20 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn sinh học THPT ngô gia tự vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết

20 47 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 13:58

Đề KSCL THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc - Lần - Năm 2018 I Nhận biết Câu Tập tính học tập người động vật hệ thần kinh phát triển hình thành nhiều A số tế bào thần kinh nhiều, tuổi thọ thường cao B hình thành mối liên hệ nơron C sống môi trường phức tạp D nhiều thời gian để học tập Câu Ý không với ưu điểm phương pháp nuôi cấy mô? A Phục chế quý, hạ giá thành nhờ giảm mặt sản xuất B Nhân nhanh với số lượng lớn giống bệnh C Duy trì tính trạng mong muốn mặt di truyền D Dễ tạo nhiều biến dị di truyền tạo nguồn nguyên liệu cho chọn giống Câu Vai trò kali thực vật là: A Thành phần prơtêin axít nuclêic B Chủ yếu giữ cân nước ion tế bào, hoạt hố enzim, mở khí khổng C Thành phần axit nuclêôtit, ATP, phôtpholipit, côenzim; cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ D Thành phần thành tế bào, màng tế bào, hoạt hoá enzim Câu Ở người, hoocmon Tirôxin sản sinh tuyến sau thể A Tuyến giáp B Tuyến yên C Tinh hoàn D Buồng trứng Câu sở tế bào học tượng hoán vị gen là: A trao đổi đoạn crơmatit nguồn gốc kì trước giảm phân II B tiếp hợp NST tương đồng kì trước giảm phân I C trao đổi đoạn crơmatit khác nguồn gốc kì trước giảm phân I D phân li tổ hợp tự nhiễm sắc thể giảm phân Câu Một thể đột biến gọi thể tam bội nếu: A thể khơng khả sinh sản hữu tính, sinh sản vơ tính B Trong tế bào sinh dưỡng, NST tồn thành hình dạng giống C Trong tế bào sinh dưỡng, NST tồn thành hình dạng giống D Trong tế bào sinh dưỡng, NST tồn thành hình dạng khác Câu Ưu bật hình thức sinh sản hữu tính là: Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A nhiều cá thể tham gia vào chế sinh sản B thể không phụ thuộc nhiều vào thể mẹ C Tạo nhiều biến dị sở cho tính đa dạng tiềm thích nghi D Số lượng cá thể tạo nhiều Câu Phản xạ gì? A Phản ứng thể thông qua hệ thần kinh trả lời lại kích thích bên bên thể B Phản ứng thể trả lời lại kích thích bên ngồi thể C Phản ứng thể thông qua hệ thần kinh trả lời lại kích thích bên ngồi thể D Phản ứng thể thơng qua hệ thần kinh trả lời lại kích thích bên thể Câu Ơpêron A tập hợp gồm gen cấu trúc gen điều hoà nằm cạnh B đoạn phân tử ADN chức định q trình điều hồ C đoạn phân tử axit nuclêic chức điều hoà hoạt động gen cấu trúc D nhóm gen đoạn ADN liên quan chức năng, chung chế điều hoà Câu 10 Khi tắm cho trẻ nhỏ vào lúc ánh sáng yếu lợi cho sinh trưởng phát triển trẻ nhỏ vì: A Tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D vai trò ơxy hố để hình thành xương B Tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D vai trò chuyển hố Na để hình thành xương C Tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D vai trò chuyển hố Ca để hình thành xương D Tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D vai trò chuyển hố K để hình thành xương Câu 11 Việc loại khỏi NST gen không mong muốn công tác chọn giống ứng dụng từ dạng đột biến A đảo đoạn NST B đoạn nhỏ NST C lặp đoạn NST D chuyển đoạn NST Câu 12 Ở người trưởng thành bình thường, thời gian chu kỳ hoạt động tim trung bình là: A 0,8 giây, tâm nhĩ co 0,1 giây, tâm thất co 0,3 giây, thời gian dãn chung 0,4 giây B 0,8 giây, tâm nhĩ co 0,2 giây, tâm thất co 0,3 giây, thời gian dãn chung 0,5 giây C 0,12 giây, tâm nhĩ co 0,2 giây, tâm thất co 0,4 giây, thời gian dãn chung 0,6 giây D 0,6 giây, tâm nhĩ co 0,1 giây, tâm thất co 0,2 giây, thời gian dãn chung 0,6 giây Câu 13 Cho thông tin sau đây: Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word mARN sau phiên mã trực tiếp dùng làm khuôn để tổng hợp prôtein Khi ribôxôm tiếp xúc với mã kết thúc mARN q trình dịch mã hồn tất Nhờ enzim đặc hiệu, axit amin mở đầu cắt khỏi chuỗi pôlipeptit vừa tổng hợp mARN sau phiên mã cắt bỏ Intron nối Exon lại với thành mARN trưởng thành Các thông tin phiên mã dịch mã khơng đồng thời với tế bào nhân thực tế bào nhân sơ là: A B C D Câu 14 Những ứng động ứng động không sinh trưởng A Sự đóng mở trinh nữ, khí khổng đóng mở B Hoa mười nở vào buổi sáng, tượng thức ngủ chồi bàng C Hoa mười nở vào buổi sáng, khí khổng đóng mở D Lá họ đậu xoè khép lại, khí khổng đóng mở Câu 15 Khi nói đột biến gen, phát biểu sau không đúng? A Đột biến gen gây hại vơ hại lợi cho thể đột biến B Đột biến gen làm xuất alen khác quần thể C Đột biến gen biến đổi cấu trúc gen D Đột biến gen làm thay đổi vị trí gen nhiễm sắc thể Câu 16 Sự lan truyền xung thần kinh sợi thần kinh bao miêlin theo kiểu “nhảy cóc” vì: A Sự thay đổi tính thấm mang xảy eo Ranvie B Đảm bảo cho tiết kiệm lượng C Giữa eo Ranvie, sợi trục bị bao bao miêlin cách điện D Tạo cho tốc độ truyền xung nhanh Câu 17 Cho tượng sau đây: (1) Màu hoa Cẩm cầu thay đổi phụ thuộc vào độ pH đất: Nếu pH < hoa màu lam, pH = hoa màu trắng sữa, pH > hoa màu hồng màu tím (2) Trong quần thể lồi bọ ngựa cá thể màu lục, nâu vàng, ngụy trang tốt cây, cành cỏ khơ (3) Lồi cáo Bắc cực sống xứ lạnh vào mùa đơng lơng màu trắng, mùa hè lơng màu vàng xám (4) Bệnh phêninkêtô niệu người rối loạn chuyển hóa axit amin phêninalanin Nếu phát sớm áp dụng chế độ ăn kiêng phù hợp hạn chế tác động bệnh trẻ (5) Lá vạn niên thường nhiều đốm vệt màu trắng xuất mặt xanh Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word tượng nêu thường biến (sự mềm dẻo kiểu hình)? A B C D Câu 18 Đặc điểm sinh trưởng sơ cấp thực vật A Làm tăng kích thước chiều dài B Diễn hoạt động tầng sinh bần C Diễn mầm hai mầm D Diễn hoạt động mô phân sinh đỉnh II Thông hiểu Câu 19 Một gen chứa 90 vòng xoắn, 20% Adenin Đột biến điểm xảy dẫn đến sau đột biến, số liên kết hiđrô gen 2338 Dạng đột biến sau xảy ra? A Thêm cặp A - T B Mất cặp G - X C Thay cặp A - T cặp G - X D Mất cặp A - T Câu 20 Ở đậu Hà Lan, alen A: thân cao, alen a: thân thấp; alen B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng nằm cặp NST tương đồng Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp cặp gen tự thụ phấn F1 Nếu khơng đột biến, tính theo lí thuyết, số thân cao, hoa trắng F1 số thân cao, hoa trắng đồng hợp chiếm tỉ lệ: A 1/8 B 2/3 C 3/16 D 1/3 Câu 21 Trong trường hợp gen phân ly độc lập, tác động riêng rẽ gen trội trội hoàn toàn, phép lai: AaBbCcDd x AaBbCcDd cho tỉ lệ kiểu hình A-bbC-D- đời là: A 27/256 B 3/ 256 C 81/256 D 1/16 Câu 22 Ở người già, huyết áp cao dễ bị xuất huyết não do: A Mạch bị xơ cứng, máu bị ứ đọng, đặc biệt mạch não, huyết áp cao dễ làm vỡ mạch B Mạch bị xơ cứng, tính đàn hồi kém, đặc biệt mạch não, huyết áp cao dễ làm vỡ mạch C Mạch bị xơ cứng nên khơng co bóp được, đặc biệt mạch não, huyết áp cao dễ làm vỡ mạch D Thành mạch dày lên, tính đàn hồi đặc biệt mạch não, huyết áp cao dễ làm vỡ mạch Câu 23 Ở người, gen quy định nhóm máu A, B, O AB alen: IA, IB, IO NST thường Một cặp vợ chồng nhóm máu A B sinh trai đầu lòng nhóm máu O Kiểu gen nhóm máu cặp vợ chồng là: A IAIO IBIO B IBIO IAIA C IAIO IBIB D IAIA IBIB Câu 24 Kết phép lai thuận nghịch khác nhau, đời biểu kiểu hình giống mẹ đặc điểm quy luật di truyền nào? Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A quy luật Menđen B Tương tác gen C Hốn vị gen D di truyền ngồi nhân Câu 25 Dạng đột biến điểm làm dịch khung đọc mã di truyền A Thay A - T cặp G - X B Mất cặp A - T hay G - X C Thay cặp A - T thành T - A D Thay G - X thành cặp T - A Câu 26 Gen M bị đột biến thành m Khi M m nhân đơi liên tiếp lần số nuclêơtit tự mà môi trường nội bào cung cấp cho gen m so với gen M 28 nuclêôtit Dạng đột biến xảy với gen M A Đảo vị trí hai cặp nuclêơtit B Thay cặp nuclêôtit C Mất hai cặp nuclêôtit D Mất cặp nuclêôtit Câu 27 Trong phát biểu sau, phát biểu nói đột biến gen? (1) Xảy cấp độ phân tử, thường tính thuận nghịch (2) Làm thay đổi số lượng gen nhiễm sắc thể (3) Làm nhiều phân tử ADN (4) Làm xuất alen quần thể A B C D Câu 28 Cho hình vẽ sau mơ tả giai đoạn q trình nhân đơi ADN sinh vật nhân thực: Biết enzim số (1) enzim vào mạch khuôn ADN sau đoạn ARN mồi tổng hợp xong, (1) enzim sau đây? A Enzim tháo xoắn B ARN polimeraza C ADN ligaza D ADN pôlimeraza Câu 29 Phép lai P: AaBbDd x AaBbDd tạo dòng gen trội hệ sau? A B C D Ab Dd, giảm phân hình thành giao tử xảy hốn vi gen với tần số aB 30% Theo lí thuyết, tỉ lệ giao tử ABD aBd là: Câu 30 Xét cá thể kiểu gen A 7,5% 17,5% B 6,25% 37,5% C 15% 35% D 12,5% 25% Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 31 Trong trường hợp gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ gen trội trội hoàn toàn, phép lai: AaBbCcDdEe x AaBbCcDdEE cho tỉ lệ kiểu hình A-bbC-D-E- đời là: A 81/256 B 1/16 C 3/ 256 D 27/256 Câu 32 Tính trạng màu lơng mèo gen liên kết với NST giới tính X Alen D quy định lông đen, d quy định lông vàng Hai alen không át nên mèo mang alen mèo tam thể Cho mèo bình thường tam thể lai với mèo lông vàng cho tỉ lệ kiểu hình: A đen : vàng : đực đen : đực vàng B tam thể : vàng : đực đen : đực vàng C tam thể : đen : đực đen : đực vàng D tam thể :1 vàng :1 đực tam thể :1 đực vàng Câu 33 Ở loài thực vật, alen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vàng Xét tổ hợp lai: (1) AAaa x AAaa (2) AAaa x Aaaa (3) AAaa x Aa (4) Aaaa x Aaaa (5) AAAa x aaaa (6) Aaaa x Aa Theo lý thuyết, tổ hợp lai cho tỷ lệ kiểu hình đời 11 đỏ : vàng là: A B C D Câu 34 Bệnh máu khó đơng người gen lặn nằm NST giới tính X quy định khơng alen tương ứng Y Bố bị bệnh, mẹ bình thường, gái bị bệnh Điều sau xác ? A Con gái nhận gen gây bệnh từ bố B Con gái nhận gen gây bệnh từ ông nội C Con gái nhận gen gây bệnh từ bố mẹ D Con gái nhận gen gây bệnh từ mẹ Câu 35 Ở lồi, tính trạng màu lơng tn theo qui ước sau: A-B-: màu đỏ; A-bb: màu tím; aaB- : màu vàng; aabb: màu trắng Một gen lặn thứ ba nằm cặp NST khác tồn trạng thái đồng hợp (dd) gây chết tất cá thể đồng hợp tử màu tím, khơng ảnh hưởng đến kiểu gen khác, gen trội hoàn tồn D khơng biểu kiểu hình khơng ảnh hưởng đến sức sống cá thể Cho hai cá thể dị hợp tử gen đem lai với thu F1 Kết luận sau nói cá thể kiểu hình màu tím đời F1? A kiểu gen qui định màu tím B kiểu gen dị hợp cặp, kiểu chiếm tỉ lệ 1/32 C kiểu gen đồng hợp D kiểu gen dị hợp hai cặp gen III Vận dụng Câu 36 Một cá thể lồi động vật NST 2n = 12 Khi quan sát trình giảm phân 2000 tế bào sinh tinh, người ta thấy 20 tế bào cặp NST số khơng phân ly giảm phân I, kiện khác Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word giảm phân diễn bình thường; tế bào lại giảm phân bình thường Loại giao tử NST chiếm tỷ lệ? A 40% B 80% C 99% D 49,5% Câu 37 Ở loài động vật bậc cao, tế bào sinh tinh giảm phân cho tinh trùng tế bào sinh tinh thể lồi kiểu gen AaBb giảm phân tạo giao tử Khơng đột biến xảy ra, tính theo lý thuyết tế bào giảm phân tạo loại giao tử tỷ lệ loại giao tử A 1/8 : 1/8 : 3/8 : 3/8 B 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 C 1/6 : 1/6 : 1/3 : 1/3 D 1/5 : 1/5 : 1/5 : 2/5 Câu 38 Ở loài động vật giao phối, hai cặp gen Aa Bb nằm NST thường khác Trong phép lai: (♀) AaBb x (♂) Aabb, trình giảm phân thể đực 30% số tế bào mang cặp NST chứa cặp gen Aa không phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường, cặp NST mang cặp gen Bb giảm phân bình thường Quá trình giảm phân bên thể diễn bình thường Theo lý thuyết, tổng số cá thể mang đột biến số lượng NST đời phép lai trên, số cá thể mang đột biến thể ba nhiễm chiếm tỉ lệ bao nhiêu? A 15% B 50% C 30% D 35% Câu 39 Ở loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa quy định cặp gen (Aa, Bb, Dd, Ee) Sự tương tác gen biểu thị sơ đồ sau: Khi đồng thời sắc tố đỏ sắc tố vàng hoa màu cam Khi khơng sắc tố đỏ vàng, hoa màu trắng Biết không xảy đột biến, biểu tính trạng màu sắc hoa khơng phụ thuộc vào điều kiện môi trường Cho phát biểu sau: (1) phép lai hoa đỏ dị hợp hai cặp gen với hoa vàng dị hợp hai cặp gen không cho hoa màu cam (2) 16 kiểu gen quy định kiểu hình hoa màu cam (3) Tính theo lý thuyết, đời phép lai hoa màu cam dị hợp tất cặp gen, hoa màu vàng xuất với tỉ lệ 27/256 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word (4) Tính theo lý thuyết, phép lai hoa màu đỏ đồng hợp cặp gen trội với hoa màu vàng đồng hợp hai cặp gen trội cho đời 100% hoa màu cam phát biểu đúng? A B C D IV Vận dụng cao Câu 40 Quan sát trình phân bào tế bào sinh tinh tế bào sinh trứng loài động vật (2n = 4) kính hiển vi với độ phóng đại nhau, người ta ghi nhận số kiện xảy hai tế bào sau: Biêt NST số chứa alen A, NST số 1’ chứa alen a; NST số chứa alen B, NST số 2’ chứa alen b đột biên xảy hai lần phân bào giảm phân Cho số phát biểu sau đây: (1) Tế bào X bị rối loạn giảm phân tế bào Y bị rối loạn giảm phân (2) Tế bào X không tạo giao tử bình thường (3) Tế bào Y tạo giao tử đột biên với tỉ lệ 1/2 (4) Tế bào X tạo hai loại giao tử ABb a (5) Nếu giao tử tạo từ hai tế bào thụ tinh với hình thành nên hợp tử với kiểu gen AaBbb aab Số phát biểu là: A B C D Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu Chọn đáp án A - Động vật bậc thấp hệ thần kinh cấu trúc đon giản, số luọng tế bào thần kinh thấp, nên khả học tập thấp, việc học lập rút kinh nghiệm khó khăn, thêm vào tuổi thọ chúng thường ngắn nên khơng nhiều thời gian cho việc học tập Do khả tiếp thu học khơng có; nhiều thời gian để học rút kinh nghiệm (do tuổi thọ ngắn) nên động vật sống tồn chủ yếu nhờ tập tính bẩm sinh - Người động vật hệ thần kinh phát triển thuận lợi cho việc học tập rút kinh nghiệm Tập tính ngày hoàn thiện việc học lập bổ sung ngày nhiều chiếm ưu so với phần bẩm sinh Ngồi ra, động vật hệ thần kinh phát triển thường tuổi thọ dài, đặc biệt giai đoạn sinh trưởng phát triển kéo dài cho phép động vật thành lập nhiều phản xạ điều kiện, hồn thiện lập tính phức tạp thích ứng với điều kiện sống biến động Câu Chọn đáp án D Kĩ thuật nuôi cấy tế bào in vitro tạo mô sẹo cho phép nhân nhanh giống trồng suất cao, chất lượng tốt thích nghi với điều kiện sinh thái định, chống chịu tốt với nhiều loại sâu bệnh, bảo tồn nguồn gen quý khỏi nguy tuyết chúng Phương pháp tạo biến dị cao mức bình thường sử dụng biến dị việc tạo giống trồng phương pháp chọn dòng tế bào xoma biến dị → Đáp án D Câu Chọn đáp án B Vai trò nguyên tố thể thực vật - Nito: thành phần protein, axit nucleic - Photpho: thành phần axit nucleic, ATP, coenzim - Kali: Hoạt hóa enzim, cân nước ion, mở khí khổng - Canxi: Thành phần thành tế bào màng tế bào, hoạt hóa enzim → Đáp án B Câu Chọn đáp án A - Tuyến giáp sản sinh hoocmon tiroxin - Tuyến yên sản sinh hoocmon sinh trưởng GH - Tinh hoàn sản sinh hoocmon testosterone - Buồng trứng sản sinh hoocmon ostrogen Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word → Đáp án A Câu Chọn đáp án C sở tế bào học tượng hoán vị gen: Do trao đổi chéo đoạn tương ứng nhiễm sắc tử (cromatit) không chị em cặp NST kép tương đồng kì đầu lần phân bào I giảm phân → Đáp án C Câu Chọn đáp án B Thể tam bội (3n): tế bào chứa số NST tăng gấp lần số đơn bội NST, hay NST tồn thành gồm hình dạng giống A Sai Đa bội lẻ (3n, 5n, …) thể khơng khả sinh sản hữu tính, sinh sản vơ tính C Sai Đó nhiễm sắc thể lưỡng bội D Sai NST tồn thành hình dạng giống → Đáp án B Câu Chọn đáp án C Ưu điểm sinh sản hữu tính: tổ hợp vật chất di truyền nên tạo nhiều biến dị tổ hợp cá thể → đa dạng di truyền hay đa dạng tính trạng cá thể → Đáp án C Câu Chọn đáp án A Phản xạ phản ứng trả lời kích thích thể từ mơi trường bên bên ngồi thể, thực thông qua hệ thần kinh → Đáp án A Câu Chọn đáp án D Operon cụm gen cấu trúc liên quan chức chung chế điều hòa → Đáp án D Câu 10 Chọn đáp án C Tắm nắng cho trẻ ánh sáng yếu (giàu tia tử ngoại) giúp đẩy mạnh trình hình thành xương trẻ Tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D Vitamin D vai trò chuyển hóa canxi để hình thành xương qua ảnh hưởng lên trình sinh trưởng phát triển trẻ Khi tắm cho trẻ nhỏ vào lúc ánh sáng mạnh chứa nhiều tia cực tím ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng phát triển trẻ Trang 10 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word → Đáp án C Câu 11 Chọn đáp án B Việc đoạn nhỏ NST khơng làm giảm sức sống ứng dụng cho việc loại khỏi NST gen không mong muốn công tác chọn giống → Đáp án B Câu 12 Chọn đáp án A Đối với người trưởng thành (bình thường) chu kì tim gồm pha (pha co tâm nhĩ, pha co tâm thất pha dãn chung) với tổng thời gian chu kì tim 0,8s Trong đó: - Pha co tâm nhĩ 0,1s - Pha co tâm thất: 0,3s - Pha giãn chung: 0,4s → Đáp án A Câu 13 Chọn đáp án A (1)(4) Đúng Ở sinh vật nhân sơ mARN sau phiên mã trực tiếp dùng làm khn để tổng hợp protein, mARN sinh vật nhân thực sau phiên mã phải cắt bỏ Intron nối Exon lại với thành mARN trưởng thành (2)(3) tế bào nhân thực tế bào nhân sơ giống → Đáp án A Câu 14 Chọn đáp án A Ứng động khơng sinh trưởng kiểu ứng động khơng sinh trưởng dãn dài tế bào thực vật Ứng động sinh trưởng kiểu ứng động, đó, tế bào hai phía đối diện quan tốc độ sinh trưởng khác tác động kích thích khơng địnhh hướng tác nhân ngoại cảnh - Phản ứng hoa mười nở vào buổi sáng lúc ánh nắng nhiệt độ 200C ứng động sinh trưởng - Phản ứng đóng mở khí khổng biến động hàm lượng nước tế bào khí khổng ứng động không sinh trưởng - Phản ứng cụp trinh nữ sức trương nửa chỗ phình bị giảm nước di chuyển vào mô bên cạnh ứng động không sinh trưởng - Lá họ Đậu xòa kích thích, cụp lại ngủ theo cường độ ánh sáng nhiệt độ ứng động sinh trưởng - Chồi ngủ bàng điều kiện khí hậu bất lợi mùa đông lạnh, tuyết rơi nhiệt độ thấp kéo dài, ánh sáng, rụng hết Sự trao đổi chất chồi ngủ diễn chậm yếu tố: hô hấp yếu, hàm lượng Trang 11 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word nước thường nhỏ 10%, đời sống chồi dạng tiềm ẩn, đánh thức nhiệt độ, hóa chất, hooc mơn kích thích sinh trưởng kiểu ứng động sinh trưởng → Đáp án A Câu 15 Chọn đáp án D Đột biến gen biến đổi cấu trúc gen liên quan đến một vài cặp nucleotit Đột biến gen không làm thay đổi vị trí gen nhiễm sắc thể mà đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể làm thay đổi vị trí gen nhiễm sắc thể → Đáp án D Câu 16 Chọn đáp án C Trên sợi thần kinh khơng màng miêlin, xung thần kinh lan truyền liên tục từ vùng sang vùng khác kề bên - Trên sợi thần kinh màng miêlin (bản chất photpho lipit cách điện), bao bọc không liên tục, bao miêlin eo Ranvie Xung thần kinh lan truyền theo cách nhảy cóc, màng bao miêlin tính cách điện nên khơng khử cực đảo cực vùng bao miêlin nên phân cực, đảo phân cực tái phân cực liên tiếp từ eo Ranvie sang eo Ranvie khác → Đáp án C Câu 17 Chọn đáp án B Thường biến biến đổi kiểu hình kiểu gen, phát sinh đời cá thể ảnh hưởng môi trường, không biến đổi kiểu gen (1) Màu hoa cẩm cầu thường biến Do ảnh hưởng độ pH đất làm thay đổi màu sắc hoa cẩm cầu (2) Màu sắc cá thể lồi bọ ngựa khơng phải thường biến Mà kiểu gen quy định màu sắc thân (3) Lơng lồi cáo Bắc cực thường biến Màu sắc lơng lồi cáo ảnh hưởng nhiệt độ tới biểu màu sắc lông cáo (4) Bệnh vừa phênikêtô niệu rối loại chuyển hóa thiếu enzyme nên dẫn đến thừa chất trước chuyển hóa lại thiếu chất cần chuyển hóa thành, dẫn đến phải đào thải chất thừa qua đường niệu biết sớm người mắc bệnh ta đặt chế độ ăn uống phù hợp cung cấp acid amin để tăng enzyme cần thiết ăn kiêng phù hợp → mắc bệnh trở bình thường → Thường biến (5) Không phải thường biến Do kiểu gen quy định kiểu hình vạn niên nên nhiều đốm vệt màu trắng xuất mặt xanh Trang 12 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word → (1) (3) (4) thường biến Câu 18 Chọn đáp án B A Đúng Sinh trưởng sơ cấp sinh trưởng theo chiều dài (hoặc cao) thân, rễ → Làm tăng kích thước chiều dài B Sai D Sinh trưởng sơ cấp diễn hoạt động mô phân sinh đỉnh C Đúng Đối tượng sinh trưởng sơ cấp mầm phần thân non mầm → Đáp án B Câu 19 Chọn đáp án D Vòng xoắn C = 90 → N = C.20 = 1800 Theo NSBS: A + G = 0,5 mà A = 0,2 → G = 0,5 – 0,2 = 0,3 → A = 0,2.1800 = 360 → G = 0,3.1800 = 540 → H = 2A + 3G = 2.360 + 3.540 = 2340 → Sau đột biến H giảm liên kết → Đột biến cặp A-T → Đáp án D Câu 20 Chọn đáp án D P: AaBb x AaBb F1: Cây cao, trắng A_bb = 3/4(A_).1/4(bb) = 3/16 Cây cao trắng đồng hợp = 1/4AA.1/4bb = 1/16 → Tỉ lệ cao trắng đồng hợp (AAbb) số cao trắng F1 là: 1/16 : 3/16 = 1/3 → Đáp án D Câu 21 Chọn đáp án A AaBbCcDd x AaBbCcDd = (Aa x Aa)(Bb x Bb)(Cc x Cc)(Dd x Dd) Trang 13 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word - Aa x Aa → A_ = 3/4 - Bb x Bb → bb = 3/4 - Cc x Cc → C_ = 3/4 - Dd x Dd → D_ = 3/4 → A_bbC_D_ = 3/4.1/4.3/4.3/4 = 27/256 → Đáp án A Câu 22 Chọn đáp án B Huyết áp áp lực máu tác dụng lên thành mạch Ở người già, mạch bị lão hóa, xơ vữa, dẫn đến thành mạch giảm tính đàn hồi, trở nên xơ cứng hơn, tăng tích lũy mỡ máu cao dẫn đến xơ mỡ động mạch, hẹp lòng mạch, đặc biệt mạch não; huyết áp cao dễ gây vỡ mạch máu gây xuất huyết não → Đáp án B Câu 23 Chọn đáp án A Con nhóm máu O kiểu gen đồng hợp IOIO, nhận alen IO từ bố mẹ → Bố mẹ mang kiểu gen dị hợp: IAIO x IBIO → Đáp án A Câu 24 Chọn đáp án D Kết phép lai thuận nghịch khác nhau, đời biểu kiểu hình giống mẹ đặc điểm di truyền ngồi nhân Quy luật Menđen, tương tác gen, hoán vị gen đời kiểu hình giống bố mẹ, hay phân tính khác bố mẹ tạo biến dị tổ hợp → Đáp án D Câu 25 Chọn đáp án B Đột biến dịch khung: Đột biến thêm bớt nucleotit gây hậu trình tự polipeptit kể từ điểm đột biến kết thúc theo khung Đột biến tạo trình tự axit amin kể từ điểm đột biến kết thúc khác với trình tự axit amin gốc Đột biến dịch khung gây hoàn toàn cấu trúc chức protein bình thường → Đáp án B Câu 26 Chọn đáp án C Trang 14 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Khi M m nhân đơi liên tiếp lần số nucleotit tự mà môi trường nội bào cung cấp cho gen m so với gen M 28 nucleotit Ta có: N(M).(23 – 1) = N(m).(23 – 1) + 28 → N(M).(23 – 1) = N(m).(23 – 1) + 4.(23 – 1) → N(M) = N(m) + → Gen m gen M cặp nu → Đáp án C Câu 27 Chọn đáp án B (1) Đúng Đột biến gen xảy cấp độ di truyền phân tử, thường tính thuận nghịch (đột biến gen trội đột biến gen lặn) thường hại vơ hại lợi (2) Sai Đột biến gen biến đổi nhỏ cấu trúc gen Những biến đổi thường liên quan đến cặp nucleotit (đột biến điểm) số cặp nucleotit Không làm thay đổi số lượng gen nhiễm sắc thể (3) Sai Đột biến gen không làm nhiều phân tử ADN mà làm biến đổi cấu trúc gen một vài nucleotit (4) Đúng Đột biến gen làm biến đổi cấu trúc gen từ làm xuất alen so với quần theerban đầu → (1) (4) → Đáp án B Câu 28 Chọn đáp án D (1) enzim ADN polimeraza Ở mạch đầu 5’P phía ngồi việc tổng hợp phức tạp mạch đầu 3’ thực từ chạc ba nhân đơi hướng ngồi để đảm bảo hướng nhân đôi ADN theo chiều 5’ – 3’ Khi mạch kép tách gần chạc ba nhân đơi, ARN mồi tổng hợp khoảng 10 nucleotit trình tự bổ sung với mạch khuôn, ADN polimeraza nối theo ARN mồi, theo hướng ngược với chạc ba nhân đôi, tổng hợp đoạn ngắn okazaki (1000 – 2000 nucleotit) → Đáp án D Câu 29 Chọn đáp án D P: AaBbDd x AaBbDd Dòng gen trội gồm AABBdd, aaBBDD, AabbDD Trang 15 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word → Đáp án D Câu 30 Chọn đáp án A Ab/aB Dd Xét Ab/aB với f = 30% tạo Ab = aB = 35% AB = ab = 15% Xét Dd tạo D = d = 50% → AB D = 15%.50% = 7,5% → aBd = 35%.50% = 17,5% → Đáp án A Câu 31 Chọn đáp án D P: AaBbCcDdEe x AaBbCcDdEE Xét cặp tính trạng: Aa x Aa → A_ = 3/4 Bb x Bb → bb = 1/4 Cc x Cc → C_ = 3/4 Dd x Dd → D_ = 3/4 Ee x EE → E_ = → A_bbC_D_E_ = 3/4.1/4.3/4.3/4.1 = 27/256 → Đáp án D Câu 32 Chọn đáp án B Vì tính trạng màu lơng mèo gen liên kết với giới tính X nên mèo bình thường tam thể mèo P: XDXd x XdY Gp: XDXd | Xd; Y F1: XDXd : XDY : XdXd : XdY Trang 16 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word tam thể : đực đen : vàng : đực vàng → Đáp án B Câu 33 Chọn đáp án C 11 đỏ : vàng → 11/12 đỏ : 1/12 vàng AAaa tạo loại giao tử 1/6 AA, 4/6 Aa, 1/6aa Aaaa tạo loại giao tử 1/2 Aa, 1/2 aa AAAa tạo loại giao tử 1/2AA, 1/2Aa Aa tạo loại giao tử 1/2A, 1/2a aaaa tạo giao tử a (1) AAaa x AAaa Kiểu hình vàng = 1/6aa 1/6aa = 1/36aaaa (2) AAaa x Aaaa Kiểu hình vàng = 1/6aa 1/2 aa = 1/12 aaaa (3) AAaa x Aa Kiểu hình vàng = 1/6aa 1/2 a = 1/12 aaa (4) Aaaa x Aaaa Kiểu hình vàng = 1/2 aa 1/2 aa = 1/4 aaaa (5) AAAa x aaaa Kiểu hình vàng = 1/2 aa 1/2 a = 1/4 aaa → (2) (3) với tỉ lệ 11 đỏ : vàng → Đáp án C Câu 34 Chọn đáp án C Quy ước: A: bình thường, a: bệnh máu khó đơng Bố bị bệnh kiểu gen XaY Mẹ bình thường kiểu gen XAX_ Con gái bị bệnh kiểu gen XaXa Vậy người gái nhận gen gây bệnh từ bố Xa gen gây bệnh từ mẹ Xa → Người mẹ bình thường kiểu gen xác XAXa Đáp án C Câu 35 Chọn đáp án C Hai cá thể dị hợp tử cặp gen lai với P: AaBbDd x AaBbDd F1: (1/4 AA, 2/4 Aa, 1/4 aa) (1/4 BB, 2/4 Bb, 1/4 bb) (1/4 DD, 2/4 Dd, 1/4 dd) Kiểu hình hoa tím F1 (A_bb ): (1/3 AA, 2/3 Aa)(bb)(1/4 DD; 2/4 Dd; 1/4dd) Trang 17 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word 1/12 AabbDD, 2/12 AabbDd, 1/12 AAbbdd, 2/12 AabbDD, 4/12 AabbDd, 2/12 Aabbdd Vì trạng thái đồng hợp lặn (dd) gây chết tất cá thể đồng hợp tử máu tím nên kiểu gen AAbbdd chết Ta kiểu gen: 1/11 AAbbDD, 2/11 AAbbDd, 2/11 AabbDD, 4/11 AabbDd, 2/11 Aabbdd A Sai kiểu gen quy định hoa tím: AAbbDD, AAbbDd, AabbDD, AabbDd, Aabbdd B Sai kiểu gen dị hợp cặp (AAbbDd, AabbDD, Aabbdd), kiểu chiếm 2/11 C Đúng kiểu gen đồng hợp AAbbDD D Sai kiểu gen dị hợp hai cặp gen (AabbDd) Câu 36 Chọn đáp án C 2n = 12 → n = 2000 tế bào sinh tinh giảm phân cho 4.2000 = 8000 giao tử 20 tế bào rối loại phân li tạo 20.4 = 80 giao tử khơng bình thường 40 giao tử (n + 1) 40 giao tử (n  1) → Tỉ lệ loại giao tử khơng bình thường 80/8000 = 1% → Tỉ lệ loại giao tử bình thường n = – 1% = 99% Câu 37 Chọn đáp án C Một tế bào sinh tinh giảm phân cho tinh trùng loại Ba tế bào sinh tinh giảm phân cho 12 tinh trùng AaBb loại tinh trùng AB, aB, Ab, ab Trường hợp Tế bào tinh trùng số cho tinh trùng loại AB, tinh trùng loại ab Tế bào tinh trùng số cho tinh trùng loại AB, tinh trùng loại ab Tế bào tinh trùng số cho tinh trùng loại aB, tinh trùng loại Ab → Tỷ lệ loại giao tử 4/12 AB, 4/12 ab, 2/12 Ab, 2/12 aB hay 1/6 : 1/6 : 1/3 : 1/3 Tương tự trường hợp khác → Đáp án C Câu 38 Chọn đáp án A Quá trình giảm phân thể đực + 30% số tế bào mang cặp NST chứa cặp gen Aa không phân li giảm phân I tạo 15% (Aa), 15% (O) Trang 18 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word + 70% số tế bào mang cặp NST chứa cặp gen Aa giảm phân bình thường tạo 35% (A), 35% (a) P: (♂) AaBb x (♀) Aabb → Số cá thể mang đột biến thể ba nhiễm (2n + 1) = (7,5% AaB + 7,5% Aab).(50%Ab + 50%ab) = 15% → Đáp án A Câu 39 Chọn đáp án A Quy ước: A_B_D_E_: Hoa màu cam A_B_D_ee; A_B_dd_EE; A_B_ddee: Hoa màu đỏ A_bbD_E_; aaB_D_E_; aabbD_E_: Hoa màu vàng Còn lại màu trắng (1) Các hoa đỏ dị hợp hai cặp gen AaBb (DDee, ddEE, ddee); (AaBB, AABb)(Ddee, ddEe) Vàng dị hợp cặp gen: (AAbb, aaBB, aabb) DdEe; (Aabb, aaBb)(DdEE, DDEe) Vì hoa đỏ phải alen A B kiểu gen hoa vàng phải alen D, E kiểu gen nên tất phép lai tạo kiểu hình màu cam A_B_D_E_ → sai (2) Kiểu gen quy định kiểu hình màu cam (A_B_D_E_) = 2.2.2.2 = 16 → (3) AaBbDdEe x AaBbDdEe → Kiểu hình hoa vàng (aa D_E_) = 0,25.1.0,75.0,75 = 9/64 ( bbD_E_) = 1.0,25.0,75.0,75 = 9/64 → Tổng Hoa vàng = 9/32 → sai (4) Ví dụ phép lai: AaBBDDee x AabbDDEe → sai → (2) Đáp án A Câu 40 Chọn đáp án D 2n = 4, kg AaBb Trang 19 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Đúng Tb X trạng thái 2n kép xếp thành hàng mặt phẳng xích đạo phân li cực Tb Y trạng thái đơn kép xếp thành hàng mặt phẳng xích đạo phân li cực Đúng TB X (AaaaBBbb nhân đơi kì TG) rối loại gp I, phân li thành giao tử aa, AABBbb, kết thúc giảm phân tạo giao tử Oa, Abb Đúng Tế bào Y giảm phân I kg AAaaBBbb phân li thành aabb AABB Rối loạn giảm phân II tế bào kg AABB thành loại giao tử OB AAB Tế bào kiểu gen aabb giảm phân bình thường tạo loại giao tử ab ⇒ Xác suất giao tử mang đột biến ½ Đúng Giải thích ý Sai X giao tử: a, Abb Y giao tử: B, AAB, ab ⇒ aB, ABBb, AaaB, aab, AAABBb, AaBbb Tế bào sinh trứng cho trứng nên hợp tử từ tế bào → Đáp án D Trang 20 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word ... đáp án C 11 đỏ : vàng → 11 /12 đỏ : 1/ 12 vàng AAaa tạo loại giao tử 1/ 6 AA, 4/6 Aa, 1/ 6aa Aaaa tạo loại giao tử 1/ 2 Aa, 1/ 2 aa AAAa tạo loại giao tử 1/ 2AA, 1/ 2Aa Aa tạo loại giao tử 1/ 2A, 1/ 2a aaaa... phân tạo loại giao tử tỷ lệ loại giao tử A 1/ 8 : 1/ 8 : 3/8 : 3/8 B 1/ 4 : 1/ 4 : 1/ 4 : 1/ 4 C 1/ 6 : 1/ 6 : 1/ 3 : 1/ 3 D 1/ 5 : 1/ 5 : 1/ 5 : 2/5 Câu 38 Ở loài động vật giao phối, hai cặp gen Aa Bb nằm... gen AAbbdd chết Ta có kiểu gen: 1/ 11 AAbbDD, 2 /11 AAbbDd, 2 /11 AabbDD, 4 /11 AabbDd, 2 /11 Aabbdd A Sai Có kiểu gen quy định hoa tím: AAbbDD, AAbbDd, AabbDD, AabbDd, Aabbdd B Sai Có kiểu gen dị hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: 20 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn sinh học THPT ngô gia tự vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết , 20 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn sinh học THPT ngô gia tự vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay