08 đề KSCL THPT môn sinh học năm học 2017 2018 THPT bắc kiến xương thái bình lần 1 file word có lời giải chi tiết

12 16 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:01

Đề KSCL THPT Bắc Kiến Xương - Thái Bình - Lần - Năm 2018 I Nhận biết Câu Điểm khác gen cấu trúc gen điều hoà A cấu trúc gen B vị trí phân bố gen C khả phiên mã gen D chức Prôtêin gen tổng hợp Câu Nhiễm sắc thể giới tính loại nhiễm sắc thể đặc điểm gì? A Khơng tồn thành cặp tương đồng B Cả A, B D C Luôn tồn thành cặp tương đồng D Khác hai giới Câu sở tế bào học tượng hoán vị gen là: A tiếp hợp NST tương đồng kì trước giảm phân I B trao đổi đoạn crômatit khác nguồn gốc kì trước giảm phân I C trao đổi đoạn crơmatit nguồn gốc kì trước giảm phân II D phân li tổ hợp tự nhiễm sắc thể giảm phân Câu Tất alen gen quần thể thời điểm tạo nên A.thành phần kiểu gen quần thể B Kiểu gen quần thể C.vốn gen quần thể D Kiểu hình quần thể Câu Quá trình tổng hợp chuỗi polipeptit dừng lại ribôxôm A gặp ba đa nghĩa B tế bào hết axít amin C trượt hết phân tử mARN D gặp ba kết thúc Câu Theo Menđen, phép lai cặp tính trạng tương phản, tính trạng biểu F1 Tính trạng biểu F1 gọi A tính trạng ưu việt B tính trạng lặn C tính trạng trung gian D tính trạng trội Câu Phản xạ gì? A Phản ứng thể thông qua hệ thần kinh trả lời lại kích thích bên thể B Phản ứng thể thông qua hệ thần kinh trả lời lại kích thích bên bên ngồi thể C Phản ứng thể thông qua hệ thần kinh trả lời lại kích thích bên thể D Phản ứng thể trả lời lại kích thích bên ngồi thể Câu Thực vật hấp thu dạng nitơ đất hệ rễ là: A Nitơ nitrat (NO3), nitơ amôn (NH4+) B Nitơnitrat (NO3) Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word C Dạng nitơ tự khí (N2) D Nitơ amơn (NH4+) Câu Ưu bật hình thức sinh sản hữu tính là: A nhiều cá thể tham gia vào chế sinh sản B thể không phụ thuộc nhiều vào thể mẹ C Tạo nhiều biến dị sở cho tính đa dạng tiềm thích nghi D Số lượng cá thể tạo nhiều Câu 10 Ôpêron A đoạn phân tử axit nudêic chức điều hồ hoạt động gen cấu trúc B nhóm gen đoạn ADN liên quan chức năng, chung chế điều hồ C đoạn phân tử ADN chức định q trình điều hồ D tập hợp gồm gen cấu trúc gen điều hoà nằm cạnh Câu 11 Nội dung đinh luật Hacđi - Vanbec: Trong điều kiện định lòng quần thể ngẫu phối, thành phần kiểu gen tần số tương đối alen gen khuynh hướng A trì khơng đổi qua hệ B thay đổi qua hệ C giảm dần tần số alen lặn kiểu gen lặn D tăng dần tần số alen lặn kiểu gen lặn Câu 12 Trường hợp dẫn tới di truyền liên kết? A Các cặp gen quy định cặp tính trạng xét tới nằm cặp nhiễm sắc thể B Các cặp gen quy định cặp tính trạng nằm cặp nhiễm sắc thể khác C Tất gen nằm nhiễm sắc thể phải di truyền D Các tính trạng phân ly làm thành nhóm tính trạng liên kết Câu 13 Việc lọai khỏi NST gen không mong muốn công tác chọn giống ứng dụng từ dạng đột biến A chuyển đoạn NST B đoạn nhỏ C đảo đoạn NST D lặp đoạn NST II Thông hiểu Câu 14 Bệnh máu khó đơng người gen lặn nằm NST giới tính X quy định khơng alen tương ứng Y Bố bị bệnh, mẹ bình thường, gái bị bệnh Điều sau xác? A Con gái nhận gen gây bệnh từ bố B Con gái nhận gen gây bệnh từ mẹ C Con gái nhận gen gây bệnh từ bố mẹ D Con gái nhận gen gây bệnh từ ông nội Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Ab Dd , giảm phân hình thành giao tử xảy hoán vị gen với tần số aB 30% Theo lí thuyết, tỉ lệ giao tử AB D aB d là: Câu 15 Xét cá thể kiểu gen A 15% 35% B 6,25% 37,5% C 12,5% 25% D 7,5% 17,5% Câu 16 Tính trạng màu lơng mèo gen liên kết với NST giới tính X Alen D quy định lông đen, d quy định lông vàng Hai alen không át nên mèo mang alen mèo tam thể Cho mèo bình thường tam thể lai với mèo lông vàng cho tỉ lệ KH: A tam thể :1 vàng :1 đực tam thể :1 đực vàng B tam thể : đen : đực đen : đực vàng C đen : vàng : đực đen : đực vàng D tam thể : vàng : đực đen : đực vàng Câu 17 Ở loài thực vật, gen A quy định hạt tròn trội hoàn toàn so với alen a quy định hạt dài Một quần thể trạng thái cân di truyền gồm 6000 cây, 540 hạt dài Tần số alen quy định hạt tròn quần thể A 9% B 30% C 3% D 70% Câu 18 Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng nằm cặp NST tương đồng Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp cặp gen tự thụ phấn F1 Nếu khơng đột biến, tính theo lí thuyết, số thân cao, hoa trắng F1 số thân cao, hoa trắng đồng hợp chiếm tỉ lệ A 1/8 B 1/3 C 3/16 D 2/3 Câu 19 Một quần thể thành phần kiểu gen: 0,4AA : 0,4Aa : 0,2aa Kết luận sau không đúng? A Tần số alen A 0,6; alen a 0,4 B Quần thể chưa cân mặt di truyền C Nếu quần thể giao phối hệ tiếp theo, kiểu gen AA chiếm 0,16 D Nếu quần thể tự phối hệ tiếp theo, kiểu gen aa chiếm 0,3 Câu 20 Ở người, gen quy định nhóm máu A, B, O AB alen: IA, IB, IO NST thường Một cặp vợ chồng nhóm máu A B sinh trai đầu lòng nhóm máu O Kiểu gen nhóm máu cặp vợ chồng là: A IAIO IBIB B IBIO IAIA C IAIA IBIB D IAIO IBIO Câu 21 Màu lông thỏ cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường quy định, đó: B quy định lơng xám, b quy định lông nâu; A: át chế B b cho màu lông trắng, a: không át Cho thỏ lông Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word trắng dị hợp cặp gen lai với F1 Trong số thỏ lông trắng thu F1, tính theo lí thuyết số thỏ lơng trắng đồng hợp chiếm tỉ lệ A 1/6 B 1/3 C 1/8 D 1/16 Câu 22 Cho thông tin sau đây: mARN sau phiên mã trực tiếp dùng làm khuôn để tổng hợp prôtein Khi ribôxôm tiếp xúc với mã kết thúc mARN trình dịch mã hoàn tất Nhờ enzim đặc hiệu, axit amin mở đầu cắt khỏi chuỗi pôlipeptit vừa tổng hợp mARN sau phiên mã cắt bỏ Intron nối Exon lại với thành mARN trưởng thành Các thông tin phiên mã dịch mã khơng đồng thời với tế bào nhân thực tế bào nhân sơ là: A B C D Câu 23 Một quần thể 0,36AA; 0,48Aa; 0,16aa Xác định cấu trúc di truyền quần thể qua hệ tự phối A 0,57AA : 0,06Aa : 0,37aa B 0,7AA : 0,2Aa ; 0,1aa C 0,36AA : 0,24Aa : 0,40aa D 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa Câu 24 Trong trường hợp gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ gen trội trội hoàn toàn, phép lai: AaBbCcDd x AaBbCcDd cho tỉ lệ kiểu hình A-bbC-D- đời là: A 3/256 B 81/256 C 27/256 D 1/16 Câu 25 Ở cà chua, gen A: thân cao, a: thân thấp, B: tròn, b: bầu dục Các gen nằm cặp NST tương đồng liên kết chặt chẽ trình di truyền Cho lai giống cà chua chủng: thân cao, tròn với thân thấp, bầu dục F1 Khi cho F1 tự thụ phấn F2 phân tính theo tỉ lệ A cao tròn : thấp bầu dục B cao bầu dục : cao tròn : thấp tròn C cao tròn : cao bầu dục : thấp tròn : thấp bầu dục D cao tròn : cao bầu dục : thấp tròn : thấp bầu dục Câu 26 Ở loài thực vật, A: thân cao, a thân thấp; B: đỏ, b: vàng Cho cá thể Ab (hoán vị aB gen với tần số f = 20%) tự thụ phấn Xác định tỉ lệ kiểu hình thấp, vàng hệ sau A 8% B 16% C 1% D 24% AB DE Nếu xảy hoán vị gen giảm phân cặp nhiễm sắc ab de thể tương đồng qua tự thụ phấn tạo tối đa loại dòng thuần? Câu 27 Một cá thể kiểu gen A B 16 C D Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 28 Vì tập tính học tập người động vật hệ thần kinh phát triển hình thành nhiều? A Vì nhiều thời gian để học tập B Vì số tế bào thần kinh nhiều, tuổi thọ thường cao C Vì hình thành mối liên hệ nơron D Vì sống môi trường phức tạp Câu 29 Quần thể sau cân Hacdi-Vanbec? A 16%AA + 48%Aa + 36%aa B 9%AA + 10%Aa + 81%aa C 25%AA + 39%Aa + 36%aa D 16%AA + 50%Aa + 34%aa Câu 30 Một tế bào kiểu gen AaBbDD giảm phân thực tế cho loại giao tử A B C D Câu 31 Kết phép lai thuận nghịch khác nhau, đời biểu kiểu hình giống mẹ đặc điểm quy luật di truyền nào? A quy luật Menđen B Tương tác gen C Hoán vị gen D di truyền ngồi nhân Câu 32 Ở lồi, số lượng NST lưỡng bội 2n = 20 Số lượng NST thể nhiễm A n = 10 B 2n +1 = 21 C 2n + = 22 D 2n -1 = 19 Câu 33 Ở loài thực vật, gen A quy định hạt tròn trội hồn toàn so với alen a quy định hạt dài Một quần thể ngẫu phối thành phần kiểu gen hệ ban đầu 36%AA + 48%Aa + 16%aa Sau số hệ tỉ lệ hạt tròn khơng chủng số hạt tròn bao nhiêu? A 3/7 B 1/7 C 12/21 D 3/5 Câu 34 Một gen 3598 liên kết phơtphođieste 2120 liên kết hiđrô Số lượng loại nuclêôtit gen bằng: A A = T = 580, G = X = 320 B A = T = 320, G = X = 580 C A = T = 360, G = X = 540 D A = T = 540, G = X = 360 Câu 35 Quần thể tự thụ phấn thành phần kiểu gen 0,3 BB + 0,4 Bb + 0,3 bb = Cần hệ tự thụ phấn tỷ lệ thể đồng hợp chiếm 0,95? A n = B n = C n = D n = Câu 36 Khi lai giống bí ngơ chủng dẹt dài với F1 dẹt Cho F1 lai với bí tròn F2: 152 bí tròn: 114 bí dẹt: 38 bí dài Tính theo lí thuyết, tỉ lệ bí tròn đồng hợp thu F2 phép lai A 1/4 B 1/3 C 1/8 D 1/2 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 37 Phép lai P: AaBbDd x AaBbDd tạo dòng gen trội hệ sau? A B C D III Vận dụng Câu 38 Ở đậu, alen A quy định thân cao; alen a quy định thân thấp; alen B quy định tròn, alen b quy định bầu dục Tạp giao đậu F1 thu kết sau: 140 cao, tròn ; 40 thấp, bầu dục ; 10 cao, bầu dục ; 10 thấp, tròn Biết gen nằm NST thường Kiểu gen F1 tần số HVG là: A Ab Ab  ,f  20% , xảy giới aB aB B AB AB  ;f  20% , xảy giới ab ab C AB AB  ,f  20% , xảy giới ab ab D Ab Ab  ,f  20% , xảy giới aB aB Câu 39 Một gen chứa 90 vòng xoắn, 20% Adenin Đột biến điểm xảy dẫn đến sau đột biến, số liên kết hiđrô gen 2338 Dạng đột biến sau xảy ra? A Thay cặp A - T cặp G - X B Mất cặp A - T C Mất cặp G - X D Thêm cặp A - T Câu 40 Một quần thể lúc thống kê tỉ lệ loại kiểu gen 0,7AA : 0,3aa Cho quần thể ngẫu phối qua hệ, sau cho tự phối liên tục qua hệ Tỉ lệ cá thể dị hợp quần thể bao nhiêu? Biết khơng đột biến, khơng di nhập gen, cá thể sức sống, sức sinh sản nhau: A 0,0525 B 0,60 C 0,06 D 0,40 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu Chọn đáp án D Điểm khác gen cấu trúc gen điều hòa chức gen hay chức prôtêin gen tổng hợp Câu Chọn đáp án D NST giới tính chứa gen quy định giới tính lồi, khác giới Ví dụ người: XX: gái, XY: trai Câu Chọn đáp án B sở tế bào học tượng hoán vị gen là: trao đổi đoạn crômatit khác nguồn gốc kì trước giảm phân I Câu Chọn đáp án C Mỗi quần thể vốn gen (tập hợp tất alen tất gen quần thể thời điểm xác định) đặc trưng Đặc điểm vốn gen thể tần số alen tần số kiểu gen quần thể Câu Chọn đáp án D Quá trình tổng hợp chuỗi polipeptit dừng lại ribôxôm gặp ba kết thúc mARN (1 ba ba: UAG, UGA, UAA) Câu Chọn đáp án D Theo Menđen, phép lai cặp tính trạng tương phản, tính trạng biểu F1 Tính trạng biểu F1 gọi tính trạng trội Câu Chọn đáp án B Khái niệm: Phản ứng thể trả lời kích thích mơi trường thơng qua hệ thần kinh gọi phản xạ Ví dụ: Khi chân ta dẫm phải than, chân vội nhấc lên phản xạ Con chuột đi, nhìn thấy mèo, liền chạy trốn phản xạ Câu Chọn đáp án A Thực vật hấp thụ dạng nitơ đất hệ rễ là: Nitơ nitrat (NO3), nitơ amôn (NH4+) Câu Chọn đáp án C Ở sinh sản hữu tính, thừa hưởng vốn gen bố mẹ nên tạo nhiều biến dị sở cho tính đa dạng tiềm thích nghi Câu 10 Chọn đáp án B Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Trên phân tử ADN vi khuẩn, gen liên quan chức thường phân bố liền thành cụm, chung chế điều hòa gọi opêron Câu 11 Chọn đáp án A Nội dung định luật Hacđi – Vanbec: Trong điều kiện định lòng quần thể ngẫu phối, thành phần kiểu gen tần số tương đối alen gen khuynh hướng trì khơng đổi qua hệ Câu 12 Chọn đáp án A Câu 13 Chọn đáp án B Việc loại khỏi NST gen không mong muốn công tác chọn giống ứng dụng từ dạng đột biến đoạn nhỏ NST Câu 14 Chọn đáp án C Con gái bị bệnh kiểu gen XmXm nhận 1Xm từ bố 1Xm từ mẹ Câu 15 Chọn đáp án D + Ab/aB giảm phân hốn vị gen với tần số f = 30%, tạo giao tử AB = ab = 15%, Ab = aB = 35% + Dd giảm phân tạo giao tử D = d = 50% Vậy theo lý thuyết, tỉ lệ giao tử aB d = 35%AB.50%D = 17,5% Tỉ lệ giao tử AB D = 15%.50% = 7,5% Câu 16 Chọn đáp án D Quy ước: XDXD: Mèo đen, XDXd: Mèo tam thể, XdXd: mèo vàng XDY: Mèo đực đen, XdY: Mèo đực lông vàng Ta thấy mèo tam thể Khi mèo bình thường tam thể lai với mèo lơng vàng mèo lơng vàng chắn phải đực (XdY) P: XDXd × XdY F1: Kiểu gen: 1XDXd : 1XDY : 1XdXd : 1XdY Kiểu hình: tam thể : đực đen : vàng : đực vàng Câu 17 Chọn đáp án D Cây hạt dài kiểu gen aa chiếm tỉ lệ: 540 : 6000 = 0,09 Tần số tương đối alen a = 0,3 → A = – 0,3 = 0,7 Câu 18 Chọn đáp án B Đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp cặp gen kiểu AaBb Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word P: AaBb × AaBb F1: 9A-B : 3A-bb : 3aaB- : 1aabb Cây thân cao, hoa trắng kiểu gen 1AAbb : 2Aabb → thân cao, hoa trắng đồng hợp chiếm tỉ lệ: 1/3 Câu 19 Chọn đáp án C Quần thể thành phần kiểu gen: 0,4AA : 0,4Aa : 0,2aa Tần số alen A = 0,4 + (0,4 : 2) = 0,6; a = – 0,6 = 0,4 Quần thể 0,4.0,2 khác 0,42 → Quần thể chưa cân mặt di truyền Nếu quần thể giao phối hệ tiếp theo, quần thể trạng thái cân bằng, tần số kiểu gen AA = 0,62 = 0,36 Nếu quần thể tự phối hệ tiếp theo, kiểu gen aa chiếm tỉ lệ: 0,2 + [0,4.(1/2)2 : 2] = 0,3 Câu 20 Chọn đáp án D Người trai nhóm máu O kiểu gen IOIO nhận 1IO từ bố 1IO từ mẹ → Bố mẹ nhóm máu A B phải kiểu gen IAIO IBIO Câu 21 Chọn đáp án A Màu lông thỏ hai cặp gen nằm hai cặp NST thường quy định B-lông xám, b-lông nâu, A- át chế B b cho màu lông trắng, a không át chế Thỏ lông trắng × lơng nâu → lơng trắng → lai F1 với → F2 16 tổ hợp → tỷ lệ A-B-: 3A-bb: 3aaB: 1aabb → tỷ lệ 12 lông trắng : xám : nâu Tỷ lệ thỏ lông trắng đồng hợp (AABB, AAbb) số thỏ lông trắng → 2/12 = 1/6 Câu 22 Chọn đáp án A Trong thông tin đưa ra, thơng tin số (2) số (3) phiên mã dịch mã tế bào nhân thực tế bào nhân sơ (1) sai, mARN sau phiên mã trực tiếp dùng làm khuôn để tổng hợp protein sinh vật nhân sơ (do cấu trúc gen khơng phân mảnh) Ở sinh vật nhân thực (có cấu trúc gen phân mảnh), mARN sau phiên mã phải qua trình cắt intron, nối exon để trở thành mARN trưởng thành vào trình dịch mã (4) sai, giải thích phía trên, sinh vật nhân thực mARN sau phiên mã cắt intron, nối exon tạo mARN trưởng thành, sinh vật nhân sơ khơng q trình Câu 23 Chọn đáp án A Qua hệ tự phối, tần số kiểu gen quần thể : Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Aa = 0,48.(1/2)^3 = 0,06 Câu 24 Chọn đáp án C Phép lai: AaBbCcDd × AaBbCcDd = (Aa × Aa)(Bb × Bb)(Cc × Cc)(Dd × Dd) Tỉ lệ kiểu hình A-bbC-D- đời là: (3/4).(1/4).(3/4).(3/4) = 27/156 Câu 25 Chọn đáp án A Các gen nằm cặp NST tương đồng liên kết chặt chẽ trình di truyền nên di truyền theo quy luật liên kết gen hoàn toàn Cho lai giống cà chua chủng, thân cao, tròn với thân thấp, bần dục F1 P: AB/AB × ab/ab F1: AB/ab F2: 1AB/AB : 2AB/ab : 1ab/ab → cao tròn : thấp bầu dục Câu 26 Chọn đáp án C Cây thấp, vàng hệ sau kiểu gen ab/ab chiếm tỉ lệ 10%ab 10%ab = 1% Câu 27 Chọn đáp án B Cá thể kiểu gen xảy hoán vị gen giảm phân cặp nhiễm sắc thể tương đồng qua tự thụ phấn tạo tối đa : 4.4 = 16 dòng Câu 28 Chọn đáp án B Câu 29 Chọn đáp án A Quần thể cấu trúc: xAA : yAa : zaa = cân x.y = (y/2)^2 Trong quần thể trên, quần thể A thỏa mãn điều kiện 16%.36% = (48%/2)^2 Câu 30 Chọn đáp án C tế bào giảm phân (khơng hốn vị gen) cho loại giao tử (với tế bào sinh dục đực), loại giao tử (với tế bào sinh trứng) Câu 31 Chọn đáp án D Kết phép lai thuận nghịch khác nhau, đời biểu kiểu hình giống mẹ đặc điểm di truyền nhân Câu 32 Chọn đáp án D Thể nhiễm dạng 2n – = 20 – = 19 NST Câu 33 Chọn đáp án C Quần thể ban đầu trạng thái cân cấu trúc: 36%AA + 48%Aa + 16%aa Trang 10 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Sau số hệ ngẫu phối quần thể trạng thái cân cấu trúc Tỉ lệ hạt tròn quần thể là: AA + Aa = 36% + 48% = 84% Tỉ lệ hạt tròn khơng chủng số hạt tròn là: 48% : 84% = 4/7 = 12/21 Câu 34 Chọn đáp án A Gọi N tổng số nucleotit gen Ta có: 2N – = 3598 → N = 1800 Nu → 2A + 2G = 1800 (1) Gen 2120 liên kết hidro → 2A + 3G = 2120 (2) Giải hệ tạo ta được: A = T = 580 Nu, G = X = 320 Nu Câu 35 Chọn đáp án C Gọi n số hệ tự thụ phấn quần thể Để tỷ lệ đồng hợp chiếm 0,95 → thể dị hợp chiếm – 0,95 = 0,05 Ta có: 0,4.(1/2)^n = 0,05 → n = Câu 36 Chọn đáp án C Tỷ lệ : : → AaBb × aaBb AaBb × Aabb Tỷ lệ tròn đồng hợp: AAbb aaBB: Tỷ lệ bí tròn đồng hợp thu phép lai: 1/4 × 1/2 = 1/8 Câu 37 Chọn đáp án B Phép lai P: AaBbDd × AaBbDd tạo dòng gen trội hệ sau: AABBdd, aaBBDD, AAbbDD Câu 38 Chọn đáp án B Cây thấp, bầu dục (aabb) chiếm tỉ lệ 40 : (140 + 40 + 10 + 10) = 20% 20%aabb = 40%ab.50%ab Ab = 40% > 25% → Đây giao tử liên kết → F1: AB/ab × Ab/ab Hốn vị gen xảy giới → f hoán vị = 100% - 2.40% = 20% Câu 39 Chọn đáp án B Số nucleotit gen là: 90.20 = 1800 nucleotit Số nucleotit loại gen là: A = T = 1800.20% = 360 Nu Trang 11 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word G = X = (1800 : 2) – 360 = 540 Số liên kết hidro gen ban đầu là: 2A + 3G = 2.360 + 3.540 = 2340 liên kết Đột biến điểm xảy dẫn đến sau đột biến, số liên kết hidro gen 2338 → Số liên kết hidro giảm liên kết → Đây dạng đột biến cặp A-T Câu 40 Chọn đáp án A Tần số alen quần thể ban đầu A = 0,7, a = 0,3 Khi cho quần thể ngẫu phối qua hệ quần thể trạng thái cân cấu trúc: 0,49AA : 0,42Aa : 0,09aa Sau hệ tự phối tần số kiểu gen Aa = 0,42.(1/2)^3 = 0,0525 Trang 12 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word ... án, đề thi, sách tham khảo, file word P: AaBb × AaBb F1: 9A-B : 3A-bb : 3aaB- : 1aabb Cây thân cao, hoa trắng có kiểu gen 1AAbb : 2Aabb → thân cao, hoa trắng đồng hợp chi m tỉ lệ: 1/ 3 Câu 19 Chọn... trạng thái cân có cấu trúc: 36%AA + 48%Aa + 16 %aa Trang 10 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Sau số hệ ngẫu phối quần thể trạng thái cân có. .. 48% : 84% = 4/7 = 12 / 21 Câu 34 Chọn đáp án A Gọi N tổng số nucleotit gen Ta có: 2N – = 3598 → N = 18 00 Nu → 2A + 2G = 18 00 (1) Gen có 212 0 liên kết hidro → 2A + 3G = 212 0 (2) Giải hệ tạo ta được:
- Xem thêm -

Xem thêm: 08 đề KSCL THPT môn sinh học năm học 2017 2018 THPT bắc kiến xương thái bình lần 1 file word có lời giải chi tiết , 08 đề KSCL THPT môn sinh học năm học 2017 2018 THPT bắc kiến xương thái bình lần 1 file word có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay