THIẾT LẬP HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004/COR.1:2009 TẠI CÔNG TY TNHH VINA TARPAULIN

165 29 0
  • Loading ...
1/165 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:04

THIẾT LẬP HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004/COR.1:2009 TẠI CÔNG TY TNHH VINA TARPAULIN Xem nội dung đầy đủ tại: https://123doc.org/document/4972087-do-thi-phuong-thao.htm BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ************ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP THIẾT LẬP HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004/COR.1:2009 TẠI CÔNG TY TNHH VINA TARPAULIN Họ tên sinh viên: ĐỖ THỊ PHƢƠNG THẢO Ngành: Quản lý môi trƣờng du lịch sinh thái Niên khóa: 2007 - 2011 -Thành phố Hồ Chí MinhTháng 7/2011 THIẾT LẬP HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004/COR.1:2009 TẠI CÔNG TY TNHH VINA TARPAULIN Tác giả ĐỖ THỊ PHƢƠNG THẢO Khóa luận đƣợc đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sƣ chuyên ngành Quản lý môi trƣờng Giáo viên hƣớng dẫn KS BÙI THỊ CẨM NHI -Thành phố Hồ Chí MinhTháng 7/2011 Trang i – & TÀI NGUYÊN – ************ ***** PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KLTN Khoa : MÔI TRƢỜNG & TÀI NGUYÊN Ngành: QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG VÀ DU LỊCH SINH THÁI Họ tên SV: ĐỖ THỊ PHƢƠNG THẢO MSSV: 07157179 Khoá học: 2007 - 2011 Lớp: DH07DL Tên đề tài: “Thiết lập hệ thống quản lý môi trƣờng theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty TNHH Vina Tarpaulin” Nội dung KLTN: SV phải thực yêu cầu sau đây: Tìm hiểu Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Nội dung, cấu trúc, lợi ích tình hình áp dụng ISO 14001:2004 giới Việt Nam Tổng quan hoạt động sản xuất, nguồn gây ô nhiễm biện pháp quản lý môi trƣờng Công ty TNHH Vina Tarpaulin Thiết lập hệ thống quản lý môi trƣờng theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty TNHH Vina Tarpaulin Thời gian thực hiện: Từ tháng 3/2011 đến tháng 7/2011 Giáo viên hƣớng dẫn 1: KS BÙI THỊ CẨM NHI Giáo viên hƣớng dẫn 2: Nội dung yêu cầu KLTN đƣợc thông qua Khoa Bộ môn Ngày tháng năm 2011 Ngày tháng năm 2011 Giáo viên hƣớng dẫn Ban Chủ nhiệm Khoa KS BÙI THỊ CẨM NHI Trang ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt khoảng thời gian bốn năm học tập Trƣờng Đại học Nông Lâm TP.HCM, tơi ln cố gắng đạt đƣợc thành tích tốt cuối hồn thành Khóa luận tốt nghiệp - bƣớc ngoặt quan trọng để đánh giá trình học tập rèn luyện thân Nay xin chia sẻ kết gia đình, thầy cô bạn bè, ngƣời tận tâm giúp đỡ thời gian qua Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến:  Gia đình, đặc biệt mẹ sinh thành, thƣơng yêu, động viên tạo điều kiện tốt cho tơi hồn thành trình học tập  Ban Chủ nhiệm Quý thầy cô Khoa Môi trƣờng Tài nguyên - Trƣờng Đại học Nông Lâm TP.HCM dạy dỗ, truyền đạt cho tơi kiến thức bổ ích thời gian qua  Cô KS Bùi Thị Cẩm Nhi, giảng viên ln nhiệt tình hƣớng dẫn, giúp đỡ tạo hội tốt cho tơi thực Khóa luận tốt nghiệp  Ban Giám đốc Công ty TNHH Vina Tarpaulin tạo điều kiện hỗ trợ q trình thực tập cơng ty Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn! Đỗ Thị Phƣơng Thảo Trang iii TÓM TẮT KHÓA LUẬN Tên đề tài: “Thiết lập hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty TNHH Vina Tarpaulin” Địa điểm nghiên cứu: Công ty TNHH Vina Tarpaulin, khu phố Tân Mỹ, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dƣơng Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 3/2011 đến tháng 7/2011 Công ty TNHH Vina Tarpaulin cơng ty trực thuộc Tập đồn C&H Hàn Quốc, chuyên sản xuất kinh doanh loại vải bạt từ nhựa PE Công ty nhận thức đƣợc tầm quan trọng công tác bảo vệ môi trƣờng nên áp dụng biện pháp quản lý nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu kiểm soát tác động xấu đến môi trƣờng Tuy nhiên thực tế tồn nhƣ bụi, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại… chƣa đƣợc quan tâm mức, cần đƣợc khắc phục Xây dựng áp dụng hệ thống quản lý môi trƣờng theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 cơng cụ giúp nâng cao hiệu quản lý môi trƣờng công ty, đồng thời mang lại nhiều lợi ích kinh tế khác Xây dựng áp dụng thành công Hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 sở thuận lợi để công ty xây dựng áp dụng ISO 14001:2004/Cor.1:2009 đƣợc nhanh chóng, hiệu Các hoạt động quản lý môi trƣờng công ty chƣa có tính hệ thống; thiếu nguồn nhân lực để hỗ trợ cho xây dựng HTQLMT, chƣa có nhân viên có chuyên môn lĩnh vực môi trƣờng; nhận thức phần đông công nhân viên bảo vệ môi trƣờng hạn chế… trở ngại tiến hành xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty TNHH Vina Tarpaulin Đề tài nghiên cứu nội dung sau:  Tổng quan Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009: Sự đời, cấu trúc, nội dung lợi ích áp dụng; tình hình áp dụng ISO 14001:2004 giới Việt Nam; thuận lợi khó khăn triển khai áp dụng ISO 14001:2004 tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam Trang iv  Tổng quan hoạt động sản xuất, nguồn gây ô nhiễm biện pháp quản lý môi trƣờng Công ty TNHH Vina Tarpaulin  Nhận dạng khía cạnh mơi trƣờng xác định khía cạnh mơi trƣờng đáng kể Công ty TNHH Vina Tarpaulin  Thiết lập thủ tục theo yêu cầu hệ thống quản lý môi trƣờng theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009  Các kết luận kiến nghị việc bảo vệ môi trƣờng, cải tiến cần thiết để thúc đẩy xây dựng áp dụng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty TNHH Vina Tarpaulin Đề tài đƣợc thực phƣơng pháp sau: Phƣơng pháp tham khảo tổng hợp tài liệu; phƣơng pháp khảo sát thực tế; phƣơng pháp thống kê, xử lý số liệu phƣơng pháp tính mức ý nghĩa Kết đề tài “Thiết lập hệ thống quản lý môi trƣờng theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty TNHH Vina Tarpaulin” Trang v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN iii TÓM TẮT KHÓA LUẬN iv MỤC LỤC vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT x DANH MỤC HÌNH xi DANH MỤC BẢNG xi Chƣơng MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 1.4 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.4.1 Phƣơng pháp tham khảo tổng hợp tài liệu 1.4.2 Phƣơng pháp khảo sát thực tế 1.4.3 Phƣơng pháp thống kê, xử lý số liệu 1.4.4 Phƣơng pháp tính mức ý nghĩa 1.5 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.6 Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI 1.7 GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 GIỚI THIỆU BỘ TIÊU CHUẨN ISO 14000 2.1.1 Sự đời Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 2.1.2 Cấu trúc của Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 2.2 GIỚI THIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004/COR.1:2009 2.2.1 Định nghĩa hệ thống quản lý môi trƣờng 2.2.2 Hệ thống quản lý môi trƣờng theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Trang vi 2.2.3 Mô hình hệ thống quản lý mơi trƣờng theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 2.2.4 Phạm vi áp dụng hệ thống quản lý môi trƣờng theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 2.2.5 Lợi ích thu đƣợc từ việc áp dụng hệ thống quản lý môi trƣờng theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 2.3 TÌNH HÌNH ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004 2.3.1 Tình hình áp dụng ISO 14001:2004 giới 2.3.2 Tình hình áp dụng ISO 14001:2004 Việt Nam 10 2.4 THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN KHI ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004 10 2.4.1 Thuận lợi 10 2.4.2 Khó khăn 11 Chƣơng 12 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH VINA TARPAULIN 12 3.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY 12 3.1.1 Thông tin chung 12 3.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 12 3.1.3 Quy mô hoạt động 13 3.1.4 Hiện trạng sử dụng khu đất 13 3.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH TẠI CƠNG TY 13 3.3 HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY 14 3.3.1 Máy móc, thiết bị dùng sản xuất 14 3.3.2 Nguyên - nhiên - vật liệu dùng sản xuất 15 3.3.3 Nguồn cung cấp nƣớc, nhu cầu dùng nƣớc 15 3.3.4 Tình hình hoạt động cơng ty 15 3.4 QUY TRÌNH SẢN XUẤT TẠI CƠNG TY 16 3.4.1 Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất 16 3.4.2 Thuyết minh công nghệ sản xuất 16 Trang vii 3.5 NGUỒN PHÁT SINH Ô NHIỄM TẠI CÔNG TY 17 3.5.1 Nguồn gây ô nhiễm nƣớc 17 3.5.2 Nguồn gây nhiễm khơng khí 18 3.5.3 Nguồn gây ô nhiễm tiếng ồn, độ rung nhiệt độ 19 3.5.4 Nguồn phát sinh chất thải rắn 19 3.5.5 Chất thải nguy hại 20 3.5.6 Sự cố hoạt động công ty 20 3.6 HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG TẠI CÔNG TY 21 3.6.1 Thông tin công tác bảo vệ môi trƣờng 21 3.6.2 Nƣớc thải 21 3.6.3 Bụi, khí thải 23 3.6.4 Tiếng ồn, độ rung nhiệt độ 24 3.6.5 Chất thải rắn 24 3.6.6 Chất thải nguy hại 25 3.6.7 Vệ sinh, an toàn lao động phòng chống cố 25 Chƣơng 27 THIẾT LẬP HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004/COR.1:2009 TẠI CÔNG TY TNHH VINA TARPAULIN 27 4.1 XÁC ĐỊNH PHẠM VI CỦA HTQLMT VÀ THÀNH LẬP BAN ISO 27 4.1.1 Phạm vi HTQLMT 27 4.1.2 Thành lập Ban ISO 27 4.2 CHÍNH SÁCH MƠI TRƢỜNG 28 4.2.1 Nội dung sách môi trƣờng 29 4.2.2 Thực phổ biến CSMT 29 4.2.3 Kiểm tra sách mơi trƣờng 31 4.3 LẬP KẾ HOẠCH 31 4.3.1 Khía cạnh mơi trƣờng 31 4.3.2 Yêu cầu pháp luật yêu cầu khác 36 4.3.3 Mục tiêu, tiêu chƣơng trình mơi trƣờng 38 Trang viii 4.4 THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU HÀNH 40 4.4.1 Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm quyền hạn 40 4.4.2 Năng lực, đào tạo nhận thức 42 4.4.3 Trao đổi thông tin 44 4.4.4 Tài liệu 45 4.4.5 Kiểm soát tài liệu 46 4.4.6 Kiểm soát điều hành 47 4.4.7 Sự chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với tình trạng khẩn cấp 49 4.5 KIỂM TRA 50 4.5.1 Giám sát đo lƣờng 50 4.5.2 Đánh giá tuân thủ 52 4.5.3 Sự không phù hợp, hành động khắc phục hành động phòng ngừa 52 4.5.4 Kiểm soát hồ sơ 53 4.5.5 Đánh giá nội 54 4.6 XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO 55 4.6.1 Yêu cầu chung 55 4.6.2 Quy trình thực 55 4.6.3 Lƣu hồ sơ 56 Chƣơng 57 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 57 5.1 KẾT LUẬN 57 5.2 KIẾN NGHỊ 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Trang ix Thiết lập HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty TNHH Vina Tarpaulin  Lập thành văn kế hoạch giám sát đo lƣờng, sau trình lên ĐDLĐ xem xét phê duyệt Tiến hành sửa đổi, bổ sung kế hoạch chƣa phù hợp  Phổ biến hƣớng dẫn thực kế hoạch giám sát đo lƣờng cho phòng ban/bộ phận có liên quan 4.3 Thực giám sát đo lƣờng  Tiến hành giám sát đo lƣờng theo kế hoạch: Đo thông số định lƣợng, định tính xã hội Giám sát tiến độ, trình thực mục tiêu xem kết đạt đƣợc đến đâu Giám sát đo lƣờng số hoạt động môi trƣờng cho phép công ty, theo dõi kết hoạt động môi trƣờng thời điểm để cải tiến hệ thống  Nhân viên môi trƣờng kết hợp với trƣởng phòng ban/bộ phận triển khai theo dõi thực giám sát đo lƣờng  Liên hệ với quan, đơn vị có chức để thực giám sát, đo lƣờng yếu tố thông số theo kế hoạch đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo quy định pháp luật 4.4 Theo dõi, báo cáo kết giám sát đo lƣờng  Nhân viên môi trƣờng ghi nhận kết giám sát, đo lƣờng Sổ chuẩn vận hành để theo dõi kết hoạt động mơi trƣờng, kiểm sốt điều hành tƣơng ứng đảm bảo phù hợp với mục tiêu tiêu môi trƣờng công ty Thƣờng xuyên cập nhật, xem xét Sổ vận hành để phát vấn đề tái diễn  Thực hành động khắc phục phòng ngừa có khơng phù hợp yếu tố môi trƣờng  Báo cáo kết thực giám sát đo lƣờng cho ĐDLĐ xem xét TÀI LIỆU, HỒ SƠ  Kế hoạch giám sát đo lƣờng  Hồ sơ báo cáo kết giám sát đo lƣờng SVTH: Đỗ Thị Phương Thảo 138 GVHD: KS Bùi Thị Cẩm Nhi Thiết lập HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty TNHH Vina Tarpaulin PHỤ LỤC 4.10B: BIỂU MẪU KẾ HOẠCH GIÁM SÁT VÀ ĐO LƢỜNG Lần ban hành: Ngày ban hành: Phê duyệt bởi: Họ tên STT Chức vụ Vị trí giám sát, đo lƣờng Yếu tố Chữ ký Ngày Tần suất giám sát, đo lƣờng Trách nhiệm Tài liệu/ Hồ sơ … PHỤ LỤC 4.10C: BIỂU MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT VÀ ĐO LƢỜNG Lần ban hành: Ngày ban hành: Thực bởi: Họ tên STT Yếu tố Chức vụ Chữ ký Kết đo Tiêu chuẩn đánh giá Ngày Kết đánh giá Ghi … SVTH: Đỗ Thị Phương Thảo 139 GVHD: KS Bùi Thị Cẩm Nhi Thiết lập HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty TNHH Vina Tarpaulin PHỤ LỤC 4.10D KẾ HOẠCH GIÁM SÁT VÀ ĐO LƢỜNG  Yếu tố giám sát đo lƣờng đƣợc xác định khía cạnh mơi trƣờng đáng kể đƣợc xác định, quán với sách, mục tiêu tiêu môi trƣờng công ty  Tần suất giám sát đo lƣờng đƣợc xác định dựa chƣơng trình mơi trƣờng đề ra, chƣơng trình kiểm sốt điều hành, kết hợp với việc thực Báo cáo giám sát chất lƣợng môi trƣờng định kỳ hàng quý công ty STT Yếu tố Vị trí giám sát, đo lƣờng Tần suất giám sát, đo lƣờng Ngƣời chịu trách nhiệm Tài liệu/ Hồ sơ - Khu vực sản xuất Bụi, khí thải, - Khu vực xung tiếng ồn lần/năm quanh: văn nhiệt độ phòng, cổng cơng ty… Kết thử Trung tâm Môi nghiệm chất trƣờng Sinh lƣợng môi thái ứng dụng trƣờng khơng khí Nƣớc thải đầu Nƣớc thải lần/năm sinh hoạt HTXLNT Kết thử Trung tâm Môi nghiệm trƣờng Sinh nƣớc thải thái ứng dụng sinh hoạt Chất thải rắn - Phân loại - Xƣởng sản CTR, khối xuất lƣợng CTR phát - Khu vực văn sinh hàng ngày phòng - Khối lƣợng - Nhà ăn tập CTR tái thể chế: lần/ngày - Trƣởng Sổ quản lý, phận theo dõi - Nhân viên môi CTR trƣờng Phân loại - Xƣởng sản CTNH, khối Chất thải xuất lƣợng CTNH nguy hại - Kho chứa phát sinh hàng CTNH tháng - Trƣởng Sổ quản lý, phận theo dõi - Nhân viên môi CTNH trƣờng Chỉ số tiêu thụ Sổ theo dõi Đồng hồ đo Phòng điện điện hàng lƣợng điện số tiêu thụ điện bảo trì tháng tiêu thụ Tiêu thụ điện Đồng hồ đo Chỉ số tiêu thụ Sổ theo dõi Phòng điện Tiêu thụ nƣớc số tiêu thụ nƣớc hàng lƣợng nƣớc bảo trì nƣớc tháng tiêu thụ SVTH: Đỗ Thị Phương Thảo 140 GVHD: KS Bùi Thị Cẩm Nhi Thiết lập HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty TNHH Vina Tarpaulin PHỤ LỤC 4.11A THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ SỰ TUÂN THỦ EMS – 452 – ĐÁNH GIÁ SỰ TUÂN THỦ THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ SỰ TUÂN THỦ Lần ban hành Phê duyệt bởi: Họ tên Lần sửa đổi Ngày ban hành Chức vụ Chữ ký Ngày sửa đổi Soạn thảo Ngày Chi tiết thay đổi MỤC ĐÍCH Thủ tục đƣợc thiết lập, thực trì để đánh giá tuân thủ với yêu cầu pháp luật yêu cầu khác mà công ty cam kết nhằm đảm bảo phù hợp với yêu cầu HTQLMT PHẠM VI Thủ tục áp dụng cho tất khía cạnh chức hoạt động Công ty TNHH Vina Tarpaulin ĐỊNH NGHĨA – THUẬT NGỮ  Hệ thống quản lý môi trƣờng: Một phần hệ thống quản lý tổ chức đƣợc sử dụng để triển khai áp dụng sách mơi trƣờng, quản lý khía cạnh mơi trƣờng tổ chức  Sự không phù hợp: Sự không đáp ứng/thỏa mãn yêu cầu  Hành động khắc phục: Hành động loại bỏ nguyên nhân không phù hợp đƣợc phát  Hành động phòng ngừa: Hành động để loại bỏ nguyên nhân gây không phù hợp tiềm ẩn NỘI DUNG THỰC HIỆN SVTH: Đỗ Thị Phương Thảo 141 GVHD: KS Bùi Thị Cẩm Nhi Thiết lập HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty TNHH Vina Tarpaulin  Để đảm bảo trình hoạt động tuân thủ yêu cầu pháp luật yêu cầu khác môi trƣờng, Ban ISO phải tiến hành: Xác định đầy đủ yêu cầu pháp luật yêu cầu khác cần tuân thủ Có biện pháp hành động phù hợp để kiểm sốt KCMT có liên quan Tiến hành đo đạc/giám sát So sánh, đối chiếu với ngƣỡng/mức độ yêu cầu  Ban ISO tiến hành đánh giá mức độ tuân thủ yêu cầu pháp luật yêu cầu khác định kỳ tháng/lần Ghi nhận hồ sơ kết đánh giá tuân thủ định kỳ  Nếu phù hợp tiếp tục cải tiến, chƣa phù hợp với u cầu phải ghi nhận văn không phù hợp trên, xác định nguyên nhân đề xuất hành động khắc phục phòng ngừa  Tổng hợp kết đánh giá tuân thủ thành văn báo cáo với ĐDLĐ xem xét  Ban ISO phòng ban/bộ phận liên quan phải xác nhận/kiểm tra hành động khắc phục báo cáo kết với ĐDLĐ TÀI LIỆU, HỒ SƠ  Hồ sơ đánh giá tuân thủ PHỤ LỤC 4.11B: BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ SỰ TUÂN THỦ Lần ban hành: Đánh giá bởi: Họ tên STT KCMT Ngày ban hành: Chức vụ Yêu cầu pháp luật yêu cầu khác Chữ ký Kết đánh giá Nguyên nhân không phù hợp Ngày Hành động KPPN Ghi … SVTH: Đỗ Thị Phương Thảo 142 GVHD: KS Bùi Thị Cẩm Nhi Thiết lập HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty TNHH Vina Tarpaulin PHỤ LỤC 4.12A THỦ TỤC XÁC ĐỊNH SỰ KHÔNG PHÙ HỢP, HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC VÀ HÀNH ĐỘNG PHÒNG NGỪA EMS – 453 – SỰ KHÔNG PHÙ HỢP, HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC VÀ HÀNH ĐỘNG PHÒNG NGỪA THỦ TỤC XÁC ĐỊNH SỰ KHÔNG PHÙ HỢP, HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC VÀ HÀNH ĐỘNG PHÒNG NGỪA Lần ban hành Phê duyệt bởi: Họ tên Lần sửa đổi Ngày ban hành Chức vụ Ngày sửa đổi Chữ ký Soạn thảo Ngày Chi tiết thay đổi MỤC ĐÍCH  Thủ tục đƣợc thiết lập, thực trì để xác định không phù hợp thực tế tiềm ẩn để thực hành động khắc phục hành động phòng ngừa cơng ty  Thủ tục xác định khuôn khổ cho HTQLMT Công ty TNHH Vina Tarpaulin thỏa mãn yêu cầu 4.5.3 theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 PHẠM VI Thủ tục áp dụng cho tất khía cạnh chức hoạt động Công ty TNHH Vina Tarpaulin ĐỊNH NGHĨA – THUẬT NGỮ  Hệ thống quản lý môi trƣờng: Một phần hệ thống quản lý tổ chức đƣợc sử dụng để triển khai áp dụng sách mơi trƣờng, quản lý khía cạnh mơi trƣờng tổ chức  Sự khơng phù hợp: Sự không đáp ứng/thỏa mãn yêu cầu  Hành động khắc phục: Hành động loại bỏ nguyên nhân không phù hợp đƣợc phát SVTH: Đỗ Thị Phương Thảo 143 GVHD: KS Bùi Thị Cẩm Nhi Thiết lập HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Cơng ty TNHH Vina Tarpaulin  Hành động phòng ngừa: Hành động để loại bỏ nguyên nhân gây không phù hợp tiềm ẩn NỘI DUNG THỰC HIỆN  Ban ISO có trách nhiệm nhận dạng tiếp nhận ý kiến nội hay bên hữu quan không phù hợp thực tế tiềm ẩn công ty Sự không phù hợp phải đƣợc Ban ISO thơng báo đến phòng ban/bộ phận liên quan  Ban ISO trƣởng phòng ban/bộ phận tiến hành xác định phân tích nguyên nhân không phù hợp; đề hành động khắc phục, phòng ngừa tƣơng ứng đảm bảo hành động đƣợc thực tƣơng ứng với tầm quan trọng vấn đề tác động môi trƣờng chúng Phòng ngừa khơng phù hợp tiềm ẩn Khắc phục không phù hợp thực hành động để giảm nhẹ tác động môi trƣờng chúng Thực hành động để tránh không phù hợp tái diễn  Ban ISO lập thành văn hành động KPPN trình lên ĐDLĐ xem xét  Ban ISO trƣởng phòng ban/bộ phận phải ghi chép kết xem xét, đánh giá hiệu lực hành động khắc phục hành động phòng ngừa thực TÀI LIỆU, HỒ SƠ  Yêu cầu hành động khắc phục phòng ngừa  Hồ sơ theo dõi kết hành động khắc phục phòng ngừa SVTH: Đỗ Thị Phương Thảo 144 GVHD: KS Bùi Thị Cẩm Nhi Thiết lập HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty TNHH Vina Tarpaulin PHỤ LỤC 4.12B: BIỂU MẪU YÊU CẦU HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC PHÒNG NGỪA Lần ban hành: Ngày ban hành: Yêu cầu bởi: Họ tên Chức vụ STT Sự không phù hợp Chữ ký Ngày Hành động KPPN Nguyên nhân không phù hợp Ghi … PHỤ LỤC 4.12C: BIỂU MẪU THEO DÕI HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC PHÒNG NGỪA Lần ban hành: Ngày ban hành: Theo dõi bởi: Họ tên STT Sự không phù hợp Chức vụ Nguyên nhân không phù hợp Chữ ký Hành động KPPN Ngày đề xuất Ngày hồn thành Ngày Tình trạng Ghi … SVTH: Đỗ Thị Phương Thảo 145 GVHD: KS Bùi Thị Cẩm Nhi Thiết lập HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty TNHH Vina Tarpaulin PHỤ LỤC 4.13A THỦ TỤC KIỂM SOÁT HỒ SƠ EMS – 454 – KIỂM SOÁT HỒ SƠ THỦ TỤC KIỂM SOÁT HỒ SƠ Lần ban hành Phê duyệt bởi: Họ tên Lần sửa đổi Ngày ban hành Chức vụ Chữ ký Ngày Ngày sửa đổi Soạn thảo Chi tiết thay đổi MỤC ĐÍCH  Thủ tục đƣợc thiết lập, thực trì để kiểm sốt hồ sơ cần thiết nhằm chứng minh phù hợp với yêu cầu HTQLMT kết hoạt động môi trƣờng đạt đƣợc công ty  Thủ tục xác định khuôn khổ cho HTQLMT Công ty TNHH Vina Tarpaulin thỏa mãn yêu cầu 4.5.4 theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 PHẠM VI Thủ tục đƣợc áp dụng cho tất hồ sơ HTQLMT Công ty TNHH Vina Tarpaulin ĐỊNH NGHĨA - THUẬT NGỮ  Hệ thống quản lý môi trƣờng: Một phần hệ thống quản lý tổ chức đƣợc sử dụng để triển khai áp dụng sách mơi trƣờng, quản lý khía cạnh mơi trƣờng tổ chức  Đại diện quản lý môi trƣờng: Ngƣời đƣợc bổ nhiệm Tổng Giám đốc với vai trò, trách nhiệm quyền hạn xác định: đảm bảo yêu cầu HTQLMT đƣợc thiết lập, thực trì theo tiêu chuẩn ISO 14001; báo cáo kết hoạt động HTQLMT cho BLĐ để xem xét, kể kiến nghị cho việc cải tiến SVTH: Đỗ Thị Phương Thảo 146 GVHD: KS Bùi Thị Cẩm Nhi Thiết lập HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty TNHH Vina Tarpaulin  Tài liệu: Thông tin phƣơng tiện hỗ trợ thông tin  Hồ sơ: Tài liệu công bố kết đạt đƣợc hay cung cấp chứng hoạt động đƣợc thực NỘI DUNG THỰC HIỆN  Nhân viên môi trƣờng đƣợc ĐDLĐ giao trách nhiệm thu thập tất hồ sơ HTQLMT, sau phân loại xếp thành nhóm khác dựa nội dung hồ sơ  Hồ sơ HTQLMT đƣợc lập thành danh mục rõ ràng, ghi nhận đầy đủ thông tin: tên đề hồ sơ, tên hồ sơ, hình thức lƣu giữ, thời gian lƣu giữ ngƣời chịu trách nhiệm lƣu giữu hồ sơ  Các hồ sơ đƣợc lƣu giữ trật tự theo ngăn riêng biệt với thời gian lƣu trữ đƣợc xác định năm, có ký hiệu quản lý tên nhóm hồ sơ rõ ràng để dễ dàng truy xuất cần  Hồ sơ HTQLMT phải đƣợc bảo quản an toàn, tránh làm hƣ hỏng, thất lạc hay mác  Nhân viên mơi trƣờng có trách nhiệm thƣờng xun xem xét, cập nhật hồ sơ có thay đổi Khi phòng ban/bộ phận có nhu cầu truy cập hồ sơ HTQLMT phải trình bày ý kiến đƣợc đồng ý ĐDLĐ  Định kỳ kiểm tra tính hiệu lực hồ sơ, hủy bỏ hồ sơ lỗi thời Tùy vào tính chất quan trọng hồ sơ mà cách cách thức hủy bỏ cho phù hợp TÀI LIỆU, HỒ SƠ  Danh mục hồ sơ HTQLMT  Hồ sơ theo dõi hủy bỏ hồ sơ HTQLMT SVTH: Đỗ Thị Phương Thảo 147 GVHD: KS Bùi Thị Cẩm Nhi Thiết lập HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty TNHH Vina Tarpaulin PHỤ LỤC 4.13B: BIỂU MẪU DANH MỤC HỒ SƠ HTQLMT Lần ban hành: Ngày ban hành: Phê duyệt bởi: Họ tên STT Tiêu đề hồ sơ Chức vụ Hình thức lƣu giữ Tên hồ sơ Chữ ký Thời gian lƣu giữ Ngày Ngƣời chịu trách nhiệm Ghi … PHỤ LỤC 4.13C: BIỂU MẪU HỦY BỎ HỒ SƠ HTQLMT Lần ban hành: Phê duyệt bởi: Họ tên STT Tiêu đề hồ sơ Tên hồ sơ Ngày ban hành: Chức vụ Thời gian lƣu giữ Ngày hủy hồ sơ Chữ ký Phƣơng pháp hủy hồ sơ Ngày Ngƣời chịu trách nhiệm Ghi … SVTH: Đỗ Thị Phương Thảo 148 GVHD: KS Bùi Thị Cẩm Nhi Thiết lập HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty TNHH Vina Tarpaulin PHỤ LỤC 4.14A THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ EMS – 455 – ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Lần ban hành Phê duyệt bởi: Họ tên Lần sửa đổi Ngày ban hành Chức vụ Chữ ký Ngày Ngày sửa đổi Soạn thảo Chi tiết thay đổi MỤC ĐÍCH  Thủ tục đƣợc thiết lập, thực trì để hƣớng dẫn đánh giá nội HTQLMT định kỳ nhằm mục đích: Xác định xem HTQLMT có phù hợp với kế hoạch quản lý môi trƣờng đề theo yêu cầu ISO 14001:2004/Cor.1:2009 có đƣợc thực hiện, trì cách đắn Cung cấp cho Ban lãnh đạo thông tin kết đánh giá PHẠM VI Thủ tục áp dụng cho đánh giá nội HTQLMT Công ty TNHH Vina Tarpaulin ĐỊNH NGHĨA – THUẬT NGỮ  Hệ thống quản lý môi trƣờng: Một phần hệ thống quản lý tổ chức đƣợc sử dụng để triển khai áp dụng sách mơi trƣờng, quản lý khía cạnh môi trƣờng tổ chức  Đánh giá nội bộ: Một q trình có hệ thống, độc lập đƣợc lập thành văn nhằm thu thập chứng đánh giá đánh giá chúng cách khách quan để xác định mức độ thực chuẩn mực đánh giá hệ thống quản lý mô trƣờng tổ chức thiết lập SVTH: Đỗ Thị Phương Thảo 149 GVHD: KS Bùi Thị Cẩm Nhi Thiết lập HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty TNHH Vina Tarpaulin  Chuyên gia đánh giá: Ngƣời có lực để tiến hành đánh giá NỘI DUNG THỰC HIỆN 4.1 Chuẩn bị nguồn lực đánh giá viên  ĐDLĐ phải xác định đánh giá viên để thực đánh giá nội HTQLMT, phải đảm bảo ngƣời tiến hành đánh giá phải có đủ lực làm việc vô tƣ, khách quan  Đánh giá viên ngƣời từ bên ngồi đƣợc công ty lựa chọn làm việc danh nghĩa công ty, nhân viên cơng ty - ngƣời có kiến thức mơi trƣờng phƣơng pháp đánh giá nội HTQLMT thực 4.2 Lập kế hoạch đánh giá nội  Ban ISO lập kế hoạch đánh giá nội bộ, bao gồm nội dung: Xác định phù hợp HTQLMT với yêu cầu tiêu chuẩn Việc thực kiểm soát khía cạnh mơi trƣờng đáng kể Việc thực mục tiêu, tiêu môi trƣờng khu vực có liên quan Phƣơng pháp đào tạo nhận thức công nhân viên công ty Thông tin liên lạc HTQLMT nội bên ngồi cơng ty Đánh giá mức độ tuân thủ Kiểm tra không phù hợp, hành động khắc phục hành động phòng ngừa  Kế hoạch đánh giá nội phải đƣợc trình lên ĐDLĐ xem xét phê duyệt  Thông báo đến phòng ban/bộ phận liên quan kế hoạch chƣơng trình đánh giá nội HTQLMT trƣớc tiến hành đánh giá ba ngày, xác định: Nội dung đánh giá Phạm vi, thời hạn phƣơng pháp đánh giá Thành phần đánh giá viên Bộ phận/phòng ban ngƣời đƣợc đánh giá  Các tài liệu, hồ sơ liên quan đến đánh giá phải đƣợc chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng 4.3 Tiến hành đánh giá nội  Đánh giá nội phải đảm bảo tính độc lập, khách quan vơ tƣ q trình đánh giá để đảm bảo phù hợp hiệu hệ thống SVTH: Đỗ Thị Phương Thảo 150 GVHD: KS Bùi Thị Cẩm Nhi Thiết lập HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty TNHH Vina Tarpaulin  Phƣơng pháp đánh giá nội đƣợc thực bao gồm: Kiểm tra tài liệu, hồ sơ Kiểm tra trƣờng Phỏng vấn  Đánh giá viên ghi nhận kết đánh giá không phù hợp phát sinh vào “Phiếu kết đánh giá nội bộ” Kết phải đƣợc đánh giá viên thông báo cho ngƣời đƣợc đánh giá để làm sáng tỏ kết đánh giá chƣa đảm bảo tính khách quan xác  Đánh giá viên ngƣời đƣợc đánh giá phải ký tên xác nhận vào “Phiếu kết đánh giá nội bộ” để hoàn thành thủ tục đánh giá nội 4.4 Báo cáo kết đánh giá hành động khắc phục  Đơn vị đƣợc đánh giá phải xác định nguyên nhân không phù hợp đề hành động khắc phục cần thiết, xác định rõ cách thức thời gian hoàn thành  Ban ISO tổng hợp kết đánh giá nội trình cho ĐDLĐ xem xét  Ban ISO theo dõi, xem xét kiểm tra lại tính hiệu lực hành động khắc phục lƣu hồ sơ hành động báo cáo với ĐDLĐ TÀI LIỆU, HỒ SƠ  Chƣơng trình đánh giá nội  Hồ sơ báo cáo kết đánh giá nội SVTH: Đỗ Thị Phương Thảo 151 GVHD: KS Bùi Thị Cẩm Nhi Thiết lập HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty TNHH Vina Tarpaulin PHỤ LỤC 4.14B: BIỂU MẪU CHƢƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Lần ban hành: Phê duyệt bởi: Họ tên STT Ngày ban hành: Chức vụ Chữ ký Ngày Nội dung Phƣơng pháp Thời gian Tài liệu Đánh Ngƣời đƣợc đánh giá đánh giá đánh giá liên quan giá viên đánh giá Ghi … PHỤ LỤC 4.14C: BIỂU MẪU KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Lần ban hành: Đánh giá bởi: Họ tên STT Nội dung đánh giá Ngày ban hành: Chức vụ Đánh giá viên Ngƣời đƣợc đánh giá Chữ ký Bộ phận Kết đánh giá Ngày Sự không phù hợp/HĐKP Ghi … SVTH: Đỗ Thị Phương Thảo 152 GVHD: KS Bùi Thị Cẩm Nhi ...  Giúp doanh nghiệp nâng cao lực kiểm sốt đầu vào q trình sản xuất để giảm thi u chất thải, chủ động phòng ngừa ô nhiễm môi trƣờng  Giảm thi u tác động môi trƣờng tổ chức gây  Giảm thi u rủi... nƣớc, áp lực tài nguyên thi n nhiên môi trƣờng ngày gia tăng Các áp lực làm cạn kiệt nguồn tài nguyên thi n nhiên, gây ô nhiễm mơi trƣờng có tác hại lớn sức khỏe cộng đồng, gây thi t hại lớn kinh... Nhi Thi t lập HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty TNHH Vina Tarpaulin 3.3 HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT TẠI CƠNG TY 3.3.1 Máy móc, thi t bị dùng sản xuất Bảng 3.1 Danh mục máy móc, thi t
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT LẬP HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004/COR.1:2009 TẠI CÔNG TY TNHH VINA TARPAULIN, THIẾT LẬP HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004/COR.1:2009 TẠI CÔNG TY TNHH VINA TARPAULIN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay