36 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn sinh học THPT quảng xương 1 thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết

11 31 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 13:56

Đề thi thử THPT Quảng Xương - Thanh Hóa - Lần - Năm 2018 I Nhận biết Câu Đặc điểm đường thoát nước qua khí khổng thực vật là: A lượng nước nhỏ, điều chỉnh đóng mở khí khổng B lượng nước lớn, điều chỉnh đóng mở khí khổng C lượng nước nhỏ, khơng thể điều chỉnh đóng mở khí khổng D lượng nước lớn, khơng thể điều chỉnh đóng mở khí khổng Câu Cấu trúc di truyền quần thể tự phối biến đổi qua hệ theo hướng A giảm dần tần số kiểu gen đồng hợp tử lặn, tăng dần tần số kiểu gen đồng hợp tử trội B giảm dần tần số kiểu gen dị hợp tử, tăng dần số kiểu gen đồng hợp tử C giảm dần tần số kiểu gen đồng hợp tử trội, tăng dần tần số kiểu gen đồng hợp tử lặn D tăng dần tần số kiểu gen dị hợp tử, giảm dần tần số kiểu gen đồng hợp tử Câu Nguyên liệu sử dụng pha tối trình quang hợp là: A ATP, NADPH, CO2 B NADPH, H2O, CO2 C H2O, ATP, NADPH D O2, ATP, NADPH Câu Vùng điều hòa gen vùng có đặc điểm A quy định trình tự xếp axit amin phân tử prơtêin B mang tín hiệu khởi động kiểm sốt q trình phiên mã C mang thơng tin mã hóa axit amin D mang tín hiệu kết thúc phiên mã Câu Chọn phát biểu không đúng? A Đột biến đoạn ứng dụng để xác định vị trí gen NST B Bệnh hồng cầu hình liềm người đột biến thay cặp A - T cặp T- A ba thứ gen β-hemôglôbin làm thay axit amin glutamic valin phân tử prôtẻin C Đột biến đảo đoạn gây xếp lại gen, góp phần tạo đa dạng thứ, nòi loài D Trong dạng đột biến cấu trúc NST đột biến chuyển đoạn góp phần hình thành lồi gây hậu nghiêm trọng thể đột biến Câu Các kiểu hướng động dương rễ là: A hướng đất, hướng nước, hướng sáng B hướng đất, hướng sáng, hướng hóa C hướng đất, hướng nước, hướng hóa D hướng sáng, hướng nước, hướng hóa Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu Đặc điểm sau chung cho tượng di truyền phân li độc lập hoán vị gen? A Tạo điều kiện gen quy định tính trạng tốt tái tò hợp tạo nhóm gen liên kết B Làm xuất biến tổ dị hợp C Đảm bảo di truyền bền vững nhóm tính trạng D Các gen phân li độc lập tổ hợp tự Câu Khi nói q trình nhân đơi ADN (1) q trình nhân đơi ADN diễn theo ngun tắc bổ sung bán bảo toàn (2) Trên mạch khn phân tử ADN mẹ enzim ADN polimeraza di chuyển theo chiều 5' → 3' tông hợp mạch theo chiều 3' → 5' (3) Trong ADN tạo thành mạch tổng hợp, mạch ADN ban đầu Số phát biểu trường hợp là: A B C D Câu Điểm giống q trình nhân đơi ADN q trình phiên mã sinh vật nhân thực là: A diễn tồn phân tử ADN B có hình thành đoạn Okazaki C theo nguyên tắc bổ sung D có xúc tác enzim ADN polimeraza Câu 10 Các giai đoạn hô hấp tế bào diễn theo trật tự nào? A Chu trình Crep → Đường phân → Chuỗi truyền electron hô hấp B Đường phân → Chuỗi truyền electron hô hấp → Chu trình Crep C Đường phân → Chu trình Crep → Chuỗi truyền electron hô hấp D Chuỗi truyền electron hô hấp → Chu trình Crep → Đường phân Câu 11 Thứ tự sau với chu kì hoạt động tim? A Pha co tâm nhĩ → pha giãn chung → pha tâm thất B Pha co tâm nhĩ → pha co tâm thất →pha giãn chung C Pha co tâm thất → pha co tâm nhĩ → pha giãn chung D Pha giãn chung → pha co tâm thất → pha co tâm nhĩ Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 12 Một NST có trình tụ gen AB*CDEFG Sau đột biến, trình tự gen NST AB*CFEDG Đây dạng đột biến nào? A Đảo đoạn NST B Mất đoạn NST C Lặp đoạn NST D Chuyển đoạn NST Câu 13 Đa số lồi trùng có hình thức hơ hấp ngồi nào? A hơ hấp hệ thống ống khí B hơ hấp mang C hô hấp phổi D hô hấp qua bề mặt thể Câu 14 Đột biến lệch bội biến đổi A xảy cấu trúc NST B xảy cấu trúc gen C số lượng NST, xảy hay số cặp NST tương đồng D số lượng NST, xảy đồng loạt tất NST Câu 15 Hệ thần kinh dạng ống gặp nhóm động vật sau đây? A Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú B Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú, giun đốt C Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú, thân mềm D Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú, giáp xác Câu 16 Tập tính động vật phản ánh mối quan hệ lồi mang tính tổ chức cao A tập tính xã hội B tập tính bảo vệ lãnh thổ C tập tính sinh sản D tập tính di cư Câu 17 Phát biểu sau đúng? A Vận tốc máu áp lực tác dụng máu lên thành mạch B Hệ tuần hoàn động vật gồm thành phần tim hệ mạch C Huyết áp tâm trường đo tương ứng với thời điểm tim dãn có giá trị lớn D Dịch tuần hồn bao gồm máu hỗn hợp máu - dịch mô II Thông hiểu Câu 18 Cho cấu trúc di truyền quần thể sau: 0,2AABb: 0,2 AaBb : 0,3 aaBB : 0,3 aabb Nếu quần thể giao phối tự tính theo lí thuyết tỉ lệ % số cá thể mang hai cặp gen đồng hợp trội đời F2 A 1,25% B 3% C 3,5% D 2,25% Câu 19 Cho biết cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể khác Thực phép lai P: AaBbDd × AaBbDd thu F1 tổng số 8000 cá thể Tính theo lí thuyết số cá thể mang kiểu gen dị hợp tử ba cặp gen bao nhiêu? A 1000 cá thể B 1125 cá thể C 5000 cá thể D 3000 cá thể Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 20 Trong trường hợp giảm phân bình thường, khơng có đột biến, khơng có trao đổi chéo, giao tử có sức sống ngang nhau, thể tứ bội cho giao tử lưỡng bội Cơ thể có kiểu gen sau có thẻ cho loại giao tử mang toàn gen lặn chiếm tỉ lệ 50%? (1) Bb (2) BBb (3) Bbb (4) BBBb (5).BBbb (6) Bbbb Tổ hợp phương án là: A (3), (5), (6) B (1), (3), (6) C (1), (2), (6) D (2), (3), (6) Câu 21 Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng nằm cặp NST tương đồng Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp cặp gen tự thụ phấn F1 Nếu khơng có đột biến, tính theo lí thuyết số thân cao, hoa đỏ F1 số thân cao, hoa đỏ dị hợp cặp gen chiếm tỉ lệ A 4/9 B 1/9 C 1/4 D 9/16 Câu 22 Nếu kiểu gen liên hết hoàn toàn, gen quy định tính trạng, gen trội trội hồn tồn phép lai cho tỉ lệ kiểu hình 3:1 là: A Ab AB  aB ab B AB AB  ab ab C Ab Ab  aB aB D AB ab  ab ab Câu 23 Cho lưỡng bội loài giao phấn với thu hợp tử Một hợp tử nguyên phân bình thường liên tiếp lần tạo tế bào 3072 NST trạng thái chưa nhân đôi Cho biết trình giảm phân dùng làm bố có cặp NST xảy trao đổi chéo điểm tạo tối đa 2048 loại giao tử khác hợp tử nói dạng A 2n = 12 B 3n = 12 C 2n = 24 D 3n = 24 Câu 24 Khi nói cảm ứng thực vật, có tượng thực vật sau đây: (1) Đỉnh sinh trưởng cành thân ln hướng phía có ánh sáng (2) Hệ rễ thực vật ln phát triển sâu xuống lòng đất để tìm nguồn nước muối khống cần thiết cho thể (3) Hiện tượng cụp xòe hoa trinh nữ (hoa xấu hổ) bị va chạm (4) Hoa bồ công anh nở lúc sáng cụp lại lúc chạng vạng tối lúc ánh sáng yếu (5) Hoa nghệ tây hoa tuylip nở cụp theo thay đổi nhiệt độ mơi trường Có tượng kiểu ứng động sinh trưởng thực vật? A B C D Câu 25 Ở loài thực vật, gen quy định tính trạng, alen trội trội hoàn toàn Cho thân cao, hoa trắng giao phấn với thân thấp, hoa đỏ (P), thu F1 toàn thân cao, hoa đỏ Cho F1 giao phấn với thân thấp, hoa đỏ thu đời có số thân thấp, hoa trắng chiếm tì lệ 2% Biết khơng xảy đột biến, theo lí thuyết đời số dị hợp tử hai cặp gen chiếm tỉ lệ Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A 10% B 20% C 15% D 25% Câu 26 Ở cà chua, A quy định đỏ, quy định vàng Khi cho cà chua đỏ dị hợp tự thụ phấn F1 Xác suất chọn ngẫu nhiên cà chua màu đỏ, có kiểu gen đồng hợp có kiểu gen dị hợp từ số đỏ F1 A 7,48% B 22,22% C 9,375% D 44,44% Câu 27 Sự khác ngô cao 10 cm ngô cao 26 cm cặp gen không alen (Aa, Bb, Cc, Dd) tác động cộng gộp quy định Các cá thể thân cao 10 cm có kiểu gen aabbccdd, cá thể thân cao 26 cm có kiểu gen AABBCCDD số loại kiểu hình phép lai hai thể có cặp gen dị hợp thu A loại B 11 loại C loại D 10 loại Câu 28 Ở loài thực vật biết A - hạt trơn trội hoàn toàn so với a - hạt nhẵn, alen B - hoa đỏ trội hoàn toàn so với b - hoa trắng, hai cặp gen thuộc cặp NST thường số 1; alen D - thân cao trội hoàn toàn so với d - thân thấp nằm cặp NST thường số Khi thân cao, hạt trơn, hoa đỏ lai phân tích đời thu tỉ lệ kiểu hình lặn tính trạng 20% Kiểu gen tần số hoán vị gen đem lại là: A AB Dd f  10% ab B Ab Dd f  10% aB C AB Dd f  20% D Dd f  20% ab Câu 29 Ở loài thực vật, tiến hành phép lai sau đây: - Phép lai 1; P chủng; Hoa đỏ x hoa trắng; F1 : 100 % hoa đỏ, cho F1 giao phấn với nhau; F2 : 900 hoa đỏ, 590 hoa vàng: 110 hoa trắng - Phép lai 2: P chủng: Quả dài x tròn; F1 : 100 % tròn, cho F1 giao phấn với nhau, F2 : 300 tròn: 100 dài - Phép lai 3: Cho hoa đỏ, tròn dị hợp tất cặp gen tự thụ phấn, đời thu tỉ lệ hoa trắng, dài 2,25% Biết cặp gen quy định màu sắc hoa di truyền liên kết với cặp gen quy định hình dạng Tính theo lí thuyết, tỷ lệ hoa vàng, dài đời phép lai A 10,75% B 6,75% C 44,25% D 14,25% Câu 30 Khi nói cấu tạo lục lạp thích nghi với chức quang hợp người ta đưa số nhận xét sau (1) Trên màng tilacôit nơi phân bố hệ sắc tố quang hợp, nơi xảy phản ứng sáng (2) Trên màng tilacôit nơi xảy phản ứng quang phân li nước trình tổng hợp ATP quang hợp (3) Chất strôma nơi diễn phản ứng pha tối trình quang hợp Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Số phát biểu là: A B C.2 D Câu 31 Khi cho bố mẹ P chủng hoa trắng lai với nhau, F1 thu 100% hoa đỏ Cho F1 tự thụ phấn đời thu đỏ: trắng Kiểu gen bố mẹ P là: A AABB × aabb B AAbb × aaBB C AaBb × AaBb D AaBb × aabb Câu 32 Một gen có 480 ađênin 3120 liên kết hiđrơ Gen có: A 270000 đvC B 1200 cặp nuclêôtit C 4800 A° D 4998 liên kết hóa trị Câu 33 Xét quần thể giao phối giới đực có 500 cá thể gồm: 100 cá thể có kiểu gen AA, 200 cá thể có kiểu gen Aa 200 cá thể có kiểu gen aa; giới có 300 cá thể gồm: 100 cá thể có kiểu gen Aa 200 cá thể có kiểu gen aa Khi quần thể giao phối ngẫu nhiên tỉ lệ kiểu gen Aa đời là: A 16% B 10% C 43,33% D 33,33% Câu 34 Bộ NST lưỡng bội loài 22, tế bào sinh dưỡng cá thể A cặp NST thứ cặp NST thứ thấy có NST, cặp khác bình thường mang NST, cá thể A thể A tứ bội B bốn nhiễm kép C đa bội chẵn D tam nhiễm kép Câu 35 Một phân tử mARN trưởng thành sinh vật nhân thực có chiều dài 2550A, phân tử mARN mang thơng tin mã hóa chuỗi pơlypeptit chưa hồn chỉnh có A khối lượng 74700 đvC B chiều dài 744 A° C số lượng axit amin 249 D số liên kết peptit 247 Câu 36 Ở người, tính trạng nhóm máu alen IA, IB IO quy định Trong quần thể cân di truyền có 36% số người mang nhóm máu O, 45% số người mang nhóm A Vợ có nhóm máu A lấy chồng có nhóm máu B khơng có quan hệ họ hàng với Xác suất để họ sinh có kiểu hình nhóm máu O A 11,11% B 16,24% C 18,46% D 21,54% III Vận dụng Câu 37 Màu lông thỏ cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường quy định, đó: B - lông xám, b - lông nâu; A; át chế B b cho màu lông trắng, a: không át Cho thỏ lơng trắng có kiểu gen đồng hợp lai với thỏ lơng nâu F1 tồn thỏ lơng trắng Cho thỏ F1 lai với đòi F2 xuất loại kiểu hình Tính theo lí thuyết số thỏ lông trắng thu F2 số thỏ lơng trắng có kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ A 12,5% B 16,7% C 6,25% D 33,3% Câu 38 Khi nói mã di truyền, cho phát biểu sau Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word (1) Ở sinh vật thực, ba 5'AUG3' có chức khởi đầu q trình dịch mã mã hóa axit amin mêtiơnin (2) Bộ ba 5'AUG3' khơng mã hóa axit amin quy định tín hiệu kết thúc q trình dịch mã (3) Tính thối hóa mã di truyền có nghĩa ba mã hóa cho nhiều loại axit amin (4) Với loại nuclêơtit A, X, G tạo 26 loại ba mã hóa axit amin có kết thúc khơng mã hóa axit amin Trong phát biểu trên, có phát biểu đúng? A B C D Câu 39 Ở loài thực vật A - hạt vàng trội hoàn toàn so với a - hạt xanh, B - vỏ trơn trội hoàn toàn so với b - vỏ nhăn; D - thân cao trội hoàn toàn so với d - thân thấp Cho hạt vàng, vỏ trơn, thân cao lai với hạt xanh, vỏ trơn, thân cao đời F1 thu loại kiểu hình, hạt vàng, vỏ trơn, thân cao chiếm 33,75% Biết cặp gen quy định tính trạng màu sắc hạt liên kết khơng hồn tồn với cặp gen quy định tính chất vỏ hạt Trong nhận định đây: (1) Đời F1 cho 21 loại kiểu gen khác (2) Tỉ lệ hạt vàng,vỏ nhăn, thân cao có kiểu gen đồng hợp luôn 0% (3) Tỉ lệ kiểu gen mang cặp dị hợp thu đời F1 12,5% (4) Tỉ lệ kiểu hình hạt xanh, vỏ trơn, thân cao chiếm 12,5% Tính theo lí thuyết khơng có đột biến xảy số nhận định không là: A B C D Câu 40 Ở ruồi giấm, màu sắc thân cặp gen quy định, chiều dài cánh cặp gen khác quy định Cho ruồi thân xám, cánh dài giao phối với ruồi thân đen, cánh cụt F1 có 100% thân xám, cánh dài Cho F1 giao phối với thu F2 gồm có kiểu hình thân xám, cánh dài chiếm tỉ lệ 70% Tính theo lí thuyết khơng có đột biến xảy kết luận sau, có kết luận phép lai trên? (1) Cơ thể F1 xảy hoán vị gen với tần số f = 20% (2) Ở đời F2 thu tỉ lệ kiểu gen giống F1 tỉ lệ kiểu gen giống với bố mẹ p (3) Ở đời F2 có loại kiểu gen khác quy định thân xám, cánh dài (4) Có 10% số cá thể mang biến dị tổ hợp tạo đời phép lai F1 với A B C D Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu Chọn đáp án B Câu Chọn đáp án B Câu Chọn đáp án A Câu Chọn đáp án B Câu Chọn đáp án D Câu Chọn đáp án C Câu Chọn đáp án B Câu Chọn đáp án C Xét phát biểu đề 1, sai mạch khn phân tử ADN mẹ enzim ADN pơlimeraza di chuyển theo chiều 3' → 5' tổng hợp mạch theo chiều 5' → 3' Câu Chọn đáp án C Câu 10 Chọn đáp án C Câu 11 Chọn đáp án B Câu 12 Chọn đáp án A Câu 13 Chọn đáp án A Câu 14 Chọn đáp án C Câu 15 Chọn đáp án A Hệ thần kinh dạng ống gặp động vật có xương sống cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú →Hệ thần kinh bảo vệ khung xương hộp sọ Câu 16 Chọn đáp án A Câu 17 Chọn đáp án D Câu 18 Chọn đáp án D - Xét cặp gen thứ nhất, cấu trúc di truyền quần thể 0,2 AA: 0,2 Aa: 0,6 aa => p( A) = 0,3; q(a) = 0,7 Sau hai hệ ngẫu phối cho F1 có tỉ lệ KG AA 9% - Tương tự, cặp gen thứ sau hai hệ ngẫu phối F1 có tỉ lệ KG BB 25% - Vậy tỉ lệ thể mang hai cặp gen đồng hợp lặn 49 % x 25% = 2,25% Vậy chọn đáp án D Câu 19 Chọn đáp án D Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Xét phép lai AaBbDd x AaBbDd = (Aa x Aa)(Bb x Bb) (Dd x Dd) Aa x Aa → Đời thu ½ đồng hợp + ½ dị hợp Tương tự phép lai khác Tính theo lí thuyết tỉ lệ cá thể mang kiểu gen dị hợp tử ba cặp gen là: 3C1 (½) (½)^2 = 3/8 Số cá thể mang kiểu gen dị hợp tử ba cặp gen là: 8000 (3/8) = 3000 → Đáp án D Câu 20 Chọn đáp án B Bb cho giao tử 1/2B, ½ b → Giao tử lặn chiếm 50% → → Loại A, D BBb cho giao tử 1BB : 1b : 2B : 2Bb → Giao tử lặn chiếm 1/6 → Loại C Vậy đáp án B Câu 21 Chọn đáp án A Câu 22 Chọn đáp án B Câu 23 Chọn đáp án A Câu 24 Chọn đáp án A Câu 25 Chọn đáp án D Câu 26 Chọn đáp án B P: Aa x Aa F1: 1AA : 2Aa : 1aa Cà chua màu đỏ có: 1/3AA : 2/3Aa Xác suất chọn ngẫu nhiên cà chua màu đỏ, có đỏ có kiểu gen đồng hợp đỏ có kiểu gen dị hợp từ số đỏ F1 là: 3C2.(1/3)^2 (2/3) = 2/9 = 22,22% Vậy chọn đáp án B Câu 27 Chọn đáp án C cặp gen dị hợp tác động cộng gộp thu phân lớp kiểu hình Câu 28 Chọn đáp án C Thân cao, hoa đỏ, hạt trơn (A-B-D-) = 20% mà kết lai phân tích → Tỉ lệ giao tử ABD = 20% mà D = ½ → Tỉ lệ giao tử AB = 40% = ab AB = 40% > 25% → Đây giao tử sinh liên kết → P: AB/ab F hoán vị = 100% - 2.40% = 20% Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word → Đáp án C Câu 29 Chọn đáp án A Câu 30 Chọn đáp án C Màng lilacôit nơi phân bố hệ sắc tố quang hợp, nơi xảy phản ứng sáng Xoang tilacôit nơi xảy phản ứng quang phân li nước Chất (slrôma) lục diệp nơi diễn phản ứng pha tối quang hợp Câu 31 Chọn đáp án B F thu 16 tổ hợp giao tử = 4.4 → Mỗi bên F cho loại giao tử → F có kiểu gen AaBb Quy ước: A-B-: hoa đỏ, A-bb + aaB- + aabb: hoa trắng → P: AAbb x aaBB Câu 32 Chọn đáp án B Câu 33 Chọn đáp án C Câu 34 Chọn đáp án B Câu 35 Chọn đáp án C mARN trưởng thành sinh vật nhân thực có chiều dài 2550A → Tổng số Nu mARN là: 2550 : 3,4 = 1500 Nu Tổng số axit amin chuỗi polipeptit chưa hoàn chỉnh là: (1500 : 6) - = 249 → C đung A sai khối lượng axit amin là: 110 ĐVC → Khối lượng chuỗi polipeptit là: 249 110 = 27390 dvC B sai chiều dài axit amin A0 → Chiều dài chuỗi polipeptit là: 249 = 747 Ao D sai số liên kết peptit là: 249 - = 248 liên kết Câu 36 Chọn đáp án C Gọi p, q, r tần số alen IA , IB , IO Vì QT CB nên cấu trúc DT là: p2IAIA + q2IBIB +r2IOIO + 2pqIAIB + 2qrIBIO + 2prIAIO Từ gt → IA = 0,3 ; IB = 0,1 ; IO = 0,6 (♀A) p2IAIA + 2prIAIO x (♂ B) q2IBIB + 2qrIBIO Đứa đầu máu O →KG bố,mẹ: IAIO x IBIO Xác suất để họ sinh có kiểu hình nhóm máu O là: 2.0,3.0,6/(0,09+0,36) IAIO 2.0,1.0,6/(0,01 + 0,12)IBIO 1/4 = 18,46% Câu 37 Chọn đáp án D Trang 10 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Màu lông thỏ hai cặp gen nằm hai cặp NST thường quy định B-lông xám, b-lông nâu, A- át chế B b cho màu lông trắng, a không át chế Qui ước A- B- : trắng, A- bb: trắng, aaB- : xám, aabb: nâu Thỏ lơng trắng × lơng nâu → lơng trắng > P: AAbb x aabb > Aabb → lai F1 với , F2 có loại kiểu hình Aabb x Aabb > F2: 3A-bb: 1aabb Thỏ lơng trắng 2Aabb 1AAbb Số thỏ lông trắng đồng hợp 1/3=0,33 đáp án D Câu 38 Chọn đáp án B Các phát biểu 1, sai Tính thối hóa mã di truyền có nghĩa axit amin mã hóa nhiều ba sai từ loại nuclêơtit A, X, G → mARN Nu U, G, X → mã hóa 27 ba khơng có ba kết thúc (bộ ba kết thúc UAA, UAG, UGA) Câu 39 Chọn đáp án A Câu 40 Chọn đáp án D Trang 11 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word ... họ sinh có kiểu hình nhóm máu O là: 2.0,3.0,6/(0,09+0 ,36) IAIO 2.0 ,1. 0,6/(0, 01 + 0 ,12 )IBIO 1/ 4 = 18 ,46% Câu 37 Chọn đáp án D Trang 10 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề. .. B P: Aa x Aa F1: 1AA : 2Aa : 1aa Cà chua màu đỏ có: 1/ 3AA : 2/3Aa Xác suất chọn ngẫu nhiên cà chua màu đỏ, có đỏ có kiểu gen đồng hợp đỏ có kiểu gen dị hợp từ số đỏ F1 là: 3C2. (1/ 3)^2 (2/3)... (4) Có 10 % số cá thể mang biến dị tổ hợp tạo đời phép lai F1 với A B C D Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
- Xem thêm -

Xem thêm: 36 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn sinh học THPT quảng xương 1 thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết , 36 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn sinh học THPT quảng xương 1 thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay