19 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn sinh học THPT đồng đậu vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết

10 35 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 13:58

Đề thi thử THPT Đồng Đậu - Vĩnh Phúc - Lần - Năm 2018 I Nhận biết Câu Phi tôcrôm loại prôtêin hấp thụ ánh sáng tồn dạng: A ánh sáng vàng xanh tím B ánh sáng lục đỏ C ánh sáng đỏ xanh tím D ánh sáng đỏ đỏ xa Câu Rễ cạn hấp thụ chất nào? A Nước chất dinh dưỡng B Nước chất khí C Nước ion khống D O2 chất dinh dưỡng hòa tan nước Câu Sinh vật nhân sơ điều hòa operon chủ yếu diễn giai đoạn A sau dịch mã B trước phiên mã C phiên mã D dịch mã C thể (2n – 1) D Thể tam bội (3n) Câu Hội chứng tơcnơ người thuộc dạng A Thể ba (2n + 1) B Thể bốn (2n + 2) Câu Hệ tuần hoàn động vật cấu tạo từ phận: A máu dịch mô B hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu C tim, hệ mạch, dịch tuần hoàn D Tim, động mạch, tĩnh mạch, mao mạch Câu Trong mức cấu trúc siêu hiể vi Nhiễm sắc thể sinh vật nhân thực, sợi chất nhiễm sắc đường kính A 300nm B 30nm C 700nm D 11nm Câu Loại ARN mang ba mã (codon) hay dùng làm khuôn để tổng hợp nên phân tử protein A rARN B ARN virut C tARN D mARN Câu Ứng động trinh nữ va chạm kiểu: A quang ứng động B ứng động không sinh trưởng C điện ứng động D ứng động sinh trưởng Câu Hiện tượng tăng hoạt tính enzim amilaza đại mạch tượng sau đây: A Đảo đoạn NST B Thừa nhiễm sắc thể C Lặp đoạn nhiễm sắc thể D Khuyết nhiễm sắc thể Câu 10 Ếch loài: A Thụ tinh B thụ tinh chéo C Thụ tinh D tự thụ tinh Câu 11 Gen gì? A đoạn ADN mang thơng tin mã hóa cho chuỗi polipeptit hay phân tử ARN Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word B đoạn ADN ARN mang thơng tin mã hóa cho chuỗi polipeptit C đoạn phân tử mARN mang thơng tin mã hóa cho chuỗi polipeptit hay phân tử ARN D phân tử ADN mang thơng tin mã hóa cho chuỗi polipeptit phân tử ARN Câu 12 Hoocmon Ơstrôgen do: A buồng trứng tiết B tinh hoàn tiết C tuyến yên tiết D tuyến giáp tiết Câu 13 Những dạng đột biến gen là: A Mất, thêm, thay cặp nucleotit B Mất cặp nhiễm sắc thể C Thêm cặp nhiễm sắc thể D Mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn Câu 14 Nếu tuyến yên sản sinh quá nhiều hoocmon sinh trưởng giai đoạn trẻ em dẫn đến hậu quả: A Người bé nhỏ khổng lồ B Các đặc điểm sinh dục nam phát triển C Các đặc điểm sinh dục phụ nữ phát triển D Chậm lớn ngừng lớn, trí tuệ Câu 15 Cây non mọc thẳng, khỏe, xanh lục điều kiện chiếu sáng nào? A Chiếu sáng từ ba hướng B Chiếu sáng từ hướng C Chiếu sáng từ hai hướng D Chiếu sáng từ nhiều hướng Câu 16 Một phân tử mARN chứa loại Nucleotit A, U, X Nhóm ba mạch bổ sung gen phiên mã mARN nói trên? A AAG, GTT, TXX, XAA B ATX, TAG, GAX, GAA C AAA, XXA, TAA, TXX D TAG, GAA, ATA, ATG Câu 17 Trong chế điều hòa hoạt động gen operon Lac, mơi trường lactozo, phát biểu sau khơng đúng? A Q trình dịch mã thực tổng hợp enzim tương ứng để phân giải Lactozo B protein ức chế vào vùng vận hành nên vùng khởi động bắt đầu hoạt động C Vùng mã hóa tiến hành phiên mã D Gen điều hòa tổng hợp protein ức chế II Thơng hiểu Câu 18 mã ba mã hóa cho loại axit amin? A 64 B 61 C 20 D 16 Câu 19 Cần phải cắt bỏ hết cành ghép vì: A Để tập trung nước ni cành ghép B Loại bỏ sâu bệnh Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word C Để tránh gió, mưa làm lay cành ghép D Để tiết kiệm nguồn chất dinh dưỡng cung cấp cho Câu 20 Vì phổi thú hiệu trao đổi khí ưu phổi bò sát lưỡng cư? A Vì phổi thú cấu trúc phức tạp B Vì phổi thú khối lượng lớn C Vì phổi thú nhiều phế nang, diện tích bè mặt trao đổi khí lớn D Vì phổi thú kích thước lớn Câu 21 Ở sinh vật nhân sơ nhiều đột biến gen thay cặp nucleotit thường đột biến trung tính? A Do tính đặc hiệu mã di truyền B Do tính chất phổ biến mã di truyền C Do tính thối hóa mã di truyền nên thay đổi mã ba mã hóa cho loại axit amin D Do tính thối hóa mã di truyền, đột biến không làm biến đổi ba thành ba khác Câu 22 Một nhiễm sắc thể đoạn khác xếp theo trình tự ABCDEG.HKM bị đột biến Nhiễm sắc thể đột biến trình tự ABDEG.HKM Dạng đột biến A thường làm thay đổi số nhóm gen liên kết loài B thường làm xuất nhiều gen quần thể C thường làm tăng giảm cường độ biểu tính trạng D thường gây chết cho thể mang nhiễm sắc thể đột biến Câu 23 Q trình tự nhân đơi ADN đặc điểm: (1) Diễn nhân, kì trung gian trình phân bào (2) Diễn theo nguyên tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo tồn (3) Cả hai mạch đơn làm khn để tổng hợp mạch (4) Đoạn okazaki tổng hợp theo chiều 5’ → 3’ (5) Khi phân tử ADN tự nhân đôi mạc tổng hợp kéo dài liên tục với phát triển chạc chữ Y (6) Qua lần nhân đơi tạo hai ADN cấu trúc giống ADN mẹ Phương án là: A 1, 2, 4, 5, B 1, 3, 4, 5, C 1, 2, 3, 4, D 1, 2, 3, 4, Câu 24 Sự không phân ly cặp nhiễm sắc thể tương đồng tế bào sinh dưỡng Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A dẫn tới thể dòng tế bào bình thường dòng mang đột biến B tế bào sinh dưỡng mang đột biến C dẫn tới tất tế bào thể mang đột biến D quan sinh dục mang đột biến Câu 25 Một gen sinh vật nhân sơ thực nhân đôi người ta đếm 70 đoạn okazaki Số đoạn mồi cần tổng hợp là: A 72 B 71 C 70 D 73 Câu 26 Một phân tử mARN chiều dài 4080Å Số liên kết hóa trị nucleotit mARN là: A 2399 B 2400 C 1199 D 1200 Câu 27 Một phân tử ADN khối lượng phân tử 900000đvC, A chiếm 20% Số liên kết hidro gen là: A 3600 B 150 C 3900 D 1800 Câu 28 Một phân tử protein hồn chỉnh 298 axit amin Chiều dài protein là: A 1013,2Å B 5100Å C 900Å D 894Å Câu 29 Cà độc dược 2n = 24 thể đột biến cặp NST số bị đoạn, giảm phân NST phân li bình thường số loại giao tử tạo giao tử khơng mang NST đột biến tỉ lệ? A 1/2 B 1/1024 C 1/4 D 1/24 Câu 30 Gen A bị đột biến thành gen a Chiều dài gen a ngắn chiều dài gen A 10,2Å Dạng đột biến xảy là: A Mất cặp nucleotit B Mất cặp nucleotit C Mất nucleotit D Mất 12 nucleotit Câu 31 Một phân tử mARN nhân tạo chứa loại Nucleotit A, G Số ba tối đa tạo là: A B C D Câu 32 Một tế bào sinh dưỡng thể ba kì sau nguyên phân, người ta đếm 46 nhiễm sắc thể Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội bình thường lồi A 2n = 42 B 2n = 46 C 2n = 24 D 2n = 22 Câu 33 Một gen 3600 liên kết hidro bị đột biến thêm cặp A-T cặp G-X Số liên kết hidro gen sau đột biến là: A 3598 B 3605 C 3595 D 3602 Câu 34 Ở loài sinh vật, xét tế bào sinh tính hai cặp nhiễm sắc thể kí hiệu Aa Bb Khi tế bào giảm phân hình thành giao tử, giảm phân I cặp Aa phân li bình thường, cặp Bb khơng phân li; giảm phân II diễn bình thường Các loại giao tử tạo từ tế bào sinh tinh Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A AaB, Aab, B, b B AB, ab, Ab, aB C AAB, AAb, aaB, aab, B, b D ABB, aBB, abb, Abb, A, a Câu 35 Một gen chiều dài 3468Å 30% số nucleotit thuộc loại guanin Sau bị đột biến điểm, gen chứa 2651 liên kết hidro Kết xác định dạng đột biến gen xảy là: A Thêm cặp G-X B Mất cặp A-T C Thay cặp A-T cặp T-A D Thay cặp G-X cặp A-T Câu 36 Ở lồi sinh vật 2n = 24 Thể tam nhiễm nhiễm sắc thể? A 36 B 37 C 24 D 25 Câu 37 Một phân tử mARN bình thường tỉ lệ A : U : X : X = : : : chiều dài 5100Å Nếu gen tọa phân tử mARN bị đột biến cặp G-X số lượng nucleotit loại gen sau đột biến bằng: A A = T = 900; G = X = 599 B A = T = 1000; G = X = 499 C A = T = 600; G = X = 899 D A = T = 500; G = X = 999 Câu 38 Cho biết đon mã hóa axit amin tương ứng sau: GGG – Gly; XXX – Pro; GXU – Ala; XGA – Arg; UXG – Ser; AGX – Ser Một đoạn mạch gốc gen vi khuẩn trình tự nucleotit 5’ AGXAGXXXXGGG3’ Nếu đoạn mạch gốc mang thơng tin mã hóa cho đoạn pơlipeptit axit amin trình tự axit amin A Ser-Ala-Gly-Pro B Pro-Gly-Ser-Ala C Gly-Pro-Ser-Arg D Ser-Arg-Pro-Gly Câu 39 Một gen dài 0,408 micrômet tỉ lệ loại nuclêơtit Phân tử mARN gen tổng hợp chứa 35% uraxin 30% guanin Số lượng loại ribônuclêôtit phân tử mARN là: A rU = 420, rA = 180, rG = 360, rX = 240 B rU = 180, rA = 420, rG = 240, rX = 360 C rU = 840, rA = 360, rG = 720, rX = 480 D rU = 360, rA = 840, rG = 480, rX = 720 Câu 40 phân tử ADN nhân đôi số lần tổng hợp 124 mạch polinucleotit lấy nguyên liệu hồn tồn từ mơi trường nội bào Số lần tự nhân đôi phân tử ADN là: A B C D Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu Chọn đáp án D Phitôcrôm sắc tố enzim chồi mầm chóp mầm, tồn hai dạng: hấp thu ánh sáng đỏ, bước sóng 660 nm, kí hiệu Pđ hấp thu ánh sáng đỏ xa, bước sóng 730 nm, kí hiệu Pđx dạng chuyển hóa lẫn nhau, chuyển hóa dạng thể độ dài ngày Câu Chọn đáp án C Rễ cạn hấp thụ nước ion khống chủ yếu qua miền lơng hút Câu Chọn đáp án C Sinh vật nhân sơ, q trình điều hòa operon chủ yếu diễn giai đoạn phiên mã → Đáp án C Câu Chọn đáp án C Hội chứng Tơcnơ hội chứng mà NST dạng OX → Cặp NST giới tính → Đây dạng đột biến thể Câu Chọn đáp án C Cấu tạo hệ tuần hoàn: Gồm biện pháp: - Dịch tuần hoàn: máu hỗn hợp máu dịch mơ, hòa tan chất dinh dưỡng chất khí → vận chuyển chất từ quan sang quan khác đáp ứng cho hoạt động sống thể - Tim: hút đẩy máu hệ mạch → máu tuần hoàn liên tục hệ mạch - Hệ thống mạch máu: + Động mạch: Dẫn máu từ tim đến mao mạch tế bào + Mao mạch: Dẫn máu từ động mạch với tĩnh mạch + Tĩnh mạch: Dẫn máu từ mao mạch tim Câu Chọn đáp án B Câu Chọn đáp án D mARN chứa ba mã sao, dùng làm khuôn để tổng hợp nên phân tử protein tARN mang ba đối mã đến khớp với ba mã trình dịch mã → Đáp án D Câu Chọn đáp án B Ứng động trinh nữ ứng động sức trương nước, thuộc ứng động khơng sinh trưởng khơng liên quan đến phân chia tế bào Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu Chọn đáp án C Dạng đột biến làm tăng hoạt tính enzim amilaza đột biến lặp đoạn, làm cho lượng sản phẩm (enzim amilaza) tổng hợp nhiều Câu 10 Chọn đáp án C Thụ tinh ếch thụ tinh Vì ếch đẻ trứng mơi trường nước, ếch đực xuất tinh trùng lên trứng Trứng ếch thụ tinh bên thể Câu 11 Chọn đáp án A Gen đoạn phân tử ADN mang thông tin mã hóa cho sản phẩm xác định (1 chuỗi pơlipeptit hay phân tử ARN) Ví dụ: Gen hemơglơbin anpha (Hb α) gen mã hóa chuỗi polipeptit α góp phần tạo nên prơtêin Hb tế bào hồng cầu; gen tARN mã hóa phân tử tARN… Câu 12 Chọn đáp án A Hooc môn Ơstrôgen buồng trứng sinh ra, Teslostêrơn tinh hồn tiết ra, Tiroxin tuyết giáp tiết Câu 13 Chọn đáp án A Đột biến gen biến đổi cấu trúc gen liên quan tới hay số cặp nucleotit Đột biến gen gồm loại: + Mất thêm cặp nucleotit + Thay cặp nucleotit + Đảo vị trí cặp nucleotit → Đáp án A Câu 14 Chọn đáp án A Nếu hoocmon sinh trưởng tiết bình thường vào giai đoạn trẻ em lỡn dẫn đến phân chia tế bào, giảm số lượng kích thước tế bào, giảm số lượng kích thước tế bào, làm trẻ em chậm lớn ngừng lớn Ngược lại, hoocmon tiết q nhiều trẻ em tăng cường phân chia tế bào (do tăng tổng hợp protein phát triển xương), kết phát triển mức trở thành người khổng lồ → Đáp án A Câu 15 Chọn đáp án D Cây non mọc thẳng, khỏe, xanh lục điều kiện chiếu sáng từ nhiều hướng Câu 16 Chọn đáp án C Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word phân tử mARN chứa loại nucleotit A, U, X chứng tỏ mạch mã gốc gen chứa loại nucleotit: T, A, G → Mạch bổ sung gen chứa loại Nu: A, T, X (không chứa G) → Chỉ C Câu 17 Chọn đáp án B Khi mơi trường lactose: Lactose đóng vai trò chất cảm ứng Chất cảm ứng liên kết với prôtêin ức chế làm prôtêin ức chế thay đổi cấu hình khơng gian trở nên bất hoạt (khơng hoạt động) Prôtêin ức chế bám vào gen huy O, gen huy hoạt động bình thường điều khiển Z, Y, A thực phiên mã dịch mã Câu 18 Chọn đáp án B Từ loại nucleotit mARN hình thành nên 43 = 64 ba Trong 64 ba ba làm nhiệm vụ kết thúc, khơng mã hóa axit amin Vậy số ba mã hóa axit amin là: 64 – = 61 → Đáp án B Câu 19 Chọn đáp án A Phải cắt bỏ hết cành ghép để giảm nước qua đường nước, nhằm tập trung nước ni tế bào ghép, tế bào mô phân sinh đảm bảo Câu 20 Chọn đáp án C Chim thú động vật nhiệt (đẳng nhiệt) hoạt động nhiều nên phổi phát triển nhiều phế nang nên bề mặt trao đổi khí lớn Riêng chim thêm hệ thống túi khí làm tăng hiệu trao đổi khí Câu 21 Chọn đáp án C Nếu đột biến xảy nucleotit thứ ba khơng làm thay đổi chuỗi polipeptit so với chuỗi polipeptit ban đầu tính thối hóa mã di truyền → Đáp án C Câu 22 Chọn đáp án D ABCDEG.HKM sau đột biến thành ABDEG.HKM → Đột biến đoạn (Mất đoạn C) Đột biến làm gen thể đột biến → thường gây chết cho thể mang NST đột biến Câu 23 Chọn đáp án C Trong đặc điểm trên: Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word sai Khi phân tử ADN tự nhân đơi mạch gốc chiều 3’ → 5’, trình kéo dài chuỗi diễn liên tục Còn mạch gốc chiều 5’ → 3’ trình kéo dài chuỗi diễn gián đoạn theo đoạn Okazaki Câu 24 Chọn đáp án A Câu 25 Chọn đáp án B Số đoạn mồi = Số đoạn okazaki + = 70 + = 71 đoạn mồi Câu 26 Chọn đáp án A Phân tử mARN chiều dài 4080Å nên số nucleotit 4080 : 3,4 = 1200 Nu Số liên kết hóa trị mARN là: 1200.2 – = 2399 Câu 27 Chọn đáp án C Phân tử ADN khối lượng 900000đvC → Tổng số nucleotit gen là: 900000 : 300 = 3000 Nu A = 20% → A = 20%.3000 = 600 Nu G = X = (3000 : 2) – 600 = 900 Nu Số liên kết hidro gen là: 2A + 3G = 2.600 + 3.900 = 3900 Nu Câu 28 Chọn đáp án D Một phân tử protein hồn chỉnh 298 axit amin → Chiều dài protein là: 298 = 894Å (1 axit amin dài 3Å) Câu 29 Chọn đáp án A NST số giảm phân tạo giao tử: 1/2 bình thường, 1/2 đột biến Các NST khác giảm phân bình thường tạo giao tử bình thường → Một thể đột biến cặp NST số bị đoạn, giảm phân NST phân li bình thường số loại giao tử tạo giao tử khơng mang NST đột biến tỉ lệ: ½ Câu 30 Chọn đáp án B Câu 31 Chọn đáp án A Số ba tối đa tạo từ loại A, G là: 23 = ba Câu 32 Chọn đáp án D Tế bào thể ba dạng 2n + Tế bào sinh dưỡng thể ba kì sau nguyên phân, người ta đếm 46 nhiễm sắc thể nên 2.(2n + 1) = 46 → 2n = 22 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word → Đáp án D Câu 33 Chọn đáp án B A liên kết với T liên kết hidro, G liên kết với X liên kết hidro Đột biến thêm cặp A-T cặp G-X làm tăng so với gen ban đầu + = liên kết Một gen 3600 liên kết hidro bị đột biến thêm cặp A-T cặp G-X Số liên kết hidro gen sau đột biến là: 3600 + = 3605 liên kết Câu 34 Chọn đáp án A Cặp Bb giảm phân bình thường cho giao tử B, b Cặp Aa không phân li giảm phân I cho giao tử Aa, O Các loại giao tử tạo từ tế bào sinh tinh là: (Aa, O)(B, b) hay AaB, Aab, B, b Câu 35 Chọn đáp án D Câu 36 Chọn đáp án D Thể tam nhiễm dạng 2n + = 24 = = 25 NST → Đáp án D Câu 37 Chọn đáp án B Câu 38 Chọn đáp án B Mạch gốc gen 5’AGXAGXXXXGGG3’ viết đảo lại mạch gốc thành: 3’GGGXXXXGAXGA5’ - Mạch ARN tương ứng là: 5’XXXGGGGXUGXU3’ - Trong trình dịch mã, ba mARN quy định aa chuỗi polipeptit Trình tự ba mARN 5’XXXGGGGXUGXU3’ Trình tự aa tương ứng Pro – Gly – Ala – Ala Câu 39 Chọn đáp án A Câu 40 Chọn đáp án D Trang 10 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word ... 3600 B 15 0 C 3900 D 18 00 Câu 28 Một phân tử protein hồn chỉnh có 298 axit amin Chi u dài protein là: A 10 13,2Å B 510 0Å C 900Å D 894Å Câu 29 Cà độc dược có 2n = 24 Có thể đột biến cặp NST số có bị... 72 B 71 C 70 D 73 Câu 26 Một phân tử mARN có chi u dài 4080Å Số liên kết hóa trị nucleotit mARN là: A 2399 B 2400 C 11 99 D 12 00 Câu 27 Một phân tử ADN có khối lượng phân tử 900000đvC, A chi m... C 1, 2, 3, 4, D 1, 2, 3, 4, Câu 24 Sự không phân ly cặp nhiễm sắc thể tương đồng tế bào sinh dưỡng Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word
- Xem thêm -

Xem thêm: 19 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn sinh học THPT đồng đậu vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết , 19 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn sinh học THPT đồng đậu vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay