37 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn sinh học THPT bình xuyên vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết

10 26 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 13:56

Đề KSCL THPT Bình Xuyên - Vĩnh Phúc - Lần - Năm 2018 I Nhận biết Câu Thể đột biến A cá thể mang đột biến biểu kiểu hình thể B tập hợp kiểu gen tế bào thể bị đột biến C tập hợp dạng đột biến thể D tập hợp phân tử ADN bị đột biến Câu Đột biến giao tử đột biến phát sinh A trình nguyên phân tế bào sinh dưỡng B trình giảm phân tế bào sinh dục C giai đoạn phân hố tế bào thành mơ D phôi Câu Đối tượng thực vật Menđen nghiên cứu di truyền học là: A Cây mía B Cây hoa loa kèn C Cây rau rền D Cây đậu Hà lan Câu Quy luật di truyền phân li độc lập Men đen nghiên cứu về: A nhiều gen qui định tính trạng B cặp tính trạng tương phản C hai hay nhiều cặp tính trạng tương phản D gen quy định tính trạng nằm NST Câu Hiện tượng tiếp hợp dẫn đến trao đổi chéo cromatit cặp NST tương đồng diễn ở: A kì sau giảm phân B kì đầu giảm phân C kì đầu giảm phân D kì sau giảm phân Câu Nếu đột biến lệch bội xảy giai đoạn phát triển sớm hợp tử A tạo nên thể dị đa bội B toàn thể mang đột biến lệch bội C phần thể mang đột biến lệch bội hình thành thể khảm D tạo nên thể tứ bội Câu Điểm giống đột biến nhiễm sắc thể với đột biến gen A xảy điểm phân tử ADN B tác động cặp nuclêôtit gen C làm thay đổi cấu trúc di truyền tế bào D làm thay đổi số lượng nhiễm sắc thể Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu Operon là: A nhóm gen đoạn ADN liên quan chức năng, chung chế điều hòa B phân tử ADN chức định q trình điều hòa C Một đoạn phân tử ADN chứa gen liên quan đến tổng hợp nhiều loại protein chung promoter D đoạn phân tử axit nucleic chức điều hòa hoạt động gen cấu trúc Câu Trong chế điều hòa hoạt động Operon Lac, enzim ARN polimeraza thường xuyên phiên mã loại gen sau đây? A Gen cấu trúc A B Gen cấu trúc Z C Gen cấu trúc Y D Gen điều hòa Câu 10 Axit nucleic bao gồm: A loại ADN, mARN, tARN rARN B loại mARN, tARN rARN C Nhiều loại tùy thuộc vào bậc phân loại D loại ADN ARN Câu 11 Trong trình giảm phân hình thành giao tử, để alen locus phân ly đồng giao tử điều kiện phải đáp ứng: A Alen trội phải trội hoàn toàn B Số lượng cá thể lai phải lớn C Quá trình giảm phân bình thường D Bố mẹ phải chủng Câu 12 Gen khơng phân mảnh là: A vùng mã hóa khơng liên tục B đoạn mã hóa (Exon) xen kẽ đoạn khơng mã hóa (Intron) C vùng mã hóa liên tục D Tùy thuộc vào tác nhân mơi trường thời điểm mã hóa Câu 13 Đột biến cấu trúc NST sau không làm thay đổi nhóm gen liên kết: A Lặp đoạn B Đảo đoạn C Mất đoạn D Chuyển đoạn không tương hỗ Câu 14 Khi nói ARN, phát biểu sau sai? A ARN tham gia vào trình dịch mã B ARN cấu tạo loại nucleotit A, U, G, X C ARN tổng hợp dựa mạch gốc gen D Ở tế bào nhân thực, ARN tồn nhân tế bào Câu 15 Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (NST) sau làm giảm chiều dài NST? A Mất đoạn B Lặp đoạn Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word C Đảo đoạn D Chuyển đoạn NST Câu 16 Về cấu tạo, ADN prơtêin điểm chung là: A Các đơn phân liên kết với liên kết phơtphođieste B Đều đơn phân giống liên kết theo nguyên tắc bổ sung C Đều cấu tạo theo ngun tắc đa phân, tính đa dạng đặc thù D Đều thành phần nguyên tố hóa học giống Câu 17 Ở sinh vật nhân thực ba mở đầu phân tử mARN là: A 3’AGU5’ B 5’AUG 3’ C 3’UAX5’ D 3’AUG5’ Câu 18 Đơn vị bị biến đổi gen đột biến A số nu B số nuclêôxôm C số cặp nuclêôtit D số axit amin Câu 19 Ở ruồi giấm, NST 2n = tế bào nguyên phân liên tiếp số lần tạo tế bào với tổng số 128 NST đơn Số lần nguyên phân tế bào nói là: A lần B lần C lần D lần Câu 20 Một đoạn gen trình tự nuclêơtit 3’ AAXGTTGXGAXTGGT 5’ (mạch bổ sung) ’ TTGXAAXGXTGAXXA 3’ (mạch mã gốc) Trình tự nuclêơtit mARN đoạn gen phiên mã là: A 3’ AAXGTTGXGAXTGGT 5’ B 5’ AAXGUUGXGAXUGGU… 3’ C 5’ UUGXAAXGXUGAXXA… ’ D 3’ AAXGUUGXGAXUGGU…5’ Câu 21 Ở người, bệnh, hội chứng sau liên quan đến đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể? A Bệnh bạch tạng, hội chứng Đao B Bệnh máu khó đơng, hội chứng Tơcnơ C Hội chứng tiếng mèo kêu, bệnh mù màu D Bệnh ung thư máu ác tính, hội chứng tiếng mèo kêu II Thông hiểu Câu 22 Đem lai hai đậu Hà Lan chủng hạt vàng (YY) hạt xanh (yy) các hạt lai, đem gieo hạt lai để chúng tự thụ phấn Tỷ lệ màu sắc hạt thu F1 là: A 100% hạt vàng B vàng : l xanh C vàng : xanh D 100% hạt xanh Câu 23 Một gen dài 3060 ăngstrong, mạch gốc gen 100 ađênin 250 timin Gen bị đột biến cặp G - X số liên kết hiđrơ gen sau đột biến bằng: Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A 2350 B 2352 C 2353 D 2347 Câu 24 Cho biết gen quy định tính trạng, trội lặn hồn tồn, khơng xảy đột biến Cho phép lai: ♂AaBbddEe x ♀AabbDdEE, đời loại kiểu gen loại kiểu hình? A 24 kiểu gen kiểu hình B 27 kiểu gen 16 kiểu hình C 24 kiểu gen 16 kiểu hình D 16 kiểu gen kiểu hình Câu 25 Trên mạch gốc gen 400 adenin, 300 timin, 300 guanin, 200 xitozin Gen phiên mã số lần cần môi trường cung cấp 900 adenin Số lần phiên mã gen là: A lần B lần C lần D lần Câu 26 Các bước phương pháp phân tích thể lai Menđen gồm: (1) Đưa giả thuyết giải thích kết chứng minh giả thuyết (2) Lai dòng khác nhiều tính trạng phân tích kết F1, F2, F3 (3) Tạo dòng chủng (4) Sử dụng toán xác suất để tiến hành nghiên cứu để phân tích kết phép lai Trình tự bước Menđen tiến hành nghiên cứu để rút qui luật di truyền là: A 3, 2, 4, B 2, 3, 4, C 2, 1, 3, D 3, 2, 1, Câu 27 Các phát biểu sau với đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể? (1) Làm thay đổi vị trí gen nhiễm sắc thể (2) Làm giảm tăng số lượng nhiễm sắc thể tế bào (3) hai dạng đột biến lệch bội đột biến đa bội (4) thể lợi cho thể đột biến A (1), (4) B (2), (4) C (2), (3) D (1), (2) Câu 28 Cho biết trình giảm phân diễn bình thường Theo lí thuyết, phép lai ♂AaBB x ♀aabb cho đời loại kiểu gen? A B C D Câu 29 Cây kiểu gen sau cho loại giao tử mang tồn gen lặn chiếm tỉ lệ 50%? (1) Bb; (2) BBb; (3) Bbb; (4) BBBb; (5) BBbb; (6) Bbbb A (4), (5), (6) B (1), (3), (6) C (2), (4), (5) D (1), (2), (3) Câu 30 Ở loài thực vật, gen A qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a qui định hoa trắng; gen B qui định thân cao trội hoàn toàn so với alen b qui định thân thấp Các gen phân li độc lập Cho cá thể (P) lai với cá thể khác không kiểu gen, đời thu nhiều loại kiểu hình, kiểu hình hoa trắng, thân cao chiếm tỉ lệ 1/4 phép lai phù hợp với kết trên? Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A phép lai B phép lai C phép lai D phép lai Câu 31 Đối với q trình điều hòa hoạt động gen Operon Lac E.coli, môi trường lactose, gen cấu trúc tiến hành phiên mã dịch mã bình thường vì: A Lactose cung cấp lượng cho hoạt động operon Lac B Lactose đóng vai trò chất kết dính enzym ARN-polymerase vào vùng khởi đầu C Lactose đóng vai trò chất cảm ứng làm protein ức chế bị bất hoạt, khơng gắn vào vùng điều hòa D Lactose đóng vai trò enzyme xúc tác q trình phiên mã gen cấu trúc Câu 32 Nghiên cứu loài thực vật, phát thấy tối đa 120 kiểu thể tam nhiễm kép (2n + + 1) khác xuất quần thể lồi Bộ NST lưỡng bội lồi A 120 B 16 C 240 D 32 Câu 33 Người ta tiến hành lai thuốc kiểu gen sau: P ♂aaBB X ♀AAbb Kiểu gen lai trường hợp lai đột biến tứ bội thành 4n A AAaaBBbb B AAaBBb C AAaBb D AAaaBBb Câu 34 Xác suất để người bình thường nhận nhiễm sắc thể nguồn gốc từ “Bà nội ” 22 nhiễm sắc thể nguồn gốc từ “ Ơng ngoại ” A 22/423 B 529/423 C 506/423 D 484/423 Câu 35 Một người bị hội chứng Đao NST 2n = 46 Khi quan sát tiêu NST người thấy NST thứ 21 chiếc, NST thứ 14 chiều dài bất thường Điều giải thích sau hợp lý? A Hội chứng Đao phát sinh đột biến lặp đoạn NST 14 dẫn đến kích thước NST 14 dài B Hội chứng Đao phát sinh cặp NST 21 số bị tiêu biến C Đột biến lệch bội cặp NST 21 NST 21 gắn vào NST 14 chuyển đoạn tương hỗ D Đột biến lệch bội cặp NST 21 NST 21 gắn vào NST 14 chuyển đoạn không tương hỗ Câu 36 Cho dạng biến đổi vật chất di truyền: I-Chuyển đoạn nhiễm sắc thể; II-Mất cặp nuclêôtit; III-Tiếp hợp trao đổi chéo NST giảm phân; IV-Thay cặp nuclêôtit; V-Đảo đoạn NST; VI- Thêm cặp nuclêôtit; VII-Mất đoạn NST Dạng đột biến gen A II, IV, VI B I, II, III, IV, VI C II, III, IV, VI D I, V, VII III Vận dụng Câu 37 Giả sử đột biến lặn gen nằm NST thường qui định Ở phép lai, số loại giao tử đực giao tử mang gen đột biến lặn chiếm tỉ lệ 5%; số giao tử giao tử Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word mang gen đột biến lặn chiếm tỉ lệ 20% Theo lí thuyết, số cá thể mang kiểu hình bình thường, cá thể mang gen đột biến tỉ lệ A 23/100 B 3/32 C 1/100 D 23/99 Câu 38 Một hỗn hợp gồm U, G X với tỉ lệ U: G : X = : : Xác suất tạo loại ba 2U 1X từ hỗn hợp A 125/216 B 1/54 C 1/18 D 5/216 Câu 39 Ở loài thực vật, tiến hành phép lai xẻ, hạt tròn nguyên hạt nhăn người ta thu F1 100% số xẻ hạt nhăn Cho F1 tự thụ phấn thu F2, chọn ngẫu nhiên F2 xác suất để thu xẻ, hạt nhăn bao nhiêu? Biết tính trạng đơn gen nằm cặp NST tương đồng khác A 56.25% B 31.25% C 43.75% D 75% Câu 40 Ở ngơ 2n = 20 NST thể đột biến, cặp NST số bị đoạn, cặp NST số bị đảo đoạn, cặp NST số bị lặp đoạn, cặp NST số bị chuyển đoạn tâm động Khi giảm phân cặp NST phân li bình thường số loại giao tử tạo ra, giao tử đột biến tỉ lệ A 87,5% B 12,5% C 93,75% D 6,25% Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu Chọn đáp án A Thể đột biến cá thể mang đột biến biểu thành kiểu hình thể Câu Chọn đáp án B Đột biến xảy tế bào xơ ma (tế bào sinh dưỡng), giao tử hay trình phát triển phơi - Đột biến giao tử trình giảm phân tế bào sinh dục làm xuất giao tử mang gen đột biến, qua thụ tinh vào hợp tử cặp gen dị hợp, gen lặn bị gen trội át chế nên không biểu kiểu hình thể - Đột biến xảy trình nguyên phân tế bào sinh dưỡng đột biến xoma - Đột biến xảy giai đoạn phân hóa tế bào thành mơ đột biến tiền phôi Câu Chọn đáp án D Menđen sử dụng đối tượng đậu Hà Lan, đậu Hà Lan nhiều đặc điểm: thời gian sinh trưởng ngắn, nhiều cặp tính trạng tương phản dễ quan sát, khả tự thụ phấn nghiêm ngặt Câu Chọn đáp án C Quy luật di truyền phân li độc lập Men đen nghiên cứu hai hay nhiều cặp tính trạng tương phản VD: Menđen nghiên cứu cặp tính trạng tương phản đậu Hà Lan: Vàng – xanh, Trơn – nhăn Câu Chọn đáp án C Hiện tượng tiếp hợp dẫn đến trao đổi chéo cromatit cặp NST tương đồng diễn kì đầu giảm phân I, cromatit khác nguồn cặp đồng dạng Câu Chọn đáp án B Nếu đột biến lệch bội xảy giai đoạn phát triển sớm hợp tử, lúc chưa phân hóa mơ, quan làm cho tồn thể mang đột biến lệch bội Câu Chọn đáp án C Điểm giống đột biến nhiễm sắc thể với đột biến gen làm thay đổi cấu trúc di truyền tế bào A sai đột biến gen xảy điểm phân tử ADN B sai đặc điểm đột biến gen D sai đặc điểm đột biến NST Câu Chọn đáp án A Trên phân tử ADN vi khuẩn, gen liên quan chức thường phân bố liền thành cụm, chung chế điều hòa gọi opêron → Đáp án A Vd: Cấu trúc opêron Lac Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word - Vùng khởi động P (promoter): nơi mà ARN pôlimeraza bám vào khởi đầu phiên mã - Vùng vận hành O (operator): trình tự Nu đặc biệt để prơtêin ức chế liên kết làm ngăn cản phiên mã - Nhóm gen cấu trúc Z, Y, A quy định tổng hợp enzym tham gia phản ứng phân giải đường lactôzo môi trường để cung cấp lượng cho tế bào Câu Chọn đáp án D Trong chế điều hòa hoạt động Operon Lac, enzim ARN polimeraza thường xuyên phiên mã gen điều hòa Các gen cấu trúc phiên mã enzym tham gia phản ứng phân giải đường lactôzo môi trường để cung cấp lượng cho tế bào Câu 10 Chọn đáp án D Axit nucleic bao gồm: loại ADN ARN MARN, tARN, rARN thuộc ARN Câu 11 Chọn đáp án C Câu 12 Chọn đáp án C Câu 13 Chọn đáp án B Câu 14 Chọn đáp án D Câu 15 Chọn đáp án A Câu 16 Chọn đáp án C Câu 17 Chọn đáp án B Câu 18 Chọn đáp án C Câu 19 Chọn đáp án B Câu 20 Chọn đáp án D Câu 21 Chọn đáp án D Câu 22 Chọn đáp án B P: YY (hạt vàng) × yy (hạt xanh) F1: Yy (100% hạt vàng) F2: 1YY : 2Yy : 1yy → vàng : xanh Hạt F1 F2 dạng vàng : xanh Câu 23 Chọn đáp án D Gen dài 3060 ăngstrong → Số nucleotit gen là: 2.3060 : 3,4 = 1800 Nu Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word ... tạo loại ba có 2U 1X từ hỗn hợp A 12 5/ 216 B 1/ 54 C 1/ 18 D 5/ 216 Câu 39 Ở loài thực vật, tiến hành phép lai xẻ, hạt tròn có ngun hạt nhăn người ta thu F1 có 10 0% số xẻ hạt nhăn Cho F1 tự thụ phấn... NST thứ 21 có chi c, NST thứ 14 có chi u dài bất thường Điều giải thích sau hợp lý? A Hội chứng Đao phát sinh đột biến lặp đoạn NST 14 dẫn đến kích thước NST 14 dài B Hội chứng Đao phát sinh cặp... Đao phát sinh cặp NST 21 có số bị tiêu biến C Đột biến lệch bội cặp NST 21 có NST 21 gắn vào NST 14 chuyển đoạn tương hỗ D Đột biến lệch bội cặp NST 21 có NST 21 gắn vào NST 14 chuyển đoạn không
- Xem thêm -

Xem thêm: 37 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn sinh học THPT bình xuyên vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết , 37 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn sinh học THPT bình xuyên vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay