29 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn sinh học THPT đội cấn vĩnh phúc lần 2 file word có lời giải chi tiết

13 36 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 13:56

Đề thi thử THPT Đội Cấn - Vĩnh Phúc - Lần - Năm 2018 Nhận biết Câu 1: Nội dung sau không đúng? A Mã kết thúc không t-ARN dịch mã B Các anticodon t-ARN bổ sung với codon mARN theo nguyên tắc bổ sung C riboxom tham gia dịch mã nhiêu chuỗi polipetit tạo thành D Các riboxom chuyển dịch mARN theo chiều 5' -> 3' ba, tương ứng với 10,2A0 Câu 2: Ở động vật, để nghiên cứu mức phản ứng kiểu gen cần tạo cá thể A kiểu gen khác B kiểu hình giống C kiểu gen D kiểu hình khác Câu 3: Ở tế bào nhân thực, trình dịch mã bắt đầu ba mARN axit amin mở đầu chuỗi pôlipeptit? A AGU axit foocmin-Met B AUG axit foocmin-Met C AUG axit amin Met D AGU axit amin Met Câu 4: Quy luật di truyền làm hạn chế biến dị tổ hợp A liên kết gen B phân li độc lập C hoán vị gen D tương tác gen Câu 5: Êtilen vai trò A giữ cho tươi lâu B giúp mau lớn C giúp chóng hoa D thúc chóng chín Câu 6: Thể đột biến thường khơng thấy người A thể đột biến gen B thể dị bội C thể đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể D thể đa bội Câu 7: Một tế bào sinh trứng kiểu gen AaBbDdEe tiến hành giảm phân bình thường để tạo trứng, số loại trứng tối đa tạo bao nhiêu? A B C 16 D Câu 8: Khi nói quy luật di truyền, phát biểu sau đúng? A Gen tế bào chất di truyền theo dòng mẹ B Quy luật phân li phân li đồng cặp tính trạng C Sự liên kết gen hoàn toàn làm tăng biến dị tổ hợp D Sự phân li độc lập gen làm giảm biến dị tổ hợp Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 9: Cho biết trình giảm phân diễn bình thường Theo lí thuyết, phép lai AaBB × aabb cho đời loại kiểu gen? A B C D Câu 10: Lồi động vật phát triển không qua biến thái? A sâu đục thân B ếch nhái C châu chấu D gà Câu 11: Khi thả tiếp đá vào cạnh rùa thấy khơng rụt đầu vào mai Đây ví dụ hình thức học tập nào? A Học khôn B Học ngầm C Quen nhờn D Điều kiện hoá hành động Câu 12: Điều kiện điều kiện nghiệm định luật phân ly độc lập MenĐen? A Các cặp gen qui định cặp tính trạng tương phản nằm cặp NST tương đồng B Bố, mẹ chủng khác hai hay nhiều cặp tính trạng tương phản C Nghiên cứu số lượng lớn cá thể D Các cặp gen tác động riêng rẽ lên hình thành tính trạng Câu 13: Trong q trình phiên mã, ba mã mARN liên kết với ba đối mã tARN liên kết gì? A Liên kết phơtphoeste B Liên kết hyđrô C Liên kết ion D Liên kết phôtphodieste II Thông hiểu Câu 14: Các gen phân ly độc lập, gen quy định tính trạng Tỉ lệ kiểu hình (AbbccD-) tạo nên từ phép lai AaBbCcdd x AABbCcDd bao nhiêu? A 1/8 B 1/16 C 1/64 D 1/32 Câu 15: Dung dịch 80% Ađênin, lại Uraxin Với đủ điều kiện để tạo thành ba ribơnuclêơtit, dung dịch ba AUU AUA chiếm tỷ lệ A 16% B 38,4% C 24% D 51,2% Câu 16: Cho phát biểu sau: (1) Gen đoạn ADN mang thông tin mã hóa cho sản phẩm xác định, sản phẩm phân tử ARN chuỗi pôlipeptit (2) Một đột biến điểm xảy vùng mã hóa gen khơng ảnh hưởng đến chuỗi pơlypeptit mà gen tổng hợp Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word (3) ba ba làm tín hiệu kết thúc q trình dịch mã 5'UAA3'; 5'UAG3' 3'UGA5' (4) Gen bị đột biến tạo alen mới, cung cấp nguyên liệu cho q trình tiến hóa Trong phát biểu trên, phát biểu sai? A B C D Câu 17: Loại đột biến gen làm thay đổi số lượng liên kết hydro nhiều gen? A Thêm cặp G-X cặp A-T B Thay cặp A-T cặp G-X C Thay cặp G-X cặp A-T D Thêm cặp A-T cặp G-X Câu 18: Cho lúa hạt tròn lai với lúa hạt dài, F1 100% lúa hạt dài Cho F1 tự thụ phấn F2 Trong số lúa hạt dài F2, tính theo lí thuyết số hạt dài tự thụ phấn cho F3 toàn lúa hạt dài chiếm tỉ lệ A 2/3 B 1/4 C 1/3 D 3/4 Câu 19: Ở loài động vật, cho phép lai AB/Ab x ab/aB Biết trình sinh giao tử đực giao tử xảy hoán vị gen với tần số Dự đoán kết đời sau đúng? A loại kiểu gen với tỉ lệ B tối đa loại kiểu hình với tỉ lệ khác C loại kiểu gen đồng hợp tử cặp gen với tỉ lệ D tối đa loại kiểu gen Câu 20: Vì cá lên cạn bị chết thời gian ngắn? A Vì độ ẩm cạn thấp làm mang cá ln ẩm ướt nên khó hơ hấp B Vì khơng hấp thu O2 CO2 khơng khí để trao đổi C Vì diện tích trao đổi khí nhỏ mang bị khơ nên cá khơng hơ hấp D Vì nhiệt độ cạn cao làm mang cá bị khô nên không hấp thu chất Câu 21: Cho phép lai ♂AaBbCcDdEe x ♀aaBbccDdEe, cặp gen quy định tính trạng nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác Hãy xác định tỷ lệ kiểu gen dị hợp F1? A 23/32 B 1/32 C 31/32 D 1/8 Câu 22: Đặc điểm sau khơng hoocmơn thực vật? A Với nồng độ thấp gây biến đổi mạnh thể B Được vận chuyển theo mạch gỗ mạch rây C Được tạo nơi gây phản ứng nơi khác D Tính chuyển hố cao nhiều so với hoocmơn động vật bậc cao Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 23: Vì cung phản xạ, xung thần kinh truyền theo chiều từ quan thụ cảm đến quan đáp ứng? A Vì thụ thể màng sau xináp tiếp nhận chất trung gian hoá học theo chiều B Vì khe xináp ngăn cản truyền tin ngược chiều C Vì chất trung gian hố học bị phân giải sau đến màng sau D Vì chuyển giao xung thần kinh qua xináp nhờ chất trung gian hoá học theo chiều Câu 24: Cây ba nhiễm (thể ba) kiểu gen AaaBb giảm phân bình thường Tính theo lí thuyết, tỷ lệ giao tử kiểu gen AB A 1/12 B 1/4 C 1/16 D 1/8 Câu 25: Ở lúa, alen A quy định thân cao, alen a quy định thân thấp, alen B quy định hạt đục, alen b quy định hạt trong, alen D quy định hạt tròn, alen d quy định hạt dài, trình giảm phân xảy hoán vị với tần số 30% Cho lai cặp bố mẹ sau Aa(Bd/bD) x aa(bd/bd), loại kiểu hình mang ba tính trạng lặn xuất với tỷ lệ bao nhiêu? A 15% B 7,5% C 35% D 37,5% Câu 26: Ý sau không với đóng mở khí khổng? A Một số thiếu nước ngồi sáng khí khổng đóng lại B Ánh sáng nguyên nhân gây nên việc mở khí khổng C Một số sống điều kiện thiếu nước khí khổng đóng hồn tồn vào ban ngày D Tế bào khí khổng mở no nước Câu 27: Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDd × AaBbdd cho đời số cá thể mang kiểu genAaBbDd chiếm tỉ lệ bao nhiêu? Biết cặp gen nằm cặp NST tương đồng khác A 1/12 B 1/16 C 1/8 D 1/4 Câu 28: Ở loài thực vật, A: thân cao, a thân thấp; B: đỏ, b: vàng Cho cá thể Ab/aB (hoán vị gen với tần số f = 20% hai giới) tự thụ phấn Xác định tỉ lệ loại kiểu gen Ab/aBở F1? A 32% B 16% C 24% D 51% Câu 29: Một thể chứa cặp gen dị hợp giảm phân thấy xuất loại giao tử với số liệu sau: ABD = ABd = abD = abd = 5%; AbD = Abd = aBD = aBd = 45% Kiểu gen thể A Aa(BD/bd) B Aa(Bd/bD) C (Ab/aB)Dd D (AB/ab)Dd Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 30: Biết tính trạng màu sắc đại mạch gen thuộc tế bào chất quy định Cho P ♀ xanh lục x ♂ lục nhạt thu F1, cho F1 tự thụ phấn liên tiếp qua hệ, theo lí thuyết tỉ lệ kiểu hình F3 A 50% xanh lục: 50% lục nhạt B 75% xanh lục: 25% lục nhạt C 100% xanh lục D 100% lục nhạt Câu 31: Những tế bào sau mang nhiễm sắc thể lệch bội hình thành nguyên phân? A 2n+1, 2n-1; 2n+2, n-1 B 2n+1, 2n-1; n+1, 2n-1 C n+1, n-2; 2n+1, 2n-2 D 2n+1, 2n-1; 2n+2, 2n-2 Câu 32: Khi đề xuất giả thuyết tính trạng cặp nhân tố di truyền quy định Trong tế bào, nhân tố di truyền khơng hồ trộn vào phân li đồng giao tử Menđen kiểm tra giả thuyết phép lai nào? A Cho F1 lai phân tích B Cho F2 tự thụ phấn C Cho F1 tự thụ phấn D Cho F1 giao phấn với Câu 33: Một gen chiều dài 0,408 micrơmet, gen đột biến biến tạo thành alen khối lượng phân tử 72.104 đvC giảm liên kết hydro Dạng đột biến gen xảy ra? A Thêm cặp G - X B Thay cặp A - T cặp G - X C Thêm cặp A - T D Thay cặp G - X cặp A - T Câu 34: Nếu gen quy định tính trạng, tính trạng trội trội hồn tồn kiểu gen bố mẹ để đời phân ly theo tỷ lệ kiểu hình: : : : : : : : 1? aaBbDd x aaBbdd AabbDd x Aabbdd AabbDd x aaBbdd AaBbDd x aabbdd Tập hợp A 3, B 1, C 1, D 2, Câu 35: Trong thí nghiệm lai cà chua đỏ kiểu gen dị hợp với nhaungười ta thu 1200 đỏ lẫn vàng Biết gen quy định tính trạng Số lượng đỏ chủng theo lý thuyết số A 500 B 60 C 400 D 300 Câu 36: Một gen chiều dài 5100A0, mạch (1) A= 255, G = 360 Nếu mạch (1) mạch gốc gen phiên mã lần tính số nu loại U X mơi trường phải cung cấp cho trình phiên mã bao nhiêu? A U = 1200; X = 1440 B U = 7905; X = 11160 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word C U = 8160; X = 11520 D U = 1275; X = 1800 Câu 37: Ở người, bệnh mù màu đỏ - xanh lục alen lặn nằm vùng không tương đồng nhiễm sắcthể giới tính X quy định, alen trội tương ứng quy định không bị bệnh Một người phụ nữ nhìn màubình thường lấy chồng bị mù màu đỏ - xanh lục, họ sinh trai bị mù màu đỏ - xanh lục Biết không xảy đột biến Người trai nhận alen gây bệnh từ A ông C bà nội B bố D mẹ Câu 38: Ở loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng.Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời kiểu hình phân li theo tỉ lệ 50% số hoa đỏ :50% số hoa trắng? A AA × aa B Aa × Aa C Aa × aa D AA × Aa Câu 39: Cho nhận xét sau: (1) Nếu bố mẹ thông minh di truyền cho kiểu gen quy định khả thông minh (2) Hằng bố truyền cho tính trạng da trắng, mũi cao, má lúm đồng tiền (3) Muốn nghiên cứu mức phản ứng kiểu gen cần tạo cá thể kiểu gen đồng (4) Ở thực vật, tính trạng gen nằm lục lạp qui định di truyền theo dòng mẹ Trong nhận xét trên, nhận xét khơng đúng? A B C D Câu 40: Một đột biến gen gây biến đổi nucleotit vị trí gen Nếu đột biến xảy vùng điều hòa gen gây nên hậu gì? A Cấu trúc sản phẩm gen không thay đổi lượng sản phẩm gen thay đổi theo hướng tăng cường giảm bớt B Lượng sản phẩm gen giảm xuống khả liên kết với ARN polymerase giảm xuống, cấu trúc sản phẩm gen không thay đổi C Cấu trúc sản phẩm gen thay đổi kết thường hại phá vỡ mối quan hệ hài hòa gen kiểu gen thể với môi trường D Lượng sản phẩm gen tăng lên cấu trúc gen thay đổi đôi chút biến đổi xảy vùng điều hòa khơng liên quan đến vùng mã hóa gen Đáp án 1-C 2-C 3-C 4-A 5-D 6-D 7-A 8-A 9-A 10-D Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word 11-C 12-A 13-B 14-D 15-A 16-D 17-A 18-C 19-A 20-C 21-C 22-B 23-A 24-A 25-B 26-B 27-C 28-A 29-C 30-C 31-D 32-A 33-D 34-A 35-D 36-D 37-D 38-C 39-A 40-A LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án C C sai số chuỗi polipeptit = Số mARN số riboxom số lần trượt riboxom Câu 2: Đáp án C Ở động vật, để nghiên cứu mức phản ứng kiểu gen cần tạo cá thể kiểu gen giống nhau, đặt chúng điều kiện môi trường khác quan sát biểu kiểu hình chúng Câu 3: Đáp án C Ở tế bào nhân thực, trình dịch mã bắt đầu ba AUG, tổng hợp axit amin mở đầu chuỗi metionin Ở sinh vật nhân sơ, trình dịch mã bắt đầu ba AUG, tổng hợp axit amin mở đầu chuỗi foocmin-Met Câu 4: Đáp án A Trong quy luật di truyền trên, liên kết gen làm hạn chế xuất biến dị tổ hợp Tương tác gen, hoán vị gen, phân li độc lập làm tăng biến dị tổ hợp Câu 5: Đáp án D Đặc điểm êtilen: + Êtilen đợc sinh già, hoa già, chín - Ê ti len điều chỉnh trình sinh trưởng phát triển - Vai trò sinh lí êtilen: điều chỉnh chín, rụng lá, tác động lên phân hóa gới tính Câu 6: Đáp án D Ở người hệ thần kinh cao cấp chế xác định giới tính phức tạp nên đột biến xảy tất cặp NST → Ở người không xuất thể đa bội Câu 7: Đáp án A tế bào sinh trứng giảm phân cho trứng Câu 8: Đáp án A A Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word B sai Quy luật phân li phân li đồng alen gen phân li đồng cặp tính trạng C sai liên kết gen hoàn toàn làm giảm biến dị tổ hợp D sai phân li độc lập làm tăng biến dị tổ hợp Câu 9: Đáp án A AaBB x aabb = (Aa x aa)(BB x bb) Aa x aa cho đời kiểu gen Aa aa BB x bb cho đời kiểu gen Bb Theo lí thuyết, phép lai AaBB × aabb cho đời loại kiểu gen Câu 10: Đáp án D Phát triển khơng qua biến thái: non đặc điểm cấu tạo hình thái tương tự trưởng thành Phát triển không qua biến thái xảy đa số động vật xương sống nhiều lồi động vật khơng xương sống Trong lồi trên, gà động vật xương sống → Gà phát triển không qua biến thái Câu 11: Đáp án C Khi thả tiếp đá vào cạnh rùa thấy khơng rụt đầu vào mai Đây ví dụ hình thức học tập quen nhờn hành động lặp lặp lại nhiều lần nên vật phớt lờ với tác nhân khơng nguy hiểm Câu 12: Đáp án A A sai Các cặp gen qui định cặp tính trạng tương phản nằm cặp NST tương đồng điều kiện nghiệm liên kết gen hồn tồn hốn vị gen Câu 13: Đáp án B Trong trình phiên mã, ba mã mARN liên kết với ba đối mã tARN liên kết hidro: A liên kết với U, G liên kết với X ngược lại Câu 14: Đáp án D AaBbCcdd x AABbCcDd = (Aa x AA)(Bb x Bb)(Cc x Cc)(dd x Dd) Aa x AA → 100%ABb x Bb → 1/4bb Cc x Cc → 1/4cc dd x Dd → 1/2D- Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Tỉ lệ kiểu hình (A-bbccD-) tạo nên từ phép lai AaBbCcdd x AABbCcDd là: 1.(1/4) (1/4) (½) = 1/32 Câu 15: Đáp án A Tỉ lệ AUU = 0,8.0,2.0,2 = 0,032 Tỉ lệ AUA = 0,8.0,2.0,8 = 0,128 Vậy tỉ lệ hai ba 0,032 + 0,128 = 0,16 = 16% Câu 16: Đáp án D (1) Đây khái niệm gen (2) Nếu đột biến thay cặp nucleotit xảy làm ba sau đột biến ba ban đầu mã hóa axit amin khơng ảnh hưởng đến chuỗi pơlypeptit mà gen tổng hợp (3) Sai ba ba làm tín hiệu kết thúc q trình dịch mã 5'UAA3'; 5'UAG3' 5'UGA3' (4) Đúng Đây ý nghĩa đột biến gen với trình tiến hóa Câu 17: Đáp án A Do A liên kết với T liên kết hidro, G liên kết với X liên kết hidro nên Đột biến thêm cặp G-X cặp A-T làm số lượng liên kết hidro tăng thêm liên kết Thay cặp A-T cặp G-X làm số lượng liên kết hidro tăng thêm liên kết Thay cặp G-X cặp A-T làm số lượng liên kết hidro giảm liên kết Thêm cặp A-T cặp G-X làm số lượng liên kết hidro giảm liên kết → Đột biến Thêm cặp G-X cặp A-T làm thay đổi số lượng liên kết hydro nhiều Câu 18: Đáp án C Quy ước: A: Hạt tròn, a: hạt dài: P: AA x aa F1: Aa F2: 1AA : 2Aa : 1aa Hạt dài F2" 1/3AA : 2/3Aa hạt dài tự thụ phấn cho F3 tồn lúa hạt dài phải kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ 1/3 Câu 19: Đáp án A P: AB/Ab x ab/aB AB/Ab giảm phân hốn vị với tần số cho loại giao tử 1/2AB : 1/2Ab ab/aB giảm phân hốn vị với tần số cho loại giao tử 1/2aB : 1/2ab Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word F 1: Kiểu gen: 1AB/ab : 1AB/aB : 1Ab/aB : 1Ab/ab → Đời loại kiểu gen với tỉ lệ Câu 20: Đáp án C Khi lên cạn lực đẩy nước, phiến mang cung mang xẹp lại dính chặt vào thành khối làm diện tích bề mặt trao đổi khí bị thu hẹp Trong khơng khí khơ khơng khí ẩm ướt nước làm vẩy da cá bị khô lại → khơng thể trao đổi khí qua da, CO2 O2 không khuếch tán nên cá chết Câu 21: Đáp án C Phép lai ♂AaBbCcDdEe x ♀aaBbccDdEe = (Aa x aa)(Bb x Bb)(Cc x cc)(Dd x Dd)(Ee x Ee) Aa x aa → Đời cho ½ đồng hợp : ½ dị hợp Bb x Bb → Đời cho ½ đồng hợp : ½ dị hợp 1 Vậy tỉ lệ kiểu gen đồng hợp phép lai ♂AaBbCcDdEe x ♀aaBbccDdEe là:   = 1/32 2 Tỉ lệ kiểu gen dị hợp phép lai ♂AaBbCcDdEe x ♀aaBbccDdEe là: - 1/32 = 31/32 Câu 22: Đáp án B Nước ion khoáng vận chuyển theo mạch gỗ mạch rây Hoocmon thực vật không vận chuyển theo mạch gỗ mạch rây Câu 23: Đáp án A Xung thần kinh dẫn truyền cung phản xạ theo chiều màng sau xináp khơng chết trung gian hóa học để màng trước màng trước thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học Câu 24: Đáp án A Aaa giảm phân cho giao tử 1/6A : 2/6a : 1/6aa : 2/6Aa → Giao tử A chiếm 1/6 Bb giảm phân cho 1/2B : 1/2b Cây ba nhiễm (thể ba) kiểu gen AaaBb giảm phân bình thường Tính theo lí thuyết, tỷ lệ giao tử kiểu gen AB là: 1/6A 1/2B = 1/12 Câu 25: Đáp án B Xét phép lai: Aa x aa → 1/2 A- : 1/2 aa Xét phép lai: Bd/bD x bd/bd (f = 30%) → Tỉ lệ kiểu hình lặn tính trạng (bd/bd) = 15%bd.1%bd = 15% Cho lai cặp bố mẹ sau Aa(Bd/bD) x aa(bd/bd), loại kiểu hình mang ba tính trạng lặn xuất với tỷ lệ: 1/2aa 15%bd/bd = 7,5% Trang 10 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 26: Đáp án B Cấu tạo khí khổng: - Mép tế bào khí khổng dày, mép ngồi mỏng, đó: - Khi tế bào khí khổng trương nước⇒ mở nhanh - Khi tế bào khí khổng nước ⇒ đóng nhanh * Nguyên nhân đóng mở khí khổng: - Nếu chuyển từ bóng tối ngồi ánh sáng khí khổng mở ngược lại Vậy, nguyên nhân gây đóng mở khí khổng ánh sáng - Tuy nhiên, số sống điều kiện thiếu nước, đóng mở chủ động khí khổng thiếu nước thay đổi nồng độ axit abxixic (AAB) * chế: - chế ánh sáng: + Khi đưa ánh sáng, lục lạp tế bào khí khổng tiến hành quang hợp làm thay đổi nồng độ CO pH + Kết quả: Hàm lượng đường tăng ⇒ tăng áp suất thẩm thấu ⇒ tế bào khí khổng trương nước ⇒ khí khổng mở - chế axit abxixic (AAB): + Khi bị hạn, hàm lượng AAB tế bào khí khổng tăng ⇒ kích thích bơm ion hoạt động ⇒ kênh ion mở ⇒ ion bị hút khỏi tế bào khí khổng ⇒ áp suất thẩm thấu giảm ⇒sức trương nước mạnh ⇒ khí khổng đóng Vậy B sai Câu 27: Đáp án C Phép lai AaBbDd × AaBbdd = (Aa x Aa)(Bb x Bb)(Dd x dd) Aa x Aa → Đời Aa = ½ Bb x Bb → Đời Bb = ½ Dd x dd → Đời Dd = ½ → Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDd × AaBbdd cho đời số cá thể mang kiểu genAaBbDd chiếm tỉ lệ: (½).(½).(½) = 1/8 Câu 28: Đáp án A thể Ab/aB (tần số hoán vị gen = 20%) giảm phân cho giao tử Ab = aB = 40%, AB = ab = 10% Phép lai: P: Ab/aB x Ab/aB Trang 11 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Tỉ lệ kiểu gen Ab/aB = 2.40%aB 40%Ab = 32% Câu 29: Đáp án C thể chứa cặp gen dị hợp giảm phân thấy xuất loại giao tử với số liệu sau: ABD = ABd = abD = abd = 5%; AbD = Abd = aBD = aBd = 45% Ta thấy: Giao tử AB = ab chiếm tỉ lệ nhỏ, Ab = aB chiếm tỉ lệ lớn → A, b nằm NST Câu 30: Đáp án C Gen di truyền qua tế bào chất đời cho kiểu hình giống mẹ Mẹ P kiểu hình xanh lục nên đời F1 cho 100% màu xanh lục, F2 cho 100% màu xanh lục (giống mẹ F1) Câu 31: Đáp án D Các NST n + 1, n - NST hình thành giảm phân → Loại A, B, C Những tế bào mang nhiễm sắc: 2n+1, 2n-1; 2n+2, 2n-2 hình thành nguyên phân Câu 32: Đáp án A Câu 33: Đáp án D Câu 34: Đáp án A Câu 35: Đáp án D Câu 36: Đáp án D Theo nguyên tắc bổ sung ta có: U(mARN) liên kết với A mạch gốc A mạch gốc = 255 Nu Nếu gen phiên mã lần Umt = 5.A(mạch gốc) = 1275 Câu 37: Đáp án D Câu 38: Đáp án C Đời thu hoa đỏ : hoa trắng = tổ hợp = 2.1 → bên P cho loại giao tử, bên P cho loại giao tử Cây hoa trắng đời kiểu gen aa nhận 1a từ bố a từ mẹ → Cả bố mẹ chứa alen a kiểu gen → P cho giao tử kiểu gen Aa, bên lại cho loại giao tử kiểu gen aa Câu 39: Đáp án A Trang 12 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word (1) Sai Thơng minh tính trạng đa gen hình thành tương tác với điều kiện môi trường nên bố mẹ thông minh chưa thơng minh (2) Sai Tính trạng da trắng, mũi cao, má lúm đồng tiền Hằng truyền lại bố mẹ bố truyền lại (3) Đúng Muốn nghiên cứu mức phản ứng kiểu gen cần tạo cá thể kiểu gen đồng nhất, đặt mơi trường khác Sau theo dõi kiểu hình mơi trường khác (4) Đúng Lục lạp thuộc tế bào chất nên tính trạng lục lạp di truyền theo dòng mẹ → phát biểu Câu 40: Đáp án A Trang 13 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word ... 21 -C 22 -B 23 -A 24 -A 25 -B 26 -B 27 -C 28 -A 29 - C 30-C 31-D 32- A 33-D 34-A 35-D 36-D 37-D 38-C 39-A 40-A LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án C C sai số chuỗi polipeptit = Số mARN số riboxom số lần trượt... 1-C 2- C 3-C 4-A 5-D 6-D 7-A 8-A 9-A 10-D Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word 11-C 12- A 13-B 14-D 15-A 16-D 17-A 18-C 19-A 20 -C 21 -C 22 -B... lục: 25 % lục nhạt C 100% xanh lục D 100% lục nhạt Câu 31: Những tế bào sau mang nhiễm sắc thể lệch bội hình thành nguyên phân? A 2n+1, 2n-1; 2n +2, n-1 B 2n+1, 2n-1; n+1, 2n-1 C n+1, n -2; 2n+1, 2n-2
- Xem thêm -

Xem thêm: 29 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn sinh học THPT đội cấn vĩnh phúc lần 2 file word có lời giải chi tiết , 29 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn sinh học THPT đội cấn vĩnh phúc lần 2 file word có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay