07 đề KSCL THPT môn sinh học năm học 2017 2018 THPT bắc lê xoay vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết

16 31 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:01

Đề KSCL THPT Xoay - Vĩnh Phúc - Lần - Năm 2018 I Nhận biết Câu Cung phản xạ “co ngón tay người” thực theo sơ đồ đây? A Thụ quan đau da → Sợi cảm giác dây thần kinh tủy → Tủy sống → Sợi vận động dây thần kinh tủy → Các ngón tay B Thụ quan đau da → Sợi cảm giác dây thần kinh tủy → Tủy sống → Sợi cảm giác dây thần kinh tủy → Các ngón tay C Thụ quan đau da → Sợi cảm giác dây thần kinh tủy → Tủy sống → Các ngón tay D Thụ quan đau da → Tủy sống → Sợi vận động dây thần kinh tủy → Các ngón tay Câu Khi nói đột biến gen, phát biểu sau không đúng? A Giá trị thích nghi đột biến phụ thuộc vào môi trường sống tổ hợp gen B Đột biến gen làm biến đổi cấu trúc gen, làm biến đổi mARN prôtêin tương ứng C Đa số đột biến gen biểu kiểu hình sinh vật D Người ta gây đột biến nhân tạo để tạo alen Câu Đặc điểm sau không gen nằm tế bào chất tế bào nhân thực? A Mã hóa cho số loại prôtêin tế bào B Không phân phối cho tế bào C thể bị đột biến tác động tác nhân đột biến D Ln tồn thành cặp alen Câu Khi nói mã di truyền, phát biểu sau sai? A Mã di truyền tính thối hóa, tức nhiều ba khác xác định loại axit amin trừ AUG, UGG B Trên mARN mã di truyền đọc từ đầu 5' đến đầu 3' C Bộ ba AUG ba mã mở đầu, mã hóa axit amin mêtiơnin sinh vật nhân sơ D Một mã hóa cho axit amin Câu Ở trẻ em, thể bị thiếu loại hooc môn mắc bệnh lùn? A Hooc môn tirôxin B Hooc môn chống đa niệu (ADH) C Hooc môn sinh trưởng (GH) D Hooc môn testosteron Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu Trong dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, dạng đột biến thường gây hậu lớn A đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể B đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể C đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể D đột biến đoạn nhiễm sắc thể Câu Khi nói tiêu hóa động vật, phát biểu đúng? A Ở thủy tức thức ăn tiêu hóa nội bào lòng túi tiêu hóa B Ở trùng giày thức ăn tiêu hóa bào quan lizơxơm C Q trình tiêu hóa thức ăn diễn ống tiêu hóa động vật ăn thịt tiêu hóa ngoại bào D Hiệu hấp thụ chất dinh dưỡng từ thức ăn động vật ăn thực vật dày kép cao động vật ăn thực vật dày đơn Câu Quy luật di truyền Menđen góp phần giải thích tượng A gen quy định tính trạng tồn nhiễm sắc thể B biến dị tổ hợp vô phong phú xảy loài giao phối C gen phân li độc lập giảm phân tổ hợp thụ tinh D di truyền gen tồn nhiễm sắc thể khác Câu Khi nói q trình dịch mã, phát biểu sau sai? A Trong trình dịch mã mARN thường gắn với ribôxôm riêng rẽ B Ribôxôm trượt mARN theo chiều 5' - 3' C Khi ribôxôm tiếp xúc với mã kết thúc mARN trình dịch mã hồn tất D Thực chất giai đoạn hoạt hóa axit amin gắn axit amin với tARN tương ứng Câu 10 Nhận định không nói hoạt động opêron Lac (ở E coli)? A Vùng khởi động (P) vị trí tương tác enzim ARN polimeraza B Chất ức chế chất prơtêin C Gen điều hồ khơng nằm opêron Lac D Khi mặt lactơzơ gen điều hoà bị bất hoạt Câu 11 Nhận định sai? A quan tiếp nhận quang chu kì chu yếu B Rễ hình thức vận động cảm ứng C Để tăng phân cành quý, cảnh cần phải cắt D Cây thường hàm lượng xitokinin lớn axit abxixic Câu 12 Phát biểu vai trò ngun tố khống thể thực vật dạng khoáng mà hấp thụ sai? Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A Cây hấp thụ phốt dạng H2PO4 PO43 B Ngun tố khống vai trò tham gia vào q trình quang phân li nước mơlipđen C Khi trồng bị thiếu nitơ màu vàng nhạt, nhỏ, sinh trưởng phát triển chậm D Một vai trò sắt thể thực vật tham gia tổng hợp diệp lục Câu 13 Khi nói hệ tuần hồn, phát biểu sau đúng? A Giun đất châu chấu hệ tuần hở B Ở người, tim co máu giàu O2 đẩy từ tâm thất phải vào động mạch chủ nuôi thể C Ở cá tim ngăn, máu nuôi thể máu đỏ tươi D Ở bò sát vòng tuần hồn, máu ni thể máu khơng pha trộn Câu 14 Khi nói hooc mơn thực vật, phát biểu sai? A Trong hạt nảy mầm GA(Giberelin) tăng nhanh đạt cực đại AAB giảm mạnh B Hooc môn thực vật tính chun hố cao hooc mơn động vật C Xitokinin hooc môn làm chậm già hố D Hooc mơn AAB (axit abxixic) tích luỹ nhiều quan hố già Câu 15 Nhận định hô hấp sáng thực vật đúng? A Thực vật C3 thực vật CAM hơ hấp sáng B Hơ hấp sáng xảy điều kiện cường độ ánh sáng cao, lượng CO2 cạn kiệt, O2 tích luỹ nhiều C Nguyên liệu hô hấp sáng glucôzơ D Hô hấp sáng tạo ATP, axit amin O2 Câu 16 Khi nói phiên mã, phát biểu sau khơng đúng? A Enzim ARN - polimeraza khơng tác dụng tháo xoắn ADN tham gia phiên mã B Một gen phiên mã 10 lần tạo 10 phân tử ARN C Ở sinh vật nhân thực, phân tử mARN trưởng thành tổng hợp từ gen cấu trúc khác D Khi gen phiên mã, mạch mã gốc sử dụng làm khuôn tổng hợp ARN II Thơng hiểu Câu 17 Một lồi thực vật nhiễm sắc thể lưỡng bội 20 Cây tam bội phát sinh từ lồi số nhiễm sắc thể A 10 B 40 C 60 D 30 Câu 18 Trong thông tin đột biến sau đây, thơng tin nói đột biến gen (1) Xảy cấp độ phân tử, tính thuận nghịch Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word (2) Làm thay đổi số lượng gen nhiễm sắc thể (3) Làm nhiều phân tử ADN (4) Làm xuất alen quần thể A (1) (4) B (2) (3) C (1) (2) D (3) (4) Câu 19 Ở lồi thực vật lưỡng bội nhiễm sắc thể 12 Xét thể đột biến số lượng nhiễm sắc thể thể một, thể ba thể tam bội Số lượng nhiễm sắc thể tế bào thể đột biến tế bào kì sau nguyên phân theo thứ tự A 22; 26; 36 B 10; 14; 18 C 11; 13; 18 D 5; 7; 15 Câu 20 Chuỗi polipeptit gen đột biến quy định trình tự axit amin sau: Pro - Ser - Glu - Phe Đột biến thay nuclêôtit loại A mạch gốc thành nuclêôtit loại X Biết mã di truyền số axit amin sau: Côđôn 5'UUU3' 5'XXX 3' 5'UXU3' 5'GAU3' 5'GAG3' Axit amin Phe Pro Ser Asp Glu Trình tự nuclêơtit mạch gốc đoạn gen trước bị đột biến A 5'GGA AGA XAA AAA 3' B 3'GGG AGA XTA AAA5' C 3'XXX TXT AAG TTT 5' D 5'XXX TXT A AG TTT 3' Câu 21 Một nhiễm sắc thể trình tự phân bố gen ABCHK.EG Nhiễm sắc thể đột biến thành nhiễm sắc thể trình tự gen sau: ABCK.EG Dạng đột biến A không làm thay đổi cấu trúc nhiễm sắc thể B làm thay đổi số lượng gen, không làm thay đổi trật tự gen nhiễm sắc thể C làm tăng số lượng gen D thể gây chết giảm sức sống Câu 22 Trong đặc điểm nêu đây, đặc điểm q trình nhân đơi ADN sinh vật nhân thực trình nhân đơi ADN sinh vật nhân sơ? (1) hình thành đoạn Okazaki (2) Nuclêơtit tổng hợp liên kết vào đầu 3' mạch (3) Trên phân tử ADN nhiều điểm khởi đầu trình tái (4) Diễn theo nguyên tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo tồn (5) Enzim ADN polimeraza không làm nhiệm vụ tháo xoắn phân tử ADN (6) Sử dụng loại nuclêôtit A, T, G, X, A, U, G, X làm nguyên liệu A B C D Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 23 Alen B sinh vật nhân sơ bị đột biến thay cặp nuclêơtit vùng mã hóa gen tạo thành alen b, làm cho côdon 5'UGG 3'trên mARN phiên mã từ alen B trở thành côdon 5'UGA3' mARN phiên mã từ alen b Trong dự đốn sau đây, dự đốn đúng? I Alen B alen b liên kết hiđrô II Chuỗi polipeptit alen B quy định tổng hợp khác với chuỗi polipeptit alen b quy định tổng hợp axit amin III Đột biến làm thay đổi chức prơtêin biểu kiểu hình thể sinh vật IV Chuỗi polipeptit alen B quy định tổng hợp dài chuỗi polipeptit alen b quy định tổng hợp A B C D Câu 24 Khi nói quang hợp thực vật, phát biểu sai? A Ở thực vật C4 chu trình C3 chu trình C4 thực vào ban ngày B Chất hữu khỏi chu trình Canvin để hình thành nên chất hữu Anđehyt phot phoglyxeric (AlPG) C Quá trình quang phân li nước xảy pha sáng xoang tilacoit D Ở thực vật CAM thực vật C4 chu trình C3 chu trình C4 thực tế bào nhu mô Câu 25 Cho biết gen phân li độc lập không xảy đột biến Một kiểu gen dị hợp tử cặp gen tự thụ phấn thu F1 Khi nói tỉ lệ loại kiểu gen, kết luận sau không đúng? A Số cá thể kiểu gen đồng hợp cặp gen tỉ lệ số cá thể kiểu gen dị hợp cặp gen B Số cá thể kiểu gen đồng hợp cặp gen tỉ lệ số cá thể kiểu gen dị hợp cặp gen C Số cá thể kiểu gen đồng hợp cặp gen tỉ lệ 25% tổng số cá thể sinh D Số cá thể kiểu gen dị hợp cặp gen tỉ lệ số cá thể kiểu gen dị hợp cặp gen Câu 26 Trong phát biểu sau nhân đơi ADN, phát biểu đúng? I Trong q trình nhân đơi ADN, enzim di chuyển mạch khuôn theo chiều 5' - 3' II Trên mạch khuôn chiều 3' - 5', mạch tổng hợp liên tục III Khi phân tử ADN nhân đôi lần số chuỗi polinuclêơtit hồn tồn ADN IV Nhân đôi ADN sinh vật nhân thực nhiều đơn vị nhân đơi, sinh vật nhân sơ đơn vị nhân đôi V chế nhân đôi ADN sinh vật nhân thực sinh vật nhân sơ giống A B C D Câu 27 Khi nói hoạt động hơ hấp chim, phát biểu đúng? A Khi chim hít vào túi khí sau túi khí trước phồng chứa khí giàu ơxi B Khi chim hít vào hay thở khơng khí giàu CO2 đến phổi để thực trao đổi khí Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word C Khi chim thở hai túi khí xẹp, túi khí trước ép khơng khí giàu CO2 ngồi, túi khí sau dồn khơng khí giàu ơxi lên phổi D Khi chim thở túi khí trước xẹp xuống ép khơng khí giàu CO2 ngồi, túi khí sau phồng lên chứa khí giàu ơxi Câu 28 Trong phát biểu sau nhiễm sắc thể, phát biểu đúng? (1) Thành phần nhiễm sắc thể gồm ADN prơtêin histon (2) Mỗi nuclêơxơm gồm đoạn ADN 146 nuclêôtit quấn quanh khối cầu gồm phân tử histon (3) Nhiễm sắc thể bị đột biến thường gây hại cho sinh vật (4) Lặp đoạn nhiễm sắc thể tạo điều kiện cho đột biến gen xảy (5) Nhiễm sắc thể vật chất di truyền cấp độ phân tử A B C D Câu 29 Trong kết luận chế di truyền cấp độ phân tử đây, kết luận đúng? I Mạch ADN tổng hợp gián đoạn theo hướng ngược với chiều tháo xoắn ADN q trình nhân đơi II Kết thúc q trình dịch mã, ribơxơm tách khỏi mARN thay đổi cấu trúc III Một operon Lac gồm gen điều hòa R, vùng O, P gen cấu trúc IV Số ba trực tiếp mã hóa axit amin 64 A B C D Câu 30 Cho biết cặp tính trạng cặp gen quy định Cho thân cao, hoa màu đỏ giao phấn với thân thấp, hoa màu trắng F1 gồm 100% thân cao, hoa màu đỏ Cho F1 tự thụ phấn đời F2 tỷ lệ 56,25% thân cao, hoa đỏ : 18,75% thân cao, hoa trắng : 18,75% thân thấp, hoa đỏ : 6,25% thân thấp, hoa trắng Tính theo lý thuyết, tỉ lệ thân cao, hoa màu đỏ chủng F2 A 12,5% B 25% C 6,25% D 37.5% Câu 31 Ở đậu Hà Lan, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp Cho thân cao giao phấn với thân cao (P), thu F1 gồm 901 thân cao 299 thân thấp Dự đốn sau đúng? A Cho tồn thân cao F1 tự thụ phấn đời thu số thân thấp chiếm 1/6 B Cho F1 giao phấn ngẫu nhiên F2 xuất kiểu gen lặn chiếm 12,5% C Cho toàn thân cao F1 thụ phấn cho thân thấp khử nhị đời thu 50% thân cao D Các thân cao P kiểu gen khác Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 32 Theo lý thuyết, q trình giảm phân bình thường thể kiểu gen AaBbDDEe tạo tối đa loại giao tử? A 16 B C D Câu 33 Một thể thực vật nhiễm sắc thể lưỡng bội 24 Khi tế bào sinh giao tử đực thể thực giảm phân để hình thành giao tử đực giao tử đực hình thành? Cho biết tế bào giảm phân bình thường, giao tử sức sống khơng đột biến xảy A 20 B C 40 D 10 Câu 34 Ở lồi thực vật, tính trạng hình dạng gen hai alen quy định Gen A quy định tròn trội hồn tồn so với alen a quy định bầu dục Cho (P) kiểu gen dị hợp Aa tự thụ phấn, thu F1 Biết không phát sinh đột biến biểu gen không phụ thuộc vào điều kiện môi trường Kết luận nói kiểu hình F1 là: A Trên F1 loại quả, bầu dục tròn B Trên F1 hai loại quả, 50% số tròn 50% số bầu dục C Trên F1 hai loại quả, 75% số tròn 25% số bầu dục D Các F1 ba loại kiểu hình, 25% số tròn, 25% số bầu dục 50% số tròn bầu dục Câu 35 Ở cà chua, gen A qui định đỏ trội hoàn toàn so với gen a qui định vàng Cây tứ bội giảm phân cho giao tử 2n khả thụ tinh bình thường Xét tổ hợp lai: Aaaa x AAaa Aaaa x Aaaa AAaa x aaaa AAaa x AAaa AAAa x AAaa AAAa x AAAa Theo lí thuyết phép lai cho đời loại kiểu gen A 4, 5, B 1, 2, 4, C 1, 3, 5, D 2, 3, Câu 36 Một đoạn ADN dài 102nm, số nuclêơtit loại X = 30% tổng số nuclêôtit gen Trên mạch đoạn ADN này, số nuclêôtit loại G chiếm 5% tổng số nuclêôtit mạch Nhận định sau đúng? A Tỉ lệ A/G đoạn ADN 3/2 B Số nuclêôtit loại A mạch nhiều số nuclêôtit loại T mạch C Số nuclêôtit loại X mạch gấp 11 lần số nuclêôtit loại X mạch D Tổng số liên kết hiđrô đoạn ADN 720 Câu 37 Cho biết gen quy định tính trạng phân li độc lập nhau, tính trạng trội trội hồn toàn Phép lai: AaBbDd x aaBbdd cho tỉ lệ đời tính trạng lặn A 6/8 B 3/8 C 5/16 D 3/16 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 38 Một lồi động vật cặp nhiễm sắc thể kí hiệu Aa, Bb, Dd Ee Trong thể nhiễm sắc thể sau đây, một? I AaaBbDdEe II ABbDdEe III AaBbDEe IV AaBbDdEe V AaBbDdE VI AaBbDddEe A B C D III Vận dụng Câu 39 Một phân tử mARN trưởng thành chiều dài 5100A0 Phân tử mARN dùng làm khuôn để tổng nên 10 chuỗi polipepetit Theo lí thuyết, kết luận đúng? I Phân tử mARN 10 lượt ribơxơm trượt qua II Khi q trình dịch mã hoàn tất, số lượt phân tử tARN tham gia dịch mã phân tử mARN 9980 III Số liên kết peptit hình thành chuỗi polipeptit hoàn chỉnh 9970 IV Các chuỗi polipeptit tổng hợp từ phân tử mARN cấu trúc khác V Gen tổng hợp nên phân tử mARN chiều dài lớn 5100A0 A B C D.1 Câu 40 Ở lồi thực vật, tính trạng màu hoa gen A alen A, a, a1 quy định theo thứ tự trội lặn A > a > a1 Trong A quy định hoa đỏ, a quy định hoa vàng, a1 quy định hoa trắng Khi cho thể tứ bội kiểu gen AAaa1 tự thụ phấn thu F1 Nếu tứ bội giảm phân sinh giao tử lưỡng bội khả thụ tinh bình thường theo lí thuyết đời số hoa đỏ, chủng chiếm tỉ lệ bao nhiêu? A 1/31 B 1/36 C 1/27 D 1/35 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu Chọn đáp án A Khi bị kim nhọn đâm vào ngón tay ngón tay co lại phản xạ tự vệ người động vật Khi đó, thụ quan đau đưa tin tủy sống từ lệnh đưa đến ngón tay làm co ngón tay lại Hay ta sơ đồ: Thụ quan đau da → Sợi cảm giác dây thần kinh tủy → Tủy sống → Sợi vận động dây thần kinh tủy → Các quan tay ⇒ Chọn A Câu Chọn đáp án C Chọn C Vì: + Đột biến gen trội: biểu thành kiểu hình thể đột biến + Đột biến gen lặn: biểu thành kiểu hình trạng thái đồng hợp tử lặn (aa) Câu Chọn đáp án D Câu Chọn đáp án C Chọn C vi khuẩn, aa mở đầu foocmin Metionin Ở sinh vật nhân thực aa mở đầu Methionin Câu Chọn đáp án C Hoocmon sinh trưởng (GH) tiết từ thùy sau tuyến yên, chất protein tác dụng tăng cường trình tổng hợp protein tế bào, mơ, quan → tăng cường trình sinh trưởng thể hiệu sinh trưởng phụ thuộc vào loại mô giai đoạn phát triển Ở trẻ em, thừa GH làm xương dài cách bất thường → bệnh khổng lồ thiếu GH làm xương trở nên ngắn → bệnh lùn ⇒ Chọn C Câu Chọn đáp án D Dạng đột biến thường gây hậu nghiêm trọng là: D đột biến đoạn nhiễm sắc thể Câu Chọn đáp án C A Sai tiêu hóa ngoại bào (tiêu hóa lòng túi tiêu hóa, bên ngồi tế bào) B Sai, khơng phải bào quan tiêu hóa mà lizoxom gắn với khơng bào tiêu hóa tiết enzim C Đúng → chọn C D Sai Câu Chọn đáp án C Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu Chọn đáp án A Chọn A trình dịch mã, Marn thường gắn với nhóm ribơxơm hoạt động gọi poliribôxôm Câu 10 Chọn đáp án D Gen điều hòa ln ln hoạt động dù lactozơ hay lactozơ ⇒ Chọn D Câu 11 Chọn đáp án D Câu 12 Chọn đáp án B Câu 13 Chọn đáp án C A sai giun đất: hệ tuần hồn kín; Châu chấu: hệ tuần hồn hở B sai C D sai bò sát tim ngăn, vòng tuần hồn, máu ni thể máu pha pha dot im vách hụt Câu 14 Chọn đáp án B Hoocmôn thực vật chất hữu thể thực vật tiết tác dụng điều tiết hoạt động sống Và đặc điểm hooc mơn thực vật tính chun hóa thấp hooc mơn động vật Phát biểu sai → Chọn B Câu 15 Chọn đáp án B A Sai, thực vật C3 hơ hấp sáng B Đúng C Sai ngun liệu hơ hấp sáng O2 D Sai hơ hấp sáng tạo CO2 → Chọn B Câu 16 Chọn đáp án A Câu 17 Chọn đáp án D Ta có: 2n = 20 Cây tam bội (3n) phát sinh từ lồi số NST là: 3n = 30 ⇒ Chọn D Câu 18 Chọn đáp án A Trang 10 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Đột biến gen biến đổi cấu trúc gen liên quan đến cặp nucleotit → làm thay đổi cấu trúc gen (1) Đúng: Xảy cấp độ phân tử, tính thuận nghịch (2) Sai đột biến gen khơng làm thay đổi số lượng gen NST (3) Sai đột biến gen liên quan đến cặp Nu → không ảnh hưởng đến số lượng phân tử ADN (4) Đúng đột biến gen tạo alen không tạo gen Câu 19 Chọn đáp án A Ta có: 2n = 12 Thể (2n – 1) = 11 Thể ba (2n + 1) = 13 Thể tam bội (3n) = 18 Các tế bào kì sau ngun phân (4n đơn) số lượng NST là: ⇒ Chọn A 22; 26; 36 Câu 20 Chọn đáp án B Trình tự Nu mARN gen đột biến tổng hợp: 5'XXX UXU GAG UUU 3' ⇒ Mạch gốc gen đột biến là: 3' GGG AGA XTX AAA 5' → Trình tự nuclêôtit mạch gốc đoạn gen trước bị đột biến là: Chọn B 3' GGG AGA XTA AAA 5' Câu 21 Chọn đáp án D ABCHK.EG → ABCK.EG ⇒ đột biến đoạn Chọn D thể gây chết giảm sức sống Câu 22 Chọn đáp án B Các đặc điểm q trình nhân đơi ADN sinh vật nhân thực sinh vật nhân sơ là: (1) Đúng: hình thành đoạn Okazaki (2) Đúng: Nuclêôtit tổng hợp liên kết vào đầu 3' mạch (3) Sai ADN sinh vật nhân thực nhiều điểm khởi đầu q trình tái sinh vật nhân sơ điểm khởi đầu Trang 11 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word (4) Đúng: Diễn theo nguyên tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo tồn (5) Đúng: Enzim ADN polimeraza không làm nhiệm vụ tháo xoắn phân tử ADN (6) Đúng: Sử dụng loại nuclêôtit A, T, G, X, A, U, G, X làm ngun liệu cần U để tổng hợp đoạn mồi ⇒ Chỉ (3) sai Chọn B Câu 23 Chọn đáp án B Trên mARN alen B: 5'UGG 3' → mạch gốc: 3' AXX 5' Trên mARN phân mã từ alen b: 5' UGA 3' (bộ ba kết thúc) → mạch gốc: 3' AXT 5' → ĐB thay G-X A-T → giảm liên kết hidro (I) Sai (II) Sai xuất ba kết thúc → chuỗi polipeptit alen b quy định tổng hợp ngắn so với chuỗi alen B quy định tổng hợp (III) Đúng (IV) Đúng → Chọn B Câu 24 Chọn đáp án D Câu 25 Chọn đáp án D Câu 26 Chọn đáp án D I Sai, theo chiều 3' - 5' II Đúng III Sai, số chuỗi polinu hồn tồn × 23 – = 14 IV Đúng V Đúng → Chọn D Câu 27 Chọn đáp án C * Khi chim hít, khơng khí giàu O2 từ bên ngồi theo đường dẫn khí vào ống khí phổi, đẩy khơng khí giàu CO2 từ ống khí vào túi khí phía trước ⇒ phồng lên chứa đầy khơng khí giàu Trang 12 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word CO2 Không khí giàu CO2 theo đường dẫn khí vào túi khí phía sau ⇒ phồng lên chứa đầy khơng khí giàu O2 ⇒ A sai * Khi chim thở ra, thở dãn, áp suất khoang thân tăng, ép khí túi khí sau dồn khơng khí giàu O2 chuyển qua ống khí phổi thực trao đổi khí chuyển qua túi khí trước, lúc khí túi khí trước bị ép tống khí giàu CO2 ngồi ⇒ B sai: giàu O2 giàu CO2 C Đúng D Sai Câu 28 Chọn đáp án D (1) Đúng (2) Sai, 146 cặp nuclêơtit (3) Đúng đột biến nhiễm sắc thể phá vỡ cân sinh vật mơi trường từ trước (4) Sai (5) Sai NST vật chất di truyền cấp độ tế bào, vật chất di truyền cấp độ phân tử ADN → Chọn D Câu 29 Chọn đáp án C I Đúng II Đúng III Sai operon Lac khơng bao gồm gen điều hòa R IV Sai 64 ba ba kết thúc khơng mã hóa axit amin ⇒ 64 – = 61 ba mã hóa axit amin ⇒ Chọn C Câu 30 Chọn đáp án C Thân cao, hoa đỏ × Thân thấp, hoa trắng → F1: 100% thân cao, hoa đỏ F1 × F1: cao, đỏ : cao, trắng : thấp, đỏ : thấp, trắng Mỗi gen quy định tính trạng → tương tác bổ sung: → Quy ước: A_B_: cao đỏ; A_bb: cao, trắng; aaB_: thấp, đỏ; aabb: thấp, trắng Thân cao, hoa đỏ chủng AABB = AB × AB Trang 13 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word F1: AaBb → AB = ¼ → AABB = ẳ AB ì ẳ AB = 1/16 = 6,25% → chọn C Câu 31 Chọn đáp án A A: cao > a: thấp Cao × Cao (P) → F1: cao : thấp → cao ban đầu Aa Aa × Aa → F1: 1AA : 2Aa : 1aa A Thân cao F1 1/3AA : 2/3Aa (tự thụ) → thấp aa = 2/3 × 0,25 = 1/6 → chọn A B Giao phối ngẫu nhiên F1: G: 0,5A : 0,5a → F2: aa = 0,5 × 0,5 = 0,25 =25% → sai C Sai D Sai Câu 32 Chọn đáp án B KG: AaBbDDEe tạo tối đa 2*2*1*2 = loại giao tử ⇒ Chọn B Câu 33 Chọn đáp án A tế bào sinh giao tử đực giảm phân hình thành × = 20 giao tử đực → chọn A Câu 34 Chọn đáp án A Câu 35 Chọn đáp án D Aaaa × AAaa → AAAa : AAaa : Aaaa : aaaa → loại Aaaa × Aaaa → AAaa : Aaaa : aaaa → chọn AAaa × aaaa → AAaa : Aaaa : aaaa → chọn AAaa × AAaa → AAAA : AAAa : AAaa : Aaaa : aaaa → loại AAAa × AAaa → AAAA : AAAa : AAaa : Aaaa → loại AAAa × AAAa → AAAA : AAAa : AAaa → chọn → Chọn D 2, 3, Trang 14 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 36 Chọn đáp án C 102nm = 1020 A0 N = 1020 ữ 3,4 ì = 600 Nu G = X = 600 × 30% = 180 Nu → A = T = (600 – 180 × 2)/2 = 120 Nu N1 = 600 ÷ = 300 → X2 = G1 = 300 × 5% = 15 → X1 = G2 = 180 – 15 = 165 A A/G = 120/180 = 2/3 → sai B Sai khơng tính cụ thể số Nu loại A mạch C X1/X2 = 165/15 = 11 → chọn C D H = 2A + 3G = 2.120 + 3.180 = 780 → sai Câu 37 Chọn đáp án B AaBbDd × aaBbdd Ta có: TH tính trạng lặn + tính trạng trội sau: aaB_dd = 1/2 * 3/4 * 1/2 = 3/16 A_bbdd = aabbD_ = 1/2 * 1/4 * 1/2 = 16 TH tính trạng lặn: aabbdd = 1/2 * 1/4 * 1/2 = 1/16 ⇒ tỉ lệ đời tính trạng lặn là: 3/16 + * 1/16 + 1/16 = 3/8 ⇒ Chọn B Câu 38 Chọn đáp án A Chọn A gồm II; III; V Câu 39 Chọn đáp án B rN = 5100 ÷ 3,4 = 1500 (rNu) I Đúng, ribôxôm trượt qua mARN để dịch mã tổng hợp nên chuỗi polipeptit II Sai Khi tổng hợp chuỗi polipeptit thì: Số ba mã hóa axit amin = số axit amin = số lượt phân tử tARN trượt qua = 1500 ÷ – = 499 → tổng hợp 10 chuỗi polipeptit tARN trượt 499 × 10 = 4990 lượt III Sai Số liên kết peptit hình thành chuỗi polipeptit hồn chỉnh trên: 10 × ( (N/mARN))/3 – 3) = 4970 IV Sai cấu trúc giống Trang 15 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word V Đúng Marn trưởng thành → bị cắt bớt đoạn intron → L(gen) = L(mARN sơ khai) > L(mARN trưởng thành) = 5100 A0 Chọn B Câu 40 Chọn đáp án D Ta có: A_ đỏ; a_ vàng; a1_ trắng Với: A > a > a1 - AAaa1 × AAaa1 ⇒ F1: Hoa đỏ = – aaa1a1 = – 1/36 = 35/16 Hoa đỏ chủng (AAAA) = 1/36 ⇒ Trong số hoa đỏ, chủng chiếm tỉ lệ = 1/35 ⇒ Chọn D Trang 16 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word ... (600 – 18 0 × 2)/2 = 12 0 Nu N1 = 600 ÷ = 300 → X2 = G1 = 300 × 5% = 15 → X1 = G2 = 18 0 – 15 = 16 5 A A/G = 12 0 /18 0 = 2/3 → sai B Sai khơng tính cụ thể số Nu loại A mạch C X1/X2 = 16 5 /15 = 11 → chọn... chi m tỉ lệ bao nhiêu? A 1/ 31 B 1/ 36 C 1/ 27 D 1/ 35 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu Chọn đáp án A Khi... Trên F1 có hai loại quả, có 50% số tròn 50% số bầu dục C Trên F1 có hai loại quả, có 75% số có tròn 25% số có bầu dục D Các F1 có ba loại kiểu hình, có 25% số tròn, 25% số bầu dục 50% số có tròn
- Xem thêm -

Xem thêm: 07 đề KSCL THPT môn sinh học năm học 2017 2018 THPT bắc lê xoay vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết , 07 đề KSCL THPT môn sinh học năm học 2017 2018 THPT bắc lê xoay vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay