12 đề khảo sát định kỳ môn sinh học năm học 2017 2018 sinh học OCEAN lần 3 file word có lời giải chi tiết

13 23 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:01

LỜI GIẢI – BÀI KIỂM TRA CỦNG CỐ KIẾN THỨC SINH HỌC TỪNG CHUYÊN ĐỀ LẦN Chuyên đề: Di truyền biến dị + Các quy luật di truyền Câu 1: Thể khảm là: A thể đột biến biểu kiểu hình B thể lồi sinh vật bề ngồi trơng khảm C thể phận quan sinh dưỡng biểu đột biến gen D thể sinh biểu đột biến hệ trước thể khảm Câu 2: Điểm độc đáo phương pháp nghiên cứu di truyền Menđen gì? A Kiểm tra tính chuẩn bố, mẹ trước tiến hành lai B Cho tự thụ phấn trước tiến hành lai C Theo dõi di truyền riêng lẽ tính trạng cháu cặp bố mẹ chuẩn D Dùng tốn thống kê xác suất phân tích kết lai từ rút quy luật di truyền Câu 3: Kiểu gen cá thể A Toàn gen nhận từ bố mẹ B Sự biểu gen quy định tính trạng C Sự biểu đặc điểm di truyền D Kí hiệu gen dạng khảo sát Câu 4: Điểm đột biến nhiễm sắc thể khơng đột biến gen là: A Biến đổi vật chất di truyền nhân tế bào B Phát sinh mang tính chất riêng lẻ khơng xác định C Di truyền qua đường sinh sản hữu tính D Ln biểu kiểu hình thể mang đột biến Câu 5: Trình tự bắt đầu ribơnuclêơtit mARN là: 5' AUG - UXA - GUU 3' Gen tổng hợp mARN trình tự cặp nuclêôtit bắt đầu sau: A C 5’ TAX  AGT  XAA 3’ 3' ATG  TXA  GTT 5’ 3' TAX  AGT  XAA 5’ 5' ATG  TXA  GTT 3' B D 3' UAX  AGU  XAA 5' 5' AUG  UXA  GTT 3’ 5' UAX  AGU  XAA 3’ 3' AUG  UXA – GTT 5' Câu 6: Mục đích tái ADN A Chuẩn bị cho tế bào bước vào giai đoạn phân chia tế bào B Chuẩn bị cho tế bào tổng hợp lượng lớn prôtêin Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word C Chuẩn bị tái tạo lại nhân tế bào D Chuẩn bị tái tạo lại toàn bào quan tế bào Câu 7: Trong ví dụ tính trạng màu da người, kiểu hình phụ thuộc vào A Số alen trội kiểu gen B Số alen kiểu gen C Cặp gen đồng hợp D Cặp gen dị hợp Câu 8: Trong hạt đậu ngọt, gen hình dạng phấn hoa màu hoa liên kết với nhau, tím trội so với đỏ, phấn hoa dài trội so với phấn hoa tròn Nếu dị hợp tử cho đặc điểm giao phấn với đồng hợp tử trội cho màu sắc hoa đồng hợp tử lặn cho hình dạng phấn hoa, kiểu hình hệ F1 ? A Một nửa hoa màu đỏ phấn hoa tròn B Tất hoa tím phấn hoa tròn C Tất hoa tím nửa với phấn hoa tròn D Kết phụ thuộc vào việc hai gen trội mặt nhiễm sắc thể hay hai NST khác Câu 9: Cho biết đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết, xác suất sinh alen trội cặp vợ chồng kiểu gen AaBbDd A 64 B 15 64 C 27 256 D 20 64 Câu 10: Ở ngô 2n  20 NST, q trình giảm phân cặp NST tương đồng, cặp xảy trao đổi chéo chỗ số loại giao tử tạo là: A 210 loại B 216 loại C 213 loại D 214 loại Câu 11: Hình thái NST kì đầu trình phân bào dạng A Sợi mảnh bắt đầu đóng xoắn B Đóng xoắn co ngắn cực đại C Sợi mãnh bắt đàu dãn xoắn D Dãn xoắn nhiều Câu 12: Một gen E.coli dài 0,102 m Mạch mang mã gốc gen A = 130; T = 90; X = 80 Gen phiên mã tạo mARN Theo lý thuyết, số loại ba tối đa mARN là: A 27 loại B loại C loại D 64 loại Câu 13: Gen quy định màu sắc thân ruồi giấm nằm NST số Để xác định gen quy định màu mắt nằm NST số khơng, sinh viên làm thí nghiệm sau: Lai dòng ruồi giấm chủng thân xám, mắt hồng thân đen, mắt đỏ thu dược F1 100% ruồi thân xám, mắt đỏ; sau cho F1 giao phối ngẫu nhiên Vì nóng lòng muốn biết kết nên 10 ruồi F2 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word nở phân tích ngay, thấy thân xám, mắt đỏ thân đen, mắt hồng Biết trình sinh học diễn bình thường thể kết luận: A Gen quy định màu mắt không nằm NST số B Gen quy định màu mắt màu thân nằm cặp NST C Gen quy định màu mắt nằm NST số D Chưa xác định gen quy định màu mắt nằm NST số hay khơng Câu 14: Trong trường hợp giảm phân thụ tinh bình thường, gen quy định tính trạng gen trội trội hồn tồn Tính theo lí thuyết, phép lai AB AB DdEe  DdEe liên kết hoàn toàn ab ab cho kiểu gen mang alen trội alen lặn đời chiếm tỉ lệ: B / 64 A / 32 C / 16 D / 16 Câu 15: Một cá thể lồi động vật nhiễm sắc thể 2n = 12 Khi quan sát trình giảm phân 800 tế bào sinh tinh, người ta thấy 40 tế bào cặp nhiễm sắc thể số không phân li giảm phân 1, kiện khác giảm phân diễn bình thường; tế bào lại giảm phân bình thường Theo lí thuyết, tổng số giao tử tạo thành từ q trình số giao tử nhiễm sắc thể chiếm tỉ lệ A 1% B 5% C 2,5% D 2% Câu 16: Một lồi động vật hai cặp NST tương đồng kí hiệu AaBb, NST A B nguồn gốc từ bố a b nguồn gốc từ mẹ 200 tế bào sinh tinh loài tiến hành giảm phân, 20% số tế bào sinh tinh trao đổi chéo đơn cặp NST Aa, 30% số tế bào sinh tinh trao đổi chéo đơn cặp NST Bb, tế bào lại trao đổi chéo đơn hai cặp NST tương đồng Số tinh trùng mang NST a b di truyền trọn vẹn từ mẹ (khơng mang gen hốn vị là) A 105 B 100 C 75 D 150 Câu 17: Ở loài thực vật, cho thể ba lưỡng bội giao phấn ngẫu nhiên Biết thể ba khả giảm phân hình thành giao tử, giao tử đực  n  1 khơng khả thụ tinh giao tử khả thụ tinh bình thường Trong phép lai sau phép lai cho loại kiểu gen đời con? 1 Cái Aa đực Aaa   Cái Aaa đực AAa   Cái Aaa đực Aa  5 Cái Aa đực Aa A B C  3 Cái Aaa đực Aaa D Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 18: Trong chế dỉ truyền cấp độ phân tử, đặc điểm sau enzim ARN pơlimeraza enzim ADN - pơlimeraza? (1) khả tháo xoắn phân tử ADN (2) khả tổng hợp mạch pôlinuclêôtit theo chiều 5' - 3' mà khơng cần đoạn mồi (3) khả tách hai mạch ADN mẹ (4) khả hoạt động hai mạch phân tử ADN (5) khả lắp ráp nuclêơtit mạch theo nguyên tắc bổ sung với nuclêôtit mạch ADN khuôn Số phương án dúng là: A B C D Câu 19: Giả sử trình giảm phân thể đực, cặp NST mang cặp gen Aa số tế bào không phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường Trong trình giảm phân thể cái, cặp NST mang cặp gen Bb không phân li giảm phân II Ở phép lai: ♂ AaBb ♀ AaBb, kết hợp giao tử đực  n  1 giao tử  n  1 tạo ba kép kiểu gen là: l AAaBBb aaabbb AAaBbb aaaBbb AaaBbb Aaabbb 7:AaaBBb AAabbb Trong kiểu gen trên, số kiểu gen tạo A B C D Câu 20: Một đột biến gen lặn làm màu lục lạp xảy số tế bào loại quý Nếu sau người ta chọn phần xanh đem nuôi cấy để tạo mô sẹo mô tách thành nhiều phần để nuôi cấy tạo Cho phát biểu sau tính trạng màu tạo ra: (1) Các mang số lượng gen đột biến (2) Các tạo sức sống (3) Các kiểu hình đồng (4) Các cỏ số lượng gen Số phát biểu là: A B C D Câu 21: Cho phát biểu sau: (1) Trong dạng đột biến, dạng đột biến gen cung cấp nguồn ngun liệu chủ yếu cho q trình tiến hóa Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word (2) Chiều tổng hợp ARN polimeraza chiều dịch mã mARN 5'-3' 3’-5’ (3) Vật chất di truyền thể sinh vật chưa nhân hồn chỉnh ADN mARN (4) Sự khơng phân li NST giới tính ruồi giấm đực xảy lần phân bào giảm phân số tế bào sinh tinh tạo tinh trùng X, YY, 0, Y, XX Số phát biểu nội dung là: A B C D Câu 22: Khi nói yếu tố làm thay đổi giá trị thích nghi đột biến gen, nội dung: (1) Đột biến gen liên quan đến hay nhiều cặp nucleotit (2) Gen nhân hay nhân (3) Mơi trường sống (4) Tính trội lặn đột biến (5)Tổhợpgen (6) Tần số đột biến (7) Dạng đột biến (8) Vị trí đột biến Số nội dung là: A B C D Câu 23: (2) Sau chuyển ADN chứa N14 sang mơi trường N15 tiếp tục nhân đơi lần số ADN chứa N15 (3) Số ADN chứa ngun liệu hồn tồn từ mơi trường sau lần nhân đôi môi trường chứa N15 (4) Số mạch đơn chứa N15 sau lần nhân đôi môi trường N15 (5) Nếu cho ADN tiếp tục nhân đơi mơi trường chứa N15 đến lần thứ số ADN chứa N14 30 (6) Nếu cho ADN nhân đôi đến hệ thứ tỉ lệ phân tử ADN khơng chứa N14 / 16 A B C D Câu 24: Hoa Chromus baffleus màu đỏ, hồng trắng Từ kết phép lai đây, cho biết số phát biểu không pháp biểu sau: Phép lai Kết đời Đỏ × hồng 2/3 đỏ: 1/3 hồng Đỏ × trắng 1/2 đỏ: 1/2 hồng Đỏ × hồng 1/2 đỏ: 1/4 hồng:1/4 trắng Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Đỏ × hồng  tất đỏ Đỏ × trắng  tất đỏ (1) Tính trạng màu hoa gen hai alen quy định màu đỏ trội khơng hồn tồn so với màu trắng (2) Alen qui định màu đỏ trội hoàn tồn so với alen qui định màu hồng (3) kiểu gen gây chết quần thể (4) Màu trắng kiểu gen đồng hợp tử lặn A B C D Câu 25: Cho nhận định sau NST giới tính người: (1) NST Y vai trò định giới tính, NST X mang gen định giới tính gen định tính trạng bình thường thể (2) Sự biểu tính trạng gen NST Y giống biểu tính trạng gen ti thể (3) Trong q trình giảm phân I, vào kì đầu trao đổi chéo gen thuộc vùng tương đồng NST X Y (4) Ở nam giới cặp NSTgiới tính XY, gen khơng tồn thành cặp alen Do đó, tính trạng biểu kiểu hình (5) Một người phụ nữ lớn tuổi bị xảy không phân tách cặp nhiễm sắc thể giới tính giảm phân I Đời 66,67% hợp tử sống sót bị đột biến thể ba  2n  1 Số phát biểu A B C D Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Đáp án 1-C 2-C 3-A 4-D 5-C 6-A 7-A 8-C 9-B 10-B 11-A 12-A 13-A 14-A 15-C 16-C 17-A 18-A 19-A 20-A 21-A 22-A 23-C 24-B 25-C LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án C Đột biến gen tế bào sinh dưỡng (tế bào xoma) tạo thành thể khảm (một phận quan sinh dưỡng biểu hiên tình trạng bị đột biến) Câu 2: Đáp án C Menden thành công nhà nghiên cứu di truyền trước nhờ thực phép lai tính trạng riêng lẻ theo dõi đặc điểm di truyền hệ lai Câu 3: Đáp án A Kiểu gen tập hợp tồn gen thể Trong thí nghiệm lai tính cặp gen gồm hai alen quy định tính trạng nên kiểu gen viết AA Aa aa Câu 4: Đáp án D - Điểm đột biến NST mà khơng đột biến gen đột biến NST ln biểu kiểu hình thể mang đột biến - Đột biến gen biểu hay không tùy tổ hợp gen Câu 5: Đáp án C - Trình tự bắt đầu mARN 5’ AUG  UXA  GUU 3’ - Theo nguyên tắc bổ sung Trình tự mạch mã gốc cùa gen là: 3' TAX  AGT  XAA 5' - Trình tự mạch bổ sung gen là:  5 ' ATG  TXA  GTT 3' Câu 6: Đáp án A - Quá trình tái ADN trình diễn pha s, kỳ trung gian trước mồi lần phân bào Việc Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word tái ADN chuẩn bị cho tế bào bước vào giai đoạn phân chia tế bào Câu 7: Đáp án A - Tính trạng màu da người tính trạng đa gen, cặp gen khơng alen tương tác với theo kiểu tương tác cộng gộp, alen trội góp phần làm tăng tổng hợp sắc tố mêlanin da Câu 8: Đáp án C - Quy ước: A - hoa tím, a-hoa dỏ, B-hạt phấn dài, b-hạt phấn tròn - Dị hợp tử nhừng đặc điểm  đồng hợp trội màu hoa đồng hợp lặn hình dạng phấn hoa  Kiểu hình F1 : Xét riêng màu sắc hoa Aa  AA  100% A  ( hoa tím)  Hình dạng phấn hoa: Bb  bb  1/ Bb : 1/ bb  1/ hạt phấn tròn, 1/2 hạt phấn dài Câu 9: Đáp án B - Xét cặp tính trạng ta có: Aa  Aa  1/ AA : 1/ 2aa : 1/ aa - Tương tự với cặp lại Vậy AaBbDd  AaBbDd  tất alen trội  Xác suất sinh alen trơi là: C64  / 15 64 Câu 10: Đáp án B - Ngô 2n  20 NST Trong q trình giảm phân cặp tương đồng xảy trao đổi chéo  46 giao tử - cặp lại giảm phân bình thường  24 giao tử  Số loại giao tử: 46  24  212  24  216 Câu 11: Đáp án A - Hình thái NST kì đầu trình phân bào dạng sợi mảnh bắt dầu đóng xoắn - Đến kì NST co ngắn, đóng xoắn cực đại - Kì sau kì cuối NST phân ly hai cực tế bào sau lại dãn xoắn Câu 12: Đáp án A Số Nu mạch gốc gen  1020 / 3,4  300  mạch gốc gen chứa loại Nu A, T X  mARN chứa loại riboNu A, U G  số loại ba tối đa  33  27 Câu 13: Đáp án A - Quy ước: A - thân xám, a-thân đen, B-mắt đỏ, b-mắt hồng - Lai dòng ruồi giấm chủng thân xám, mắt hồng thân đen, mắt đỏ thu F1 100% ruồi thân xám, mắt đỏ  Giả sử kiểu gen quy định màu sắc thân màu mắt nằm NST Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word số  Kiểu gen F1 : - Ab aB Mà F2 xuất kiểu hình thân đen, mắt hồng (aa, bb) ruồi giấm khơng hốn vị gen  Điều giả sử xảy  Gen quy định màu mắt không nằm NST số Câu 14: Đáp án A - Trường hợp giảm phân thụ tinh bình thường, gen quy định tính trạng, trội hoàn toàn - Phép lai: - Tách riêng phép lai: - Con kiểu gen trội, lặn trường hợp sau: AB AB DdEe  DdEe tỷ lê kiểu gen mang alen trôi alen lặn đời ab ab AB AB DdEe  DdEe  ab ab + alen trội phép lai alen lặn phép lai 2: 1/ 1/ 16  1/ 64 + alen lặn phép lai alen lặn phép lai 2: 1/ 1/ 16  1/ 64 + alen trội phép lai + alen trội phép lai 2: 1/  / 16  / 32  Tỷ lệ mang alen trội alen lặn là: 1/ 64  1/ 64  / 32  / 32 Câu 15: Đáp án C - Tống số giao tử tạo là:  800   3200 - 40 tế bào khơng phân ly giảm phân I sau GP tạo thành 40 Tế bào chứa NST nkép+2 40 tế bào chứa NST nkép - - Kết thúc giảm phân sê hình thành 80 giao tử chứa n +1 80 giao tử chứa n  Trong tổng số giao tử tạo thành từ q trình số giao tử  n  nhiễm sắc thể chiếm tỉ lệ: 80 / 3200 100  2,5% Câu 16: Đáp án C - Giảm phân 200 tế bào sinh tinh tiến hành giảm phân, 20% số tế bào sinh tinh trao đổi chéo cặp Aa  tạo giao tử hoán vị, giao tử liên kết  tỷ lệ giao tử mang nguồn gốc từ mẹ  1/ - Tương tự, 30% trao dổi chéo Bb  tỷ lệ giao tử mang nguồn gốc từ mẹ  1/ - Các tế bào lại xảy trao đổi chéo đơn hai cặp nhiễm sắc  số giao tử nguồn gốc từ mẹ  1/  20%  40  160 giao tử  số tế bào nguồn gốc từ mẹ  160 1/  1/  20 • 30%  240 giao tử  số tế bào nguồn gốc từ mẹ: 240  l / 1/  30 • 50% tế bào trao đổi chéo đơn hai cặp NST tương đồng: 400 1/  1/  1/  25  Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Tổng số tinh trùng mang nguyên nhiễm sắc thể từ mẹ: 20  30  25  75 Câu 17: Đáp án A (1) Cái Aa đực Aaa  G : 1/ 2A : l / 2a   1/ 6A : / 6a   F1 : 3KG (2) Cái Aaa đực AAa  G : 1/ 6A : / 6a : / 6Aa : l / 6aa   2 / 6A : l / 6a   F1 : 6KG (3) Cái Aaa đực Aaa  G : 1/ 6A : / 6a : / 6Aa : l / 6aa   1/ 6A : / 6a   F1 : K G (4) Cái Aaa đực Aa  G : 1/ 6A : / 6a : / 6Aa : l / 6aa   1/ 2A : l / 2a   F1 : KG (5) Cái Aa đực Aa  G : 1/ 2A : l / 2a   1/ 2A : l / 2a   F1 : KG Câu 18: Đáp án A Xét đặc điểm đề bài: (1) Sai loại enzim ARN í pơlimeraza enzim ADN - pơlimeraza khơng khả tháo xoắn phân tử ADN, ADN tháo xoắn nhờ loại enzim khác (helicase) (2) Sai ADN - pôlimeraza tổng hợp mạch pôlinuclêôtit theo chiều 5' - 3’ cần đoạn mồi (3) Sai loại enzim ARN - pôlimeraza enzim ADN - pôlimeraza khơng khả tách hai mạch ADN mẹ Mà mạch ADN mẹ tách loại enzim khác (4), (5) Đúng enzim ARN - pôlimeraza enzim ADN - pôlimeraza Câu 19: Đáp án A - P: ♂ AaBb ♀ AaBb, - Trong trình giảm phân thể đực, cặp NST mang cặp gen Aa số tế bào không phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường nên thể đực (AaBb) tạo giao tử  n  1 AaB, Aab - Trong trình giảm phân thể cái, cặp NST mang cặp gen Bb không phân li giảm phân II nên thể (AaBb) tạo giao tử n + là: ABB, Abb, aBB, abb - Sơ đồ lai: - P: ♂ AaBb ♀ AaBb, - Gp : AaB,Aab,ABB,Abb,aBB,abb -Thế ba kép tạo là: AAaBBB: AAaBbb: AaaBBB: AaaBbb: AAaBBb: AAabbb: AaaBBb: Aaabbb -  ,3,5,6,7,8  phương án Xét kiểu gen đề bài: Các kiểu gen Câu 20: Đáp án A Trang 10 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word - Bản chất tượng đột biến gen tế bào chất phân chia cho tế bào mang tính chất tương đối - Chọn phần xanh đem nuôi cấy để tạo mô sẹo mô dược tách thành nhiều phần để nuôi cấy tạo Xét phát biểu đề bài: (1) Sai mang số lượng gen đột biến khác (2) Sai sức sống tương tác kiểu gen môi trường Các sức sống khác (3) Sai mang số lượng gen đột biến khác  kiểu hình khơng đồng (4) Sai Câu 21: Đáp án A Xét phát biểu đề bài: (1) Phát biểu đột biến gen làm xuất alen khác cung cấp ngun liệu cho q trình tiến hóa sinh vật Tuy tần số đột biến gen thấp, số lượng gen tế bào lớn số cá thể quần thể nhiều nên nhìn chung quần thể sinh vật, số lượng gen đột biến tạo hệ đáng kể, tạo nên nguồn biến dị di truyền chủ yếu cho q trình tiến hóa (2) Phát biểu sai chiều tổng hợp ARN polimeraza chiều dịch mã mARN 5' -3' (3) Phát biểu sai thể sinh vật chưa nhân hồn chỉnh sinh vật nhân sơ, sinh vật nhân sơ vật chất di truyền ADN, ARN chức truyền đạt thông tin di truyền vật chất di truyền (4) Phát biểu thể ruồi giấm đực NST giới tính XY, bước vào giảm phân chúng nhân đôi tạo NST: XXYY Kết thúc giảm phân chúng tạo thành tế bào NST: Tế bào 1: XX tế bào 2: YY Tế bào bước vào giảm phân xảy rối loạn tạo giao tử XX, O, giảm phân bình thường tạo giao tử X Tế bào (YY) bước vào giảm phân xảy rối loạn tạo giao tử YY, O, giảm phân bình thường tạo giao tử Y Vậy giao tử tạo là: X, YY, O, Y, XX Câu 22: Đáp án A Xét yếu tố đề bài: (1) Đột biến gen hay đột biến nhiễm sắc thể: Cả đột biến gen hay đột biến NST giá trị thích nghi cùa tốt hay xấu, khơng liên quan đến việc làm thay đổi giá trị thích nghi Trang 11 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word biến (2) Gen nhân hay nhân: Cả gen nhân gen nhân xảy cách vơ hướng, giá trị thích nghi đột biến phụ thuộc vào môi trường sống Câu 23: Đáp án C Một ADN mẹ chứa N14 sau lần nhân đôi sang môi trường N15 (1) Một ngun tắc q trình nhân đơi ADN ngun tắc bán bảo tồn  Đúng (2) Sau chuyển ADN chứa N14 sang mơi trường N15 tiếp tục nhân đơi lần số ADN chứa N15 (2 ADN chứa N15 hoàn toàn ADN nửa mạch N14 nửa mạch N15 )  Sai (3) Số ADN chứa ngun liệu hồn tồn từ mơi trường sau nhân đôi môi trường chứa N15 (2 ADN hồn tồn lấy N15 từ mơi trường)  Đúng (4) Số mạch đơn chứa N15 sau nhân đôi môi trường N15  Đúng (5) Nếu cho ADN tiếp tục nhân đơi mơi trường chứa N15 đến lần thứ số ADN chứa N14 môi trường nội bào cung cấp N15 , số lượng ADN chứa N14 lại từ ADN ban đầu  Sai (6) Nếu cho ADN nhân đôi đến hệ thứ số phân tử ADN tạo ra: 24  16; số phân tử ADN chứa N14  tỉ lệ phân tử ADN không chứa N14 1/  Sai Câu 24: Đáp án B Từ kết phép lai ta thấy:  Đỏ × hồng →2 đỏ: hồng  Đỏ × hồng →1 hồng: đỏ: trắng → Tính trạng màu hoa cặp gen quy định → sai Mà: Đỏ × hồng →Tất đỏ Đỏ × trắng →Tất đỏ Nên alen quy định màu đỏ trội so với alen quy định màu hồng → - Ở phép lai thứ tỉ lệ 2:1 → kiểu gen gây chết quần thể → - Có: Đỏ × trắng →1 đỏ: hồng → Màu trắng đồng hợp lặn, màu đỏ trội hoàn toàn so với màu trắng Các kiểu gen là:  Đỏ 1: AB/Ab  Đỏ 2: AB/ab  Đỏ 3: AB/AB  Hồng: aB/ab Trang 12 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word  Trắng: ab/ab → Câu 25: Đáp án C (1) Đúng NST Y vai trò định giới tính, NST X mang gen định giới tính gen định tính trạng bình thường thể (2) Sai, gen ti thể đơn alen, ví dụ gen ti thể kiểu gen A, a, …chỉ cần alen biểu kiểu hình alen Còn vùng tương đồng Y để biểu kiểu hình alen a cần KG Xa Ya (3) Đúng Trong trình giảm phân I, vào kì đầu trao đổi chéo gen thuộcvùng tương đồng NST X Y (4) Sai nam giới cặp NST XY, vùng tương đồng XY gen tồn thành cặp alen (5) Đúng Không phân li NST giảm phân I → giao tử XX O Thụ tinh với giao tử bình thường bố → giao tử tạo thành: XXX, XXY, XO: khả sống sót Giao tử: OY: Khơng khả sống sót → Số hợp tử thể ba sống sót là: /  66,67% Trang 13 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word ... http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word (2) Chi u tổng hợp ARN polimeraza chi u dịch mã mARN 5' -3' 3 -5’ (3) Vật chất di truyền thể sinh vật chưa có nhân... nên có 10 ruồi F2 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word nở phân tích ngay, thấy có thân xám, mắt đỏ thân đen, mắt hồng Biết trình sinh học. .. 11-A 12- A 13- A 14-A 15-C 16-C 17-A 18-A 19-A 20-A 21-A 22-A 23- C 24-B 25-C LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án C Đột biến gen tế bào sinh dưỡng (tế bào xoma) tạo thành thể khảm (một phận quan sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: 12 đề khảo sát định kỳ môn sinh học năm học 2017 2018 sinh học OCEAN lần 3 file word có lời giải chi tiết , 12 đề khảo sát định kỳ môn sinh học năm học 2017 2018 sinh học OCEAN lần 3 file word có lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay