TÌM HIỂU GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI BỀN VỮNG TẠI TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG VÀ DU LỊCH SINH THÁI – HUYỆN CẦN GIỜ, TP. HỒ CHÍ MINH

69 39 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:04

TÌM HIỂU GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI BỀN VỮNG TẠI TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG VÀ DU LỊCH SINH THÁI – HUYỆN CẦN GIỜ, TP. HỒ CHÍ MINH Xem nội dung đầy đủ tại: https://123doc.org/document/4972086-do-thi-minh-hieu.htm BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ************** KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI BỀN VỮNG TẠI TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG VÀ DU LỊCH SINH THÁI – HUYỆN CẦN GIỜ, TP HỒ CHÍ MINH Họ tên sinh viên: ĐỖ THỊ MINH HIẾU Ngành: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ DLST Niên khóa: 2007-2011 Tháng 08/2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ************** KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI BỀN VỮNG TẠI TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG VÀ DU LỊCH SINH THÁI – HUYỆN CẦN GIỜ, TP HỒ CHÍ MINH Giáo viên hướng dẫn: ThS NGUYỄN ANH TUẤN Sinh viên thực hiện: MSSV: 07157056 ĐỖ THỊ MINH HIẾU Tháng 08/2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM Độc lập – Tự – Hạnh phúc KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN   PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Họ tên sinh viên: Đỗ Thị Minh Hiếu MSSV: 07157056 Lớp: DH07DL Khoa: Môi Trường Tài Nguyên Ngành: Quản lý mơi trường du lịch sinh thái Khóa học: 2007-2011 Tên đề tài: Tìm hiểu giải pháp phát triển du lịch sinh thái bền vững trung tâm truyền thông giáo dục môi trường du lịch sinh thái – huyện Cần Giờ, HCM Nội dung khóa luận tốt nghiệp: - Khảo sát hoạt động du lịch sinh thái tổ chức Trung tâm truyền thông giáo dục môi trường du lịch sinh thái - Khảo sát mức độ hài lòng du khách tham gia hoạt động du lịch sinh thái trung tâm - Tìm hiểu giải pháp phát triển du lịch sinh thái mà trung tâm tiến hành Từ phân tích yếu tố đề xuất giải pháp phát triển du lịch sinh thái bền vững Thời gian thực hiện: - Bắt đầu: tháng 02/2011 - Kết thúc: tháng 06/2011 Họ tên giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Anh Tuấn Nội dung yêu cầu khóa luận tốt nghiệp thông quan Khoa Bộ môn Ngày … tháng … năm 2011 Ban Chủ nhiệm Khoa Ngày … tháng … năm 2011 Giáo viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn vơ hạn tới gia đình ln bên cạnh, động viên giúp đỡ tơi suốt q trình hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn Khoa Môi Trường Tài Nguyên Ban giám hiệu trường Đại Học nông Lâm TP.HCM tạo điều kiện thuận lợi để chúng tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Xin cảm ơn thầy Nguyễn Anh Tuấn tận tâm, nhiệt tình hướng dẫn tơi suốt q trình thực khóa luận Cảm ơn anh Nguyễn Phạm Thuận cán nhân viên Trung tâm truyền thông giáo dục môi trường du lịch sinh thái nhiệt tình giúp đỡ, đóng góp ý kiến cho tơi suốt qúa trình thực tập tốt nghiệp Xin cảm ơn bạn lớp DH07DL bạn khoa giúp đỡ, động viên đóng góp ý kiến cho tơi hồn thành luận văn SVTH: ĐỖ THỊ MINH HIẾU i Khóa luận tốt nghiệp TĨM TẮT Đề tài nghiên cứu “Tìm hiểu giải pháp phát triển du lịch sinh thái bền vững trung tâm truyền thông giáo dục môi trường du lịch sinh thái - huyện Cần Giờ, TP HCM” tiến hành từ tháng năm 2011 đến tháng năm 2011 Trung tâm truyền thông giáo dục môi trường du lịch sinh thái thuộc Ban Quản Lý Rừng Phòng hộ Cần Giờ Nội dung chủ yếu đề tài tập trung tìm hiểu: + Tài nguyên thiên nhiên Rừng ngập mặn + Các hoạt động DLST tổ chức Trung Tâm Truyền Thông Giáo Dục Môi Trường DLST + Giải pháp phát triển DLST Trung tâm Kết thu đề tài từ trạng cơng tác tổ chức DLST thơng qua phân tích SWOT đề xuất số giải pháp nhằm phát triển bền vững DLST Trung tâm truyền thông giáo dục môi trường du lịch sinh thái SVTH: ĐỖ THỊ MINH HIẾU ii Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT ii MỤC LỤC iii DANH SÁCH CÁC CHŨ VIẾT TẮT vi CHƢƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Ý nghĩa thực tiễn đề tài 1.4 Đối tƣợng nghiên cứu 1.5 Vị trí thời gian thực đề tài CHƢƠNG TỔNG QUAN 2.1 Các khái niệm du lịch sinh thái phát triển bền vững 2.1.1 Các khái niệm du lịch sinh thái 2.1.2 Phát triển du lịch sinh thái bền vững 2.2 Tổng quan rừng ngập mặn Cần Giờ 2.2.1 Lược sử hình thành 2.2.2 Vị trí địa lí tầm quan trọng rừng ngập mặn Cần Giờ 2.2.3 Điều kiện tự nhiên 10 2.2.4 Đặc điểm kinh tế xã hội 12 2.2.5 Các nguồn tài nguyên sản phẩm du lịch sinh thái 12 2.2.6 Các hoạt động du lịch sinh thái tổ chức trung tâm truyền thông giáo dục môi trường du lịch sinh thái 13 CHƢƠNG NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 3.1 Nội dung nghiên cứu 15 3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 15 3.2.1 Nghiên cứu tài liệu 15 3.2.2 Khảo sát thực địa 15 SVTH: ĐỖ THỊ MINH HIẾU iii Khóa luận tốt nghiệp 3.2.3 Phương pháp SWOT 15 3.3 Kế hoạch thực Error! Bookmark not defined CHƢƠNG KẾT QUẢ - THẢO LUẬN 18 4.1 Cơ cấu tổ chức hoạt động trung tâm truyền thông giáo dục môi trƣờng du lịch sinh thái 18 4.1.1 Cơ cấu tổ chức 18 4.1.2 Các hoạt động Trung tâm 18 4.1.3 Đánh giá tình hình hoạt động trung tâm 21 4.2 Công tác quản lí bảo vệ rừng 23 4.3 Vấn đề nguy 26 4.4 Các bên liên quan vai trò cá bên hoạt động du lịch sinh thái26 4.5 Giải pháp phát triển du lịch trung tâm 28 4.6 Các yếu tố mạnh, yếu, hội, thách thức việc phát triển du lịch sinh thái bền vững trung tâm 31 4.6.1 Những điểm mạnh bật 31 4.6.2 Các điểm yếu 32 4.6.3 Những hội phát triển 32 4.6.4 Các thách thức gặp phải 33 4.7 Đề xuất giải pháp 35 4.7.1 Giải pháp sách quản lý 35 4.7.2 Giải pháp nhân lực 36 4.7.3 Giải pháp phát triển du lịch sinh thái bền vững 36 4.7.4 Giáo dục phát triển cộng đồng địa phương 38 4.7.5 Hướng dẫn khách tham quan 39 4.8 Thiết kế tour - tuyến du lịch liên kết với trung tâm 39 4.8.1 Các điểm du lịch huyện liên kết 39 4.8.2 Các điểm du lịch huyện liên kết 43 CHƢƠNG KẾT LUẬN – ĐỀ NGHỊ 48 5.1 Kết luận 48 5.2 Đề nghị 49 SVTH: ĐỖ THỊ MINH HIẾU iv Khóa luận tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 51 55 SVTH: ĐỖ THỊ MINH HIẾU v Khóa luận tốt nghiệp DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT DLST Du lịch sinh thái KBTTN Khu bảo tồn thiên nhiên NCKH Nghiên cứu khoa học PTBV Phát triển bền vững SWOT Điểm mạnh – Điểm yếu – Cơ hội – Thách thức (Strengths – Weaknesse - UBND Opportunities – Threats) Ủy ban nhân dân SVTH: ĐỖ THỊ MINH HIẾU vi Khóa luận tốt nghiệp Điểm du lịch sinh thái Long Hòa: thuộc xã Long Hòa, huyện Cần Giờ Bên cạnh khu du lịch sinh thái lớn Lâm Viên Cần Giờ bãi biển 30/4 thuộc xã Long Hòa tập trung nhiều khu di tích khảo cổ, đình làng vườn ăn trái đặc trưng địa phương Chức du lịch: tham quan, tắm biển, nghỉ dưỡng, nghiên cứu học tập… Điểm du lịch sinh thái đảo Thạnh An: với diện tích khai thác du lịch khoảng thuộc tiểu khu 14, xã Thạnh An, huyện Cần Giờ Là đảo nhỏ nằm sơng biển, thích hợp với du lịch đường thủy Điểm du lịch sinh thái núi Giồng Chùa: chức du lịch nghỉ dưỡng, tắm biển, du lịch dã ngoại kết hợp với hoạt động câu cá, chèo thuyền, thả diều, leo núi… tham quan khu di tích lịch sử Khu du lịch sinh thái rừng (diện tích 42.000 ha): thuộc xã Long Hồ, An Thới Đơng Lý Nhơn Rừng ngập mặn loại hình du lịch sinh thái trọng tâm Cần Giờ Ở hội tụ gần đầy đủ yếu tố thiên nhiên, mang tính hoang sơ Chức du lịch chính: nghỉ dưỡng, du lịch tìm hiểu nghiên cứu chuyên đề sinh thái, di tích lịch sử đặc trưng rừng ngập mặn (Đặc khu rừng sác); du lịch thám hiểm; du lịch dã ngoại kết hợp với hoạt động giải trí sinh hoạt lửa trại… Các điểm du lịch chính: Khu du lịch dã ngoại thiếu niên thành phố, diện tích ha, thuộc xã Long Hồ, huyện Cần Giờ Khu du lịch Lâm viên Cần Giờ, diện tích 514 ha, thuộc xã Long Hoà, huyện Cần Giờ Khu du lịch sinh thái Rừng Sác, thuộc xã Long Hoà, huyện Cần Giờ Khu du lịch sinh thái Đông Bắc cầu dần xây, diện tích 50 ha, thuộc xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ Khu du lịch sinh thái Vàm Sát, diện tích 500 ha, thuộc xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ Khu du lịch sinh thái An Bình, diện tích 200 ha, thuộc xã An Thới Đơng, huyện Cần Giờ Khu du lịch sinh thái nơng nghiệp Vói diện tích 28.710 ha, thuộc xã Bình Khánh, An Thới Đông, Tam Thôn Hiệp Lý Nhơn SVTH: ĐỖ THỊ MINH HIẾU 45 Khóa luận tốt nghiệp Chức du lịch là: nghỉ dưỡng kết hợp với tham quan, học tập nghiên cứu mơ hình ni trồng thủy sản, phương pháp lai tạo giống loại thủy sản sản phẩm từ rừng, tham quan, tìm hiểu tín ngưỡng Các điểm du lịch chính: Khu du lịch sinh thái Nông Trường Cholimex, thuộc xã An Thới Đông – Cần Giờ Khu du lịch sinh thái Nơng Trường Dun hỉa – Gò Vấp, thuộc xã An Thới Đông – Cần Giờ Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng ven sơng Lòng Tàu, thuộc xã Tam Thơn Hiệp – Cần Giờ Khu du lịch sinh thái dọc sơng Xồi Rạp thuộc xã Bình Khánh, An Thới Đông Lý Nhơn – Cần Giờ Quy hoạch hạ tầng giao thông phát triển du lịch: Giao thông bộ: Trục đường Rừng Sác nối trung tâm huyện Cần Giờ với thành phố Hồ Chí Minh dài 36,5 km cải tạo, nâng cấp mở rộng xe trục nhánh nối từ đường Rừng Sác đến trung tâm xã lại Tam Thôn Hiệp, An Thới Đông, Lý Nhơn nâng cấp láng nhựa xe Các tuyến đường hoàn thành đưa vào sử dụng trước năm 2010 Bên cạnh đó, định hướng đến năm 2020, huyện đầu tư xây dựng đường vành đai kết nối xã phía Bắc: Tam Thơn Hiệp, Bình Khánh, An Thới Đông, Lý Nhơn; xây dựng tuyến đường dọc biển Cần Thạnh - Long Hòa; xây dựng tuyến đường nối trung tâm xã đảo Thạnh An với ấp Thiềng Liềng (xã Thạnh An) nhằm phục vụ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Cần Giờ nói chung đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch sinh thái địa bàn nói riêng Giao thơng thủy: Với tiềm địa hình sơng rạch chằn chịt, giao thông thủy xem mạnh huyện Cần Giờ Việc lưu thông từ huyện, xã, thị trấn đến địa phương giáp ranh chủ yếu tuyến giao thông thủy Trên địa bàn huyện Cần Giờ có 41 bến thủy nội địa bố trí trãi xã, thị trấn (trong đó, phục vụ vận SVTH: ĐỖ THỊ MINH HIẾU 46 Khóa luận tốt nghiệp chuyển hàng hoá hành khách 24 bến), với 48 phương tiện chở khách Thủy lộ sơng Nhà Bè, Lòng Tàu, Sồi Rạp Định hướng đến năm 2020, huyện nghiên cứu phát triển hệ thống tuyến giao thông thủy như: Bến phà Bình Khánh nối với Phước Khánh thuộc Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai; bến phà An Thới Đông nối với Hiệp Phước, huyện Nhà Bè huyện phía Nam thuộc tỉnh Long An để mở rộng giao thương, buôn bán vùng Bên cạnh đó, đầu tư xây dựng thêm bến tàu du lịch điểm Tắc Xuất (thị trấn Cần Thạnh), Dần Xây, Tam Thôn Hiệp Lý Nhơn để thu hút khách du lịch đến tham quan đường thủy SVTH: ĐỖ THỊ MINH HIẾU 47 Khóa luận tốt nghiệp Chƣơng KẾT LUẬN – ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận: Trung tâm truyền thông giáo dục môi trường du lịch sinh thái thành lập năm 2006, nhằm tổ chức hoạt động du lịch sinh thái đẩy mạnh công tác truyền thơng giáo dục người tích cực tham gia bảo vệ, phát triển rừng ngập mặn môi trường tự nhiên Cần Giờ Qua trình thực đề tài “Tìm hiểu giải pháp phát triển du lịch sinh thái bền vững trung tâm truyền thông giáo dục môi trường du lịch sinh thái huyện Cần Giờ, TP HCM” Có thể rút số kết luận sau: Du lịch sinh thái không góp phần bảo vệ mơi trường, bảo tồn đa dạng sinh học mà mang lại lợi ích kinh tế cho cộng đồng địa phương, phát triển bền vững Với tiềm quần thể động – thực vật phong phú, đa dạng với khả phục hồi cách kì diệu rừng ngập mặn Cần Giờ - vùng đất hoang hóa thời lượng chất độc chiến tranh – trở thành điểm du lịch hấp dẫn, thu hút khách du lịch nước Khu bảo tồn thiên nhiên rừng ngập mặn Cần Giờ khu rừng ngập mặn điển hình vùng ven biển nhiệt đới, khơng cung cấp nhiều loại lâm sản mà nơi cư trú nhiều loài hải sản, chim nước, chim di cư số loài động vật lưỡng cư cạn Với giá trị tài nguyên sẵn có, trung tâm có sách, chủ trương phát triển hợp lí nơi trở thành điểm du lịch sinh thái thực lí tưởng phát triển bền vững Tuy nhiên trung tâm gặp nhiều khó khăn: thiếu vốn đầu tư để xây dựng sở vật chất hạ tầng phục vụ cho hoạt động du lịch, chưa thu hút du khách tham gia tất hoạt động du lịch trung tâm Thơng qua phân tích SWOT, đề tài phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức, đề xuất số giải pháp quản lí nhằm phát triển bền vững du lịch sinh thái trung tâm Đề tài đưa số điểm du lịch liên kết với trung tâm nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu ngày cao du khách SVTH: ĐỖ THỊ MINH HIẾU 48 Khóa luận tốt nghiệp 5.2 Đề nghị: Đánh giá tác động môi trường dự án du lịch sinh thái Thống quan điểm phát triển du lịch sinh thái với bảo vệ môi trường Tăng cường quảng bá giới thiệu hình ảnh du lịch sinh thái Cần Giờ nhiều phương tiện khác Xây dựng thương hiệu DLST Cần Giờ Du lịch sinh thái Cần Giờ phát triển, nhiên lực lượng hoạt động ngành hạn chế số lượng lẫn chất lượng Vì vậy, thành phố cần có sách ưu đãi thu hút lao động đến với Cần Giờ SVTH: ĐỖ THỊ MINH HIẾU 49 Khóa luận tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Quản lí Rừng Phòng hộ Cần Giờ Báo du lịch Thành phố Các webside: http://www.cangiomangrove.org.com http://www.congan.com.vn/?mod=detnews&catid=880&id=34043 Khóa luận tốt nghiệp: Ngơ Thị Trang 2006 – 2010, Bước đầu xây dựng biện pháp nhằm nâng cao hiệu khai thác tiềm du lịch sinh thái Cần Giờ Phạm Trung Lương 2002, du lịch sinh thái, nhà xuất giáo dục Trung tâm truyền thông giáo dục môi trường du lịch sinh thái thuộc Ban Quản lí Rừng Phòng hộ Cần Giờ SVTH: ĐỖ THỊ MINH HIẾU 50 Khóa luận tốt nghiệp Dự án Khu du lịch Sinh thái Duyên Hải - Cần Giờ: Thông tin chung du lịch TPHCM Cần Giờ : Đây khu rừng ngập mặn Việt Nam UNESCO công nhận khu Dự trữ sinh giới Theo đánh giá chuyên gia nước ngoài, Cần Giờ khu rừng khơi phục, chăm sóc, bảo vệ quản lý tốt Đông Nam Á Với diện khoảng 160 loài, thảm thực vật Cần Giờ mơi trường sinh sống 700 lồi động vật thủy sinh khơng xương sống, 137 lồi cá, 40 lồi động vật có xương sống Đặc biệt, nơi hình thành trở lại sân chim tự nhiên với số loài chiếm tới 34% tổng số loài chim nước Việt Nam, có tới lồi q ghi sách Đỏ giới Khơng có thế, văn hóa cộng đồng người dân nơi phong phú mang đậm sắc địa, gắn liền với làng nghề truyền thống làng chài, làng rừng, làng nông Đây nơi Việt Nam khu vực Đông Nam Á phát khu mộ cổ chum với 300 ngôi, di có giá trị văn hóa Ĩc Eo Với nhiều loại hình du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, nghiên cứu khoa học, Cần Giờ thu hút du khách lựa chọn phong phú: tham quan Lâm viên Cần Giờ dành cho người thích nghiên cứu hệ động-thực vật; thăm đảo ni hàng ngàn khỉ sống tự rừng; thăm sân chim tự nhiên với diện tích 100 hay thưởng ngoạn cảnh đẹp thiên nhiên có Đầm Rơi Đến với Cần Giờ, du khách có hội tham quan rừng ngập mặn nguyên sinh thuộc Khu du lịch sinh thái Duyên Hải-một khu du lịch sinh thái phát triển bền vững giới Việt Nam- để tận hưởng khơng khí lành, thưởng thức ăn chế biến từ sản vật sẵn có tơm, cua, ngao SVTH: ĐỖ THỊ MINH HIẾU 51 Khóa luận tốt nghiệp Quy hoạch khu đô thị lấn biến khu vực Chính phủ phê duyệt, với diện tích khoảng 872 ha, nhằm xây dựng Cần Giờ thành trung tâm dịch vụ du lịch-thương mại, bao gồm khu bảo tàng sinh thái biển vào năm 2010 Nếu muốn du lịch thuyền buồm mà khơng cần phải đến vịnh Hạ Long sơng Sài Gòn bạn thực chuyến du ngoạn Khu du lịch Sinh thái Duyên Hải (Cần Giờ) du thuyền sang trọng Thú vị, đánh giá hầu hết du khách du lịch song nước thuyền để tận hưởng hết đẹp hoang sơ vốn có Rừng ngập mặn Cần Giờ Thêm nữa, cảnh tượng chuyến hành trình ln gây bất ngờ cho khách, từ cảnh đón bình minh thuyền đến cảng Bến Nghé, Nhà Bè, phà Bình Khánh, khu cơng nghiệp Hiệp Phước Đặc biệt nơi đến cuối Khu du lịch Sinh thái Duyên Hải với điểm tham quan độc đáo, tận hưởng nét đẹp hoang sơ vốn có rừng ngập mặn Cần Giờ… Trên đường trở du khách có hội ngắm hồng sông, thành phố lên đèn tuyệt đẹp Nội dung dự án: Tên dự án : KHU DU LỊCH SINH THÁI DUYÊN HẢI Địa điểm đầu tư : xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, Tp.HCM Quy mô dự án : tổng diện tích 180 (giai đọan 1), vốn đầu tư dự kiến triệu USD Xây dựng Khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn, dịch vụ vui chơi giải trí mặt nước, khu chăn ni động vật hoang dã, khu cắm trại, khu nghỉ dưỡng, hệ thống nhà hàng, khách sạn, Kế hoạch thực dự án : – Đã khởi công – Đang tiến hành xây dựng thủ tục xây dựng SVTH: ĐỖ THỊ MINH HIẾU 52 Khóa luận tốt nghiệp PHIẾU KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÕNG CỦA DU KHÁCH TẠI TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC MÔI TRƢỜNG VÀ DU LỊCH SINH THÁI CẦN GIỜ Nhằm tìm kiếm biện pháp để nâng cao hiệu phát triển bền vững du lịch sinh thái trung tâm truyền thông giáo dục môi trường du lịch sinh thái Cần Giờ du lịch sinh thái huyện Cần Giờ, xin quí khách vui lòng điền vài thơng tin cảm nhận thân vào mẫu phiếu đây, xin chân thành cảm ơn q khách! Thơng tin cá nhân du khách : Họ tên: Giới tính: Tuổi: Nghề nghiệp: Trước du lịch anh, chị biết thơng tin địa điểm du lịch qua hình thức : A Báo chí, truyền hình B Mạng internet C Bạn bè, người thân D Tự tìm hiểu Anh, chị du lịch với mục đích gì? A Tham quan, nghỉ dưỡng B Nghiên cứu khoa học C Khám phá, trải nghiệm thực tế D Mục đích khác Anh, chị thích loại hình du lịch sinh thái Cần Giờ ? A Rừng ngập mặn B Biển C Sản xuất nơng nghiệp D Loại hình khác Ấn tượng anh, chị hoạt động du lịch sinh thái trung tâm tổ chức ? A Hấp dẫn, thú vị B Đa dạng nhiều hoạt động C Đặc sắc D Không ấn tượng Anh, chị mong muốn điều tham gia vào hoạt động du lịch sinh thái trung tâm tổ chức ? SVTH: ĐỖ THỊ MINH HIẾU 53 Khóa luận tốt nghiệp A Trải nghiệm thực tế B Bảo vệ rừng ngập mặn C Nâng cao đời sống cho cộng đồng địa phương D Khác Anh, chị có muốn tham gia tất hoạt động trung tâm tổ chức hay khơng ? A Có B Khơng Nếu có hội đến Cần Giờ lần anh, chị có muốn tham gia vào hoạt động du lịch sinh thái trung tâm hay khơng ? A Có B Khơng Anh, chị hài lòng chất lượng phục vụ trung tâm ? A Tốt B Khá tốt C Trung bình D Cần cải thiện Anh, chị thích hoạt động du lịch sinh thái trung tâm tổ chức ? A Giao lưu trồng rừng B Du ngoạn sông C Nhà thủy sản tài ba D Tìm hiểu rừng 10 Anh, chị có đóng góp thêm cho hoạt động đu lịch sinh thái trung tâm phát triển ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN! CHƯC Q KHÁCH CĨ MỘT CHUYẾN DU LỊCH THƯ VỊ!! SVTH: ĐỖ THỊ MINH HIẾU 54 Khóa luận tốt nghiệp Hình 1: giao lưu trồng rừng Hình 2: Khám phá rừng ngập mặn SVTH: ĐỖ THỊ MINH HIẾU 55 Khóa luận tốt nghiệp Hình 3: Khám phá rừng ngập mặn ( Đồn Đại Học Cần Thơ) Hình 4: Khám phá rừng ngập mặn SVTH: ĐỖ THỊ MINH HIẾU 56 Khóa luận tốt nghiệp Hình 5: Giao lưu trồng rừng ( Đồn TRG) SVTH: ĐỖ THỊ MINH HIẾU 57 Khóa luận tốt nghiệp Hình 5: Đồn ngân hàng Stander giao lưu với hộ dân giữ rừng Hình 6: Giao lưu với hộ dân giữ rừng ( Nguồn: Trung tâm truyền thông giáo dục môi trường du lịch sinh thái) SVTH: ĐỖ THỊ MINH HIẾU 58 Khóa luận tốt nghiệp Hình 7: Mơ hình trưng bày trung tâm ( Nguồn: Khảo sát thực tế) SVTH: ĐỖ THỊ MINH HIẾU 59 ... Nhu cầu khách du lịch hướng thi n nhiên,  Bền vững sinh thái môi trường,  Cải thi n bảo tồn thi n nhiên thơng qua giáo dục giải thích,  Cơ sở vật chất, hạ tầng thi t yếu bảo đảm bền vững sinh... đóng góp nhằm cải thi n mơi trường sống cộng đồng địa phương  Những yêu cầu để phát triển du lịch sinh thái: SVTH: ĐỖ THỊ MINH HIẾU Khóa luận tốt nghiệp Những yếu tố đóng vai trò thi t yếu việc... nhiệm tới ku vực thi n nhiên mà bảo tồn môi trường cải thi n phúc lợi cho người dân địa phương” Theo Phạm Trung Lương (2002), Du lịch sinh thái gọi nhiều tên gọi khác : Du lịch thi n nhiên (Nature
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI BỀN VỮNG TẠI TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG VÀ DU LỊCH SINH THÁI – HUYỆN CẦN GIỜ, TP. HỒ CHÍ MINH, TÌM HIỂU GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI BỀN VỮNG TẠI TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG VÀ DU LỊCH SINH THÁI – HUYỆN CẦN GIỜ, TP. HỒ CHÍ MINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay