10 đề học kì THPT chu văn an hà nội năm 2018 file word có lời giải chi tiết

13 18 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:01

Đề học THPT Chu Văn An - Nội - Năm 2018 I Nhận biết Câu Các ba mang tín hiệu kết thúc trình dịch mã? A UGU, UAA, UAG B UAG, UGA, UAA C UUG, UAA,UGA D UUG, UGA,UAG Câu thể mà tế bào sinh dưỡng thừa nhiễm sắc thể tất cặp tương đồng gọi A thể ba kép B thể ba C thể tứ bội D thể bốn Câu Vai trò cụm gen cấu trúc Z, Y, A operon Lac vi khuẩn E.coli là: A Mang thông tin mã hóa enzim phân giải đường lactozơ B Tổng hợp protein ức chế bám vào vùng khởi động để khởi đầu phiên mã C Tổng hợp enzim ARN polimeraza bám vào vùng khởi động để khởi đầu phiên mã D Tổng hợp protêin ức chế bám vào vùng vận hành để ngăn cản trình phiên mã Câu Ở cấp độ phân tử, chế sau thực theo nguyên tắc bổ sung? Tự nhân đôi ADN; Tổng hợp ARN; Dịch mã A 2, B 1, C.1, D 1, 2, Câu Các loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể làm tăng số lượng gen nhiễm sắc thể A lặp đoạn, chuyển đoạn B đảo đoạn, chuyển đoạn C đoạn, chuyển đoạn D lặp đoạn, đảo đoạn Câu sở tế bào học quy luật phân li độc lập là: A Sự phân li độc lập cặp NST tương đồng phát sinh giao tử thụ tinh đưa đến phân li cặp alen B Sự phân li cặp NST tương đồng phát sinh giao tử tổ hợp tự chúng thụ tinh đưa đến phân li tổ hợp cặp alen C Sự phân li độc lập tổ hợp tự cặp NST tương đồng phát sinh giao tử đưa đến phân li độc lập tổ hợp tự cặp alen D Sự phân li cặp NST tương đồng phát sinh giao tử tổ hợp chúng thụ tinh đưa đến phân li tổ hơp cặp gen alen Câu Loại đột biến sau làm tăng số loại alen gen vốn gen quần thể sinh vật? A Đột biến điểm B Đột biến dị đa bội C Đột biến tự đa bội D Đột biến lệch bội Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu Hố chất 5-BrơmUraxin gây dạng đột biến gen sau đây? A Thay cặp G - X cặp T - A B Thay cặp A - T cặp G - X C Thay cặp T- A cặp G -X D Thay cặp G - X cặp A - T Câu Loại ARN sau mang ba đối mã (anticôdon)? A tARN B mARN C.siARN D rARN Câu 10 Khi nói đột biến gen, phát biểu sau, phát biểu đúng? I Đột biến thay cặp nucleotit dẫn đến kết thúc sớm q trình dịch mã II Đột biến gen tạo alen làm phong phú vốn gen quần thể III Đột biến điểm dạng đột biến gen liên quan đến cặp nucleotit IV Đột biến gen gây hại vơ hại lợi cho thể đột biến A B C D Câu 11 thể kiểu gen sau gọi thể đồng hợp tử hai cặp gen xét ? A AABb B AaBb C AaBB D AAbb Câu 12 Đặc điểm khơng hồn tồn đột biến đa bội ? A.Thường gặp thực vật B Khơng khả sinh giao tử bình thường C quan sinh dưỡng lớn, chống chịu tốt D Sinh tổng hợp chất mạnh Câu 13 Dạng đột biến NST sau thường gây chết làm giảm sức sống sinh vật ? A Đảo đoạn B Lặp đoạn C Mất đoạn D Chuyển đoạn Câu 14 thể mà tế bào mang NST lưỡng bội loài khác gọi A Thể dị bội B Thể song nhị bội C Thể tứ bội D Thể bốn Câu 15 Ở người, hội chứng Tơcnơ (XO) dạng đột biến A thể không (2n  2) B thể (2n  1) C thể ba (2n + 1) D thể bốn (2n + 2) Câu 16 Khơng thể tìm thấy người kiểu gen giống hệt trái đất, ngoại trừ trường hợp sinh đôi trứng q trình sinh sản hữu tính A gen dễ chịu ảnh hưởng môi trường B dễ tạo biến dị đột biến C gen điều kiện tương tác với D tạo số lượng lớn biến dị tổ hợp II Thông hiểu Câu 17 Ở người, alen A qui định da đen trội hoàn toàn so với a qui định da trắng, B qui định mắt nâu trội hoàn toàn so với b qui định mắt xanh Các gen cho nằm NST thường khác Bố mẹ da đen, mắt nâu sinh đầu lòng da trắng, mắt xanh Kiểu gen bố mẹ là: A AaBb × AaBb B AABB × AaBb Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word C AABb × AaBB D AaBB × AaBB Câu 18 Kiểu gen AAaa giảm phân bình thường cho giao tử với tỉ lệ A 1AA : 1Aa B 1AA : 1Aa : 1aa C 1AA : 2Aa : 1aa D 1AA : 4Aa : 1aa Câu 19 Một đoạn mạch mã gốc gen cấu trúc thuộc vùng mã hóa ba: 5’ AAT ATG AXG GTA 3’ Thứ tự ba: Phân tử ARN mang ba đối mã 3’ GXA5’ giải mã cho ba thứ đoạn gen trên? A Bộ ba thứ B Bộ ba thứ C Bộ ba thứ D Bộ ba thứ Câu 20 Ở đậu Lan, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Các gen cho nằm cặp NST thường khác Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp cặp gen tự thụ phấn F1 Nếu khơng đột biến, tính theo lí thuyết xác suất thể đồng hợp cặp gen thu F1 A 1/4 B 1/2 C 1/8 D 3/8 Câu 21 Ở cà chua gen A qui định màu đỏ trội hoàn toàn so với alen a qui định màu vàng Các dạng tứ bội giảm phân cho giao tử lưỡng bội khả thụ tinh Theo lí thuyết, phép lai dạng tứ bội kiểu gen AAaa Aaaa sinh đời dạng vàng chiếm tỉ lệ A 1/8 B 1/4 C.1/12 D 1/36 Câu 22 Ở đậu Lan, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Các gen cho nằm cặp NST thường khác Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp cặp gen tự thụ phấn F1 Nếu đột biến, tính theo lí thuyết, số thân cao, hoa đỏ F1 số thân cao, hoa đỏ dị hợp cặp gen chiếm tỉ lệ A 4/9 B 1/9 C 1/4 D 9/16 Câu 23 Trong trường hợp gen qui định tính trạng, trội hoàn toàn, gen phân li độc lập khơng đột biến xảy Theo lí thuyết, phép lai P: AaBbDd × aaBBDd cho hệ sau A kiểu hình : kiểu gen B kiểu hình : 12 kiểu gen C kiểu hình : 12 kiểu gen D kiểu hình : kiểu gen Câu 24 Ở cà chua, gen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vàng Phép lai sau cho F1 tỉ lệ kiểu hình đỏ : vàng? A AA × aa B Aa × aa C AA × Aa D Aa × Aa Câu 25 Biết gen phân li độc lập trình giảm phân xảy bình thường Theo lí thuyết, kiểu gen AABbDdeeFf giảm phân cho Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A 32 loại giao tử tỉ lệ B loại giao tử tỉ lệ C loại giao tử tỉ lệ D loại giao tử tỉ lệ Câu 26 Hợp tử hình thành trường hợp sau phát triển thành đa bội lẻ? A Giao tử (n) kết hợp với giao tử (n + 1) B Giao tử (n) kết hợp với giao tử (2n) C Giao tử (n  1) kết hợp với giao tử (n + 1) D Giao tử (2n) kết hợp với giao tử (2n) Câu 27 Một loài thực vật nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 24 Giả sử đột biến làm phát sinh thể nhiễm tất cặp nhiễm sắc thể Theo lí thuyết tối đa dạng thể nhiễm khác thuộc loài này? A 25 B 23 C.12 D 24 Câu 28 Ở người, kiểu tóc gen gồm alen (A a) nằm NST thường quy định Một người đàn ơng tóc xoăn lấy vợ tóc xoăn, họ sinh lần thứ trai tóc xoăn lần thứ hai gái tóc thẳng Cặp vợ chồng kiểu gen là: A AA × Aa B AA × aa C AA × AA D Aa × Aa Câu 29 Sau đưa giả thuyết nhân tố di truyền quy định tính trạng phân li đồng chúng trình hình thành giao tử, Menđen kiểm tra giả thuyết cách nào? A Lai thuận nghịch B Tạo dòng C Lai phân tích D Cho F2 tự thụ Câu 30 Ở đậu Lan, gen A quy định tính trạng hạt vàng trội hoàn toàn so với alen a quy định tính trạng hạt xanh Những phép lai sau cho đời F1 tỉ lệ kiểu hình 100% hạt vàng ? AA × Aa Aa × Aa AA × aa Aa × aa A (2) (3) B (1) (3) C (3) (4) D (1) (2) Câu 31 Cho biết trình giảm phân xảy bình thường gen phân li độc lập Theo lí thuyết, thể kiểu gen AabbCCDdEE giảm phân cho loại giao tử? A 16 B C 32 D Câu 32 Từ loại nucleotit tạo nhiều loại mã ba khác nhau? A 27 B 48 C 16 D Câu 33 Một gen chiều dài 5100Å thực nhân đơi lần liên tiếp Tổng số nucleotit tất gen tạo A 4500 B 9000 C 24000 D 21000 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 34 Cho biết gen phân li độc lập, gen qui định tính trạng, trội hồn tồn, q trình giảm phân thụ tinh xảy bình thường Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình A-bbccD- tạo từ phép lai AaBbCcdd × AABbCcDd A 1/32 B 1/8 C 1/16 D 1/64 Câu 35 Trong trường hợp gen qui định tính trạng, trội hồn tồn, gen phân li độc lập khơng đột biến xảy Theo lí thuyết, phép lai AaBb × aabb cho đời tỉ lệ kiểu hình A : : : B : : : C : D : Câu 36 Trong q trình nhân đơi ADN tế bào nhân sơ, nhờ enzim tháo xoắn, hai mạch đơn phân tử ADN tách tạo nên chạc hình chữ Y Khi nói chế nhân đơi chạc hình chữ Y, phát biểu sau sai? A Enzim ADN polimeraza tổng hợp mạch theo chiều 5’ → 3’ B Trên mạch khuôn 3’ → 5’ tổng hợp mạch liên tục C Enzim ADN polimeraza di chuyển mạch khuôn theo chiều 5’ → 3’ D Trên mạch khuôn 5’ → 3’ tổng hợp mạch ngắt quãng thành đoạn ngắn Okazaki Câu 37 Ở đậu Lan, tính trạng hạt trơn trội hồn tồn so với tính trạng hạt nhăn Tính trạng cặp gen nằm NST thường qui định Thế hệ xuất phát cho giống hạt trơn chủng giao phấn với giống hạt nhăn F1 Cho F1 giao phấn với hạt nhăn Theo lí thuyết tỉ lệ phân li kiểu hình đời sau A 100% hạt nhăn B hạt trơn : hạt nhăn C 100% hạt trơn D hạt trơn : hạt nhăn Câu 38 Đặc điểm chung q trình nhân đơi ADN trình phiên mã sinh vật nhân thực A Đều diễn toàn phân tử ADN nhiễm sắc thể B Đều tham gia ADN polimeraza C Đều diễn hai mạch gen D Đều thực theo nguyên tắc bổ sung Câu 39 Ở đậu Lan, gen A quy định hạt vàng trội hoàn toàn so với alen a quy định hạt xanh, B quy định hạt trơn trội hoàn toàn so với alen b quy định hạt nhăn Hai cặp gen di truyền phân ly độc lập với Cho P: hạt vàng, nhăn × hạt xanh, trơn thu F1 : hạt vàng, trơn: hạt xanh, trơn Kiểu gen P A AAbb × aaBb B Aabb × aaBb C AAbb × aaBB D Aabb × aaBB III Vận dụng Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 40 Xét cặp gen: cặp gen Aa nằm cặp NST số Bb nằm cặp NST số Một tế bào sinh tinh trùng kiểu gen AaBb giảm phân, cặp NST số không phân li sau I giảm phân, cặp NST số phân li bình thường tế bào sinh loại giao tử nào? A AaB, Aab, O B AaB, b Aab, B C AAB, b aaB, b D AaBb, O Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu Chọn đáp án B Trong 64 ba tạo nucleotit: A, U, G, X ba mang tín hiệu kết thúc q trình dịch mã, khơng mã hóa axit amin Đó ba: UAA, UAG, UGA Câu Chọn đáp án C thể mà tế bào sinh dưỡng thừa nhiễm sắc thể tất cặp tương đồng dạng 4n → Đây dạng tứ bội → Đáp án C Câu Chọn đáp án A Trên phân tử ADN vi khuẩn, gen liên quan chức thường phân bố liền thành cụm, chung chế điều hòa gọi opêron Cấu trúc opêron Lac - Vùng khởi động P (promoter): nơi mà ARN pôlimeraza bám vào khởi đầu phiên mã - Vùng vận hành O (operator): trình tự Nu đặc biệt để prơtêin ức chế liên kết làm ngăn cản phiên mã - Nhóm gen cấu trúc Z, Y, A quy định tổng hợp enzym tham gia phản ứng phân giải đường lactôzơ môi trường để cung cấp lượng cho tế bào Vậy A Câu Chọn đáp án D Ở trình tự nhân đôi ADN thực nguyên tắc bổ sung: A- T, G – X Ở q trình phiên mã: A mơi trường bổ sung với T mạch gốc, U môi trường bổ sung với A mạch gốc, G môi trường bổ sung với X mạch gốc, X môi trường bổ sung với G mạch gốc Ở trình dịch mã: Các anticodon tARN bổ sung với codon mARN theo nguyên tắc bổ sung Câu Chọn đáp án A + Lặp đoạn làm đoạn gen lặp lặp lại nhiều lần → Làm tăng số lượng gen NST + Mất đoạn làm giảm số lượng gen NST + Đảo đoạn không làm thay đổi số lượng gen NST + Chuyển đoạn khơng tương hỗ làm tăng giảm số lượng gen NST → Đáp án A Câu Chọn đáp án C Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Ở tượng phân li độc lập: cặp gen nằm cặp NST tương đồng khác nên phân li tổ hợp cặp không ảnh hưởng đến phân li tổ hợp cặp (phân li độc lập, tổ hợp ngẫu nhiên) Sự phân li độc lập NST trình giảm phân tổ hợp ngẫu nhiên giao tử trình thụ tinh chế tạo nên biến dị tổ hợp → Đáp án C Câu Chọn đáp án A Đột biến gen tạo alen quần thể, làm tăng số loại alen gen vốn gen quần thể sinh vật → Đáp án A Câu Chọn đáp án B Hóa chất 5-BrơmUraxin gây dạng đột biến gen Thay cặp A – T cặp G – X Câu Chọn đáp án A Trong loại ARN: tARN mang ba đối mã, mARN mang ba mã Câu 10 Chọn đáp án C Xét phát biểu đề bài: I sai Đột biến thay cặp nucleotit khơng làm ảnh hưởng đến chuỗi polipeptit, làm ảnh hưởng đến axit amin dẫn đến kết thúc sớm trình dịch mã dẫn đến kết thúc sớm trình dịch mã II, III, IV Vậy chọn đáp án C Câu 11 Chọn đáp án D thể dị hợp cặp gen AaBb, thể dị hợp cặp gen AaBB, AABb, thể AAbb thể đồng hợp cặp gen Câu 12 Chọn đáp án B Trong đặc điểm trên, đặc điểm B khơng hồn tồn với đột biến đa bội Vì dạng đa bội chẵn khả sinh giao tử bình thường Câu 13 Chọn đáp án C Dạng đột biến NST sau thường gây chết làm giảm sức sống sinh vật đoạn NST Câu 14 Chọn đáp án B thể mà tế bào mang NST lưỡng bội loài khác gọi thể song nhị bội Câu 15 Chọn đáp án B Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Ở người, hội chứng Tơcnơ (XO) dạng đột biến mà NST giới tính → Đây dạng đột biến thể Câu 16 Chọn đáp án D Câu 17 Chọn đáp án A Bố mẹ da đen, mắt nâu kiểu gen A-BCon đầu lòng da trắng mắt xanh kiểu gen aabb nhận 1ab từ bố 1ab từ mẹ → Bố mẹ cho giao tử ab → Bố mẹ kiểu gen AaBb → Đáp án A Câu 18 Chọn đáp án D Kiểu gen AAaa giảm phân bình thường cho giao tử 1AA : 4Aa : 1aa (sử dụng phương pháp đường chéo để xác định số lượng giao tử) Câu 19 Chọn đáp án A Phân tử ARN mang ba đối mã 3’ GXA 5’, giải mã cho ba: 5’XGU 3’ mARN Bộ ba 5’XGU3’ mARN phiên mã từ ba: 3’GXA5’ mạch mã gốc → Phân tử ARN mang ba đối mã 3’ GXA 5’ giải mã cho ba thứ gen A Câu 20 Chọn đáp án A P: AaBb × AaBb F1: 9A-B- : 3A-bb : 3aaB- : 1aabb Nếu khơng đột biến, cá thể đồng hợp cặp gen kiểu gen: 1/16AABB + 1/16AAbb + 1/16aaBB + 1/16aabb = 4/16 = ¼ → Đáp án A Câu 21 Chọn đáp án C thể AAaa giảm phân cho giao tử 1/6AA : 4/6Aa : 1/6aa thể Aaaa giảm phân cho giao tử 1/2Aa : 1/2aa Theo lí thuyết, phép lai dạng tứ bội kiểu gen AAaa Aaaa sinh đời dạng vàng (aaaa) chiếm tỉ lệ: 1/6aa 1/2aa = 1/12 Câu 22 Chọn đáp án A P: AaBb × AaBb F1: 9A-B- : 3A-bb : 3aaB- : 1aabb Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Cây thân cao, hoa đỏ (9A-B-) kiểu gen: 4AaBb : 2AaBB : 1AABB : 2AABb Trong số thân cao, hoa đỏ F1 số thân cao, hoa đỏ dị hợp cặp gen (AaBb) chiếm tỉ lệ: 4/9 → Đáp án A Câu 23 Chọn đáp án C P: AaBbDd × aaBBDd = (Aa × aa)(Bb × BB)(Dd × Dd) Phép lai Aa × aa cho đời kiểu gen, kiểu hình Phép lai Bb × BB cho đời kiểu gen, kiểu hình Phép lai Dd × Dd cho đời kiểu gen, kiểu hình Vậy phép lai P: AaBbDd × aaBBDd cho đời con: 2.2.3 = 12 kiểu gen, 2.1.2 = kiểu hình → Đáp án C Câu 24 Chọn đáp án D F1 cho + = tổ hợp giao tử = 2.2 → bên P cho loại giao tử Mặt khác, vàng sinh kiểu gen aa nhận 1a từ bố, a từ → Cả bố mẹ kiểu gen Aa → Đáp án D Câu 25 Chọn đáp án B AA giảm phân cho giao tử A Bb giảm phân cho loại giao tử B, b Dd giảm phân cho loại giao tử D, d ee giảm phân cho loại giao tử e Ff giảm phân cho loại giao tử F, f kiểu gen AABbDdeeFf cho 2.2.1.2 = loại giao tử tỉ lệ Câu 26 Chọn đáp án B Đa bội lẻ thể NST 3n, 5n, 7n… A sai Giao tử (n) kết hợp với giao tử (n + 1) tạo lai NST 2n + thể ba nhiễm thuộc đột biến dị bội đa bội lẻ B Giao tử (n) kết hợp với giao tử (2n) tạo lai NST 3n thể đa bội lẻ C sai Giao tử (n  1) kết hợp với giao tử (n + 1) tạo lai NST 2n 2n +  D sai Giao tử (2n) kết hợp với giao tử (2n) tạo lai NST 4n Câu 27 Chọn đáp án C Trang 10 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 24 → n = 12 Theo lí thuyết tối đa 12 dạng thể nhiễm khác thuộc loài → Đáp án C Câu 28 Chọn đáp án D Người gái tóc thẳng kiểu gen aa nhận 1a từ bố 1a từ mẹ → Bố mẹ kiểu gen Aa → Đáp án D Câu 29 Chọn đáp án C Sau đưa giả thuyết nhân tố di truyền quy định tính trạng phân li đồng chúng trình hình thành giao tử, Menđen kiểm tra giả thuyết phép lai phân tích Câu 30 Chọn đáp án B Phép lai cho F1: 1AA : 1Aa → 100% vàng Phép lai cho F1: 1AA : 2Aa : 1aa → vàng : xanh Phép lai cho 100%Aa → 100% vàng Phép lai cho F1: 1Aa : 1aa → vàng : xanh Câu 31 Chọn đáp án D Aa giảm phân cho loại giao tử bb giảm phân cho loại giao tử CC giảm phân cho loại giao tử Dd giảm phân cho loại giao tử EE giảm phân cho loại giao tử Theo lí thuyết, thể kiểu gen AabbCCDdEE giảm phân cho: 2.1.1.2.1 = loại giao tử → Đáp án D Câu 32 Chọn đáp án A Từ loại nucleotit tạo nhiều 33 = 27 mã ba khác Câu 33 Chọn đáp án C Gen chiều dài: 5100Å nên số nucleotit gen là: 2.5100 : 3,4 = 3000 Nu Gen nhân đôi liên tiếp lần, tạo 23 = phân tử ADN Tổng số nucleotit tất gen tạo là: 3000.8 = 24000 Nu Trang 11 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Vậy chọn đáp án C Câu 34 Chọn đáp án A Phép lai AaBbCcdd × AABbCcDd = (Aa × AA)(Bb × Bb)(Cc × Cc)(dd × Dd) Aa × AA → 1ABb × Bb → 1/4bb Cc × Cc → 1/4cc dd × Dd → 1/2DTheo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình A-bbccD- tạo từ phép lai AaBbCcdd × AABbCcDd là: 1.(1/4).(1/4).(1/2) = 1/32 Câu 35 Chọn đáp án B Phép lai AaBb × aabb = (Aa × aa)(Bb × bb) Tỉ lệ kiểu hình Aa × aa : Tỉ lệ kiểu hình Bb × bb : Theo lí thuyết, phép lai AaBb × aabb cho đời tỉ lệ kiểu hình là: (1:1)(1:1) = 1:1:1:1 → Đáp án B Câu 36 Chọn đáp án C Trong phát biểu trên, C sai Enzim ADN polimeraza di chuyển mạch khuôn theo chiều 3’ → 5’ tổng hợp mạch theo chiều 5’ → 3’ Câu 37 Chọn đáp án D Cây hạt trơn chủng hệ xuất phát kiểu gen AA, hạt nhăn kiểu gen aa P: AA × aa → F1: Aa F1 × hạt nhăn: Aa × aa F2: 1Aa : 1aa → Kiểu hình: hạt trơn : hạt nhăn → Đáp án D Câu 38 Chọn đáp án D Trang 12 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Đặc điểm chung q trình nhân đơi ADN trình phiên mã sinh vật nhân thực Đều thực theo nguyên tắc bổ sung (nhân đôi nguyên tắc bổ sung: A – T, G – X; phiên mã nguyên tắ A-U, G-X) → Đáp án D A, C sai trình phiên mã diễn mạch mã gốc phân tử ADN (mạch chiều 3’ → 5’) B sai phiên mã khơng tham gia ADN polimeraza Câu 39 Chọn đáp án D Câu 40 Chọn đáp án B Cặp NST số không phân li sau I trình giảm phân tạo giao tử Aa O Cặp NST số phân li bình thường tạo giao tử B b Tế bào sinh tinh trùng kiểu gen AaBb giảm phân tạo giao tử: AaB, b Aab, B → Đáp án B Trang 13 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word ... AaBb, O Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu Chọn đáp án B Trong 64 ba tạo nucleotit: A, U, G, X có ba mang tín... Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A 32 loại giao tử có tỉ lệ B loại giao tử có tỉ lệ C loại giao tử có tỉ lệ D loại giao tử có tỉ lệ Câu 26 Hợp tử hình thành... thể B Đều có tham gia ADN polimeraza C Đều diễn hai mạch gen D Đều thực theo nguyên tắc bổ sung Câu 39 Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hạt vàng trội hoàn toàn so với alen a quy định hạt xanh, B
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 đề học kì THPT chu văn an hà nội năm 2018 file word có lời giải chi tiết , 10 đề học kì THPT chu văn an hà nội năm 2018 file word có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay