14 đề thi thử THPTQG hàn thuyên bắc ninh lần 1 năm 2018 file word có lời giải chi tiết

13 18 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:01

Đề thi thử THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh - Lần - Năm 2018 I Nhận biết Câu Trong trình dịch mã, phân tử mARN thường số riboxom hoạt động Các riboxom gọi A pôlinuclêôxôm B pôliribôxôm C pôlipeptit D pơlinuclêơtit Câu Sự di truyền tính trạng gen nằm trền nhiễm sắc thể Y quy định đặc điểm gì? A Chỉ di truyền giới đồng giao tử B Chỉ di truyền giới đực C Chỉ di truyền giới D Chỉ di truyền giới dị giao tử Câu Pha tối diễn vị trí lục lạp? A Ở chất B Ở màng C Ở tilacơt D Ở màng ngồi Câu Trong q trình phiên mã, chuỗi polinucleotit tổng hợp theo chiều nào? A 5’ → 3’ B 5’ → 5’ C 3’ → 5’ D 3’ → 3’ Câu Các giai đoạn hô hấp tế bào diễn theo trật tự nào? A Chuỗi chuyền elctron hô hấp → Chu trình crep → Đường phân B Đường phân → Chuỗi chuyền electron hơ hấp → Chu trình crep C Chu trình crep → Đường phân → Chuỗi chuyền electron hơ hấp D Đường phân → Chu trình crep → Chuỗi chuyền electron hô hấp Câu Gen ban đầu cặp nucleotit chứa G (G*) X-G, sau đột biến cặp biến đổi thành cặp A T-A B X-G C G-X D A-T Câu Máu trao đổi chất với tế bào đâu? A Qua thành mao mạch B Qua thành tĩnh mạch mao mạch C Qua thành động mạch mao mạch D Qua thành động mạch tĩnh mạch Câu Kết lai thuận-nghịch khác ln kiểu hình giống mẹ gen quy định tính trạng A nằm nhiễm sắc thể giới tính Y B nằm nhiễm sắc thể giới tính X C nằm nhân D nằm nhiễm sắc thể thường Câu Chất tách khỏi chu trình Canvin để khởi đầu cho tổng hợp glucozo là: A RiDP (ribulôzơ- 1,5-điphôtphat) B APG (axit phôtphoglixeric) C ALPG (anđehit photphoglixeric) D AM (axitmalic) Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 10 Những thuộc nhóm thực vật CAM là: A Dứa, xương rồng, thuốc bỏng B Rau dền, kê, loại rau C Lúa, khoai, sắn, đậu D Ngơ, mía, cỏ lồng vực, cỏ gấu Câu 11 Bộ phận điều khiển chế trì cân nội môi là: A quan sinh sản B Thụ thể quan thụ cảm C Các quan dinh dưỡng như: thận, gan, tim, mạch máu, D Trung ương thần kinh tuyến nội tiết Câu 12 Ở người, phận vai trò quan trọng trao đổi khí là: A Khoang mũi B Thanh quản C Phế nang D Phế quản Câu 13 Trình tự nucleotit ADN tác dụng bảo vệ làm NST khơng dính vào nằm A hai đầu mút NST B eo thứ cấp C tâm động D điểm khởi nhân đôi Câu 14 Bào quan thực chức hơ hấp là: A Mạng lưới nội chất B Không bào C Ty thể D Lục lạp Câu 15 Ứng động khác với hướng động đặc điểm nào? A Không liên quan đến phân chia tế bào B Tác nhân kích thích khơng định hướng C nhiều tác nhân kích thích D vận động vơ hướng II Thơng hiểu Câu 16 Theo mơ hình Operon Lac, protein ức chế bị tác dụng? A Vì lactơzơ làm gen điều hòa khơng hoạt động B Vì gen cấu trúc làm gen điều hòa bị bất hoạt C Vì protein ức chế bị phân hủy lactozo D Vì lactozo làm cấu hình khơng gian Câu 17 Xét loại đột biến sau: (1) Mất đoạn NST (2) Lặp đoạn NST (3) Chuyển đoạn không tương hỗ (4) Đảo đoạn NST (5) Đột biến thể (6) Đột biến thể ba Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Những loại đột biến thay đổi độ dài phân tử ADN là: A (1), (3), (6) B (1), (2), (3) C (4), (5), (6) D (2), (3), (4) Câu 18 Trong chế điều hòa hoạt động operon Lac, mơi trường khơng lactozo A vùng vận hành khơng liên kết với protein điều hòa B gen cấu trúc không phiên mã C protein ức chế bị bất hoạt D gen điều hòa khơng hoạt động Câu 19 Với loại nucleotit A, U, G, X Số mã di truyền mã hóa axit amin là: A 61 B 18 C 64 D 27 Câu 20 Một đoạn phân tử ADN sinh vật nhân thực cót trình tự nucleotit mạch mã gốc là: 3' TGTGAAXTTGXA 5' Theo lí thuyết, trình tự nucleotit mạch bổ sung đoạn phân tử ADN A 5’ TGTGAAXXTGXA 3’ B 5' AAAGTTAXXGGT 3' C 5' TGXAAGTTXAXA 3' D 5' AXAXTTGAAXGT 3' Câu 21 Hai tế bào sinh dục đực kiểu gen AaBb DE giảm phân bình thường cho số loại giao tử tối de đa A B C 16 D Câu 22 Thông tin di truyền ADN biểu thành tính trạng đời cá thể nhờ chế A nhân đôi ADN phiên mã B phiên mã dịch mã C nhân đôi ADN dịch mã D nhân đôi ADN, phiên mã dịch mã Câu 23 Ở loài thực vật, xét hai cặp gen hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng quy định tính trạng màu hoa, Kiểu gen A-B-: hoa đỏ, A-bb aaBB-:hoa hồng, aabb: hoa trắng Phép lai P: Aabb x aaBb cho tỉ lệ loại kiểu hình F1 bao nhiêu? A đỏ: hồng: trắng B đỏ: hồng: trắng C đỏ: hồng: trắng D đỏ: hồng: trắng Câu 24 Ở lồi NST 2n=24 Một thể đột biến mà thể số tế bào 23 NST, số tế bào 25 NST tế bào lại 24 NST Nguyên nhân đến tượng này? A Q trình giảm phân tạo giao tử bố cặp NST khơng phân li mẹ giảm phân bình thường B Quá trình giảm phân hình thành giao tử bố mẹ bố mẹ cặp NST khơng phân li C Q trình ngun phân mơ quan cặp NST khơng phân li Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word D Trong q trình ngun phân hợp tử cặp NST không phân li Câu 25 Mỗi gen quy định tính trạng, gen trội lấn át hồn toàn gen lặn, gen liên kết hoàn toàn Phép lai sau cho tỉ lệ kiểu hình 1:2:1? A AB AB  ab ab B AB Ab  ab aB C Ab aB  ab ab D AB AB  ab aB Câu 26 Một phụ nữ nhóm máu AB kết với người đàn ơng nhóm máu A, cha nhóm máu O Cặp vợ chồng sinh con, tính xác suất đứa đầu trai nhóm máu AB, đứa thứ hai gái nhóm máu B A 3/64 B 1/16 C 1/64 D 1/32 Câu 27 Phép lai AAaa x AAaa tạo kiểu gen AAaa hệ sau với tỉ lệ A 1/2 B 2/9 C 1/8 D 1/4 A  Gen bị đột biến cặp G nucleotit (nu) giảm liên kết hiđro so với gen bình thường Số lượng loại nucleotit gen hình thành sau đột biến là: Câu 28 Một gen sinh vật nhân sơ 3000 nucleotit tỉ lệ A A=T=600 nu; G=X=899 nu B A=T=900 nu; G=X=599 nu C A=T= 600 nu; G=X=900 nu D A=T=599 nu; G=X= 900 nu Câu 29 Một lồi thực vật A-cây cao, a- thấp, B-hoa kép, b- hoa đơn, DD hoa đỏ, Dd hoa hồng, dd hoa trắng Cho giao phấn hai bố mẹ thu tỉ lệ phân li kiểu hình 6:6:3:3:3:2:2:1:1:1:1 Kiểu gen bố mẹ phép lai trên: A AaBbDd x AabbDd AaBbDd x AabbDd B AaBbDd x aaBbDd AaBbDd x aaBbDD C AaBbDd x aaBbDd AaBbDd x aaBbdd D AaBbDd x AabbDd AaBbDd x aaBbDd Câu 30 Sự tiến hóa hình thức tiêu hóa diễn theo hướng nào? A Tiêu hóa nội bào → tiêu hóa ngoại bào → Tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào B Tiêu hóa ngoại bào → tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào → tiêu hóa nội bào C Tiêu hóa nội bào → Tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào → tiêu hóa ngoại bào D Tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào → Tiêu hóa nội bào → tiêu hóa ngoại bào Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 31 Phân tử ADN vùng nhân vi khuẩn E.coli đánh dấu N15 hai mạch đơn Nếu chuyển E.coli sang nuôi cấy mơi trường N14 sau lần nhân đơi, số phân tử ADN phân tử ADN chứa N15? A B C D Câu 32 Nhận xét chế di truyền cấp độ phân tử? (1) Trong trình phiên mã tổng hợp ARNm, mạch khn ADN phiên mã chiều 3' → 5' (2) Trong trình phiên mã tổng hợp ARN,mạch ARN kéo dài theo chiều 5' → 3' (3) Trong q trình nhân đơi ADN, mạch tổng hợp mạch khuôn ADN chiều 3' → 5' liên tục mạch tổng hợp mạch khn ADN chiều 5' → 3' không liên tục (gián đoạn) (4) Trong trình dịch mã tổng hợp protein, phân tử mARN dịch mã theo chiều 3' → 5' A 2, 3, B 1, 2, C 1, 2, D 1, 3, Câu 33 Một loài thực vật nhiễm sắc thể 2n =14 Số thể ba kép tối đa phát sinh loài là: A 14 B 21 C D 28 Câu 34 Xét phép lai P: AaBbDd x AaBbDd Thế hệ F1 thu kiểu gen aaBbdd với tỉ lệ: A 1/2 B 1/32 C 1/64 D 1/4 Câu 35 Các tính trạng di truyền phụ thuộc vào xuất A quy luật liên kết gen quy luật phân tính B định luật phân li độc lập C quy luật liên kết gen quy luật phân li độc lập D quy luật hoán vị gen quy luật liên kết gen III Vận dụng Câu 36 Ở loài thực vật, chiều cao cặp gen không alen phân li độc lập, tác động cộng gộp Sự mặt alen trội làm chiều cao tăng thêm 5cm Cho giao phấn cao với thấp quần thể F1 chiều cao 190cm, tiếp tục cho F1 tự thụ phấn Về mặt lý thuyết chiều cao 180cm F2 chiếm tỉ lệ: A 3/32 B 5/16 C 1/64 D 15/64 Câu 37 Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp Cho thân cao (P) tự thụ phấn, thu F1 gồm 75% thân cao 25% thân thấp Cho tất thân cao F1 giao phấn với thân cao dị hợp Theo lí thuyết, tỉ lệ thân cao chủng F2 là: Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A 1/2 B 3/8 C 1/3 D 2/3 Câu 38 Một thể dị hợp cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng, giảm phân tạo giao tử A BD =15% Kiểu gen thể tần số hoán vị gen là: A Aa BD ;f  30% bd B Aa Bd ;f  40% bD C Aa Bd ;f  30% bD D Aa BD ;f  40% bd Câu 39 Ở loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp, gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen b quy định hoa trắng Lai thân cao, hoa đỏ với thân thấp, hoa trắng thu F1 phân li theo tỉ lệ: 37,5% thân cao, hoa trắng: 37,5% thân thấp hoa đỏ: 12,5% thân cao, hoa đỏ: 12,5% thân thấp, hoa trắng Cho biết khơng đột biến xảy Kiểu gen bố, mẹ phép lai là: A AaBb  aabb B AaBB  aabb C Ab ab  aB ab D AB ab  ab ab IV Vận dụng cao Câu 40 Ở người, bệnh pheninketo niệu hai alen gen nằm nhiễm sắc thể thường; bệnh máu khó đơng hai alen gen nằm đoạn không tương đồng nhiễm sắc thể X quy định Theo dõi di truyền hai bệnh gia đình qua hai hệ thể qua sơ đồ phả hệ đây: Khơng phát sinh đột biến tất cá thể gia đình; tính trạng trội, lặn hồn tồn Phát biểu sau khơng nói đứa đầu lòng cặp vợ chồng hệ thứ II hai bệnh nói trên? (1) Xác suất không mang alen bệnh hai bệnh 1/4 (2) Xác suất gái không bị bệnh số hai bệnh 5/12 (3) Xác suất gái bị hai bệnh 1/6 (4) Xác suất trai bị hai bệnh 1/6 Số đáp án đúng: A B C D Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu Chọn đáp án B Trên phân tử mARN thường số riboxom hoạt động gọi poliriboxom Sự hình thành poliriboxom sau riboxom thứ dịch chuyển đoạn riboxom thứ liên kết vào mARN Ý nghĩa: Làm tăng hiệu suất tổng hợp chuỗi polipeptit loại Câu Chọn đáp án D Các gen Y truyền cho hệ mang NST Y (giới dị giao tử) hay gọi di truyền thẳng Đáp án D Câu Chọn đáp án A Quá trình quang hợp thường chia thành pha pha sáng pha tối Pha sáng diễn ánh sáng, pha tối diễn ánh sáng tối Trong pha sáng, lượng ánh sáng biến đổi thành lượng phân tử ATP NADPH (nicôtinamit ađênin đinuclêôtit phôtphat) Trong pha tối, nhờ ATP NADPH tạo pha sáng, CO2 biến đổi thành cacbohiđrat Pha sáng diễn màng tilacơit pha tối diễn chất lục lạp Câu Chọn đáp án A Trong trình phiên mã, enzim ARN polimeraza trượt dọc mạch mã gốc chiều 3’ → 5’ tổng hợp mạch theo chiều 5’ → 3’ Câu Chọn đáp án D Các giai đoạn hô hấp tế bào diễn theo trật tự: Đường phân → chu trình Crep → Chuỗi truyền electron hô hấp Câu Chọn đáp án A X-G* → X-A (nhân đơi) → X-G (bình thường) + T-A (đột biến) Câu Chọn đáp án A Máu hệ mạch trao đổi chất với tế bào qua thành mao mạch Câu Chọn đáp án C Kết phép lai thuận nghịch khác đời ln kiểu hình giống mẹ đặc điểm di truyền gen nằm tế bào chất (gen nhân) Câu Chọn đáp án C Chất tách khỏi chu trình Calvin để tổng hợp Glucose AlPG (Aldehit photphogluxeric) Câu 10 Chọn đáp án A Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Những thực vật thuộc nhóm thực vật CAM chịu hạn: Dứa, xương rồng, thuốc bỏng Câu 11 Chọn đáp án D Bộ phận điều khiển cân nội môi trung ương thần kinh tuyến nội tiết Câu 12 Chọn đáp án C Ở người, phận quan trọng trao đổi khí phế nang, nhiều mạch máu giúp trao đổi khơng khí Câu 13 Chọn đáp án A Trình tự nucleotit tác dụng bảo vệ cho NST khơng dính vào nằm đầu mút NST Câu 14 Chọn đáp án C Bào quan thực chức hô hấp ti thể Câu 15 Chọn đáp án B Ứng động khác hướng động tác nhân kích thích khơng định hướng Câu 16 Chọn đáp án D Khi mơi trường lactozo, lactozo bám vào protein ức chế, làm thay đổi cấu hình protein ức chế, làm chúng không gắn vào vùng vận hành Câu 17 Chọn đáp án B Phép lai A cho tỉ lệ kiểu hình : Phép lai B cho tỉ lệ kiểu hình : : Phép lai C cho tỉ lệ kiểu hình : : : Phép lai D cho tỉ lệ kiểu hình : Câu 17 Chọn đáp án B Xét dạng đột biến NST: Mất đoạn làm NST ngắn → thay đổi chiều dài NST Lặp đoạn làm NST dài → thay đổi chiều dài NST Chuyển đoạn không tương hỗ làm thay đổi chiều dài NST đoạn bị chuyển không Đảo doạn, dạng đột biến số lượng NST không làm thay đổi chiều dài NST Câu 18 Chọn đáp án B Trong chế điều hòa hoạt động operon Lac, mơi trường khơng Lactozo Protein ức chế liên kết với vùng vận hành làm ngăn cản trình phiên mã → gen cấu trúc không phiên mã Câu 19 Chọn đáp án A Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Với loại nucleotit A, U, G, X 43 = 64 ba Trong ba kết thúc khơng mã hóa axit amin UAG, UGA, UAA Vậy số mã di truyền mã hóa axit amin là: 64 – = 61 Câu 20 Chọn đáp án D Theo nguyên tắc bổ sung: A-T; G-X ta có: Mạch mã gốc: 3’…TGTGAAXTTGXA…5’ Mạch bổ sung: 5’…AXAXTTGAAXGT…3’ Câu 21 Chọn đáp án B Hai tế bào hốn vị gen, tế bào tạo loại giao tử Hai tế bào tối đa giao tử Cả thể tối đa đạt 4.4 = 16 loại giao tử nên tế bào tối đa loại giao tử chấp nhận khơng vượt số loại giao tử tối đa thể Đáp án B Câu 22 Chọn đáp án B Câu 23 Chọn đáp án D Quy ước gen: A-B-: hoa đỏ; A-bb + aaB-: hoa hồng; aabb: hoa trắng Xét phép lai: Aabb × aaBb → F1: (Aa : aa)(Bb : bb) Tỉ lệ kiểu gen F1: 1AaBb : 1Aabb : 1aaBb : 1aabb Tỉ lệ kiểu hình: hoa đỏ : hoa hồng : hoa trắng Câu 24 Chọn đáp án C Trên thể đột biến số tế bào 23 NST (2n – 1), số tế bào 25 NST (2n + 1) → đột biến liên quan đến phân li cặp NST thể bào bình thường (24 NST) tế bào đột biến (23 NST + 25NST) chứng tỏ trình đột biến xảy trình nguyên phân cặp NST Câu 26 Chọn đáp án C Người phụ nữ nhóm máu AB kiểu gen IAIB Người đàn ơng nhóm máu A bố nhóm máu O (IOIO) kiểu gen IAIO Kiểu gen bố mẹ: IAIB × IAIO Xác suất đứa đầu lòng trai nhóm máu AB là: (1/2).(1/4) = 1/8 Xác suất đứa thứ gái nhóm máu B là: (1/2).(1/4) = 1/8 Vậy xác suất cần tìm là: (1/8)(1/8) = 1/64 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 27 Chọn đáp án A thể AAaa giảm phân cho 1/6AA : 4/6Aa : 1/6aa Tỉ lệ kiểu gen AAaa hệ sau: 2.(1/6)AA.(1/6)aa + (4/6)Aa = 1/2 Câu 28 Chọn đáp án D Câu 29 Chọn đáp án D A- thân cao; a- thân thấp; B- hoa kép; b- hoa đơn; DD – hoa đỏ; Dd – hoa hồng; dd – hoa trắng Cho giao phối cá thể → : : : : : : : : : : : → 32 tổ hợp kiểu hình; 12 kiểu hình 12 kiểu hình = 2.2.3 (mỗi bên phải tạo loại giao tử đủ để tổ hợp thành 12 kiểu hình – tạo giao tử abd → aabbdd …) 32 tổ hợp giao tử = 8.4 Các phép lai có: bên cho loại giao tử AaBbDd bên cho loại giao tử: AabbDd aaBbDd Vậy phép lai xảy ra: AaBbDd × AabbDd AaBbDd × aaBbDd Câu 30 Chọn đáp án C Sự tiến hóa hình thức tiêu hóa diễn theo hướng: Tiêu hóa nội bào → tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào → tiêu hóa ngoại bào Câu 31 Chọn đáp án C Phân tử ADN ban đầu mạch chứa N15, sau cho nhân đơi lần mơi trường N14 mạch chứa N15 nằm phân tử ADN khác Câu 32 Chọn đáp án B I – Đúng Mạch mã gốc sử dụng làm khn chiều 3’ → 5’ II – Đúng ARN polimeraza trượt theo chiều 3’ → 5’ để tổng hợp mạch ARN chiều 5’ → 3’ III – Đúng IV – Sai Vì phân tử ARN dịch mã theo chiều 5’ → 3’ Câu 33 Chọn đáp án B 2n = 14 → n = Số thể ba kép (2n + + 1) tối đa là: 7C2 = 21 Câu 34 Chọn đáp án B Trang 10 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word P: AaBbDd × AaBbDd = (Aa × Aa)(Bb × Bb)(Dd × Dd) Tỉ lệ kiểu gen aaBbdd là: 1 1  4 32 Câu 35 Chọn đáp án D Các tính trạng di truyền phụ thuộc vào xuất quy luật hoán vị gen quy luật liên kết gen Câu 36 Chọn đáp án A P: AABBDD × aabbdd → F1: AaBbDd Mỗi alen trội làm tăng chiều cao 5cm Cây F1 alen trội cao 190cm, cao 180cm alen trội F1 tự thụ phấn: AaBbDd × AaBbDd Tỉ lệ mang alen trội F2 là: 6C1 : (2^6) = 3/32 Câu 37 Chọn đáp án C Quy ước: B: cao, b: thấp P: Bb × Bb → F1: 1AA : 2Aa : 1aa Cây thân cao F1: 1/3AA : 2/3Aa giảm phân cho 2/3A : 1/3a Cây thân cao chủng kiểu gen AA giảm phân cho 1AA Cho tất thân cao F1 giao phấn với thân cao chủng: (2/3A : 1/3a) × A Theo lí thuyết, tỉ lệ thân cao dị hợp F2 là: 1/3a 1A = 1/3 Câu 38 Chọn đáp án D Giao tử ABD = 15% thể kiểu gen Aa giảm phân cho 0,5A : 0,5a → BD = 0,15 : 0,5 = 0,3 > 0,25 → Là giao tử liên kết → thể kiểu gen Aa(BD/bd) Tần số hoán vị gen: BD = (1 – f) : = 0,3 → f = 40% Câu 39 Chọn đáp án C Lai thân cao, hoa đỏ với thân thấp, hoa trắng thu loại kiểu hình → thân cao hoa đỏ dị hợp cặp gen → Loại B F1 thu tỉ lệ kiểu hình đơi nên kết phép lai phân tích tượng hốn vị gen Tỉ lệ thân thấp, hoa trắng ab/ab = 0,125 = 0,125ab 1ab Trang 11 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word thể cho giao tử ab = 0,125 < 0,25 → giao tử hoán vị Kiểu gen P: Ab/aB × ab/ab Câu 40 Chọn đáp án A Bố mẹ 1, không bị bệnh sinh bị bệnh phenylketo niệu → gen bị bệnh gen lặn NST thường Bố mẹ 3,4 khơng bị bệnh máu khó đông mà bị bệnh → gen gây bệnh gen lặn Quy ước: A: Không bị phenylketo niệu, a: bị phenylketo niệu B: máu đơng bình thường, b: máu khó đơng - Xét bệnh phenylketo niệu: + Người chồng bố mẹ bình thường chị gái bị bệnh → người kiểu gen 1/3AA : 2/3Aa + Người vợ bố mắc bệnh nên kiểu gen Aa Xét bệnh máu khó đơng + Người chồng bình thường kiểu gen XBY + Người vợ em trai bị bệnh máu khó đơng → mẹ ta kiểu gen XBXb, bố ta kiểu gen: XBY → Người kiểu gen: 1XBXB : 1XBXb → vợ chồng hệ thứ kiểu gen: (1/3AA : 2/3Aa)XBY × Aa(1/2XBXB : 1/2XBXb) Xét phát biểu: I – Sai Vì xác suất người 10 khơng mang alen gây bệnh: Bệnh phenylketo niệu (1AA : 2Aa) × Aa → Aa = 1/3 Bệnh máu khó đơng: XBY × (1XBXB : 1XBXb) → (1XB : 1Y)(3XB : 1Xb) → XBXB + XBY = 2/3 Xác suất cần tìm là: 2/9 II – Đúng Xác suất bị bệnh là: Bệnh phenylketo niệu (1AA : 2Aa) × Aa → (1AA : 2Aa) × (1A : 1a) → A- = 5/6; aa = 1/6 Bệnh máu khó đơng: XBY × (1XBXB : 1XBXb) → (1XB : 1Y)(3XB : 1Xb) → 7/8 bình thường : 1/8 bị bệnh Xác suất cần tìm là: 5/6 1/8 + 1/6 7/8 = 1/4 III – Đúng Xác suất sinh gái khơng bị bệnh là: 5/6A- × 4/8 (XBXB, XBXb) = 5/12 Trang 12 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word IV – Đúng Xác suất sinh trai bị bệnh: + Bị bệnh phenylketo niệu: 1/6 3/8 = 3/48 + Bị bệnh máu khó đơng: 1/8 5/6 = 5/48 Xác suất cần tìm là: 3/48 + 5/48 = 1/6 Vậy kết luận II, III, IV Trang 13 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word ... niệu (1AA : 2Aa) × Aa → (1AA : 2Aa) × (1A : 1a) → A- = 5/6; aa = 1/ 6 Bệnh máu khó đơng: XBY × (1XBXB : 1XBXb) → (1XB : 1Y)(3XB : 1Xb) → 7/8 bình thường : 1/ 8 bị bệnh Xác suất cần tìm là: 5/6 1/ 8... phân tích có tượng hoán vị gen Tỉ lệ thân thấp, hoa trắng ab/ab = 0 ,12 5 = 0 ,12 5ab 1ab Trang 11 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Cơ thể... gái nhóm máu B là: (1/ 2). (1/ 4) = 1/ 8 Vậy xác suất cần tìm là: (1/ 8) (1/ 8) = 1/ 64 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 27 Chọn đáp
- Xem thêm -

Xem thêm: 14 đề thi thử THPTQG hàn thuyên bắc ninh lần 1 năm 2018 file word có lời giải chi tiết , 14 đề thi thử THPTQG hàn thuyên bắc ninh lần 1 năm 2018 file word có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay