gen A qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a hoa vàng Cho tứ bội lai với đời có tỉ lệ phân li kiểu hình hoa đỏ : hoa vàng Cho biết tứ bội giảm phân cho giao tử lƣỡng bội có khả thụ tinh bình thƣờng, khơng có đột biến xảy Kiểu gen tứ bội đem lai A AAaa x aaaa B AAaa x Aaaa C Aaaa x aaaa D Aaaa x Aaaa Câu 37 Cho biết gen qui định tính trạng, alen trội hồn tồn Theo lí thuyết, phép lai AaBbDd x AabbDd cho đời A loại kiểu hình 18 loại kiểu gen B loại kiểu hình kiểu gen C loại kiểu hình loại kiểu gen D loại kiểu hình loại 27 kiểu gen Câu 38 Khi nói opêron Lac vi khuẩn E coli, có phát biểu sau đúng? (1) Gen điều hồ (R) khơng nằm thành phần opêron Lac (2) Vùng khởi động (P) nơi ARN pôlimeraza bám vào khởi đầu phiên mã (3) Khi mơi trƣờng khơng có Lactơzơ gen điều hồ (R) phiên mã (4) Khi gen cấu trúc Z gen cấu trúc A phiên mã lần gen cấu trúc Y phiên mã lần A B C D.1 III Vận dụng Câu 39 Cho hai có tròn giao phấn với nhau, thu đƣợc F1 gồm toàn dẹt Cho F1 tự thụ phấn, thu đƣợc F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: dẹt : tròn : dài Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) F2 có loại kiểu gen quy định tròn (2) Cho tất dẹt F2 tự thụ phấn, thu đƣợc F3 có kiểu hình dẹt chiếm tỉ lệ 25/36 (3) Cho tất tròn F2 giao phấn ngẫu nhiên, thu đƣợc đời có số dẹt chiếm tỉ lệ 2/9 (4) Lai hai tròn thu đƣợc F2 đời có tỉ lệ kiểu hình gồm dẹt; tròn; dài Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A B C D.1 Câu 40 Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với AB D AB D d alen d quy định mắt trắng Phép lai P: ♀ X Y , thu đƣợc F1 Trong tổng số ruồi số ruồi X X x♂ ab ab thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm 3,75% Biết khơng xảy đột biến nhƣng xảy hốn vị gen trình phát sinh giao tử Theo lý thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) F1 có 28 loại kiểu gen (2) F1 có 30% số cá thể có kiểu hình trội tính trạng (3) F1 có 15% số ruồi thân đen, cánh cụt, mắt đỏ (4) Khoảng cách gen A gen B 20 cM A B C D Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu Chọn đáp án D Khi gặp điều kiện thuận lợi (về thức ăn, nhiệt độ…), trùng biến hình sinh sản theo hình thức phân đơi Câu Chọn đáp án A 2n = 24 → n = 12 Thể tam bội có dạng 3n = 36 → Đáp án A Câu Chọn đáp án A Đối tƣợng Menđen sử dụng nghiên cứu di truyền để phát quy luật di truyền là: Đậu Hà Lan Đậu Hà Lan có đặc điểm bản: Có nhiều cặp tính trạng tƣơng phản, vòng đời ngắn, tự thụ phấn nghiêm ngặt → Đáp án A Câu Chọn đáp án D Chuỗi nuclêôxôm tạo thành sợi có chiều ngang 11 nm Sợi cuộn xoắn bậc tạo thành sợi nhiễm sắc có chiều ngang khoảng 30 nm Sợi nhiễm sắc lại xếp cuộn lần tạo nên sợi có chiều ngang khoảng 300 nm Sợi có chiều ngang 300 nm xoắn tiếp thành cromatit có chiều ngang khoảng 700 nm Nhiễm sắc thể kỳ trạng thái kép có cromatit nên chiều ngang đạt tới 1400nm → Đáp án D Câu Chọn đáp án B Biện pháp sinh đẻ có kế hoạch biện pháp ngăn cản trứng thụ tinh với tinh trùng tạo thành hợp tử → Trong biện pháp trên, nạo hút thai không đƣợc coi biện pháp sinh đẻ có kế hoạch Câu Chọn đáp án C Câu Chọn đáp án B B sai gen ngồi nhân đƣợc phân chia không cho tế bào Câu Chọn đáp án D Câu Chọn đáp án C Ở thực vật, Số nhóm gen liên kết = NST đơn bội loài 2n = 24 → n = 12 → Số nhóm gen liên kết loài 12 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 10 Chọn đáp án C Cây cà chua hoa đạt đến tuổi thứ 14 Câu 11 Chọn đáp án B Để loại khỏi nhiễm sắc thể gen không mong muốn số giống trồng, ngƣời ta gây đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể dạng đoạn nhỏ NST Câu 12 Chọn đáp án A Hoocmơn thực vật sau có vai trò thúc chóng chín, rụng etilen Axit abxixic: Gây nên rụng lá, ức chế nảy mầ, điều chỉnh đóng mở khí khổng, giúp chống chọi với điều kiện môi trƣờng bất lợi Auxin, Giberelin hoocmon kích thích sinh trƣởng Câu 13 Chọn đáp án B Trong phát biểu trên, D sai Trong q trình dịch mã, ribơxơm dịch chuyển phân tử mARN theo chiều 5’ → 3’ → Đáp án B Câu 14 Chọn đáp án D Ƣu điểm sinh sản hữu tính: + Tạo cá thể đa dạng đặc điểm di truyền Vì động vật thích nghi phát triể điều kiện môi trƣờng sống thay đổi + Tạo số lƣợng lớn cháu thời gian ngắn A sai sinh sản hữu tính tạo cá thể thích nghi tốt với điều kiện mơi trƣờng sống biến động B sai sinh sản hữu tính tạo cá thể đa dạng đặc điểm di truyền C sai sinh sản hữu tính kết hợp giao tử đực giao tử Ở lồi đơn tính, cá thể sống độc lập đơn lẻ không tạo Câu 15 Chọn đáp án C Nếu hoocmon sinh trƣởng đƣợc tiết bình thƣờng vào giai đoạn trẻ em lớn dẫn đến phân chia tế bào, giảm số lƣợng kích thƣớc tế bào, làm trẻ em chậm lớn ngừng lớn Ngƣợc lại, hoocmon tiết nhiều trẻ em tăng cƣờng phân chia tế bào (do tăng tổng hợp protein phát triển xƣơng), kết phát triển mức trở thành ngƣời khổng lồ → Đáp án C Câu 16 Chọn đáp án C Câu 17 Chọn đáp án D Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Thể ba cặp NST có chiếc, cặp lại có bình thƣờng Vậy thể ba có dạng 2n + → Đáp án D Câu 18 Chọn đáp án C Ở sinh vật nhân thực, ba mã hóa axit amin mêtiơnin 5’AUG3’ → Đáp án C Câu 19 Chọn đáp án B Câu 20 Chọn đáp án B Đoạn không tƣơng đồng NST giới tính đoạn gen mang gen đặc trƣng NST X Y Câu 21 Chọn đáp án C Câu 22 Chọn đáp án C Testostêrơn tinh hồn tiết ra, ơstrơgen buồng trứng tiết Ơstrơgen testostêrơn: kích thích sinh trƣởng phát triển mạnh giai đoạn dậy nhờ: + Tăng phát triển xƣơng + Kích thích phân hóa tế bào để hình thành đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp Riêng testostêrơn làm tăng mạnh tổng hợp prôtêin, phát triển mạnh bắp Câu 23 Chọn đáp án C Gen sinh vật nhân sơ có 1500 cặp nucleotit → Tổng số Nu gen 3000 Nu Số Nu loại gen là: A = T = 300 : 0,15 =450 Nu G = X = (3000 : 2) – 450 = 1050 Nu Số Nu loại Mạch là: A1 = T2 = 150 A2 = T1 = 450 – 150 = 300 G1 = X2 = 30%.1500 = 450 Nu G2 = X1 = 1050 – 450 = 600 Nu Xét phát biểu đề I – Đúng Mạch gen có G1/X1 = 450/600 = ¾ (2) – Sai Mạch gen có A1 + G1 = 150 + 450 = 600; T1 + X1 = 300 + 600 = 900 (3) – Đúng Mạch gen có A2 = 300, T2 = 150 → A2 = 2T2 (4) – Đúng Mạch có: A2 + X2 = 150 + 450 = 600 T2 + G2 = 300 + 600 = 900 → Mạch gen có (A+X)/(T+G) = 2/3 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 24 Chọn đáp án A F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ hoa đỏ : hoa trắng = 16 tổ hợp → Mỗi bên F1 cho loại giao tử → Giả sử AaBb Tính trạng màu sắc hoa di truyền theo quy luật tƣơng tác gen kiểu bổ sung : F1: AaBb x AaBb F2 thu đƣợc loại kiểu gen khác nhau: AABB, AaBB, AABb, AaBb, Aabb, AAbb, aaBB, aaBb, aabb Câu 25 Chọn đáp án D Đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ : → Đời thu đƣợc tổ hợp = 2.2 → Mỗi bên bố, mẹ cho loại giao tử → Bố mẹ phải có kiểu gen Aa → Đáp án D Câu 26 Chọn đáp án C C sai phần lớn đột biến điểm dạng đột biến thay cặp Nu, gây hậu nghiêm trọng cho sinh vật Câu 27 Chọn đáp án B Aa giảm phân cho 1/2A bb giảm phân cho 100%b Dd giảm phân cho 1/2d → Kiểu gen AabbDd giảm phân cho giao tử Abd = 1/2.1.1/2 = 1/4 = 25% Câu 28 Chọn đáp án B Tắm nắng cho trẻ ánh sáng yếu giúp đẩy mạnh trình hình thành xƣơng trẻ Tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D Vitamin D có vai trò chuyể hóa canxi để hình thành xƣơng, qua ảnh hƣởng lên q trình sinh trƣởng phát triển trẻ → Đáp án B Câu 29 Chọn đáp án D Ở cặp gen nằm cặp NST nên khơng thể xảy hốn vị gen tế bào sinh tinh giảm phân cho loại giao tử Câu 30 Chọn đáp án B Quá trình giảm phân mẹ cặp nhiễm sắc thể giới tính khơng phân li giảm phân I; giảm phân II diễn bình thƣờng tạo giao tử XAXa, O Trang 10 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Bố giảm phân bình thƣờng cho giao tử XA, Y → Ngƣời có kiểu gen: XAXAXa, XAO, XAXaY → Chỉ có B Câu 31 Chọn đáp án A Mạch gốc: 5’XTTXGAXXGGGX3’ hay 3’XGG GXX AGX TTX 5’ mARN đƣợc tổng hợp từ gen đó: 5’ GXX XGG UXG AGG 3’ Trình tự axit amin: Ala-Arg-Ser-Lys → Đáp án A Câu 32 Chọn đáp án D Gen B có 900 A A/G = 1,5 → G = 600 Tổng số liên kết Hidro gen B = 900 x + 600 x = 3600 Đột biến thay G-X cặp A-T Gen b gen B liên kết Số liên kết Hidro bằng: 3600 – = 3599 → Đáp án D Câu 33 Chọn đáp án D Cơ thể AB/ab giảm phân cho giao tử AB = ab = 30%, Ab = aB = 20% Đây phép lai phân tích, thể ab/ab ln cho 100% ab → Kiểu hình mang tính trạng trội có kiểu gen AB/ab chiếm tỉ lệ: 30% AB 1ab = 30% → Đáp án D Câu 34 Chọn đáp án A A XaXa x XAY → 1XAXa : 1XaY → kiểu hình: ruồi mắt đỏ : ruồi đực mắt trắng → A B XAXa x XaY → 1XAXa : 1XAY : 1XaXa : 1XaY → kiểu hình: mắt đỏ : đực mắt đỏ : mắt trắng : đực mắt trắng C XAXA x XaY → 1XAXa : 1XAY → kiểu hình: mắt đỏ : đực mắt đỏ D XAXa x XAY → 1XAXA : 1XAY : 1XAXa : 1XaY → mắt đỏ : đực mắt đỏ : đực mắt trắng Câu 35 Chọn đáp án A Trang 11 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Phép lai AaBbDD x aaBbDd Tách riêng phép lai Aa x aa → 1/2 Aa : 1/2 aa: 1/2 đồng hợp, 1/2 dị hợp Bb x Bb → 1/4BB : 1/2Bb : 1/4bb → 1/2 đồng hợp, 1/2 dị hợp DD x Dd → 1/2 đồng hợp : 1/2 dị hợp Đời có số cá thể mang kiểu gen dị hợp cặp gen: 1/2 x 1/2 x 1/2 = 1/8 Vì có cặp gen → 1/8 x 3C1 = 3/8 = 0,375 = 37,5% → Đáp án A Câu 36 Chọn đáp án A Cây hoa vàng đời (aaaa) chiếm tỉ lệ 1/6 = 1/6aa 1aa → Cơ thể cho giao tử 1/6aa có kiểu gen AAaa Cơ thể cho giao tử 100%aa có kiểu gen aaaa → Đáp án A Câu 37 Chọn đáp án A AaBbDd x AabbDd = (Aa x Aa)(Bb x bb)(Dd x Dd) + Aa x Aa → đời có kiểu gen, kiểu hình + Bb x bb → đời có kiểu gen, kiểu hình + Dd x Dd → đời có kiểu gen, kiểu hình → Phép lai AaBbDd x AabbDd cho đời con: 3.2.3 = 18 kiểu gen, 2.2.2 = kiểu hình Câu 38 Chọn đáp án A Xét phát biểu đề bài: (1) – Đúng Cấu trúc operon gồm: Vùng khởi động, vùng vận hành, nhóm gen cấu trúc (2) – Đúng Vùng khởi động (P) nơi ARN pôlimeraza bám vào khởi đầu phiên mã Vùng vận hành (O) vùng tƣơng tác với protein ức chế (3) – Đúng Gen điều hòa ln phiên mã dù mơi trƣờng có Lactose hay khơng có Lactose (4) – Đúng Các gen cấu trúc Z, Y, A có chung vùng điều hòa nên số lần phiên mã giống Câu 39 Chọn đáp án A Trang 12 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word F2 thu đƣợc 16 tổ hợp = 4.4 → Mỗi bên F1 cho loại giao tử → F1 có kiểu gen AaBb → Tính trạng hình dạng di truyền theo quy luật tƣơng tác gen kiểu bổ sung 9:6:1 Quy ƣớc: A-B-: dẹt, A-bb + aaB-: tròn, aabb: dài F1: AaBb Xét phát biểu đề bài: (1) sai Vì F2 có loại kiểu gen quy định tròn: AAbb, Aabb, aaBB, aaBb (2) Cây dẹt F2 có kiểu gen: 1/9AABB : 2/9AaBB : 2/9AABb : 4/9AaBb Cây dẹt F2 tự thụ phấn: + 1/9AABB tự thụ phấn cho dẹt 1/9 2/9AaBB tự thụ phấn cho dẹt là: 2/9.3/4 = 6/36 2/9AABb tự thụ phấn cho dẹt là: 2/9.3/4 = 6/36 4/9A-B- tự thụ phấn cho dẹt là: 4/9.9/16 = 1/4 Vậy tổng số dẹt đời là: 1/9 + 6/36 + 6/36 + ¼ = 25/36 (3) Cây tròn: 1/6AAbb : 2/6Aabb : 1/6aaBB : 2/6aaBb 1/6AAbb giảm phân cho 1/6Ab 2/6Aabb giảm phân cho 1/6Ab : 1/6ab 1/6aaBB giảm phân cho 1/6aB 2/6aaBb giảm phân cho 1/6aB : 1/6ab Tỉ lệ giao tử: 1/3Ab : 1/3aB : 1/3ab Vậy Cho tất tròn F2 giao phối ngẫu nhiên, thu đƣợc đời có số dẹt chiếm tỉ lệ: 2.1/3Ab 1/3aB = 2/9 (4) Khi hai tròn có kiêủ gen Aabb x aaBb đời cho tỉ lệ kiểu hình gồm dẹt; tròn; dài Câu 40 Chọn đáp án C P: (AB/ab)XDXd x (AB/ab)XDY = (AB/ab x AB/ab)(XDXd x XDY) XDXd x XDY → 1XDXD : 1XDXd : 1XDY : 1XdY → 3/4 mắt đỏ : 1/4 mắt trắng Trong tổng số ruồi F1; số ruồi thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm 3,75% → Ruồi thân xám, cánh cụt = 3,75.4/3 = 5% Ruồi thân đen, cánh cụt = 25% - 5% = 20% Ruồi thân xám, cánh dài = 50% + 20% = 70% Trang 13 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Ruồi thân đen, cánh dài = thân xám, cánh cụt = 5% Xét phát biểu đề (1) AB/ab x AB/ab, hoán vị gen xảy bên ruồi cho kiểu gen, phép lai XDXd x XdY → F1 có: 7.4 = 28 kiểu gen (2) Sai Số cá thể có kiểu hình trội tính trạng là: A-b-dd + A-bbD- + aaB-D- = 70%.1/4 +5%.3/4 = 25% (3) Số ruồi thân đen, cánh cụt, mắt đỏ là: 20%.3/4 = 15% (4) Ruồi thân đen, cánh cụt (ab/ab) = 20% = 40%ab.50%ab ab = 40% → Đây giao tử liên kết Tần số hoán vị gen là: 100% - 2.40% = 20% Trang 14 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word ... 450 – 15 0 = 300 G1 = X2 = 30% .15 00 = 450 Nu G2 = X1 = 10 50 – 450 = 600 Nu Xét phát biểu đề I – Đúng Mạch gen có G1/X1 = 450/600 = ¾ (2) – Sai Mạch gen có A1 + G1 = 15 0 + 450 = 600; T1 + X1 = 300... x Bb → 1/ 4BB : 1/ 2Bb : 1/ 4bb → 1/ 2 đồng hợp, 1/ 2 dị hợp DD x Dd → 1/ 2 đồng hợp : 1/ 2 dị hợp Đời có số cá thể mang kiểu gen dị hợp cặp gen: 1/ 2 x 1/ 2 x 1/ 2 = 1/ 8 Vì có cặp gen → 1/ 8 x 3C1 = 3/8... → 1XAXa : 1XAY : 1XaXa : 1XaY → kiểu hình: mắt đỏ : đực mắt đỏ : mắt trắng : đực mắt trắng C XAXA x XaY → 1XAXa : 1XAY → kiểu hình: mắt đỏ : đực mắt đỏ D XAXa x XAY → 1XAXA : 1XAY : 1XAXa : 1XaY
- Xem thêm -

Xem thêm: 03 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn sinh học THPT trực ninh nam định lần 1 giải chi tiết , 03 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn sinh học THPT trực ninh nam định lần 1 giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay