26 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn sinh học THPT bỉm sơn thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết

17 31 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 13:58

Đề thi thử THPT Bỉm Sơn - Thanh Hóa - Lần - Năm 2018 Câu (Nhận biết): Nguồn nitơ khả hấp thụ trực tiếp A nitơ khơng khí B nitơ khống (NH4+, NO3-) C nitơ hợp chất hữu D nitơ khống (NH4+, NO3-), nitơ khơng khí (N2) xác sinh vật Câu (Vận dụng): Bảng cho biết trình tự nuclêơtit đoạn vùng mã hóa mạch gốc gen quy định prơtêin sinh vật nhân sơ alen tạo từ gen đột biến điểm: Gen ban đầu: Alen đột biến 1: Mạch gốc: 3’ … TAXTTXGGGXXG… 5’ Mạch gốc: 3’ … TAXTTXGGGXXA… 5’ Alen đột biến Alen đột biến 3: Mạch gốc: 3’ …TAXATXGGGXXG… 5’ Mạch gốc: 3’ … TAXTTXGGGTXG… 5’ Biết côđôn mã hóa axit amin tương ứng là: 5'AUG3': Met; 5'AAG3': Lys; 5'XXX3': Pro; 5'GGX3' 5'GGU3': Gly; 5'AGX3': Ser Phân tích liệu trên, cho biết dự đốn sau, dự đốn sai? (I) Chuỗi pơlipeptit alen đột biến mã hóa khơng thay đổi thay đổi axit amin so với chuỗi pơlipeptit gen ban đầu mã hóa (II) Các phân tử mARN tổng hợp từ alen đột biến alen đột biến cơđơn bị thay đổi kể từ điểm xảy đột biến (III) Alen đột biến gây hậu nghiêm trọng cho trình dịch mã (IV) Alen đột biến hình thành gen ban đầu bị đột biến thay cặp nuclêôtit A B C D Câu (Nhận biết): Sự tiêu hóa thức ăn tổ ong động vật nhai lại diễn nào? A Tiết enzim pesin bà HCl để tiêu hóa prơtêin vi sinh vật cỏ B Hấp thụ bớt nước thức ăn C Thức ăn ợ lên miệng để nhai lại D Thức ăn trộn với nước bọt vi sinh vật phá vỡ thành tế bào tiết enzim tiêu hóa xenlulozơ Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu (Thông hiểu): Ở lồi động vật, người ta phát nòi trình tự gen nhiễm sắc thể số III sau: Nòi I: ABCDEFGHI; nòi 2: ABFEDCGHI; nòi 3: HEFBAGCDI; nòi 4: ABFEHGCDI; Cho biết nòi nòi gốc, nòi lại phát sinh đột biến đảo đoạn Trình tự phát sinh nòi A → → → B → → → C → → → D → → → Câu (Vận dụng): Khi nói ngun tố dinh dưỡng khống thiết yếu, phát biểu sau đúng? (1) Ngun tố khống thiết yếu thay nguyên tố khác (2) Thiếu ngun tố khống thiết yếu khơng hồn thành chu kì sống (3) Ngun tố khống thiết yếu trực tiếp tham gia vào q trình chuyển hóa vật chất (4) Thiếu nguyên tố khoáng thiết yếu thường biểu thành dấu hiệu màu sắc đặc trưng A B C D Câu (Thơng hiểu): Khi nói đột biến gen, phát biểu sau phát biểu sai? (I) Đột biến gen tạo alen làm phong phú vốn gen quần thể (II) Đột biến điểm dạng đột biến gen liên quan đến cặp nuclêotit (III) Đột biến gen lợi, hại trung tính thể đột biến (IV) Mức độ gây hại alen đột biến không phụ thuộc vào tổ hợp gen mà phụ thuộc vào điều kiện môi trường (V) Đột biến thay cặp nuclêotit dẫn đến kết thúc sớm trình dịch mã A B C D Câu (Nhận biết): Hình sau hình chụp nhiễm sắc thể bất thường người Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Người mang nhiễm sắc thể A mắc hội chứng Đao B mắc hội chứng Claiphentơ C mắc bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm D mắc hội chứng Tócnơ Câu (Nhận biết): Khi nói hơ hấp sáng thực vật, phát biểu sau sai? A Sản phẩm tạo CO2, H2O, ATP B Xảy điều kiện cường độ ánh sáng cao, O2 tích lũy nhiều, CO2 cạn kiệt C Xảy nhóm thực vật C3 D Tiêu hoa 30% - 50% sản phẩm quang hợp Câu (Nhận biết): Trong quang hợp thực vật, sản phẩm pha sáng gồm có: A ADP, NADPH CO2 B ATP, NADPH CO2 C ATP, NADPH O2 D ADP, NADPH O2 Câu 10 (Vận dụng): Khi nói hoạt động tim hệ mạch, phát biểu sau đúng? I Tim co dãn tự động theo chu kì hệ dẫn truyền II Vận tốc máu hệ mạch không liên quan tới tổng tiết diện mạch mà liên quan tới chênh lệch huyết áp hai đầu mạch III Nhịp tim tỉ lệ nghịch với khối lượng thể IV Huyết áp tâm thu ứng với lúc tim giãn, huyết áp tâm trương ứng với lúc tim co V Trong suốt chiều dài hệ mạch huyết áp tăng dần VI Sự tăng dần huyết áp ma sát máu với thành mạch phân tử màu với vận chuyển A B C D Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 11 (Nhận biết): Khi nói phiên mã dịch mã, phát biểu sau với tế bào nhân sơ tế bào nhân thực? (1) mARN sau phiên mã trực tiếp dùng làm khuôn để tổng hợp prôtein (2) Khi ribôxôm tiếp xúc với mã kết thúc mARN q trình dịch mã hồn tất (3) Nhờ enzim đặc biệt, axit amin mở đầu cắt khỏi chuỗi pôlipeptit vừa tổng hợp (4) mARN sau phiên mã phải cắt bỏ intron, nối exôn lại với thành mARN trưởng thành A (2) (4) B (1) (4) C (3) (4) D (2) (3) Câu 12 (Thơng hiểu): Hợp tử hình thành trường hợp sau phát triển thành thể đa bội lẻ? A Giao tử (n) kết hợp với giao tử (n + 1) B Giao tử (n) kết hợp với giao tử (2n) C Giao tử (n - 1) kết hợp với giao tử (n + 1) D Giao tử (2n) kết hợp với giao tử (2n) Câu 13 (Thông hiểu): Một loại động vật loại nhiễm sắc thể kí hiệu Aa, Bb, Dd, Ee Trong thể nhiễm sắc thể sau đây, ba? I AaaBbDdEe III AbbDdEe V AaBbbDdEe II ABbde IV AaBbDdEEe VI AaBBbDddEe A B C D Câu 14 (Thơng hiểu): Ở lồi động vật giao phối, xét phép lai ♂ AaBb x ♀ AaBb Giả sử trình giảm phân thể đực, số tế bào, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li giảm phân I, kiện khác diễn bình thường, thể giảm phân bình thường Theo lí thuyết, kết hợp ngẫu nhiên loại giao tử đực thụ tinh tạo tối đa loại hợp tử lưỡng bội loại hợp tử lệch bội? A B 12 C 12 D 12 Câu 15 (Nhận biết): Khi nói đặc điểm hệ tuần hồn kín, phát biểu sau sai? A Máu tiếp xúc trao đổi trực tiếp với tế bào B Máu tim bơm lưu thơng liên tục mạch kín C Máu chảy động mạch áp lực cao trung bình D Tốc độ máu chảy nhanh Câu 16 (Thông hiểu): Một gen 1500 cặp nuclêơtit, hiệu sso nuclêơtit loại A với loại nuclêôtit khác 30% tổng số nuclêơtit gen Mạch gen số nuclêơtit loại A chiếm 30% tổng số nuclêôtit mạch 150 nuclêơtit loại G Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word phát biểu sau đúng? I Mạch G/T = 1/5 II Mạch gen 10% số nuclêơtit loại X III Mạch gen (A + X)/(G + T) = 3/2 A B IV Mạch X/T = 2/3 C D Câu 17 (Thơng hiểu): Một gen cấu trúc chiều dài 0,306μm, số nuclêôtit loại G chiếm 40% tổng số nuclêôtit gen Sau đột biến chiều dài gen không đổi tỉ lệ A/G = 0,2535 Dạng đột biến xảy gen A thay cặp G - X cặp A - T B thay cặp G - X cặp A - T C thay cặp A - T cặp G - X D thay cặp A - T cặp G - X Câu 18 (Vận dụng): Ở cà chua, alen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vàng Biết thể tứ bội giảm phân bình thường cho giao tử lưỡng bội khả thụ tinh khơng xảy đột biến Cho giao phấn hai cà chua tứ bội (P) với nhau, thu F1: 375 đỏ : 125 vàng Theo lí thuyết, dự đoán dự đoán sau? (I) Kiểu gen hai chua tứ bội (P) AAaa Aaaa (II) Ở F1 loại kiểu gen khác (III) Trong số cà chua đỏ F1, cà chua đỏ kiểu gen Aaaa chiếm tỉ lệ 2/3 (IV) Khi cho cà chua vàng F1 giao phấn với đời lai thu 100% vàng A B C D Câu 19 (Vận dụng): Ở loài thực vật, alen A quy định tính trạng hạt đỏ trội hồn tồn so với alen a quy định tính trạng hạt màu trắng Cho phép lai: (I) P: Aaa(2n + 1) x Aaa(2n + 1) (II) P: AAAa(4n) x Aaaa(4n) (III) P: Aaaa(4n) x Aaaa(4n) (IV) P: AAaa(4n) x AAaa(4n) (V) P: AAaa(4n) x Aaaa(4n) (VI) P: Aaa(2n + 1) x AAa(2n + 1) Biết thể ba tạo giao tử n n + tham gia thụ tinh, thể tứ bội tạo giao tử 2n tham gia thụ tinh Theo lí thuyết, phép lai đời tỉ lệ phân li kiểu hình 11 hạt đỏ : hạt màu trắng? A B C D Câu 20 (Nhận biết): Hình sau mơ tả dạng đột biến cấu trúc nào? Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A Đảo đoạn NST B Chuyển đoạn NST C Mất đoạn NST D Lặp đoạn NST Câu 21 (Thơng hiểu): Một lồi sinh vật nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n =24 Tế bào sinh dưỡng thể khơng thuộc lồi số lượng nhiễm sắc thể A 12 B 10 C D 22 Câu 22 (Nhận biết): Khi nói thể dị đa đội, phát biểu sau không đúng? A Thể dị đa bội sinh trưởng, phát triển sinh sản hữu tính bình thường B Thể dị đa bội thường gặp động vật, gặp thực vật C Thể dị đa bội hình thành lai xa kết hợp với đa bội hóa D Thể dị đa bội vai trò quan trọng q trình hình thành lồi Câu 23 (Nhận biết): Trong q trình dịch mã, phân tử sau khơng đóng vai trò làm khn cho q trình dịch mã ribôxôm? A tARN B mARN C tARN D ADN Câu 24 (Nhận biết): Theo trình tự từ đầu 3' đến 5' mạch mang mã gốc, gen cấu trúc gồm vùng trình tự nuclêơtit A vùng mã hóa, vùng điều hòa, vùng kết thúc B vùng điều hòa, vùng mã hóa, vùng kết thúc C vùng khởi động, vùng vận hành, vùng kết thúc D vùng điều hòa, vùng vận hành, vùng kết thúc Câu 25 (Nhận biết): Ở thực vật, bào quan thực chức hô hấp A không bào B ti thể C lục lạp D lưới nội chất Câu 26 (Nhận biết): Trong hoạt động hơ hấp, thơng khí phổi loài lưỡng cư nhờ A vận động chi B tăng lên hạ xuống thềm miệng C vận động toàn hệ D quan hô hấp làm thay đổi thể tích lồng ngực khoang bụng Câu 27 (Thơng hiểu): Nhịp tim chuột 720 lần/phút Giả sử thời gian pha chu kì tim chiếm tỉ lệ là: : : phát biểu sau đúng? Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word I Chu kì hoạt động tim bắt đâu từ pha co tâm thất, sau pha co tâm nhĩ cuối pha dãn chung II Thời gian chu kì tim 0,0833s III Tổng thời gian tâm nhĩ tâm thất co với thời gian pha dãn chung IV Thời gian tâm nhĩ tâm thất nghỉ ngơi là: 0,0729s 0,0521s A B C D Câu 28 (Nhận biết): Khi nói q trình nhân đơi ADN, phát biểu đúng? (I) Enzim ADN pôlimeraza tổng hợp kéo dài mạch theo chiều 3' → 5' (II) Enzim ligaza (enzim nối) nối đoạn Okazaki thành mạch đơn hồn chỉnh (III) Q trình nhân đơi ADN diễn theo nguyên tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo tồn (IV) Nhờ enzim tháo xoắn enzim ADN pôlimeraza, hai mạch đơn ADN tách dần tạo nên chạc chữ Y (V) Sự nhân đôi ADN sinh vật nhân thực khác biệt với nhân đôi ADN sinh vật nhân sơ enzim tham gia số lượng đơn vị nhân đôi A B C D Câu 29 (Thông hiểu): Một lồi nhiễm sắc thể 2n = 14 Một thể đột biến bị đoạn NST số 3, đảo đoạn NST số 4, lặp đoạn NST số Khi giảm phân bình thường, tỉ lệ giao tử mang đột biến A 87,5% B 25% C 75,5% D 12,5% Câu 30 (Nhận biết): Khi nói chế hấp thụ nước ion khống thực vật, phát biểu sau sai? (I) Nước xâm nhập thụ động theo chế thẩm thấu từ đất vào rễ nhờ thoát nước hoạt động trao đổi chất (II) Nước di chuyển từ nơi nước thấp (trong đất) vào tế bào lông hút nơi nước cao (III) Các ion khống hấp thụ vào theo chế chủ động đòi hỏi phải tiêu tốn lượng ATP từ hơ hấp (IV) Nước ion khoáng xâm nhập từ đất vào mạch gỗ rễ theo hai đường: đường gian bào đường tế bào chất (V) Dịch tế bào biểu bì rễ (lơng hút) nhược trương so với dung dịch đất A B C D Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 31 (Thông hiểu): Ở lúa, suất cần đạt 65 tạ/ha Biết để thu hoạch 100kg thóc cần 1,6 kg nitơ, hệ số sử dụng nitơ đất 67%, lượng nitơ tồn dư đất 29 kg/ha Nếu dùng đạm KNO3 đế bón cho lúa mùa cần kg để đạt suất trên? A 21,5161kg B 17,4963kg C 910,7063kg D 1119,8365kg Câu 32 (Nhận biết): Các ba mARN vai trò quy định tín hiệu kết thúc q trình dịch mã A 3'UAG5'; 3'UAA5'; 3'AGU5' B 3'UAG5'; 3'UAA5'; 3'UGA5' C 3'GAU5'; 3'AAU5'; 3'AUG5' D 3'GAU5'; 3'AAU5'; 3'AGU5' Câu 33 (Thông hiểu): Khi nói opêron Lac vi khuẩn Ecoli, phát biểu đúng? (I) Gen điều hòa (R) khơng nằm thành phần opêron Lac (II) Vùng vận hành nơi ARN polimeraza bám vào khởi đầu phiên mã (III) Khi mơi trường khơng Lactơzơ gen điều hòa khơng phiên mã (IV) Khi gen cấu trúc Z, Y phiên mã 11 lần gen cấu trúc A phiên mã 11 lần A B C D Câu 34 (Thông hiểu): Cho phép lai tứ bội sau đây: (1) AaaaBBBB x AaaaBBbb (2) AaaaBBbb x AAAaBbbb (3) AAaaBBbb x AAAABBBb (4) AAAaBbbb x AAAABBBb (5) AAAaBBbb x Aaaabbbb (6) AAaaBBbb x AAaabbbb Biết tứ bội giảm phân cho loại giao tử lưỡng bội khả thụ tinh bình thường Theo lí thuyết, phép lai trên, phép lai cho đời kiểu gen phân li theo tỉ lệ 8:4:4:2:2:1:1:1:1? A (1) (5) B (2) (4) C (2) (5) D (3) (6) Câu 35 (Nhận biết): Các loại thân mềm chân khớp sống nước hình thức hơ hấp nào? A Hơ hấp hệ thống ống khí B Hơ hấp mang C Hô hấp phổi D Hô hấp mang qua bề mặt Câu 36 (Nhận biết): Mức xoắn cấu trúc siêu hiển vi nhiễm sắc thể sinh vật nhân thực gọi A crômatit B vùng xếp cuộn C sợi D sợi nhiễm sắc Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 37 (Thông hiểu): Cho kiện diễn trình dịch mã tế bào nhân thực sau: (1) Bộ ba đối mã phức hợp Met - tARN (UAX) gắn bổ sung với côđon mở đầu (AUG) mARN (2) Tiều đơn vị bé ribôxôm gắn với mARN vị trí nhận biết đặc hiệu (3) Tiều đơn vị lớn ribôxôm kết hợp với tiều đơn vị bé tạo thành ribơxơm hồn chỉnh (4) Cơđon thứ hai mARN gắn bổ sung với anticôđon phức hệ aa1 - tARN (aa1: axit amin gắn liền sau axit amin mở đầu) (5) Ribôxôm dịch côđon mARN theo chiều 5'→ 3' (6) Hình thành liên kết peptit axit amin mở đầu aa1 Thứ tự kiện diễn giai đoạn mở đầu giai đoạn kéo dài chuỗi pôlipeptit A (2) → (1) → (3) → (4) → (6) → (5) B (5) → (2) → (1) → (4) → (6) → (3) C (3) → (1) → (2) → (4) → (6) → (5) D (2) → (3) → (1) → (4) → (6) → (5) Câu 38 (Nhận biết): Con đường nước qua cutin biểu bì đặc điểm là: A Vận tốc lớn, khơng điều chỉnh việc đóng mở khí khổng B Vận tốc nhỏ, điều chỉnh việc đóng mở khí khổng C Vận tốc nhỏ, khơng điều chỉnh D Vận tốc lớn, điều chỉnh việc đóng mở khí khổng Câu 39 (Thơng hiểu): Một lồi sinh vật lưỡng bội 14 nhóm gen liên kết Giả sử đột biến lồi kí hiệu từ I đến VI số lượng nhiễm sắc thể (NST) kì tế bào sinh dưỡng sau: Cho biết số lượng nhiễm sắc thể tất cặp tế bào thể đột biến Trong thể đột biến trên, đột biến đa bội chẵn? A B C D Câu 40 (Vận dụng): Khi nói quang hợp thực vật C4, phát biểu sau đúng? (1) Chất nhận CO2 RiDP Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word (2) Sản phẩm cố định CO2 AOA (3) Thời gian diễn cố định CO2 vào ban ngày (4) Thời gian cố định CO2 vào ban đêm (5) Xảy lục lạp tế bào mô giậu tế bào bao bó mạch (6) Xảy lục nạp tế bào mô giậu (7) Chất nhận CO2 PEP (8) Sản phẩm cố định CO2 APG A (2), (4), (5), (7) B (2), (4), (6), (7) C (1), (3), (5), (8) D (1), (3), (6), (8) Trang 10 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Đáp án 1-B 2-A 3-C 4-B 5-B 6-A 7-A 8-A 9-C 10-A 11-D 12-B 13-A 14-D 15-A 16-B 17-A 18-D 19-C 20-B 21-D 22-B 23-B 24-B 25-B 26-B 27-C 28-B 29-A 30-C 31-C 32-D 33-B 34-A 35-B 36-C 37-D 38-C 39-C 40-A LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án B Câu 2: Đáp án A I - Sai Vì đột biến đột biến thay cặp Nu, thay đổi ba vị trí đột biến III - Đúng Vì codon thứ alen đột biến trở thành codon kết thúc IV - Đúng Vì đột biến thay đổi cặp Nu vị trí thứ 10 (thay cặp X-G thành cặp T-A) Câu 3: Đáp án C Thức ăn sau nuốt xuống cỏ lên men Phần thức ăn chưa nhai kỹ nằm cỏ tổ ong ợ lên miệng với miếng không lớn nhai kỹ lại miệng Thức ăn sau nhai kỹ thấm nước bọt lại nuốt xuống cỏ Câu 4: Đáp án B Nòi ABCDEFGHI Nòi HEFBAGCDI Nòi ABFEDCGHI Nòi ABFEHGCDI Nòi nòi gốc, trình tự phát sinh nòi Trang 11 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Nòi → Nòi Đột biến đảo đoạn CDEF → FEDC Nòi → Nòi Đột biến đảo đoạn DCGH → HGCD Nòi → Nòi Đột biến đảo đoạn ABFEH → HEFBA Trình tự → → → Câu 5: Đáp án B Nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu là: + Là nguyên tố mà thiếu khơng hồn thành chu trình sống + Khơng thể thay ngun tố khác + Phải trực tiếp tham gia vào q trình chuyển hố vật chất thể - Phân loại: Gồm 17 nguyên tố: C, H,O, N, S, P, K, Ca, Mg,Cl, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Zn * Nguyên tố đại lượng (> 100mg/1kg chất khô cây)gồm: C, H,O, N, S, P, K, Ca, Mg * Nguyên tố vi lượng (≤ 100mg/1kg chất khô cây) gồm: Cl, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Zn Hiện tượng thiếu nguyên tố dinh dưỡng thường biểu dấu hiệu màu sắc đặc trưng lá bị biến dạng Ví dụ: + Thiếu đạm (N): vàng nhạt, cằn cỗi + Thiếu lân (P): vàng đỏ, trổ hoa trễ, chín muộn + Thiếu Kali: ảnh hưởng đến sức chống chịu + Thiếu Ca: ảnh hưởng đến độ vững cây, rễ bị thối, khô héo → Các phát biểu II, III, IV Câu 6: Đáp án A Xét phát biểu đề bài: I - Đúng II - Sai Đột biến điểm dạng đột biến gen liên quan đến cặp nucleotit III - Đúng IV - Sai Mức độ gây hại alen đột biến hụ thuộc vào tổ hợp gen điều kiện mơi trường, gen dễ bị đột biến, gen khó bị đột biến V - Sai Đột biến thay cặp nuclêotit khơng làm ảnh hưởng đến chuỗi polipeptit, ảnh hưởng đến axit amin làm kết thúc chuỗi sớm Câu 7: Đáp án A Từ hình vẽ ta thấy cặp số 21 → Người mắc hội chứng Đao Câu 8: Đáp án A Trang 12 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A sai hơ hấp sáng khơng tạo ATP Câu 9: Đáp án C Pha sáng: - Nơi xảy ra: màng tilacoic, cần ánh sáng - Nguyên liệu: nước, NADH+, ADP ánh sáng - Sản phẩm: NADPH, ATP, 02 Câu 10: Đáp án A I - Đúng Tính tự động tim khả co giãn tự động theo chu kì tim Tim khả co giãn tự động hoạt động tự động hệ dẫn truyền tim II - Sai Vận tốc máu: tốc độ máu chảy giây Vận tốc máu phụ thuộc vào tổng tiết diện mạch chênh lệch huyết áp đoạn mạch Vận tốc hệ mạch giảm theo chiều động mạch > tĩnh mạch > mao mạch (vì tổng tiết diện mao mạch lớn nhiều so với tổng tiết diện động tĩnh mạch) III - Đúng Vì động vật nhỏ tỉ lệ Diện tích/ Thể tích lớn => Tốc độ chuyển hóa cao, tiêu tốn nhiều luợng, nhu cầu O2 cao => nhịp tim nhịp thở cao IV - Sai Huyết áp tối đa (tâm thu) huyết áp tối thiểu (tâm trương) Huyết áp cực đại ( huyết áp tối đa ) ứng với lúc tim co đẩy máu động mạch Huyết áp cực tiểu ( huyết áp tối thiểu) ứng với lúc tim giãn V - Sai Càng xa tim huyết áp giảm( huyết áp động mạch> huyết áp mao mạch > huyết áp tĩnh mạch) VI - Đúng → kết luận Câu 11: Đáp án D Trong thông tin thì: tế bào nhân sơ khơng tế bào nhân thực 2, tế bào nhân thực tế bào nhân sơ tế bào nhân thực, khơng tế bào nhân sơ Vậy thông tin 2, phiên mã dịch mã với tế bào nhân thực tế bào nhân sơ Câu 12: Đáp án B Câu 13: Đáp án A Trang 13 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Thể ba trường hợp cặp NST chiếc, cặp lại bình thường Trong trường hợp trên, trường hợp I, IV, V thể ba II thể đơn bội III thể VI thể ba kép Câu 14: Đáp án D Số loại hợp tử lưỡng bội bình thường 32 = Số loại hợp tử lệch bội ta xét riêng cặp Cặp Aa x Aa rối loại phân li giảm phân I thể đực tạo loại hợp tử; cặp Bb x Bb tao loại hợp tử Vậy số loại hợp tử lệch bội tạo là: x = 12 Câu 15: Đáp án A Đặc điểm hệ tuần hồn kín + Máu tim bơm lưu thông liên tục mạch kín, từ động mạch qua mao mạch, tĩnh mạch sau tim Máu trao đổi chất với tế bào qua thành mao mạch + Sắc tố hô hấp sắt nên màu đỏ + Máu chảy động mạch áp lực cao trung bình, tốc độ máu chảy nhanh Câu 16: Đáp án B Câu 17: Đáp án A Câu 18: Đáp án D Giao phấn tứ bội → : đỏ : vàng → Cây vàng chiếm tỉ lệ 1/4aaaa = 1/2aa x 1/2aa → Cả bố mẹ cho giao tử aa = ½ → Bố mẹ kiểu gen Aaaa P: Aaaa x Aaaa F 1: 1AAaa : 2Aaaa : 1aaaa Xét phát biểu đề bài: I - Sai P: Aaaa x Aaaa II - Sai F kiểu gen khác nhau: AAaa; Aaaa; aaaa III - Đúng.Cây cà chua đỏ F 1: 1/3AAaa : 2/3Aaaa IV - Đúng Cây vàng F kiểu gen aaaa giao phấn với thi đời 100%aaaa Trang 14 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 19: Đáp án C Câu 20: Đáp án B Câu 21: Đáp án D Thể khơng dạng 2n - = 24 - = 22 NST Câu 22: Đáp án B B sai thể đa bội thường gặp thực vật, gặp động vật động vật hệ thần kinh bậc cao chế xác định giới tính phức tạp → khơng gây đột biến đa bội Câu 23: Đáp án B Câu 24: Đáp án B Câu 25: Đáp án B Câu 26: Đáp án B Câu 27: Đáp án C Theo gt, nhịp tim chuột = 720 lần/phút ? chu kì tim = 60/720 = 0,08333 s Tỉ lệ thời gian pha: co tâm nhĩ : co tâm thất : gi•n chung = : : Thời gian pha là: 0,00641 : 0,01923 : 0,05769 Vậy: Thời gian tam nhĩ nghỉ ngơi = 0,08333 – 0,00641 = 0,07692 Thời gian tam thất nghỉ ngơi = 0,08333 – 0,01923 = 0,06410 → Các phát biểu I, II, III đúng, phát biểu IV sai Câu 28: Đáp án B I - Sai Enzim ADN pôlimeraza tổng hợp kéo dài mạch theo chiều 5' → 3' II- Đúng III - Đúng IV - Đúng V - Đúng Câu 29: Đáp án A Thể đột biến cặp NST bị đột biến, cặp NST phân ly cho 1/2 giao tử bình thường 1 Như giao tử mang NST bình thường tỷ lệ :    2 → Giao tử mang NST đột biến :    87,5% 8 Câu 30: Đáp án C Trang 15 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 31: Đáp án C - Lượng nitơ cần cho 1ha: (1,6 x 65 x 100)/ 67= 155,2239 kgN - Lượng nitơ cần bón thêm: 155,2239- 29 = 126,2239 kgN - Dùng đạm NH4NO3: (126,2239 x 100)/ 35 = 360,6397 kg - Dùng đạm KNO3: (126,2239 x 100)/ 13,8614 = 910,6144kg Câu 32: Đáp án D Các ba quy định kết thúc trình dịch mã là: 5'UAA3'; 5'UAG3'; 5'UGA3' Câu 33: Đáp án B Các phát biểu I, III, IV II sai vùng vận hành nơi tương tác với protein ức chế Câu 34: Đáp án A Tỉ lệ 8:4:4:2:2:1:1:1:1 = (1:4:1).(1:2:1) → Tỉ lệ 1:4:1 AAaa x bên đồng hợp BBbb x bên đồng hợp Tỉ lệ 1:2:1 phép lai phải là: AAAa x AAAa, AAAa x Aaaa, Aaaa x Aaaa BBBb x BBBb, BBBb x Bbbb, Bbbb x Bbbb Xét phép lai đề bài: (1) AaaaBBBB x AaaaBBbb = (Aaaa x Aaaa).(BBBB x BBbb) = (1:2:1).(1:4:1) → (2) AaaaBBBb x AAaaBBbb = (Aaaa x AAaa).(BBBb x BBbb) = (1:5:5:1).(1:2:1) → loại (3) AAaaBBbb x AAAABBBb = (AAaa x AAAA).(BBbb x BBBb) = (1:4:1).(1:5:5:1) → loại (4) AAAaBbbb x AAABBBb = (AAAa x AAAA).(BBBb x Bbbb) = (1:1).(1:2:1) → loại (5) AAAaBBbb x Aaaabbbb = (AAAa x Aaaa).((BBbb x bbbb) = (1:2:1).(1:4:1) → (6) AAaaBBbb x AAaabbbb = (AAaa x AAaa).(BBbb x bbbb) = (1:8:18:8:1).(1:4:1) → loại Câu 35: Đáp án B Câu 36: Đáp án C Câu 37: Đáp án D Câu 38: Đáp án C Đặc điểm thoát nước qua cutin: + Vận tốc nhỏ + Không điều chỉnh - chế thoát nước qua cutin: + Hơi nước khuếch tán từ khoảng gian bào thịt qua lớp cutin để Trang 16 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word + Trợ lực khuếch tán qua cutin lớn vfa phụ thuộc vào độ dày đọ chặt lớp cutin + Lớp cutin dày khuếch tán qua cutin nhỏ ngược lại Câu 39: Đáp án C Câu 40: Đáp án A Trang 17 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word ... 9-C 10 -A 11 -D 12 -B 13 -A 14 -D 15 -A 16 -B 17 -A 18 -D 19 -C 20-B 21- D 22-B 23-B 24-B 25-B 26- B 27-C 28-B 29-A 30-C 31- C 32-D 33-B 34-A 35-B 36-C 37-D 38-C 39-C 40-A LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án B... kgN - Lượng nitơ cần bón thêm: 15 5,2239- 29 = 12 6, 2239 kgN - Dùng đạm NH4NO3: ( 12 6, 2239 x 10 0)/ 35 = 360,6397 kg - Dùng đạm KNO3: ( 12 6, 2239 x 10 0)/ 13 ,8 614 = 910 , 614 4kg Câu 32: Đáp án D Các ba... C (1) , (3), (5), (8) D (1) , (3), (6), (8) Trang 10 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Đáp án 1- B 2-A 3-C 4-B 5-B 6-A 7-A 8-A 9-C 10 -A 11 -D
- Xem thêm -

Xem thêm: 26 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn sinh học THPT bỉm sơn thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết , 26 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn sinh học THPT bỉm sơn thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay