13 đề khảo sát định kỳ môn sinh học năm học 2017 2018 sinh học OCEAN lần 5 file word có lời giải chi tiết

12 37 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:01

LỜI GIẢI – BÀI KIỂM TRA CỦNG CỐ KIẾN THỨC SINH HỌC TỪNG CHUYÊN ĐỀ LẦN Chuyên đề: Chuyển hóa vật chất lượng Câu 1: Hiện tượng sau sức đẩy rễ tạo A Thoát nước lá, B Ứ giọt mép C Vận chuyển nước mạch rây, D Thẩm thấu ion khoáng từ đất vào rễ Câu 2: Ngồi sáng, khí khổng mở vì: A Ánh sáng tác dụng làm cong tế bào khí khổng B Lục lạp tế bào khí khổng tạo chất hữu làm tăng áp suất thẩm thấu tế bào khí khổng C Lượng CO2 khí khổng tăng lên D Độ pH tế bào khí khổng giảm xuống Câu 3: Ở nhóm động vật sau đây, hệ tuần hoàn thực chức vận chuyển dinh dưởng mà khơng vận chuyển khí? B Cơn trùng A Chim C Cá D Lưỡng cư Câu 4: Ở người trưởng thành, thời gian chu kỳ co tim là: A 1,2 giây B 1,5 giây C 0,8 giây D giây Câu 5: Q trình oxi hóa chất hữu diễn đâu? A Tế bào chất B Quan điểm khác C Khoang ti thể D Màng ti thể Câu 6: Các biện pháp giúp cho q trình chuyển hóa muối khống đất từ dạng khơng tan thành dạng hòa tan dễ hấp thụ cây: A Bón vơi cho đất kiềm B Tháo nước ngập đất, để chúng tan nước C Làm cỏ, sục bùn phá váng sau đất bị ngập úng, cày phơi ải đất, cày lật úp rạ xuống, bón vơi cho đất chua D Trồng loại cỏ dại, chúng sức sống tốt giúp chuyển hóa muối khống khó tan thành dạng ion Câu 7: Áp suất thẩm thấu dịch tế bào sau xếp từ lớn đến nhỏ theo thứ tự là: A Bèo hoa dâu, rong đuôi chó, bí ngơ, sú vẹt B Bèo hoa dâu, bí ngơ, rong chó, sú vẹt C Rong chó, bèo hoa dâu, bí ngơ, sú vẹt Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word D Sú vẹt, bí ngơ, bèo hoa dâu, rong chó Câu 8: Nồng độ Ca2 0,3%; đất 0,1% Cây nhận Ca2 cách: A Hấp thụ bị động B Hấp thụ chủ động C Khuyếch tán D Thẩm thấu Câu 9: Sự khác hiệu lượng q trình hơ hấp q trình lên men? A Năng lượng ATP giải phóng q trình hơ hấp hiếu khí gấp 19 lần q trình lên men B Năng lượng ATP giải phóng trình lên men gấp 19 lần trình hơ hấp hiếu khí C Năng lượng ATP giải phóng q trình lên men cao q trình hơ hấp hiếu khí D Năng lượng ATP giải phóng hai q trình Câu 10: Hệ tuần hồn kín hệ tuần hồn A Máu đến quan nhanh nên đáp ứng nhu cầu trao đổi khí chất B Tốc độ máu chảy nhanh, máu xa C Máu chảy động mạch với áp lực cao trung bình D Máu lưu thơng liên tục mạch kín (từ tim qua động mạch, mao mạch, tĩnh mạch tim) Câu 11: Một C3 C4 đặt chng thủy tinh kín cung cấp đủ nước, ánh sáng không cung cấp thêm CO2 Theo lý thuyết, nồng độ CO2 thay đổi chuông? A Không thay đổi B Giảm đến điểm bù C3 C Giảm đến điểm bù C4 D Tăng dần, sau giữ ổn định Câu 12: Ở thực vật C3 , toàn NADPH pha sáng tạo dùng cho pha tối để khử APG thành AlPG Để tổng hợp 90g glucozơ cần phải quang phân li gam nước? A 108 B 12 C 18 D 54 Câu 13: Trong chu trình Canvil, chất sau đóng vai trò chất nhận CO2 đầu tiên? A ALPG (anđêhit photphoglixêric) B APG (axit photphoglixêric) C AM (axit malic) D RiDP (ribulozơ -1,5- điphotphat) Câu 14: Người ta chiết rút hệ sắc tố thực vật bậc cao dung môi hữu tiến hành sắc kí giấy thu sắc kí đồ sau: Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Vệt xuất phát Các vạch 1, 2, 3, tương ứng với loại sắc tố lá? A Diệp lục a, diệp lục b, carôtenoit, xantophil B Diệp lục b, diệp lục a, carôtenoit, xantophil C Diệp lục a, diệp lục b, xantophil, carôtenoit D Diệp lục b, diệp lục a, xantophil, carôtenoit Câu 15: Cho sơ đồ sau: N2 Nito  N   4 1  2   NH4   NO3   NH4   Axit amin Chất hữu Chú thích sau đúng? A 1- oxi hóa nitơ phân tử; 2- q trình amon hóa; 3- q trình chuyển vị amin; 4-phản ứng nitrat hóa B 1- cố định đạm; - q trình amon hóa; 3-q trình chuyển vị amin; 4-phản ứng nitrat hóa C 1- cố định đạm; 2- q trình amon hóa; 3-q trình nitrat hóa; 4-phản nitrat hóa D 1- cố định đạm; 2- q trình amon hóa; 3-q trình khử amon; 4-phản nitrat hóa Câu 16: Cho biết cơng thức hóa học số loại phân đạm tương ứng sau: Kí hiệu I Loại phân Ure Cơng thức hóa  NH  2 CO II III IV Nitrat Đạm sunfat Đạm nitrat amon KNO3  NH  NH4 NO3 SO4 học Sắp xếp hàm lượng nitơ loại phân đạm theo thứ tự từ loại phân hàm lượng thấp đến loại phân hàm lượng cao là: A I  II  III  IV  B II → I → III → IV C II → III → IV → I D III → II → IV → I Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 17: Trong lý sau, lý làm cho nhiệt độ bề mặt dưa chuột thường thấp nhiệt độ khơng khí xung quanh 1-2 độ? (1) Quả dưa chuột hấp thụ nhiệt tốt (2) Vì khối lượng dưa chuột lớn (3) Vì tỷ lệ diện tích nước so với thể tích dưa chuột lớn (4) Vì hàm lượng nước dưa chuột cao, khả điều hòa nhiệt độ tốt khả bốc nước cao A B C D Câu 18: chất khơng phải sản phẩm chu trình Crep? (1) ATP (2) Axit pyruvic A B (3) Axit citric (4) Axit fumaric C (5) CO2 D Câu 19: Khi nói tiến hóa hoạt động tiêu hóa động vật, phát biểu sau đúng? (1) Cấu tạo quan chuyên hóa ngày phức tạp, chức ngày chuyên hóa (2) Cấu tạo quan chun hóa ngày đơn giản, tính chun hóa ngày giảm (3) Hình thức tiêu hóa tiến hóa từ tiêu hóa nội bào đến tiêu hóa ngoại bào (4) Một số quan phận ngày tiêu giảm cá chim khơng răng, mang tràng người bị tiêu giảm A B C D Câu 20: Ruột non hình thức cử động học hình thức cử động đây: (1) Cử động co thắt phần (2) Cử động lắc (3) Cử động nhu động (4) Cử động phản nhu động A B C D Câu 21: phát biểu nội dung số phát biểu sau: (1) Quá trình hấp thụ O2 giải phòng CO2 ngồi sáng q trình phân giải kị khí (2) Trong hơ hấp sáng, enzim Cacboxilaza chuyển thành enzim Oxigenaza oxi hóa RiDP đến CO2 xảy tế bào quan lục lạp → ti thể → peroxixom (3) Nơi diễn hô hấp mạnh thực vật (4) Trong q trình hơ hấp, lượng lượng dạng nhiệt giải phóng nhắm mục đích giúp tổng hợp chất hữu A B C D Câu 22: hệ quan tham gia điều hòa cân nội môi? Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word (1) Hệ tiêu hóa (2) Hệ thần kinh (3) Hệ tiết niệu (5) Hệ tuần hoàn (6) Hệ vận động (7) Hệ nội tiết A B (4) Hệ hô hấp C D Câu 23: Người ta tiến hành thí nghiệm trồng hai A B (thuộc hai loài khác nhau) nhà kính Khi tăng cường độ chiếu sáng tăng nhiệt độ nhà kính cường độ quang hợp A giảm cường độ quang hợp B khơng thay đổi điều nói lên mục đích thí nghiệm giải thích mục đích đó? (1) Mục đích thí nghiệm nhầm phân biệt C3 C (2) Nhiệt độ cường độ ánh sáng tăng làm cho C3 phải đóng khí khổng để chống nước nên xảy hô hấp sáng làm giảm cường độ quang hợp (cây A) (3) Mục đích thí nghiệm nhằm xác định khả chịu nhiệt hai A B (4) Cây C (Cây B) chịu điều kiện ánh sáng mạnh nhiệt độ cao nên khơng xảy hơ hấp sáng Vì thế, cường độ quang hợp khơng bị giảm A B C D Câu 24: Trong đặc điểm đặc điểm sai khác tuần hoàn máu thai nhi so với trẻ em bình thường sau sinh (1) Ở trẻ em, lỗ bầu dục bịt kín, tâm nhĩ vách ngăn hồn tồn (2) Ở thai nhi tuần hồn vòng (3) Ở thai nhi hệ trao đổi chất với máu mẹ thai qua dây rốn (4) Ở trẻ em máu loại hemoglobin lực với oxi thấp A B C D Câu 25: Dựa vào hình bên kiến thức sinh học em cho biết phát biểu (1) Hình bên dày động vật nhai lại (trâu, bò, hươu, nai, dê, ngựa ) chia làm ngăn: cỏ, tổ ong, sách múi khế (2) 1- Thực quản; 2- Dạ cỏ; 3- Dạ sách; 4- Dạ tổ ong; 5- Dạ múi khế; 6- Môn vị (3) Dạ cỏ nơi dự trữ, làm mềm thức ăn khô lên men Trong cỏ nhiều vi sinh vật tiêu hóa xenlulozo chất dinh dưỡng khác (4) Dạ múi khế tiết pepsin HCl tiêu hóa protein cỏ vi sinh vật từ cỏ xuống A B C D Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Đáp án 1- B 2- B 3- B 4- C 5- A 6- C 7- D 8- B 9- A 10- D 11- B 12- A 13- D 14- D 15- C 16- C 17- B 18- A 19- B 20- D 21- C 22- A 23- C 24- D 25- B LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Trả lời: B Qua thí nghiệm người ta chứng minh tượng giọt nước ứ mép vào buổi sáng sớm sức đẩy rễ tạo Câu 2: Trả lời: B Ánh sáng cung cấp lượng cho lục lạp quang hợp tạo chất hữu làm tăng áp suất thẩm thấu sức trương nước tế bào Câu 3: Trả lời: B Nhóm trùng hệ tuần hoàn thực chức vận chuyển dinh dưỡng mà khơng vận chuyển khí Vì: Chúng hơ hấp hệ thống ống khí, ống khí phân nhánh nhỏ tới tế bào để trao đổi khí trực tiếp với tế bào mà không thông qua hệ tuần hoàn Câu 4: Trả lời: C - Tim co dẫn nhịp nhàng theo chu kì Mỗi chu kì hoạt động tim (chu kì tim) pha co tâm nhĩ, sau pha co tâm thất cuối pha dãn chung Tiếp lại bắt đầu chu kì tim pha co tâm nhĩ… - Ở người trưởng thành, chu kì tim kéo dài khoảng 0,8 giây Trong đó, tâm nhĩ co 0,1 giây, tâm thất co 0,3 giây, thời gian giãn chung 0,4 giây Câu 5: Trả lời A Q trình oxy hóa chất hữu xảy tế bào chất Câu 6: Trả lời C Các biện pháp giúp cho q trình chuyển hố muối khống đất từ dạng khơng tan thành dạng hồ tan dễ hấp thụ làm cỏ, sục bùn phá váng sau đất bị ngập úng, cày phơi ải đất, lật úp rạ xuống, bón vơi cho đất chua Câu 7: Trả lời: D Áp suất thẩm thấu dịch tế bào tỷ lệ thuận với nồng độ chất tan tế bào Thích nghi tương ứng với mơi trường sống sú vẹt nồng độ chất tan tế bào cao thích ứng với mơi trường nước mặn, tiếp đến bí ngơ thích ứng với môi trường cạn, bèo hoa dâu rễ ngập nước rong chó thực vật thủy sinh nước hoàn toàn Câu 8: Trả lời: B Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Nồng độ Ca 2+ cao đất nhận Ca 2+ cách hấp thụ chủ động Câu 9: Trả lời: A - Hô hấp trình chuyển lượng nguyên liệu hữu thành lượng ATP - Lên men phân giải cacbohidrat xúc tác enzim điều kiện kị khí - Ở q trình lên men, chất hữu bị phân giải khơng hồn tồn, lượng giải phóng ít, kết thúc q trình lên men tạo phân tử ATP, hơ hấp hiếu khí chất hữu bị phân giải hồn tồn, q trình hơ hấp tạo 38 ATP Do lượng ATP giải phóng q trình hơ hấp hiếu khí gấp 19 lần trình lên men Câu 10: Trả lời: D Hệ tuần hồn kín: - Là hệ tuần hồn máu lưu thơng mạch kín với tốc độ cao, khả điều hòa phân phối nhanh - mực ống, bạch tuộc, giun đốt động vật xương sống Đặc điểm: + Máu tim bơm lưu thơng liên tục mạch kín, từ động mạch qua mao mạch, tĩnh mạch sau tim Máu trao đổi chất với tế bào qua thành mao mạch + Sắc tố hơ hấp Fe nên màu đỏ + Máu chảy động mạch áp lực cao trung bình, tốc độ máu chảy nhanh Câu 11: Trả lời: B Cây C3 điểm bù CO2 cao C đặt hai chng thủy tinh kín nồng độ CO2 giảm dần (do quang hợp sử dụng) điểm bù C3 Sau giảm nồng độ CO2 C3 cường độ hô hấp cao cường độ quang hợp nên thải CO2 chng trì giá trị điểm bù CO2 C3 Câu 12: Trả lời: A - Phương trình tổng quát quang hợp là: 12H2O  6CO2  C6 H12O6  6O2  6H2O - Như để tổng hợp mol glucozơ cần phải quang phân li 12 mol nước - 90g glucozơ số mol là: 90  0,5 mol 180 - Như vậy, để tổng hợp 90g glucozơ cần phải quang phân li: 0,5 x 12 x 18 = 108 (g) nước Câu 13: Trả lời: D - Chu trình Canvil gồm giai đoạn giai đoạn cacboxil hóa, giai đoạn khử giai đoạn tái tạo chất nhận * Giai đoạn 1: Giai đoạn cố định CO2 Ở giai đoạn CO2 để hình thành sản phẩm quang hợp phân tử APG (có nguyên tử) ATP, 6ANDPH 3C5H12O6  PO4  RiDP  CO2  6C3H7O3  PO4  APG   ALPG * Giai đoạn 2: Giai đoạn khử 6ADPG bị khử tạo thành 6AlPG với tham gia NADPH Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word * Giai đoạn 3: Giai đoạn phục hồi chất nhận RiDP 5AlPG C3  3RiDP C5 trình cần tiêu tốn ATP Chất nhận CO2 chất RiDP (ribulozơ -1, 5- điphotphat) Câu 14: Trả lời: D - Lá nhóm sắc tố diệp lục a, diệp lục b, carôtenoit xantophil vạch vạch loại sắc tố - Vạch diệp lục b, vạch diệp lục a, vạch xantophil vạch canrơtenoit vì: + Quảng đường di chuyển loại sắc tố phụ thuộc vào khối lượng phân tử chúng Sắc tố khối lượng phân tử nhỏ di chuyển nhanh nhanh Sắc tố khối lượng phân tủ lớn di chuyển chậm gần vạch xuất phát + Công thức phân tử diệp lục a: C55 H72O5 N4 Mg + Công thức phân tử diệp lục B: C55 H70O6 N4 Mg + Công thức phân tử xantophil: C40 H56On  n    + Công thức phân tử carôtenoit: C40 H56 Câu 15: Trả lời: C - Chú thích cho sơ đồ là: 1- cố định đạm; 2- q trình amon hóa; 3- q trình nitrat hóa; 4phản nitrat hóa Câu 16: Trả lời: C - Muốn tìm hàm lượng nitơ loại phân phải xác định khối lượng phân tử loại phân * Phân urê khối lượng phân tử là: 60  Hàm lượng nitơ phân là: 14.2  46, 67% 60 * Phân nitrat khối lượng phân tử là: 101  Hàm lượng nitơ phân là: 14  14% 101 * Phân sunfat khối lượng phân tử là: 130  Hàm lượng nitơ phân là: 28  21% 130 * Phân nitrat amon khối lượng phân tử là: 80  Hàm lượng nitơ phân là: 28  35% 80 Câu 17: Trả lời: B (1) Sai hấp thụ nhiệt tốt nhiệt độ dưa chuột cao nhiệt độ xung quanh Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word (2) Sai khối lượng dưa chuột lớn, đặc điểm không liên quan đến nhiệt độ bề mặt dưa chuột (3) Đúng tỷ lệ diện tích nước so với thể tích dưa chuột lớn (4) Đúng hàm lượng nước dưa chuột cao, khả điều hòa nhiệt độ tốt khả bốc nước cao Câu 18: Trả lời: A - Ta sơ đồ chu trình Crep sau: - Trong chất axit pyruvic khơng phải sản phẩm chu trình Crep mà sản phẩm giai đoạn đường phân Câu 19: Trả lời: B - Sự tiến hóa hoạt động tiêu hóa động vật thể qua hai mặt: Cấu tạo quan tiêu hóa ngày phức tạp, chức ngày chun hóa Hình thức tiêu hóa từ tiêu hóa nội bào đến tiêu hóa ngoại bào Vậy hai phát biểu (1) (3) Câu 20: Trả lời: D Ruột non hình thức hoạt động học: - Co thắt: tác dụng chia nhũ trấp thành mẩu ngắn để dễ ngấm dịch tiêu hóa - Cử động lắc: tác dụng trộn nhũ trấp với dịch tiêu hóa để tăng tốc độ tiêu hóa - Nhu động + Là sóng co bóp lan từ đoạn đầu đến cuối ruột non, tác dụng đẩy thức ăn di chuyển ruột + Khi bị tắc ruột (khối u, giun, xoắn ruột ), để đẩy nhũ trấp qua chỗ tắc, nhu động tăng lên mạnh gây triệu chứng đau bụng xuất dấu hiệu rắn bò (dấu Koenig), dấu hiệu để chẩn đoán tắc ruột - Phản nhu động + Là sóng co bóp ngược chiều với nhu động xuất thưa yếu nhu động + Phản nhu động tác dụng phối hợp với nhu động làm chậm di chuyển nhũ trấp để q trình tiêu hóa hấp thu triệt để Câu 21: Trả lời: C (1) Sai trình hấp thụ O giải phóng CO2 ngồi sáng q trình hơ hấp sáng (2) Sai hơ hấp sáng, enzim cacboxilaza chuyển thành enzim oxigenaza oxi hóa RiDP đến CO2 xảy bào quan lục lạp → peroxixom → ti thể (3) Sai nơi diễn hơ hấp mạnh thực vật rễ Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word (4) Sai q trình hơ hấp, lượng lượng dạng nhiệt giải phóng nhằm mục đích tạo thuận lợi cho phản ứng thể Câu 22: Trả lời: A - Hệ tiết niệu, hệ hơ hấp, hệ thần kinh, hệ tuần hồn hệ nội tiết tham gia điều chỉnh lại cân nội mơi - Hệ tiết niệu điều chỉnh thể tích máu pH qua chế làm giảm nước H+ thải theo nước tiểu - Hệ hô hấp giúp trì pH qua điều chỉnh làm giảm tốc độ thải CO2 , pH thấp làm giảm kích thích lên trung khu hô hấp cường độ hô hấp giảm - Hệ tuần hồn giúp trì huyết áp qua tăng cường hoạt động tim huy động máu từ nới dự trữ lách, mạch máu da - Hệ thần kinh: Mất nước nơn gây cảm giác khát dẫn đến uống nước để trì áp st thẩm thấu Thần kinh giao cảm, phó giao cảm điều chỉnh co hay giãn mạch đến thận để tăng hấp thụ hay tăng thải nước khoáng Câu 23: Trả lời: C - Cường độ quang hợp đại lượng đo khả quang hợp thực vật, thường tính số mg CO2 hấp thụ hay số mg O thải (thường sử dụng cho thực vật thuỷ sinh) quang hợp trong đơn vị thời gian đơn vị diện tích quang hợp Cường độ quang hợp P = mg CO2 (hoặc mg O ) / dm2 /giờ (1) Đúng mục đích thí nghiệm nhằm phân biệt C3 C (2) Đúng nhiệt độ cường độ ánh sáng tăng làm cho C3 phải đóng khí khổng để chống nước nên xảy hô hấp sáng làm giảm cường độ quang hợp (cây A) (3) Sai mục đích thí nghiệm chủ yếu để phân biệt C3 C không không nhằm xác định khả chịu nhiệt hai A B (4) Đúng Cây C (cây B) chịu điều kiện ánh sáng mạnh nhiệt độ cao nên không xảy hơ hấp sáng Vì thế, cường độ quang hợp khơng bị giảm Câu 24: Trả lời: D - Cả đặc điểm nói - Điểm khác tuần hoàn máu thai nhi so với trẻ em bình thường sau sinh ra: Trang 10 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Trẻ em bình thường Thai nhi - Tim ngăn tâm nhĩ lỗ bầu dục - Lỗ bầu dục dược bít kín, tâm nhĩ vách thơng ngăn hồn tồn - ống nối động mạch chủ với động mạch - Khơng ống nối động mạch phổi động phổi nên máu tì tim chảy vào động mạch mạch chủ, máu từ tâm thất phải lên phổi, chủ ni thể  Tuần hồn vòng máu từ tâm thất trái ni thể  Tuần - hệ mạch trao đổi chất với máu mẹ hồn vòng qua dây rốn - Khơng hệ mạch qua dây rốn, cắt đứt quan - Trong máu loại Hb lực với oxi cao hệ với máu mẹ - Máu loại Hp lực với oxi thấp Câu 25: Trả lời: B (1) Sai ngựa động vật dày đơn thức ăn tiêu hóa phần dày ruột động vật khác Riêng thức ăn xenlulozơ trải qua trình biến đổi sinh học nhờ vi sinh vật diễn chủ yếu ruột tịt (manh tràng) (2) Sai, 1- Thực quản; 2- Dạ cỏ; 3- Dạ tổ ong; 4- Dạ sách; 5- Dạ múi kế; 6- Môn vị (3) Đúng, cỏ: túi lớn nhất, chiếm hầu hết nửa trái xoang bụng, từ hòanh đến xương chậu Dạ cỏ chiếm 85-90% dung tích dày, 75% dung tích đường tiêu hố, tác dụng tích trữ, nhào trộn chuyển hố thức ăn Dạ cỏ khơng tuyến tiêu hố mà niêm mạc nhiều núm hình gai Sự tiêu hố thức ăn nhờ hệ vi sinh vật (VSV) cộng sinh Dạ cỏ mơi trường thuận lợi cho VSV lên men yếm khí: yếm khí, nhiệt độ tương đối ổn định khoảng 38-42oC, pH từ 5,5-7,4 Hơn dinh dưỡng bổ sung đặn từ thức ăn, thức ăn khơng lên men c|c chất dinh dưỡng hoà tan sinh khối VSV thường xuyên chuyển xuống phần đường tiêu hố tới khoảng 50- 80% chất dinh dưỡng thức ăn lên men cỏ Sản phẩm lên men axit béo bay (ABBH), sinh khối VSV khí thể (metan cácbơnic) Phần lớn ABBH hấp thu qua vách cỏ trở thành nguồn lượng cho gia súc nhai lại Các khí thể thải qua phản xạ ợ Trong cỏ tổng hợp vitamin nhóm B vitamin K Sinh khối VSV thành phần không lên men chuyển xuống phần đường tiêu hoá Trang 11 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word (4) Đúng, múi khế: dày tuyến gồm thân vị hạ vị Các dịch tuyến múi khế tiết liên tục dưỡng chấp từ dày trước thường xuyên chuyển xuống Dạ múi khế chức tiêu hố men tương tự dày đơn nhờ HCl, pepsin, kimozin lipaza Trang 12 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word ... tiêu hóa protein có cỏ vi sinh vật từ cỏ xuống A B C D Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Đáp án 1- B 2- B 3- B 4- C 5- A 6- C 7- D... 5- A 6- C 7- D 8- B 9- A 10- D 11- B 12- A 13- D 14- D 15- C 16- C 17- B 18- A 19- B 20- D 21- C 22- A 23- C 24- D 25- B LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Trả lời: B Qua thí nghiệm người ta chứng minh... ngập nước rong chó thực vật thủy sinh nước hồn tồn Câu 8: Trả lời: B Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Nồng độ Ca 2+ cao đất nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: 13 đề khảo sát định kỳ môn sinh học năm học 2017 2018 sinh học OCEAN lần 5 file word có lời giải chi tiết , 13 đề khảo sát định kỳ môn sinh học năm học 2017 2018 sinh học OCEAN lần 5 file word có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay