18 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn sinh học THPT chuyên nguyễn huệ hà nội file word có lời giải chi tiết

17 45 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:01

Đề thi thử họcTHPT Chuyên Nguyễn Huệ - Nội - Năm 2018 I Nhận biết Câu Tùy chọn sau liệt kê cách xác chuỗi kiện dịch mã? A Nhận biết codon → chuyển vị trí → hình thành liên kết peptit → chấm dứt B Hình thành liên kết peptit → nhận biết codon → chuyển vị trí → chấm dứt C Nhận biết codon → hình thành liên kết peptit → chuyển vị trí → chấm dứt D Nhận biết codon → hình thành liên kết peptit → chấm dứt → chuyển vị trí Câu Nối nội dung cột phù hợp với nội dung cột Cột Cột thể làm thay đổi axit amin chuỗi polipeptit Thể đột biến Đột biến điểm gồm dạng đột biến mất, b thêm, thay Một cặp nu Hậu đột biến gen c Là nguyên liệu chọn giống tiến hóa Đột biến thay cặp nu d Là đột biến biểu kiểu hình Đột biến cặp nu e thể lợi, hại trung tính Đột biến gen làm xuất alen f quần thể a Làm thay đổi toàn bộ ba sau đột biến Đáp án xác A 1-c; 2-b; 3-e; 4-a; 5-f; 6-d B 1-d; 2-e; 3-b; 4-a; 5-f; 6-c C 1-d; 2-b; 3-e; 4-a; 5-f; 6-c D 1-d; 2-b; 3-e; 4-f; 5-a; 6-c Câu Khẳng định sau ARN nhân chuẩn thật? A Intron thêm vào ARN B Exon ghép lại với C Sau phiên mã mARN tham gia vào dịch mã D Các phân tử ARN biến đổi vận chuyển vào nhân Câu Điều sau xảy ARN polymerase gắn vào ADN promoter? A Bắt đầu tiến hành tái ADN B Chấm dứt tổng hợp phân tử ARN Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word C Bắt đầu phân tử ARN D Bắt đầu chuỗi polypeptit Câu Các enzyme xúc tác sau liên kết nucleotit ARN tế bào chất để tạo thành ARN? A ARN polymerase B ARN ligase C Helicase D ADN polimeraza Câu Nếu nội dung G + X ARN tế bào E coli 30%, hàm lượng G + X ADN sinh ARN A 15% B 30% C 50% D 60% Câu sơ đồ phản ánh vận động thông tin di truyền (1) ADN → ARN (2) ARN → protein (3) protein → ARN (4) protein → ADN A B C D Câu Sự khác biệt dễ nhận thấy dạng đột biến chuối nhà 3n từ chuối rừng 2n A Chuối rừng hạt, chuối nhà khơng hạt B Chuối nhà hạt, chuối rừng khơng hạt C Chuối nhà sinh sản hữu tính D Chuối nhà khơng hoa Câu Nhận xét tính xác nội dung (1) Kĩ thuật cấy gen với mục đích sản xuất chế phẩm sinh học quy mô công nghiệp , tế bào nhận phổ biến vi khuẩn E.coli E.coli tốc độ sản sinh nhanh (2) Trong chọn giống tiến hành tự thụ phấn bắt buộc để giảm tỉ lệ đồng hợp (3) Không sử dụng thể lai F1 để làm giống ưu lai thường biểu cao F1 sau giảm dần đời (4) Phương pháp nuôi cấy mô tế bào dựa sở tế bào học nhân đôi phân li đồng nhiễm sắc thể giảm phân A (1) đúng, (2) sai, (3) đúng, (4) B (1) đúng, (2) đúng, (3) đúng, (4) sai C (1) đúng, (2) sai, (3) đúng, (4) sai D (1) sai, (2) sai, (3) đúng, (4) sai II Thông hiểu Câu 10 Cho kiện diễn trình phiên mã: Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word (1) ARN pôlimeraza bắt đầu tổng hợp mARN vị trí đặc hiệu (khởi đầu phiên mã) (2) ARN pơlimeraza bám vào vùng điều hồ làm gen tháo xoắn để lộ mạch gốc chiều 3' - 5' (3) ARN pôlimeraza trượt dọc theo mạch mã gốc gen chiều 3' - 5' (4) Khi ARN pôlimeraza di chuyển tới cuối gen, gặp tín hiệu kết thúc dừng phiên mã Trong trình phiên mã, kiện diễn theo trình tự A (1) → (4) → (3) → (2) B (1) → (2) → (3) → (4) C (2) → (1) → (3) → (4) D (2) → (3) → (1) → (4) Câu 11 Cho phát biểu sau điều hòa hoạt động gen: (1) Điều hòa hoạt động gen sinh vật nhân sơ chủ yếu xảy cấp độ phiên mã (2) Gen điều hòa qui định tổng hợp protein ức chế Protein liên kết với vùng vận hành ngăn cản trình phiên mã làm cho gen cấu trúc không hoạt động (3) Trật tự nucleotit đặc thù mà enzim ADN- polimeraza nhận biết khởi đầu phiên mã vùng khởi động (4) Mơ hình Operon khơng chứa gen điều hòa Số phát biểu là: A.1 B C D Câu 12 Một tế bào E coli phân tử ADN vùng nhân chứa phóng xạ N15 Được ni cấy mơi trường N14, trình phân chia vi khuẩn tạo tế bào Số phân tử ADN vùng nhân E coli chứa N15 phóng xạ tạo trình A B C D Câu 13 Cho thông tin sau đây: (1) mARN sau phiên mã trực tiếp dùng làm khuôn để tổng hợp prôtêin (2) Khi ribôxôm tiếp xúc với mã kết thúc mARN q trình dịch mã hồn tất (3) Nhờ enzim đặc hiệu, axit amin mở đầu cắt khỏi chuỗi pôlipeptit vừa tổng hợp (4) mARN sau phiên mã phải cắt bỏ intron, nối êxôn lại với thành mARN trưởng thành Các thông tin phiên mã dịch mã với tế bào nhân thực tế bào nhân sơ A (2) (3) B (3) (4) C (1) (4) D (2) (4) Câu 14 Yếu tố sau không cần thiết dịch mã xảy ra? A Mẫu ADN B Ribosome C tARN D Các enzym khác protein Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 15 Giả sử bạn cung cấp môi trường phù hợp với phân chia vi khuẩn E coli, phóng xạ Thymine thêm vào Điều xảy tế bào nguyên phân lần diện phóng xạ này? A Một tế bào ADN phóng xạ B Khơng tế bào chứa phóng xạ C Thymine phóng xạ cặp với Guanine khơng phóng xạ D ADN phóng xạ hai tế bào Câu 16 Khi phân tử ADN chép để tạo hai phân tử ADN chứa A khơng ADN mẹ B 25% ADN mẹ C 50% ADN mẹ D 75% ADN mẹ Câu 17 Một thể tế bào chứa cặp nhiễm sắc thể giới tính XAXa Trong q trình giảm phân phát sinh giao tử, số tế bào cặp nhiễm sắc thể không phân li lần phân bào II Các loại giao tử tạo từ thể là: A XAXa , XaXa, XA, Xa, O B XAXA , XAXa, XA, Xa, O C XAXA, XaXa , XA, Xa, O D XAXa, O, XA, XAXA Câu 18 Những nhận định di truyền quần thể (1) Luật Hơn nhân gia đình cấm khơng cho người họ hàng gần (trong vòng đời) kết với giao phối gần xuất kiểu gen đồng hợp tử lặn hại (2) Một điều kiện nghiệm định luật Hacđi - Vanbec khơng đột biến chọn lọc tự nhiên (3) Trong quần thể tự phối thành phần kiểu gen quần thể xu hướng ngày phong phú đa dạng kiểu gen (4) Quần thể 100% kiểu gen AA không cân mặt di truyền Số nhận định A B C D Câu 19 Những thơng tin HIV- AIDS đây, thơng tin khơng xác? (1) Sau q trình xâm nhập vào tế bào người HIV sử dụng enzim phiên mã ngược để tổng hợp ADN khuôn ARN (2) HIV lây truyền qua ba đường đường máu, tình dục khơng an tồn, từ mẹ sang (3) Mẹ bị nhiễm HIV di truyền sang (4) HIV- AIDS người, khơng lồi khác A B C D Câu 20 Đặc điểm cá thể tạo nhân vơ tính Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A mang đặc điểm giống hệt cá thể mẹ mang thai sinh B tuổi thọ ngắn cá thể loài sinh phương pháp tự nhiên C sinh từ tế bào xôma, không cần nhân tế bào sinh dục D kiểu gen giống hệt cá thể cho nhân Câu 21 nội dung khơng (1) Kết tượng giao phối gần tạo ưu lai (2) Tạo giống phương pháp đột biến thường phổ biến chăn nuôi (3) Enzim giới hạn (restrictaza) dùng kĩ thuật chuyển gen tác dụng cắt nối ADN plasmit điểm xác định (4) Thể đa bội lẻ thường nhân giống phương pháp vơ tính A B C D Câu 22 Ở đậu Lan, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp Cho thân cao giao phấn với thân cao (P) , thu F1 gồm 901 thân cao 299 thân thấp Dự đoán sau đúng? A Cho toàn thân cao F1 tự thụ phấn đời thu số thân thấp chiếm 1/6 B Cho F1 giao phấn ngẫu nhiên F xuất kiểu gen lặn chiếm 12,5% C Cho toàn thân cao F1 thụ phấn cho thân thấp khử nhị đời thu 50% thân cao D Các thân cao P kiểu gen khác III Vận dụng Câu 23 Quan sát hình ảnh cho biết tế bào giai đoạn trình phân bào Cho biết NST lưỡng bội loài bao nhiêu? Biết trình phân bào diễn bình thường A Kì nguyên phân, 2n = 10 B Kì giảm phân 1,2n = C Kì giảm phân 2, 2n = 10 D Kì nguyên phân, 2n = Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 24 Trong tế bào nhân chuẩn, phản ứng phosphoryl hóa oxy hố xúc tác enzym khác Điều sau đúng? Điều sai? Giải thích? A Tất enzyme mã hoá ADN nhân, tổng hợp ribosome đưa vào ty thể B Một số enzyme mã hoá ADN ty thể mARN chúng đưa ty thể enzyme tổng hợp ribosome tế bào chất Sau enzyme sau đưa trở lại ty thể C Một số số chúng mã hoá ADN ty thể tổng hợp riboxom ti thể D Một mARN ADN ty thể đưa bên ty thể Tổng hợp enzyme nhập vào ty thể Câu 25 Khi thể thực khuẩn T2 lây nhiễm tế bào Escherichia coli, thành phần thể thực khuẩn xâm nhập vào tế bào chất vi khuẩn? A toàn thực khuẩn B protein C ADN D vỏ capsit EG Khi 150 tế bào thể tham gia giảm phân eg tạo giao tử, giao tử tạo ra, giao tử abDEg chiếm 2% Số tế bào xảy hoán vị gen bao nhiêu? Câu 26 Xét thể kiểu gen AabbDd A 64 B 48 C 16 D.32 Câu 27 Một dòng chủng chiều cao trung bình 24 cm Một dòng thứ hai lồi chiều cao trung bình 24 cm Khi lai với cho F1 cao 24 cm Tuy nhiên, F1 tự thụ phấn, F hiển thị loạt độ cao ; số lượng lớn tương tự P F1, khoảng 4/1000 số cao 12 cm 4/1000 số cao 36 cm Tỉ lệ cao xấp xỉ 27 cm ? (Giả sử alen vai trò đóng góp vào việc xác định chiều cao cây) A 3/4 B 9/16 C 56/256 D 64/256 Câu 28 Cho tế bào sinh tinh lồi động vật, tế bào kiểu gen Aabb, tế bào kiểu gen AaBb Quá trình giảm phân diễn bình thường tế bào sinh tinh nói tạo tối thiểu loại tinh trùng? Đó loại nào? A ; AB, Ab, ab Ab, aB, ab B 2; AB, ab Ab, aB C 4; AB, Ab, ab, aB D 6; AB, Ab, aB, ab, A, a Câu 29 Bệnh teo alen lặn NST X gây nên Khơng gen NST Y Các nạn nhân gần chàng trai, thường chết trước tuổi dậy Lí để rối loạn không gặp phải gái? A Sự biểu gen phụ thuộc vào giới tính B Do chàng trai bị bệnh chết trước tuổi dậy Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word C Do nữ giới cần hai alen lặn biểu thành bệnh teo D Do trai cần alen lặn biểu thành bệnh Câu 30 Vợ chồng nhóm máu A, đứa đầu họ trai nhóm máu O, thứ gái máu A Người gái họ kết với người chồng nhóm máu AB Xác suất để cặp vợ chồng trẻ sinh hai người khơng giới tính khơng nhóm máu bao nhiêu? A 7/24 B 9/32 C 22/36 D 11/36 Câu 31 Bạch tạng gen lặn nhiễm sắc thể thường 2500 gia đình bố mẹ bình thư ờng, 4992 người bình thường 150 người da bạch tạng Bao nhiêu bình thường mà bố mẹ bình thường kiểu gen đồng trội? A 4452 B 4534 C 4542 D 4890 Câu 32 Ở người, da bình thường alen trội A nằm nhiễm sắc thể thường qui định, da bạch tạng alen a quy định Trong quần thể người xem cân di truyền, tới 91% dân số da bình thường.Trong quần thể nêu trên, hai vợ chồng da bình thường xác suất sinh trai da bạch tạng A 2,66% B 2, 21% C 5,25% D 5,77% Câu 33 Ở lồi thực vật, tính trạng hình dạng gen hai alen quy định Gen A quy định tròn trội hồn tồn so với alen a quy định bầu dục Cho (P) kiểu gen dị hợp Aa tự thụ phấn, thu F1 Biết không phát sinh đột biến biểu gen không phụ thuộc vào điều kiện môi trường Kết luận nói kiểu hình F1 là: A Trên F1 loại quả, bầu dục tròn B Trên F1 hai loại quả, 50% số tròn 50% số bầu dục C Trên F1 hai loại quả, 75% số tròn 25% số bầu dục D Các F1 ba loại kiểu hình, 25% số tròn, 25% số bầu dục 50% số tròn bầu dục IV Vận dụng cao Câu 34 Nghiên cứu trước cho thấy sắc tố hoa đỏ loài thực vật kết dãy phản ứng hóa học bao gồm nhiều bước tất sắc tố trung gian màu trắng Ba dòng chủng với hoa trắng (Trắng 1, 3) loài lai với tỷ lệ sau màu sắc thu cháu nhu sau: Thứ tự Phép lai F1 F2(F1 X F1) Trắng X Trắng 100% đỏ đỏ: trắng Trắng X Trắng 100% đỏ đỏ: trắng Trắng X Trắng 100% đỏ đỏ: trắng Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Trong luận sau kết luận Những kết cho thấy màu hoa điều khiển hai gen Cây F1 tất dị hợp tử tất gen điều khiển màu hoa Một phép lai cá thể F1 phép lai cá thể trắng chủng cho đời 100% cá thể trắng Một phần tư số lai cá thể F1 phép lai cá thể F1 phép lai cho màu trắng A B C D Câu 35 Các mơ hình chu kì tế bào khác (từ A đến D) trình bày Sắp xếp chúng với loại tế bào cho mà chúng đại diện Giải thích? Các loại tế bào I Tế bào biểu mơ người II Tế bào phôi lên đến giai đoạn 128 tế bào III Tế bào tuyến nước bọt ruồi giấm (Drosophila) IV Động vật nguyên sinh A I:D ; II:A ; III:C ; IV:B B I:A ; II:D ; III:C ; IV:B C I:B ; II:A ; III:C ; IV:D D I:D ; II:C ; III:A; IV:B Câu 36 Một Operon trình tự nucleotit đặt tên Q , R, S, T, U Dưới đột biến đoạn hậu xảy trình tự Trong nhận xét nhận định đúng, nhận định sai? Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Vùng S T vùng liên quan đến gen điều hòa vùng vận hành O Vùng Q liên quan đến vùng khởi động Đoạn U vùng liên quan tới vùng vận hành Đoạn R, U chắn liên quan đến gen điều hòa A B C D Câu 37 Ở lồi thực vật, tính trạng chiều cao cặp gen quy định, tính trạng hình dạng cặp gen khác quy định Cho thân cao, dài chủng giao phấn với thân thấp, tròn chủng (P) , thu F1 gồm 100% thân cao, tròn Cho F1 tự thụ phấn, thu F gồm loại kiểu hình, thân cao, tròn chiếm tỉ lệ 50,64% Biết trình phát sinh giao tử đực giao tử xảy hoán vị gen với tần số Trong kết luận sau, kết luận với phép lai trên? (1) F2 10 loại kiểu gen (2) F2 loại kiểu gen quy định kiểu hình mang tính trạng trội tính trạng lặn (3) Ở F 2, số cá thể kiểu gen khác với kiểu gen F1 chiếm tỉ lệ 64,72% (4) F1 xảy hoán vị gen với tần số 8% (5) Ở F2, số cá thể kiểu hình thân thấp, tròn chiếm tỉ lệ 24,84% A (1), (2) (3) B (1), (2) (4) C (1), (2) (5) D (2), (3) (5) Câu 38 Ở người, xét hai cặp gen phân li độc lập nhiễm sắc thể thường, gen quy định enzim khác tham gia vào q trình chuyển hóa chất co thể theo sơ đồ sau: Các alen đột biến lặn a b không tạo enzim A B tương ứng, alen A B alen trội hồn tồn Khi chất A khơng chuyển hóa thành chất B thể bị bệnh H Khi chất B khơng chuyển hóa thành sản phẩm P thể bị bệnh G Khi chất A chuyển hóa hồn tồn thành sản Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word phẩm P thể không bị hai bệnh Một người đàn ông bị bệnh H kết hôn với người phụ nữ bị bệnh G Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, cặp vợ chồng tối đa khả sau đây? (1) Bị đồng thời hai bệnh G H (2) Chỉ bị bệnh H (3) Chỉ bị bệnh G (4) Không bị đồng thời hai bệnh G H A B C D Câu 39 Ở loài thực vật, cho tròn lai phân tích thu F1 tỉ lệ dài: tròn Cho tất dài F1 giao phấn ngẫu nhiên, tỉ lệ kiểu hình dài thu F là: A 1/36 B 16/36 C 1/18 D 17/18 Câu 40 Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người hai alen gen quy định Biết không phát sinh đột biến tất cá thể phả hệ, xác suất sinh đầu lòng khơng mang alen gây bệnh cặp vợ chồng III 14 - III 15 A 4/9 B 7/15 C 29/30 D 3/5 Trang 10 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu Chọn đáp án C Câu Chọn đáp án C Câu Chọn đáp án B Câu Chọn đáp án C Câu Chọn đáp án A Câu Chọn đáp án B %G ADN = % (G+X)/2 ARN = 15% %G ADN = % X ADN → G + X = 30% Đáp án B Câu Chọn đáp án B Câu Chọn đáp án A Câu Chọn đáp án C Câu 10 Chọn đáp án C Câu 11 Chọn đáp án C Câu 12 Chọn đáp án A Câu 13 Chọn đáp án A Câu 14 Chọn đáp án A Câu 15 Chọn đáp án D ADN phân chia tế bào Trong ADN sợi ADN cũ sợi ADN (chứa phóng xạ Timin) Nên phóng xạ timin tế bào Đáp án D Câu 16 Chọn đáp án C Theo nguyên tắc bán bảo toàn sợi ADN mạch mạch cũ mẹ Đáp án C Câu 17 Chọn đáp án C XAXa rối loạn giảm phân tạo giao tử XAXA, XaXa O Các tế bào bình thường tạo giao tử XA Xa Trang 11 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Đáp án C Câu 18 Chọn đáp án A Câu 19 Chọn đáp án A Câu 20 Chọn đáp án A Câu 21 Chọn đáp án B Câu 22 Chọn đáp án A 1/3AA, 2/3Aa tự thụ thu 1/3AA 2/3(1/4AA + 2/4Aa + 1/4aa) Cây thấp = 1/4.2/3 = 1/6 Đáp án A Câu 23 Chọn đáp án C NST kép dàn hàng trước mặt phẳng xích đạo, nên kì Số NST lẻ nên khơng phải kì nguyên phân, kì giảm phân NST dàn thành hàng → kì giảm phân chứa n NST kép → Đáp án C Câu 24 Chọn đáp án C Ti thể hệ gen riêng, enzim chuỗi hơ hấp nội bào gen nằm hệ gen ti thể tổng hợp riboxom ti thể Đây chứng chứng minh giải thuyết cộng sinh tế bào nhân sơ tế bào nhân thực Đáp án C Câu 25 Chọn đáp án C Đây thí nghiệm kinh điể chứng minh axit nucleic vật chất di truyền protein Vật chất xâm nhập vào vi khuẩn vật chất di truyền, ngày hiểu ADN ARN Đáp án C Câu 26 Chọn đáp án B thể kiểu gen AabbDd giảm phân Giao tử abDEg = 2% → Eg = 8% → f = 16 Số tế bào hoán vị = 2f = 32% = 42.150/100 = 48 Vậy số tế bào xảy hoán vị gen 48 Đáp án B Câu 27 Chọn đáp án C Trang 12 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Cây cao = 36cm Cây thấp = 12cm Cây cao trung bình = 24cm Cây cao 12cm = 1/256 = 1/44 = cao 36cm Chiều cao cặp gen tác động cộng gộp quy định → kiểu gen cao nhất: AABBCCDD; thấp nhất: aabbccdd; cao trung bình: AaBbCcDd Mỗi gen trội làm cao thêm khoảng 3cm P: AABBCCDD x aabbccdd → F1: AaBbCcDd Cây cao 72 cm alen trội = C85/44 = 56/256 Câu 28 Chọn đáp án A Aabb cho loại giao tử Ab ab AaBb cho loại giao tử AB ab Ab aB tế bào tối thiểu loại giao tử 3; AB, Ab, ab Ab, aB, ab Đáp án A Câu 29 Chọn đáp án B Câu 30 Chọn đáp án D Kiểu gen vợ chồng nhóm máu A IAIO Người gái nhóm máu A xác suất kiểu gen 1/3 IAIA, 2/3 IAIO Người gái lấy chồng kiểu gen IAIB Xác suất họ sinh hai đứa khơng giới tính ½ Tỉ lệ alen mẹ IA = 1/3 + 1/3 = 2/3, IO = 1/3 Tỉ lệ alen bên bố 1/2IA : 1/2IB F1: 2/6IAIA : 1/6IAIOa; 2/6IAIB; 1/6IBIO Tỉ lệ kiểu hình: 3/6 nhóm máu A: 2/6 nhóm máu AB: 1/6 nhóm máu B Xác suất sinh nhóm máu giống = 3/6.3/6 + 2/6.2/6 + 1/6.1/6 = 14/36 Xác suất sinh khác nhóm máu = – 14/36 = 22/36 Xác suất sinh khác giới tính, khác nhóm máu = 1/2.22/36 = 11/36 Đáp án D Câu 31 Chọn đáp án C Những cặp bố mẹ bình thường kiểu gen: AA x AA, AA x Aa, Aa x Aa Trang 13 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Chỉ cặp bố mẹ kiểu gen Aa x Aa sinh bị bạch tạng Ta có: Aa x Aa → 3/4A- : 1/4aa hay 3/4 bình thường : 1/4 bạch tạng Số bị bạch tạng sinh 150 → số bình thường (A-) sinh từ phép lai Aa x Aa 150.3 = 450 Vậy số bình thường sinh từ cặp vợ chồng bên bố mẹ mang kiểu gen đồng hợp tử trội là: 4992 – 450 = 4542 → Đáp án C Câu 32 Chọn đáp án A Số người bạch tạng 0,09 = 0,3^2 suy p = 0,7 q = 0,3 Xác suất người bình thường sinh bị bệnh là: [2pq/(p^2=2pq)] = 2.0,7.0,3/0,49 + 0,42 = 0,46 Suy tỷ lệ vợ chồng bình thường, bạch tạng = 0,46.0,46.0,25 = 0,0525 Con trai bạch tạng 1/2.0,0525 = 2,66% D A : A Câu 33 Chọn đáp án A Quả F1 nằm F1 nên F1 kiểu gen hình dạng Trên F1 loại Đáp án A Câu 34 Chọn đáp án A dòng chủng hoa trắng, F1 ln 16 tổ hợp giao tử chứng tỏ dòng hoa trắng kiểu gen AAbbDD, aaBBDD, AABBdd A-B-D-: hoa đỏ, lại hoa trắng Phép lai 1: AabbDD x aaBBDD → F1 AaBbDD → F2: đỏ : trắng Phép lai 2: aaBBDD x AABBdd → F1 AaBBDd → F2: đỏ : trắng Phép lai 3: AAbbDD x AABBdd → F1 AABbDd → F2: đỏ : trắng Nên 1, 2, sai, Đáp án A Câu 35 Chọn đáp án A I Tế bào biểu mơ người: Tiến hành ngun phân bình thường nên đủ giai đoạn G1, S, G2, M, phân chia tế bào chất → D II Tế bào phôi lên đến giai đoạn 128 tế bào: tốc độ phân chia nhanh bỏ qua giai đoạn tăng trưởng G1 →A Trang 14 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word III Tế bào tuyến nước bọt ruồi giấm (Drosophila): nhân nhân đơi khơng phân chia, khơng ngun phân → C IV Động vật nguyên sinh: Phân chia hình thức phân đơi, khơng phải ngun phân nên phân chia tế bào chất diễn ngẫu nhiên → B Đáp án A Câu 36 Chọn đáp án B Vùng S, T gen biểu gen, chứng tỏ q trình phiên mã ln xảy ra, nên Vùng S T vùng liên quan đến gen điều hòa vùng vận hành O xác vùng gen ln phiên mã Vùng Q liên quan đến vùng khởi động, đoạn Q gen không hoạt động, vùng khởi động P nơi gắn enzim ARN pol Đoạn U vùng liên quan tới vùng vận hành, gen hoạt động bình thường sai Đoạn R, U chắn liên quan đến gen điều hòa mà gen hoạt động bình thường sai đáp án Đáp án B Câu 37 Chọn đáp án A Theo công thức số loại kiểu gen = r (r + 1)/2 = 10 → Số kiểu gen thể mang tính trạng trội tính trạng lặn = Ab/Ab; Ab/ab; aB/aB; aB/ab → A-B- = 50% + ab/ab → ab/ab = 0,64% → ab =0,08 2Ab/aB = 2.0,42.0,42 = 0,3528 Tỉ lệ kiểu gen khác f1 = – 0,3528 = 0,6472 → Tần số hoán vị gen = + = 16% → sai Kiểu hình thân thấp, tròn = aB/aB aB/ab = 0,25 – ab/ab = 0,25 – 0,0064 = 0,2436 → sai Đáp án A Câu 38 Chọn đáp án B A-B-: Bình thường A-bb: bệnh G aaB-: bệnh H Trang 15 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word aabb: bệnh H Người đàn ông bệnh H aaBB, aaBb, aabb Kết hôn phụ nữ bệnh G: Aabb, AAbb Bị đồng thời hai bệnh G H khơng thể, người mắc hai bệnh Chỉ bị bệnh H thể xảy bố aaBB, aaBb, aabb x mẹ Aabb Chỉ bị bệnh G thể xảy bố aabb x mẹ AAbb ví dụ tương tự Không bị đồng thời hai bệnh G H thể xảy bố aaBB x mẹ AAbb ví dụ tương tự Đáp án B Câu 39 Chọn đáp án D Aabb, aaBb, aabb phép lai sau Aabb x Aabb → 3A-bb : 1aabb aaBb x aaBb → 3aaB- : 1aabb aabb x aabb → aabb Aabb x aaBb → 2AaBb : 2aaBb : 2Aabb : 2aabb Aabb x aabb → 4Aabb : 4aabb aaBb x aabb → 4aaBb : 4aabb Số câu tròn = số dài = 34 Đáp án D Câu 40 Chọn đáp án B Quy ước: A: bình thường, a: bị bệnh, I1 I2 kiểu gen Aa II7 kiểu gen 1/3AA : 2/3Aa giảm phân cho 2/3A : 1/3a II8 bình thường ln nhận giao tử a từ bố I4 nên II8 chắn kiểu gen Aa giảm phân cho 1/2A : 1/2a II7 x II8: (2/3A : 1/3a) x (1/2A : 1/2a), III14 bình thường kiểu gen: 2/5AA : 3/5Aa giảm phân cho 7/10A : 3/10a III16 bị bệnh chứng tỏ II10, II11 kiểu gen Aa, III15 kiểu gen 1/3AA : 2/3Aa giảm phân cho 2/3A : 1/3a III14 x III15: (7/10A : 3/10a) x (2/3A : 1/3a) Trang 16 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Xác suất sinh đầu lòng khơng mang alen gây bệnh cặp vợ chồng III.14 – III.15 là: 7/10A 2/3A = 7/15 Trang 17 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word ... chuối nhà 3n từ chuối rừng 2n A Chuối rừng có hạt, chuối nhà khơng hạt B Chuối nhà có hạt, chuối rừng khơng hạt C Chuối nhà sinh sản hữu tính D Chuối nhà khơng có hoa Câu Nhận xét tính xác nội dung... Trên F1 có loại quả, bầu dục tròn B Trên F1 có hai loại quả, có 50% số tròn 50% số bầu dục C Trên F1 có hai loại quả, có 75% số có tròn 25% số có bầu dục D Các F1 có ba loại kiểu hình, có 25%... bình thường có kiểu gen: AA x AA, AA x Aa, Aa x Aa Trang 13 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Chỉ có cặp bố mẹ có kiểu gen Aa x Aa sinh bị
- Xem thêm -

Xem thêm: 18 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn sinh học THPT chuyên nguyễn huệ hà nội file word có lời giải chi tiết , 18 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn sinh học THPT chuyên nguyễn huệ hà nội file word có lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay