24 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn sinh học THPT yên lạc 2 vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết

16 40 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 13:58

Đề thi thử THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc - Lần - Năm 2018 I Nhận biết Câu Trong ba sau đây, ba ba kết thúc? A 5' AUG 3' B 3' AGU 5' C 5' UGG 3' D 3' UGA 5' Câu Trong trình dịch mã, mARN thường gắn với nhóm ribơxơm gọi poliribơxơm giúp A tăng hiệu suất tổng hợp riboxơm B điều hồ tổng hợp prôtêin C tổng hợp nhiều loại prôtêin D tổng hợp prôtêin loại Câu Ai người phát hoa phấn di truyền tế bào chất? A Mơnơ Jacôp B Coren C Menđen D Morgan Câu Điều kiện nghiệm quan trọng qui luật tương tác gen là: A cặp gen qui định cặp tính trạng B gen trội phải trội hồn tồn C cặp gen nằm cặp NST D nhiều cặp gen qui định cặp tính trạng Câu Theo Menđen, phép lai cá thể mang tính trạng trội với cá thể lặn tương ứng gọi A lai phân tích B lai khác dòng C lai thuận-nghịch D lai cải tiến Câu Những hoocmơn thực vật thuộc nhóm kích thích sinh trưởng là: A Auxin, Etylen, Axit absixic B Auxin, Gibêrelin, Axit absixic C Auxin, Gibêrelin, xitôkinin D Auxin, Gibêrelin, êtylen Câu Ý với đặc điểm phản xạ nhìn thấy đèn giao thơng chuyển sang màu đỏ dừng lại? A Trình tự ghi gen B Là phản xạ tính di truyền C Là phản xạ điều kiện D Là phản xạ bẩm sinh Câu Tuyến nước bọt chứa enzim tiêu hóa loại hợp chất thức ăn? A Prôtit B Chất xơ C Tinh bột D Chất béo Câu Hình thức sinh sản vơ tính động vật ln phải gắn liền với sinh sản hữu tính? A Trinh sinh B Phân đôi C Phân mảnh D Nảy chồi Câu 10 Ở sinh vật nhân thực, trình tự nuclêơtit vùng mã hóa gen mã hóa axit amin gọi là: A gen phân mảnh B đoạn intron C đoạn êxôn D vùng vận hành Câu 11 Một đặc điểm thường biến là: A thay đổi kểu gen, khơng thay đổi kiểu hình B thay đổi kiểu hình, khơng thay đổi kiểu gen C thay đổi kiểu hình thay đổi kiểu gen D khơng thay đổi kiểu gen kiểu hình Câu 12 Cấu tạo nuclêôxôm cấu trúc hiển vi nhiễm sắc thể tế bào nhân thực gồm: Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A 146 cặp nuclêôtit phân tử prôtêin histôn B 148 cặp nuclêôtit phân tử prôtêin histôn C 148 cặp nuclêôtit phân tử prôtêin histôn D 146 cặp nuclêôtit phân tử prôtêin histôn Câu 13 Quá trình phiên mã vi khuẩn E.coli xảy A ti thể B nhân tế bào C tế bào chất D ribôxôm II Thông hiểu Câu 14 Trong phép lai cặp tính trạng, lai phân tích cá thể kiểu gen dị hợp (Aa) alen khơng phải trội lặn hồn tồn mà trội khơng hồn tồn tỉ lệ kiểu hình thu F1 nào: A Tỉ lệ 1:1 B Tỉ lệ 1:2:1 C Tỉ lệ 3:1 D Tỉ lệ 2:1 Câu 15 Xét phép lai cặp tính trạng, alen trội lặn hồn tồn cá thể AaBbDd x AaBbDd cặp gen qui định cặp tính trạng cho hệ sau A kiểu hình: 18 kiểu gen B kiểu hình: kiểu gen C kiểu hình: 12 kiểu gen D kiểu hình: 27 kiểu gen Câu 16 Ở người, gen quy định nhóm máu A, B, O AB alen: IA, IB, IO nằm NST thường Một cặp vợ chồng, người chồng nhóm máu AB người vợ kiểu gen nhóm máu IAIB Những người họ mang nhóm máu sau đây: A nhóm máu O, đồng hợp B nhóm máu A, dị hợp C nhóm máu B, dị hợp D nhóm máu AB, dị hợp Câu 17 Ở đậu Hà Lan, xét cặp alen cặp nhiễm sắc thể tương đồng; Alen A: qui định hạt vàng, alen a: qui định hạt xanh; alen B: qui định hạt trơn, alen b: qui định hạt nhăn Dự đoán kết kiểu hình phép lai P: AaBB x AaBb A vàng, nhăn: xanh, trơn B vàng, trơn: xanh, trơn C vàng, trơn: xanh, trơn D vàng, trơn: vàng, nhăn Câu 18 Một phân tử ARN trình tự Nuclêơtit xắp xếp sau: 5’AUG GGG AAU GUX XUA AAU UUU XXG UXA XXX AGU UAG 3’ Chuỗi polipeptit hoàn chỉnh tổng hợp từ đoạn ARN axít amin? A B C D 10 Câu 19 Ở người, bệnh máu khó đơng alen h nằm NST X, alen H: máu đơng bình thường Bố mắc bệnh máu khó đơng, mẹ bình thường không mang gen bệnh, nhận định không đúng? A Con gái họ không mắc bệnh B 100% số trai họ không mang gen bệnh C 50% số trai họ khả mắc bệnh D 100% số gái họ mang gen bệnh Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 20 Trong phép lai phát hoa phấn di truyền tế bào chất, ta lấy hạt phấn F1 phép lai thuận (lá đốm) thụ phấn cho F1 phép lai nghịch (lá xanh) tỉ lệ kiểu hình thu F2 là: A xanh : đốm B 100% đốm C xanh: đốm D 100% xanh Câu 21 Cá thể kiểu gen AaBbddEe tạo giao tử abDe với tỉ lệ A 12,5% B 6,25% C 25% D 0% Câu 22 Guanin dạng kết cặp không tái gây A biến đổi cặp G-X thành cặp A-T B biến đổi cặp G-X thành cặp X-G C biến đổi cặp G-X thành cặp T-A D biến đổi cặp G-X thành cặp A-U Câu 23 Một người 48 NST tế bào, gồm 45 NST thường, NST 21 gồm ba giống nhau, NST giới tính gồm ba giống Kết luận sau đúng? A Người nữ vừa mắc hội chứng Đao, vừa mắc hội chứng 3X B Người nam vừa mắc hội chứng Đao, vừa mắc hội chứng Claiphentơ C Người nữ vừa mắc hội chứng Đao, vừa mắc hội chứng Claiphentơ D Người nam vừa mắc hội chứng Đao, vừa mắc hội chứng 3X Câu 24 Trong q trình điều hòa hoạt động gen mơ hình operon Lac vi khuẩn E.coli, prơtêin ức chế bị tác dụng? A Vì lactơzơ làm cấu hình khơng gian B Vì prơtêin ức chế bị phân hủy lactơzơ C Vì lactơzơ làm gen điều hòa khơng hoạt động D Vì gen cấu trúc làm gen điều hồ bị bất hoạt Câu 25 Alen D gen 3600 liên kết hiđrô số nuclêôtit loại ađênin (A) chiếm 30% tổng số nuclêôtit gen Alen D bị đột biến thay A-T thành cặp G-X tạo thành alen d Tế bào chứa cặp gen Dd số lượng nuclêôtit loại là: A A = T = 1799; G = X = 1201 B A = T = 1798; G = X = 1202 C A = T = 1200; G = X = 1800 D A = T =1199; G = X = 1801 Câu 26 Khi cho lai thể bố mẹ chủng khác cặp tính trạng tương phản, F1 đồng tính biểu tính trạng khác bên bố mẹ, tiếp tục cho F1 tự thụ phấn, đời lai F2 thu tỉ lệ 1:2:1 hai tính trạng di truyền A tương tác gen B phân li độc lập C liên kết hoàn tồn D hốn vị gen Câu 27 Phân tích thành phần hóa học axit nuclêic cho thấy tỉ lệ loại nuclêôtit sau: A = 20%; G = 35%; T = 20% Axit nuclêic là: Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A ADN cấu trúc mạch đơn B ARN cấu trúc mạch đơn C ARN cấu trúc mạch kép D ADN cấu trúc mạch kép Câu 28 Lồi cải củ (lồi A) 18 nhiễm sắc thể tế bào lưỡng bội, tế bào rễ loài cải bắp (lồi B) 18 nhiễm sắc thể Cho giao phấn loài A loài B lai F1 thể F1 xảy đa bội hóa tạo thể lai hữu thụ nhiễm sắc thể tế bào sinh dưỡng là: A 20 B 18 C 27 D 36 Câu 29 Cấu trúc không thuộc opêron Lac vi khuẩn E.coli, lại vai trò điều hòa hoạt động gen opêron Lac A vùng điều hòa B gen điều hòa C vùng vận hành D vùng khởi động Câu 30 Xét hai cặp gen cặp nhiễm sắc thể tương đồng quy định màu sắc hoa Giả sử alen A quy định tổng hợp enzim A tác động làm chất (sắc tố trắng) thành chất (sắc tố trắng); alen B quy định tổng hợp enzim B tác động làm chất thành sản phẩm P (sắc tố đỏ); alen lặn tương ứng (a, b) khơng khả thể kiểu gen cho kiểu hình hoa trắng? A AABb B aaBB C AaBB D AaBb Câu 31 Tính trạng chiều cao thân loài thực vật cặp gen phân li độc lập nằm NST thường qui định chịu tác động cộng gộp theo kiểu mặt alen trội làm chiều cao tăng thêm 5cm Người ta cho giao phấn cao chiều cao 190cm với thấp nhất, F1 sau cho F1 tự thụ phấn Trong F2, chiều cao 180cm chiếm tỉ lệ: A 28/256 B 56/256 C 70/256 D 35/256 AB Dd, Ba tế bào sinh dục cá thể giảm phân tạo giao tử ab xảy hốn vị gen Biết khơng xảy đột biến gen đột biến NST Thực chất tối đa loại giao tử tạo từ tế bào trên? Câu 32 Một cá thể kiểu gen ab A B C 24 D 12 Câu 33 Một gen sinh vật nhân sơ chiều dài 510 nm Trong hiệu bình phương tỉ lệ phần trăm hai loại nuclêơtit 10% Biết (A+T)>(G+X), tế bào phân chia lần môi trường nội bào cung cấp nuclêôtit loại cho gen nhân đôi? A A=T= 900 G=X= 600 B A=T= 1050 G=X= 450 C A=T= 450 G=X= 1050 D A=T= 600 G=X= 900 Câu 34 Ở tằm dâu, gen quy định màu sắc vỏ trứng nằm nhiễm sắc thể giới tính X, khơng alen Y Alen A quy định trứng màu sẫm, alen a quy định trứng màu sáng Cặp lai n đẻ trứng màu sẫm nở tằm đực, trứng màu sáng ln nở tằm cái? A XAXa x XaY B XAXa x XAY C XAXA x XaY D XaXa x XAY Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 35 Ở loài động vật, người ta phát nhiễm sắc thể số II nòi (1);(2);(3);(4) gen phân bố theo trình tự khác kết đột biến đảo đoạn là: (1) ABCDEFG (2) ABCFEDG (3) ABFCEDG (4) ABFCDEG Giả sử nòi số (3) nòi xuất phát Trình tự phát sinh nòi sinh vật đúng: A (1) ← (3) → (4) → (2) B (1) ← (2) ← (3) → (4) C (2) → (1) → (3) → (4) D (3) → (2) → (4) → (1) Câu 36 Một tế bào nhân thực lồi tiến hành nhân đơi bước vào pha S kì trung gian Quá trình nhân đôi ADN tế bào tổng hợp 132 đoạn Okazaki Biết enzim primeraza tổng hợp 140 đoạn mồi Trung bình đoạn okazaki đơn vị tái bản? A 132 B 22 C 33 D 130 Câu 37 Mạch gốc gen ban đầu: 3’ TAX TTX AAA 5’ Cho biết trường hợp thay nuclêơtit vị trí số làm thay đổi codon thành codon khác? A B C D III Vận dụng Câu 38 Bệnh mù màu người xác định gen lặn nằm NST giới tính X quy định, alen trội tương ứng qui định khả nhìn màu bình thường Một người phụ nữ bình thường em trai bị bệnh mù màu lấy người chồng bình thường Nếu cặp vợ chồng dự định sinh đứa xác suất họ sinh trai người bị mù màu người bình thường bao nhiêu? Biết bố mẹ người phụ nữ nhìn màu bình thường A 3/64 B 3/32 C 1/32 D 1/64 Câu 39 Một cá thể lồi động vật nhiễm sắc thể 2n = 20 Khi quan sát trình giảm phân 20 tế bào sinh tinh, người ta thấy tất tế bào cặp NST số không phân li giảm phân I, kiện khác giảm phân diễn bình thường; tế bào lại giảm phân bình thường Loại giao tử NST chiếm tỉ lệ A 20% B 50% C 100% D 25% Câu 40 Ở loài thực vật, cho cao, đỏ chủng lai với thấp, hoa trắng chủng; F1 thu toàn cao, hoa đỏ Cho F1 tự thụ phấn, F2 thu loại kiểu hình, với tỉ lệ sau: Cây cao, hoa đỏ chiếm 69%: Cây cao, hoa trắng chiếm 6%: Cây thấp, hoa đỏ chiếm 6%: Cây thấp, hoa trắng chiếm 19% Biết diễn biến nhiễm sắc thể giảm phân tế bào sinh noãn tế bào sinh hạt phấn diễn bình thường Cho kết luận sau thí nghiệm trên: (1) Hoán vị gen xảy bên với tần số f = 38% (2) Cho thân cao, hoa trắng F2 giao phấn với thân thấp, hoa đỏ F2 tỉ lệ kiểu hình thu đời sau là: 25% thân cao, hoa trắng: 50% thân cao hoa, hoa đỏ: 25% thân thấp, hoa đỏ Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word (3) Cá thể F1 đem lai phân tích cho kiểu hình đời sau (Fa) phân li theo tỉ lệ 1:1:1:1 (4) F2 10 loại kiểu gen khác (5) Các cá thể thân cao, hoa trắng dị hợp tử cặp gen F2 chiếm tỉ lệ 6% Số kết luận là: A B C D Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu Chọn đáp án B ba kết thúc là: 5’ UAA 3’, 5’ UAG 3’ 5’ UGA 3’ → Đáp án B Câu Chọn đáp án D Trên phân tử mARN thường số riboxom hoạt động gọi poliriboxom Poliriboxom giúp cho phân tử mARN tổng hợp nhiều chuỗi polipeptit loại → tăng hiệu suất dịch mã → Đáp án D Câu Chọn đáp án B - Mono Jacop: phát chế điều hòa hoạt động gen vi khuẩn E.coli - Menden: phát quy luật phân li quy luật phân li độc lập đậu Hà Lan - Morgan: phát tượng di truyền liên kết gen ruồi giấm - Coren: phát hoa phấn di truyền tế bào chất → Đáp án B Câu Chọn đáp án D Tương tác gen tác động qua lại gen hình thành kiểu hình → Nhiều cặp gen quy định cặp tính trạng → Đáp án D Câu Chọn đáp án A - Lai phân tích: phép lai cá thể tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể kiểu hình lặn - Lai khác dòng: phép lai hai dòng kiểu gen khác - Lai thuận nghịch: phép lai thứ kiểu gen dùng làm mẹ phép lai thứ hai kiểu gen dùng làm bố - Lai cải tiến: dùng giống cao sản (thường chọn đực cao sản giống ngoại nhập) để cải tạo giống suất VD: A giống suất kém, B giống cao sản P: A x B → F1: C Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word P(F1): C x B → F2: D P(F2): D x B → F3: E… → Đáp án A Câu Chọn đáp án C - Hoocmon thực vật kích thích sinh trưởng: auxin, giberelin, xitokinin - Hoocmon thực vật ức chế sinh trưởng: etilen, axit absixic → Đáp án C Câu Chọn đáp án C - Phản xạ không điều kiện phản xạ sinh có, khơng cần tập luyện → mang tính bẩm sinh, bền vững, tính di truyền, mang tính chủng loại - Phản xạ điều kiện phản xạ hình thành đời sống cá thể, kết trình học tập, rèn luyện, rút kinh nghiệm → hình thành đời sống cá thể, dễ không củng cố, mang tính cá thể khơng di truyền → Phản xạ nhìn thấy đèn giao thơng chuyển sang màu đỏ dừng lại phản xạ điều kiện → Đáp án C Câu Chọn đáp án C Tuyến nước bọt chứa enzyme amilaza khả biến đổi phần tinh bột thành đường mantozo → Đáp án C Câu Chọn đáp án A Phân đôi, phân mảnh, nảy chồi trinh sinh hình thức sinh sản vơ tính động vật, nhiên trinh sinh gắn liền với sinh sản hữu tính Vì trinh sinh hình thức sinh sản trứng không thụ tinh phát triển thành cá thể NST đơn bội Câu 10 Chọn đáp án C Phần lớn gen sinh vật nhân thực vùng mã hóa khơng liên tục (gen phân mảnh), xen kẽ đoạn exon mã hóa axit amin đoạn intron khơng mã hóa axit amin → Đáp án C Câu 11 Chọn đáp án B Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Thường biến biến đổi kiểu hình kiểu gen, phát sinh đời cá thể ảnh hưởng môi trường, không biến đổi kiểu gen → Đáp án B Câu 12 Chọn đáp án D Một nucleoxom gồm 146 cặp nucleotit quấn 1,75 vòng quanh lõi gồm phân tử protein histon → Đáp án D Câu 13 Chọn đáp án C Ở vi khuẩn chưa nhân hồn chỉnh, vùng nhân → Quá trình phiên mã xảy tế bào chất → Đáp án C Câu 14 Chọn đáp án A Alen A trội khơng hồn tồn so với alen a Phép lai phân tích cá thể dị hợp Aa: P: Aa × aa ⇒ F1: 1Aa : 1aa ⇒ TLKH: : → Đáp án A Câu 15 Chọn đáp án D Phép lai cặp tính trạng, cặp gen quy định cặp tính trạng, alen trội lặn hồn tồn AaBbDd × AaBbDd = (Aa × Aa)(Bb × Bb)(Dd × Dd) Aa × Aa ⇒ 1AA : 2Aa : 1aa ⇒ kiểu gen, kiểu hình Tương tự, Bb × Bb Dd × Dd cho KG, KH → = Số KG = 3.3.3 = 27; Số KH = 2.2.2 = → Đáp án D Câu 16 Chọn đáp án D P: IAIB x IAIB F1: 1IAIA : 2IAIB : 1IBIB → Người mang nhóm máu A, đồng hợp nhóm máu B, đồng hợp nhóm máu AB, dị hợp Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word → Đáp án D Câu 17 Chọn đáp án B P: AaBB × AaBb F1: 1AABB : 1AABb : 2AaBB : 2AaBb : 1aaBB : 1aaBb → TLKH: vàng, trơn : xanh, nhăn → Đáp án B Câu 18 Chọn đáp án D Đoạn mARN 12 ba (trong chứa mã mở đầu mã kết thúc) Chuỗi polipeptit hoàn chỉnh chuỗi polipeptit cắt axit amin mở đầu → Chuỗi polipeptit hồn chỉnh 12 – = 10 axit amin → Đáp án D Câu 19 Chọn đáp án C P: XhY x XHXH F1: 1XHXh : 1XHY → Các không bị bệnh, gái nhận Xh từ bố → mang gen bệnh → C sai Câu 20 Chọn đáp án D Tính trạng di truyền theo dòng mẹ Lấy đốm thụ phấn cho xanh → mang KH mẹ: 100% xanh → Đáp án D Câu 21 Chọn đáp án D Kiểu gen AaBbddEe chứa cặp gen dd, giảm phân tạo giao tử chứa alen D → Tỉ lệ giao tử abDe = → Đáp án D Câu 22 Chọn đáp án A Trang 10 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Guanin dạng G* kết cặp không tái gây đột biến thay cặp G-X cặp A-T theo sơ đồ: G*-X → G*-T → A-T → Đáp án A Câu 23 Chọn đáp án A Ở người: - NST số 21 gồm chiếc: hội chứng Đao - NST giới tính gồm giống nhau: hội chứng Siêu nữ (3X) → Đáp án A Câu 24 Chọn đáp án A chế hoạt động operon Lac vi khuẩn E.coli: - Khi mơi trường khơng lactozo: gen điều hòa R tổng hợp protein ức chế liên kết với vùng vận hành O → ngăn cản trình phiên mã → gen cấu trúc không hoạt động - Khi môi trường lactozo: chất cảm ứng liên kết với protein ức chế → làm biến đổi cấu trúc không gian chiều → protein ức chế bị bất hoạt nên liên kết với vùng O → phiên mã, dịch mã diễn bình thường - Khi lactozo bị phân giải hết: protein ức chế lại liên kết với vùng O → phiên mã dừng lại → Đáp án A Câu 25 Chọn đáp án A Alen D: - H = 2A + 3G = 3600 - A = 0,3N; G = 0,2N → 0,6N + 0,6N = 3600 → N = 3000 → A = 900; G = 600 Alen D bị đột biến thay cặp A-T cặp G-X thành alen d: → A = 899; G = 601 Cặp gen Dd: A = 900 + 899 = 1799; G = 600 + 601 = 1201 → Đáp án A Trang 11 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 26 Chọn đáp án C P chủng → F1 đồng tính kiểu hình khác bố mẹ Cho F1 tự thụ thu F2 tỉ lệ: : : → Liên kết gen hồn tồn, F1 dị hợp chéo - Nếu hốn vị gen, tỉ lệ F2 khơng bình thường - Nếu phân li độc lập, tương tác gen: F2 gồm 16 tổ hợp → Đáp án C Câu 27 Chọn đáp án A Axit nucleic loại nu A, T, G, X → ADN A = 20%, T = 20%, G = 35%, X = 25% → Cặp nu bổ sung tỉ lệ khác (G khác X) → mạch đơn → Đáp án A Câu 28 Chọn đáp án D Khi lai xa cải củ (2n = 18R) cải bắp (2n =18B) thu lai 18 NST (9R + 9B) bất thụ Đa bội hóa lai thu lai song nhị bội hữu thụ 36 NST (18R + 18B) → Đáp án D Câu 29 Chọn đáp án B Operon Lac gồm: - Nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A) nằm kề nhau, liên quan chức - Vùng vận hành (O) nằm trước nhóm gen cấu trúc, vị trí tương tác với protein ức chế - Vùng khởi động (P) nằm trước vùng O, vị trí tương tác ARN-aza để khởi đầu phiên mã Gen điều hòa (R) nằm phía trước operon, tổng hợp protein ức chế điều khiển hoạt động operon → Đáp án B Câu 30 Chọn đáp án B Alen A tổng hợp enzyme A làm chất (1 trắng) → chất (trắng); alen B tổng hợp enzyme B làm chất thành sản phẩm P (đỏ); alen lặn khơng khả → Tương tác bổ sung kiểu 9:7 Quy ước: A_B_: hoa đỏ ; A_bb, aaB_, aabb: hoa trắng Trang 12 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word → Đáp án B Câu 31 Chọn đáp án A P lai cao với thấp → F1 dị hợp cặp gen Mỗi alen trội làm tăng 5cm → 180cm alen trội - TH1: cặp đồng hợp trội, cặp đồng hợp lặn (1/4)^3.1/4.4C3 = 1/64 - TH2: cặp đồng hợp trội, cặp dị hợp (1/4)^2.(1/2)^2.4C2 = 3/32 → Cây 180cm chiếm tỉ lệ = 1/64 + 3/32 = 7/64 Công thức tính nhanh: nCa/2^n, n số cặp dị hợp hai bên bố mẹ, a số alen trội – số cặp đồng hợp trội → Cây 180cm chiếm tỉ lệ = 8C6/2^8 = 7/64 → Đáp án A Câu 32 Chọn đáp án A Kiểu gen AB/ab Dd giarm phân hốn vị gen cho tối đa 4.2 = loại giao tử Tuy nhiên, tế bào sinh dục giảm phân cho giao tử → tế bào sinh dục giảm phân cho tối đa loại giao tử → Đáp án A Câu 33 Chọn đáp án B L = 510 nm = 5100 Å → N = 3000 %A + %G = 0,5; %A^2 - %G^2 = 0,1 → %A^2 – (0,5 - %A)^2 = 0,1 → %A = 0,35; %G = 0,15 → A = T = 1050; G = X = 450 Số nu môi trường nội bạo cung cấp cho gen phân chia lần = Số nu gen → Đáp án B Trang 13 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 34 Chọn đáp án D Ở tằm, đực: XX, cái: XY A XAXa x XaY → 1XAXa : 1XAY : 1XaXa : 1XaY → đực sẫm: đực sáng: sẫm: sáng B XAXA x XAY → 1XAXA: 1XAY: 1XAXa: 1XaY → đực sẫm: sẫm: sáng C XAXA x XaY → 1XAXa: 1XAY → đực sẫm: sẫm D XaXa x XAY → 1XAXa: 1XaY → đực sẫm: sáng → Đáp án D Câu 35 Chọn đáp án B Nói (3) nòi xuất phát: ABFCEDG Nòi (3) đảo đoạn ED → nòi (4): ABFCDEG Nòi (3) đảo đoạn FC → nòi (2): ABCFEDG Nòi (2) đảo đoạn FED → nòi (1): ABCDEFG → (1) ← (2) → (3) → (4) → Đáp án B Câu 36 Chọn đáp án C Trên đơn vị tái bản: Số đoạn mồi = Số đoạn okazaki + → Trên a đơn vị tái bản: Số đoạn mồi = Số đoạn okazaki + 2a → 140 = 132 + 2a \righarrow a = → Số đoạn okazaki đơn vị tái = 132/4 = 33 Trang 14 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word →C Câu 37 Chọn đáp án C Mạch gốc: 3’ TAX TTX AAA 5’ mARN: 5’ AUG AAG UUU 3’ Nucleotit vị trí thứ nucleotit thuộc codon thứ 3: UUU → trường hợp thay đổi thành codon khác: AUU, GUU, XUU → Đáp án C Câu 38 Chọn đáp án B - Người chồng bình thường: XAY → 1/2XA, 1/2Y - Bố mẹ người vợ bình thường, em trai bị bệnh → mẹ mang gen bệnh XAY × XAXa → người vợ: 1/2XAXA, 1/2XAXa → 3/4XA, 1/4Xa Cặp vợ chồng dự định sinh con: Xác suất sinh trai bị bệnh trai bình thường = (1/4Xa.1/2Y).(3/4XA.1/2Y).2C1 = 3/32 → Đáp án B Câu 39 Chọn đáp án B Tất tế bào cặp NST số khơng phân li → Giảm phân cho loại giao tử với tỉ lệ nhau: (n + 1) (n  1) → Loại giao tử NST (n  1) chiếm tỉ lệ 50% → Đáp án B Câu 40 Chọn đáp án D P t/c cao đỏ × thấp trắng → F1 dị hợp 100% cao đỏ Quy ước: A- thân cao > a- thân thấp, B- hoa đỏ > b- hoa trắng F1 tự thụ thu F2 gồm kiểu hình với tỉ lệ khơng bình thường → xảy hoán vị gen ab/ab = 0,19 = 0,38ab 0,5ab → F1 dị hợp đều, hoán vị gen bên, f = 24% → (1) sai Trang 15 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word F1: AB/ab F1 x F1: (Ab, Ab, aB, ab)(AB, ab) → F2 kiểu gen: AB/AB, AB/Ab, AB/aB, AB/ab, Ab/ab, aB/ab, ab/ab → (4) sai Đem F1 lai phân tích: AB/ab × ab/ab/ - Khơng xảy HVG: Fa: AB/ab : ab/ab - Xảy hoán vị gen: Fa: 0,38AB/ab : 0,38ab/ab : 0,12Ab/ab : 0,12aB/ab → (3) sai cao trắng F2 × thấp đỏ F2: Ab/ab × aB/ab → 1Ab\aB: 1Ab/ab: 1aB/ab: 1ab/ab, tỉ lệ kiểu hình : : : → (2) sai F2 cao trắng dị hợp cặp gen: Ab/ab = 0,12Ab 0,5ab = 0,06 → (5) → Chỉ ý Khơng đáp án Trang 16 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word ... 5cm → 18 0cm có alen trội - TH1: cặp đồng hợp trội, cặp đồng hợp lặn (1/ 4)^3 .1/ 4.4C3 = 1/ 64 - TH2: cặp đồng hợp trội, cặp dị hợp (1/ 4) ^2. (1 /2) ^2. 4C2 = 3/ 32 → Cây 18 0cm chi m tỉ lệ = 1/ 64 + 3/ 32 =... A A = T = 17 99; G = X = 12 0 1 B A = T = 17 98; G = X = 12 0 2 C A = T = 12 0 0; G = X = 18 00 D A = T =11 99; G = X = 18 01 Câu 26 Khi cho lai thể bố mẹ chủng khác cặp tính trạng tương phản, F1 đồng tính... vợ: 1/ 2XAXA, 1/ 2XAXa → 3/4XA, 1/ 4Xa Cặp vợ chồng dự định sinh con: Xác suất sinh trai bị bệnh trai bình thường = (1/ 4Xa .1/ 2Y).(3/4XA .1/ 2Y).2C1 = 3/ 32 → Đáp án B Câu 39 Chọn đáp án B Tất tế bào có
- Xem thêm -

Xem thêm: 24 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn sinh học THPT yên lạc 2 vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết , 24 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn sinh học THPT yên lạc 2 vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay