35 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn sinh học đề KSCL THPT khoái châu hưng yên lần 1 file word có lời giải chi tiết

11 18 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 13:56

Đề KSCL THPT Khoái Châu - Hưng Yên - Lần - Năm 2018 I Nhận biết Câu Trong phòng thí nghiệm từ đoạn phân tử protein tổng hợp nhiều đoạn gen khác do? A Mã di truyền tính phổ biến B Mã di truyền tính thối hóa C Mã di truyền tính trung gian D Mã di truyền tính đặc hiệu Câu Loại đột biến nhiễm sắc thể sau làm thay đổi số lượng gen nhiễm sắc thể? A Đột biến lặp đoạn B Đột biến lệch bội C Đột biến đa bội D Đột biến đảo đoạn Câu Cho bước phương pháp phân tích thể lai Menden Hãy xếp thứ tự đúng? Lai cặp bố mẹ chủng khác một, hai, nhiều tính trạng phân tích kết đời F1, F2, F3 Sử dụng toán xác suất để phân tích kết lai sau đưa giả thuyết Tạo dòng chủng cách cho tự phấn qua nhiều hệ Tiến hành thí nghiệm chứng minh cho giả thuyết A → → → B → → → C → → → D → → → Câu Tác nhân sinh vật gây đột biến gen? A Virut viêm gan B, virut hecpet B Vi khuẩn Ecoli, virut hecpet C Virut viêm gan B, virut HIV D Virut hecpet, vi khuẩn lao Câu Ai cha đẻ ngành di tryền học? A Menden B Moocgan C Đac Uyn D Oatxơn - Cric Câu Sản phẩm hoạt hóa axitamin A Protein B axitamin tự C phức hợp axitamin - tARN D chuỗi pôlipeptit Câu Đột biến gen phát sinh di truyền cho hệ sau nhờ chế? A Điều hòa hoạt động gen B Dịch mã C Phiên mã D Nhân đôi ADN Câu Tác nhân đột biến làm cho hai bazơ Timin mạch liên kết với gây đột biến gen là? A Sốc nhiệt B Tia UV C Tia X D Rơnghen Câu Đối mã ba mở đầu sinh vật nhân thực là? A UAX B AXT C TAX D ATT Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 10 Các hình thức sinh sản sinh vật gồm? A Sinh sản vơ tính sinh sản hữu tính B Sinh sản hạt sinh sản cành, C Sinh sản bào tử nuôi cấy mô D Sinh sản giâm chiết ghép nuôi cấy mô gieo hạt Câu 11 Đơn phân cấu tạo nên NST là? A Nuclêôprotiein B Nuclêôxôm C Nucleic D Nucleotit Câu 12 Phân tử chức chứa đựng, bảo quản, truyền đạt thơng tin di truyền? A mARN B tARN C rARN D ADN Câu 13 Hình thức thụ tinh thực vật bậc hoa hạt kín? A Thụ tinh nhờ gió B Thụ tinh kép C Thụ tinh nhờ sâu bọ D Thụ tinh cần nước Câu 14 Sản phẩm đột biến gen là? A Tính trạng B Các alen C Kiểu hình D Giao tử Câu 15 Xét loại đột biến sau: (1) Mất đoạn NST (2) Lặp đoạn NST (3) Chuyển đoạn không tương hỗ (4) Đảo đoạn NST (5) Đột biến thể (6) Đột biến thể ba Những loại đột biến làm thay đổi độ dài phân tử ADN A (4), (5), (6) B (1), (3), (6) C (2), (3), (4) D (1), (2), (3) Câu 16 Nhiễm sắc thể sinh vật nhân thực hình dạng rõ kì nguyên phân? A Kì cuối B Kì đầu C Kì D Kì sau Câu 17 Enzim tham gia vào trình nhân đôi ADN là? A Prôtêaza B Lipaza C ADN pơlimeraza D ARN pơlimeraza Câu 18 Menđen giải thích kết nghiên cứu bằng? A Gen quy định tính trạng tượng giao tử khiết B Gen quy định tính trạng tượng ưu lai C Nhân tố di truyền tượng ưu lai D Nhân tố di truyền tượng giao tử khiết Câu 19 Đặc điểm gen sinh vật nhân thực? A Phân chia B Không liên tục C Phân mảnh D Không phân mảnh Câu 20 Trình tự nuclêơtit đặc biệt ADN NST vị trí liên kết với thoi phân bào gọi Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A Tâm động B Hai đầu mút NST C Eo thứ cấp D Điểm khởi đầu nhân đôi Câu 21 Phân tử sau cấu trúc phân tử liên kết hiđrơ? A ADN; tARN; Prơtein cấu trúc bậc B ADN; tARN; rARN; Prôtein cấu trúc bậc C ADN; tARN; rARN; Prôtein cấu trúc bậc D ADN; tARN; mARN; Prôtein cấu trúc bậc Câu 22 Vì tim hoạt động suốt đời khơng mệt mỏi? A Tính theo pha (tâm nhĩ co 0,1 giây, giãn 0,3 giây; tâm thất co 0,5 giây, giãn 0,3 giây) thời gian làm việc nhỏ thời gian nghỉ; tính chung chu kì thời gian làm việc thời gian nghỉ ngơi 0,4 giây B Tính theo pha (tâm nhĩ co 0,7 giây, giãn 0,1 giây; tâm thất co 0,3 giây, giãn 0,5 giây) thời gian làm việc nhỏ thời gian nghỉ; tính chung chu kì thời gian làm việc thời gian nghỉ ngơi 0,4 giây C Tính theo pha (tâm nhĩ co 0,1 giây, giãn 0,2 giây; tâm thất co 0,3 giây, giãn 0,5 giây) thời gian làm việc nhỏ thời gian nghỉ; tính chung chu kì thời gian làm việc thời gian nghỉ ngơi 0,4 giây D Tính theo pha (tâm nhĩ co 0,1 giây, giãn 0,7 giây; tâm thất co 0,3 giây, giãn 0,5 giây) thời gian làm việc nhỏ thời gian nghỉ; tính chung chu kì thời gian làm việc thời gian nghỉ ngơi 0,4 giây II Thông hiểu Câu 23 Cho biết thứ tự gen NST ABCDG*HI Do tác nhân gây đột biến làm NST cấu trúc CDG*HI chế hình thành dạng đột biến là? A Do tác nhân đột biến tác động trực tiếp vào NST làm NST bị nối sai, bị vòng, trao đổi chéo khơng cân hai NST tương đồng B Do tác nhân đột biến tác động trực tiếp vào NST làm NST bị đứt gãy, bị vòng đứt bị tiêu biến, trao đổi chéo không cân hai NST tương đồng C Do tác nhân đột biến tác động trực tiếp vào NST làm NST bị đứt gãy, bị vòng , trao đổi đoạn hai NST khác nguồn D Do tác nhân đột biến tác động trực tiếp vào NST làm NST bị đứt gãy, bị vòng đứt bị tiêu biến, trao đổi chéo cân hai NST tương đồng Câu 24 Ở cà chua, gen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định vàng, tứ bội giảm phân sinh loại giao tử 2n khả thụ tinh bình thuờng Xét tổ hợp lai: (1) AAaa × AAaa (2) AAaa × Aaaa (3) AAaa × Aa (4) Aaaa × Aaaa (5) AAAa × aaaa (6) Aaaa × Aa Theo lí thuyết, tổ hợp lai cho tỉ lệ kiểu hình đời 11 đỏ : vàng A (1), (6) B (4), (5) C (3), (5) D (2), (3) Câu 25 Một gen 1498 liên kết hóa tộ nuclêơtit A = 20% tổng số nuclêôtit gen Sau đột biến điểm, số liên kết hiđrô gen 1953 Đột biến thuộc dạng Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A Thêm cặp G - X B Mất cặp G - X C Thêm cặp A - T D Mất cặp A - T Câu 26 Ở loài sinh vật giao phối, xét cặp NST, cặp thứ chứa cặp gen Aa, cặp thứ chứa cặp gen Bb Xét phép lai P: ♂AaBb × ♀Aabb Giả sử trình giảm phân thể đực số cặp NST số không phân ly giảm phân I, thể tất cặp NST số không phân li giảm phân II Số kiểu hợp tử lệch bội, lưỡng bội A 32; B 42; C 36; D 28; Câu 27 Một gen sinh vật nhân thực đoạn exon, cho đoạn exon chiều dài chứa 100 cặp nucleotit, đoạn intron chứa 50 cặp nucleotit Gen phiên mã tạo mARN Hãy cho biết chiều dài mARN ngắn chiều dài gen A°? A 170 A° B 510 A° C 680 A° D 340 A° Câu 28 Cho biết gen tương ứng với NST Ở loài NST 2n = Khi quan sát tế bào loài người ta ghi số liệu NST số tế bào AaaBBdd Hãy cho tế bào thuộc dạng? A Thể ba B Thể không C Lệch bội D Thể Câu 29 Năm tế bào sinh tinh lồi kí hiệu NST AaBbDd giảm phân thục tế cho tối đa loại tinh trùng? A B 10 C 20 D Câu 30 Trong kết luận sau kết luận đúng? Chỉ thể lai, khơng giao tử lai, giao tử chủng Ở đậu Hà Lan cặp tính trạng tương phản đơn gen Menđen tiến hành nghiên cứu thí nghiệm nhiều tính trạng, nhiều đối tượng ong, chuột, đặc biệt đậu Hà lan Trong trình di truyền, bố (mẹ) di truyền nguyên vẹn cho tính trạng Menđen tiến hành lai kiểm nghiệm để chứng minh giả thuyết A B C D Câu 31 Trong phát biểu sau phát biểu đúng? Đột biến gen xảy tất sinh vật Đột biến gen phát sinh nguyên phân di truyền cho hệ sau qua sinh sản hữu tính đột biến giao tử Đột biến xảy tế bào nhân lên thành mô biêu kiểu hình thể gọi thể khám Giá trị đột biến gen phụ thuộc vào tổ hợp gen môi trường Phần lớn đột biến cấp độ phân tử hại phá vỡ mối quan hệ hài hòa kiểu gen gen với môi trường Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A B C D 15 Câu 32 Phân tử ADN vùng nhân vi khuẩn E.coli đánh dấu N hai mạch đơn Nếu chuyển E.coli sang nuôi cấy hệ môi trường N14 sau tiếp tục chuyển vi khuẩn nuôi môi trường chứa N15 hệ số phân tử ADN phân tử ADN chứa N14 vàN15? A 26 B 24 C D Câu 33 Trong phát biểu sau phát biểu đúng? - Ở sinh vật nhân so gen vùng mã hóa liên tục - Ở sinh vật nhân thực số đoạn exon số đoạn intron - Q trình nhân đơi sinh vật nhân sơ đon vị tái gồm chạc chữ Y - Phân tử mARN chức truyền thơng tin di truyền từ nhân tế bào chất - rARN chiếm tỉ lệ lớn tế bào A B C D Câu 34 Vùng mã hóa hai phân tử mARN (a b) loài vi khuẩn số lượng nuclêơtit Thành phần loại nuclêôtit mồi phân tử mARN sau: mARN %A %X %G %U Trường hợp a 17 28 32 23 Trường hợp b 27 13 17 33 Nếu phân tử mARN b 405 nuclêơtit loại A số lượng loại nuclêôtit gen a (ở vùng mã hóa) là: A A = T = 900; G = X = 600 B A = T = 405; G X = 1095 C A = T = 600; G = X = 900 D A = T = 450; G = X= 1050 Câu 35 Cho phép lai P: AAaa × Aaaa biết gen A quy định cao; a quy định thấp Tỉ lệ phân li kiểu hình phép lai là? A 35 cao : thấp B 100% cao C 11 cao : thấp D cao : thấp C 4/6 D 3/6 Câu 36 Tỉ lệ giao tử AaB từ thể AAaaBB A 1/2 B 1/6 Câu 37 Khi quan sát tế bào hợp tử người ta thấy NST tồn thành cụm, cụm NST hình dạng, kích thước cấu trúc Hợp tử thuộc dạng? A Lục bội B Lưỡng bội C Tứ bội D Tam bội Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 38 Khi tiến hành lai hai giống chủng hoa đỏ lai với hoa trắng F1 thu toàn đỏ, F2 thu đỏ : trắng Hiện tượng di truyền màu sắc hoa là? A Trội lặn hoàn toàn B Định luật phân li C Trội lặn khơng hồn tồn D Phép lai phân tích Câu 39 Hãy cho biết số lượng NST hai tế bào kí hiệu NST sau AaBbDdXY tế bào kí hiệu NST HI/hi GH/gh EeXX NST là? A 8; 12 B 8; C 8; 10 D 8; 11 Câu 40 Ở châu chấu đực 2n = 13 Kiểu NST lồi là? A ♂XO; ♀XX B ♂XY; ♀XX C ♂XX; ♀XO D ♂XX; ♀XY Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu Chọn đáp án B Do nhiều ba mã hóa cho axit amin nên Trong phòng thí nghiệm từ đoạn phân tử protein tổng hợp nhiều đoạn gen khác → Đây tính thối hóa mã di truyền Câu Chọn đáp án A Đột biến lặp đoạn làm tăng số lượng gen NST Các đột biến đa bội, lệch bội, đảo đoạn không làm thay đổi số lượng gen NST Câu Chọn đáp án B Câu Chọn đáp án A Câu Chọn đáp án A Menđen coi ông tổ ngành di truyền học Quy luật di truyền ông tảng cho quy luật khác công nghệ sinh học ngày Câu Chọn đáp án C Câu Chọn đáp án D Câu Chọn đáp án B Làm cho hai bazơ Timin (T) mạch ADN liên kết với tác động tia tử ngoại (tia UV) Câu Chọn đáp án A mã mở đầu sinh vật nhân thực AUG → Đối mã ba mở đầu là: UAX Câu 10 Chọn đáp án A Câu 11 Chọn đáp án B Đơn phân cấu tạo nên NST nucleoxom Phân tử ADN mạch kép chiều ngang 2nm, quấn 1vòng (chứa 146 cặp nuclêotit) quanh khối prôtêin (8 phân tử histon) tạo nên nuclêôxôm - Các nuclêôxôm nối với đoạn ADN phân tử prôtêin histôn tạo nên chuỗi nuclêôxôm chiều ngang 11 nm gọi sợi Tiếp tục xoắn bậc tạo sợi nhiễm sắc 30nm Xoắn tiếp lên 300nm xoắn lần thành cromatit 700nm (1nm = 10-3 micromet).m Câu 12 Chọn đáp án D Trong thể ADN chức chứa đựng, bảo quản, truyền đạt thông tin di truyền ADN phiên mã tạo ARN (dịch mã) → protein → tính trạng Câu 13 Chọn đáp án B Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Thụ tinh kép Là tượng nhân tham gia thụ tinh, nhân thứ hợp với trứng tạo thành hợp tử, nhân thứ hợp với nhân lưỡng bội (2n) tạo nên tế bào tam bội (3n) Thụ tinh kép thực vật hạt kín (thực vật hoa) Câu 14 Chọn đáp án B Đột biến gen biến đổi nhỏ xảy cấu trúc gen Những biến đổi thường liên quan đến cặp nuclêôtit (đột biến điểm) số cặp nuclêôtit Đột biến gen làm thay đổi cấu trúc gen từ tạo alen so với dạng ban đầu ví dụ: Ở ruồi giấm gen A qui định mắt đỏ, sau bị đột biến tạo thành gen a qui định mắt trắng Câu 15 Chọn đáp án D (1) Mất đoạn NST làm NST ngắn đi, Lặp đoạn NST làm NST dài ra; Chuyển đoạn không tương hỗ làm NST dài ngắn (4) Đảo đoạn NST (5) Đột biến thể (6) Đột biến thể ba: không làm thay đổi chiều dài NST Câu 16 Chọn đáp án B Ở kì nguyên phân, NST co xoắn cực đại hình dạng rõ Câu 17 Chọn đáp án C Enzim tham gia vào q trình nhân đơi ADN ADN polimeraza, chức lắp ráp Nu tự môi trường với mạch gốc theo nguyên tắc bổ sung Enzim nối ligaza lipaza Proteaza enzim phân giải protein ARN pôlimeraza tham gia vào trình phiên mã tổng hợp đoạn mồi Câu 18 Chọn đáp án D F1 mang tính trạng trội, tính trạng lặn xuất lai F2 giúp Menđen nhận thức thấy tính trạng không trộn lẫn vào quan niệm đương tời Ông cho rằng, tính trạng thể cặp nhân tố di truyền (sau gọi gen) quy định Ông giả định: Trong tế bào sinh dưỡng, nhân tố di truyền tồn thành cặp Menđen dùng chữ để kí hiệu nhân tố di truyền, chữ in hoa nhân tố di truyền trộ quy định tính trạng trội, chữ in thường nhân tố di truyền lặn quy định tính trạng lặn Menđen giải thích kết thí nghiệm phân li cặp nhân tố di truyền trình phát sinh giao tử tổ hợp chúng thụ tinh Câu 19 Chọn đáp án C Gen sinh vật nhân thực gen phân mảnh, xen kẽ đoạn exon mã hóa thơng tin di truyền đoạn intron khơng mã hóa Câu 20 Chọn đáp án A Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 21 Chọn đáp án B Câu 22 Chọn đáp án D - Một chu ki hoạt động tim gồm pha ~ 0,8s Pha co tâm nhĩ = 0,1s; pha co tâm thất = 0,3s; giãn chung = 0,4s - Tâm nhĩ co 0,1s nghỉ 0,7s ; tâm thất co 0,3s nghỉ 0,5s - thời gian nghỉ ngơi nhiều, đủ để phục hồi hoạt động - lượng máu nuôi tim nhiều: chiếm 1/10 lượng máu toàn thể Câu 23 Chọn đáp án B Câu 24 Chọn đáp án D Để đời cho tỉ lệ kiểu hình đời 11 đỏ : vàng → Cây vàng chiếm tỉ lệ 1/12 = 1/6 giao tử lặn ½ giao tử lặn → 1/6 giao tử lặn thể tứ bội giao tử thể AAaa → Phép lai 2, Câu 25 Chọn đáp án A gen 1498 liên kết hóa trị nuclêôtit → Tổng số nucleotit gen 1498 + = 1500 Số Nu loại gen là: A = T = 1500 20% = 300 Nu G = X - (1500 : 2) - 300 = 450 Số liên kết hidro gen ban đầu là: 2A + 3G = 2.300 + 3.450 = 1950 Nu Sau đột biến điểm, số liên kết hiđrô gen 1953 → Đột biến làm tăng thêm liên kết hidro → Đây dạng đột biến thêm cặp G-X Câu 26 Chọn đáp án A Câu 27 Chọn đáp án D Gen đoạn exon → Sẽ đoạn intron mARN trưởng thành xảy trình cắt bỏ intron nên số Nu mARN trưởng thành số Nu mARN ban đầu là: 2.50 = 100 Nu chiều dài mARN ngắn chiều dài gen là: 100.3,4 = 340 Nu Câu 28 Chọn đáp án A Ở tế bào này, cặp số chiếc: A + 2a, cặp khác bình thường nên dạng đột biến thể ba Câu 29 Chọn đáp án D Kiểu gen AaBbDd giảm phân tối đa cho loại giao tử tế bào sinh tinh giảm phân cho loại giao tử (khơng hốn vị) Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word → tế bào sinh tinh kiểu gen AaBbDd giảm phân thực tế cho tối đa loại giao tử (số giao tử lớn số giao tử mà kiểu gen AaBbDd cho) Câu 30 Chọn đáp án C I Sai, Vẫn giao tử Aa sinh kiểu gen Aa giảm phân rối loạn phân bào I II - Sai tính trạng Menđen nghiên cứu đậu Hà Lan không đơn đơn gen III - Đúng IV - Sai Trong trình di truyền, bố (mẹ) di truyền nguyên vẹn cho alen tính trạng V - Đúng → kết luận → Đáp án C Câu 31 Chọn đáp án A I - Đúng II - Sai Đột biến gen phát sinh nguyên phân di truyền cho hệ sau qua sinh sản hữu tính đột biến tiền phôi III - Đúng Đây đột biến xoma IV - Đúng V - Sai Phần lớn đột biến cấp độ phân tử đột biến trung tính Câu 32 Chọn đáp án B Nếu chuyển E.coli sang nuôi cấy hệ môi trường N14 → thu phân tử chứa N14, phân tử mạch N14, mạch N15 → Tổng mạch chứa N15 Tiếp tục cho vi khuẩn nhân đôi hệ: phân tử chứa N14 thu 16 phân tử chứa N14 N15 phân tử mạch N14, mạch N15 thu phân tử chứa N14 N15 + phân tử chứa N15 → hệ số phân tử ADN phân tử ADN chứa N14 N15 là: 16 + =24 Câu 33 Chọn đáp án C Xét phát biểu đề bài: I - Đúng II - Sai Số đoạn exon = số đoạn intron + III - Đúng Trang 10 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word IV - Sai Phân tử mARN chức truyền thơng tin di truyền từ ADN sang protein để hình thành tính trạng V - Đúng → kết luận Câu 34 Chọn đáp án C Câu 35 Chọn đáp án C phép lai P: AAaa x Aaaa AAaa giảm phân cho giao tử 1/6AA: 4/6Aa : 1/6aa Aaaa giảm phân cho 1/2Aa : 1/2aa Cây thấp sinh aaaa = 1/6aa 1/2aa = 1/12 Cây cao = - 1/12 = 11/12 → Đáp án C Câu 36 Chọn đáp án C AAaa giảm phân cho 1/6AA : 4/6Aa : 1/6aa BB giảm phân cho 1B → Tỉ lệ giao tử AaB từ thể AAaaBB là: 4/6Aa 1B = 4/6 Câu 37 Chọn đáp án C Mỗi cụm NST hình dạng, kích thước cấu trúc giống → Đây thể tứ bội Câu 38 Chọn đáp án A Khi tiến hành lai hai giống chủng hoa đỏ lai với hoa trắng F1 thu toàn đỏ, F2 thu đỏ : trắng → Hoa đỏ trội hoàn toàn so với hoa trắng Câu 39 Chọn đáp án B Ở tế bào gồm cặp NST nên NST 2n = Câu 40 Chọn đáp án A Trang 11 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word ... trường có N14 → thu phân tử chứa N14, phân tử có mạch N14, mạch N15 → Tổng Có mạch chứa N15 Tiếp tục cho vi khuẩn nhân đôi hệ: phân tử chứa N14 thu 16 phân tử chứa N14 N15 phân tử có mạch N14, mạch... 10 Các hình thức sinh sản sinh vật gồm? A Sinh sản vơ tính sinh sản hữu tính B Sinh sản hạt sinh sản cành, C Sinh sản bào tử nuôi cấy mô D Sinh sản giâm chi t ghép nuôi cấy mô gieo hạt Câu 11 ... 1/ 6aa 1/ 2aa = 1/ 12 Cây cao = - 1/ 12 = 11 /12 → Đáp án C Câu 36 Chọn đáp án C AAaa giảm phân cho 1/ 6AA : 4/6Aa : 1/ 6aa BB giảm phân cho 1B → Tỉ lệ giao tử AaB từ thể AAaaBB là: 4/6Aa 1B = 4/6 Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: 35 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn sinh học đề KSCL THPT khoái châu hưng yên lần 1 file word có lời giải chi tiết , 35 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn sinh học đề KSCL THPT khoái châu hưng yên lần 1 file word có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay