Phân dạng giải nhanh toán 10 đại số + hình học file word, soạn theo trắc nghiệm, lời giải từng câu

16 26 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 13:52

Topdoc.vn – Tài liệu file word, lời giải chi tiết câu Đây demo xem thử, trích số trang 600 trang tài liệu Mua bảm word full đủ dình đại CHỦ ĐỀ HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI  Bài 01 HÀM SỐ I – ƠN TẬP VỀ HÀM SỐ Hàm số Tập xác định hàm số Giả sử có hai đại lượng biến thiên x y, x nhận giá trị thuộc tập số D Nếu với giá trị x thuộc tập D có giá trị tương ứng x thuộc tập số thực ta có hàm số Ta gọi x biến số y hàm số x Tập hợp D gọi tập xác định hàm số Cách cho hàm số Một hàm số cho cách sau Hàm số cho bảng Hàm số cho biểu đồ Hàm số cho công thức Tập xác định hàm số y f x tập hợp tất số thực x cho biểu thức f x có nghĩa Đồ thị hàm số Đồ thị hàm số y f x xác định tập D tập hợp tất điểm M x ; f x mặt phẳng tọa độ với x thuộc D II – SỰ BIẾN THIÊN CỦA HÀM SỐ Ôn tập Hàm số y f x gọi đồng biến (tăng) khoảng a; b x1 , x Hàm số y a; b : x1 x2 f x1 f x2 f x gọi nghịch biến (giảm) khoảng a; b x1 , x a; b : x1 x2 f x1 f x2 Bảng biến thiên Xét chiều biến thiên hàm số tìm khoảng đồng biến khoảng nghịch biến Kết xét chiều biến thiên tổng kết bảng gọi bảng biến thiên Ví dụ Dưới bảng biến thiên hàm số y x x y Hàm số y x xác định khoảng (hoặc khoảng) dần tói y dần tói ; x dần tới Topdoc.vn – Tài liệu file word, lời giải chi tiết câu Topdoc.vn – Tài liệu file word, lời giải chi tiết câu Đây demo xem thử, trích số trang 600 trang tài liệu Mua bảm word full đủ dình đại Tại x y Để diễn tả hàm số nghịch biến khoảng ;0 ta vẽ mũi tên xuống (từ đến ) Để diễn tả hàm số đồng biến khoảng 0; ta vẽ mũi tên lên (từ đến ) Nhìn vào bảng biến thiên, ta hình dung đồ thị hàm số (đi lên khoảng nào, xuống khoảng nào) III – TÍNH CHẴN LẺ CỦA HÀM SỐ Hàm số chẵn, hàm số lẻ Hàm số y f x với tập xác định D gọi hàm số chẵn x Hàm số y D D f x f x x f x với tập xác định D gọi hàm số lẻ x D x D f f x x Đồ thị hàm số chẵn, hàm số lẻ Đồ thị hàm số chẵn nhận trục tung làm trục đối xứng Đồ thị hàm số lẻ nhận gốc tọa độ tâm đối xứng CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Vấn đề TÍNH GIÁ TRỊ CỦA HÀM SỐ Câu Điểm sau thuộc đồ thị hàm số y A M 2;1 x C M 2;0 B M 1;1 Lời giải Xét đáp án A, thay x y vào hàm số y D M 0; x 1 ta : thỏa mãn Chọn A Câu Điểm sau thuộc đồ thị hàm số y A A 1; B B 2;0 Lời giải Xét đáp án A, thay x 12 4.1 Xét đáp án B, thay x2 C C 3; y 4x x D D x2 vào hàm số y 1; 4x x ta : không thỏa mãn x y vào hàm số y x2 4x x ta 22 4.2 : thỏa mãn Chọn B 5x Khẳng định sau sai? Câu Cho hàm số y f x Topdoc.vn – Tài liệu file word, lời giải chi tiết câu Topdoc.vn – Tài liệu file word, lời giải chi tiết câu Đây demo xem thử, trích số trang 600 trang tài liệu Mua bảm word full đủ dình đại A f Lời giải Ta có  f  f  f 5.2 B f 10 1 10 10 10 C f D f 10 A B C 10 1 D sai Chọn D 1 5 Cách khác: Vì hàm cho hàm trị tuyệt đối nên khơng âm Do D sai x ;0 x Câu Cho hàm số f x Tính f x x 0;2  f x2 B f Lời giải Do 2;5 nên f A f B P Lời giải Khi x f Khi x f Vậy f 2 42 15 Chọn B x x Tính P C P 2 2 D Khơng tính f f D P D D 1; D D Chọn C f C f 15 x x x +1 Câu Cho hàm số f x A P 2;5 x Vấn đề TÌM TẬP XÁC ĐỊNH CỦA HÀM SỐ Câu Tìm tập xác định D hàm số y A D B D 1; Lời giải Hàm số xác định x Vậy tập xác định hàm số D 3; B D Lời giải Hàm số xác định ;3 \ 2x x Vậy tập xác định hàm số D \ x \ Chọn C Câu Tìm tập xác định D hàm số y A D 3x 2x C D 0 \ 2x 2x x ; C D x x ;3 Chọn B Topdoc.vn – Tài liệu file word, lời giải chi tiết câu Topdoc.vn – Tài liệu file word, lời giải chi tiết câu Đây demo xem thử, trích số trang 600 trang tài liệu Mua bảm word full đủ dình đại x2 Câu Tìm tập xác định D hàm số y A D 1; B D 3x B D x x B D 3x Lời giải Hàm số xác định x x x x x x x 3x \ x \ x x 1;2 B D Lời giải Hàm số xác định 2; x x B D Lời giải Hàm số xác định 3x x x x 3x Vậy tập xác định hàm số D 2; x 1;3 1 x D D 1;2 D D ; 1;2 Chọn B ; 3x D D x 3x C D Câu 13 Tìm tập xác định D hàm số y ; 3 Chọn B 1;2 Vậy tập xác định hàm số D A D x x C D x Câu 12 Tìm tập xác định D hàm số y A D 2;1 Chọn B 0 Vậy tập xác định hàm số D Câu 11 Tìm tập xác định D hàm số 3; B D 2; A D x x 3x Vậy tập xác định hàm số D Lời giải Hàm số xác định D D C D 2;1 x x 2x x 3x C D \ Chọn C \ \ x x Câu 10 Tìm tập xác định D hàm số y \ D D x Vậy tập xác định hàm số D A D x x Lời giải Hàm số xác định Câu Tìm tập xác định D hàm số y \ D D \ 1; Chọn B Vậy tập xác định hàm số D A D \ 1;4 x 3x C D \ 1; Lời giải Hàm số xác định x 2 3x 6x 3x ; C D x x x 4 ; Chọn B 3 Topdoc.vn – Tài liệu file word, lời giải chi tiết câu Topdoc.vn – Tài liệu file word, lời giải chi tiết câu Đây demo xem thử, trích số trang 600 trang tài liệu Mua bảm word full đủ dình đại x Câu 14 Tìm tập xác định D hàm số y x A D ; 2; B D C D ; 4; D D Lời giải Hàm số xác định x 16 x2 Vậy tập xác định hàm số D ; Câu 15 Tìm tập xác định D hàm số y A D ;3 B D Lời giải Hàm số xác định x2 2x B D B D x 0 Lời giải Hàm số xác định x B D x 1; x Lời giải Hàm số xác định x 1 Vậy tập xác định hàm số D x C D ; x x x C D 2;2 \ D D D D 1; x x x x x x x x 3 x \ Chọn B x 2x x D D luon dung x x 2x B D \ x x 3; x x 1 x ;6 1;6 Chọn B Câu 19 Tìm tập xác định D hàm số y A D x C D 1;6 D D x Câu 18 Tìm tập xác định D hàm số y 1; x 3; x x \ C D Vậy tập xác định hàm số D A D 2;2 \ Chọn C 1; x 2x Câu 17 Tìm tập xác định D hàm số y Chọn C Chọn C 3; Vậy tập xác định hàm số D A D 4; x 2;2 \ Lời giải Hàm số xác định x x x x Câu 16 Tìm tập xác định D hàm số y 2;2 16 Vậy tập xác định hàm số D A D 4;4 C D x x2 1;3 16 D D ; ; \ \ Topdoc.vn – Tài liệu file word, lời giải chi tiết câu Topdoc.vn – Tài liệu file word, lời giải chi tiết câu Đây demo xem thử, trích số trang 600 trang tài liệu Mua bảm word full đủ dình đại Lời giải Hàm số xác định x 2x 1 ; Vậy tập xác định hàm số D x x \ Chọn D A D 2; \ 0;2 C D 2; D D 2; x x2 4x B D Lời giải Hàm số xác định B D x x x x D D 1; x x x x C 1;4 \ 2;3 x 0 x x x x D x x x ;1 4; 1;4 \ 2;3 Chọn C Câu 24 Tìm tập xác định D hàm số y 1; x2 D D với x Chọn C x Lời giải Hàm số xác định x x x C D Lời giải Hàm số xác định x ; B D x 1;4 \ 2;3 x A D Vậy tập xác định hàm số D x Câu 23 Tìm tập xác định D hàm số y B D \ Chọn B 0; Lời giải Hàm số xác định x x Vậy tập xác định hàm số D 1;4 x x x x A D 0 x Câu 22 Tìm tập xác định D hàm số y 1; x x x \ C D Vậy tập xác định hàm số D A D x \ 0;2 Chọn A 2; 0; x Câu 21 Tìm tập xác định D hàm số y 4x x x B D Vậy tập xác định hàm số D 0; \ 0;2 Lời giải Hàm số xác định x A D x Câu 20 Tìm tập xác định D hàm số y 2x x2 2x C D \ x x D D x x Topdoc.vn – Tài liệu file word, lời giải chi tiết câu Topdoc.vn – Tài liệu file word, lời giải chi tiết câu Đây demo xem thử, trích số trang 600 trang tài liệu Mua bảm word full đủ dình đại x x x 0 x 1 C D ;1 2; x x 3x B D D D \ B D Xét phương trình x Do đó, x x2 x2 C D \ 0; Lời giải Hàm số xác định x x2 2x 2x với x 2x 3x x2 D D 2;0 x x 2x 2; x 2x x2 x x2 x2 x Câu 26 Tìm tập xác định D hàm số y Lời giải Hàm số xác định x 3x x x 3x x x x Vậy tập xác định hàm số D \ Chọn A A D x 2018 Câu 25 Tìm tập xác định D hàm số y \ Chọn D Vậy tập xác định hàm số D A D x x x x x Chọn A 2x Câu 27 Tìm tập xác định D hàm số y x x Vậy tập xác định hàm số D A D \ 0;4 B D 0; C D Lời giải Hàm số xác định x x Vậy tập xác định hàm số D x x C D 5 ; \ 3 5 ; \ 3 x x x 3 x x x x 4x B D D D 3x x 5 x 3x Lời giải Hàm số xác định x x 0; \ \ Chọn D 0; Câu 28 Tìm tập xác định D hàm số y A D \ D D 0; 5 ; 3 4x x Topdoc.vn – Tài liệu file word, lời giải chi tiết câu Topdoc.vn – Tài liệu file word, lời giải chi tiết câu Đây demo xem thử, trích số trang 600 trang tài liệu Mua bảm word full đủ dình đại 5 ; \ 3 Vậy tập xác định hàm số D Chọn A Câu 29 Tìm tập xác định D hàm số f x 2 A D B D Lời giải Hàm số xác định 2; x x x x C D x x x x x Lời giải Hàm số xác định x x x \ D D 1;1 x x x x 1 1; 1 ;x C D Vậy xác định hàm số D 1; x x x Chọn D Câu 31 Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y xác định khoảng D D ;x x B D ;x ;2 x Câu 30 Tìm tập xác định D hàm số f x \ Chọn D Vậy xác định hàm số D A D ;x x 2x m x x 2m 1;3 A Khơng có giá trị m thỏa mãn B m C m D m x m x m Lời giải Hàm số xác định x 2m x 2m Tập xác định hàm số D Hàm số cho xác định m 1 2m m 1;2m với điều kiện m 1;3 m m 1;3 m m 1;2m Vơ nghiệm Chọn A Câu 32 Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y 2m x 2m xác định x m 1;0 A m m B m C m m D m Lời giải Hàm số xác định x m x m \ m Tập xác định hàm số D Topdoc.vn – Tài liệu file word, lời giải chi tiết câu Topdoc.vn – Tài liệu file word, lời giải chi tiết câu Đây demo xem thử, trích số trang 600 trang tài liệu Mua bảm word full đủ dình đại Hàm số xác định 1;0 m m m 1;0 Chọn C mx Câu 33 Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y m m 2x D m x xác định 0;1 A m ; C m ;1 x Lời giải Hàm số xác định m x ; D m ;1 m Tập xác định hàm số D B m m 2 m m m m m 2; \ m Chọn D m m m \ m m 2; Hàm số xác định 0;1 0;1 m m x x Câu 34 Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y xác định 0; A m x m B m Lời giải Hàm số xác định C m x x 2x m m m m Tập xác định hàm số D  TH1: Nếu m m x m m; Khi đó, hàm số xác định 0; 0; Không thỏa mãn điều kiện m m m  TH2: Nếu m Tập xác định hàm số D Khi đó, hàm số xác định 0; x m x m; m m m ; m ; 0; m m Thỏa mãn điều kiện m thỏa yêu cầu toán Chọn D Vậy m Câu 35 Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y định A m 11 B m C m 11 Lời giải Hàm số xác định x 6x m 2x x 6x D m 11 x m 11 m xác 11 Topdoc.vn – Tài liệu file word, lời giải chi tiết câu Topdoc.vn – Tài liệu file word, lời giải chi tiết câu Đây demo xem thử, trích số trang 600 trang tài liệu Mua bảm word full đủ dình đại Hàm số xác định với m 11 x x với x m 11 11 Chọn B m Vấn đề TÍNH ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ Câu 36 Cho hàm số f x 3x Khẳng định sau đúng? A Hàm số đồng biến ; C Hàm số đồng biến Lời giải TXĐ: D B Hàm số nghịch biến D Hàm số đồng biến Với x1 , x f x1 x1 3x1 f x2 3x x1 f x Do đó, hàm số nghịch biến ; nên hàm số nghịch biến x2 B Hàm số đồng biến ; Chọn B ;2 , nghịch biến 2; ;2 2; D Hàm số đồng biến khoảng Lời giải Chọn A Ta có f x1 x1 x2 ● Với x1 , x Suy f x1 x1 x1 x1 x x x1 x2 x1 Vậy hàm số nghịch biến Suy f x1 x1 f x2 x1 khoảng x2 x 2 x2 x1 x2 x1 x2 x2 x1 x2 x1 x2 4 ;2 x1 2; x1 x Ta có x x1 x2 ● Với x1 , x 4x ;2 2; f x2 ;2 x1 f x2 x2 ;2 , đồng biến 2; C Hàm số nghịch biến khoảng x 22 Khẳng định sau đúng? A Hàm số nghịch biến x12 Câu 37 Xét tính đồng biến, nghịch biến hàm số f x ;2 khoảng 2; ; x , ta có Suy f x1 Mà ; x Ta có x x1 x2 Vậy hàm số đồng biến 2; x1 x2 x1 x2 x1 x2 x2 khoảng 0; x Câu 38 Xét biến thiên hàm số f x sau đúng? A Hàm số đồng biến khoảng 0; B Hàm số nghịch biến khoảng 0; Khẳng định Topdoc.vn – Tài liệu file word, lời giải chi tiết câu Topdoc.vn – Tài liệu file word, lời giải chi tiết câu Đây demo xem thử, trích số trang 600 trang tài liệu Mua bảm word full đủ dình đại C Hàm số vừa đồng biến, vừa nghịch biến khoảng 0; D Hàm số không đồng biến, không nghịch biến khoảng 0; Lời giải Ta có f x1 Với x1 , x Suy f x1 x1 x1 f x2 0; x1 f x2 x1 x x2 x2 x2 x1 x1 x1 x x Ta có x2 x1 x x1 x2 x1 x Chọn B f x nghịch biến 0; Câu 39 Xét biến thiên hàm số f x x sau đúng? A Hàm số đồng biến khoảng 1; B Hàm số nghịch biến khoảng 1; khoảng 1; x Khẳng định C Hàm số vừa đồng biến, vừa nghịch biến khoảng 1; D Hàm số không đồng biến, không nghịch biến khoảng 1; Lời giải Ta có f x1 f x2 Với x1 , x Suy f x1 x1 x1 x1 x1 1; f x2 x2 x1 x Ta có x1 x 1 x2 x2 x1 x2 x1 x2 x1 x1 x2 x1 x1 x x Câu 40 Xét tính đồng biến, nghịch biến hàm số f x khoảng B Hàm số đồng biến 5; ; , nghịch biến 5; ; D Hàm số đồng biến khoảng Lời giải Chọn D Ta có f x1 x2 x2 x1 ● Với x1 , x Suy f x1 x1 5 x2 x1 5; x1 x1 ; x1 ; x1 x1 f x2 x1 f x2 ● Với x1 , x khoảng ; , đồng biến C Hàm số nghịch biến khoảng x2 ; Khẳng định sau đúng? 5; A Hàm số nghịch biến x1 x1 x Chọn A f x đồng biến 1; x2 x1 x2 x2 x2 x2 x Ta có x2 x1 x Ta có 5; 5; x1 x1 x2 x2 f x đồng biến x1 x1 x2 x2 ; Topdoc.vn – Tài liệu file word, lời giải chi tiết câu Topdoc.vn – Tài liệu file word, lời giải chi tiết câu Đây demo xem thử, trích số trang 600 trang tài liệu Mua bảm word full đủ dình đại Suy f x1 f x2 x1 x2 x1 x2 Câu 41 Cho hàm số f x ; ; D Hàm số nghịch biến B Hàm số đồng biến C Hàm số đồng biến Lời giải TXĐ: D nên ta loại đáp án C D ; 2 x1 x Xét f x1 f x2 x1 2x2 x1 2x2 ; Với x1 , x x1 Vậy hàm số đồng biến x , ta có ; f x1 x1 f x2 x2 x1 2x2 Suy m x1 f x2 f x1 f x2 x1 x2 3;3 để hàm số A B Lời giải Tập xác đinh D Với x1 , x D x1 x Ta có f x1 Chọn B m đồng biến m x Câu 42 Có giá trị nguyên tham số m thuộc đoạn f x 5; Khẳng định sau đúng? 2x A Hàm số nghịch biến f x đồng biến C m D m x2 m m x1 x2 m Để hàm số đồng biến m 1 m m m 3;3 Vậy có giá trị nguyên m thỏa mãn Chọn C Câu 43 Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y m 0;1;2;3 x2 m x nghịch biến khoảng 1;2 A m Lời giải Với x1 f x1 x1 f x2 B m x , ta có x12 C m m x1 x2 Để hàm số nghịch biến 1;2 m x1 m 1 , với x1 , x x2 x 22 m x2 x2 m x1 x1 D m x2 x1 x2 , với x1 , x m 1;2 1;2 Chọn C Topdoc.vn – Tài liệu file word, lời giải chi tiết câu Topdoc.vn – Tài liệu file word, lời giải chi tiết câu Đây demo xem thử, trích số trang 600 trang tài liệu Mua bảm word full đủ dình đại Câu 44 Cho hàm số y f x có tập xác định 3;3 B Hàm số đồng biến khoảng 3; 1;4 C Hàm số đồng biến khoảng 3;3 D Hàm số nghịch biến khoảng Lời giải Trên khoảng y đồ thị biểu diễn hình bên Khẳng định sau đúng? A Hàm số đồng biến khoảng 3; 1;3 -3 -1 O 1;0 x -1 3; 1;3 đồ thị hàm số lên từ trái sang phải 3; 1;3 Chọn A Hàm số đồng biến khoảng Câu 45 Cho đồ thị hàm số y x Khẳng định sau sai? A Hàm số đồng biến khoảng hình bên y ;0 B Hàm số đồng biến khoảng 0; C Hàm số đồng biến khoảng ; x O D Hàm số đồng biến gốc tọa độ O Lời giải Chọn D Vấn đề HÀM SỐ CHẴN, HÀM SỐ LẺ Câu 46 Trong hàm số y 2015x, y nhiêu hàm số lẻ? A Lời giải Xét f x B 2015x có TXĐ: D Ta có f x x Xét f x Ta có f x Xét f x Ta có f x Xét f x Ta có f x 2015 2015 3x 2x 2015x có TXĐ: D x x 3x x x Vậy có hai hàm số lẻ Chọn B Câu 47 Cho hai hàm số f x x f x D x D D x 1, y 2x 3x có bao D D D x f x không chẵn, không lẻ D x f x hàm số chẵn nên 2x 3x f x hàm số lẻ f x 2x 2, y x nên nên 3x có TXĐ: D C nên f x có TXĐ: D 2015x 2015x 2015x 3x x D f x 3x g x x D f x hàm số lẻ x 2017 Mệnh đề sau đúng? A f x hàm số lẻ; g x hàm số lẻ B f x hàm số chẵn; g x hàm số chẵn C Cả f x g x hàm số không chẵn, không lẻ D f x hàm số lẻ; g x hàm số không chẵn, không lẻ Topdoc.vn – Tài liệu file word, lời giải chi tiết câu Topdoc.vn – Tài liệu file word, lời giải chi tiết câu Đây demo xem thử, trích số trang 600 trang tài liệu Mua bảm word full đủ dình đại Lời giải Xét f x Ta có f x Xét g x Ta có g x x 2x x x x nên 3x có TXĐ: D 2017 x 3x có TXĐ: D 2x D x 4x D x f x hàm số lẻ f x nên x3 D x D x g x không chẵn, không lẻ g x Vậy f x hàm số lẻ; g x hàm số không chẵn, không lẻ Chọn D Câu 48 Cho hàm số f x x Khẳng định sau x2 A f x hàm số lẻ B f x hàm số chẵn C Đồ thị hàm số f x đối xứng qua gốc tọa độ D Đồ thị hàm số f x đối xứng qua trục hoành Lời giải TXĐ: D Ta có f nên x x D x x x Câu 49 Cho hàm số f x D x x f x hàm số chẵn Chọn B f x Khẳng định sau x A f x hàm số lẻ B f x hàm số chẵn C f x hàm số vừa chẵn, vừa lẻ D f x hàm số không chẵn, không lẻ Lời giải TXĐ: D Ta có f nên x x D x x D x f x không chẵn, không lẻ Chọn D f x Nhận xét: Hàm số vừa chẵn, vừa lẻ có hàm f x Câu 50 Trong hàm số sau đây, hàm số hàm số lẻ? A y x 2018 2017 B y x C y Lời giải Ta có f Xét f x x Xét f x Ta có x Xét f x Ta có f x 2018 2017 D x x x x0 f x ; x có TXĐ: D x x x x x D x D f x hàm số chẵn f x không chẵn, khơng lẻ D x nên 2017 x có TXĐ: D x x x x 2018 x 2017 có TXĐ: D có TXĐ: D Chọn C Xét f x Ta có f x 2018 2x D y x x 3;3 nên x x f x nên x x D x D f x hàm số lẻ D x D f x hàm số chẵn Câu 51 Trong hàm số sau đây, hàm số hàm số chẵn? A y x x B y x x C y 2x Lời giải Xét f x Ta có f x D y 3x x x 1 x có TXĐ: D x x x 2x nên f x 3x x D x x D f x hàm số chẵn Chọn A Topdoc.vn – Tài liệu file word, lời giải chi tiết câu Topdoc.vn – Tài liệu file word, lời giải chi tiết câu Đây demo xem thử, trích số trang 600 trang tài liệu Mua bảm word full đủ dình đại Bạn đọc kiểm tra đáp án B hàm số không chẵn, không lẻ; đáp án C hàm số lẻ; đáp án D hàm số không chẵn, không lẻ Câu 52 Trong hàm số y | x 2015| | x | x 2015| | x A Lời giải Xét f x x x x Ta có f x x x x x f x 4x 2 x x nên 2x Xét f x 2x có TXĐ: D Ta có f x 2x x Xét f x 2, y x 2x 4x D 2x 1 2x x D x 2x 2x x x nên x x 1, y x x D x D D x 4x x f x hàm số lẻ 2x 1 2x 2x 2x f x hàm số chẵn f x có TXĐ: D x x 4x 2015| có hàm số lẻ? 2015| B C nên x x có TXĐ: D y Ta có f x D x D x f x hàm số lẻ f x | x 2015| | x 2015| có TXĐ: D \ nên x D x D | x 2015| | x 2015| | x 2015| | x 2015| | x 2015| | x 2015| Ta có f x | x 2015| | x 2015| | x 2015| | x 2015| | x 2015| | x 2015| f x f x hàm số lẻ | x 2015| | x 2015| Vậy có tất hàm số lẻ Chọn C x3 ;x x ; x Khẳng định sau đúng? Câu 53 Cho hàm số f x x ;x Xét f x A f x hàm số lẻ B f x hàm số chẵn C Đồ thị hàm số f x đối xứng qua gốc tọa độ D Đồ thị hàm số f x đối xứng qua trục hoành Lời giải Tập xác định D x Ta có f x x x nên ; x ; ; x D x x D x x 2 ;x ; x x ;x Vậy hàm số cho hàm số chẵn Chọn B Câu 54 Tìm điều kiện tham số đề hàm số f x A a tùy ý, b 0, c C a, b, c tùy ý Lời giải Tập xác định D nên x D f x f x , Để f x hàm số chẵn ax x f x bx c hàm số chẵn B a tùy ý, b 0, c tùy ý D a tùy ý, b tùy ý, c x D x D Topdoc.vn – Tài liệu file word, lời giải chi tiết câu 2, Topdoc.vn – Tài liệu file word, lời giải chi tiết câu Đây demo xem thử, trích số trang 600 trang tài liệu Mua bảm word full đủ dình đại a x b x ax c c, x bx 2bx 0, x b Chọn B Cách giải nhanh Hàm f x chẵn hệ số mũ lẻ Câu 55* Biết m m0 hàm số f x lẻ Mệnh đề sau đúng? 1 A m0 B m0 ;3 ;0 2 Lời giải Tập xác định D nên x D 2 Để hàm số cho hàm số lẻ f x Ta có f x3 m2 x m2 x2 m2 m x x2 m 2x m m m x x3 , với x x C m0 x x 0; m 2 2x x m hàm số D m0 3; D x3 m m2 f x , với x m2 b x2 2x x2 2x m D m , với x D D ;3 Chọn A Cách giải nhanh Hàm f x lẻ hệ số mũ chẵn hệ số tự m2 m m 1 ;3 Topdoc.vn – Tài liệu file word, lời giải chi tiết câu ... liệu file word, lời giải chi tiết câu Topdoc.vn – Tài liệu file word, lời giải chi tiết câu Đây demo xem thử, trích số trang 600 trang tài liệu Mua bảm word full đủ dình đại Lời giải Hàm số xác... m C m m D m Lời giải Hàm số xác định x m x m m Tập xác định hàm số D Topdoc.vn – Tài liệu file word, lời giải chi tiết câu Topdoc.vn – Tài liệu file word, lời giải chi tiết câu Đây demo xem... Tài liệu file word, lời giải chi tiết câu Topdoc.vn – Tài liệu file word, lời giải chi tiết câu Đây demo xem thử, trích số trang 600 trang tài liệu Mua bảm word full đủ dình đại Lời giải Xét
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân dạng giải nhanh toán 10 đại số + hình học file word, soạn theo trắc nghiệm, lời giải từng câu , Phân dạng giải nhanh toán 10 đại số + hình học file word, soạn theo trắc nghiệm, lời giải từng câu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay