Chính sách phát triển đô thị từ thực tiễn tỉnh quảng ngãi ( Luận văn thạc sĩ)

89 27 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:03

Chính sách phát triển đô thị từ thực tiễn tỉnh quảng ngãi ( Luận văn thạc sĩ)Chính sách phát triển đô thị từ thực tiễn tỉnh quảng ngãi ( Luận văn thạc sĩ)Chính sách phát triển đô thị từ thực tiễn tỉnh quảng ngãi ( Luận văn thạc sĩ)Chính sách phát triển đô thị từ thực tiễn tỉnh quảng ngãi ( Luận văn thạc sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC Xà HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC Xà HỘI PHẠM THỊ THỦY TIÊN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠCCHÍNH SÁCH CƠNG HÀ NỘI, năm 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC Xà HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC Xà HỘI PHẠM THỊ THỦY TIÊN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐƠ THỊ TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NGÃI Chun ngành: Chính sách cơng Mã số: 834.04.02 LUẬN VĂN THẠCCHÍNH SÁCH CƠNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS NGUYỄN KHẮC BÌNH HÀ NỘI, năm 2018 LỜI CẢM ƠN T ạc sĩ mình, tơi may mắn nh đượ nghiệ V , đ ủ , đố , ệt thành truyền thụ kiến thứ ắ đến Tơi xin bày t s kính tr ng lòng biế khoa h c PGS.TS Nguyễn Khắc Bình đ , : , viện Khoa h c xã hộ đ ê , đồng ê ng d ứ , ườ ng d n đị ng đ động viên tạ đ ều kiện tốt cho th c lu T đế , , đồng nghiệ , thân quan tâm, chia sẻ, động viên, tạ động l c m ười đ ều kiện thu n lợi cho tơi suốt thời gian khóa h c Dù v y, q trình vừa tham gia cơng tác, vừa nghiên cứu th c lu mong nh , ê n phẩm lu ó i số thiếu sót Tác gi s góp ý hữu ích Hộ đồng, quý th y cô bạn bè Tác giả luận văn Phạm Thị Thủy Tiên LỜI CAM ĐOAN T Thạ đ ĩC ố liệu kết qu nghiên cứu Lu n “Chính sách phát triển thị từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi” mộ ĩ đề tài khác c không trùng lặp v đ c Các thơng tin, tài liệu trình bày lu ghi rõ nguồn gốc xuất xứ Lu ê ứu khoa h c cá nhân Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm lờ đ Tác giả luận văn Phạm Thị Thủy Tiên MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCHPHÁT TRIỂN ĐƠ THỊ 1.1 Lý lu n th c thi sách .9 1.2 Mục tiêu, yêu c u, nội dung th c sách phát triể đ 1.3 Các yếu tố ưởng tổ chức th c sách phát triể đ 1.4 Các tiề đề phát triể đ ị 16 ị 26 ị 31 CHƢƠNG THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐƠ THỊ TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI 34 2.1 Bối c nh kinh tế xã hộ đị ng phát triể đ hị tỉnh Qu ng Ngãi 34 2.2 Tình hình phát triể đ ị tỉnh Qu ng Ngãi 38 2.3 Th c trạng th c sách phá triể đ ị tỉnh Qu ng Ngãi 41 CHƢƠNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI TRONG NHỮNG NĂM TỚI 62 31 L đạo, đạo, tuyên truyền th c sách 62 32 T ường công tác quy hoạch phát triển đ 3.3 Xây d ế sách phát triể đ 3.4 Gi i pháp nguồn vố đ 3.5 Gi i pháp ị 62 ị 64 70 ường công tác qu c đ 73 3.6 Gi i pháp nguồn nhân l c 75 KẾT LUẬN 77 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CN , Đ T TĐT KT-XH TĐT Cơng nghiệp hóa, hiệ đại hóa đ Hạ t ng kỹ thu Kinh tế - xã hội Phát triể đ ị PTBV Phát triển bền vững QN Qu ng Ngãi UBND Ủy ban Nhân dân ị DANH MỤC CÁC BẢNG 21 C 2.2 T ể đ ỉ Q N đế 2030 38 ị hóa ỉ Q Ngãi 39 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài S 30 đổ ể , ưở , ư đ đ , ể ó ị ổ đị , ủ Vệ N ê ườ ủ ế ó ộ ó ố ế ể , ị đượ N tác động phát triển kinh tế g n hai th p kỷ qua, Việ N đ mộ ị hóa nhanh Hệ thố biến tích c c c ượ “Số ượ đ nhanh khu v c ố, đ Đ 23,7% ê đ c Nhiề đ đấ đ , ị (1999), đế ị ó kiến tỷ lệ ị đ đ đ ị 2015, 2025” [5] Đ ị l n, lan t a phân bố đồ ị ó đề ê ạm vi c i tạo, nâng cấp, phát triển mở rộng qui mô ĩ ng, nâng cấp kết cấu hạ t t xã hội ề đề cho phát triển kinh tế - ị tiếp tục khẳng định vai trò tạ động l c phát triển kinh ấu GDP c tỷ lệ chuyển ê đế 787 đ c Nguồn thu từ hoạ động kinh tế khu v tế c i qua ó 1999 ê 35,7% 50% ị hóa vừa kết qu xã hội Khu v ị quố đ ề chất Theo số liệu Bộ Xây d ng: ị từ 629 đ (2015) Tỷ lệ đ đ ế c Tổng thu ngân sách khu v đ ị chiếm đ ị chiếm 70% tổng thu ngân sách toàn quốc Trong bối c nh Việt Nam tham gia Hiệ đị Đối tác Kinh tế X ê T rộng vào kinh tế quốc tế, việ v i nhu c u tiề thị ó e từ Dư đị - TPP hội nh p sâu đị ư ng bền vững tạ ể đ ẽ đị ê , ộ ố ế, ó đ độ công nghiệp dịch vụ T ẽ ị phù hợp độ ại, ể đ ể ị ủ ố ề ữ , đượ độ đị , ố độ ữ ủ ứ T 10 ưở ề ấ ổ đị N ư: ộ, ụ ườ ế , ê đ , , ó , Q ề ế ế, ỉ ế ế ĩ ế ổ ể C ề ẩ ế ề ề ố ộ đ ểm miền Trung, có Qu ng Ngãi tỉnh nằm vùng kinh tế tr vị địa lý thu n lợi v i hệ thố d đồng bộ, có tiề đ đượ đ n phát triển công nghiệp dịch vụ Trên địa bàn tỉnh có khu cơng nghiệp khu kinh tế Dung Quất v i hạt nhân nhà máy l c d u Dung Quất Hệ thống giao thông thu n lợi v i hệ thống đường (Quốc lộ 1, Quốc lộ 24, đường cao tố Đ Nẵng – Qu ng Ngãi), đường sắt Bắc Nam, c ng hàng không Chu Lai, c ng biể ề phát triển du lịch v i 130km bờ biển gồm nhiều Quất Tỉnh có tiề bãi biể đẹp, v i nhiề T ộ - ê , ê ị ị ề ó ó ề , ế đố đ Vùng kinh tế tr ợ , ê ố ấ ưở Tr ế ế, ệ ấ ứ : ệ , ẽ ể ợ, ủ đ ụ đạ đ ứ ể đ ị ủ ỉ , ể ư: ị ế ố ấ , ứ ềđ ể , ưở ế- i s phát triển kinh tế chung c c đ ểm Miền Trung, tỉnh Qu ng Ngãi có nhữ ộ ế– ộ ặ ẽ Tề ế ệ , đ ữ ấ ộ , ó ịch s (chi tiết Phụ lục H.01) ủ ỉ ấ , c sâu Dung ị ụ ộ ư: ộ ề T đồ ế ể , , đ , D Q ấ, ệ VSI , ố Đ Nẵ đề ệ Đ –Q ị - Dị N ợ ụ VSI , ấ Q ố , ể ưởng kinh tế phát triể đ ộ , đườ ạ, ị ị ủ ỉ ; ấn đấu th c mục tiêu nguyện v ng củ Đ ng nhân dân tỉnh Qu ng Ngãi: “Tiếp tục xây dựng Đảng sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống anh hùng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển toàn diện đồng kinh tế - xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng đại”(Nghị Đại hội Đảng tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020) [20] Để tạ triển khai xây d ng phát triển hệ thố N theo Quy hoạch xây d ng vùng tỉnh Qu đế 2030, T e cấ Bộ Xây d ệc l đế C ị toàn tỉnh c n thiết ể đ ê đ ị tỉnh Qu ng Ngãi đư tỉnh Qu ng Ngãi, nhằ ệ thố đ định ng gi i pháp động vốn, phân bổ nguồn l c phát triể đ chế ng 12/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 ,C lộ trình, kế hoạch, danh mụ ị tồn tỉnh 2020, đị ể đ ng d n củ T đ ị toàn ị toàn tỉnh phát triể đồng bộ, bền vững [30] Những vấ đề c n ph i gi i từ sách phát triể đ V i t m quan tr ng sách phát triể đ tỉnh Qu ng Ngãi, tác gi ch tiễn tỉnh Quảng Ngãi” đề ị ị đ ạn “Chính sách phát triển thị từ thực đề tài nghiên cứu lu ạc sỹ chuyên ngành Chính sách cơng Tình hình nghiên cứu đề tài Tác gi Võ V v ê đề “Q Lợi lu n án tiế nêu lên s c n thiết qu đối v đấ đ đ ĩ ê Q n lý công ị thành phố Đ Nẵ ị thời kỳ hội nh p Tác gi ”đ ... VIỆN KHOA HỌC Xà HỘI PHẠM THỊ THỦY TIÊN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NGÃI Chun ngành: Chính sách cơng Mã số: 834.04.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN... Những vấ đề c n ph i gi i từ sách phát triể đ V i t m quan tr ng sách phát triể đ tỉnh Qu ng Ngãi, tác gi ch tiễn tỉnh Quảng Ngãi đề ị ị đ ạn Chính sách phát triển thị từ thực đề tài nghiên cứu... th c sách phát triể đ 1.3 Các yếu tố ưởng tổ chức th c sách phát triể đ 1.4 Các tiề đề phát triể đ ị 16 ị 26 ị 31 CHƢƠNG THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TẠI TỈNH QUẢNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách phát triển đô thị từ thực tiễn tỉnh quảng ngãi ( Luận văn thạc sĩ), Chính sách phát triển đô thị từ thực tiễn tỉnh quảng ngãi ( Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay