Chính sách bảo tồn và phát triển văn hóa cơtu của tỉnh quảng nam ( Luận văn thạc sĩ)

90 33 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 13:53

Chính sách bảo tồn và phát triển văn hóa cơtu của tỉnh quảng nam ( Luận văn thạc sĩ)Chính sách bảo tồn và phát triển văn hóa cơtu của tỉnh quảng nam ( Luận văn thạc sĩ)Chính sách bảo tồn và phát triển văn hóa cơtu của tỉnh quảng nam ( Luận văn thạc sĩ)Chính sách bảo tồn và phát triển văn hóa cơtu của tỉnh quảng nam ( Luận văn thạc sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ATING TƢƠI CHÍNH SÁCH BẢO TỒN PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CƠTU CỦA TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠCCHÍNH SÁCH CƠNG Hà Nội – Năm 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ATING TƢƠI CHÍNH SÁCH BẢO TỒN PHÁT TRIỂN VĂN HĨA CƠTU CỦA TỈNH QUẢNG NAM Chun ngành: Chính sách cơng Mã số: 8.34.04.02 LUẬN VĂN THẠCCHÍNH SÁCH CƠNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC GS.TS LÊ HỒNG LÝ Hà Nội – Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn GS.TS Lê Hồng Lý, có tham khảo số kết nghiên cứu công bố Các số liệu, tài liệu luận văn trung thực, đảm bảo tính khách quan có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm trước hội đồng khoa học luận văn Tác giả luận văn Ating Tƣơi LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập, nghiên cứu thực luận văn, chương trình đào tạo Thạc sỹ Học viện Khoa học xã hội, chuyên ngành sách cơng Bản thân tơi có nhiều cố gắng nỗ lực học tập, nghiên cứu làm luận văn, nhận quan tâm, giúp đỡ tận tình q thầy Tơi xin gửi lời cảm ơn đến tồn thể qúi thầy giáo, giáo Học viện Khoa học xã hội giúp đỡ cho tơi q trình học tập trường Đặc biệt tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo GS.TS Lê Hồng Lý người hướng dẫn tận tình để tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Cảm ơn Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam, Huyện ủy, UBND huyện Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang giúp đỡ suốt thời gian thu thập số liệu viết luận văn tốt nghiệp Luận văn viết thời gian có hạn Tơi mong nhận ý kiến đóng góp quý thầy, cô giáo tất bạn đọc Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn Ating Tƣơi MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH BẢO TỒN PHÁT TRIỂN DI SẢN VĂN HÓA Ở VIỆT NAM 1.1.Khái niệm 1.2 Vai trò sách bảo tồn phát triển di sản văn hóa Việt Nam .14 1.3 Các nhân tố tác động đến sách bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam 16 Chƣơng THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH BẢO TỒN PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CƠTU CỦA TỈNH QUẢNG NAM 21 2.1 Dân tơc Cơtu di sản văn hóa Cơtu tỉnh Quảng Nam 21 2.2 Chính sách bảo tồn phát triển di sản văn hóa tỉnh Quảng Nam 39 2.3 Chính sách bảo tồn phát triển văn hóa truyền thống Cơtu tỉnh Quảng Nam 47 2.4 Kết thực sách bảo tồn phát triển văn hóa Cơtu tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2010-2017 52 Chƣơng GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH BẢO TỒN PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CƠTU CỦA TỈNH QUẢNG NAM 63 3.1 Quan điểm sách bảo tồn phát triển văn hóa Cơtu tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 63 3.2 Một số giải pháp sách bảo tồn phát triển văn hóa Cơtu địa bàn tỉnh Quảng Nam thời gian tới .64 3.3 Những kiến nghị, đề xuất 74 KẾT LUẬN 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DTTS : Dân tộc thiểu số HĐND : Hội đồng nhân dân MTTQ : Mặt trận tổ quốc NQ : Nghị PTDTNT : Phổ thông dân tộc nội trú TƢ : Trung ƣơng UBND : Ủy ban nhân dân MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Văn hố nhân tố định đến phát triển bền vững quốc gia, dân tộc Việt Nam quốc gia đa dân tộc Mỗi dân tộc có nét văn hóa độc đáo 54 dân tộc 54 sắc màu văn hoá đan xen tạo nên đa dạng văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà sắc dân tộc Chính sắc văn hóa tạo động lực cho dân tộc tồn phát triển Đảng ta suốt trình lãnh đạo đất nƣớc phát triển kinh tế - xã hội đề cao vai to lớn văn hoá Coi văn hoá yếu tố khơng thể thiếu việc hoạch định sách kinh tế - xã hội sách đối ngoại Đảng Chính vậy, với việc đẩy mạnh cơng nghiệp hoá, đại hoá đất nƣớc, hội nghị TW4, khoá VII (01/1993), Đảng ta xác định: “Văn hoá tảng tinh thần xã hội, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời mục tiêu chủ nghĩa xã hội” Trong suốt 15 năm sau NQ TƢ5 Khóa VIII đƣợc ban hành, Đảng nhà nƣớc ta ban hành nhiều sách văn hóa Bằng hệ thống sách tạo điều kiện cần thiết để văn hóa dân tộc thiểu số phát triển đại gia đình dân tộc Việt Nam Bên cạnh kết đạt đƣợc sách bảo tồn di sản văn hóatồn tại, bất cập Trong năm qua Đảng quyền nhân dân tỉnh Quảng Nam thực theo quan điểm, chủ trƣơng, đƣờng lối đảng, sách pháp luật nhà nƣớc quan tâm đầu tƣ lĩnh vực văn hóa nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội tỉnh Quảng Nam.Tuy nhiên tỉnh Quảng Nam gặp khó khăn việc thực sách bảo tồn di sản văn hóa dân tộc thiểu số Đặc biệt bối cảnh tồn cầu hóa nhƣ nay, sắc văn hóa dân tộc, mặt, có điều kiện đƣợc tiếp cận văn hóa mới, làm đẹp thêm cho văn hóa Việt Nam đƣợc khẳng định giá trị vai trò văn hóa đời sống Nhƣng mặt khác sắc văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số bị phai nhạt, lãng quên, mai mang hình ảnh văn hóa khác Một số sắc văn hóa truyền thống ngƣời Cơtu có nguy bị mai một, biến đổi, bị lãng quên Một dân tộc tồn phát triển đánh văn hóa dân tộc Bản sắc văn hóa dân tộc khẳng định đƣợc trƣờng tồn dân tộc Chính việc giữ gìn phát triển sắc văn hóa dân tộc Cơtu việc làm cần thiết cấp bách Trƣớc bất cập trình bảo tồn phát triển văn hóa Cơtu tỉnh Quảng Nam, việc nghiên cứu sở lý luận thực tiễn tác động đến sách bảo tồn phát triển văn hóa Cơtu tỉnh cần thiết Từ đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện sách giúp cho tỉnh Quảng Namsách tốt việc bảo tồn phát triển văn hóa Cơtu địa bàn tỉnh Vì tơi chọn đề tài: “Chính sách bảo tồn phát triển văn hóa Cơtu tỉnh Quảng Nam” làm đề tài luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Chính sách cơng Tình hình nghiên cứu đề tài 2.1 Nghiên cứu văn hóa sách văn hóa Đã có nhiều tác giả nghiên cứu văn hóa sách văn hóa nhiều góc độ khác giá trị, sắc văn hóa đặc trƣng vùng, miền dân tộc, có tài liệu nghiên cứu liên quan đến sách văn hóa dân tộc nói chung có số tài liệu nghiên cứu văn hóa Cơtu, cụ thể nhƣ sau: “Bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam” tác giả Lê Ngọc Thắng Lâm Bá Nam, Nxb dân tộc, năm 1990 Về sắc văn hóa, phong tục, tập quán, lễ hội văn hóa, đời sống tinh thần ngƣời Cơtu có số cơng trình nghiên cứu khía cạnh khác giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể nhƣ: “Nhà Gƣơl ngƣời CơTu” tác giả Đinh Hồng Hải viết kiến trúc Gƣơl lễ hội văn hóa đời sống tinh thần ngƣời Cơ Tu Quảng Nam, Nxb Văn hóa Dân tộc, Hà Nội, năm 2006 “Góp phần tìm hiểu văn hóa Cơ Tu” tác giả Lƣu Hùng phản ánh nét văn hóa đời sống ngƣờiCơtu tỉnh Quảng Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, năm 2006 “Tìm hiểu văn hóa Katu” tác giả Tạ Đức nêu khía cạnh đời sống văn hóa dân tộc Katu Quảng Nam, Nxb Thuận Hóa, năm 2002 “Katu - kẻ sống đầu nguồn nƣớc” tác giả Nguyễn Hữu Thông viết nguồn gốc, địa bàn cƣ trú, tộc danh số phong tục, tập quán, lễ hội ngƣời Cơtu, Nxb Thuận Hóa, năm 2005 “Ngƣời Cơ Tu Việt Nam” tác giả Trần Tấn Vịnh ghi lại hình ảnh văn hóa sống ngày ngƣời Cơtu Quảng Nam, Nxb Thông tấn, Hà Nội, năm 2009 “Văn hóa ngƣời Cơ Tu” tác giả Bh‟riu Liếc giới thiệu tộc danh, địa bàn cƣ trú, tính cách ngƣời, phong tục, tập quán lễ hội truyền thống ngƣời Cơ Tu tỉnh Quảng Nam, Nxb Đà Nẵng, năm 2009 “Tiếng thơng dụng C’tu- Kinh văn hóa làng C’tu” tác giả Bh‟riu Liếc, Nxb Sở văn hóa thơng tin tỉnh Quảng Nam, năm2006 Nhìn chung: Những cơng trình nghiên cứu nêu chủ yếu tìm hiểu, giới thiệu, phản ánh mặt đời sống văn hóa ngƣời Cơtu Chƣa có cơng trình nghiên cứu sách Cơtu bảo tồn phát triển văn hóa Vì việc nghiên cứu đề xuất giải pháp sách Cơtu bảo tồn phát triển văn hóa Cơ Tu cần thiết 2.2 Nghiên cứu sách bảo tồn phát triển văn hóa Cơtu Văn hóa nói chung sách văn hóa nói riêng có nhiều cơng trình nghiên cứu phạm vi khác nhƣ: “Văn hóa sức mạnh nội sinh phát triển” Phùng Hữu Phú, Đinh Xuân Dũng, Đồng chủ biên, Nxb trị quốc gia - thật, Hà Nội, 2004 Các viết nhiều nhà khoa học vấn đề lý luận thực tiển phát triển văn hoa thời kỳ đổi nƣớc ta, đề mục tiêu, định hƣớng giải pháp có tầm chiến lƣợc phát triển văn hóa phù hợp với xu phát triển chung Đảng lãnh đạo xây dựng phát triển văn hóa thời kỳ đổi mới, nhà xuất trị quốc gia - thật, Hà Nội, 2004 viết trình đổi quan điểm đảng xây dựng phát triển văn hóatừ năm 1986 đến Phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2011-2020, Những vấn đề phương pháp luận, Phạm Duy Đức nêu phƣơng pháp luận nghiên cứu, thực trạng giải pháp để phát triển văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2011-2020 Về văn hóa Cơtu có nhiều viết, có cơng trình nghiên cứu khoa học cội nguồn, nét độc đáo sắc văn hóa Cơtu Tuy nhiên sách bảo tồn phát triển văn hóa Cơtu chƣa có cơng trình nghiên cứu Nhìn chung: Các cơng trình nghiên cứu chủ yếu khai thác đặc điểm chung sắc văn hóa, bảo tồn, giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc thiểu số, văn hóa dân tộc Cơtu nƣớc ta, nghiên cứu chủ yếu dừng lại việc tìm hiểu giá trị văn hóa ngƣời Cơtu nhằm giới thiệu ngƣời nét đặc sắc, hay, đẹp văn hóa dân tộc Cơtu Chƣa nghiên cứu thực trạng văn hóa Cơtu giai đoạn chƣa sâu nghiên cứu việc thực hiện, quản lý sách hiệu bảo tồn phát triển văn hoa Cơtu Từ số đề tài, tác phẩm số cơng trình nghiên cứu nêu giúp cho tơi có tƣ liệu sở lý luận thực tiễn, nghiên cứu văn hóa, sách văn hóa theo chiều hƣớng phát triển từ đề giải pháp sách bảo tồn phát triển văn hóa Cơtu tỉnh Quảng Nam Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lý luận sách bảo tồn di sản văn hóa nói chung Khảo sát, đánh giá thực trạng việc bảo tồn phát huy giá trị văn hóa Cơtu ba huyện Đông Giang, Tây Giang huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam Từ đề xuất giải pháp hồn thiện sách bảo tồn phát triển văn hóa Cơtu tỉnh Quảng Nam dân tộc thiểu số Việt Nam thời gian tới 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Luận văn giải nhiệm vụ nhƣ sau: Một là, hệ thống hóa sở lý luận sách văn hóa, sách bảo tồn phát triển văn hóa các dân tộc Việt Nam ... QUẢNG NAM 21 2.1 Dân tôc Cơtu di sản văn hóa Cơtu tỉnh Quảng Nam 21 2.2 Chính sách bảo tồn phát triển di sản văn hóa tỉnh Quảng Nam 39 2.3 Chính sách bảo tồn phát triển văn hóa truyền... giúp cho tỉnh Quảng Nam có sách tốt việc bảo tồn phát triển văn hóa Cơtu địa bàn tỉnh Vì tơi chọn đề tài: Chính sách bảo tồn phát triển văn hóa Cơtu tỉnh Quảng Nam làm đề tài luận văn thạc sĩ,... bảo tồn phát triển di sản văn hóa Việt Nam .14 1.3 Các nhân tố tác động đến sách bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam 16 Chƣơng THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CƠTU CỦA TỈNH QUẢNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách bảo tồn và phát triển văn hóa cơtu của tỉnh quảng nam ( Luận văn thạc sĩ), Chính sách bảo tồn và phát triển văn hóa cơtu của tỉnh quảng nam ( Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay