11 đề KSCL THPT thuận thành số 1 bắc ninh năm 2018 file word có lời giải chi tiết

13 25 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:01

Đề KSCL THPT Thuận Thành số - Bắc Ninh - Năm 2018 I Nhận biết Câu Cho sơ đồ sau (1) (3) (2) Protein ARN ADN (1), (2), (3) tương ứng là: A Tái bản, Phiên Mã, dịch mã B Tái bản, dịch mã Phiên Mã C Phiên Mã, Sao Mã dịch mã D Dịch Mã, Phiên Mã tái Câu Thành phần trình tự xếp operon A gen điều hòa, vùng khởi động p, vùng vận hành O gen cấu trúc Z, Y, A B Vùng khởi động P, vùng vận hành O gen cấu trúc Z, Y A C gen cấu trúc Z Y A vùng khởi động P vùng vận hành O D gen điều hòa, vùng vận hành O, vùng khởi động P gen cấu trúc Z, Y A Câu Tuổi vị thành niên người có độ tuổi khoảng từ? A 10 đến 18 tuổi B Từ đến 10 tuổi C Từ 13 đến 16 tuổi D Từ 18 tuổi đến 25 tuổi Câu Menden sử dụng phép lai phân tích để: A Xác định tính trội, lặn B Xác định kiểu gen thể mang tính trạng trội C Xác định di truyền tính trạng D Kiểm tra giả thuyết Câu Ở lồi lưỡng bội có nhóm gen liên kết Số nhiếm sắc thể có tế bào thể ba lồi A 16 B 17 C 18 D 19 Câu Cho hai gen A, a B,b gen không alen nằm cặp nhiễm sắc thể Kiểu gen sau viết không A Ab AB B Ab aB C AB ab D aB ab Câu Phương pháp phân tích thể lai Menden gồm bước: Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word (1) Lai cặp bố mẹ chủng khác hay vài cặp tính trạng, theo dõi di truyền riêng rẽ cặp tính trạng (2) Tạo dòng chủng cách cho tự thụ phấn qua nhiều hệ (3) Dùng tốn thống kê để phân tích kết lai, sau đưa giả thuyết giải thích kết lai (4) Tiến hành thí nghiệm chứng minh cho giả thuyết Trình tự bước nghiên cứu Men den là: A (1), (2), (3), (4) B (2), (3), (4), (1) C (2), (1), (4), (3) D (2), (1), (3), (4) AB Kết sau trình giảm phân ab diễn bình thường có xảy hốn vị với tần số hoán vị 30%? Câu Một thể lồi có kiểu gen A AB = ab = 25% Ab= aB = 25% B AB = ab = 35% Ab = aB = 25% C AB = ab = 35% Ab = aB =15% D AB = ab = 25% Ab = aB =35% Câu Phát biểu sau không tượng liên kết gen hoàn toàn? A Liên kết gen làm hạn chêếsự xuất biến dị tổ hợp B Liên kết gen lầm tăng xuất biên dị tổ hợp C Số lượng nhóm gen liên kết lồi thường nhiễm sắc thể đơn bội loài D Các gen nhiễm sắc thể di truyền tạo thành nhóm gen liên kết Câu 10 Gen đoạn phân tử ADN A mang thông tin cấu trúc phân tử prôtêin B chứa mã hoá axit amin C mang thơng tin mã hố chuỗi polipeptit hay phân tử ARN D mang thơng tin di truyền lồi Câu 11 Đại phân tử sau cấu trúc khơng có liên kêt hidro A ARN vận chuyển B ARN riboxom C ARN thông tin D ADN Câu 12 Phép lai phân tích phép lai A Cơ thể mang tính trạng trội với thể mang tính trạng lặn để xác định kiểu gen thể mang tính trạng trội B Cơ thể có kiểu gen đồng hợp trội với thể có tính trạng lặn C Các thể lai F1 với để xác định kết phân li kiểu hình lai D Cơ thể có kiểu gen dị hợp với thể có kiểu gen đồng hợp Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 13 Trong tổ ong, cá thể ong có NST đơn bội A Ong thợ ong đực B Ong chúa C Ong thợ D Ong đực II Thông hiểu Câu 14 Hình vẽ sau mơ tả hai tế bào hai thể lưỡng bội phân bào Biết không xảy đột biến; chữ A, a, B, b, c, D, M, n kí hiệu cho nhiễm sắc thể Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? A Hai tế bào kì sau nguyên phân B Bộ nhiễm sắc thể tế bào 2n = 4, nhiễm sắc thể tế bào 2n = C Khi kết thúc trình phân bào hai tế bào từ tế bào tạo hai tế bào lưỡng bội, từ tế bào tạo hai tế bào đơn bội D Tế bào kì sau giảm phân II, tế bào kì sau nguyên phân Câu 15 Phân tích thành phần hố học axit nuclêic cho thấy tỉ lệ loại nuclêôtit sau: A = 20%; G = 35% ; T = 20%; X = 25% Axit nuclêic A ARN có cấu trúc mạch đơn B ARN có cấu trúc mạch kép C ADN có cấu trúc mạch đơn D ADN có cấu trúc mạch kép Câu 16 Giải thích sau để cá lên cạn cá nhanh bị chết A Vì làm cho da cá bị khơ nên khơng trao đổi khí B Vì làm cho bề mặt trao đổi khí giãn nên khơng trao đổi khí C Vì phiến mang cá bị xẹp xuống làm giảm bề mặt trao đổi khí, mang cá bị khơ nên khơng hơ hấp D Vì nhiệt độ cạn cao nên khơng lấy oxi Câu 17 Loại đột biến sau khơng di truyền qua sinh sản hữu tính A Đột biến gen B Đột biến xoma C Đột biến tiền phôi D Đột biến giao tử Câu 18 Ở đậu Hà lan alen A quy định hoa đỏ, alen a quy định hoa trắng diễn biến xảy bình thường Kết phép lai sau cho tỉ lệ phân li kiểu hình hệ lai đỏ trắng A Aa × AA B AA × aa C Aa × aa D Aa × Aa Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 19 Nhận định sau không nói đột biến gen A Đột biến gen lặn biểu trạng thái dị hợp B Được biểu thành kiểu hình đột biến đột biến gen trội C Đột biến gen lặn biểu trạng thái đồng hợp D Đột biến gen đột biến điểm Câu 20 Giải thích sau người già bị huyết áp cao dễ bị xuất huyết não A Mạch bị xơ cứng mấu bị ứ đọng lại đặc biệt mạch máu não nên dễ bị vỡ B Mạch bị xơ cứng, tính đàn hồi kém, đặc biệt mạch não dễ bị vỡ huyết áp cao C Mạch bị xơ cứng, tốc độ dòng máu chảy chậm nên bị ứ đọng dễ bị vỡ D Mạch bị xơ vữa, không co giãn nên dễ bị vỡ huyết áp cao Câu 21 Một gen có trình tự nucleotit mạch bổ sung : 5’ ATT GXX XGT TTA 3’ Phân tử ARN tổng hợp từ gen có trình tự nucleotit là: A .3’AUU GXX XGU UUA5’ B .5’UAAXGGGXAAAU3’ C 5’ATT GXX XGTTTA3’ D .5’AUU GXX XGU UUA3’ Câu 22 Phần lớn nguồn cung cấp protein cho Trâu, bò A Chủ yếu từ cỏ B Nguồn nước uống giàu protein C Do nguồn vi sinh vật cộng sinh cỏ D Chủ yếu bổ sung từ Câu 23 Kiểu gen cá chép không vảy Aa, cá chép có vảy aa Kiểu gen AA làm trứng khơng nở Tính theo lí thuyết, phép lai cá chép khơng vảy với cho tỉ lệ kiểu hình đời là: A cá chép khơng vảy cá chép có vảy B cá chép khơng vảy cá chép có vảy C 100% cá chép khơng vảy D cá chép có vảy cá chép không vảy Câu 24 Trên mạch gen có 150 ađênin 120 timin Gen nói có 20% guanin Số lượng loại nuclêơtit gen là: A A = T = 180; G = X = 270 B A = T = 270; G = X = 180 C A = T = 360; G = X = 540 D A = T = 540; G = X = 360 Câu 25 Thành phần sau không tham gia trực tiếp trình dịch mã A ADN B ARN vận chuyển C ARN thông tin D Riboxom Câu 26 Tuổi năm tính theo: Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A Số chồi nách B Số C Số lóng thân D Số cành Câu 27 Trong trình phát triển sâu bướm, giai đoạn phá hại ghê gớm A Sâu bướm B trứng C Bướm trưởng thành D Nhộng Câu 28 Những phát biểu sau với đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể (1) Làm thay đổi trình tự phân bố gen nhiễm sắc thể (2) Làm giảm tăng số lượng gen nhiễm sắc thể (3) Làm thay đổi thành phần gen nhóm gen liên kết (4) Có thể làm giảm khả sinh sản thể đột biến A (2), (4) B (2), (3) C (1), (2) D (1), (4) Câu 29 Một đột biến gen làm ba cặp nucleotit số liên kết hidro gen thay đổi nào? A Giảm 6, hoặc B Giảm hoặc C Giảm hoặc D Giảm liên kết Câu 30 Cho nhận định sau (1) Cây bưởi có sinh trưởng sơ cấp sinh trưởng thứ cấp (2) Ếch ruồi loài phát triển qua biến thái khơng hồn tồn (3) Sinh trưởng sơ cấp sinh trưởng hoạt động mô phân sinh đỉnh mô phân sinh bên (4) Ở thực vật hạt kín có diễn thụ tinh kép Tức hai tinh tử tham gia thụ tinh (5) Sinh sản hữu tính có lợi trường hợp mật độ quần thể thấp Những nhận định sai A (2), (3), (5) B (1), (2), (3) C (3), (5), (1) D (1), (3), (4) Câu 31 Một phân tử ADN tự nhân đôi liên tiếp lần, gen phiên mã lần tạo số phân tử ARN A B 32 C 64 D 25 Câu 32 Có phân tử ADN tự nhân đôi số lần tổng hợp 112 mạch pơlinuclêơtit lấy ngun liệu hồn tồn từ môi trường nội bào Số lần tự nhân đôi phân tử ADN A B C D Câu 33 Cho loài sinh vật sau: sâu lá, ếch, châu chấu, gián, tằm, bọ ngựa Trong lồi lồi chu trình sinh trưởng phát triển theo kiểu biến thái khơng hồn tồn A Châu chấu, bọ ngựa, ếch B Châu chấu, gián, tằm C Châu chấu, gián, bọ ngựa D Sâu lá, ếch, tằm Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 34 Một mạch gốc gen có trình tự nu sau: 3’ ATT GXX XGT TTA 5’ , đột biến xảy làm cho mạch gốc gen thay đổi là: …3’ ATT XXX XGT TTA 5’ Đột biến thuộc kiểu A Mất cặp nu B Thêm cặp nu C Đổi vị trí cặp nu D Thay cặp nu Câu 35 Quan sát hình ảnh sau cho biết Nhóm vi khuẩn làm nghèo nito đất trồng A Vi khuẩn cố định ni tơ B Vi khuẩn a môn C Vi khuẩn phản nitrat D vi khuẩn nitrat Câu 36 Ở thực vật có loại mô phân sinh (1) Mô phân sinh đỉnh, (2) Mơ phân sinh lóng (3) Mơ phân sinh bên Cây mầm có loại mơ phân sinh nào? A (1) (3) B (1), (2) (3) C (2) (3) D (1) (2) Câu 37 Quá trình phiên mã sinh vật nhân thực A Chỉ xảy nhân tế bào B Chỉ diễn dựa mạch gốc gen C Diễn hai mạch gen D Môi trường nội bào cung cấp nu loại A, T, G, X tự III Vận dụng Câu 38 Cho tượng sau thực vật (1) Hoa bồ công anh nở lúc sáng, khép lại lúc trạng vạng tối (2) Ngọn hướng ánh sáng (3) Lá trinh nữ cụp lại tay chạm vào (4) Rễ lan rộng hướng tới nguồn nước Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word (5) Hoa quỳnh nở vào lúc 12 đêm (6) Vận động bắt mồi nắp ấm Những tượng thuộc kiểu ứng động A (1), (2), (3)và (6) B (1), (3), (5) (6) C (1), (2), (3) (5) D (1), (2), (4) (6) Câu 39 Tế bào có kiểu gen AaBb trình giảm phân hình thành giao tử tạo loại giao tử Biết diễn biến diễn bình thường A Aa , Bb, ab, AB B AB aB ab Ab C AB, Ab, aB ab D AB ab Ab aB Câu 40 Cho tập tính sau (1) Đàn ngỗng chạy theo mẹ, (2) Cá lên ăn gõ kẻng, (3) Khi cho tay vào lửa rụt tay lại, (4) Tập tính săn mồi động vật ăn thịt, (5) người thấy đèn đỏ dừng lại, (6) ếch đực kêu vào mùa sinh sản Những tập tính học A (1), (2), (3) B (2) , (3), (5); C (3), (4), (6) D (2), (4), (5) Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu Chọn đáp án A Từ ADN → ADN qua q trình nhân đơi (hay tái bản) Từ ADN → ARN qua trình phiên mã Từ ARN → Protein qua trình dịch mã Câu Chọn đáp án B Operon gen cấu trúc có liên quan chức thường phân bố theo cụm có chung chế điều hòa Operon Lac gen cấu trúc quy định tổng hợp enzim thủy phân Lactozo phân bố thành cụm ADN có chung chế điều hòa Cấu trúc opêron Lac E coli: - Nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A): nằm kê nhau, có liên quan với chức - Vùng vận hành (O): đoạn mang trình tự nu đặc biệt, nơi bám prôtêin ức chế ngăn cản phiên mã nhóm gen cấu trúc - Vùng khởi động (P): nơi bám enzim ARN-pôlimeraza khởi đầu mã Gen điều hòa (R): khơng thuộc thành phần opêron đóng vai trò quan trọng điều hòa hoạt động gen opêron qua việc sản xuất prôtêin ức chế Câu Chọn đáp án A Tuổi vị thành niên người có độ tuổi khoảng từ 10 đến 18 tuổi Từ 18 tuổi đến 25 tuổi tuổi trưởng thành Câu Chọn đáp án D Phép lai phân tích phép lai cá thể mang tính trạng trội với cá thể mang tính trạng lặn nhằm kiểm tra kiểu gen cá thể mang tính trạng trội chủng hay khơng Menđen sử dụng phép lai phân tích để kiểm tra giả thuyết Câu Chọn đáp án B Lồi lưỡng bội có nhóm gen liên kết nên NST đơn bội loài là: n = → 2n = 16 Số nhiễm sắc thể có tế bào thể ba (2n + 1) loài là: 16 + = 17 NST Câu Chọn đáp án A Trong cách viết trên, A khơng A, a gen alen lại nằm NST Câu Chọn đáp án D Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Phương pháp phân tích thể lai gồm bước bản: - Tạo dòng chủng cách cho tự thụ phấn qua nhiều hệ - Lai cặp bố mẹ khác cặp tính trạng chủng tương phản, theo dõi di truyền riêng rẽ cặp tính trạng cháu cặp bố mẹ - Dùng tốn thống kê để phân tích số liệu thu Từ rút quy luật di truyền tính trạng Ví dụ: tóc thẳng – tóc xoăn mắt đen – mắt xanh vóc dáng cao – vóc dáng thấp da trắng – da đen - Tiến hành thí nghiệm chứng minh cho giả thuyết Câu Chọn đáp án C Cơ thể có kiểu gen AB/ab xảy hốn vị với tần số f = 30%, giảm phân bình thương cho loại giao tử: + Giao tử hoán vị: Ab = aB = f/2 = 15% + Giao tử liên kết: AB = ab = 50% - f/2 = 35% → Đáp án C Câu Chọn đáp án B Trong phát biểu trên, B sai liên kết hoàn toàn làm hạn chế xuất biến dị tổ hợp Câu 10 Chọn đáp án C Gen đoạn phân tử ADN mang thơng tin mã hóa cho chuỗi pôlipeptit hay ARN Từ định nghĩa gen ta thấy: Gen có chất ADN, phân tử ADN chứa nhiều gen, Nhưng điều kiện đủ để đoạn ADN gọi gen mang thơng tin mã hóa cho sản phẩm định Câu 11 Chọn đáp án C Trong phân tử trên, mARN có cấu trúc mạch thẳng, khơng có liên kết hidro Câu 12 Chọn đáp án A Phép lai phân tích phép lai cá thể mang tính trạng trội với thể mang tính trạng lặn để xác định kiểu gen thể mang tính trạng trội Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Nếu hệ lai đồng tính tính trạng trội chủng, hệ lai phân tích tính trạng trội đem lai khơng chủng Câu 13 Chọn đáp án D Trong tổ ong, cá thể ong có NST đơn bội ong đực Câu 14 Chọn đáp án D Từ hình ta thấy: - Tế bào tách thành tế bào tế bào có dạng MncD → có NST đơn bội → Tế bào kì sau giảm phân II - Tế bào tách thành tế bào tế bào có NST AaBb → tế bào có NST đơn bội → Tế bào kì sau nguyên phân → Đáp án D Câu 15 Chọn đáp án C Phân tử axit nucleic có A = T, G # X → Phân tử axit nucleic khơng có ngun tắc bổ sung nên có cấu trúc mạch đơn Mặt khác phân tử axit nucleic có A, T, G, X nên ADN → Đây phân tử ADN có cấu trúc mạch đơn Câu 16 Chọn đáp án C Câu 17 Chọn đáp án B Trong dạng đột biến trên, đột biến xoma xảy tế bào sinh dưỡng nên không di truyền qua sinh sản hữu tính Đột biến tiền phơi xảy lần phân chia hợp tử nên di truyền qua sinh sản hữu tính Đột biến giao tử xảy giao tử nên di truyền qua sinh sản hữu tính → Đáp án B Câu 18 Chọn đáp án C Thế hệ lai thu tỉ lệ đỏ : trắng = tổ hợp = 2.1 → bên P cho loại giao tử, bên P cho loại giao tử Cây hoa trắng sinh chiếm tỉ lệ 1/2a = 1/2a 1a → Cả bố mẹ cho giao tử a Trang 10 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Vậy có đáp án C thỏa mãn Câu 19 Chọn đáp án A Trong phát biểu trên, A sai đột biến gen lặn biểu trạng thái đồng hợp lặn Câu 20 Chọn đáp án B Huyết áp áp lực máu tác dụng lên thành mạch, người già mạch bị xơ cứng, tính đàn hồi kém, đặc biệt mạch não, huyết áp cao dễ làm vỡ mạch gây xuất huyết náo → Đáp án B Câu 21 Chọn đáp án D Theo nguyên tắc bổ sung ta có: mạch bổ sung: …5’ ATT GXX XGT TTA 3’… mạch mã gốc: …3’ TAA XGG GXA AAT 5’… mARN: …5’ ATT GXX XGT TTA 3’… → Đáp án D Câu 22 Chọn đáp án C Câu 23 Chọn đáp án A Câu 24 Chọn đáp án B Giả sử mạch gen có 150 ađênin 120 timin Ta có: A gen = T gen = A1 + T1 = 150 + 120 = 270 Nu G = 20% → A = T = 30% Số nucleotit loại G là: G = X = (270.2) : = 180 Nu → Đáp án B Câu 25 Chọn đáp án A Trong thành phần trên, có ADN khơng trực tiếp tham gia trình dịch mã ADN gián tiếp tham gia q trình dịch mã, làm khn tổng hợp nên mARN, mARN trực tiếp tham gia dịch mã Câu 26 Chọn đáp án B Cây năm sống năm Tuổi năm tính số Tuổi lâu năm tính số vòng gỗ thân Câu 27 Chọn đáp án A Câu 28 Chọn đáp án D Các phát biểu 1, Trang 11 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word sai đảo đoạn khơng làm thay đổi số lượng gen NST sai đảo đoạn làm thay đổi vị trí gen NST khơng làm thay đổi thành phần nhóm gen liên kết Câu 29 Chọn đáp án B Đột biến gen làm cặp nucleotit gen xảy trường hợp: + Mất cặp A-T → Số liên kết hidro giảm là: 3.2 = liên kết + Mất cặp G-X → Số liên kết hidro giảm là: 3.3 = liên kết + Mất cặp A-T + cặp G-X → Số liên kết hidro giảm là: 2.2 + = liên kết + Mất cặp A-T + cặp G-X → Số liên kết hidro giảm là: + 3.2 = liên kết → Đáp án B Câu 30 Chọn đáp án A Các phát biểu 1, (2) sai ếch phát triển qua biến thái hồn tồn (3) sai sinh trưởng sơ cấp hai mầ hoạt động mô phân sinh đỉnh mơ phân sinh bên, sinh trưởng sơ cấp mầm hoạt động mơ phân sinh đỉnh mơ phân sinh lóng (5) sai Vì sinh sản hữu tính có lợi trường hợp mật độ cao xác suất gặp đực cao Câu 31 Chọn đáp án C Phân tử ADN tự nhân đôi liên tiếp lần tạo 25 = 32 phân tử ADN Gen phiên mã lần tạo số phân tử ARN là: 2.32 = 64 phân tử Câu 32 Chọn đáp án A Câu 33 Chọn đáp án C Ếch, tằm phát triển qua biến thái hoàn toàn → Loại A, B, D Câu 34 Chọn đáp án D Gen ban đầu: …3’ ATT GXX XGT TTA 5’… Sau đột biến: …3’ ATT XXX XGT TTA 5’… → Ta thấy cặp nucleotit thứ 4: G thay X → Đây dạng đột biến thay cặp G-X cặp X-G Trang 12 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word → Đáp án D Câu 35 Chọn đáp án C Trong điều kiện môi trường đất kị khí, xảy q trình chuyể hóa nitrat thành nitơ phân tử (NO3 – N2) gọi q trình phản nitrat hóa NO3 + vi khuẩn phản nitrat hóa → N2 → Hậu quả: gây mát nitơ dinh dưỡng đất Câu 36 Chọn đáp án D Cây mầm có mơ phân sinh đỉnh mơ phân sinh lóng, mơ phân sinh bên có hai mầm Vậy chọn đáp án D Câu 37 Chọn đáp án B Quá trình phiên mã sinh vật nhân thực diễn dựa mạch gốc gen, mạch có chiều 3’ → 5’ A sai trình phiên mã gen ngồi nhân khơng xảy nhân tế bào D sai mơi trường nội bào cung cấp Nu loại A, U, G, X Câu 38 Chọn đáp án B Ứng động hình thức phản ứng trước tác nhân kích thích khơng định hướng Trong tượng trên, tượng 1, 3, 5, ứng động Hiện tượng (2), (4) hướng động Câu 39 Chọn đáp án D Câu 40 Chọn đáp án D Trong tập tính trên, tập tính 2, 4, tập tính học được, tập tính 1, 3, tập tính bẩm sinh Trang 13 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word ... sinh chi m tỉ lệ 1/ 2a = 1/ 2a 1a → Cả bố mẹ cho giao tử a Trang 10 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Vậy có đáp án C thỏa mãn Câu 19 Chọn... gen có 15 0 ađênin 12 0 timin Ta có: A gen = T gen = A1 + T1 = 15 0 + 12 0 = 270 Nu G = 20% → A = T = 30% Số nucleotit loại G là: G = X = (270.2) : = 18 0 Nu → Đáp án B Câu 25 Chọn đáp án A Trong thành. .. số Tuổi lâu năm tính số vòng gỗ thân Câu 27 Chọn đáp án A Câu 28 Chọn đáp án D Các phát biểu 1, Trang 11 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word
- Xem thêm -

Xem thêm: 11 đề KSCL THPT thuận thành số 1 bắc ninh năm 2018 file word có lời giải chi tiết , 11 đề KSCL THPT thuận thành số 1 bắc ninh năm 2018 file word có lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay