33 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn sinh học THPT tứ kì hải dương lần 1 file word có lời giải chi tiết

9 43 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 13:56

Đề thi thử THPT Tứ - Hải Dương - Lần - Năm 2018 I Nhận biết Câu 1: Hơ hấp tế bào q trình A lấy O2 thải CO2 B khử hợp chất hữu thành CO2 H2O đồng thời giải phóng lượng cần thiết cho hoạt động sống thể C oxi hóa sinh học hợp chất hữu thành CO2 H2O đồng thời giải phóng lượng cần thiết cho hoạt động sống thể D oxi hóa sinh học hợp chất hữu thành O2 H2O, đồng thời giải phóng lượng cần thiết cho hoạt động sống thể Câu 2: Operon Lac vi khuẩn E.coli gồm thành phần theo trật tự: A gen điều hòa – vùng khởi động – vùng vận hành – nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A) B vùng khởi động – gen điều hòa – vùng vận hành – nhóm gen cấu trúc (Z Y, A) C vùng khởi động – vùng vận hành – nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A) D vùng khởi động – vùng vận hành – nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A) Câu 3: Bao nhiêu nhận định không hô hấp động vật: I Phổi chim hệ thống ống khí túi khí, trao đổi khí thực túi khí II Sự trao đổi khí trùng thực qua bề mặt ống khí III Sự trao đổi khí người thực khí quản bề mặt phế nang IV Sự trao đổi khí chim thực qua bề mặt ống khí A B C D Câu 4: Biến đổi cặp nuclêôtit gen phát sinh nhân đôi ADN gọi là: A đột biến gen B thể đột biến C đột biến D đột biến điểm Câu 5: Xét gen, gen alen A, a B,b Kiểu gen sau không phù hợp: A ab aB B Aa Bb C Ab ab D AB Ab Câu 6: Theo quan niệm giao tử khiết Menđen, thể lai F1 tạo giao tử thì: A giao tử chứa cặp nhân tố di truyền bố mẹ B giao tử chứa nhân tố di truyền bố mẹ C giao tử chứa cặp nhân tố di truyền bố mẹ, khơng phan trộn D giao tử chứa nhân tố di truyền bố mẹ Câu 7: kết luận nói gen ngồi nhân? Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word (1) Trong trình di truyền, vai trò bố mẹ biểu kiểu hình khơng giới (2) Các gen ngồi nhân khơng phân chia cho tế bào trình phân bào (3) Kết phép lai thuận lai nghịch giống nhau, lai thường mang tính trạng mẹ (4) Tính trạng gen ngồi nhân quy định tồn thay nhân tế bào hợp tử nhân cấu trúc di truyền khác (5) Tất đột biến gen tế bào chất biểu kiểu hình di truyền cho đời sau A B C D Câu 8: Sự biểu triệu chứng thiếu nitơ là: A non màu vàng, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm B sinh trưởng quan bị giảm, xuất màu vàng nhạt C màu vàng nhạt, mép màu đỏ nhiều chấm đỏ mặt D nhỏ, màu lục đậm, màu thân khơng bình thường, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm Câu 9: Ý khơng phải ưu điểm tuần hồn kép so với tuần hoàn đơn? A Tim hoạt động tiêu tốn lượng B Máu giàu O2 tim bơm tạo áp lực đẩy máu lớn C Máu đến quan nhanh nên đáp ứng nhu cầu trao đổi khí trao đổi chất D Tốc độ máu chảy nhanh, máu xa Câu 10: Lá màu xanh lục vì: A tia sáng màu xanh lục khơng diệp lục hấp thụ B nhóm sắc tố phụ (carơenơit) hấp thụ ánh sáng màu xanh lục C diệp lục a hấp thụ ánh sáng màu xanh lục D diệp lục b hấp thụ ánh sáng màu xanh lục Câu 11: Cơn trùng hình thức hơ hấp nào? A Hô hấp phổi B Hô hấp mang C Hô hấp qua bề mặt thể D Hô hấp hệ thống ống khí Câu 12: Trong thí nghiệm lai tính trạng, Menđen đưa giả thuyết phân ly của: A cặp nhân tố di truyền B cặp tính trạng C cặp gen D cặp alen Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 13: Đường thức ăn dày túi trâu, bò: A thực quản → tổ ong → cỏ → thực quản → múi khế → sách B thực quản → cỏ → thực quản → tổ ong → múi khế → sách C thực quản → sách → múi khế → tổ ong → cỏ D thực quản → cỏ → tổ ong → thực quản → sách → múi khế Câu 14: Bằng cách phân biệt đột biến gen nhân với ADN lục lạp thực vật làm lục lạp khả tổng hợp diệp lục với đột biến gen ADN nhân gây bệnh bạch tạng cây? A Đột biến nhân sinh tượng đốm xanh, đốm trắng; đột biến gen nhân làm toàn phần màu xanh chuyển sang trắng B Đột biến gen ngồi nhân sinh tượng xanh, trắng; đột biến gen nhân sinh tượng đốm xanh, đốm trắng C Đột biến gen nhân sinh tượng đốm xanh, đốm trắng; đột biến gen nhân làm tồn màu trắng D Đột biến gen nhân sinh tượng đốm xanh, đốm trắng; đột biến gen nhân sinh tượng xanh, màu trắng Câu 15: Một gen bị biến đổi làm thay đổi loạt tính trạng thể sinh vật gọi là: A gen trội B gen đa hiệu C gen lặn D gen đa alen Câu 16: Nhận xét không chế di truyền cấp độ phân tử? A Trong q trình nhân đơi ADN, mạch tổng hợp mạch khuôn ADN chiều 3’ → 5’ liên tục mạch tổng hợp mạch khuôn ADN chiều 5’ → 3’ khơng liên tục (gián đoạn) B Trong q trình dịch mã, bổ sung đặc hiệu anticodon tARN codon mARN theo nguyên tắc A- U, T – A, G – X, X – G C Trong trình phiên mã tổng hợp ARN, mạch ARN kéo dài theo chiều 5’ → 3’ D Trong trình nhân đơi ADN, phiên mã tổng hợp ARN, dịch mã tổng hợp Protein theo nguyên tắc khuôn mẫu nguyên tắc bổ sung Câu 17: bệnh hội chứng bệnh người đột biến nhiễm sắc thể? (1) Bệnh ung thư máu ác tính (2) Hội chứng Đao (3) Hội chứng Tơcnơ (4) Hội chứng tiếng mèo kêu (5) Bệnh bạch tạng (6) Hội chứng claiphenter (7) Hội chứng AIDS Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A B C D Câu 18: Đặc điểm sau với tượng di truyền liên kết hoàn toàn? A Làm hạn chế xuất biến dị tổ hợp B Các cặp gen quy định cặp tính trạng nằm cặp nhiễm sắc thể khác C Làm xuất biến dị tổ hợp đa dạng phong phú D Luôn tạo nhóm gen liên kết quý Câu 19: Trong nhận định đây, nhận định nói đột biến đa bội: (1) Đột biến dị đa bội phát sinh lai xa đa bội hóa (2) Đột biến đa bội phát sinh nguyên phân giảm phân (3) Đột biến đa bội xảy rối loạn phân bào làm cho số tất cặp nhiễm sắc thể không phân li (4) Đột biến tự đa bội làm tăng số nguyên lần số lượng NST đơn bội loài lớn 2n A B C D Câu 20: Trong phát biểu sau, phát biểu vai trò quang hợp? (1) Cung cấp nguồn chất hữu làm thức ăn cho sinh vật dị dưỡng (2) Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp, dược liệu cho Y học (3) Cung cấp lượng trì hoạt động sống sinh giới (4) Điều hòa trực tiếp lượng nước khí (5) Điều hòa khơng khí A B C D Câu 21: Ở sinh vật nhân thực, mức độ cấu trúc NST từ đơn giản đến phức tạp là: A nucleoxom → sợi nhiễm sắc → sợi → sợi siêu xoắn → cromatit B sợi nhiễm sắc → nucleoxom → sợi → sợi siêu xoắn → cromatit C nucleoxom → sợi → sợi nhiễm sắc → sợi siêu xoắn → cromatit D sợi → nucleoxom → sợi nhiễm sắc → sợi siêu xoắn → cromatit Câu 22: Một lồi động vật cặp nhiễm sắc thể hiệu Aa, Bb, Dd XY Trong thể nhiễm sắc thể sau đây, ba? I AaaBbDdXY II ABbDdXY III AaBBbDdXXY IV AaBbDdXXY V.AaBbDdXY VI AaBbDddX A B C D Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 23: tế bào sinh tinh kiểu gen AB Dd giảm phân, giả sử hốn vị gen xảy ab tế bào Số loại giao tử tối đa tối thiểu là: A 8; B 6; C 6; D 8; Câu 24: Một loài sinh vật NST 2n = 14 Trong lồi tạo tối đa thể nhiễm kép khác nhau? A B 42 C 21 D 14 Câu 25: Trong phép lai aaBbDdeeFf x AABbDdeeff tỉ lệ kiểu hình đời lai A_bbD_eeff là: A 1/8 B 1/16 C 1/32 D 3/32 Câu 26: Ở loài thực vật đột biến gen trội A tạo hai alen tương phản a a1 Biết gen A quy định cao, a quy định trung bình, a1a1 quy định thấp, alen trội trội hoàn toàn Các loại giao tử sinh khả sống thụ tinh Cho kiểu gen Aaa1 tự thụ phấn F1 phân li theo tỉ lệ: A 27 cao: trung bình: thấp B 18 cao: 12 trung bình: thấp C 24 cao: 11 trung bình: thấp D 27 cao: trung bình: thấp Câu 27: Gen quy định nhóm máu người gồm alen IA, IB; Io Biết bố nhóm máu A, mẹ nhóm máu B xác định xác kiểu gen bố, mẹ có: A nhóm máu A B nhóm máu AB C nhóm máu O D nhóm máu B Câu 28: Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn khơng xảy đột biến Theo lí thuyết phép lai cho đời số cá thể mang kiểu hình trội tính trạng chiếm 50%? 1 Ab ab  aB ab A  2 Ab Ab  aB aB  3 Ab aB  ab ab B  4 AB ab  aB ab C D Câu 29: Giả sử mạch gốc gen loại nuclêơtit: A, T, X mạch gốc gen tối đa loại mã ba chứa nuclêơtit loại A mã hóa axit amin? A 19 B 16 C 17 D 24 Câu 30: Ở thể động vật vú ngẫu phối, xét gen: gen I alen nằm NST thường; gen II alen, gen III alen nằm NST X vùng tương đồng với NST Y Số KG tối đa gen quần thể là: A 1225 B 225 C 666 D 1332 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 31: Dạng đột biến thay cặp nuclêôtit vùng mã hóa, khơng xảy ba mở đầu khơng làm xuất mã kết thúc thể: A không làm thay đổi axit amin chuỗi polipeptit gen huy tổng hợp B làm thay đổi toàn axit amin chuỗi polipeptit gen huy tổng hợp C làm thay đổi số axit amin chuỗi polipeptit gen huy tổng hợp D làm thay đổi axit amin chuỗi polipeptit gen huy tổng hợp Câu 32: Ở loài thực vật Alen A quy định hoa đỏ, a quy định hoa trắng, alen B quy định tròn, b quy định dài Biết hai cặp gen nằm cặp NST thường Cho dị hợp hai cặp gen tự thụ phấn nhận định đời con: I Đời xuất tối thiểu loại kiểu hình với tỉ lệ 3:1 1:1 II Tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ dài tỉ lệ hoa trắng tròn III Nếu hốn vị gen tần số hốn vị gen tỉ lệ kiểu hình lặn hai tính trạng IV Cây kiểu hình lặn hai tính trạng chiếm tỉ lệ nhỏ A B C D Câu 33: Gen B tổng số 1700 liên kết hiđrơ 400 nucleotit loại A; số nucleotit loại G nucleotit G* (dạng hiếm) Khi gen B tự nhân đôi lần, tất gen sinh số nucleotit loại là: A A = 1601, T = 1602, G = 1199, X = 1198 B A = 1599, T = 1598, G = 1201, X = 1202 C A = 1604, T = 1604, G = 1196, X = 1196 D A = 1602, T = 1601, G = 1998, X = 1199 Câu 34: Một gen dài 0,51μm 3600 liên kết hiđrơ Mạch gen số nuclêơtit loại G chiếm 30%, số nuclêôtit loại A chiếm 20% tổng số nuclêôtit mạch Khi gen phiên mã k lần để tổng hợp mARN môi trường nội bào cung cấp 600 Uraxin 450 Guanin phát biểu sau đúng? (1) Mạch gen mạch gốc k = (2) Mạch gen mạch gốc k =1 (3) mARN U = 600, A = 300, G = 450, X = 150 (4) Mạch gen (A+X)/(T+G)= 9/21 A B C D Câu 35: Một loài thực vật 2n = 24 Số lượng nhiễm sắc thể tế bào sinh dưỡng thể tam bội thể tam nhiễm kép A 36 25 B 25 26 C 36 26 D 25 36 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word III Vận dụng Câu 36: Một thể động vật kiểu gen Ab , theo dõi 2000 tế bào sinh tinh điều aB kiện thí nghiệm, người ta phát 360 tế bào xảy hốn vị A b Tỉ lệ giao tử Ab khoảng cách A b là: A 45,5% 18 cM B 25% 9cM C 45,5% cM D 25% 18 cM Câu 37: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội so với alen a quy định thân đen, alen B quy định cánh dài trội so với alen b quy định cánh cụt, alen D quy định mắt đỏ trội so với alen d quy định mắt trắng Phép lai P: AB D d AB D X X  X Y ab ab thu F1 Trong tổng số ruồi F1, số ruồi thân xám cánh cụt, mắt đỏ chiếm 3,75% Biết khơng xảy đột biến xảy hốn vị gen trình phát sinh giao tử Theo lí thuyết, phát biểu đúng? I F1 40 loại kiểu gen II Khoảng cách gen A gen B 20 cM III F1 10% số ruồi đực thân đen, cánh cụt, mắt đỏ IV F1 25% số cá thể mang kiểu hình trội hai tính trạng A B C D Câu 38: Ở loài thực vật, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Trong phép lai hoa đỏ chủng với hoa đỏ kiểu gen Bb, đời thu phần lớn hoa đỏ vài hoa trắng Biết biểu màu sắc hoa không phụ thuộc vào điều kiện môi trường Các hoa trắng là: (1) dạng đột biến thể khơng (2) kiểu gen Bb bị đột biến đoạn NST chứa B (3) dạng đột biến thể nhiễm (4) kiểu gen bb sinh từ kết hợp giao tử b (do đột biến gen B thành b) hoa đỏ chủng với giao tử b kiểu gen Bb giải thích xuất hoa màu trắng: A B C D Câu 39: Một loài thực vật, chiều cao cặp alen tương tác cộng gộp quy định Phép lai AabbCcdd x AaBbCcDD Theo lí thuyết, số chiều cao giống bố mẹ đời chiếm tỉ lệ bao nhiêu? A 31,25% B 32,75% C 41,25% D 18,75% Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 40: Ở loài thực vật, cho giao phối hoa đỏ chủng với hoa trắng kiểu gen đồng hợp lặn (P), thu F1 gồm toàn hoa đỏ Tiếp tục cho hoa đỏ F1 giao phấn trở lại với hoa trắng (P), thu đời kiểu hình phân li theo tỉ lệ hoa trắng: hoa đỏ Cho F1 giao phấn ngẫu nhiên với thu F2 Cho biết khơng đột biến xảy ra, hình thành màu sắc hoa khơng phụ thuộc vào điều kiện mơi trường, kết luận sau đúng? I Màu sắc hoa quy định hai gen không alen tương tác với theo kiểu bổ sung II F2 loại kiểu gen loại kiểu hình III Nếu lấy ngẫu nhiên hoa đỏ F2 cho tự thụ phấn thu đời số kiểu gen đồng hợp lặn chiếm tỉ lệ 0,028 IV Các gen quy định tính trạng màu sắc hoa phân li độc lập với V Khi cho F1 giao phấn với hoa trắng đồng hợp lặn thu con, số hoa đỏ chiếm tỉ lệ ¾; số hoa trắng chiếm tỉ lệ ¼ A B C D Đáp án 1-C 2-C 3-C 4-D 5-B 6-D 7-C 8-B 9-A 10-A 11-D 12-A 13-D 14-A 15-B 16-B 17-B 18-A 19-D 20-A 21-C 22-C 23-B 24-C 25-D 26-B 27-C 28-B 29-B 30-D 31-A 32-A 33-C 34-A 35-C 36-C 37-A 38-A 39-A 40-C LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 22: Đáp án C Thể ba cặp NST bố NST lưỡng bội lồi chiếc, cặp lại bình thường Trong thể trên, trường hợp I, IV thể ba III cặp → III thể ba kép Câu 39: Đáp án Dựa vào phép lai: ♂ AabbCcdd x ♀ AaBbCbDD, ta nhận thấy cá thể đời mang alen lặn b, alen trội D alen lặn d Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Cây chiều cao giống bố (AabbCcdd) mang alen trội alen lặn mà mang alen lặn alen trội phân tích → tỉ lệ chiều cao giống bố đời phép lai là: 8−3C1 : 2^(8−3) =15,625% Vậy theo lý thuyết, số chiều cao giống bố mẹ đời chiếm tỉ lệ: 15,625% x = 31,25% Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word ... đôi lần, tất gen sinh có số nucleotit loại là: A A = 16 01, T = 16 02, G = 11 99, X = 11 98 B A = 15 99, T = 15 98, G = 12 01, X = 12 02 C A = 16 04, T = 16 04, G = 11 96, X = 11 96 D A = 16 02, T = 16 01, ... trắng chi m tỉ lệ ¼ A B C D Đáp án 1- C 2-C 3-C 4-D 5-B 6-D 7-C 8-B 9-A 10 -A 11 -D 12 -A 13 -D 14 -A 15 -B 16 -B 17 -B 18 -A 19 -D 20-A 21- C 22-C 23-B 24-C 25-D 26-B 27-C 28-B 29-B 30-D 31- A 32-A 33- C 34-A... thuyết, số có chi u cao giống bố mẹ đời chi m tỉ lệ bao nhiêu? A 31, 25% B 32,75% C 41, 25% D 18 ,75% Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: 33 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn sinh học THPT tứ kì hải dương lần 1 file word có lời giải chi tiết , 33 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn sinh học THPT tứ kì hải dương lần 1 file word có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay