31 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn sinh học THPT thoại ngọc hầu an giang lần 1 file word có lời giải chi tiết

19 28 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 13:56

Đề thi thử THPT Thoại Ngọc Hầu - An Giang - Lần - Năm 2018 I Nhận biết Câu 1: Phát biểu sau khơng nói nhiễm sắc thể trình phân bào? A Kì đầu giảm phân I giảm phân II, nhiễm sắc thể trạng thái kép B Kì giảm phân II, nhiễm sắc thể kép xếp hàng mặt phẳng xích đạo tế bào C Kì cuối giảm phân II, nhiễm sắc thể đơn tương đương với crơmatit kì D KÌ sau giảm phân II, hai crômatit nhiễm sắc thể kép tách tâm động Câu 2: Trong thực tiễn sản xuất, nhà khuyến nơng khun “không nên trồng giống lúa diện rộng” A Vì nhiều vụ canh tác, đất khơng đủ chất dinh dưỡng cung cấp cho trồng từ suất bị suy giảm B Vì điều kiện thời tiết khơng thuận lợi bị trắng, giống lúa kiểu gen nên mức phản ứng giống C Vì qua nhiều vị canh tác giống bị thối hóa, nên khơng đồng kiểu gen làm suất bị sụt giảm D Vì điều kiện thời tiết khơng thuận lợi giống bị thối hóa, nên khơng đồng kiểu gen làm suất bị giảm Câu 3: Trong công tác chọn tạo giống, người ta dựa vào đồ di truyền để A Xác định độ chủng giống nghiên cứu B Xác định thành phần trật tự xếp nucleotit gen C Xác định mối quan hệ trội lặn gen nhiễm sắc thể D Rút ngắn thời gian chọn đơi giao phối, rút ngắn thời gian tạo giống Câu 4: Trong tự nhiên, tần số đột biến gen dao động khoảng A 10-4 – 10-2 B 10-6 – 10-4 C 10-6 – 10-2 D 10-8 – 10-6 Câu 5: Opêron Lac vi khuẩn E.coli gen cấu trúc quy định tổng hợp enzim tham gia phân giải đường A glucozơ B galactozơ C mantozơ D lactôzơ Câu 6: Phát biểu sau q trình phiên mã khơng đúng? A Sự phiên mã sinh vật nhân sơ diễn tế bào chất, sinh vật nhân thực diễn nhân ngồi nhân B Một số gen sinh vật nhân sơ chung điểm khởi đầu phiên mã Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word C ARN polimeraza trượt sau enzim tháo xoắn để tổng hợp mạch ARN theo chiều 5’→ 3’ D Quá trình phiên mã giúp tổng hợp nên tất loại ARN sinh vật nhân sơ sinh vật nhân thực Câu 7: Khi nói q trình dịch mã phát biểu sau không đúng? (1) Dịch mã q trình tổng hợp prơtêin, q trình diễn tế bào chất sinh vật nhân thực nhân sơ (2) Q trình dịch mã chia thành hai giai đoạn hoạt hóa axit amin tổng hợp chuỗi pơlipeptit (3) Trong q trình dịch mã, nhiều riboxom tham gia tổng hợp chuỗi polipeptit gọi tượng poliriboxom (4) Quá trình dịch mã kết thúc tARN bổ sung với ba kết thúc mARN A B C D Câu 8: Khi nói trình dịch mã, xét kết luận sau đây: (1) Ở phân tử mARN, riboxom khác tiến hành đọc mã từ điểm khác nhau, điểm đặc hiệu với riboxom (2) Quá trình dịch mã diễn theo nguyên tắc bổ sung, nguyên tắc bổ sung thể ba đối mã tARN với ba mã hóa mARN (3) Các riboxom mARN trượt theo ba mARN theo chiều 5’ đến 3’ từ ba mở đầu đến gặp ba kết thúc (4) Mỗi phân tử mARN tổng hợp nhiều chuỗi polipeptit, chuỗi polipeptit tổng hợp từ mARN ln cấu trúc giống kết luận đúng? A B C D Câu 9: Khi nói q trình di truyền tính trạng, tượng số tính trạng không xảy đột biến nội dung giải thích cho tượng trên: (1) Các gen quy định tính trạng nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng xảy trao đổi đoạn tương ứng (2) Các tính trạng gen quy định (3) Các gen quy định tính trạng liên kết hồn tồn (4) Nhiều gen quy định tính trạng theo kiểu tương tác bổ sung Số nội dung giải thích là: Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A B C D Câu 10: Một lồi thực vật lưỡng bội nhóm gen liên kết Giả sử đột biến kí hiệu từ (1) đến (8) mà số NST trạng thái chưa nhân đơi tế bào sinh dưỡng thể đột biến là: (1) NST (2) 12 NST (3) 16 NST (4) NST (5) 20 NST (6) 28 NST (7) 32 NST (8) 24 NST Trong thể đột biến đột biến đa bội chẳn? A B C D Câu 11: Trong quần thể đây, quần thể đạt trạng thái cân di truyền? A 0,3 AA: 0,4 Aa: 0,3 aa B 0,36 AA: 0,46 Aa: 0,18 aa C 0,49 AA: 0,35Aa: 0,16 aa D 0,01 AA: 0,18 Aa: 0,81 aa Câu 12: Bộ ba mã mở đầu mARN trình tự tương ứng mạch mã gốc gen là: A 3’ TAX 5’ B 3’ ATX 5’ Câu 13: Cá thể kiểu gen C 5’ TAX 3’ D AUG 5’ AB ; giảm phân xảy hoán vị gen với tần số f = 20% giao ab tử AB tạo chiếm tỷ lệ: A 20% B 75% C 100% D 40% Câu 14: Phát bểu sau không nói mơ hình hoạt động operon Lac E.coli A Vùng khởi động nằm vị trí cấu trúc opêron Lac B Vùng vận hành vị trí tương tác với prơtêin ức chế để ngăn cản hoạt động phiên mã enzim ARN – polimeraza C Gen điều hòa ln tổng hợp prơtêin ức chế mà khơng phụ thuộc vào mặt chất cảm ứng lactozơ D Lượng sản phẩm nhóm gen tăng lên đột biến gen xảy vùng vận hành Câu 15: Một ba mã hóa mã hóa cho loại axit amin, điều biểu đặc điểm mã di truyền? A Mã di truyền tính đặc hiệu B Mã di truyền tính phổ biến C Mã di truyền tính thối hóa D Mã di truyền mã ba Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 16: Trong trình nhân đơi ADN, chạc tái (chạc chữ Y) mạch tổng hợp liên tục mạch tổng hợp gián đoạn? A Vì enzim ADN polimeraza tác dụng lên mạch khn chiều 5’ → 3’ B Vì enzim ADN polimeraza tổng hợp mạch theo chiều 5’ → 3’ C Vì enzim ADN polimeraza tác dụng lên mạch khn theo chiều 5’ → 3’ D Vì enzim ADN polimeraza tổng hợp mạch theo chiều 3’ → 5’ Câu 17: Khi nói mối quan hệ kiểu gen, mơi trường kiểu hình, nhận định sau khơng đúng? A Kiểu hình kết tương tác kiểu gen môi trường B Bố mẹ khơng truyền đạt cho tính trạng hình thành sẵn mà truyền đạt kiểu gen C Kiểu gen quy định khả phản ứng thể trước điều kiện môi trường khác D Kiểu hình thể phụ thuộc vào kiểu gen mà không phụ thuộc vào môi trường II Thơng hiểu Câu 18: Một sinh vật lưỡng bội kiểu gen AABb Hai gen nằm hai cặp nhiễm sắc thể khác nhau, tế bào sinh vật (được minh họa hình đây) Tế bào trải qua giai đoạn chu kỳ tế bào (kí tự + cực tế bào)? A giảm phân I B nguyên phân giảm phân C nguyên phân D giảm phân II Câu 19: Nếu gen quy định tính trạng tính trạng trội trội hồn tồn tỉ lệ kiểu hình khác bố mẹ xuất đời phép lai ♀AaBbDdEE x ♂ AabbDdEe bao nhiêu? A 9/16 B 7/16 C 3/32 D 29/32 Câu 20: Ở người kiểu tóc gen alen (A, a) nằm NST thường Một người đàn ông tóc xoăn lấy vợ tóc xoăn, họ sinh lần thứ trai tóc xoăn lần thứ hai gái tóc thẳng Cặp vợ chồng kiểu gen là: A AA x aa B AA x AA C Aa x Aa D AA x Aa Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 21: Ở lồi thực vật nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 12, trường hợp cặp nhiễm sắc thể tương đồng xét cặp gen dị hợp Nếu đột biến lệch bội dạng ba nhiễm (2n+1) xảy ra, số kiểu gen dạng ba nhiễm (2n+1) khác tạo tối đa quần thể loài là: A 48 B C 12 D 24 Câu 22: Cho biết tính trạng cặp gen quy định gen trội trội hoàn toàn Xét phép lai: (1) aaBbDd x AaBBdd (2) AaBbDd x aabbDd (3) AabbDd x aaBbdd (4) aaBbDD x aabbDd (5) AaBbDD x aaBbDd (6) AABbdd x AabbDd Theo lí thuyết, phép lai trên, phép lai mà đời loại KH chiếm tỉ lệ nhau? A B C D Câu 23: Ở người, màu da cặp gen tương tác cộng gộp: thể đồng hợp toàn trội cho da đen, thể đồng hợp lặn cho da trắng, thể dị hợp cho màu da nâu Bố mẹ da nâu kiểu gen AaBbCc xác suất sinh da nâu là: A 1/256 B 62/64 C 1/64 D 1/1128 Câu 24: Ở loài thực vật, xét gen, gen alen trội lặn hồn tồn Biết gen nằm cặp NST khác Gen A đột biến thành a, gen b đột biến thành gen B Trong quần thể loài ta xét thể kiểu gen: (1) AABb (2) AaBb (3) aaBB (4) Aabb (5) aabb Trong thể trên, thể đột biến bao gồm: A 4, B 3, 4, C 1, 2, 3, D 2, 3, 4, Câu 25: Ở loài thực vật, gen quy định hạt dài trội hoàn toàn so với alen quy định hạt tròn; gen quy định hạt chín sớm trội hồn tồn so với alen quy định hạt chín muộn Cho kiểu gen dị hợp tử cặp gen tự thụ phấn đời thu 3600 cây, 144 kiểu hình hạt tròn, chín muộn Biết khơng đột biến, hoán vị gen xảy giới với tần số Theo lí thuyết, số đời kiểu hình hạt dài, chín muộn bao nhiêu? A 826 B 576 C 628 D 756 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 26: Một thể lồi chim kiểu gen Aa BD Ef G g X X giảm phân hình thành giao bd eF tử Biết trình giảm phân diễn bình thường 1/3 tế bào giảm phân hốn vị gen Theo lí thuyết, số lượng tế bào sinh dục chín tối thiểu tham gia giảm phân để tạo tất loại giao tử từ thể kiểu gen là: A 24 B 64 C 72 D 144 Câu 27: Màu sắc hoa loa kèn gen nằm tế bào chất quy định, gen quy định màu hoa vàng trội so với hoa màu xanh Lấy hạt phấn hoa vàng thụ phấn cho hoa màu xanh F1 Cho F1 tự thụ phấn, tỉ lệ kiểu hình đời F2 là: A 100% cho hoa màu xanh B hoa vàng hoa xanh C 75% hoa vàng; 25% hoa xanh D 100% cho hoa màu vàng Câu 28: Quan sát hình ảnh sau đây: nhận xét hình ảnh đúng? (1) Cấu trúc (1) chứa phân tử histon gọi nuclêôxôm (2) Chuỗi cấu trúc (1) nối tiếp với gọi sợi nhiễm sắc với đường kính 11 nm (3) Cấu trúc (2) gọi sợi siêu xoắn (vùng xếp cuộn) với đường kính 300 nm (4) Cấu trúc (3) mức cuộn xoắn cao nhiễm sắc thể đường kinh 700 nm (5) Cấu trúc (4) xuất nhân tế bào sinh vật nhân thực vào kỳ trình nguyên phân (6) Khi dạng cấu trúc 4, nhiễm sắc thể chứa phân tử ADN mạch thẳng kép A B C D Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 29: Ở người, alen H quy định máu đơng bình thường, alen h quy định máu khó đơng nằm NST giới tính X khơng alen tương ứng Y Một gia đinh bố mẹ bình thường, sinh trai bị bệnh máu khó đơng bị hội chứng Claiphentơ Nhận định sau đúng? A Mẹ XHXh, bố XHY, đột biến lệch bội xảy phát sinh giao tử mẹ B Mẹ XHXH, bố XhY, đột biến lệch bội xảy phát sinh giao tử mẹ C Mẹ XHXh, bố XHY, đột biến lệch bội xảy phát sinh giao tử bố D Mẹ XHXH, bố XHY, đột biến lệch bội xảy phát sinh giao tử bố Câu 30: Trong quần thể loài động vật lưỡng bội Trên nhiễm sắc thể thường xét hai locut gen: Gen A alen, gen B alen Trên vùng tương đồng nhiễm sắc thể X Y, xét locut gen alen Biết không xảy đột biến, theo lí thuyết, số loại kiểu gen dị hợp tất gen quần thể bao nhiêu? A 708 B 840 C 60 D 180 Câu 31: Ở loài động vật, gen A nằm NST thường quy định chân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định chân thấp Thế hệ xuất phát quần thể ngẫu phối 300 đực mang kiểu gen AA, 100 mang kiểu gen Aa, 150 mang kiểu gen aa Khi quần thể đạt trạng thái cân di truyền, lấy ngẫu nhiên cá thể chân cao, xác suất thu cá thể chủng là: A 24 49 B 24 121 C 12 49 D 216 625 Câu 32: Một lồi thực vật, xét cặp tính trạng cặp gen nằm cặp NST khác quy định A quy định thân cao trội hoàn toàn với a quy định thân thấp; B quy định hoa kép trội hoàn toàn so với b quy định hoa đơn; D quy định hoa đỏ trội khơng hồn tồn so với d quy đinh hoa trắng Cho giao phấn bố mẹ, F1 thu tỷ lệ kiểu hình 6:6:3:3:3:3:2:2:1:1:1:1 Kiểu gen bố mẹ phép lai là: A AaBbDd x aaBbDd AaBbDd x aaBbdd B AaBbDd x aaBbDd AaBbDd x AabbDD C AaBbDd x AabbDd AabbDd x aaBbDd D AaBbDd x AabbDd AaBbDd x aaBbDd Câu 33: Trong quần thể ngơ, xét gen alen A, a nằm NST thường Sau hệ tự thụ phấn bắt buộc cấu trúc di truyền quần thể sau: 0,4875 AA: 0,125 Aa: Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word 0,3875 aa Nếu tiếp tục cho tự thụ phấn bắt buộc hệ thứ cấu trúc di truyền quần thể là: A 0,534365 AA: 0,03125 Aa: 0,434385 aa B 0,534375AA: 0,03125Aa: 0,434375 aa C 0,4875AA: 0,125Aa: 0,3875 aa D 0,534385AA: 0,03125Aa: 0,434365aa Câu 34: Quan sát hình mơ tả cấu trúc mARN, tARN, rARN cho biết câu trả lời không đúng: (1) Các số (1), (2) (3) hình vẽ tương ứng với nội dung: liên kết hiđrơ, cơđon aniticơđon (2) Ở hình trên, tARN làm nhiệm vụ vận chuyển axit amin mang anticôđon 5’ – UAX – 3’ (3) mARN cấu trúc mạch thẳng, làm khn cho q trình phiên mã mang ba mở đầu 3’ – GUA – 5’ (4) tARN thùy tròn nên mang tối đa axit amin cho lần tới riboxom (5) Axit amin gắn đầu 3’ – OH tARN Mêtiônin f-Met A B C D Câu 35: Gen chiều dài 2550 Ao 1900 liên kết hyđrô Gen bị đột biến thêm cặp A – T Số lượng loại nuclêôtit môi trường cung cấp cho gen đột biến tự sau lần là: A A = T = 5265 G = X = 6015 B A = T = 5265 G = X = 6000 C A = T = 5250 G = X = 6015 D A = T = 5250 G = X = 6000 III Vận dụng Câu 36: Ở loài chim, cho A quy định lơng đen trội hồn tồn so với a lông trắng Cho hai chủng, chim trống lông trắng lai với chim mái lông đen, F1 thu 100% chim lơng đen Cho F1 giao phối với nhau, F2 thu tỉ lệ: lông đen: lơng trắng (chỉ chim trống) Cho chim lông đen F2 giao phối ngẫu nhiên Tỉ lệ phân li kiểu hình F2 là: Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A đen: trắng B 13 đen: trắng C đen: trắng D đen: trắng Câu 37: Ở loài cây, cặp gen A, a B, b phân li độc lập quy định hình dạng Kiểu gen A B cho dẹt, kiểu gen A B cho tròn, kiểu gen aabb cho dài Lai tròn chủng (P), tạo F1 toàn dẹt F1 tự thụ phấn, tạo F2 Cho dẹt F2 giao phấn, tạo F3 Bao nhiêu dự đoán sau đúng? (1) F1 dị hợp cặp gen (2) Các dẹt F2 kiểu gen (3) Ở F3 loại kiểu hình (4) Ở F3, dài chiếm tỉ lệ 1/81 A B C D Câu 38: Ở loài động vật giao phối, xét phép lai ♂ AaBbDd x ♀ AaBbdd Giả sử trình giảm phân thể đực, số tế bào tượng cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb không phân li giảm phân I, kiện khác diễn bình thường; thể cái, số tế bào tượng NST mang gen A không phân li giảm phân II, kiện khác diễn bình thường Theo lí thuyết, kết hợp ngẫu nhiên loại giao tử đực thụ tinh tạo tối đa loại hợp tử thừa nhiễm sắc thể? A 32 B 48 C 108 D 52 Câu 39: Cho sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người hai alen gen quy định, alen trội trội hoàn tồn Biết khơng xảy đột biến Xác suất người đầu lòng cặp vợ chồng III 15 III 16 sinh không mang gen gây bệnh là: A 1/3 B 7/18 C 7/15 D 31/36 Câu 40: Ở lồi động vật, tính trạng màu sắc thân tính trạng màu mắt cặp gen quy định Cho đực (XY) thân đen, mắt trắng chủng lai với thân xám, mắt đỏ chủng F1 đồng loạt thân xám, mắt đỏ Cho F1 giao phối ngẫu nhiên với Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word nhau, đời F2 50% thân xám, mắt đỏ; 20% đực thân xám, mắt đỏ; 20% đực thân đen, mắt trắng; 5% đực thân xám, mắt trắng; 5% đực thân đen, mắt đỏ Lấy ngẫu nhiên cá thể F2, xác suất để thu cá thể dị hợp cặp gen bao nhiêu? A 8,1% B 5,4% C 5,6% D 6,4% Trang 10 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Đáp án 1-B 2-B 3-D 4-B 5-D 6-C 7-C 8-A 9-C 10-C 11-D 12-A 13-D 14-D 15-A 16-B 17-D 18-A 19-B 20-C 21-C 22-A 23-B 24-C 25-D 26-A 27-A 28-B 29-A 30-D 31-A 32-D 33-B 34-B 35-B 36-A 37-A 38-A 39-C 40-D LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án B A, C, D B sai Ở kì giảm phân II, nhiễm sắc thể kép xếp thành hàng mặt phẳng xích đạo tế bào Câu 2: Đáp án B Khơng giống lúa thích hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu Vì vậy, cánh đồng lớn mà trồng giống lúa thời tiết thay đổi bất lợi giống lúa người nơng dân nguy trắng Chỉ chọn giống nghĩa “được ăn - ngã khơng” Chúng ta khơng thể dự đốn trước điều kiện khí hậu, thời tiết dịch bệnh, thế, để đảm bảo khơng rơi vào tình trạng trắng, tốt nên chọn trồng nhiều giống khác Câu 3: Đáp án D Trong công tác chọn tạo giống, người ta dựa vào đồ di truyền để xác định vị trí gen NST  Từ xác định thành phần trật tự xếp gen NST rút ngắn chọn đơi giao phối, rút ngắn thời gian chọn tạo giống Câu 4: Đáp án B Câu 5: Đáp án D Câu 6: Đáp án C ARN polimeraza trượt sau enzim tháo xoắn để tổng hợp mạch ARN theo chiều 3’ → 5’ Câu 7: Đáp án C (3) Sai Trong trình dịch mã, mARN thường gắn với nhóm riboxom gọi poliribôxôm giúp tăng hiệu suất tổng hợp prôtêin (4) Sai Quá trình dịch mã kết thúc ARN-polimeraza di chuyển đến cuối gen gặp tín hiệu kết thúc (UAG, UGA, UAA) dừng phiên mã phân tử ARN vừa tổng hợp giải phóng Trang 11 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 8: Đáp án A (1) Sai Trên phân tử mARN, riboxom khác tiến hành đọc mã từ điểm giống (2)(3) (4) Đúng sinh vật nhân thực Câu 9: Đáp án C (1) Sai Các gen nằm cặp NST tương đồng xảy trao đổi đoạn tương ứng → Hoán vị gen làm xuất tổ hợp tính trạng mới, không di truyền (4) Sai Nhiều gen quy định tính trạng theo kiểu tương tác bổ sung ko tượng số tính trạng ln di truyền Câu 10: Đáp án C nhóm gen liên kết → n =4 → 2n = (1) NST = 2n → lưỡng bội (2) 12 NST = 3n → tam bội (đa bội lẻ) (3) 16 NST = 4n → tứ bội (đa bội chẳn) (4) NST = n → đơn bội (5) 20 NST = 5n → ngũ bội (đa bội lẻ) (6) 28 NST = 7n → đa bội lẻ (7) 32 NST = 8n → đa bội chẳn (8) 24 NST = 6n → đa bội chẳn → (3)(7)(8) Câu 11: Đáp án D Câu 12: Đáp án A Bộ ba mã mở đầu mARN 5’ AUG 3’ → trình tự tương ứng mạch mã gốc gen 3’ TAX 5’ Câu 13: Đáp án D AB/ab giảm phân, f = 20% cho giao tử AB = ab = 40%, Ab = aB = 10% Câu 14: Đáp án D Câu 15: Đáp án A Một ba mã hóa mã hóa cho loại axit amin, điều biểu tính đặc hiệu mã di truyền Tính thối hóa nhiều ba mã hóa axit amin Trang 12 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Tính phổ biến mã di truyền dùng chung cho tất loài sinh vật (trừ số ngoại lệ) Câu 16: Đáp án B Vì enzim ADN polimeraza tổng hợp mạch theo chiều 5’ → 3’ nên chạc tái (chạc chữ Y) mạch tổng hợp liên tục mạch tổng hợp gián đoạn' Mạch gốc chiều → 5' mạch tổng hợp liên tục Trên mạch gốc chiều 5' → 3' mạch dc tổng hợp gián đoạn Câu 17: Đáp án D D sai kiểu hình kết tổ hợp kiểu gen môi trường Câu 18: Đáp án A Từ hình vẽ ta thấy NST kép xếp thành hàng → Tế bào kì sau giảm phân II Câu 19: Đáp án B ♀AaBbDdEE x ♂ AabbDdEe Tỉ lệ kiểu hình giống mẹ ♀(A_B_D_E_) = ¾.1/2.3/4.1= 9/32 Tỉ lệ kiểu hình giống bố ♂ (A_bbD_E_) = ¾.1/2.3.4.1 = 9/32 → Tỉ lệ kiểu hình khác bố mẹ = – 9/32 – 9/32 = 7/16 Câu 20: Đáp án C Vợ chồng tóc xoăn sinh gái tóc thẳng →Tóc xoăn tính trạng trội hồn tồn so với tóc thẳng Quy ước: A: tóc xoăn, a: tóc thẳng → Cặp vợ chồng kiểu gen Aa để sinh gái tóc thẳng (aa) Câu 21: Đáp án C 2n= 12  n = Vì cặp nhiễm sắc thể tương đồng xét cặp gen dị hợp Nên ta có: Aaa khác AAa Số kiểu gen dạng thể ba (2n+1) = 2.n = 2.6 = 12 Câu 22: Đáp án A (1) aaBbDd x AaBBdd  Tỉ lệ kiểu hình (1:1)(1)(1:1) → kiểu hình với tỉ lệ 1:1:1:1 (2) AaBbDd x aabbDd Tỉ lệ kiểu hình (1:1)(1:1)(3:1) → kiểu hình (3) AabbDd x aaBbdd  Tỉ lệ kiểu hình (1:1)(1:1)(1:1) → kiểu hình với tỉ lệ 1:1:1:1:1:1 (4) aaBbDD x aabbDd  Tỉ lệ kiểu hình (1)(1:1)(1) → kiểu hình với tỉ lệ 1:1 Trang 13 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word (5) AaBbDD x aaBbDd  Tỉ lệ kiểu hình (1:1)(3:1)(1) → kiểu hình với tỉ lệ 3:3:1:1 (6) AABbdd x AabbDd Tỉ lệ kiểu hình (1)(1:1)(1:1) → kiểu hình với tỉ lệ 1:1:1:1 → (1), (6) Câu 23: Đáp án B Quy ước: AABBDD: da đen; aabbdd: da trắng; Còn lại da nâu P: AaBbCc x AaBbCc → Con da đen = Con da trắng = ¼.1/4.1/4 = 1/256 → Con da nâu = – Con da đen – Con da trắng = – 1/256 – 1/256 = 62/64 Câu 24: Đáp án C Gen A đột biến thành a, gen b đột biến thành gen B → Các thể kiểu gen chứa a B biểu kiểu hình thể đột biến (1)(2)(3)(5) thể đột biến Câu 25: Đáp án D Tỉ lệ kiểu hình hạt tròn, chín muộn (ab/ab) = 144/3600 = 4% Tỉ lệ kiểu hình dài muộn = 25% - 4% = 21% → Số đời kiểu hình hạt dài, chín muộn 3600.21% = 756 Câu 26: Đáp án A Một thể lồi chim kiểu gen Aa BD/bd Ef/eF XGXg xảy trao đổi chéo 2.4.4.2 = 64 loại giao tử Gọi a số tế bào tham gia giảm phân tối thiểu để hình thành đủ 64 loại giao tử Theo đề ta phương trình: 2/3.a.2+ 1/3.a.4=32 → a = 24 tế bào Vậy theo lí thuyết, số lượng tế bào sinh dục chín tối thiểu tham gia giảm phân để tạo tất loại giao tử từ thể kiểu gen là: 24 Câu 27: Đáp án A Hạt phấn hoa vàng thụ phấn câu hoa màu xanh P: ♂ Hoa vàng x ♀ Hoa xanh F1: 100% hoa xanh Trang 14 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word F1 x F1: Hoa xanh x Hoa xanh F2: 100% cho hoa màu xanh Vì gen nằm tế bào chất di truyền theo dòng mẹ Câu 28: Đáp án B (1) Đúng Cấu trúc (1) phân tử ADN mạch kép chiều ngang 2nm, quấn vòng (chứa 146 cặp nuclêơtit) quanh khối prơtêin (8phân tử histon) tạo nên nuclêôxôm (2) Sai Các nuclêôxom nối với đoạn ADN phân tử prơtêin histơn tạo nên sợi chiều ngang 11nm (3) Sai Cấu trúc (2) sợi nhiễm sắc với đường kính 30 nm (4) Sai Cấu trúc (3) sợi siêu xoắn chưa phải mức cuộn xoắn cao NST Nó đường kính 300nm (5) Sai Cấu trúc (4) xuất trình khác (6) Sai Mỗi nhiễm sắc thể nhân đơi chứa crơmatit, crơmatit sợi phân tử ADN Câu 29: Đáp án A Con trai bị máu khó đơng XhY Claifento kiểu gen XhXhY Bố bình thường nên bố kiểu gen XHY Mẹ bình thường cho alen Xh→ mẹ kiểu genXHXh → Đột biến lệch bội xảy phát sinh giao tử mẹ để tạo giao tử XhXh Câu 30: Đáp án D Câu 31: Đáp án A Thế hệ xuất phát quần thể ngẫu phối Giới đực: 300 AA →alen A = Giới cái: 100 Aa, 150 aa  2/5 Aa, 3/5 aa → alen A = 1/5; a = 4/5 Tần số alen chung quần thể: A = (1+ 1/5)/2 = 0,6  a = 0,4 Ngẫu phối quần thể đạt trạng thái cân di truyền: → CTQT: 0,36 AA; 0,48 Aa; 0,16 aa Lấy ngẫu nhiên cá thể chân cao gồm: AA = 3/7; Aa = 4/7 24 Xác suất cá thể chủng là: C12 AA Aa  7 49 Trang 15 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 32: Đáp án D Tỉ lệ 6:6:3:3:3:3:2:2:1:1:1:1 = (1:2:1)(3:1)(1:1) A AaBbDd x aaBbDd  Tỉ lệ kiểu hình (1:1)(3:1)(1:2:1) AaBbDd x aaBbdd  Tỉ lệ kiểu hình (1:1)(3:1)(1:1) B AaBbDd x AabbDD  Tỉ lệ kiểu hình (3:1)(1:1)(1) AaBbDd x AabbDd  Tỉ lệ kiểu hình (3:1)(1:1)(1:2:1) C AaBbDd x AabbDd  (3:1)(1:1)(1:2:1) AabbDd x aaBbDd  (1:1)(1:1)(1:2:1) D AaBbDd x AabbDd  (3:1)(1:1)(1:2:1) AaBbDd x aaBbDd  (1:1)(3:1)(1:2:1) Câu 33: Đáp án B Sau hệ tự thụ phấn CTQT: 0,4875 AA: 0,124 Aa: 0,3875aa Tự thụ bắt buộc đến hệ thứ 4, trải qua thêm hệ tự thụ phấn Cấu trúc quần thể di truyền:  1 Aa  0,125    0, 03125 2     22 AA  0, 4875  0,125        0,534375      22 aa  0,3875  0,125        0, 434375   Câu 34: Đáp án B (1) Sai Các số (1), (2), (3) hình vẽ tương ứng với nội dung: liên kết hiđrô, aniticodon, cơđon (2) Sai Ở hình trên, tARN làm nhiệm vụ vận chuyển axit amin mang anticôđon 3’ – UAX – 5’ (3) Sai mARN cấu trúc mạch thẳng, làm khn cho q trình dịch mã (4) Sai tARN thùy tròn Một đầu thùy tròn mang axit amin cho lần tới riboxom, đầu thùy tròng mang ba đối mã (anticodon) (5) Đúng Trang 16 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 35: Đáp án B L = 2550 Ao  N = 1500 nuclêôtit N = 2A+2G = 1500 H = 2A + 3G = 1900 Giải hệ ta được: A=T = 350; G=X = 400 Sau đột biến thêm cặp A-T: A=T = 351; G=X = 400 Số lượng loại nuclêôtit môi trường cung cấp tự lần: A=T = 351.( 24 – 1) = 5265 G=X = 400.( 24 – 1) = 6000 Câu 36: Đáp án A F1 đồng tính: 100% chim lơng đen F2 thu tỉ lệ: lơng đen: lơng trắng (Chỉ chim trống) → Tính trạng phân bố khơng đồng hai giới  Gen quy định màu lông nằm NST giới tính X Y P: ♂ XaXa x ♀ XAYA F1: 100% chim lông đen (XAXa; XaYA) F1x F1: XAXa x XaYA F2: XaYA, XAYA; XAXa; XaXa Cho chim lông đen F2 giao phối ngẫu nhiên: F2 x F2: ( XAXa ) x (XAYA; XaYA) GF2 : ¼ XA; ½ Xa ¼ XA; ¼ Xa; 2/4 YA → Kiểu hình lơng trắng: 1/2 1/4 = 1/8 → Tỉ lệ phân li kiểu hình F2¬ đen: trắng Câu 37: Đáp án A P: tròn chủng AAbb x aaBB F1: 100% dẹp (AaBb) F1 AaBb dị hợp cặp gen → F1 x F1: AaBb x AaBb Kiểu hình F2: dẹt; tròn; dài Kiểu gen dẹt F2 AABB, AaBB, AABb, AaBb = kiểu gen Trang 17 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word → Cho dẹt F2 gồm (1 AABB, 2AaBB, AABb; 4AaBb) giao phấn → Giao tử: 4/9 AB; 2/9 Ab, 2/9 aB, 1/9 ab F2 đầy đủ loại giao tử  F3 loại kiểu hình dẹt (A_B_); tròn (A_bb; aaB_); dài (aabb) → sai Cây dài F3 (aabb) = 1/9ab 1/9 ab = 1/81 → Câu 38: Đáp án A P: ♂ AaBbDd x ♀ AaBbdd TH1: thể đực giảm phân khơng bình thường, thể giảm phân bình thường thể đực, số tế bào, cặp gen Bb không phân li giảm phân I → tạo giao tử: Bb, thể giảm phân bình thường → tạo B, b → hợp tử: BBb, Bbb, B, b Vậy số loại hợp tử thừa NST TH là: 3(AA,Aa, aa) x (BBb, Bbb) x 2(Dd, dd) = 12 TH2: thể giảm phân khơng bình thường, thể đực giảm phân bình thường thể cái, số tế bào khác, gen A không phân li giảm phân II → tạo giao tử: AA, O, a thể đực giảm phân bình thường → tạo A, a → hợp tử:AAA, AAa, A, a, Aa, aa Vậy số loại hợp tử thừa NST TH là: x x = 12 TH3: thể thể đực giảm phân khơng bình thường Vậy số loại hợp tử thừa NST TH là: x x = → Vậy 12+12+8 = 32 loại hợp tử thừa NST Câu 39: Đáp án C II.9 II.10 kiểu gen Aa → III.15 bình thường kiểu gen 1/3 AA, 2/3 Aa  2/3 A, 1/3 a I.5 I.6 kiểu gen Aa → II.12 bình thường kiểu gen 1/3 AA, 2/3 Aa  2/3 A, 1/3 a Trang 18 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word II.11 kiểu gen Aa  A = ½; a = 1/2 → Con kiểu gen: 2/6 AA; 3/6 Aa; 1/6 aa Vì III 16 bình thường kiểu gen: 2/5 AA; 3/5 Aa  7/10 A; 3/10a III.15 x III.16 sinh không mang gen gây bệnh là: AA = 2/3.7/10 = 7/15 Câu 40: Đáp án D Trang 19 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word ... (1: 1) (1: 1) (1: 1) → kiểu hình với tỉ lệ 1: 1 :1: 1 :1: 1 (4) aaBbDD x aabbDd  Tỉ lệ kiểu hình (1) (1: 1) (1) → kiểu hình với tỉ lệ 1: 1 Trang 13 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề. ..  (3 :1) (1: 1) (1: 2 :1) AabbDd x aaBbDd  (1: 1) (1: 1) (1: 2 :1) D AaBbDd x AabbDd  (3 :1) (1: 1) (1: 2 :1) AaBbDd x aaBbDd  (1: 1)(3 :1) (1: 2 :1) Câu 33: Đáp án B Sau hệ tự thụ phấn CTQT: 0,4875 AA: 0 ,12 4 Aa:... lệ kiểu hình (1: 1)(3 :1) (1: 2 :1) AaBbDd x aaBbdd  Tỉ lệ kiểu hình (1: 1)(3 :1) (1: 1) B AaBbDd x AabbDD  Tỉ lệ kiểu hình (3 :1) (1: 1) (1) AaBbDd x AabbDd  Tỉ lệ kiểu hình (3 :1) (1: 1) (1: 2 :1) C AaBbDd x
- Xem thêm -

Xem thêm: 31 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn sinh học THPT thoại ngọc hầu an giang lần 1 file word có lời giải chi tiết , 31 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn sinh học THPT thoại ngọc hầu an giang lần 1 file word có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay