15 đề thi minh họa THPT QG năm 2018 môn sinh thầy thịnh nam file word có lời giải chi tiết (1)

24 17 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:01

LUYỆN THI THPT QG MINH HỌA ĐỀ THI THPTQG NĂM 2018 THẦY THỊNH NAM Bài thi KHTN – Môn thi: SINH HỌC (Đề thi gồm trang) Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi: 001 Câu 1: Các nuclêotit mạch đơn ADN kí hiệu: A1 ,T1 ,G1 , X1 A2 ,T2 ,G , X Biểu thức sau đúng? A A1  T1  G1  X2  N1 B A1  T2  G1  X2  N1 C A1  A2  X1  G  N1 D A1  A2  G1  G  N1 Câu 2: Nếu ống mạch gỗ bị tắc, dòng mạch gỗ ống tiếp tục lên vì: A Di chuyển xuyên qua lỗ bên vào ống bên cạnh tiếp tục di chuyển lên B Nước vào nhiều tạo lực đẩy lớn giúp cho ống bị tắc dần thông C Dòng nhựa nguyên qua lỗ bên sang ống bên cạnh đảm bảo dòng vận chuyển đựợc liên tục D Nước vào nhiều tạo áp suất lớn giúp thẩm thấu sang ống bên Câu 3: Menđen tìm qui luật phân li độc lập sở nghiên cứu phép lai A nhiều cặp tính trạng B cặp tính trạng C hai cặp tính trạng D nhiều cặp trạng Câu 4: Tổ kiến rơi xuống ao, trứng kiến bị cá ăn Cá thấy ngon miệng liền nhảy lên bờ bị kiến "ăn lại" ví dụ A tìm kiếm nguồn thức ăn, nguồn thức ăn cũ bị cạn B trả thù kiến sở cạnh tranh bảo vệ lãnh thổ C hợp lí tương đối đặc điểm thích nghi D đấu tranh sinh tồn loài tự nhiên Câu 5: Cho phát biểu sau, có phát biểu công nghệ tế bào thưc vật I Bằng phương pháp nuôi cấy mô thực vật tạo giống trồng có kiểu gen đồng II Công nghệ tế bào thực vật giúp nhân nhanh giống trồng quý III Nuôi cấy hạt phấn, nỗn chưa thụ tinh gây lưỡng bội hóa tạo dòng đồng hợp tất gen Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word IV Khi dung hợp hai tế bào trần hai lồi thực vật tạo giống có kiểu gen đồng hợp hai loài A B C D Câu 6: Trong phép lai hai cá thể có kiểu gen P: AaBbDdEeHH × AabbDDeehh Các cặp gen quy định tính trạng khác nằm cặp NST tương đồng khác Tỉ lệ đời  F1  có kiểu gen đồng hợp cặp dị hợp cặp A 32 B 27 64 C D 16 Câu 7: Chiến lược sau có tác dụng tăng đa dạng di truyền nhanh quần thể giao phối tình trạng có nguy tuyệt chủng độ đa dạng di truyền thấp? A Du nhập cá thể loài từ quần thể khác tới B Thiết lập khu bảo tồn để bảo vệ môi trường sống quần thể C Kiểm soát quần thể ăn thịt cạnh tranh với quần thể bị nguy hiểm D Bắt tất cá thể lại quần thể cho sinh sản bắt buộc thả môi trường tự nhiên Câu 8: Nếu quần thể tự thụ phấn qua nhiều hệ tần số alen thành phần kiểu gen quần thể biến đổi theo hướng tần số alen A thay đổi theo hướng làm tăng alen trội giảm alen lặn, tần số kiểu gen không thay đổi B không thay đổi tần số kiểu gen thay đổi theo hướng giảm tỉ lệ đồng hợp tăng tỉ lệ dị hợp C thay đổi theo hướng làm tăng alen lặn giảm alen trội, tần số kiểu gen không thay đổi D không thay đổi tần số kiểu gen thay đổi theo hướng giảm tỉ lệ dị hợp tăng tỉ lệ đồng hợp Câu 9: Q trình tiến hố hố học hình thành đại phân tử tự nhân đơi gồm có bước trình tự A hình thành đại phân tử tự nhân đơi, hình thành chất hữu đơn giản từ chất vơ hình thành đại phân tử từ hợp chất hữu đơn giản B hình thành đại phân tử từ hợp chất hữu đơn giản, hình thành chất hữu đơn giản từ chất vơ hình thành đại phân tử tự nhân đôi Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word C hình thành chất hữu đơn giản từ chất vơ cơ, hình thành đại phân tử từ hợp chất hữu đơn giản sự, hình thành đại phân tử tự nhân đơi D hình thành đại phân tử tự nhân đơi, hình thành đại phân tử từ hợp chất hữu đơn giản hình thành chất hữu đơn giản từ chất vô Câu 10: Ý ưu chọn giống công nghệ gen A tạo giống nhanh, hiệu B giống có suất chất lượng cao C sản xuất thuốc chữa bệnh cho người D tạo dòng cách nhanh chóng Câu 11: Bào quan thực chức quang hợp A Diệp lục B Lục lạp C Grana D Lạp thể Câu 12: Điểm sau khẳng định chắn mã di truyền mã ba? A Do có nucleotit khác tham gia cấu tạo nên mã di truyền B Do có 20 loại axit amin phân tử prôtêin C Bằng thực nghiệm chứng minh mã di truyền mã ba D Bằng suy luận từ gen quy định tính trạng thể sinh vật Câu 13: Ở loài, lai hai nòi chủng lơng đen, dài, mỡ trắng với lơng nâu, ngắn, mỡ vàng, thu F1 đồng loạt có kiểu hình lơng đen,dài, mỡ trắng Khi cho cá thể F1 dị hợp cặp lai phân tích người ta thu kết phân li theo tỉ lệ 15% lông đen,dài, mỡ trắng; 15% lông đen , ngắn, mỡ trắng; 15% lông nâu, dài, mỡ vàng; 15% lông nâu, ngắn, mỡ vàng; 10% lông đen, dài, mỡ vàng; 10% lông nâu, dài, mỡ trắng; 10% lông đen, ngắn, mỡ vàng; 10% lông nâu, ngắn, mỡ trắng Nếu cho các thể F1 ngẫu phối tỷ lệ kiểu hình lông đen, dài, mỡ vàng F2 bao nhiêu? Biết gen quy định tính trạng, diễn biến giảm phân hai giới khơng có đột biến phát sinh A 44,25% B 24% C 6,25% D 12% Câu 14: Bằng công nghệ tế bào thực vật, người ta ni cấy mẫu mô thể thực vật sau cho chúng tái sinh thành Bằng kĩ thuật chia cắt phôi động vật thành nhiều phôi cấy phôi vào tử cung vật khác tạo nhiều vật quý Đặc điểm chung hai phương pháp A tạo cá thể có kiểu gen chủng Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word B tạo cá thể có kiểu gen đồng C thao tác vật liệu di truyền ADN nhiễm sắc thể D cá thể tạo đa dạng kiểu gen kiểu hình Câu 15: Ý không với đặc điểm phản xạ co ngón tay? A Là phản xạ có tính di truyền B Là phản xạ bẩm sinh C Là phản xạ khơng điều kiện D Là phản xạ có điều kiện Câu 16: Phân tử ADN vùng nhân vi khuẩn E coli chứa N15 phóng xạ Nếu chuyển vi khuẩn E coli sang môi trường có N14 tế bào vi khuẩn E coli sau lần phân bào liên tiếp tạo bao mạch ADN tổng hợp vùng nhân hoàn toàn chứa N14 ? A 30 B C 16 D 32 Câu 17: Ở gà, có đột biến lặn nhiễm sắc thể thường làm cho mỏ gà dài mỏ Những gà mổ thức ăn nên yếu ớt Những chủ chăn nuôi thường xuyên phải loại bỏ chúng khỏi đàn Khi cho giao phối ngẫu nhiên 150 cặp gà bố mẹ có mỏ bình thường, người chủ thu được1200 gà con, có 12 gà biểu đột biến Giả xử khơng có đột biến xảy khả nở trứng Hãy cho biết có gà bố mẹ dị hợp tử gen đột biến trên? A 12 B 30 C 60 D 40 Câu 18: Cho phép lai P: ♂AaBbDdEe x ♀aaBbDDee, thu F1 Tính theo lí thuyết, số các thể tạo hệ F1 tỉ lệ cá thể mang biến dị tổ hợp bao nhiêu? Biết rằng, cặp gen qui định tính trạng nằm cặp NST tương đồng khác nhau, gen quy định tính trạng A B C D Câu 19: Cho sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người hai alen gen quy định, alen trội trội hoàn toàn Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Biết không xảy đột biến Xác suất người đầu lòng cặp vợ chồng III.15 III.16 sinh không mang gen gây bệnh A B 15 C 18 D 31 36 Câu 20: Ví dụ sau thể mối quan hệ cạnh tranh cá thể quần thể? A Ở quần thể rừng bạch đàn, rừng thông nơi mọc dày người ta thấy có tượng số bị chết tượng “tự tỉa thưa” thực vật B Khi thiếu thức ăn, nơi người ta thấy nhiều quần thể cá, chim, thú đánh lẫn nhau, doạ nạt tiếng hú động tác nhằm bảo vệ thể nơi sống C Khi thiếu thức ăn, số động vật ăn lẫn Như cá mập, cá mập nở sử dụng trứng chưa nở làm thức ăn D Ở thực vật, tre, lứa thường sống quần tụ với giúp chúng tăng khả chống chịu với gió bão Nhưng gặp phải gió bão mạnh tre, lứa đổ vào Câu 21: Trong trình tự nhân đôi ADN, enzim ADN pôlimeraza di chuyển theo chiều từ A 5’đến 3’ từ 3’đến 5’ tùy theo mạch B 3’đến 5’ chiều với mạch khuôn C 5’đến 3’ chiều với mạch khuôn D 3’đến 5’ ngược chiều với mạch khn Câu 22: Ở lồi xét cặp gen dị hợp nằm cặp nhiễm sắc thể Khi đem lai hai thể P : Ab Ab DdEe x DdEe , thu F1 Biết cấu trúc NST không thay đổi aB aB trình giảm phân Tính theo lý thuyết, số cá thể tạo F1 số cá thể có kiểu hình mang hai tính trạng trội hai tính trạng lặn chiếm tỷ lệ A 32 B C 32 D 64 Câu 23: Trong hình thành hạt phấn, từ tế bào mẹ (2n) bao phấn giảm phân hình thành: A hai tế bào (n) B ba tế bào (n) C bốn tế bào (n) D năm tế bào (n) Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 24: Nếu kích thước quần thể xuống mức tối thiểu, quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn tới diệt vong Giải thích sau không phù hợp với trường hợp này? A Khả sinh sản giảm hội gặp cá thể đực B Giao phối gần diễn quần thể dẫn đến suy thoái nòi giống C Sự tương trợ lẫn cá thể bị giảm, quần thể khơng có khả chống chọi với thay đổi môi trường D Sự cạnh tranh cá thể tăng lên phải tranh giành nguồn sống, quần thể dễ bị tiêu diệt Câu 25: Nội dung sau sai nói sinh vật nhân sơ? I Chiều dài ARN chiều dài gen tổng hợp số đơn phân 1/2 số đơn phân gen II Chiều dài mARN chiều dài ADN tổng hợp III Khối lượng, số đơn phân số liên kết hố trị gen gấp đơi so với ARN gen tổng hợp IV Trong q trình phiên mã có phá huỷ liên kết hiđrơ liên kết hoá trị gen V Tuỳ nhu cầu tổng hợp prơtêin, từ gen tổng hợp nhiều phân tử ARN có cấu trúc giống A II V B II IV C I, III V D II III Câu 26: Một loài có NST lưỡng bội kí hiệu AaBb Nếu tế bào loài tham gia giảm phân mà cặp NST Aa không phân li giảm phân 1, NST giao tử A AaB, AAB, aab, B, b B Aab b AAB B C AAB, B AaB, b D AaB b Aab B Câu 27: Cho gen A quy định hạt đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định hạt trắng Thế hệ ban đầu (P) có cá thể mang kiểu gen Aa cá thể mang kiểu gen aa Cho chúng tự thụ phấn bắt buộc qua hệ, sau cho ngẫu phối hệ Theo lí thuyết hệ thứ  F6  quần thể có tỷ lệ kiểu hình A 75% hạt đỏ : 25% hạt trắng B 40% hạt đỏ : 60% hạt trắng C 80% hạt đỏ : 20% hạt trắng D 64% hạt đỏ : 36% hạt trắng Câu 28: Ở loài, A quy định thân đen, a quy định thân vàng; B quy định cánh dày, b quy định cánh mỏng; D quy định đuôi dài; d quy định đuôi ngắn Các gen nằm nhiễm sắc thể thường Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Đem thể F1 dị hợp cặp gen lai phân tích, thu kết Fa theo trường hợp sau: a Trường hợp 1: Fa có kiểu hình với tỷ lệ b Trường hợp 2: Fa xuất loại kiểu hình với tỷ lệ phân li 50% thân đen, cánh dày, đuôi dài; 50% thân vàng, cánh mỏng, đuôi ngắn c Trường hợp 3: Fa xuất loại kiểu hình với tỷ lệ 25% thân đen, cánh dày, đuôi ngắn : 25% thân đen, cánh mỏng, đuôi dài : 25% thân vàng, cánh dày, đuôi ngắn : 25% thân vàng, cánh mỏng, đuôi dài Cho phát biểu sau: I Ở trường hợp 1, cặp gen quy định cặp tính trạng nằm cặp NST tương đồng khác II Ở trường hợp 2, cặp gen quy định cặp tính trạng nằm cặp NST III F1 trường hợp có trường hợp kiểu gen IV Ở trường hợp 3, tính trạng màu sắc tính trạng độ dày cánh nằm cặp NST liên kết hoàn tồn với V F1 trường hợp có kiểu gen Aa Bd bD Số phát biểu có nội dung A B C D Câu 29: Cho ví dụ biến động số lượng cá thể quần thể sinh vật sau: I Ở miền Bắc Việt Nam, số lượng bò sát giảm mạnh vào năm có mùa đơng giá rét, nhiệt độ xuống 80 C II Số lượng thỏ mèo rừng Canađa biến động theo chu kì – 10 năm III Ở Việt Nam, vào mùa xuân mùa hè có khí hậu ấm áp, sâu hại xuất nhiều IV Ở đồng rêu phương Bắc, số lượng cáo chuột lemmut biến động theo chu kì – năm V Số lượng ếch nhái Miền Bắc giảm mạnh có đợt rét đầu mùa đông đến VI Hàng năm, chim cu gáy thường xuất nhiều vào mùa thu hoạch lúa, ngơ Có ví dụ biến động số lượng cá thể quần thể sinh vật mà nguyên nhân gây biến động nhân tố không phụ thuộc mật độ quần thể? A B C D Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 30: Ở loài thực vật cặp gen AA quy định hoa đỏ; Aa quy định hoa hồng; aa quy định hoa trắng Khi kiểu gen có hai alen B D cho dẹt; kiểu gen có B D cho dài; kiểu gen khơng có alen B D cho tròn Phép lai: AB AB Dd x dd cho tỉ lệ hồng, tròn hệ lai bao nhiêu? Biết hoán vị xảy ab ab hai bên với tần số 40% A 9% B 12,5% C 6,25% D 6% Câu 31: Tế bào lông hút thực chức hút nước nhờ đặc điểm sai đây: I Thành tế bào mỏng, khơng thấm cutin II Có khơng bào phát triển lớn III Độ nhớt chất nguyên sinh cao IV Áp suất thẩm thấu lớn Số phương án A B C D Câu 32: Cho biết gen A quy định cao, trội hoàn toàn so với alen a quy định thấp Gen B quy định hạt đen trội hoàn toàn so với alen b quy định hạt nâu, gen phân li độc lập Trong quần thể trạng thái cân di truyền, người ta đem giao phối ngẫu nhiên số cá thể thu F1 gồm 504 cao, hạt đen : 21 cao, hạt nâu : 168 thấp, hạt đen : thấp, hạt nâu Có kết luận số kết luận sau: I Tần số alen A alen a 0,5 0,5 II Tần số alen B alen b 0,7 0,3 III Lẫy ngẫu nhiên cao, hạt đen F1 Xác suất để có kiểu gen AABb 81 IV Nếu tính số thấp, hạt đen F1 có kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ V Đem tất cao, hạt đen F1 cho giao phối ngẫu nhiên đời F2 xuất có kiểu hình thấp, hạt nâu với xác suất A B 324 C D Câu 33: Ở lồi thực vật, hình dạng hoa hai gen A B quy định Nếu kiểu gen có A B tạo kiểu hình hoa kép, có A có B khơng có hai Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word alen trội A B tạo hoa đơn Cho dị hợp cặp gen tự thụ F1 sau cho F1 giao phấn tự với cho đời F2 Có phép lai cho F2 với phân li kiểu hình theo tỉ lệ kép : đơn ? A B C D 10 Câu 34: Khi nói hệ sinh thái, điểm khác hệ sinh thái nhân tạo hệ sinh thái tự nhiên A Hệ sinh thái nhân tạo có khả tự điều chỉnh cao so với hệ sinh thái tự nhiên có can thiệp người B Hệ sinh thái nhân tạo thường có chuỗi thức ăn ngắn lưới thức ăn đơn giản so với hệ sinh thái tự nhiên C Hệ sinh thái nhân tạo có độ đa dạng sinh học cao so với hệ sinh thái tự nhiên người bổ sung thêm lồi sinh vật D Hệ sinh thái nhân tạo ln hệ thống kín, hệ sinh thái tự nhiên hệ thống mở Câu 35: Cho bước tạo động vật chuyển gen: (1) Lấy trứng khỏi vật (2) Cấy phôi chuyển gen vào tử cung vật khác để mang thai sinh đẻ bình thường (3) Cho trứng thụ tinh ống nghiệm (4) Tiêm gen cần chuyển vào hợp tử hợp tử phát triển thành phơi Trình tự quy trình tạo động vật chuyển gen A 1   3       B  3        1 C     3       D 1      3    Câu 36: Cho phát biểu sau: I Ni chó để trơng nhà ứng dụng tập tính bẩm sinh II Huấn luyện thú non, thành lập phản xạ có điều kiện q trình biến đổi tập tính bẩm sinh thành tập tính hỗn hợp III Chim di cư để tránh rét, cá di cư để đẻ trứng tập tính thứ sinh IV Tập tính phân chia đẳng cấp, đầu đàn thú rừng thuộc loại tập tính hỗn hợp Số phát biểu có nội dung A B C D Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 37: Ở loài thực vật, alen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vàng; alen B quy định trội hoàn toàn so với alen b quy định chua Biết không phát sinh đột biến tứ bội giảm phân bình thường cho giao tử 2n có khả thụ tinh Có kết luận phát biểu đây: I Nếu cho tứ bội có kiểu gen AaaaBBbb tự thụ phấn tỉ lệ phân li kiểu hình đời sau là: 105:35:9:1 II Lai tứ bội có kiểu gen: AAaaBbbb x AaaaBBbb Theo lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu hình đời sau 121 : 11 : 11 : III Khi cho tứ bội có kiểu gen AAaaBbbb tự thụ phấn tỉ lệ phân li kiểu hình đời sau giống với tỉ lệ phân li kiểu hình cho kiểu gen AaaaBBbb tự thụ phấn IV Khi lai tứ bội có kiểu gen AAaaBBBb x AAaaBBbb hệ lai phân li theo tỉ lệ kiểu hình 35:1 Số phát biểu là: A B C D Câu 38: Ở loài, đem lai bố mẹ chủng, thu F1 đồng loạt đỏ, Đem F1 tự thụ thu đời F2 xuất loại kiểu hình bao gồm: 1431 đỏ, : 1112 trắng, : 477 đỏ, chua : 372 trắng, chua Biết vị cặp gen quy định Cho phát biểu sau: I Tính trạng màu sắc di truyền theo quy luật tương tác gen bổ sung II Tính trạng màu sắc tính trạng vị di truyền theo quy luật phân li độc lập III P có trường hợp kiểu gen IV F1 dị hợp cặp gen V Đem F1 lai với thể khác chưa biết kiểu gen, thu hệ lai có kiểu hình theo tỷ lệ: 63 trắng, : 21 trắng, chua : 20 đỏ, : đỏ, chua thể khác đem lai có kiểu gen AabbDd Số phát biểu có nội dung A B C D Câu 39: Cho phát biểu sau mối quan hệ cạnh tranh cá thể quần thể: I Quan hệ cạnh tranh làm tăng nhanh kích thước quần thể Trang 10 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word II Quan hệ cạnh tranh xảy mật độ cá thể quần thể tăng lên cao, nguồn sống môi trường không đủ cung cấp cho cá thể quần thể III Cạnh tranh đặc điểm thích nghi quần thể Nhờ có cạnh tranh mà số lượng phân bố cá thể quần thể trì mức độ phù hợp, đảm bảo cho tồn phát triển quần thể IV Cạnh tranh lồi khơng xảy khơng ảnh hưởng đến số lượng phân bố cá thể quần thể V Khi quan hệ cạnh tranh gay gắt cá thể cạnh tranh yếu, non bị đào thải khỏi quần thể Những phát biểu đúng? A B C D Câu 40: Khi nói chuỗi thức ăn lưới thức ăn quần xã sinh vật, có phát biểu sau đây: I Cấu trúc lưới thức ăn phức tạp từ vĩ độ thấp đến vĩ độ cao II Trong chuỗi thức ăn, mắt xích có nhiều lồi sinh vật III Chuỗi thức ăn thể mối quan hệ dinh dưỡng loài quần xã IV Chuỗi thức ăn hệ sinh thái nước thông thường kéo dài mắt xích V Tất chuỗi thức ăn quần xã sinh vật cạn khởi đầu sinh vật tự dưỡng VI Quần xã sinh vật đa dạng thành phần lồi lưới thức ăn quần xã phức tạp Số phát biểu có nội dung là: A B C D Trang 11 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Đáp án 1-D 2-A 3-C 4-C 5-B 6-C 7-A 8-D 9-C 10-D 11-B 12-C 13-D 14-B 15-D 16-A 17-C 18-C 19-B 20-D 21-B 22-C 23-C 24-D 25-B 26-D 27-D 28-B 29-D 30-D 31-C 32-C 33-B 34-B 35-A 36-A 37-B 38-C 39-C 40-A LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án D Phân tử ADN có hai mạch đơn, nucleotit bổ sung với theo nguyên tắc A1  T2 ; T1  A2 ; G1  X2 ; X1  G Do A1  T1  G1  X1  T1  A1  A2  G1  G  N1 Câu 2: Đáp án A Nếu ống mạch gỗ bị tắc, dòng mạch gỗ ống tiếp tục lên mạch gỗ tế bào chết, Mạch gỗ gồm tế bào chết (quản bào mạch ống) nối tạo thành đường vận chuyển nước ion khoáng từ rễ lên Trang 12 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Khi ống gỗ bị tắc, dòng mạch gỗ di chuyển xuyên qua lỗ bên vào ống bên cạnh tiếp tục di chuyển lên Câu 3: Đáp án C Menđen tìm quy luật phân li độc lập nghiên cứu phép lai hai cặp tính trạng vàng/xanh trơn/nhăn đậu Hà Lan Câu 4: Đáp án C Kiến sống môi trường cạn, cá sống mơi trường nước Ví dụ nói tới giá trị thích nghi sinh vật bị thay đổi mơi trường sống thay đổi => hợp lí tương đối đặc điểm thích nghi Câu 5: Đáp án B Nội dung sai Phương pháp nuôi cấy mô thực vật dựa chế nguyên phân, tạo có kiểu gen giống hệt giống hệt mẹ ban đầu nên không tạo giống Nội dung Người ta cần lấy mô cần nhân giống, sau ni cấy mơ sử dụng loại hoocmơn kích thích tế bào mơ tạo thành Phương pháp tạo lúc nhiều giống khoảng thời gian ngắn Nội dung sai Người ta sử dụng phương pháp nuôi cấy hạt phấn không nuôi cấy noãn Nội dung sai Khi dung hợp hai tế bào trần hai loài thực vật tạo giống chứa NST loài không đồng hợp Câu 6: Đáp án C Ta thấy phép lai P: AaBbDdEeHH × AabbDDeehh có kết phân li tích phép lai nhỏ Trong phép lai phân li theo tỷ lệ 1 đồng hợp dị hợp Riêng phép lai 2 HH x hh cho dị hợp Vậy để tìm tỉ lệ đời có kiểu gen đồng hợp cặp dị hợp cặp ta tìm tỉ lệ đời 1 có kiểu gen đồng hợp cặp dị hợp cặp      C34  2 Câu 7: Đáp án A Trang 13 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Để tăng đa dạng di truyền, cách tốt bổ sung thêm vào quần thể cá thể lồi quần thể khác Khi làm tăng đa dạng vốn gen, tránh giao phối gần => Tăng sức sống thế sau Câu 8: Đáp án D Quần thể tự thụ hay ngẫu phối tần số alen không thay đổi Tuy nhiên, quần thể tự thụ sau hệ tự thụ tỷ lệ đồng hợp tăng, tỷ lệ dị hợp giảm Câu 9: Đáp án C Đầu tiên, từ chất vơ khí ngun thủy hình thành nên hợp chất hữu đơn giản có nguyên tố C H, sau có nguyên tố C, H O đến nguyên tố C, H, O, N Sau có chất hữu đơn giản axit amin, nucleotit chất hữu đơn giản liên kết lại với tạo thành đại phân tử Trong nhiều đại phân tử tạo thành hình thành nên đại phân tử co khả tự nhân đôi, tự chép Câu 10: Đáp án D Ý nghĩa công nghệ gen giúp việc tạo giống hiệu quả, nhanh, có suất chất lượng cao Tuy nhiên phương pháp tạo dòng cách nhanh chóng khơng phải ưu cơng nghệ gen Đó ưu công nghệ tế bào Câu 11: Đáp án B Lục lạp bào quan thực chức quang hợp thực vật loài quang tự dưỡng Đặc điểm cấu trúc phù hợp với chức lục lạp: - Lục lạp có cấu trúc màng kép, bên chất stroma suốt → ánh sáng dễ dàng qua → thuận lợi cho trình quang hợp - Đơn vị hạt grana tilacoit Trên màng tilacoit có hệ sắc tố → hấp thụ ánh sáng - Có nhiều loại enzim quang hợp → xúc tác cho phản ứng trình quang hợp, đặc biệt pha tối Câu 12: Đáp án C Bằng lý thuyết thực nghiệm nhà khoa học chứng minh mã di tryền mã ba Tuy nhiên xác thực nghiệm giải mã phân tử mARN người ta chứng minh mã di truyền mã ba Câu 13: Đáp án Trang 14 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Khi gặp dạng liên quan phép lai nhiều cặp tính trạng Cách làm đơn giản ta xét di truyền riêng rẽ, sau xét di truyền đồng thời A- Lông đen; a-Lông nâu, B-Lông dài; b-Lông ngắn, D-Mỡ trắng; d-mỡ vàng Khi F1 lai phân tích: * Xét di truyền riêng rẽ: cặp tính trạng phân li theo tỷ lệ 1:1 * Xét di truyền đồng thời ta thấy: - Sự phân li đơng thời cặp tính trạng khơng tn theo quy luật nhân xác suất: 1:1 x 1:1 x 1:1  Kết phép lai phân tích phân làm nhóm kiểu hình chiếm tỷ lệ nhỏ nhóm kiểu hình chiếm tỷ lệ lớn  Có tượng hốn vị gen - Sự di truyền đồng thời cặp tính trạng màu sắc lông độ dài lông: Fa: Lông đen, dài: lông đen, ngắn: lông nâu, dài: lông nâu, ngắn  1:1:1:1  1:1 x 1:1  Hai tính trạng di truyền phân li độc lập - Sự di truyền đồng thời cặp tính trạng màu sắc lơng màu sắc mỡ: Fa: Lông đen, mỡ trắng: lông nâu, mỡ vàng: lông đen, mỡ vàng: lông nâu, mỡ trắng  30% : 30% : 20% : 20%  1:1 x 1:1  Hai tính trạng di truyền hốn vị gen, tần số hoán vị f  40% Ta thấy Fa: 35% lông nâu, mỡ vàng  35% ad  35% ad x ad Vậy cá thể F1 có kiểu gen ad AD Bb ad  Khi F1 ngẫu phối F2 tỷ lệ kiểu hình: Lơng đen, dài, mỡ vàng = lông đen, mỡ vàng x dài ad  3    25%  %  x   25%  30% x 30%  x  12% ad  4  Câu 14: Đáp án B Cả hai phương pháp có điểm giống có q trình ngun phân Do đó, thể tạo có kiểu gen đồng Câu 15: Đáp án D - Khi kim nhọn đâm vào ngón tay ngón tay co lại phản xạ tự vệ động vật người Khi kim châm vào tay, thụ quan đau đưa tin tủy sống từ lệnh đưa đến ngón tay làm co ngón tay lại Trang 15 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word - Phản xạ phản xạ không điều kiện dây phản xạ di truyền, sinh có đặc trưng cho lồi bền vững Vậy ý trên, có ý D khơng Câu 16: Đáp án A Phân tử ADN ban đầu có mạch mang N15 Khi chuyển sang mơi trường có N14 mạch tổng hợp mang N Mỗi vi khuẩn vùng nhân có phân tử ADN dạng vòng Khi vi khuẩn phân bào lần có nghĩa ADN nhân đơi lần Do đó, số phân tử ADN tạo là: 24  16  Số mạch đơn tổng hợp mang N14  16 x   30 Câu 17: Đáp án C Quy ước: A – Mỏ bình thường, a – Mỏ ngắn 150 cặp gà bố mẹ có mỏ bình thường phải có kiểu gen AA Aa Gọi x y số gà bố mẹ có kiểu gen AA Aa Ta có: xAA  yAA  150   x y y AA  Aa   q a  300 300 300  Sau 150 cặp gà giao phối ngẫu nhiên quần thể gà vừa hình thành đạt trạng thái cân di truyền nên có cấu trúc di truyền dạng: p2 AA  2pqAa  q 2aa   q2  12 y  q a  0,1   0,1  y  60 cá thể 1200 300  Câu 18: Đáp án C Phép lai P: ♂AaBbDdEe x ♀aaBbDDee tổ hợp phép lai nhỏ: P1 : Aa x aa; P2 : Bb x Bb; P3 : Dd x DD; P4 : Ee x ee Ta thấy tỷ lệ đời sinh có kiểu hình giống ♂ là: 3 A  x B  x 1D  x E   16 Ta thấy tỷ lệ đời sinh có kiểu hình giống ♀ là: 3 aa x B  x 1D  x ee  16 Vậy tỷ lệ số kiểu hình sinh giống bố mẹ là: 16 Tính theo lí thuyết, số các thể tạo hệ F1 tỉ lệ cá thể mang biến dị tổ hợp là: 1 10   16 16 Trang 16 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 19: Đáp án B Ta thấy I.5 I.6 bình thường II.13 bị bệnh nên ta rút kết luận: Bệnh gen lặn nằm NST thường quy định Quy ước: A – Bình thường, a – Bị bệnh Vì III.14 bị bệnh nên III.15 có kiểu gen AA : Aa 3 Vậy người số III.15 tạo giao tử tỷ lệ giao tử tạo Người số II.11 có kiểu gen Aa; người số II.12 có kiểu gen  Người số III.16 có kiểu gen A: a 3 AA : Aa 3 AA : Aa 5 Vậy người số III.16 tạo giao tử tì tỷ lệ giao tử tạo A: a 10 10 Vậy khả sinh thể không mang gen gây bệnh (AA) là: 7   10 15 Câu 20: Đáp án D Ở thực vật, tượng tre lứa sống quần tụ giúp cho chúng chống lại gió bão Đó mối quan hệ hỗ trợ quan hệ canh tranh Câu 21: Đáp án B Trong q trình nhân đơi ADN, enzim ADN pôlimeraza di chuyển mạch khuôn theo chiều từ 3’ đến 5’ tổng hợp mạch theo chiều từ 5’ đến 3’ Câu 22: Đáp án C Ta thấy tỷ lệ phân li phép lai P : Phép lai 1: P1: Ab Ab DdEe  DdEe tích hai phép lai nhỏ: aB aB Ab Ab   F1  1: (trội - lặn) : (trội - trội) : (lặn - trội) aB aB 4 Phép lai 2: P2 :DdEe  DdEe  F1  : (trội - trội) : (trội, lặn + trội, lặn) : (lặn, 16 16 16 lặn) số cá thể tạo F1 số cá thể có kiểu hình mang hai tính trạng trội hai tính trạng lặn là:  2    16 16 32 Câu 23: Đáp án C Trang 17 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Tế bào bao phấn (2n) giảm phân tạo bào tử đực đơn bội (n), tế bào (n) lại nguyên phân tạo hạt phấn (n) Câu 24: Đáp án D Khi quần thể giảm xuống mức tối thiểu quần thể dễ rơi vào trạng thái diệt vong Tuy nhiên cạnh tranh cá thể tăng lên Vì cạnh tranh cá thể quần thể xảy mật độ cao, nguồn sống không đảm bảo Câu 25: Đáp án B Sinh vật nhân sơ gen không phân mảnh Vì vậy, c hiều dài ARN chiều dài gen tổng hợp số đơn phân 1/2 số đơn phân gen   loại C D - Trong chế di truyền diễn quá trình hình thành phá vỡ liên kết hidro, có q trình hình thành liên kết hóa trị khơng có q trình phá vỡ liên kết hóa trị  IV sai Câu 26: Đáp án D Giải câu cần lưu ý điểm rối loạn phân li cặp NST Aa giảm phân khơng thể tạo giao tử mang AA aa mà phải giao tử mang Aa Vì vậy, ta loại đáp án A, B, C Câu 27: Đáp án D Thế hệ ban đầu P : Aa  aa   p A  0, 4; 5 qa   0, Sau quần thể tự thụ hệ ngẫu phối hệ cấu trúc di truyền quần thể trở trạng thái cân Vậy hệ thứ có cấu trúc di truyền F6 :0,16AA  0, 48Aa : 0,36aa   64% đỏ : 36% trắng Câu 28: Đáp án B Đặc trưng phép lai phân tích tỉ lệ kiểu hình phản ánh tỉ lệ giao tử thể có kiểu hình trội Trường hợp tạo kiểu hình với tỉ lệ  F1 dị hợp cặp gen giảm phân cho loại giao tử với tỉ lệ  Các gen quy định cặp tính trạng nằm cặp NST tương đồng khác Trang 18 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Trường hợp tạo kiểu hình với tỉ lệ  F1 dị hợp cặp gen giảm phân cho loại giao tử với tỉ lệ  Các gen quy định cặp tính trạng nằm cặp NST liên kết hoàn toàn với Trường hợp xuất kiểu hình với tỉ lệ  F1 dị hợp cặp gen giảm phân cho loại giao tử  Có cặp gen nằm cặp NST tương đồng liên kết hồn tồn với cặp gen lại nằm cặp NST tương đồng khác Vậy nội dung sai, nội dung Ở trường hợp 3, theo tỉ lệ kiểu hình ta có tỉ lệ giao tử:  ABd    AbD   aBd    abD Do có gen liên kết hồn tồn với nên gen phải gen B D Không thể gen A B khơng có hốn vị gen khơng thể tạo loại giao tử AB, Ab, aB, ab được, tương tự với gen A D  Nội dung sai Vậy để tạo tỉ lệ giao tử F1 có kiểu gen là: Aa Bd // bD  Nội dung Ở trường hợp từ tỉ lệ kiểu hình  Tỉ lệ giao tử tạo F1 là: ABD = abd  F1 có kiểu gen ABD // abd  Nội dung sai Vậy có nội dung Câu 29: Đáp án D Nhân tố phụ thuộc vào mật độ nhân tố sinh thái hữu sinh, nhân tố không phụ thuộc vào mật độ nhân tố sinh thái vô sinh Nội dung 1, 3, nhân tố sinh thái vô sinh, không phụ thuộc vào mật độ Nội dung 2, 4, nhân tố hữu sinh nên phụ thuộc vào mật độ Có nhân tố khơng phụ thuộc vào mật độ Câu 30: Đáp án D Đây dạng mà đề thi Đại học chưa vào (đã xuất nhiều hóa LTĐH LT 9, 10 moon.vn) Để làm dạng em cần lưu ý đến hai yêu tố - Thứ ta phải biết cách tìm tỷ lệ giao tử tỷ lệ kiểu gen nhanh - Thứ hai xác định kiểu gen đề hỏi để tìm tỷ lệ kiểu hình cho nhanh Cách giải 1: Ta thấy hồng, tròn cần tìm có kiểu gen Ab dd  Ab d  ab d  10%  30%  15%  20%  6% ab Câu 31: Đáp án C Trang 19 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Để hấp thụ nước, tế bào lông hút có đặc điểm cấu tạo sinh lí phù hợp với chức nhận nước từ đất: + Thành tế bào mỏng, khơng thấm cutin + Chỉ có khơng bào trung tâm lớn chứa nhiều chất hòa tan nên áp suất thẩm thấu cao + Có nhiều ti thể, hoạt động hô hấp mạnh cung cấp ATP cho hoạt động hút khống + Đầu lơng hút nhỏ, thn nhọn để len vào mao quản đất Vì dạng nước tự dạng nước liên kết không chặt từ đất lông hút hấp thụ cách dễ dàng nhờ chênh lệch áp suất thẩm thấu (từ nước cao đến nước thấp) Xét đặc điểm đề bài: I – Đúng II – Đúng III – Sai Vì độ nhớt chất nguyên sinh cao nước khó vào tế bào IV – Đúng Câu 32: Đáp án C Tỉ lệ thân thấp aa là: 168   : 168   504  21  0, 25 Quần thể cân di truyền  tần số alen a = 0,5  tần số alen A  1– 0,5  0,5  Nội dung Tỉ lệ hạt nâu bb là:  21   : 168   504  21  0,04 Quần thể cân di truyền  tần số alen b = 0,2  tần số alen A  1– 0,  0,8  Nội dung sai Cấu trúc di truyền quần thể gen A là: 0, 25AA : 0,5Aa : 0, 25aa Cấu trúc di truyền quần thể gen B là: 0,64BB : 0,32Bb : 0,04bb Tỉ lệ cao hạt đen là: 504 : 168   504  21  0,72 Tỉ lệ kiểu gen AABb là: 0, 25 x 0,32  0,08 Tỉ lệ có kiểu gen AABb tổng số thân cao, hạt đen là: 0, 08 : 0, 72  Lấy ngẫu nhiên cao, hạt đen F1 Xác suất để có kiểu gen AABb là: 1 x   Nội dung 9 81 Tỉ lệ thân thấp, hạt đen là: 0, 25 x 1– 0,04   0, 24 Trang 20 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Cây thân thấp, hạt đen đồng hợp aaBB chiếm tỉ lệ là: 0, 25 x 0,64  0,16 Nếu tính số thấp, hạt đen F1 có kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ: 0,16 : 0, 24  Nội dung sai Đem thân cao hạt đen giao phối ngẫu nhiên có có KG AaBb giao phối với tạo có kiểu hình thân thấp, hạt nâu Trong số thân cao hạt đen có KG AaBb chiểm tỉ lệ: 0,5 x 0,32 : 0, 72  Đem tất cao, hạt đen F1 cho giao phối ngẫu nhiên đời F2 xuất có kiểu hình thấp, hạt nâu với xác suất: 2 1 x x   Nội dung 9 16 324 Có nội dung Câu 33: Đáp án B Khi cho dị hợp cặp gen tự thụ F1 có kiểu gen gồm có kiểu gen: AABB, AABb, AaBB, AaBb, AAbb, Aabb, aaBB, aaBb, aabb Khi cho kiểu gen F1 giao phấn ngẫu nhiên với nhau, để F2 phân li theo tỷ lệ kép : đơn, tỉ lệ kiểu gen F2 phải là: 3(A-B-) : (A-bb aaB- aabb) 6(A-B-) : (A-bb aaB- aabb) Nếu phân li theo tỷ lệ 3:1 ta có phép lai: P1: AABb x AABb; P3: AABb x aaBb; P2: AaBB x AaBB; P4: AaBB x Aabb Nếu phân li theo tỷ lệ 6:2 ta có phép lai: P5: AaBb x AABb; P5: AaBb x AaBB; Như có phép lai tạo kiểu hình kép: đơn Câu 34: Đáp án B Hệ sinh thái nhân tạo có độ đa dạng thấp Vì vậy, chuỗi thức ăn thường ngắn lưới thức ăn đơn giản hệ sinh thái tự nhiên Câu 35: Đáp án A Bước tạo động vật chuyển gen là: Lấy trứng khỏi vật Sau đó: Cho thụ tinh ống nghiệm Tiếp người ta tiêm gien vào giai đoạn nhân non Câu 36: Đáp án A I - Sai Vì ni chó để trơng nhà ứng dụng tập tính học Trang 21 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word II - Sai Vì Huấn luyện thú non, thành lập phản xạ có điều kiện q trình biến đổi tập tính bẩm sinh thành tập tính học III - Sai Vì Chim di cư để tránh rét, cá di cư để đẻ trứng tập tính bẩm sinh IV - Sai Vì Tập tính phân chia đẳng cấp, đầu đàn thú rừng thuộc loại tập tính bẩm sinh Câu 37: Đáp án B Ta có: Aaaa (hoặc Bbbb) tự thụ phấn tạo tỉ lệ KH là: 3A_ : 1aaaa AAaa (hoặc BBbb) tự thụ phấn tạo tỉ lệ KH là: 35A_ : 1aaaa Nội dung sai Cho AaaaBBbb tự thụ phấn cho tỉ lệ phân li kiểu hình là: 3 : 1 x  35 : 1  105 : 35 : : Nội dung AAaa x Aaaa cho tỉ lệ kiểu hình 11A_ : 1aaaa Bbbb x BBbb tương tự Vậy tỉ lệ phân li kiểu hình phép lai là: 11 : 1 x 11 : 1  121 : 11 : 11 : Nội dung sai AAaaBbbb tự thụ thu tỉ lệ kiểu hình: (11 đỏ : qua vàng) x (3 : chua) Còn AaaaBBbb tự thụ cho tỉ lệ kiểu hình là: (3 : vàng) x (11 : chua) Nội dung Do BBBb tạo giao tử có B nên phép lai BBBb x BBbb ln cho kiểu hình kiểu hình trội.Tỉ lệ phân li kiểu hình phép lai phụ thuộc vào tỉ lệ phân li kiểu hình phép lai AAaa x AAaa AAaa x AAaa tạo tỉ lệ KH: 35A_ : 1aaaa Có nội dung Câu 38: Đáp án C Xét riêng cặp tính trạng, ta có: Quả đỏ : trắng  1431  477  : 1112  372   :  Tính trạng màu di truyền theo quy luật tương tác bổ sung  Nội dung Quả : chua  1431  1112  :  477  372   :  Tính trạng vị di truyền theo quy luật phân li Quy ước: A_B_ đỏ; aaB_, A_bb, aabb trắng D_ ngọt; dd chua Tỉ lệ phân li kiểu hình là: Trang 22 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word 1431 : 1112 : 477 : 372  27 : 21 : :   :  x  : 1  Tính trạng vị màu sắc di truyền phân li độc lập  Nội dung Để cho tỉ lệ phân li kiểu F1 dị hợp cặp gen có kiểu gen là: AaBbDd  Nội dung P chủng có trường hợp: AAbbdd x aaBBDD; AABBdd x aabbDD; AABBDD x aabbdd; AAbbDD x aaBBdd  Nội dung sai Nội dung 5: Xét riêng cặp tính trạng: Quả trắng : đỏ = : F1 có kiểu gen AaBb  Cơ thể khác có kiểu gen aabb  Nội dung sai Có nội dung Câu 39: Đáp án C Nội dung sai Cạnh tranh làm giảm kích thước quần thể Nội dung Khi mật độ cá thể quần thể tăng lên cao, nguồn sống môi trường không đủ cung cấp cho cá thể quần thể cá thể quần thể cạnh tranh với để dành nguồn sống Nội dung Nội dung sai Cạnh tranh loài thường xuyên xảy ra, giúp cho số lượng phân bố cá thể quần thể giữ mức hợp lí, phù hợp với khả cung cấp môi trường Nội dung Trong quan hệ cạnh tranh, cá thể yếu bị đào thải Có nội dung Câu 40: Đáp án A Nội dung sai Cấu trúc lưới thức ăn phức tạp từ vĩ độ cao đến vĩ độ thấp Nội dung sai Trong chuỗi thức ăn, mắt xích có lồi sinh vật Nội dung Nội dung sai Chuỗi thức ăn hệ sinh thái thường kéo dài đến mắt xích Nội dung sai Ngồi chuỗi thức ăn bắt đầu sinh vật tự dưỡng có chuỗi thức ăn bắt đầu mùn bã hữu Nội dung Có nội dung Trang 23 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Trang 24 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word ... B quy định Nếu kiểu gen có A B tạo kiểu hình hoa kép, có A có B khơng có hai Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word alen trội A B tạo hoa... với hệ sinh thái tự nhiên có can thi p người B Hệ sinh thái nhân tạo thường có chuỗi thức ăn ngắn lưới thức ăn đơn giản so với hệ sinh thái tự nhiên C Hệ sinh thái nhân tạo có độ đa dạng sinh học... sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Trang 24 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word
- Xem thêm -

Xem thêm: 15 đề thi minh họa THPT QG năm 2018 môn sinh thầy thịnh nam file word có lời giải chi tiết (1) , 15 đề thi minh họa THPT QG năm 2018 môn sinh thầy thịnh nam file word có lời giải chi tiết (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay