27 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn sinh học THPT chuyên vĩnh phúc vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết

17 40 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 13:59

Đề thi thử THPT chuyên Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc - Lần - Năm 2018 Câu (Nhận biết): Phát biểu sau không mã di truyền? A Mã di truyền đọc từ điểm xác định chồng gối lên B Các loài sinh vật chung mã di truyền trừ vài ngoại lệ C Hai ba AUG UGG, ba mã hoá loại axit amin D Trình tự xếp nuclêơtit gen qui định trình tự xếp axit amin chuỗi polypeptit Câu (Nhận biết): Định nghĩa sau gen đầy đủ nhất? Chọn câu trả lời đúng: A Một đoạn phân tử ADN chịu trách nhiệm tổng hợp loại ARN mã hóa cho chuỗi polipeptit B Một đoạn phân tử ADN tham gia vào chế điều hòa sinh tổng hợp prơtêin gen điều hòa, gen khởi động, gen vận hành C Một đoạn phân tử ADN mang thông tin cho việc tổng hợp prơtêin quy định tính trạng D Một đoạn phân tử ADN chịu trách nhiệm tổng hợp loại ARN thông tin, vận chuyển ribôxôm Câu (Nhận biết): Điều khác phiên mã sinh vật nhân thực so với sinh vật nhân sơ? A Nguyên tắc nguyên liệu phiên mã B Số loại mARN C hai giai đoạn tổng hợp mARN sơ khai mARN trưởng thành D Phiên mã sinh vật nhân thực nhiều loại ARN polymeraza tham gia Mỗi trình phiên mã tạo mARN, tARN rARN ARN polymeraza riêng xúc tác Câu (Nhận biết): Anticodon ba trên: A tARN B mạch mã gốc ADN C mARN D ADN Câu (Thông hiểu): Theo F.Jacơp J.Mơnơ, mơ hình cấu trúc operon Lac vùng khởi động (promotor) A nơi mà ARN polymeraza bám vào khởi đầu phiên mã tổng hợp nên ARN thơng tin B trình tự nuclêơtit đặc biệt, prơtêin ức chế liên kết làm ngăn cản phiên mã C vùng hoạt động tổng hợp nên prôtêin ức chế, prôtêin khả ức chế q trình phiên mã Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word D vùng hoạt động tổng hợp nên prôtêin, prôtêin tham gia vào trình trao đổi chất tế bào hình thành nên tính trạng Câu (Nhận biết): Trong chế điều hoà hoạt động gen vi khuẩn E.coli, prôtêin ức chế ngăn cản trình phiên mã cách: A gắn vào vùng vận hành B gắn vào vùng khởi động C liên kết với enzym ARNpolymeraza D liên kết với chất cảm ứng Câu (Thông hiểu): Dạng đột biến sau không làm thay đổi thành phần nuclêôtit gen? A Thay cặp A-T cặp T- A B Mất cặp nuclêôtit C Thêm cặp nuclêôtit D Thay cặp A-T cặp G- X Câu (Nhận biết): Đột biến coi nhân tố tiến hóa A đột biến làm thay đổi tần số tương đối alen quần thể B đột biến tính phổ biến tất loài sinh vật C đột biến nguyên liệu quan trọng cho chọn lọc tự nhiên D đột biến nguyên nhân chủ yếu tạo nên tính đa hình kiểu gen quần thể Câu (Nhận biết): Cấu trúc nhiễm sắc thể sinh vật nhân sơ A phân tử ADN dạng vòng B phân tử ADN dạng thẳng C phân tử ADN liên kết với prôtêin D phân tử ARN Câu 10 (Nhận biết): Chiều dài đoạn ADN quấn quanh khối cầu histon cấu trúc nucleoxom khoảng o o A 496,4 A B 140 A o o C 146 A D 992 A Câu 11 (Thông hiểu): Ở cà chua, gen A qui định màu đỏ trội hoàn toàn so với gen a qui định màu vàng Cho đỏ chủng 2n giao phấn với vàng 2n thu F1 Xử lí cơnsixin tất F1 tạo Phát biểu sau nội dung nói F1 nói trên? A Đều thể dị hợp B Đều thể tam bội C Đều thể lưỡng bội D Đều thể dị bội Câu 12 (Nhận biết): Loại đột biến sau phát sinh trình nguyên phân A Đột biến xoma đột biến tiền phôi B Đột biến giao tử đột biến tiền phôi C Đột biến giao tử đột biến xoma D Chỉ đột biến xoma Câu 13 (Thơng hiểu): Trong phát biểu sau, phát biểu nói mã di truyền Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word (1) Mã di truyền mã ba (2) tất 62 ba (3) mã di truyền mã kết thúc (4) 60 mã di truyền mã hóa cho axit amin (5) Từ loại nuclêôtit A, U, G, X tạo tất 37 ba khơng nuclêơtit loại A (6) Tính đặc hiệu mã di truyền nghĩa lồi sử dụng mã di truyền riêng A B C D Câu 14 (Thơng hiểu): Số ba mã hố khơng ađênin A 16 B 27 C 37 D 32 Câu 15 (Nhận biết): Cho vai trò sau: (1) Tổng hợp đoạn mồi (2) Tách hai mạch ADN thành hai mạch đơn (3) Nhận biết ba mở đầu gen (4) Tháo xoắn phân tử ADN (5) Tổng hợp mạch đơn theo chiều từ 5’-3’ dựa mạch khn chiều từ 3’-5’ Các vai trò ARN polymeraza q trình phiên mã là: A (2), (4), (5) B (2), (3), (4) C (1), (4), (5) D (3), (4), (5) Câu 16 (Nhận biết): Khi cụm gen cấu trúc Z, Y, A operon Lac E.colikhông hoạt động? A Khi tế bào khơng lactose B Khi mơi trường khơng lactose C Khi mơi trường nhiều lactose D Khi tế bào lactose Câu 17 (Thơng hiểu): Điều hòa hoạt động gen sinh vật nhân thực phức tạp nhiều so với sinh vật nhân sơ A tế bào nhân chuẩn kích thước bé tế bào nhân sơ B hầu hết nhân thực, tế bào chuyên hóa cấu tạo, phân hố chức C mơi trường sống tế bào nhân chuẩn biến đổi nhiều so với tế bào nhân sơ D tế bào nhân chuẩn, gen phải đảm nhiệm nhiều công việc Câu 18 (Thơng hiểu): Khi nói đột biến gen, phát biểu sau đúng? A Dưới tác động tác nhân gây đột biến, với cường độ liều lượng tần số đột biến tất gen Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word B Khi bazơ nitơ dạng xuất q trình nhân đơi ADN thường làm phát sinh đột biến gen dạng thêm cặp nuclêôtit C Tất dạng đột biến gen hại cho thể đột biến D Trong dạng đột biến điểm, dạng đột biến thay cặp nuclêôtit thường làm thay đổi thành phần axit amin chuỗi polypeptit gen tổng hợp Câu 19 (Thơng hiểu): Điều khơng cho rằng: Ở lồi đơn tính giao phối, nhiễm sắc thể giới tính A tồn tế bào sinh dục thể B loài thú, ruồi giấm đực XY XX C không mang gen quy định giới tính mà mang gen quy định tính trạng thường D gồm cặp, tương đồng giới khơng tương đồng giới Câu 20 (Nhận biết): Trường hợp thuộc thể lệch bội? A Tế bào sinh dưỡng mang NST thuộc cặp NST B Tế bào giao tử mang 2n NST C Tế bào giao tử mang n NST D Tế bào sinh dưỡng mang NST thuộc cặp NST Câu 21 (Nhận biết): Trong nhận xét đây, nhận xét đúng? (1) Enzym ADN polymeraza tổng hợp mạch theo chiều 5’→3’ (2) Enzym ARN polymeraza di chuyển mạch khuôn theo chiều 3’→5’ (3) Enzym ADN polymeraza hoạt động đoạn mồi ARN (4) Mạch tổng hợp liên tục (sợi dẫn đầu) chiều tổng hợp chiều với phát triển chạc nhân đơi (5) Enzym ligaza nhiệm vụ nối đoạn Okazaki lại với để hình thành mạch đơn hoàn chỉnh A B C D Câu 22 (Thông hiểu): Trong đặc điểm nêu đây, đặc điểm q trình nhân đơi ADN sinh vật nhân thực mà khơng q trình nhân đơi ADN sinh vật nhân sơ? hình thành đoạn Okazaki Nuclêơtit tổng hợp liên kết vào đầu 3' mạch Trên phân tử ADN nhiều điểm khởi đầu trình tái Diễn theo nguyên tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo tồn Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Enzym ADN polymeraza không làm nhiệm vụ tháo xoắn phân tử ADN Sử sụng loại nuclêôtit A, T, G, X, A, U, G, X làm nguyên liệu A B C D Câu 23 (Thơng hiểu): Trong q trình sau đây, q trình thể vai trò nguyên tắc bổ sung nuclêôtit? Nhân đôi ADN Hình thành mạch polypeptit Phiên mã Mở xoắn Dịch mã Đóng xoắn A B C D Câu 24 (Thông hiểu): Một phân tử mARN dài 4080Å tách từ vi khuẩn E.colicó tỉ lệ loại nuclêơtit A, G, U, X 20%, 15%, 40%, 25% Người ta sử dụng phân tử mARN làm khuôn để tổng hợp nhân tạo đoạn ADN chiều dài chiều dài phân tử mARN Số lượng nuclêôtit loại cần phải cung cấp cho trình tổng hợp đoạn ADN bao nhiêu? A G = X = 480, A = T = 720 B G = X = 640, A = T = 560 C G = X = 720, A = T = 480 D G = X = 560, A = T = 640 Câu 25 (Vận dụng): Một chủng vi khuẩn đột biến khả tổng hợp enzym phân giải lactose khơng lactose mơi trường Câu khẳng định tổ hợp khẳng định giải thích trường hợp này? Vùng vận hành (operator) bị đột biến nên khơng nhận biết chất ức chế Gen mã hóa cho chất ức chế bị đột biến chất ức chế khơng khả ức chế Gen gen mã hóa cho enzym phân giải lactose bị đột biến Vùng khởi động bị đột biến làm khả kiểm soát Operon A 1,2 B 2,3 C 1,3,4 D 1,2,3 Câu 26 (Thông hiểu): Một vi khuẩn bị đột biến gen nên khả tổng hợp enzym phân giải lactoza khơng lactose môi trường Nguyên nhân sau dẫn đến tượng ? Đột biến xảy vùng vận hành làm cho prôtêin ức chế không bám Đột biến xảy vùng khởi động làm cho enzym ARN polymeraza không bám vào Đột biến xảy gen điều hòa làm cho prôtêin ức chế chức Đột biến xảy nhóm gen cấu trúc Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A 1, B 3, C 1, 2, 3, D 1, 2, Câu 27 (Thông hiểu): Do đột biến gen qui định Hb; Kiểu gen sau không mắc bệnh sốt rét? A HbSHbs B HbSHbS C HbsHbs D Tất kiểu gen Câu 28 (Nhận biết): Giải thích sau liên quan đến đột biến gen đúng? A Đột biến gen làm xuất alen quần thể B Đột biến gen ln làm rối loạn q trình tổng hợp prơtêin nên hại C Đột biến gen làm ba nuclêơtit gây hại nhiều đột biến gen làm cặp nuclêôtit D Hậu đột biến gen khơng phụ thuộc vào vị trí xảy đột biến Câu 29 (Thông hiểu): Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể dẫn tới nhiêu hệ sau đây? I Làm thay đổi trình tự phân bố gen NST II Làm giảm làm gia tăng số lượng gen NST III Làm thay đổi thành phần nhóm gen liên kết IV Làm cho gen hoạt động ngừng hoạt động V Làm giảm khả sinh sản thể đột biến VI Làm thay đổi chiều dài phân tử ADN cấu trúc nên NST A B C D Câu 30 (Thơng hiểu): Vào kì đầu giảm phân I, trao đổi đoạn không tương ứng cromatit thuộc cặp NST tương đồng gây đột biến lặp đoạn NST đột biến chuyển đoạn NST đột biến đoạn NST đột biến đảo đoạn NST Số phương án A B C D Câu 31 (Thông hiểu): Trong trường hợp không xảy đột biến mới, thể tứ bội giảm phân tạo giao tử 2n khả thụ tinh Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1:2:1? (1) AAAa × AAAa (2) Aaaa × Aaaa (3) AAaa × AAAa (4) AAaa × Aaaa Số đáp án Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A B C D Câu 32 (Thông hiểu): Một hợp tử trải qua 12 lần nguyên phân Sau số đợt nguyên phân tế bào bị đột biến tứ bội Sau tế bào thứ hai lại bị đột biến tứ bội Các tế bào nguyên phân tiếp tục đến lần cuối sinh 4024 tế bào Thứ đợt xảy đột biến lần thứ thứ hai A lần lần B lần lần 11 C lần lần D lần lần 10 Câu 33 (Nhận biết): Cho đặc điểm trình tự nhân đôi ADN thực theo nguyên tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo toàn (2) ADNpolymeraza tổng hợp mạch theo chiều 5’ – 3’ (3) Từ 1ADN mẹ tạo 2ADN giống giống mẹ (4) tham gia nhiều loại ADNpolymeraza giống A B C D Câu 34 (Vận dụng): Một gen dài 0,51 micromet Gen nhân đôi đợt liên tiếp, gen tạo mã lần Trên phân tử mARN tạo số ribơxơm trượt qua sử dụng môi trường 55888 axitamin để tổng hợp nên phân tử prơtêin hồn chỉnh Tính số ribơxơm trượt phân tử mARN A B C D Câu 35 (Vận dụng): Khi tổng hợp phân tử mARN,một gen bị hủy 2520 liên kết hiđrô cần cung cấp 315X 405G.Đợt phiên mã thứ không vượt lần, gen cần 225A;đợt phiên mã khác gen cần 315A Số lần phiên mã đợt thứ đợt thứ hai A B C D Câu 36 (Thơng hiểu): Khi nói điều hòa hoạt động gen nội dung: Ở sinh vật nhân thực, phần lớn gen trạng thái hoạt động số gen đóng vai trò điều hòa khơng hoạt động Điều hòa phiên mã điều hòa số lượng mARN tạo Operon Lac bao gồm nhóm gen cấu trúc, gen điều hòa, vùng khởi động vùng vận hành Vùng vận hành nơi ARN polymeraza bám vào khởi động trình phiên mã Khi mơi trường lactose, phân tử liên kết với prôtêin ức chế làm biến đổi cấu trúc không gian prôtêin, tạo điều cho ARN polymeraza tiến hành dịch mã Ứng dụng q trình điều hòa hoạt động gen, người nghiên cứu chữa trị bệnh ung thư cách đưa prôtêin ức chế ngăn cho khối u không phát triển phát biểu nội dung đúng? Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A B C D Câu 37 (Thông hiểu): Đột biến thay cặp nuclêơtit làm phân tử prơtêin gen đột biến mã hố ngắn với trước bị đột biến do: A Đột biến làm đổi codon nghĩa thành codon vơ nghĩa dẫn đến việc làm kết thúc q trình giải mã sớm so với chưa đột biến B Làm tái xếp trật tự nuclêôtit cấu trúc gen dẫn đến làm việc giảm số codon C Axit amin bị thay đổi cấu trúc phân tử prôtêin bị cắt sau giải mã D Đột biến làm thay đổi cấu trúc codon không làm thay đổi nghĩa nhiều codon mã hố cho axit amin Câu 38 (Thông hiểu): Điều không xét đến trường hợp đột biến trở thành thể đột biến A Đột biến A thành a tồn trạng thái dị hợp B Hai đột biến lặn alen giao tử đực gặp thụ tinh tạo thành kiểu gen đồng hợp C Gen đột biến lặn nằm nhiễm sắc thể giới tính, khơng alen Y Y khơng alen X trở thành thể đột biến thể XY D Đột biến trạng thái trội a thành A đột biến nguyên trạng thái lặn môi trường thay đổi chuyển thành trội Đột biến nhiễm sắc thể Câu 39 (Nhận biết): Điều khẳng định sau đúng? A Đa số động vật bậc cao, giới tính thường quy định gen nằm NST X Y B Ở hầu hết lồi giao phối, giới tính hình thành q trình phát triển cá thể C Mơi trường khơng vai trò việc hình thành giới tính sinh vật D Gà mái kiểu NST giới tính XX Câu 40 (Vận dụng): Ở phép lai ♂AaBb x ♀AaBB, trình giảm phân thể đực, số tế bào cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li giảm phân I chiếm 16%, diễn biến lại giảm phân bình thường Trong số bốn kết luận sau kết luận sai phép lai trên? -Trong số hợp tử tạo F1 aaBb hợp tử không đột biến -Trong số hợp tử tạo F1 aaBb hợp tử đột biến -Hợp tử aaBb chiếm tỉ lệ 30,2% -Hợp tử aaBb chiếm tỉ lệ 10,5% Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word -Hợp tử chứa aa chiếm tỉ lệ 21% A B C D Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Đáp án 1-A 2-A 3-A 4-A 5-A 6-A 7-A 8-A 9-A 10-A 11-A 12-A 13-C 14-B 15-A 16-A 17-B 18-D 19-A 20-A 21-D 22-B 23-C 24-A 25-A 26-A 27-A 28-A 29-B 30-B 31-B 32-A 33-C 34-B 35-A 36-B 37-A 38-A 39-A 40-B LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án A Trong phát biểu trên, A khơng mã di truyền mARN đọc từ điểm xác định, theo ba, không chồng gối lên Đây tính liên tục mã di truyền Câu 2: Đáp án A Trong phát biểu trên, A đầy đủ Gen đoạn phân tử ADN mang thơng tin mã hố cho sản phầm xác định (1 chuỗi pôlipeptit hay phân tử ARN) Ví dụ: Gen hemơglơbin anpha (Hb α) gen mã hóa chuỗi pơlipeptit α góp phần tạo nên prơtêin Hb tế bào hồng cầu; gen tARN mã hóa phân tử tARN … Câu 3: Đáp án A Quá trình phiên mã sinh vật nhân sơ sinh vật nhân thực diễn theo nguyên tắc bổ sung cần loại Nu môi trường: A, U, G, X Nguyên tắc bổ sung thể hiện: A môi trường liên kết với T mạch gốc, U môi trường liên kết với A mạch gốc, G môi trường liên kết với X mạch gốc, X môi trường liên kết với G mạch gốc → A B sai sinh vật nhân sơ tạo loại mARN từ gen ban đầu, sinh vật nhân thực xảy trình cắt intron, nối exon nên tạo nhiều loại mARN trưởng thành từ gen ban đầu C sai sinh vật nhân thực hai giai đoạn tổng hợp mARN sơ khai mARN trưởng thành D sinh vật nhân thực Câu 4: Đáp án A Anticodon ba tARN, ba đối mã đến khớp với ba mã mARN trình dịch mã Câu 5: Đáp án A Trang 10 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Theo F.Jacôp J.Mơnơ, mơ hình cấu trúc operon Lac vùng khởi động (promotor) nơi mà ARN polymeraza bám vào khởi đầu phiên mã tổng hợp nên ARN thơng tin B sai trình tự nuclêơtit đặc biệt, prơtêin ức chế liên kết làm ngăn cản phiên mã vùng vận hành C sai vùng hoạt động tổng hợp nên prơtêin ức chế, prơtêin khả ức chế q trình phiên mã gen điều hòa khơng thuộc cấu trúc operon D sai vùng hoạt động tổng hợp nên prôtêin, prôtêin tham gia vào trình trao đổi chất tế bào hình thành nên tính trạng gen cấu trúc Câu 6: Đáp án A Bình thường, gen điều hòa (R) tổng hợp loại prôtêin ức chế gắn vào vùng vận hành (O), gen cấu trúc trạng thái bị ức chế nên không hoạt động Z,Y,A khơng thực phiên mã dịch mã Vì vậy, sản phẩm cụm gen lactaza không tạo thành Câu 7: Đáp án A Khi đột biến dạng thay cặp A-T cặp A-T cặp T-A, thay cặp G-X cặp G-X X-G không làm thay đổi số lượng thành phần nucleotit gen Câu 8: Đáp án A Một nhân tố coi nhân tố tiến hóa đảm bảo điều kiện:: Làm thay đổi tần số tương đối alen quần thể làm thay đổi tần số kiểu gen quần thể vừa làm thay đổi tần số alen, vừa làm thay đổi tần số kiểu gen quần thể Đột biến vừa làm thay đổi tần số alen, vừa làm thay đổi tần số kiểu gen quần thể → Đột biến coi nhân tố tiến hóa Câu 9: Đáp án A Ở sinh vật nhân sơ: NST phân tử ADN trần, mạch xoắn kép, dạng vòng Ở virur: NST phân tử ADN trần, số virut khác NST ARN Ở sinh vật nhân chuẩn: NST cấu tạo từ chất nhiễm sắc gồm ADN + protein loại histon, NST tồn thành cặp tương đồng, loại NST thường NST giới tính Câu 10: Đáp án A Đoạn ADN tổng cộng 146 cặp nu, chiều dài cặp nu 3,4 Å → chiều dài: L = o 146.3,4 = 496,4 A Câu 11: Đáp án A Ptc: Quả đỏ (AA) x Quả vàng (aa) Trang 11 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word F 1: Aa → xử lý consixin F → AAaa → Tất thể F sau xử lý kiểu gen AAaa → Đều thể dị hợp Câu 12: Đáp án A Các dạng đột biến gen: - Đột biến giao tử: phát sinh giảm phân tạo giao tử, qua thụ tinh vào hợp tử + Đột biến gen trội: biểu thành kiểu hình thể đột biến + Đột biến gen lặn: biểu thành kiểu hình trạng thái đồng hợp tử lặn (aa) vd: bệnh bạch tạng - Đột biến tiền phôi: đột biến xảy lần phân bào hợp tử tồn thể truyền lại cho hệ sau qua sinh sản hữu tính - Đột biến xoma: xảy nguyên phân tế bào sinh dưỡng, nhân lên biểu mô quan (ví dụ: cành bị đột biến nằm bình thường đột biến xoma đỉnh sinh trưởng) Đột biến xoma di truyền qua sinh sản hữu tính Vậy ta thấy đột biến xoma đột biến tiền phơi phát sinh q trình ngun phân, đột biến giao tử phát sinh trình giảm phân Câu 13: Đáp án C (1) Mã di truyền mã ba, đọc theo cụm ba mARN không chồng gối lên (2) Sai Từ loại Nu tạo 43 = 64 ba (3) mã di truyền kết thúc : UAA, UAG, UGA (4) Sai Trong 64 ba tạo loại Nu, ba khơng mã hóa axit amin Vậy lại : 64 – = 61 ba mã hóa axit amin (5) Sai Từ loại nuclêôtit A, U, G, X tạo tất 33 = 27 ba khơng nucleotit loại A (6) Sai Tính đặc hiệu mã di truyền ba mã hoá loại axit amin Câu 14: Đáp án B Từ loại nuclêôtit A, U, G, X tạo tất = 27 ba khơng nucleotit loại A Câu 15: Đáp án A (2), (4), (5) vai trò ARN polymeraza q trình phiên mã (1) sai Tổng hợp đoạn mồi xảy q trình tổng hợp ADN khơng phải trình phiên mã (3) Sai trình phiên mã không cần nhận biết ba mở đầu gen Trang 12 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 16: Đáp án A Khi tế bào lactose: Bình thường, gen điều hòa (R) tổng hợp loại prôtêin ức chế gắn vào vùng vận hành (O), gen cấu trúc trạng thái bị ức chế nên không hoạt động Z,Y,A không thực phiên mã dịch mã Vì vậy, sản phẩm cụm gen lactaza không tạo thành Khi mơi trường Lactose, Lactose đóng vai trò chất cảm ứng, làm thay đổi cấu hình khơng gian protein ức chế → Làm protein ức chế không bám vào vùng vận hành → gen Z, Y, A phiên mã Câu 17: Đáp án B Điều hòa hoạt động gen sinh vật nhân thực phức tạp nhiều so với sinh vật nhân sơ hầu hết nhân thực, tế bào chun hóa cấu tạo, phân hố chức Mặt khác, nhiễm sắc thể nhân thực cấu trúc phức tạp Ngay cấu trúc nhiễm sắc thể tham gia protein, histone vai trò điều hòa biểu gen Sự điều hòa biểu gen nhân thực phải qua nhiều mức điều hòa phức tạp so với nhân sơ qua nhiều giai đoạn như: nhiễm sắc thể tháo xoắn, phiên mã, biến đổi hậu phiên mã, mRNA rời nhân tế bào chất, dịch mã biến đổi sau dịch mã Câu 18: Đáp án D D A sai Dưới tác động tác nhân gây đột biến, với cường độ liều lượng tần số đột biến tất gen khơng giống gen dễ bị đột biến, gen khó bị đột biến B sai Khi bazơ nitơ dạng xuất q trình nhân đơi ADN thường làm phát sinh đột biến gen dạng thay C sai đột biến gen lợi, hại trung tính Câu 19: Đáp án A NST giới tính tồn tế bào sinh dưỡng tế bào sinh dục, loại tế bào NST gồm NST thường NST giới tính → A sai Câu 20: Đáp án A A dạng thể tam nhiễm thuộc đột biến lệch bội B dạng đa bội C dạng đa bội dạng lưỡng bội Trang 13 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word D dạng lưỡng bội Câu 21: Đáp án D Cả phát biểu Câu 22: Đáp án B Các đặc điểm 1, 2, 4, 5, sinh vật nhân sơ sinh vật nhân chuẩn (3) sinh vật nhân chuẩn mà khơng sinh vật nhân sơ sinh vật nhân sơ điểm khởi đầu trình tái Câu 23: Đáp án C Câu 24: Đáp án A N(mARN) = 4080: 3,4 = 1200 mARN A, G, U, X 20%, 15%, 40%, 25% → A(gen) =(20 + 40) :2 = 30% , G (gen) = 20% A = 0,3 1200 = 720 → G = 0,2 1200 = 480 Câu 25: Đáp án A Câu 26: Đáp án A Câu 27: Đáp án A Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm đột biến gen HbA → HbS thể mang gen đột biến bị giảm sức sống kiểu gen dị hợp, tử vong gen trạng thái đồng hợp tử alen đột biến (HbS/ HbS) Tuy nhiên, trường hợp bệnh sốt rét tỉ lệ sống sót cao thuộc kiểu gen dị hợp Câu 28: Đáp án A Câu 29: Đáp án B Trong hệ nói trên: Hệ 1, 4, hệ đột biến đảo đoạn NST Hệ hệ đảo đoạn đảo đoạn làm đoạn NST đứt gắn vào vị trí cũ, đảo đoạn khơng làm gen thêm gen NST → không làm giảm làm tăng số lượng gen NST Hệ khơng phải hệ đảo đoạn đảo đoạn xảy phạm vi NST nên khơng làm thay đổi thành phần gen nhóm gen liên kết Chỉ chuyển đoạn NST không tương đồng làm thay đổi thành phần gen nhóm gen liên kết Trang 14 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Hệ hệ đảo đoạn đảo đoạn làm đoạn NST đứt gắn vào vị trí cũ, đảo đoạn khơng làm gen thêm gen NST → không làm thay đổi chiều dài phân tử ADN cấu trúc nên NST Câu 30: Đáp án B Vào kì đầu giảm phân I, trao đổi đoạn không tương ứng cromatit thuộc cặp NST tương đồng gây đột biến đoạn lặp đoạn NST Câu 31: Đáp án B Xét trường hợp ta có: (1): AAAa × AAAa → (1 AA : Aa) (1AA: Aa) → TLKG : 1:2:1 (2): Aaaa × Aaaa → (1 Aa : aa) (1 Aa : aa) → TLKG : 1:2:1 (3): AAaa × AAAa → (1 AA : Aa : aa).(1 AA : Aa) → TLKG: 1:5:5:1 (4): AAaa × Aaaa → (1 AA : Aa : aa).( Aa : aa) → TLKG : 1:5:5:1 → Vậy phương án cho tỉ lệ kiểu gen 1:2:1 là: (1) (2) Câu 32: Đáp án A Qua 12 lần np đáng 4096 tế bào 4024 tế bào => 72 tế bào bị đột biến tứ bội lần Ta phương trình sau: 2 12 x   2 12 y   72 với x,y đề => cặp x=6 y=9 thỏa mãn Câu 33: Đáp án C Trong đặc điểm trên: Đặc điểm 1, 2, sinh vật nhân sơ sinh vật nhân thực sai nhân đôi ADN sinh vật nhân sơ sinh vật nhân thực loại ADN polomeraza, nhiều loại AND polimeraza giống sai sinh vật nhân thực trình nhân đơi xảy nhiều vị trí ADN nhiều đơn vị tái bản, sinh vật nhân sơ đơn vị tái → q trình nhân đơi diễn điểm Câu 34: Đáp án B Số cặp nu gen = 5100:3,4=1500 cặp nu → gen gồm 1500 : = 500 → để tổng hợp protein hoàn chỉnh cần 499 aa → số protein tạo thành 55888:499=112 sau lần nhân đơi 8gen gen phiên mã lần 16 mARN Trang 15 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word → số riboxom chạy qua mARN = 112 : 16=7 Câu 35: Đáp án A Số Nu loại gen : G=X=315+405=720 => A=T=(2520-3.720)/2=120 => số Nu loại A mạch gốc : 225/5=45 225/3=75 => đợt phiên mã thứ phiên mã lần lần + Nếu số Nu loại A mạch gốc 45 => số lần phiên mã đợt =315/45=7 + Nếu số Nu loại A mạch gốc 75 => số lần phiên mã đợt =315/75=4,2 (loại) Câu 36: Đáp án B Xét phát biểu đề bài: Phát biểu sai tế bào gen quy định tất tính trạng thể tế bào số gen trạng thái hoạt động đa phần khơng hoạt động giữ chức điều hòa Phát biểu Phát biểu sai Operon Lac khơng gen điều hòa Phát biểu sai vùng vận hành nơi protein ức chế bám vào nơi ARN polimeraza bám vào khởi động trình phiên mã Phát biểu sai Khi mơi trường lactozo, phân tử liên kết với protein ức chế làm biến đổi cấu trúc không gian protein, tạo điều cho ARN polimeraza tiến hành phiên mã dịch mã Phát biểu Đây ứng dụng điều hòa hoạt động gen Vậy phát biểu phát biểu 2, Câu 37: Đáp án A Câu 38: Đáp án A A sai đột biến A → a tồn thể dị hợp gen đột biến khơng biểu kiểu hình nên khơng gọi thể đột biến Câu 39: Đáp án A A B sai hầu hết lồi giao phối, giới tính hình thành q trình hình thành hợp tử C sai mơi trường vai trò việc hình thành giới tính sinh vật Trang 16 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word D sai gà mái NST giới tính XY Câu 40: Đáp án B 16% số tế bào kiểu gen Aa không phân li giảm phân I cho giao tử: 8%Aa, 8%O 84% số tế bào giảm phân bình thường cho giao tử: 42%A, 42%a thể đực giảm phân cho giao tử 50%A; 50%a Xét gen, thể ♂AaBb giảm phân cho giao tử: (4%AaB, 4%Aab; 4%OB, 4%Ob, 21%AB, 21%Ab, 21%aB, 21%ab) thể ♀AaBB giảm phân cho giao tử: 50%AB, 50%aB Xét kết luận đề bài: (1) aaBb kết hợp giao tử ab \♂\ aB mẹ Cả giao tử bình thường (2) sai (3) sai Hợp tử aaBb chiếm tỉ lệ: 21%.50% = 10,5% (4) (5) Hợp tử aa = 4%OB.50%aB + 4%Ob.50%aB + 21%aB.50%aB + 21%ab.50%aB = 25% Vậy số kết luận trên, kết luận sai Trang 17 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word ... http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Đáp án 1- A 2-A 3-A 4-A 5-A 6-A 7-A 8-A 9-A 10 -A 11 -A 12 -A 13 -C 14 -B 15 -A 16 -A 17 -B 18 -D 19 -A 20-A 21- D 22-B 23-C... Sau có tế bào thứ hai lại bị đột biến tứ bội Các tế bào nguyên phân tiếp tục đến lần cuối sinh 4024 tế bào Thứ đợt xảy đột biến lần thứ thứ hai A lần lần B lần lần 11 C lần lần D lần lần 10 Câu... 55888:499 =11 2 sau lần nhân đơi có 8gen gen phiên mã lần → có 16 mARN Trang 15 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word → số riboxom chạy qua mARN = 11 2
- Xem thêm -

Xem thêm: 27 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn sinh học THPT chuyên vĩnh phúc vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết , 27 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn sinh học THPT chuyên vĩnh phúc vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay