25 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn sinh học đề thi thử học kì 1 THPT lý thái tổ bắc ninh file word có lời giải chi tiết

12 39 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 13:58

Đề thi thử học THPT Thái Tổ - Bắc Ninh - Năm 2018 Câu (Thông hiểu): Xét gen gồm alen trội-lặn hoàn toàn Số loại phép lai khác kiểu gen mà cho hệ sau đồng tính là: A B C D Câu (Thông hiểu): Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng nằm cặp NST tương đồng Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp cặp gen tự thụ phấn F1 Nếu khơng đột biến, tính theo lí thuyết, số thân cao, hoa trắng F1 số thân cao, hoa trắng đồng hợp chiếm tỉ lệ A 1/8 B 3/16 C 1/3 D 2/3 Câu (Nhận biết): sở tế bào học quy luật phân li A Sự phân li cặp nhiễm sắc thể tương đồng giảm phân B Sự phân li tổ hợp cặp nhân tố di truyền giảm phân thụ tinh C Sự phân li tổ hợp cặp nhiễm sắc thể tương đồng giảm phân thụ tinh D Sự tổ hợp cặp nhiễm sắc thể tương đồng thụ tinh Câu (Nhận biết): Khi gen đa hiệu bị đột biến dẫn tới biến đổi A Ở tồn kiểu hình thể B Ở loạt tính trạng chi phối C Ở số tính trạng mà chi phối D Ở tính trạng Câu (Thơng hiểu): Một thể tế bào chứa cặp NST giới tính XAXa Trong trình giảm phân phát sinh giao tử , số tế bào, cặp NST không phân ly lần phân bào Các loại giao tử tạo từ thể là: A XAXA, XAXa, XA, Xa, O B XAXa, XA, XAXA, O C XaXa, XAXa, XA, Xa, O D XAXA, XaXa, XA, Xa, O Câu (Thông hiểu): Một phụ nữ lớn tuổi nên xảy không phân tách cặp NST giới tính giảm phân tất tế bào sinh trứng Đời họ % sống sót bị đột biến thể ba nhiễm ( 2n + 1)? A 25% B 33.3% C 66.6% D 75% Câu (Thông hiểu): Trong trường hợp gen quy định tính trạng tính trạng trội trội hồn tồn, thể kiểu gen AaBbDDEe tự thụ phấn cho đời số lượng kiểu hình kiểu gen tối đa là: A kiểu hình, 27 kiểu gen B kiểu hình, 12 kiểu gen Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word C kiểu hình, 12 kiểu gen D kiểu hình, kiểu gen Câu (Nhận biết): Sản phẩm giai đoạn hoạt hoá axit amin là: A Axit amin hoạt hoá B Phức hợp aa-tARN C Chuỗi polipeptit D Axit amin tự Câu (Thông hiểu): Xét cặp alen A, a B, b nằm cặp nhiễm sắc thể thường đồng dạng khác Hãy cho biết kiểu gen khác quần thể? A 10 B C D Câu 10 (Nhận biết): Điều không nói đột biến gen? A Đột biến gen ln gây hại cho sinh vật làm biến đổi cấu trúc gen B Đột biến gen nguồn ngun liệu cho q trình chọn giống tiến hố C Đột biến gen làm cho sinh vật ngày đa dạng, phong phú D Đột biến gen lợi hại trung tính Câu 11 (Thơng hiểu): Ở lồi thực vật, gen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định vàng Gen quy định tính trạng nằm NST thường, cho trình giảm phân bình thường khơng đột biến xảy Cho giao phấn bố mẹ tứ bội với nhau, phép lai sau đời phân tính kiểu hình: A Aaaa x AAAa B Aaaa x Aaaa C AAaa x AAaa D Aaaa x Aaaa Câu 12 (Nhận biết): Đột biến lệch bội biến đổi số lượng nhiễm sắc thể liên quan tới A Một số cặp nhiễm sắc thể B Một số toàn cặp nhiễm sắc thể C Một, số toàn cặp NST D Một số cặp nhiễm sắc thể Câu 13 (Thông hiểu): Chuỗi pôlipeptit gen đột biến tổng hợp so với chuỗi pơlipeptit gen bình thường tổng hợp số axit amin khác axit amin thứ 80 Đột biến điểm gen cấu trúc thuộc dạng A Thay cặp nuclêôtit ba thứ 80 B Mất cặp nuclêơtit vị trí thứ 80 C Thay cặp nuclêôtit ba thứ 81 D Thêm cặp nuclêơtit vào vị trí 80 Câu 14 (Nhận biết): Mức cấu trúc xoắn nhiễm sắc thể chiều ngang 30nm A Sợi B Cấu trúc siêu xoắn C Sợi ADN D Sợi nhiễm sắc Câu 15 (Nhận biết): Trong chế điều hòa hoạt động opêron Lac E.coli, lactơzơ đóng vai trò chất A Xúc tác B Ức chế C trung gian D cảm ứng Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 16 (Nhận biết): Ở loài sinh vật lưỡng bội, số nhóm gen liên kết lồi số: A Giao tử lồi B Tính trạng loài C Nhiễm sắc thể lưỡng bội loài D Nhiễm sắc thể đơn bội lồi Câu 17 (Thơng hiểu): Trong điều kiện phòng thí nghiệm, người ta sử dụng loại nucleotit cấu tạo nên ARN để tổng hợp phân tử m ARN nhân tạo Phân tử m ARN thực dịch mã loại nu sử dụng là: A U, A, X B A, G, X C A, G, U D U, G, X Câu 18 (Nhận biết): Dịch mã trình tổng hợp nên phân tử: B mARN prôtêin C Prôtêin A ADN D mARN Câu 19 (Thông hiểu): Ở loài thực vật, xét hai cặp gen hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng quy định tính trạng màu hoa Sự tác động gen trội không alen quy định màu hoa đỏ, thiếu tác động gen trội cho hoa hồng, thiếu tác động gen trội cho hoa màu trắng Xác định tỉ lệ phân li kiểu hình F1 phép lai P: AaBb x Aabb A đỏ: hồng: trắng B đỏ: hồng: trắng C đỏ: hồng: trắng D đỏ: hồng: trắng Câu 20 (Thơng hiểu): Khi xử lí dạng lưỡng bội kiểu gen AA, Aa, aa tác nhân cơnsixin, tạo dạng tứ bội sau đây? AAAA ; AAAa ; AAaa ; Aaaa ; aaaa A 2, 4, B 1, 2, C 1, 3, D 1, 2, Câu 21 (Nhận biết): Theo quan niệm giao tử khiết Menđen, thể lai F1 tạo giao tử thì: A Mỗi giao tử chứa nhân tố di truyền bố mẹ B Mỗi giao tử chứa nhân tố di truyền bố mẹ C Mỗi giao tử chứa cặp nhân tố di truyền bố mẹ, khơng pha trộn D Mỗi giao tử chứa cặp nhân tố di truyền bố mẹ Câu 22 (Nhận biết): Các bước phương pháp lai phân tích thể lai MenĐen gồm: Đưa giả thuyết giải thích kết chứng minh giả thuyết Lai dòng khác vài tính trạng phân tích kết F1,F2,F3 Tạo dòng chủng Sử dụng toán xác suất để phân tích kết lai Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Trình tự bước Menđen tiến hành nghiên cứu để rút quy luật di truyền là: A 3, 2, 4, B 2, 1, 3, C 1, 2, 3, D 2, 3, 4, Câu 23 (Thông hiểu): Trong dạng đột biến gen, dạng thường gây biến đổi nhiều cấu trúc prôtêin tương ứng, đột biến không làm xuất ba kết thúc? A Mất cặp nuclêôtit B Thay cặp nuclêôtit C Thêm cặp nuclêôtit D Mất thêm cặp nuclêôtit Câu 24 (Nhận biết): Mỗi ADN sau nhân đơi mạch ADN mẹ, mạch lại hình thành từ nuclêơtit tự Đây sở nguyên tắc: A Bổ sung bảo toàn B Bán bảo toàn C Bổ sung D Bổ sung bán bảo toàn Câu 25 (Nhận biết): Bản chất mã di truyền là: A Ba nuclêôtit liền kề loại hay khác loại mã hoá cho axit amin B Trình tự xếp nulêơtit gen quy định trình tự xếp axit amin prơtêin C Một ba mã hố cho axit amin D Các axit amin đựơc mã hoá gen Câu 26 (Nhận biết): Một đoạn phân tử ADN mang thơng tin mã hố cho chuỗi pôlipeptit hay phân tử ARN gọi là: A Anticodon B Gen Câu 27 (Thông hiểu): Xét cá thể kiểu gen: C Codon D Mã di truyền Ab Dd Khi giảm phân hình thành giao tử aB xảy hoán vị gen với tần số 30% Theo thuyết, tỷ lệ loại giao tử ABD aBd tạo là: A 12,5% 25% B 7,5% 17,5% C 15% 35% D 6,25% 37,5% Câu 28 (Nhận biết): Trong 64 ba mã di truyền, ba khơng mã hố cho axit amin Các ba là: A UAG, UAA, UGA B UUG, UGA, UAG C UUG, UAA, UGA D UGU, UAA, UAG Câu 29 (Nhận biết): Trường hợp gen (có thể trội lặn) làm cho gen khác khơng alen với kiểu gen khơng biểu kiểu hình kiểu tương tác A Bổ trợ B Át chế C Cộng gộp D Đồng trội Câu 30 (Nhận biết): Trường hợp hai cặp gen không alen nằm hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng tác động đến hình thành tính trạng gọi tượng Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A Tương tác bổ trợ B Tương tác bổ sung C Tương tác cộng gộp D Tương tác gen Câu 31 (Nhận biết): Đặc điểm thuộc cấu trúc mARN? A mARN cấu trúc mạch đơn, gồm loại đơn phân A, U, G, X B mARN cấu trúc mạch kép, dạng vòng, gồm loại đơn phân A, T, G, X C mARN cấu trúc mạch kép, gồm loại đơn phân A, T, G, X D mARN cấu trúc mạch đơn, dạng thẳng, gồm loại đơn phân A, U, G, X Câu 32 (Nhận biết): sở tế bào học tượng hoán vị gen sự: A Trao đổi chéo crômatit “không chị em” cặp NST tương đồng đầu giảm phân I B Trao đổi đoạn tương ứng crômatit nguồn gốc đầu giảm phân I C Tiếp hợp nhiễm sắc thể tương đồng đầu giảm phân I D Tiếp hợp crơmatit nguồn gốc đầu giảm phân I Câu 33 (Nhận biết): Operon Lac vi khuẩn E.coli gồm thành phần theo trật tự: A Gen điều hòa – vùng khởi động – vùng vận hành – nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A) B Gen điều hòa – vùng vận hành – vùng khởi động – nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A) C Vùng khởi động – gen điều hòa – vùng vận hành – nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A) D Vùng khởi động – vùng vận hành – nhóm gen cấu trúc (Z,Y,A) Câu 34 (Thông hiểu): Ở cà chua gen A quy định thân cao, a quy định thân thấp, B quy định tròn, b quy định bầu dục, gen nằm cặp NST tương đồng Tiến hành lai phân tích F1 dị hợp , F2 thu được: 800 thân cao, bầu dục; 800 thân thấp, tròn; 200 thân cao, tròn; 200 thân thấp, bầu dục F1 kiểu gen tần số hoán vị gen A Ab , 20% aB B AB , 20% ab C AB ,10% ab D Ab ,10% aB Câu 35 (Thông hiểu): Ở lồi thực vật, gen A qui định tính trạng hạt đỏ trội hoàn toàn so với gen a qui định tính trạng lặn hạt màu trắng Trong phép lai, hệ F1 tỉ lệ 35 hạt đỏ: hạt trắng kiểu gen bố mẹ là: A AAa x AAaa B AAa x AAa C AAaa x AAaa D A, B, C Câu 36 (Nhận biết): ARN tổng hợp từ mạch gen? A Từ hai mạch đơn B Từ mạch mang mã gốc C Từ mạch chiều 5’ → 3’ D Khi từ mạch 1, từ mạch Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 37 (Thông hiểu): Phép lai cho hệ sau phân tính (3:3:1:1).Biết tính trạng trội phải trội hồn tồn A AaBb x aabb B Aabb x Aabb C AaBb x Aabb D Aabb x aaBb Câu 38 (Nhận biết): Trao đổi đoạn không cân crômatit cặp tương đồng gây tượng A Chuyển đoạn B Đảo đoạn C Hoán vị gen D Lặp đoạn đoạn Câu 39 (Nhận biết): Theo mơ hình operon Lac, prơtêin ức chế bị tác dụng? A Vì gen cấu trúc làm gen điều hồ bị bất hoạt B Vì lactơzơ làm gen điều hòa khơng hoạt động C Vì prơtêin ức chế bị phân hủy lactơzơ D Vì lactơzơ làm cấu hình khơng gian Câu 40 (Nhận biết): Đơn vị nhỏ cấu trúc nhiễm sắc thể gồm đủ thành phần ADN prôtêin histon A Nuclêôxôm B Polixôm C Nuclêôtit D Sợi Đáp án 1-B 2-C 3-C 4-B 5-D 6-C 7-A 8-B 9-B 10-A 11-A 12-D 13-C 14-D 15-D 16-D 17-C 18-C 19-A 20-C 21-B 22-A 23-D 24-B 25-B 26-B 27-B 28-A 29-B 30-D 31-D 32-A 33-D 34-A 35-D 36-B 37-C 38-D 39-D 40-A LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án B Quy ước: A: trội, a: Lặn Phép lai khác kiểu gen mà cho hệ sau đồng tính là: AA x Aa; AA x aa Câu 2: Đáp án C Đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp cặp gen kiểu gen AaBb P: AaBb x AaBb F1: 9A-B : 3A-bb : 3aaB- : 1aabb Cây thân cao, hoa trắng kiểu gen 1AAbb : 2Aabb → thân cao, hoa trắng đồng hợp chiếm tỉ lệ: 1/3 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 3: Đáp án C Vì alen nằm NST, nên phân li NST dẫn đến phân li alen giao tử trình giảm phân → sở tế bào học quy luật phân li phân li tổ hợp cặp nhiễm sắc thể tương đồng giảm phân thụ tinh Câu 4: Đáp án B Gen đa hiệu tượng gen chi phối biểu nhiều tính trạng Khi gen đa hiệu bị đột biến dẫn tới biến đổi đồng loạt tính trạng chi phối Câu 5: Đáp án D Cặp NST giới tính XAXa (nhân đơi) → XAXAXaXa Giảm phân diễn bình thường tạo tế bào NST: XAXA XaXa Giảm phân II khơng phân li trường hợp: + Không phân li tế bào XAXA, tế bào XaXa phân li bình thường tạo giao tử: XAXA, O, xa + Không phân li tế bào XaXa, tế bào XAXA phân li bình thường tạo giao tử: XaXa, O, xA Vậy loại giao tử tạo từ thể là: XAXA, XaXa, XA, Xa, O Câu 6: Đáp án C Người phụ nữ xảy không phân li cặp NST giới tính giảm phân I → XX → XX O Cặp NST giới tính chồng người phụ nữ giảm phân bình thường tạo giao tử : XY → X , Y Trong thụ tinh giao tử bình thường bố với giao tử rối loạn phân li mẹ tạo loại hợp tử khả sống sót: XXX; XXY; XO → Thể ba nhiễm chiếm tỉ lệ : 2/3 = 66,67% Câu 7: Đáp án A thể kiểu gen AaBbDDEe tự thụ phấn: Xét phép lai: AaBbDDEe x AaBbDDEe = (Aa x Aa)(Bb x Bb)(DD x DD)(Ee x Ee) Aa x Aa cho đời kiểu gen, kiểu hình Bb x Bb cho đời kiểu gen, kiểu hình DD x DD cho đời kiểu gen, kiểu hình Ee x Ee cho đời kiểu gen, kiểu hình Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word → Phép lai: AaBbDDEe x AaBbDDEe cho đời 3.3.1.3 = 27 kiểu gen; 2.2.1.2 = kiểu hình Câu 8: Đáp án B Giai đoạn hoạt hoá axit amin diễn sau: - Dưới tác động số enzim, a.a tự môi trường nội bào hoạt hoá nhờ gắn với hợp chất ATP - aa + ATP → aa hoạt hoá - Nhờ tác dụng enzim đặc hiệu, a.a hoạt hoá liên kết với tARN tương ứng→ phức hợp a.a – tARN - aa hoạt hoá + tARN → Phức hợp aa - tARN Vậy sản phẩm giai đoạn hoạt hóa axit amin phức hợp aa-tARN Câu 9: Đáp án B cặp alen A, a B, b nằm cặp nhiễm sắc thể thường đồng dạng khác số kiểu gen khác quần thể là: 32  kiểu gen Câu 10: Đáp án A A sai mức độ phân tử, đột biến gen đa phần đột biến trung tính, thể đột biến gen lợi, hại trung tính Câu 11: Đáp án A Đời khơng phân tính kiểu hình chứng tỏ đời đồng tính trội lặn Ở phép lai A, thể AAAa cho giao tử AA, Aa nên đời ln đồng tính trội Các phép lai lại thể đực cho loại giao tử trội lặn nên đời phân tính Câu 12: Đáp án D ĐB lệch bội biến đổi số lượng NST xảy hay vài cặp NST → Đáp án D - Ở sinh vật lưỡng bội, ĐB lệch bội thường gặp dạng chính: - Thể khơng (2n – 2): tế bào lưỡng bội bị cặp NST - Thể (2n – 1): tế bào lưỡng bội bị NST cặp NST - Thể ba (2n + 1): tế bào lưỡng bội thêm NST vào cặp NST - Thể bốn (2n + 2): tế bào lưỡng bội thêm NST vào cặp NST - Dạng đặc biệt: (2n +1 +1) thể ba kép cặp NST khác tế bào Câu 13: Đáp án C Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Chuỗi pôlipeptit gen đột biến tổng hợp so với chuỗi pơlipeptit gen bình thường tổng hợp số axit amin khác axit amin thứ 80 Gen cấu trúc bị đột biến dạng thay cặp nu căp nu khác thứ 81 (bộ ba quy định tổng hợp axit amin mở đầu) Khi phân tử protein tổng hợp xong axit amin mở đầu cắt khỏi chuỗi polipeptit nên đột biến thay phải xảy ba thứ 81 Đột biến thêm cặp Nu gây đọt biến dịch khung làm ảnh hưởng đến nhiều axit amin → Loại Câu 14: Đáp án D - Phân tử ADN mạch kép chiều ngang 2nm, quấn 1vòng (chứa 146 cặp nuclêotit) quanh khối prôtêin (8 phân tử histon) tạo nên nuclêôxôm - Các nuclêôxôm nối với đoạn ADN phân tử prôtêin histôn tạo nên chuỗi nuclêôxôm chiều ngang 11 nm gọi sợi Tiếp tục xoắn bậc tạo sợi nhiễm sắc 30nm Xoắn tiếp lên 300nm xoắn lần thành cromatit 700nm (1nm = 10-3 micromet) Câu 15: Đáp án D Trong chế điều hòa hoạt động opêron Lac E.coli, lactơzơ đóng vai trò chất cảm ứng, làm thay đổi cấu hình khơng gian phân tử protein ức chế → protein ức chế không bám vào vùng vận hành → khơng ngăn cản q trình phiên mã → Các gen cấu trúc phiên mã Câu 16: Đáp án D Ở loài sinh vật lưỡng bội, số nhóm gen liên kết thường số nhiễm sắc thể đơn bội loài Câu 17: Đáp án C Phân tử mARN thực dịch mã mã mở đầu (AUG) mã kết thúc (UAA; UAG;UGA) → Cần loại Nu : G, A, U Câu 18: Đáp án C Là trình chuyển mã di truyền chứa mARN thành trình tự aa chuỗi polipeptit prôtêin Câu 19: Đáp án A Quy ước: A-B-: hoa đỏ; A-bb + aaB- : hoa hồng : 1aabb: trắng P: AaBb x Aabb = (Aa x Aa)(Bb x bb) Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word F 1: (3A- : 1aa)(1Bb : 1bb) → Đời 3A-B- : 3A-bb : 1aaBb : 1aabb → Kiểu hình đỏ : hồng : trắng Câu 20: Đáp án C Khi xử lí dạng tác nhân cơnsixin: AA tạo dạng tứ bội AAAA Aa tạo dạng tứ bội AAaa aa tạo dạng tứ bội aaaa → 1, 3, Câu 21: Đáp án B Câu 22: Đáp án A Câu 23: Đáp án D Câu 24: Đáp án B Mỗi ADN sau nhân đôi mạch ADN mẹ, mạch lại hình thành từ nuclêơtit tự Đây sở nguyên tắc bán bảo toàn (giữ lại nửa) Câu 25: Đáp án B - Mã di truyền trình tự xếp nuclêơtit gen (trong mạch khn) quy định trình tự xếp axit amin prơtêin - Trong ADN loại nu (A, T, G, X) prơtêin khoảng 20 loại axit amin Do mã di truyền phải mã ba (còn gọi codon) - Mã di truyền gồm: mã gốc ADN, mã mARN đối mã tARN Ví dụ: mã gốc 3’-TAX…-5’ tương ứng mã là: 5’-AUG…-3’ mã đối mã là: UAX tương ứng axit amin quy định Met Câu 26: Đáp án B Gen đoạn phân tử ADN mang thơng tin mã hố cho sản phầm xác định (1 chuỗi pôlipeptit hay phân tử ARN) Ví dụ: Gen hemơglơbin anpha (Hb α) gen mã hóa chuỗi pơlipeptit α góp phần tạo nên prơtêin Hb tế bào hồng cầu; gen tARN mã hóa phân tử tARN … Câu 27: Đáp án B Ta Dd  1 D: d 2 Ab  AB  ab  0,15; Ab  aB  0,35 aB Trang 10 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Tỉ lệ giao tử: ABD  0,15  7,5% Tỉ lệ giao tử aBd  0,35  17,5% Câu 28: Đáp án A Trong 64 ba mã di truyền mARN, ba khơng mã hố cho axit amin Đó ba: UAA, UAG, UGA Câu 29: Đáp án B Trường hợp gen (có thể trội lặn) làm cho gen khác khơng alen với kiểu gen khơng biểu kiểu hình kiểu tương tác át chế Câu 30: Đáp án D Câu 31: Đáp án D Câu 32: Đáp án A sở tế bào học tượng hoán vị gen sự: Trao đổi chéo crômatit “không chị em” cặp NST tương đồng đầu giảm phân I Câu 33: Đáp án D Câu 34: Đáp án A A- thân cao, a-thân thấp, B-quả tròn, b-quả bầu dục , gen nằm cặp NST tương đồng Lai phân tích F1 dị hợp, F2 thu dược 800 thân cao, bầu: 800 thân thấp, tròn: 200 thân cao, tròn: 200 thân thấp, bầu dục Tỷ lệ thân thấp, bầu dục 200: ( 800 + 800 +200 +200) = 10% Thân thấp, bầu dục 0,1 ab  0,1ab  ab ab Giao tử 0,1 ab giao tử hoán vị → dị hợp tử chéo Ab aB Tần số hoán vị gen = 0,1× = 0,2 = 20% Câu 35: Đáp án D F thu 1/36 hoa trắng = 1/6 giao tử lặn 1/6 giao tử lặn → Cả bố mẹ cho giao tử lặn với tỉ lệ 1/6 AAa giảm phân cho giao tử 2/6A : 1/6a : 1/6AA : 2/6Aa → Giao tử lặn a = 1/6 AAaa giảm phân cho giao tử 1/6AA : 4/6Aa : 1/6aa → Giao tử lặn aa = 1/6 Trang 11 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word → Cả phép lai AAa x AAaa; AAa x AAa; AAaa x AAaa cho đời tỉ lệ 35 hạt đỏ: hạt trắng Câu 36: Đáp án B ARN tổng hợp từ mạch mã gốc mạch chiều 3' → 5' gen Câu 37: Đáp án C Để hệ sau phân tính (3:3:1:1) = (3 : 1)(1 : 1) 3: tỉ lệ phân li kiểu hình Aa x Aa Bb x Bb : tỉ lệ phân li kiểu hình Bb x bb Aa x aa → Các phép lai phù hợp với kết là: AaBb x Aabb AaBb x aaBb → Chỉ đáp án C thỏa mãn Câu 38: Đáp án D Trao đổi đoạn không cân crômatit cặp tương đồng gây tượng Lặp đoạn đoạn Trao đổi chéo crômatit “không chị em” cặp NST tương đồng Câu 39: Đáp án D Theo mơ hình operon Lac, mơi trường Lactose, Lactose đóng vai trò chất cảm ứng, làm thay đổi cấu hình protein ức chế, làm cho phân tử protein ức chế không bám vào vùng vận hành Câu 40: Đáp án A - Phân tử ADN mạch kép chiều ngang 2nm, quấn 1vòng (chứa 146 cặp nuclêotit) quanh khối prôtêin (8 phân tử histon) tạo nên nuclêôxôm - Các nuclêôxôm nối với đoạn ADN phân tử prôtêin histôn tạo nên chuỗi nuclêôxôm chiều ngang 11 nm gọi sợi Tiếp tục xoắn bậc tạo sợi nhiễm sắc 30nm Xoắn tiếp lên 300nm xoắn lần thành cromatit 700nm (1nm = 10-3 micromet) → Đơn vị nhỏ cấu trúc NST gồm đủ thành phần ADN protein histon nucleoxom Trang 12 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word ... 8-B 9-B 10 -A 11 -A 12 -D 13 -C 14 -D 15 -D 16 -D 17 -C 18 -C 19 -A 20-C 21- B 22-A 23-D 24-B 25- B 26-B 27-B 28-A 29-B 30-D 31- D 32-A 33-D 34-A 35-D 36-B 37-C 38-D 39-D 40-A LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp... x bb) Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word F 1: (3A- : 1aa)(1Bb : 1bb) → Đời 3A-B- : 3A-bb : 1aaBb : 1aabb → Kiểu hình đỏ : hồng : trắng... án B Ta có Dd  1 D: d 2 Ab  AB  ab  0 ,15 ; Ab  aB  0,35 aB Trang 10 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Tỉ lệ giao tử: ABD  0 ,15  7,5%
- Xem thêm -

Xem thêm: 25 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn sinh học đề thi thử học kì 1 THPT lý thái tổ bắc ninh file word có lời giải chi tiết , 25 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn sinh học đề thi thử học kì 1 THPT lý thái tổ bắc ninh file word có lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay