ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG VÀ ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI VƢỜN QUỐC GIA KON KA KINH TỈNH GIA LAI

67 37 1
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:04

ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG VÀ ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI VƢỜN QUỐC GIA KON KA KINH TỈNH GIA LAI Xem nội dung đầy đủ tại: https://123doc.org/document/4972080-dang-thi-thao.htm BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA MƠI TRƢỜNG VÀ TÀI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG VÀ ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI VƢỜN QUỐC GIA KON KA KINH TỈNH GIA LAI HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN: ĐẶNG THỊ THẢO NGÀNH: QUẢN LÍ MƠI TRƢỜNG VÀ DLST NIÊN KHĨA: 2007 - 2011 Tháng năm 2011 ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG VÀ ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI VƢỜN QUỐC GIA KON KA KINH TỈNH GIA LAI Tác giả ĐẶNG THỊ THẢO Khố luận đƣợc đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sƣ ngành Quản lý môi trƣờng du lịch sinh thái Giáo viên hƣớng dẫn TS CHẾ ĐÌNH LÝ Tháng 07 năm 2011 i LỜI CẢM ƠN Trước tiên xin chân thành cảm ơn thầy, cô khoa Tài Nguyên Môi Trường, trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức quý báu suốt bốn năm qua để tơi có tảng vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi cho thực hoàn thành luận văn Xin gởi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến T.S Chế Đình Lý- phó viện trưởng viện Tài ngun – Mơi trường TP Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Hiền Thân trực tiếp hướng dẫn tơi suốt q trình thực luận văn, ln hướng dẫn tận tình, giúp đỡ, nhắc nhở đóng góp ý kiến quý báu để tơi có hồn thành đề tài chọn Tơi xin cám ơn tồn thể cán VQG Kon Ka Kinh anh Nguyễn Tùng Lâm – nhân viên sở văn hoá du lịch tỉnh Gia Lai Đồng thời, xin chân thành cám ơn hợp tác giúp đỡ Ban quản lí KBTTN Kon Chư Răng huyện Kbang tỉnh Gia Lai, Ban quản lý VQG Chư Mom Rây tỉnh Kon Tum, tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp số liệu, thông tin hữu ích giúp tơi hồn thành khóa luận Xin cảm ơn bạn bè tập thể lớp DH07DL chia sẻ, động viên giúp đỡ suốt suốt trình học làm luận văn Cuối cùng, xin cảm ơn ba mẹ anh chị nguồn động viên tinh thần lớn lao quan trọng để tơi có thành công ngày hôm Tôi xin chân thành cảm ơn! TP Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng năm 2011 Sinh viên Đặng Thị Thảo ii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Đánh giá tiềm định hướng phát triển du lịch sinh thái Vườn Quốc Gia Kon Ka Kinh tỉnh Gia Lai” thực từ tháng 03/2011 đến tháng 07/2011 với nội dung: - Khảo sát đánh giá tiềm DLST, trạng đời sống – kinh tế, sản phẩm giá trị văn hoá nhu cầu tham gia hoạt động DL cộng đồng dân cư ban quản lý VQG Kon Ka Kinh - Xác định lợi phát triển du lịch VQG Kon Ka Kinh từ yếu tố bên bên ngồi so sánh lợi với lợi phát triển du lịch VQG Chư Mom Rây tỉnh Kon Tum KBTTN Kon Chư Răng huyện KBang tỉnh Gia Lai thơng qua phương pháp phân tích lợi so sánh (ma trận CPM) - Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức, phân tích bên liên quan hoạt động du lịch VQG Kon Ka Kinh sở kết điều tra, khảo sát thực địa nguồn tài liệu liên quan Từ đó, đề xuất giải pháp định hướng phát triển du lịch sinh thái cho VQG Kon Ka Kinh thông qua phương pháp: phương pháp ma trận SWOT phương pháp phân tích bên liên quan (SA) Kết đạt được: - Đánh giá tiềm DL VQG Kon Ka Kinh, có nhiều cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, với hệ động – thực vật phong phú, với nét sinh hoạt văn hoá đặc sắc người Ba Na lưu giữ thuở sơ khai, Tuy nhiên, tiềm chưa khai thác, để ngỏ - Nắm bắt số yếu tố ảnh hưởng đến việc khai thác, tận dụng tiềm này, từ đề xuất số định hướng phát triển DL cho VQG Kon Ka Kinh iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH CÁC HÌNH – BIỂU ĐỒ ix Chƣơng 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phạm vi nghiên cứu Chƣơng 2: TỔNG QUAN 2.1 Các khái niệm có liên quan 2.1.1 Khái niệm du lịch sinh thái 2.1.2 Các nguyên tắc du lịch sinh thái 2.1.3 Những yêu cầu để phát triển du lịch sinh thái 2.1.4 Khái niệm tài nguyên tài nguyên DLST 2.1.5 Đặc điểm tài nguyên DLST 2.2 Tổng quan Vườn Quốc Gia Kon Ka Kinh tỉnh Gia Lai 2.2.1 Lịch sử hình thành phát triển 2.2.2 Cơ cấu hoạt động máy tổ chức VQG Kon Ka Kinh 2.2.3 Vị trí địa lý – Giới hạn – Diện tích 2.2.5 Địa hình… iv 2.2.6 Khí hậu – thuỷ văn 2.2.7 Dân sinh, kinh tế - xã hội Chƣơng 3: NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Nội dung nghiên cứu 3.2 Phương pháp nghiên cứu 10 3.2.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu 10 3.2.2 Phương pháp khảo sát thực địa 10 3.2.3 Phương pháp điều tra xã hội học 11 3.2.4 Phương pháp CPM (phương pháp phân tích lợi so sánh) 11 3.2.5 Phương pháp SWOT 12 3.2.6 Phương pháp SA (PP phân tích bên liên quan) 12 Chƣơng 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 13 4.1 Tiềm du lịch sinh thái VQG Kon Ka Kinh 13 4.1.1 Tiềm tự nhiên 13 4.1.2 Tiềm nhân văn 19 4.2 Ảnh hưởng tình hình du lịch tỉnh Gia Lai đến khả phát triển du lịch VQG Kon Ka Kinh 22 4.3 So sánh lợi cạnh tranh VQG Kon Ka Kinh với KDL lân cận 25 4.3.1 So sánh lợi tiềm du lịch VQG Kon Ka Kinh với khu du lịch lân cận thông qua yếu tố bên 25 4.3.2 So sánh lợi tiềm du lịch VQG Kon Ka Kinh với khu du lịch lân cận thơng qua yếu tố bên ngồi 26 4.4 Thiết kế Tour – Tuyến 28 v 4.4 Đề xuất số định hướng phát triển DLST cho VQG dựa vào phương pháp ma trận WOT SA 31 4.5.1 Định hướng phát triển DLST VQG Kon Ka Kinh dựa vào ma trận SWOT 31 4.5.2 Phân tích bên liên quan hoạt động du lịch VQG nhằm có giải pháp định hướng phát triển du lịch sinh thái VQG Kon Ka Kinh thích hợp 35 4.5.2.1 Các bên liên quan vai trò họ phát triển khu du lịch 35 4.5.2.2 Đánh giá ảnh hưởng tầm quan trọng bên có liên quan tác động VQG Kon Ka Kinh đến bên liên quan 36 4.5.2.3 Phối hợp cách có hiệu bên liên quan với 39 Chƣơng 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 40 5.1 Kết luận 40 5.2 Khuyến nghị 42 vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT BQL Ban quản lý CPM Competitive Profile Matrix DL Du lịch DLST Du lịch sinh thái ĐDSH Đa dạng sinh học ĐVHD Động vật hoang dã KBTTN Khu bảo tồn thiên nhiên KDL Khu du lịch SWOT The Strength – Weakness – Opportunity – Threat Matrix TNTN Tài nguyên thiên nhiên UBND Uỷ ban nhân dân VQG Vườn quốc gia vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1: Đối tượng, nội dung điều tra cách thức thực 11 Bảng 4.1: Biểu Diện Tích Các Thảm Thực Vật Rừng Vườn Quốc Gia Kon Ka Kinh 14 Bảng 4.2: Thành phần hệ thực vật vườn quốc gia Kon Ka Kinh 15 Bảng 4.3: Thành Phần Hệ Động Vật Vườn Quốc Gia Kon Ka Kinh 18 Bảng 4.4: Kết khảo sát cộng đồng phát triển DLST 21 Bảng 4.5: Số liệu hoạt động DL tỉnh Gia Lai giai đoạn 2006 – 2010 23 Bảng 4.6: Bảng so sánh lợi yếu tố bên VQG Kon Ka Kinh 26 Bảng 4.7: So sánh lợi yếu tố bên VQG Kon Ka Kinh 27 Bảng 4.8: Điểm yếu – Điểm mạnh – Cơ hội – Thách thức VQG Kon Ka Kinh 32 Bảng 4.9: Đề xuất giải pháp phát triển du lịch VQG KKK dựa vào ma trận SWOT 33 Bảng 4.10: Bảng liệt kê đánh giá ảnh hưởng bên liên quan 37 viii DANH SÁCH CÁC HÌNH – BIỂU ĐỒ Trang Hình 2.1: Bản làng người Ba Na Hình 2.2: Cầu treo người Ba Na Hình 4.1: Bằng cơng nhận di sản ASEAN VQG Kon Ka Kinh 13 Hình 4.2: Các kiểu thảm thực vật 14 Hình 4.3: Một số lồi thực vật 15 Hình 4.4: Một số lồi động vật lớp thú 17 Hình 4.5: Một số lồi động vật lớp chim 17 Hình 4.6: Một số lồi động vật lớp bò sát, ếch nhái 18 Hình 4.7: Một số cảnh quan thiên nhiên 19 Hình 4.8: Đỉnh núi Kon Ka Kinh 19 Hình 4.9: Một số hình ảnh nét sinh hoạt văn hoá người Ba Na 20 Hình 4.10: Hình ảnh tuyến tham quan Thông năm 29 Hình 4.11: Một số hình ảnh tham quan Bãi Đá Trắng 30 Hình 4.12: Một số ảnh đến tham quan thác 95 30 Hình 4.13: Khu cách mạng xã Kroong 31 Biểu đồ 4.1: Kết khảo sát cộng đồng phát triển DLST 22 Biều đồ 4.2: Thống kê lượt khách du lịch đến Gia Lai từ năm 2006 – 2010 24 Biều đồ 4.3: Thống kê doanh thu du lịch Gia Lai từ năm 2006 -2010 25 Biểu đồ 4.4: Biểu đồ so sánh lợi cạnh tranh du lịch VQG Kon Ka Kinh, VQG Chư Mom Rây KBTTN Kon Chư Răng 28 ix TÀI LIỆU THAM KHẢO Theo Ngô An, 2009 Du lịch sinh thái Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, 104 trang, (lưu hành nội bộ) Trần Văn Thông, 2003 Quy hoạch du lịch vấn đề lý luận thực tiễn Khóa du lịch, ĐH Dân Lập Văn Lang, (lưu hành nội bộ) Trần Văn Thông Tổng quan du lịch Khoa du lịch, Đại Học Dân Lập Văn Lang, TP Hồ Chí Minh, 264 trang, (lưu hành nội bộ) Võ Song Xuân Thuỷ, 2010 Đánh giá tiềm du lịch sinh thái đề xuất giải pháp phát triển du lịch sinh thái bền vững tỉnh Phú Yên Luận văn tốt nghiệp Kĩ sư ngành Quản lý môi trường Du lịch sinh thái, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Hải, 2010 Khảo sát trạng định hướng phát triển du lịch sinh thái bền vững Vườn quốc gia Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận Luận văn tốt nghiệp Kĩ sư ngành Quản lý môi trường Du lịch sinh thái, Đại học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh Vườn quốc gia Kon Ka Kinh tỉnh Gia Lai, 2010 Tổng hợp Kon Ka Kinh Vườn quốc gia Chư Mom Ray tỉnh Kon Tum, 2009 Thông tin đa dạng sinh học Vườn quốc gia Chư Mom Ray, 25 trang Sở văn hoá thể thao Du lịch tỉnh Gia Lai, 2010 Định hướng phát triển du lịch giai đoạn 2010 – 2015 Sở văn hoá thể thao Du lịch tỉnh Gia Lai, 2010 Thống kê hoạt động du lịch tỉnh Gia lai từ năm 2006 – 2010 10 Trang Web: Website Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng huyện Kbang Tỉnh Gia Lai: Tiềm du lịch Kon Chư Răng Truy cập ngày 27/ 04/2011 43 Website phương pháp CPM – Competitive Profile Matrix Truy cập ngày 2/ 05/2011 44 PHỤ LỤC PHỤ LỤC MỘT SỐ BẢN ĐỒ VÀ HÌNH ẢNH CỦA VQG KON KA KINH 45 46 47 Cổng VQG Kon Ka Kinh Trụ sở VQG KKK 48 PHỤ LỤC DANH SÁCH MỘT SỐ LOÀI ĐỘNG THỰC VẬT QUÝ HIẾM GHI TRONG SÁCH ĐỎ VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI CỦA VQG KON KA KINH 2.1 DANH SÁCH VÀ TÌNH TRẠNG CÁC LOÀI THỰC VẬT VƢỜN QUỐC GIA TRONG SÁCH ĐỎ VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tên khoa học Cibotium barometz Pinus dalatensis Fokienia hodginsii Dacrydium elatum Nageia fleuryi Cephalotaxus hainanensis Pachylarnax precalva Xylopia pierrei Coscinium fenentratum Cinnamomum parthenoxylon Anđinandra microcarpa Casearia annamensi Craibiodendron scleranthum Enkianthus quinqueflorus Rhododendron fleuryi Afzelia xylocarpa Dialium cochinchinensis Dalbergia cochinchinensis Pterocapus macrocapus Aquilaria crassna Rhopalocnema phalloides Semecarpus caudata Chukrasia tabularis var velutina Schefflera kontumemsis Altingia poilanei Rhodoleia championii Rauvolfia cambodianna Calamu poilanei Pleioblatus baviensis Anoectochilus roxburghii Bulbophyllum hiepii Tên Việt Nam Ráng cát tu,cẩu tích Thơng Pơ mu Hồng đàng giả Kim giao Đinh tùng Sói gỗ Giên láng Dây vàng đắng Cứu mộc Sum trái nhỏ Nuốt Cây núi Trợ hoa Đỗ quyên fleury Gõ đỏ, cà te Xây, Xoay Trắc, cẩm lai nam Giáng hương trái to Trầm hương Chùy đầu dương hình Sưng có Lát hoa Chân chim kon tum An tiên poilan Hồng quang Ba gạc cam bốt Song bột Sặt Ba Vì Giải thùy Roxburgh Lan cầu diệp 49 SĐVN K R K K V R V V V K R R SĐTG E R V V R R R R V K V K E R R K R R T K E R R 2.2 DANH SÁCH VÀ TÌNH TRẠNG CÁC LỒI ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM GHI TRONG SÁCH ĐỎ VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI TT 10 10 11 12 13 14 10 11 12 13 Tên Việt Nam Lớp thú Hổ Voọc ngũ sắc Khỉ đuôi lợn Khỉ mặt đỏ Vượn má Sơn dương Nhím Tê tê Java Gấu ngựa Cầy tai trắng Lớp chim Gà lơi lơng tía Trèo mỏ vàng Khưới mỏ dài Gà lơi vằn Hồng hồng Niệc nâu Stork-billed kingfisher Mỏ rộng xanh Giẻ cùi vàng Giẻ cùi bụng vàng Khách đuôi cờ Khưới đầu đen Khưới đầu xám Khưới đỏ Lớp bò sát, ếch nhái Tắc kè Ơ rơ vẩy Rồng đất Kỳ đà vân Kỳ đà hoa Trăn đất Rắn thường Rắn cạp nong Rắn hổ mang Rùa núi viền Cóc mài gai mí Cóc mắt chân dài Cóc rừng Tên Khoa Học SĐVN Panthera tigris Pygathrix nemaeus Macaca nemestrina Macaca actoides Hylobates grabriellae Naemorhedus sumatraensis Hystrix brachyura Manis javanica Ursus thibetanus Arctogalidia trivirgata E Lophura diardi Sitta solangiae Jabouilleia danjoui Lophura nycthemera annamnsis Buceros bicornis Anorrhinus tickelli Halcyon capensis Psarisomus dalhousiae Urocissa whiteheadi Cissa hypoleuca Temnurus temnurus Garrulax millet Garrulax vassal Garrulax milnei T T T E T T T T G ekko gecko Acanthosaura lepidogester Physgnathus cocincinus Varanus nebulosus Varanus savaltor Python molurus Ptyas korros Bungarus fasciatus Naja naja Manouria impressa Leptobrachium palpebralespinosa Megophrys longipes Bufo galeatus T T V V V V T T T V R T R 50 V V E V E V SĐTG EN EN VU VU DD VU VU NT VU VU VU VU NT NT NT T R T VU NT PHỤ LỤC PHIẾU MẪU VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC 1- MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA CỘNG ĐỒNG Phiếu số: …… PHIẾU PHỎNG VẤN TIỀM NĂNG DU LỊCH SINH THÁI TẠI VƢỜN QUỐC GIA KON KA KINH Người phóng vấn: ………………… Ngày: … /……/2011 I THÔNG TIN CHUNG: Tên người hỏi: ………………Tuổi…………Giới tính: Nam/Nữ Tên chủ hộ: …………………Tuổi…………………Giới tính: Nam/Nữ 3.Điạ chỉ: ……………………… Số năm sống vùng……… Trình độ văn hóa…………… Nghề nghiệp: ………………… Tình trạng kinh tế…………… II NỘI DUNG PHỎNG VẤN: Câu 1: Loại trồng chủ yếu năm: □ Bắp □ Đậu □ Khác …… Câu 2: Công việc từ trước giời Anh (Chị) có gắn bó với VQG khơng? □ Có □ Khơng Câu3: Anh (Chị) có tham gia vào hoạt động bảo vệ rừng hay khơng? □ Có □ Khơng Câu 4: Gia đình Anh (Chị) có tham gia vào đội kiểm lâm bảo vệ rừng hay khơng? □ Có □ Khơng Câu 5: Theo Anh (Chị) biết từ trước đến cộng đồng dân cư ban quản lý VQG có mâu thuẫn việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên VQG hay chưa? □ Có □ Khơng (Nếu có) vấn đề gì…………………………………… Câu 6: Theo Anh (Chị) biết từ trước giời cộng đồng dân cư người nơi khác đến có khai thác tài nguyên trái phép hay khơng? □ Có □ Khơng Câu 7: VQG KKK có hoạt động tun truyền giáo dục mơi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên VQG cho cộng đồng dân cư khơng? □ Có □ Khơng Câu 8: Theo Anh (Chị) biết VQG KKK có hỗ trợ giúp đỡ cộng đồng dân cư việc phát triển kinh tế hay khơng? □ Có □ Khơng Cơng việc cụ thể (Nếu có)? Câu 9: Trong gia đình Thơn Anh (Chị) có làm người dẫn đường cho lực lượng kiểm lâm, ban quản lý VQG khách khơng? □ Có □ Không 51 Tiền buổi dẫn đường khoản (Nếu có)?…………… Câu 10: Anh (Chị) nghe biết đến DLST hay chưa? □ Biết □ Khơng biết Câu 11: Theo Anh (Chị) VQG Kon Ka Kinh phát triển du lịch khơng? □ Được □ Khơng (vì sao? .) Câu 12: Nếu VQG phát triền du lịch gia đình Anh (Chị) muốn tham gia vào hoạt động du lịch VQG hay khơng? □ Có □ Không Câu 13: Khi du lịch phát triển VQG, Anh (Chị) mong muốn làm cơng việc hoạt động du lịch VQG? □ Làm người dẫn đường □ Tham gia vào tổ tuần tra bảo vệ rừng □ Khác Câu 14: Anh (Chị) muốn làm sản phẩm thủ công đặc sản để phục vụ du lịch? Xin chân thành cảm ơn! KẾT QUẢ PHỎNG VẤN CỘNG ĐỒNG Lựa chọn Số lƣợng Tỉ lệ (%) Kinh 15 Ba Na Tày Cấp Cấp Cấp Nông Kinh doanh – bn bán Khác Bắp Đậu Khác (mì, chuối, lúa…) Có Khơng Có Khơng Có Khơng 49 51 56 2 55 10 60 46 14 33 27 57 82 85 12 93 3 92 17 100 77 23 55 45 95 Có 0 Chưa 60 100 Nội dung Thành phần dân tộc Thơng tin chung Trình độ học vấn Nghề nghiệp Câu 1: Loại trồng chủ yếu năm Câu 2: Công việc từ trước giời Anh (Chị) có gắn bó với VQG khơng? Câu3: Anh (Chị) có tham gia vào hoạt động bảo vệ rừng hay khơng? Câu 4: Gia đình Anh (Chị) có tham gia vào đội kiểm lâm bảo vệ rừng hay khơng? Câu 5: Theo Anh (Chị) biết từ trước đến cộng đồng dân cư ban quản lý VQG có mâu thuẫn việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên VQG hay chưa? 52 Câu 6: Theo Anh (Chị) biết từ trước giời cộng đồng dân cư người nơi khác đến có khai thác tài ngun trái phép hay khơng? Câu 7: VQG KKK có hoạt động tuyên truyền giáo dục môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên VQG cho cộng đồng dân cư không? Câu 8: Theo Anh (Chị) biết VQG KKK có hỗ trợ giúp đỡ cộng đồng dân cư việc phát triển kinh tế hay khơng? Câu 9: Trong gia đình Thơn Anh (Chị) có làm người dẫn đường cho lực lượng kiểm lâm, ban quản lý VQG khách không? Câu 10: Anh (Chị) nghe biết đến DLST hay chưa? Câu 11: Theo Anh (Chị) VQG Kon Ka Kinh phát triển du lịch không? Câu 12: Nếu VQG phát triền du lịch gia đình Anh (Chị) muốn tham gia vào hoạt động du lịch VQG hay không? Câu 13: Khi DL phát triển VQG, Anh (Chị) mong muốn làm cơng việc hoạt động DL VQG? Câu 14: Anh (Chị) muốn làm sản phẩm thủ công đặc sản để phục vụ du lịch? Có 13 22 Khơng 47 78 Có 60 100 Khơng 0 Có 56 93 Khơng Có 11 18 Không 49 82 Biết Không biết Được Không 13 47 48 12 21 79 80 20 Có 58 97 Không Dẫn đường Tổ tuần tra Khác (biểu diễn văn nghệ, đội dân qn…) Có Khơng 41 68 12 12 20 59 98 53 - MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA BAN QUẢN LÝ VQG KON KA KINH Phiếu số: …… PHIẾU PHỎNG VẤN TIỀM NĂNG DU LỊCH SINH THÁI TẠI VƢỜN QUỐC GIA KON KA KINH Người phóng vấn: ………………… Ngày: … /……/2011 I THƠNG TIN CHUNG: Tên người hỏi: ………………Tuổi…………Giới tính: Nam/Nữ 2.Điạ chỉ: ……………………… Chức vụ: ……………………… Trình độ văn hóa…………… II NỘI DUNG PHỎNG VẤN: Câu 1: Xin cho biết Anh (chị) gắn bó với VQG năm rồi? □ 1-3 năm □ 3-5 năm □ năm Câu 2: Theo Anh (chị) VQG phát triển DL khơng? □ Được □ Khơng Câu 3: Anh (chị) có mong muốn VQG phát triển DL khơng? □ Có □ Khơng Vìsao? Câu 4: Nếu VQG phát triển DL Anh (chị) làm gì? □ Nhiệt tình tham gia □ Khơng quan tâm □ Phản đối Câu 5: Theo Anh (chị) VQG thích hợp cho phát triển loại hình DL nào? □ Nghỉ ngơi, an dưỡng □ Thể thao, mạo hiểm □ Ngắm cảnh , tham quan □ Học tập, nghiên cứu □ Khác □ Khơng biết Câu 6: Nói VQG KKK có giá trị tài nguyên phong phú, đa dạng, cảnh quan thiên nhiên đẹp hay sai? □ Đúng □ Sai Câu 7: Xin cho biết khó khăn, trở ngại VQG KKK phát triển du lịch? □ Khơng có □ Có (là gì) …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Xin chân thành cám ơn! 54 KẾT QUẢ PHỎNG VẤN BAN QUẢN LÝ VQG KON KA KINH Nội dung Câu 1: Xin cho biết Anh (chị) gắn bó - năm với VQG năm rồi? Câu 2: Theo Anh (chị) VQG phát triển DL khơng? Câu 3: Anh (chị) có mong muốn VQG phát triển DL không? Câu 4: Nếu VQG phát triển DL Anh (chị) làm gì? Câu 5: Theo Anh (chị) VQG thích hợp cho phát triển loại hình DL nào? Lựa chọn Số lƣợng Tỉ lệ (%) -3 năm 10 15 29 30 28 2 50 40 97 100 93 7 3 10 17 23 57 Hơn năm Có Khơng Có Khơng Nhiệt tình tham gia Khơng quan tâm Phản đối Nghỉ ngơi, an dưỡng Thể thao, mạo hiểm Ngắm cảnh, tham quan Học tập, nghiên cứu Khác (đa dạng) Không biết Câu 6: Nói VQG KKK có giá trị tài nguyên phong phú, đa dạng, cảnh quan thiên nhiên đẹp hay sai? Đúng 30 100 Sai 0 Câu 7: Xin cho biết khó khăn, trở ngại VQG KKK phát triển du lịch? Có 29 97 Khơng 55 PHỤ LỤC THÔNG TIN VỀ CÁC TIÊU CHÍ SO SÁNH CỦA CÁC VQG, KBTTN Tiêu chí so sánh Vị trí địa lý Diện tích Hệ sinh thái rừng Số lồi động thực vật Hệ thống sơng, suối, thác nước VQG Kon Ka Kinh Cách thành phố Pleiku 50 km phía Đơng Bắc Giáp với nhiều huyện, xã 41.780 Trong khu dịch vụ hành 70 - Rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới núi thấp: 11.837 - Rừng kín hỗn giao rộng – kim mưa ẩm nhiệt đới núi thấp - Rừng thường xanh mưa ẩm nhiệt đới - Có 687 lồi thực vật có mạch Có 11 lồi đặc hữu, có 34 lồi có giá trị bảo tồn nguồn gen nghiên cứu khoa học ghi SĐVN Sách đỏ Thế giới - Có 428 lồi động vật Lớp thú có 42 lồi ghi nhận, lồi có tên SĐTG, lồi ghi SĐVN VQG có lồi thú đặc hữu Đơng Dương Lớp chim có 130 lồi lồi SĐTG; SĐVN ghi nhận 11 lồi KBTTN Kon Chƣ Răng VQG có diện tích nằm ngã Cách thành phố Pleiku Đơng dương giáp với nhiều 62 km phía Đơng huyện, tỉnh đồng thời giáp với Bắc Gần nhiều huyện nước bạn Lào Capuchia 56.434 15.466 Trong khu dịch vụ hành 4.068 - Rừng kín nguyên sinh thường - Rừng nhiệt đới thường xanh rộng xanh núi thấp - Rừng thưa thường xanh - Rừng tre nứa nguyên sinh rộng mưa mùa nhiệt đới đai núi thấp - Rừng trung bình nửa thường xanh rộng mưa mùa nhiệt đới - Rừng thưa thứ sinh thường xanh rộng mưa mùa nhiệt đới sau khai thác chọn - Có 1.534 lồi thực vật thuộc 541 chi, 166 họ Trong - Có 546 loài thực vật ngành Dương xỉ 178 loài, ngành bậc cao có mạch thuộc thực vật Hạt trần 11 loài, ngành 376 chi, 122 họ Trong thực vật Hạt kín 1302 lồi có số có 201 lồi 131 loài thuộc diện quý hiếm, gỗ, 121 loài dược có 49 lồi nằm sách đỏ liệu 48 lồi có Việt Nam Thế Giới cần khả làm cảnh bảo vệ - Có 620 lồi động vật, - Có 392 lồi động vật, có 115 lồi thú thuộc 30 họ, 11 có 62 lồi thú, Chim có 275 loài thuộc 57 169 loài chim 161 họ, 17 Bò sát có 25 lồi lồi bướm, có thuộc 12 họ, Lưỡng cư có loài bị đe dọa mức 16 loài thuộc họ, Bướm toàn cầu Trĩ Sao, Khướu đầu đen… 17 có 179 lồi thuộc 11 họ lồi sách đỏ VN VQG Chƣ Mom Rây Sơng Ba Sông Đăk Pne, Suối Ya Lon, suối Đăk Hơ Đrai, Sông Kôn, thác 50, suối thác Ba Tầng, thác 95, thác suối Ya Mo nhỏ 56 Tiềm SP lưu niê ̣m Đak Pooc, Suối Knia, … Nhiệt độ trung bình năm từ 19 – 22oC Nét văn hóa dân tộc, lễ hội truyền thống, giá trị văn hóa lịch sử đa dạng phong phú người Ba Na như: Nhà rông, rượu cần, lễ hội cồng chiêng, lễ cưới hỏi, lễ đâm trâu lưu giữ thuở sơ khai Khu cách mạng nơi trụ sở tỉnh uỷ Gia Lai (thời kỳ kháng chiến chống Mỹ) Số lượng cán BQL tổng cộng 67 người (năm 2011) Chủ yếu lao động phổ thơng, trung cấp Còn cán nhân viên có trình độ đại học người Nhưng chưa có cán HDV DL Gùi, làm nỏ, rượu cần, dệt thổ cẩm, chăn nuôi heo mọi, bầu nước… Giao thông đường đến VQG, KBTTN Trải đường nhựa đến tận Trải đường nhựa đến tận cổng cổng KDL chất lượng KDL, rộng rãi, đường xấu Khí hậu Nét văn hố địa, di tích lịch sử Chất lượng nguồn nhân lực Nhiệt độ trung bình năm từ 20,4 – 25,7oC Nơi lưu giữ nguyên vẹn nét văn hoá vùng Tây Nguyên như: Nhà rông, tượng nhà mồ, cơm lam, rượu cần,… đặc sắc với hình thức lễ hội như: lễ hội đâm Trâu, mừng lúa mới, lễ hội nước giọt… Các di tích lịch sử thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước đồng bào huyện Sa Thầy, Ngọc Hồi Số lượng cán BQL tổng cộng 75 người (năm 2011) Trong chủ yếu lao động phổ thông, sơ cấp người, trung cấp 36 người, đại học người Đã có cán hướng dẫn viên du lịch Rượu cần, dệt thổ cẩm, gùi, nỏ, heo mọi… Có sách đầu tư phát Được quan tâm hỗ trợ Chính sách đầu tư triển DL cho VQG tỉnh nhiều phát triển DL cho nguồn vốn thấp VQG tỉnh Khả liên kết vùng tỉnh Có khả liên kết nhiều tỉnh nước nước khu vực nhiên VQG cách xa thành phố khu khác tỉnh Không liên kết nhiều tỉnh nước mà liên kết với nước lân cận lào, campuchia… 57 Nhiệt độ trung bình năm từ 21 – 24oC Nét văn hóa dân tộc, lễ hội truyền thống, giá trị văn hóa lịch sử đa dạng phong phú người Ba Na như: Nhà rông, rượu cần, cơm lam, lễ bỏ mả, lễ hội cồng chiêng, lễ cưới hỏi, lễ đâm trâu lưu giữ thuở sơ khai Số lượng cán BQL tổng cộng 47 người (năm 2011) Chủ yếu lao động phổ thơng, trung cấp Nhưng chưa có cán HDV DL Gùi, nỏ, bầu nước, dệt thổ cẩm, rượu cần Trải đường nhựa đến tận cổng KDL chất lượng đường xấu Có sách đầu tư phát triển DL cho VQG nguồn vốn thấp Có khả liên kết nhiều tỉnh nước nước khu vực ... khơng thể có DLST khơng có thi n nhiên (được bảo vệ tốt) hấp dẫn thi n nhiên để thưởng thức 2.1.4 Khái niệm tài nguyên tài nguyên DLST - Tài nguyên du lịch cảnh quan thi n nhiên, di tích lích... cần thi t kế thừa kết nghiên cứu trước giúp cho luận văn hồn thi n Do phương pháp sử dụng để thu thập thơng tin có sẵn (tài liệu thứ cấp) VQG Kon Ka Kinh tài liệu liên quan khác để hoàn thi n... học ĐVHD Động vật hoang dã KBTTN Khu bảo tồn thi n nhiên KDL Khu du lịch SWOT The Strength – Weakness – Opportunity – Threat Matrix TNTN Tài nguyên thi n nhiên UBND Uỷ ban nhân dân VQG Vườn quốc
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG VÀ ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI VƢỜN QUỐC GIA KON KA KINH TỈNH GIA LAI, ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG VÀ ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI VƢỜN QUỐC GIA KON KA KINH TỈNH GIA LAI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay