16 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn sinh học THPT chuyên bắc ninh bắc ninh lần 1 file word có lời giải chi tiết

18 34 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:01

Đề thi thử THPT chuyên Bắc Ninh - Bắc Ninh - Lần - Năm 2018 I Nhận biết Câu Cặp quan sau chứng chứng tỏ sinh vật tiến hóa theo hướng đồng quy tính trạng? A Cánh chim cánh bướm B Ruột thừa người ruột tịt động vật C Tuyến nọc độc rắn tuyến nước bọt người D Chân trước mèo cánh rơi Câu Để tăng suất trồng người ta tạo giống tam bội Loài sau phù hợp cho việc tạo giống theo phương pháp đó? l Ngơ Đậu tương Củ cải đường Lúa đại mạch Dưa hấu Nho A 3, 4, B 2, 4, C 1, 3, D 3, 5, Câu Hai loài họ hàng sống khu phân bố lại khơng giao phối với Lí sau nguyên nhân làm cho hai lồi cách li sinh sản? Chúng nơi khác nên cá thể không gặp gỡ Nếu giao phối không tạo lai tạo lai bất thụ Chúng mùa sinh sản khác Con lai tạo thường sức sống nên bị đào thải Chúng tập tính giao phối khác Chúng cấu tạo quan sinh sản khác Phương án A 1, 2, 5, B 1, 2, 3, 4, 5, C D 1, 3, 5, Câu Chuyển gen tổng hợp Insulin người vào vi khuẩn, tế bào vi khuẩn tổng hợp prơtêin Insulin mã di truyền A tính phổ biến B tính đặc hiệu C tính thối hóa D ba kết thúc II Thơng hiểu Câu Trong quần thể loài ngẫu phối, tỉ lệ giao tử mang gen đột biến 10% Theo lí thuyết, tỉ lệ hợp tử mang gen đột biến là: Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A 19% B 10% C 1% D 5% Câu Xét trường hợp sau: (1) Những cá thể sức sống bị đào thải, kết giảm mật độ cá thể quần thể (2) Các cá thể đánh nhau, dọa nạt tiếng hú dẫn tới số cá thể buộc phải tách khỏi đàn (3) Khi thiếu thức ăn, số động vật ăn thịt lẫn (4) Thực vật tự tỉa thưa làm giảm số lượng cá thể quần thể (5) Sự quần tụ cá thể lồi làm tăng khả thác nguồn sống mơi trường Những trường hợp cạnh tranh loài gây là: A (1), (2), (3), (4) B (1), (2), (3), (5) C (2), (3), (4), (5) D (1), (3), (4), (5) Câu trình tự ARN (5'-AUG GGG UGX XAU UUU-3') mã hóa cho đoạn Polipepptit gồm aa Sự thay nu dẫn đến việc đoạn polipeptit lại aa A thay X ba nu thứ ba A B thay A ba X C thay G ba A D thay U ba nu A Câu Nghiên cứu thay đổi thành phần kiểu gen quần thể qua hệ liên tiếp thu kết sau: Thế hệ Kiểu gen AA Kiểu gen Aa Kiểu gen aa F1 0,49 0,42 0,09 F2 0,49 0,42 0,09 F3 0,21 0,38 0,41 F4 0,25 0,30 0,45 F5 0,28 0,24 0,48 Quần thể chịu tác động nhân tố tiến hóa sau đây? A Đột biến gen chọn lọc tự nhiên B Chọn lọc tự nhiên yếu tố ngẫu nhiên C Các yếu tố ngẫu nhiên giao phối không ngẫu nhiên D Đột biến gen giao phối không ngẫu nhiên Câu Trong phát biểu sau, phát biểu mối quan hệ cạnh tranh cá thể quần thể sinh vật? (1) Khi quan hệ cạnh tranh gay gắt cá thể cạnh tranh yếu bị đào thải khỏi quần thể Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word (2) Quan hệ cạnh tranh xảy mật độ cá thể quần thể tăng lên cao, nguồn sống môi trường không đủ cung cấp cho cá thể quần thể (3) Quan hệ cạnh tranh giúp trì số lượng cá thể quần thể mức độ phù hợp, đảm bảo tồn phát triển quần thể (4) Quan hệ cạnh tranh làm tăng nhanh kích thước quần thể A B C D Câu 10 Ở lồi động vật, tính trạng màu lơng gen alen quy định (A quy định lơng đen trội hồn tồn so với a quy định lơng trắng), gen nằm NST giới tính đoạn tương đồng Cho đực (XY) lơng đen giao phối với lông trắng F1 gồm 100% cá thể lông đen Các cá thể F1 giao phối tự do, theo lí thuyết tỉ lệ kiểu hình F2 là: A 50% đực lông đen, 50% lông trắng B 50% đực lông đen, 25% lông đen, 25% lông trắng C 50% lông đen, 25% đực lông đen, 25% đực lông trắng D 75% lông đen, 25% lông trắng Câu 11 Xét kết luận sau: (1) Liên kết gen hạn chế xuất biến dị tổ hợp (2) Các cặp gen nằm vị trí gần tần số hốn vị gen cao (3) Số lượng gen nhiều số lượng NST nên liên kết gen phổ biến (4) Hai cặp gen nằm hai cặp NST khác khơng liên kết với (5) Số nhóm gen liên kết số NST đơn tế bào sinh dưỡng kết luận đúng? A B C D Câu 12 Cho biết gen quy định tính trạng trội hoàn toàn Ở đời phép lai sau đây, giới đực giới tỉ lệ kiểu hình giống nhau? A AaXBXb x aaXBY B AaXbXb x AaXbY C AaXbXb x aaXBY D AaXBXb x AAXBY Câu 13 Cho biết tính trạng gen quy định trội hoàn toàn Ở đời phép lai ♀ AB Dd ab Ab Dd ♂, loại kiểu hình A-B-D- tỉ lệ 40,5% Cho biết hai giới hốn vị gen với tần số aB Tần số hốn vị gen × A 30% B 40% C 36% D 20% Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 14 Quy trình chuyển gen sản sinh prơtêin sữa người vào cừu tạo cừu chuyển gen gồm bước: tạo véc tơ chứa gen người chuyển vào tế bào xơma cừu chọn lọc nhân dòng tế bào chuyển gen nuôi cấy tế bào xôma cừu môi trường nhân tạo lấy nhân tế bào chuyển gen cho vào trứng bị nhân tạo tế bào chuyển nhân chuyển phôi phát triển từ tế bào chuyển nhân vào tử cung cừu để phôi phát triển thành thể Thứ tự bước tiến hành A 1, ,2, 4, B 3, 2, 1, 4, C 1, 2, 3, 4, D 2, 1, 3, 4, Câu 15 Cho (P) thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn, thu F1 gồm: 37,5% thân cao, hoa đỏ; 37,5% thân cao, hoa trắng; 18,75% thân thấp, hoa đỏ; 6,25% thân thấp, hoa trắng Biết tính trạng chiều cao cặp gen quy định, tính trạng màu sắc hoa hai cặp gen khác quy định, khơng hốn vị gen không xảy đột biến Nếu cho (P) giao phấn với kiểu gen đồng hợp tử lặn ba cặp gen tỉ lệ phân li kiểu hình đời A thân thấp, hoa đỏ: thân thấp, hoa trắng: thân cao, hoa đỏ:1 thân cao, hoa trắng B thân thấp, hoa đỏ: thân cao, hoa trắng: thân thấp, hoa trắng C thân thấp, hoa đỏ: thân cao, hoa trắng: thân thấp, hoa trắng D thân cao, hoa đỏ: thân thấp, hoa trắng Câu 16 Xét loại đột biến sau: (1) Mất đoạn NST (2) Lặp đoạn NST (3) Chuyển đoạn không tương hỗ (4) Đảo đoạn NST (5) Đột biến thể (6) Đột biến thể ba Những loại đột biến làm thay đổi độ dài phân tử ADN là: A (1), (2), (3), (6) B (2), (3), (4), (5) C (1), (2), (5), (6) D (1), (2), (3) Câu 17 Khi nói đột biến gen, phát biểu sau đúng? (1) Đột biến thay cặp nuclêôtit dẫn đến kết thúc sớm trình dịch mã (2) Đột biến gen tạo alen làm phong phú vốn gen quần thể (3) Đột biến điểm dạng đột biến gen liên quan đến số cặp nuclêơtit Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word (4) Đột biến gen lợi, hại trung tính thể đột biến (5) Mức độ gây hại alen đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen điều kiện môi trường A (2), (4), (5) B (3), (4), (5) C (1), (2), (3) D (1), (3), (5) Câu 18 Điều hòa hoạt động gen A điều hòa lượng tARN gen tạo B điều hòa lượng sản phẩm gen tạo C điều hòa lượng mARN gen tạo D điều hòa lượng rARN gen tạo Câu 19 Theo quan niệm tiến hóa đại, nói chọn lọc tự nhiên, phát biểu sau đúng? A Chọn lọc tự nhiên thực chất q trình phân hóa khả sống sót, sinh sản cá thể với kiểu gen khác quần thể, đồng thời tạo kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi với mơi trường B Chọn lọc tự nhiên khơng đóng vai trò sàng lọc giữ lại cá thể kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi mà tạo kiểu gen thích nghi, tạo kiểu hình thích nghi C Khi chọn lọc tự nhiên chống lại thể đồng hợp trội chống lại thể đồng hợp lặn làm thay đổi tần số alen nhanh so với chọn lọc chống lại thể đồng hợp trội thể đồng hợp lặn D Chọn lọc tự nhiên đảm bảo sống sót sinh sản ưu cá thể mang đột biến trung tính qua làm biến đổi thành phần kiểu gen quần thể Câu 20 Các tế bào kháng thuốc tách nhân, cho kết hợp với tế bào bình thường mẫn cảm thuốc tạo tế bào kháng thuốc Điều chứng tỏ A Tính kháng thuốc truyền qua gen nhiễm sắc thể Y B Tính kháng thuốc truyền qua gen nhiễm sắc thể thường C Tính kháng thuốc truyền qua gen nhiễm sắc thể X D Tính kháng thuốc truyền qua gen nhiễm sắc thể Câu 21 Một bazơ nitơ gen trở thành dạng qua q trình nhân đơi ADN làm phát sinh dạng đột biến A thêm cặp nuclêôtit B cặp nuclêôtit C thêm cặp nuclêôtit D thay cặp nuclêôtit Câu 22 Ở lồi động vật, lơcut gen quy định màu sắc lơng gồm alen, kiểu gen khác lơcut quy định kiểu hình khác nhau; lôcut gen quy định màu mắt gồm alen, alen trội trội hồn tồn Hai lơcut nằm NST giới tính X vùng khơng tương đồng Cho biết khơng xảy đột biến, theo lí thuyết, số loại kiểu gen số loại kiểu hình tối đa hai giới hai lôcut A 14 KG KH B KG KH C 10 KG KH D 14 KG 10 KH Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 23 Cho biết gen quy định tính trạng trội hồn tồn Ở đời phép lai AaBBDd x AaBbdd tỉ lệ kiểu gen, tỉ lệ kiểu hình A 2:2:2:2:1:1:1:1:1:1:1:1 9:3:3:1 B 2:2:2:2:1:1:1:1:1:1:1:1 3:3:1:1 C 2:2:2:2:1:1:1:1 3:3:1:1 D 2:2:1:1:1:1:1:1 3:3:1:1 III Vận dụng Câu 24 Cho biết trình giảm phân thể đực 16% số tế bào cặp NST mang cặp gen Dd không phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường, tế bào khác giảm phân bình thường, thể giảm phân bình thường Ở đời phép lai ♂AaBb x ♀AaBB, loại kiểu gen aaBb chiếm tỉ lệ A 8% B 10,5% C 21% D 16% Câu 25 Giả sử hệ sinh thái đồng ruộng, cào cào sử dụng thực vật làm thức ăn, cào cào thức ăn cá rơ, cá lóc sử dụng cá rơ làm thức ăn Cá lóc tích lũy 1620 kcal, tương đương với 9% lượng tích lũy bậc dinh dưỡng liên kết với Cá rơ tích lũy lượng lượng tương đương với 10% lượng cào cào Thực vật tích lũy 1500000 kcal Hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng cấp với bậc dinh dưỡng cấp là: A 14% B 10% C 12% D 9% Câu 26 Ở ruồi giấm hai gen B V nằm cặp NST tương đồng B quy định thân xám trội hoàn toàn so với b quy định thân đen; V quy định cánh dài trội hoàn toàn so với v quy định cánh cụt Gen D nằm NST giới tính X đoạn khơng tương đồng quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với d quy định mắt trắng Cho ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ giao phối với ruồi đực thân đen, cánh cụt, mắt trắng F1 100% cá thể mang kiểu hình giống ruồi mẹ Các cá thể F1 giao phối tự thu F2 Ở F2, loại ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 1,25% Nếu cho ruồi F1 lai phân tích đời con, loại ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ A 1,25% B 12,5% C 2,5% D 25% Câu 27 Cho hoa đỏ tự thụ phấn, đời F1 tỉ lệ hoa đỏ: hoa hồng: hoa vàng: hoa trắng Nếu loại bỏ tất hoa đỏ hoa trắng F1, sau cho hoa hồng hoa vàng F1 cho giao phấn ngẫu nhiên F2, kiểu hình hoa đỏ tỉ lệ: A 2/9 B 3/8 C 2/9 D 1/3 Câu 28 Một quần thể lồi thực vật, xét gen A alen A a; gen B alen B1, B2 B3 Hai gen A B nằm cặp NST khác Trong quần thể tần số A 0,6; tần số B1 0,2; tần số B2 0,5 Nếu quần thể trạng thái cân di truyền quần thể 10000 cá thể theo lý thuyết, số lượng cá thể mang kiểu gen đồng hợp gen A B là: A 1976 B 1808 C 1945 D 1992 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 29 Ở loài thực vật sinh sản tự phối, gen A quy định hạt nảy mầm bình thường trội hồn tồn so với alen a làm cho hạt không nảy mầm Tiến hành gieo 100 hạt (gồm 40 hạt AA, 60 hạt Aa) lên đất canh tác, hạt sau nảy mầm sinh trưởng bình thường hoa, kết hạt tạo nên hệ F1; F1 nảy mầm sinh trưởng, sau hoa kết hạt tạo hệ F2 Ở hạt F2, kiểu gen Aa tỉ lệ A 11/17 B 6/17 C 3/17 D 25/34 Câu 30 Cho biết bệnh bạch tạng gen lặn nằm NST thường quy định, bệnh mù màu gen lặn nằm NST giới tính X quy định Ở cặp vợ chồng không bị hai bệnh này, bên phía người vợ ơng ngoại bị mù màu, mẹ bị bạch tạng Bên phía người chồng ơng nội mẹ bị bạch tạng Những người khác hai dòng họ khơng bị bệnh nói Cặp vợ chồng dự định sinh hai con, xác suất để hai đứa họ bị bệnh nói A 1/32 B 1/512 C 189/512 D 1/1024 Câu 31 Trong bảng mã di truyền, người ta thấy loại mã di truyền qui định tổng hợp axit amin prôlin 5’XXU3’; 5’XXA3’; 5’XXX3’; 5’XXG3’ Từ thông tin cho thấy việc thay đổi nuclêôtit ba thường không làm thay đổi cấu trúc axit amin tương ứng chuỗi polipeptit A Thay đổi nuclêôtit thứ ba B Thay đổi nuclêôtit ba C Thay đổi nuclêôtit thứ hai ba D Thay đổi vị trí tất nuclêơtit ba Câu 32 Chỉ loại nucleotit A, T, G người ta tổng hợp nên phân tử ADN nhân tạo, sau sử dụng phân tử ADN làm khuôn để tổng hợp phân tử mARN Phân tử mARN tối đa loại mã di truyền? A loại B loại C 27 loại D loại Câu 33 Ở lồi thực vật, tính trạng màu hoa gen A quy định alen A, a, a1 quy định theo thứ tự trội lặn A>a>a1 Trong A quy định hoa đỏ, a quy định hoa vàng, a1 quy định hoa trắng Nếu tứ bội giảm phân sinh giao tử lưỡng bội khả thụ tinh bình thường theo lí thuyết, phép lai ♀Aaa1a1 x ♂Aaaa1 cho loại hoa vàng đời chiếm tỉ lệ A 1/9 B 1/4 C 1/6 D 2/9 Câu 34 Ở loài giao phối, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; hai cặp gen nằm cặp NST khác Ở quần thể cân di truyền tần số A 0,8; a 0,2 tần số B 0,9; b 0,1 Trong quần thể này, kiểu hình thân cao, hoa đỏ chiếm tỉ lệ A 37,24% B 84,32% C 95,04% D 75,56% Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 35 Ở loài thực vật lưỡng bội, cho hoa đỏ giao phấn với hoa đỏ (P), hệ F1 thu kiểu hình gồm hoa đỏ: hoa trắng Biết không xảy đột biến, biểu gen không phụ thuộc vào mơi trường Theo lí thuyết, trường hợp tỉ lệ phân li kiểu gen đây, trường hợp thỏa mãn F1? (1) : : (2) : : : (3) : : : : : (4) : : : A B C D AB D AB D d X Y Ở đời F1, X X giao phối với ruồi giấm kiểu gen ab ab AB D d ab D loại kiểu gen X Y chiếm tỉ lệ 4,375% Nếu cho ruồi X X lai phân tích đời con, loại ab ab ab D kiểu gen X Y chiếm tỉ lệ ab Câu 36 Cho ruồi giấm kiểu gen A 2,5% B 8,75% C 3,75% D 10% IV Vận dụng cao Câu 37 Một loài thực vật, cho giao phấn dẹt với bầu dục (P), thu F1 gồm toàn dẹt Cho F1 lai với đồng hợp lặn cặp gen, thu đời kiểu hình phân li theo tỉ lệ dẹt: tròn: bầu dục Cho F1 tự thụ phấn thu F2 Cho tất tròn F2 giao phấn với thu F3 Lấy ngẫu nhiên F3 đem trồng, theo lí thuyết, xác suất để kiểu hình bầu dục là: A 1/36 B 3/16 C 1/12 D 1/9 Câu 38 Cho sơ đồ phả hệ sau: Ở người, kiểu gen HH quy định bệnh hói đầu, hh quy định khơng hói đầu, đàn ơng kiểu gen dị hợp Hh bị hói đầu, người nữ khơng bị hói đầu Biết khơng xảy đột biến tất người phả Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word hệ, người phụ nữ II.8 đến tư quần thể cân di truyền 80% người khơng bị hói đầu Theo lí thuyết, phát biểu sau, phát biểu đúng? (1) Xác suất sinh trai mắc bệnh hói đầu cặp vợ chồng II.7 II.8 70% (2) Những người đàn ông mắc bệnh phả hệ kiểu gen giống (3) Người phụ nữ II.4 người phụ nữ IV.15 kiểu gen giống (4) Người phụ nữ III 10 người phụ nữ III.11 kiểu gen giống (5) Người đàn ơng I.1 người phụ nữ I.2 kiểu gen giống A B C D Câu 39 Ở lồi thực vật sinh sản hình thức tự thụ phấn, alen A quy định thân cao, trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Dưới tác động chọn lọc tự nhiên, kiểu gen quy định thân thấp đào thải hoàn toàn sau nảy mầm Một quần thể hệ xuất phát (P) cấu trúc di truyền 0,24 AABB: 0,12 AABb: 0,24 AAbb: 0,16 AaBB: 0,08 AaBb: 0,16 Aabb Biết không xảy đột biến, biểu kiểu hình khơng phụ thuộc mơi trường Theo lí thuyết, phát biểu sau, phát biểu đúng? (1) Ở hệ (P), tần số tương đối alen a 0,5; tần số tương đối alen B 0,5 (2) F1, tổng số thân cao, hoa đỏ; kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ 4/11 (3) F1, tổng số thân cao, hoa trắng; kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ 7/8 (4) Cho thân cao, hoa đỏ F1 tự thụ phấn; số bị đào thải hệ F2, kiểu gen đồng lặn chiếm tỉ lệ 99/39204 A B C D Câu 40 Một tế bào hợp tử mang nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n, qua số lần nguyên phân liên tiếp tạo tế bào Tuy nhiên, lần phân bào, hai tế bào xảy tượng nhiễm sắc thể kép không phân li; tế mang nhiễm sắc thể bất thường tế bào khác nguyên phân bình thường với chu kì Kết thúc trình nguyên phân tạo 8064 tế bào mang nhiễm sắc thể bình thường Theo lí thuyết, phát biểu sau, phát biểu sai? (1) Kết thúc trình nguyên phân tạo 32 tế bào mang nhiễm sắc thể 2n  (2) Kết thúc trình nguyên phân, tỉ lệ tế bào mang nhiễm sắc thể 2n + chiếm tỉ lệ 1/254 (3) Mỗi tế bào tạo từ trình nguyên phân bất thường hai tế bào trên, nguyên phân liên tiếp lần (4) Quá trình nguyên phân bất thường hai tế bào xảy lần nguyên phân thứ bảy A B C D Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu Chọn đáp án A Cánh chim cánh bướm chức bay nguồn gốc quan hồn toàn khác nên chứng tiến hóa đồng qui Các ví dụ khác quan tương đồng, nguồn gốc đảm nhận chức khác Đáp án A Câu Chọn đáp án D Cây tam bội tạo không hạt, thu hoạch phận thân, rễ lá, tam bội cho suất cao lưỡng bội Các trồng phù hợp củ cải đường, dưa hấu, nho Đáp án D Câu Chọn đáp án D Câu Chọn đáp án A Tính phổ biến nghĩa sinh vật dùng chung mã di truyền nên chuyển gen từ tế bào loài sang tế bào loài khác Đáp án A Câu Chọn đáp án A qa = 0,1, pA = 0,9 Hợp tử mang gen đột biến q2 aa + 2pq Aa = 0,01 + 0,18 = 0,19 Đáp án A Câu Chọn đáp án A đúng đúng thiếu ánh sáng, xảy tượng cạnh tranh phía tán rừng bị chết sai hỗ trợ loài Đáp án A Câu Chọn đáp án A Đột biến ba thứ X → A làm xuất ba kết thúc → trình dịch mã dừng lại Chuỗi polipeptit axit amin Đáp án A Câu Chọn đáp án C Trang 10 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word F1 = F2 ⇒ trạng thái cân Đến F3: AA Aa đột ngột giảm, aa đột ngột tăng ⇒ yếu tố ngẫu nhiên Từ F3 đến F5: đồng hợp tăng, dị hợp giảm ⇒ giao phối không ngẫu nhiên Câu Chọn đáp án C đúng sai quan hệ cạnh tranh làm giảm số lượng cá thể trì quần thể mức độ cân nhận định Đáp án C Câu 10 Chọn đáp án B P: XAYA × XaXa F1: XAXa : XaYA F2: XAXa : XaXa : XAYA : XaYA lông đen : lông trắng : đực đen Đáp án B Câu 11 Chọn đáp án B Câu 12 Chọn đáp án B không quan tâm cặp gen Aa chúng giống hai giới Chúng ta xét cặp giới tính cặp AaXbXb × AaXbY cho đời (3A- : 1aa) ( XbXb : XbY) giống hai giới Đáp án B Câu 13 Chọn đáp án D D- = ¾ A-B- = 50% + ab/ab → ab/ab = 4% → giao tử ab = 20% → giao tử hoán vị Đáp án D Câu 14 Chọn đáp án A Câu 15 Chọn đáp án B Trang 11 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Xét cao: thấp = 3:1 → Aa × Aa Xét đỏ : trắng = : → B-D- : đỏ; A-bb, aaB-, aabb: trắng P: Ab/aB Dd × Ab/aB Dd F1: (1Ab/Ab : 2Ab/aB : 1aB/aB)(3D- 1dd) Ab/AbD-: 6Ab/aBD-: 3aB/aBD- : 1Ab/Abdd : 2Ab/aBdd: 1aB/aBdd Cao, trắng Cao đỏ thấp đỏ cao trắng cao trắng thấp trắng thân cao, hoa đỏ; thân cao, hoa trắng; thân thấp, hoa đỏ; thân thấp, hoa trắng P: Ab/aB Dd × ab/abdd Ab/abDd; Ab/abdd; aB/abDd; aB/abdd Cao, trắng Cao trắng; thấp đỏ thấp trắng thân thấp, hoa đỏ : thân cao, hoa trắng : thân thấp, hoa trắng Đáp án B Câu 16 Chọn đáp án D Câu 17 Chọn đáp án A Câu 18 Chọn đáp án B Điều hòa hoạt động gen điều hòa lượng sản phẩm gen tạo ra, hiểu gen phiên mã dịch mã hay không Sự hoạt động khác gen hệ gen trình điều hòa Câu 19 Chọn đáp án C Xét phát biểu đề bài: A, B sai chọn lực tự nhiên khơng tạo kiểu gen thích nghi mà chúng chọn lọc kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi với mơi trường D sau chọn lọc tự nhiên Chọn lọc tự nhiên đảm bảo sống sót sinh sản ưu kiểu hình thích nghi qua làm biến đổi thành phần kiểu gen quần thể C Câu 20 Chọn đáp án D Các tế bào kháng thuốc tách nhân → di truyền chúng không phụ thuộc vào di truyền gen nhân, nên tính kháng thuốc truyền qua gen nhiễm sắc thể Câu 21 Chọn đáp án D Trang 12 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Các bazơ nitơ thường tồn dạng cấu trúc: dạng thường dạng Các dạng vị trí liên kết hidro bị thay dổi làm cho chúng kết cặp không tái làm phát sinh đột biến gen dạng thay cặp nucleotit Ví dụ: Guanin dạng (G*) kết hợp với timin tái gây biến đổi thay G – X → T-A Câu 22 Chọn đáp án D Số alen NST giới tính X là: 2.2 = alen Số kiểu gen giới locut là: 4.  1   14 kiểu gen Số kiểu hình giới là: 3.2 = kiểu hình Số kiểu hình giới đực là: 2.2 = kiểu hình Vậy số kiểu hình giới là: + = 10 kiểu hình Câu 23 Chọn đáp án B Số kiểu gen = 3.2.2 = 12 nên đáp án A B Số kiểu hình (3A- : 1aa)(B-)(1Dd : 1dd) = : : : Đáp án B Câu 24 Chọn đáp án B Câu 25 Chọn đáp án C Thực vật “cào cào” “cá rơ” cá lóc Năng lượng tích lũy cá rơ: 16200/09 = 18000 kcal Năng lượng tích lũy cào cào: 180000/1 = 180000 kcal H% = 180000 / 1500000 × 100% = 12% Đáp án C Câu 26 Chọn đáp án C AB/AB XDXD × ab/abXdY F1: AB/abXDXd : AB/abXDY F1 × F1 Ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ = A-bbXDY = 1,25% → A-bb = 5% = 25% - ab/ab → ab/ab = 20% Ruồi đực khơng hốn vị ab = ½ → giao tử ab thể = 40% Nếu cho ruồi F1 lai phân tích đời con, loại ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ Trang 13 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word AB/abXDXd × ab/abXdY Ab/ab XDY = 10% × 1/4 = 2,5% Đáp án C Câu 27 Chọn đáp án C loại bỏ hết đỏ trắng nên ta chia lại tỉ lệ: 2/6 Aabb + 1/6AAbb + 2/6 aaBb + 1/6 aaBB xét giao tử loại KG 2/6 Aabb cho 1/6Ab + 1/6ab 1/6 Abb cho 1/6Ab Tuowng tự aaBb aaBB ngẫu phối: (2/6 Aabb + 1/6 AAbb + 2/6 aaBb + 1/6 aaBB) × (2/6 Aabb + 1/6 AAbb + 2/6 aaBb + 1/6 aaBB) = (1/3Ab + 1/3 aB + 2/3 ab) (1/3Ab + 1/3 aB + 2/3ab) F2 đỏ KH AaBb ⇒ xác suất 1/3 1/3 = 2/9 Câu 28 Chọn đáp án A Ta 0,36AA + 0,48Aa + 0,16aa B1B1 = 0,04 B2B2 = 0,25 B3B3 = 0,09 Các cá thể đồng hợp A B (0,36 + 0,16)(0,04 + 0,25 + 0,09) = 0,1976 Đáp án A Câu 29 Chọn đáp án C Ta 0,4 AA 0,6Aa tự thụ phấn F1: 0,4AA + 0,15AA + 0,3Aa + 0,15aa = 0,55AA + 0,3Aa + 0,15aa tự thụ phấn Và aa không nảy mầm F2: Aa = 0,3/0,85 × 1/2 = 3/17 Đáp án C Câu 30 Chọn đáp án B Câu 31 Chọn đáp án A Câu 32 Chọn đáp án D Vì khơng X nên phân tử ADN khơng thể hình thành cặp G-X nên thực tế loại nu A T nên thực tế loại ba khơng phải 27 Đáp án D Câu 33 Chọn đáp án B Trang 14 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Cây Aaa1a1 giảm phân cho giao tử: Cây Aaaa1 giảm phân cho giao tử 2 Aa : Aa1: a1a : a1a1 6 6 2 Aa : Aa1: a1a : aa 6 6 Phép lai♂Aaa1a1 × ♀Aaaa1 cho loại hoa vàng đời chiếm tỉ lệ: 2 2 1 1 aa1 aa1  aa1 aa  a1aa a1a1  a1a1 aa  6 6 6 6 Câu 34 Chọn đáp án C Xét tính trạng hình dạng thân, quần thể cân cấu trúc: 0,82 AA : 2.0,2.0,8Aa : 0,22 aa  hay 0,64AA : 0,32Aa : 0,04aa  hay 0,96A : 0,04aa Xét tính trạng trạng màu sắc hoa, hoa trắng chiếm tỉ lệ: 0,12  0,01 Cây hoa đỏ chiếm tỉ lệ:  0,01  0,99 Trong quần thể này, kiểu hình thân cao, hoa đỏ (A-B-) chiếm tỉ lệ: 0,96.0,99  95,04% Câu 35 Chọn đáp án A P: hoa đỏ × hoa đỏ → F1 thu hoa đỏ : hoa trắng Các trường hợp xảy là: + TH1: gen quy định tính trạng Khi P: Aa × Aa, F1: 1AA : 2Aa : 1aa → (1) + TH2: gen quy định tính trạng P: (AaBB × AaBB), F1 tỉ lệ kiểu gen : : P: AaBB × AbBb, F1 thu tỉ lệ kiểu gen: (1 : : 1)(1 : 1) = : : : : : TH3: Tương tác át chế: 13 (A-B- + A-bb + aabb) Đỏ : A-bb: Trắng, P: AaBb × aabb, F1 thu tỉ lệ kiểu gen (1 :1)(1 : 1) = : : : Vậy trường hợp 1, 2, Câu 36 Chọn đáp án B P: AB AB  AB AB  XDXd  XDY      XDXd  XDY  ab ab  ab ab  + XDXd  XDY  1/ 4XDXD :1/ 4XDXd :1/ 4XDY :1/ 4XdY + Kiểu gen ab ab ab XdY  4,375%  1/ 4XdY  4,375%   17,5% ab ab ab Ở ruồi giấm hoán vị gen xảy bên ruồi nên thể ruồi đực AB cho loại giao tử ab AB  ab  50% Trang 15 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Ruồi 17,5% ab  35%ab.50%ab ab thể ruồi cho 35%ab  25%  Tần số hoán vị gen là: 100%  2.35%  30% Cho ruồi lai phân tích ta được: P: P: + AB ab  AB ab  XDXd  XdY      XDXd  XdY  ab ab  ab ab  ab AB ab  35%ab.1ab  35%   kiểu gen ab ab ab + XDXd  XdY  XdY  1/ Vậy tỉ lệ kiểu gen ab / abXdY  35% :  8,75% Câu 37 Chọn đáp án D Tròn F2: 2Aabb + 1AAbb + 2aaBb + 1aaBB = 6/16 Tỉ lệ giao tử ab F2: Aabb = 2/6 ⇒ ab = 1/3 × 1/2 = 1/6 aaBb = 2/6 ⇒ ab = 1/3 × 1/2 = 1/6 ⇒ Tỉ lệ ab F2: 1/6 + 1/6 = 1/3 ⇒ F3 aabb = 1/3 × 1/3 = 1/9 Đáp án D Câu 38 Chọn đáp án C Bố tỉ lệ kiểu gen 1/3HH : 2/3 Hh nên Xác giao tử bên bố 1/3 h 2/3 H bên mẹ đến từ quần thể p2 HH + 2pqHh + q2 hh → q2hh + pqHh = 0,8 → pH = 0,2 qh = 0,8 trai bị bệnh =11/30 sai II hh, II HH nên I1, Hh, II7 Hh HH II hh nên III9 Hh Tương tự IV14 Hh Nên trai bị bệnh KG khơng giống sai II4 Hh sinh trai III12 hh sinh trai III9 Hh (không thể HH bố II3 hh) IV15 Hh bố mẹ hh × HH Trang 16 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Nên II Hh II3 hh nên III10, 11 là Hh hh nên sai Người đàn ông I.1 Hh người phụ nữ I.2 sinh gái HH nên I2 Hh nên giống sai, sai, đúng, sai, Đáp án C Câu 39 Chọn đáp án C AA = 0,6 Aa = 0,4 → A = 0,8, a = 0,2 BB = 0,4, Bb = 0,2, bb = 0,4 → B = 0,5, b = 0,5 sai P tự thụ F1: 0,7AA + 0,2Aa + 0,1aa → 7/9AA + 2/9Aa 0,45BB + 0,1Bb + 0,45bb Cây thân cao hoa đỏ = 1.0,55 = 0,55 Cây thân cao hoa đỏ đồng hợp = AABB = 7/9.0,45 = 0,35 Tỉ lệ dị hợp = 0,55 – 0,35 = 0,2 Tỉ lệ dị hợp / thân cao đỏ = 0,2/0,55 = 4/11 Cây thân cao hoa trắng = 0,45 Cây thân cao hoa trắng, đồng hợp = 7/9.0,45 tổng số thân cao, hoa trắng; kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ = 7/9 sai Thân cao hoa đỏ F1 tự thụ phấn 7/9AA + 2/9Aa → đồng lặn chiếm 1/18aa Trong hoa đỏ 9/11BB 2/11Bb tự thụ 36/44BB + 2/44BB + 4/44Bb + 2/44bb Số chết đồng lặn/chết = (1/18.2/44):(1/18) = 2/44 sai sai, đúng, sai, sai Đáp án C Trang 17 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 40 Chọn đáp án D Trang 18 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word ... lai AaBBDd x AaBbdd có tỉ lệ kiểu gen, tỉ lệ kiểu hình A 2:2:2:2 :1: 1 :1: 1 :1: 1 :1: 1 9:3:3 :1 B 2:2:2:2 :1: 1 :1: 1 :1: 1 :1: 1 3:3 :1: 1 C 2:2:2:2 :1: 1 :1: 1 3:3 :1: 1 D 2:2 :1: 1 :1: 1 :1: 1 3:3 :1: 1 III Vận dụng Câu... 2 Aa : Aa1: a1a : a1a1 6 6 2 Aa : Aa1: a1a : aa 6 6 Phép lai♂Aaa1a1 × ♀Aaaa1 cho loại có hoa vàng đời chi m tỉ lệ: 2 2 1 1 aa1 aa1  aa1 aa  a1aa a1a1  a1a1 aa  6 6 6 6 Câu 34 Chọn đáp án C... Aabb + 1/ 6 AAbb + 2/6 aaBb + 1/ 6 aaBB) = (1/ 3Ab + 1/ 3 aB + 2/3 ab) (1/ 3Ab + 1/ 3 aB + 2/3ab) F2 đỏ có KH AaBb ⇒ xác suất 1/ 3 1/ 3 = 2/9 Câu 28 Chọn đáp án A Ta có 0,36AA + 0,48Aa + 0 ,16 aa B1B1 =
- Xem thêm -

Xem thêm: 16 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn sinh học THPT chuyên bắc ninh bắc ninh lần 1 file word có lời giải chi tiết , 16 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn sinh học THPT chuyên bắc ninh bắc ninh lần 1 file word có lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay