30 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn sinh học THPT nguyễn viết xuân vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết

10 35 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 13:56

Đề KSCL THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc - Lần - Năm 2018 Câu (Nhận biết): Dạng đột biến ứng dụng để loại khỏi nhiễm sắc thể gen không mong muốn số giống trồng? A Đột biến gen B Mất đoạn nhỏ C Chuyển đoạn nhỏ D Đột biến lệch bội Câu (Nhận biết): Thế dòng chủng cặp tính trạng? A Các cá thể dòng đồng loạt giống B Các cá thể dòng kiểu gen đồng hợp qui định tính trạng C Các cá thể dòng thể dị hợp D Con cháu mang tính trạng ổn định giống bố mẹ Câu (Nhận biết): Thành phần sau khơng tham gia trực tiếp vào q trình tổng hợp prôtêin A ADN B tARN C Ribôxôm D mARN Câu (Thông hiểu): Với hai cặp gen không alen A, a B, b nằm cặp NST Trong quần thể kiểu gen dị hợp c hai cặp gen trên? A B C D Câu (Nhận biết): Trường hợp dẫn tới di truyền liên kết? A Các cặp gen quy định cặp tính trạng xét tới nằm cặp nhiễm sắc thể B Các cặp gen quy định cặp tính trạng nằm cặp nhiễm sắc thể khác C Tất c gen nằm nhiễm sắc thể ph i di truyền D Các tính trạng phân ly làm thành nhóm tính trạng liên kết Câu (Thơng hiểu): Phép lai cá thể kiểu gen AaBBDd x AaBbdd với gen trội trội hoàn toàn Số tổ hợp giao tử hệ sau bao nhiêu? A B 32 C D 16 Câu (Nhận biết): Khi bị vàng, đưa vào gốc phun lên ion sau xanh lại? A Na+ B Mg2+ C Fe3+ D Ca2+ Câu (Nhận biết): Phương pháp tạo dòng chủng Menđen : A Cho gioa phấn trở lại với bố mẹ B Cho giao phấn nhiều lần với C Cho tự thụ phấn liên tiếp qua 5-7 hệ D Sử dụng phương pháp nhân giống giâm,chiết, ghép Câu (Nhận biết): Bộ ba làm nhiệm vụ kết thúc trình gi i mã là: Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A UAA, UAG, UAX B UAA, UAG, UGA C UUU, AUU, UGG D AUG, UAA, GUA Câu 10 (Nhận biết): Điều kiện b n đ m b o cho di truyền độc lập cặp tính trạng A gen trội ph i lấn át hồn tồn gen lặn B gen khơng hồ lẫn vào C số lượng cá thể nghiên cứu ph i lớn D gen ph i nằm NST khác Câu 11 (Nhận biết): Dung dịch cơnsixin tác dụng gây đột biến là: A đột biến thay cặp G-X thành cặp A-T B đột biến cặp nuclêôtit C đột biến thay cặp A-T thành cặp G-X D ngăn c n hình thành thoi vơ sắc dẫn đến đột biến số lượng NST Câu 12 (Nhận biết): Đặc điểm mã di truyền thể tính thống sinh giới? A Tính thối hố B Tính phổ biến C Tính đặc hiệu D Tính di truyền Câu 13 (Thơng hiểu): Tại q trình tái b n ADN cần ph i đoạn ARN mồi? A Để tạo đầu 3’-OH enzim tổng hợp ADN bám vào B Vì lúc đầu enzim ARN-polimeraza, chưa ADN-polimeraza C Để tạo đầu 5’-OH cho enzim tổng hợp ADN gắn vào D Cần tao đoạn mồi để khởi động trình tái b n Câu 14 (Nhận biết): Theo mơ hình operon Lac, prơtêin ức chế bị tác dụng? A Vì gen cấu trúc làm gen điều hoà bị bất hoạt B Vì lactơzơ làm cấu hình khơng gian C Vì prơtêin ức chế bị phân hủy lactơzơ D Vì gen cấu trúc làm cấu hình khơng gian Câu 15 (Nhận biết): Để tiến hành chiết rút diệp lục carơtenơít người ta dùng: A Cồn 90 → 96o B Nước cất C H2SO4 D NaCl Câu 16 (Nhận biết): Mã di truyền mARN đọc theo : A Một chiều từ 3’ đến 5’ B Hai chiều tùy theo vị trí enzim C Một chiều từ 5’ đến 3’ D Ngược chiều di chuyển riboxom mARN Câu 17 (Nhận biết): Giai đoạn quang hợp thực tạo nên C6H12C6 mía là: A Pha tối B Chu trình CanVin C Quang phân li nước D Pha sáng Câu 18 (Nhận biết): Rễ cạn hấp thụ nước ion khoáng chủ yếu qua thành phần cấu tạo rễ ? Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A Miền lông hút B Rễ C Miền sinh trưởng D Đỉnh sinh trưởng Câu 19 (Nhận biết): Giao tử khơng bình thường (n+1) kết hợp với giao tử bình thường (n) tạo ra: A Thể nhiễm B Thể khuyết nhiễm C Thể tam bội D thể tam nhiễm Câu 20 (Thông hiểu): Câu sau sai? A Ở ruồi giấm đực kiểu gen AB/ab gi m phân ln cho loại giao tử B Ở ruồi giấm nhóm liên kết C Ở ruồi giấm kiểu gen AB/ab gi m phân cho loại giao tử D Ở ruồi giấm hoán vị gen x y giới Câu 21 (Nhận biết): Cây hấp thụ nitơ dạng: A NH4-, NO+3 B NH+4, NO-3 C N2+, NO-3 D N2+, NH3+ Câu 22 (Nhận biết): Loại đột biến gen x y không làm thay đổi số liên kết hidro gen : A Mất cặp nucleotit B Thêm cặp nucleotit C Thay cặp A – T cặp T – A D Thay cặp A – T cặp G – X Câu 23 (Thông hiểu): Xét hai cặp gen cặp nhiễm sắc thể tương đồng quy định màu sắc hoa Gi gen A quy định tổng hợp enzim A tác động làm chất (sắc tố trắng) thành chất (sắc tố trắng); gen B quy định tổng hợp enzim B tác động làm chất thành s n phẩm P (sắc tố đỏ); alen lặn tương ứng (a, b) khơng kh thể kiểu gen cho kiểu hình hoa trắng? A AaBb B AABb C AaBB D aaBB Câu 24 (Thông hiểu): Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp cặp gen tự thụ phấn F1 Chọn ngẫu nhiên thân cao, hoa đỏ F1 cho giao phấn với Nếu khơng đột biến chọn lọc, tính theo lí thuyết xác suất xuất đậu thân thấp, hoa trắng F2 A 1/81 B 1/64 C 1/16 D 1/256 Câu 25 (Nhận biết): Vai trò q trình nước là: A Tăng lượng nước cho B Làm gi m lượng khoáng C Cân khoáng cho D Giúp vận chuyển nước, chất từ rễ lên thân Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 26 (Nhận biết): Biến đổi sau không ph i thường biến? A Xù lông gặp trời lạnh B Tắc kè đổi màu theo môi trường C Thể bạch tạng lúa D Hồng cầu tăng di chuyển lên vùng cao Câu 27 (Nhận biết): Gen điều hòa opêron hoạt động mơi trường A chất c m ứng B khơng chất ức chế C khơng chất c m ứng D khơng chất c m ứng Câu 28 (Nhận biết): Đặc điểm gen lặn NST X khơng alen Y là: A Gen lặn không biểu kiểu hình B Gen lặn biểu kiểu hình giới dị giao tử C Chỉ biểu kiểu hình thể đồng hợp lặn D Ở thể dị giao tử cần gen lặn biểu kiểu hình Câu 29 (Nhận biết): Sự hút khống thụ đơng tế bào phụ thuộc vào: A Hoạt động thẩm thấu B Chênh lệch nồng độ ion C Cung cấp lượng D Hoạt động trao đổi chất Câu 30 (Thông hiểu): Một mARN nhân tạo tỉ lệ loại Nucleotit A:U:G:X = 4:3:2:1 Tỉ lệ ba loại Nucleotit A, U, G A 2,4% B 7,2% C 21,6% D 14,4% Câu 31 (Thơng hiểu): Vì thực vật C4 suất cao thực vật C3? A Tận dụng nồng độ CO2 B Khơng hơ hấp sáng C Tận dụng ánh sáng cao D Nhu cầu nước thấp Câu 32 (Thơng hiểu): Bước sóng ánh sáng hiệu qu cao q trình quang hợp là: A Đỏ B Xanh lục C Da cam D Vàng Câu 33 (Nhận biết): Động lực dịch mạch gỗ từ rễ đến A Lực liên kết phần tử nước với với thành tế bào mạch gỗ B Lực đẩy ( áp suất rễ) C Do phối hợp lực: Lực đẩy, lực hút lực liên kết D Lực hút thoát nước Câu 34 (Nhận biết): Trong dạng đột biến dạng dột biến gây hậu qu nghiêm trọng nhất? Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A Mất cặp nuclêôtit ba mở đầu gen B Thay thể cặp nuclêôtit cặp nuclêôtit khác C Mất cặp nuclêôtit ba cuối gen D Thêm cặp nuclêotit đoạn gen Câu 35 (Thơng hiểu): Ở sinh vật nhân sơ gen chiều dài 7140A0 Phân tử protêin tổng hợp từ gen chứa số axít amin là: A 698 B 688 C 798 D 699 Câu 36 (Thông hiểu): Bộ ba sau gen bị biến đổi thành ba vơ nghĩa (khơng mã hố axit amin c ) cách thay đổi nucleotit? A XXX B XXG C AXX D XGG Câu 37 (Nhận biết): Nguyên tắc bổ sung thể cấu trúc của: (1) ADN dạng xoắn kép (2) ADN dạng xoắn đơn (3) Cấu trúc tARN (4) Trong cấu trúc protein A 2,3 B 1,2 C 1,4 D 1,3 Câu 38 (Thơng hiểu): Cho lúa hạt tròn lai với lúa hạt dài, F1 100% lúa hạt dài Cho F1 tự thụ phấn F2 Trong số lúa hạt dài F2, tính theo lí thuyết số hạt dài tự thụ phấn cho F3 toàn lúa hạt dài chiếm tỉ lệ A 1/3 B 1/4 C 2/3 D 3/4 Câu 39 (Thông hiểu): Khi lai giống bí ngơ chủng qu dẹt qu dài với F1 qu dẹt Cho F1 lai với bí qu tròn F2: 152 bí qu tròn: 114 bí qu dẹt: 38 bí qu dài Hình dạng qu bí chịu chi phối tượng di truyền A phân li độc lập B liên kết hồn tồn C tương tác bổ sung D trội khơng hoàn toàn Câu 40 (Nhận biết): Hai nhà khoa học phát chế điều hoà opêron? A Lamac Đacuyn B Hacđi Vanbec C Jacôp Mônô D Menđen Morgan Đáp án 1-B 2-B 3-A 4-C 5-A 6-D 7-B 8-C 9-B 10-D 11-D 12-B 13-A 14-D 15-A 16-C 17-B 18-A 19-D 20-C 21-B 22-C 23-D 24-A 25-D 26-C 27-D 28-D 29-B 30-D Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word 31-B 32-A 33-C 34-A 35-A 36-C 37-D 38-A 39-C 40-C LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án B Trong dạng đột biến NST, đoạn nhỏ nh hưởng đến số lượng gen thể → Được dùng để loại khỏi NST gen không mong muốn số giống trồng Câu 2: Đáp án B Dòng chủng cặp tính trạng dòng kiểu gen đồng hợp Câu 3: Đáp án A Câu 4: Đáp án C Với cặp gen A, a B, b cặp NST Trong quần thể kiểu gen dị hợp cặp gen AB Ab aB ab Câu 5: Đáp án A Câu 6: Đáp án D Kiểu gen AaBBDd cho 22  loại giao tử Kiểu gen AaBbdd cho 22  loại giao tử Số tổ hợp giao tử hệ sau là: 4.4 = 16 tổ hợp Câu 7: Đáp án B Lá bị vàng thiếu diệp lục, mà Mg thành phần cấu tạo diệp lục→ Khi bị vàng, đưa vào gốc phun lên ion Mg2+ xanh lại Câu 8: Đáp án C Phương pháp tạo dòng chủng Menđen : Cho đậu Hà Lan tự thụ phấn liên tiếp qua 5-7 hệ Câu 9: Đáp án B Trong 64 ba tạo loại Nu: A, U, G, X, ba khơng mã hóa axit amin là: UAA, UAG, UGA Câu 10: Đáp án D Câu 11: Đáp án D chế tác động si xin ức chế hình thành vi ống, từ ngăn c n hình thành nên thoi phân bào (thoi vơ sắc) → Gây đột biến số lượng NST Câu 12: Đáp án B Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Trong đặc điểm mã di truyền, tính phổ biến thể tính thống sinh giới Tính phổ biến thể hiện: Tất c loài sinh vật sử dụng chung mã di truyền Câu 13: Đáp án A Trong q trình nhân đơi adn cần arn mồi enzim arn polimeraza hoạt tính polime mạch khn mẫu(3’->5’) đoạn polinu đầu 3’-oh tự để gắn đầu 5’ nu vào chế thay đoạn arn mồi đoạn adn đoạn mồi đoạn arn nên sau tổng hợp xong đoạn okazaki cắt bỏ tổng hợp nu để thay Quá trình cắt bỏ đoạn mồi tổng hợp nu thực adn polimeraza Các enzim cắt bỏ đoạn mồi gắn nu vào đầu 3’-oh đoạn okazaki trước Câu 14: Đáp án D Khi môi trường lactose, lactose đóng vai trò chất c m ứng, bám vào protein ức chế, làm thay đổi cấu hình khơng gian protein ức chế → protein ức chế khơng bám vào vùng vận hàng → Q trình phiên mã x y Câu 15: Đáp án A Cồn dung môi sử dụng rộng rãi hòa tan nhiều chất Diệp lục carotenoit chất hữu cơ, chúng tan nước ( đa số chất hữu tan nước, tính chất quan trọng chất hữu cơ) ph i dùng cồn chiết rút Câu 16: Đáp án C Mã di truyền mARN đọc chiều từ 5' → 3' theo ba khơng gối lên nhau, tính liên tục mã di truyền Câu 17: Đáp án B Câu 18: Đáp án A Rễ cạn hấp thụ nước ion khống chủ yếu qua miền lơng hút Trên biêu bì rễ nhiều lơng hút Chiều dài lông hút kho ng 0,5mm Lông hút tế bào biểu bì kéo dài chức hút nước muối khống hồ tan Người ta đếm milimét vng miền hút rẻ ngơ 600 lông hút làm tăng kh hấp thụ nước muối khoáng rễ Câu 19: Đáp án D Giao tử n + kết hợp với n tạo đời NST: 2n + → Đây dạng thể tam nhiễm Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 20: Đáp án C C sai ruồi giấm kiểu gen cho loại giao tử trường hợp hốn vị gen Câu 21: Đáp án B Cây hấp thụ nito dạng muối amoni (NH4+) muối nitrat (NO3-) Câu 22: Đáp án C Câu 23: Đáp án D Câu 24: Đáp án A Câu 25: Đáp án D Câu 26: Đáp án C Thể bạch tạng lúa đột biến gen gây nên, không ph i tượng thường biến Câu 27: Đáp án D Câu 28: Đáp án D Câu 29: Đáp án B Câu 30: Đáp án D Tỷ lệ ba chứa loại Nu: A, U, G là: 3!  14, 4% 10 10 10 Câu 31: Đáp án B Thực vật C4 suất cao thực vật C3 thực vật C4 khơng hơ hấp sáng Hơ hấp sáng q trình hơ hấp diễn sáng (O2 gấp kho ng 10 lần CO2) đồng thời với quang hợp thường thể nhóm TV C3 - chế hô hấp sáng: + Tại Lục lạp: Rib-1,5-điP → glicolat (2Cacbon) + Tại peroxixom: Glicolat → axit amin glixin + Tại ti thể: glixin → axit amin xêrin + NH3 + CO2 - Hô hấp sáng làm gi m suất trồng gây lãng phí s n phẩm quang hợp (do Rib-1,5-điP APG bị ơxi hóa tạo thành glicolat gilcolat chuyển đến ti thể bị phân gi i thành CO2) Câu 32: Đáp án A - Trong phổ ánh sáng sinh học (380-800 nm), bước sóng ngắn mức lượng ánh sáng lớn, ta có: Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word + Ánh sáng đỏ sóng dài → Số lượng tia nhiều Hiệu qu cưa quang hợp phụ thuộc vào số tia sáng khơng phụ thuộc mức lượng ( Một phần gi i thích tia sáng chiếu tới phần bị xạ trở lại phần nhỏ ích ) - Thứ phổ hấp thụ sắc tố quang hợp( đặc biệt clorophil) hấp thụ tốt với mức lượng ánh sánh màu đỏ ( gi i thích theo thuyết lượng tử: nhận mức lượng vừa ngưỡng phân tử sắc tố kh hấp thụ) Câu 33: Đáp án C Động lực đẩy dòng mạch gỗ: + Lực đẩy (áp suất rễ) + Lực hút thoát nước lá: Do nước thoát vào khơng khí, tế bào khí khổng bị nước hút nước từ tế bào nhu mô bên cạnh Đến lượt mình, tế bào nhu mơ lại hút nước từ mạch gỗ Cứ xuất lực hút từ đến tận rễ + Lực liên kết giwuax phân tử nước với với thành mạch gỗ: Nhờ lực liên kết đ m b o dòng mạch gỗ liên tục Câu 34: Đáp án A Câu 35: Đáp án A Câu 36: Đáp án C Câu 37: Đáp án D Nguyên tắc bổ sung thể cấu trúc của: ADN: Các Nu mạch đơn gen liên kết với theo nguyên tắc bổ sung: A-T, G-X + tARN: Nguyên tắc bổ sung: A-U, G-X Câu 38: Đáp án A P: AA x aa F 1: 100%Aa F2: 1AA : 2Aa : 1aa Trong số lúa hạt dài: 1/3AA : 2/3Aa tính theo lí thuyết số hạt dài tự thụ phấn cho F3 tồn lúa hạt dài kiểu gen AA chiếm tỉ lệ 1/3 Câu 39: Đáp án C Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Khi lai giống bí ngơ chủng qu dẹt với qu dài → qu dẹt cho qu dẹt lai với bí tròn 152 bí tròn: 114 bí dẹt: 38 bí dài → tỷ lệ 4:3:1 tổ hợp giao tử → phép lai liên quan đến cặp gen, bên dị hợp cặp cho giao tử, bên dị hợp cặp cho loại giao tử Hai cặp gen mà quy định tính trạng → kiểu tương tác bổ sung Câu 40: Đáp án C Hai nhà khoa học Jacôp Mônô phát chế điều hoà opêron Lac vi khuẩn E.coli Lamac Đacuyn phát học thuyết tiến hóa Menđen Moocgan phát quy luật di truyền phân li, phân li độc lập, liên kết gen, hoán vị gen Hacđi-Vanbec: phát quần thể cân Trang 10 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word ... khoa học phát chế điều hoà opêron? A Lamac Đacuyn B Hacđi Vanbec C Jacôp Môn D Menđen Morgan Đáp án 1- B 2-B 3-A 4-C 5-A 6-D 7-B 8-C 9-B 10 -D 11 -D 12 -B 13 -A 14 -D 15 -A 16 -C 17 -B 18 -A 19 -D 20-C 21- B... 28-D 29-B 30- D Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word 31- B 32-A 33-C 34-A 35-A 36-C 37-D 38-A 39-C 40-C LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án... thụ phấn F1 Chọn ngẫu nhiên thân cao, hoa đỏ F1 cho giao phấn với Nếu khơng có đột biến chọn lọc, tính theo lí thuyết xác suất xuất đậu thân thấp, hoa trắng F2 A 1/ 81 B 1/ 64 C 1/ 16 D 1/ 256 Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: 30 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn sinh học THPT nguyễn viết xuân vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết , 30 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn sinh học THPT nguyễn viết xuân vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay